Protokół nr 7 /2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 11.06.2019 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Dariusz Jaremek, Agnieszka Kulikowska, Bogumiła Baran,Waldemar Żak, Zbigniew Ławniczak, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Elżbieta Szabała, Tomasz Buda.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
St. specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
St. Inspektor ds. analiz ekonomicznych – Elżbieta Jedlińska

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Analiza działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2019 r.
 3. Informacja na temat przebiegu Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 7.05. do 4.06.2019 r. – wyniki przeprowadzonych głosowań.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 21.05.2019 r.
 5. Sprawy wniesione.
 6. Rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady Nadzorczej.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 19 za.

Ad. 2
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy, po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 10.06.2019 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:

 1. Działalność eksploatacyjna za I kwartał 2019 r. SM „Czuby” Tabela nr
 2. Zestawienie kosztów i przychodów za I kwartał 2019 r. Tabela A
 3. Fundusz remontowy za I kwartał 2019 r. (zestawienie zbiorcze) SM CZUBY Tabela Nr 2
 4. Działalność kulturalno – oświatowa za I kwartał 2019 r. SM CZUBY Tabela Nr 3
 5. Zatrudnienie i fundusz płac za I kwartał 2019 r. Załącznik do tabeli Nr 1
 6. Wykonanie utrzymania mienia spółdzielni za I kwartał 2019 r. Tabela Nr 4
 7. W ramach remontów, konserwacji i utrzymania mienia Spółdzielni wg stanu na dzień 31.03.2019 r. wykonano niżej podane roboty

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa oraz po dyskusji przedstawioną powyżej analizę przyjęli.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa zarządu ( omówienie jakie wydatki wchodzą w skład poz. pozostałe koszty operacyjne, pozostałe przychody operacyjne, pozostałe przychody finansowe, działalność eksploatacyjna, fundusz remontowy), oraz po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania przedstawiona powyżej analizę przyjęła.

Ad. 3
Prezes Zarządu zapoznał zebranych z poniżej przedstawioną informacją:

KOMUNIKAT

Prezes Zarządu przypomniał, że zgodnie z § 77 ust. 6 Statutu po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia w obecności przewodniczących części Walnego Zgromadzenia należy stwierdzić, które z uchwał wynikające z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymały wymaganą statutem ilość głosów i w związku z tym zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie oraz które z uchwał takiego warunku nie spełniły.

Zgodnie z art. 83 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwałę uważa się za podjętą , jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 7.05.2019 r. do 4.06.2019 r. przedstawiało się następująco:

I. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r. – oddano 641 głosów, w tym:

– za przyjęciem i zatwierdzeniem – 612 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 18 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 11 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 1 / 2019
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2019 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1285 ) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje i zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018 r. – oddano 637 głosów, w tym:

– za przyjęciem i zatwierdzeniem – 607 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 16 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 14 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 2 / 2019
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2019 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 roku.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1285) oraz § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje i zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. – oddano 638 głosów, w tym:

– za przyjęciem i zatwierdzeniem – 616 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 11 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 11 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

Uchwała Nr 3 / 2019
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 11.06.2019 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie za 2018 rok.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 ) oraz § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, po zapoznaniu się z bilansem, rachunkiem zysków i strat, przepływem środków pieniężnych, zestawieniem zmian w funduszach własnych, wprowadzeniem do sprawozdania finansowego, dodatkową informacją i objaśnieniem do bilansu oraz sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego biegłego rewidenta „Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski Lublin” oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej ( uchwała Nr 5/ 32/ 2019 z dnia 2.04.2019 r.), uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni obejmujące:

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 2. Dodatkową informację i objaśnienia za 2018 r.,
 3. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 221 169 564,26 zł.,
 4. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazujący zysk netto w wysokości 1 108 145,97 zł.,
 5. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę 2 835 457,65 zł,
 6. Zestawienie zmian w kapitale /funduszu / własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie kapitałów (funduszy) własnych o kwotę 6 312 774,33 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium za działalność w 2018 r. Ryszardowi Burskiemu prezesowi Zarządu – oddano 639 głosów, w tym:

– za udzieleniem absolutorium – 580 głosów,
– za nie udzieleniem absolutorium – 49 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 10 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 4 / 2019
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1285 ) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2018 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 580 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 49 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 10 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium za działalność w 2018 r. Adamowi Ziółkowi zastępcy prezesa ds. finansowych – oddano 638 głosów, w tym:

– za udzieleniem absolutorium – 593 głosy,
– za nie udzieleniem absolutorium – 35 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 10 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 5 / 2019
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1285 ) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2018 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 593 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 35 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 10 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium za działalność w 2018 r. Bożenie Zielińskiej zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych – oddano 638 głosów, w tym:

– za udzieleniem absolutorium – 579 głosów,
– za nie udzieleniem absolutorium – 48 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 11 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 6 / 2019
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze(Dz. U. z 2018 r., poz. 1285) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2018 roku Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 579 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 48 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 11 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. W głosowaniu w sprawie zasad podziału zysku (netto ) za 2018 r. – oddano 633 głosy, w tym:

– za – 593 głosy,
– przeciw – 26 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 14 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

Uchwała Nr 7 / 2019
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 11.06.2019 r.

w sprawie: podziału zysku( netto) za 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz U. z 2018 r. poz. 1285 / oraz § 79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018 r., bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej ( uchwała Nr 5 /32/ 2019 z dnia 2.04.2019 r. ) uchwala co następuje:

§ 1

Zysk (netto) za 2018 r. w wysokości 1 108 145,97 zł przeznaczyć:

1) Kwotę (+) 402 369,72 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla.
Kwotę (+) 69 428,98zł w osiedlu Skarpa przeznaczyć na pokrycie niedoboru na działalności operacyjnej za 2017 r..
Nadwyżkę kosztów nad przychodami (-) 533,91 zł w osiedlu Niska Skarpa oraz kwotę (-) 13 166,43 zł w osiedlu Łęgi rozliczyć w roku następnym. – załącznik nr 1 do uchwały.

2) Kwotę (+) 307 655,48 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową , której nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć:
– kwotę 12 000,00 zł na pokrycie niedoboru na działalności Domu Kultury w osiedlu Łęgi,
– kwotę 295 655,48 zł na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.

3) Kwotę (+) 342 392,13 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Załącznik 1
do Uchwały Nr 7 /2019
Walnego Zgromadzenia
SM „CZUBY” w Lublinie
z dnia 11.06.2019 r.

Zgodnie § 109 ust.3 pkt 2 Statutu Spółdzielni, kwotę (+) 402 369,72 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych w osiedlu.

Kwotę 69 428,98zł w osiedlu Skarpa przeznaczyć na pokrycie niedoboru na działalności operacyjnej za 2017 r.. Nadwyżkę kosztów nad przychodami (-) 533,91 zł w osiedlu Niska Skarpa oraz kwotę (-) 13 166,43 zł rozliczyć w roku następnym.

OSIEDLE

kwota

SKARPA

(+) 175 640,26

– (-) 69 428,98

RUTA

(+) 186 033,56

BŁONIE

(+) 14 413,07

WIDOK

(+) 33 164,47

PORĘBA

(+) 62 547,34

==================================================================

RAZEM – Nadwyżka przychodów nad kosztami

(+) 471 798,70

Niska SKARPA

(-) 533,91

ŁĘGI

(-) 13 166,43

==================================================================

RAZEM – Nadwyżka kosztów nad przychodami

(-) 13 700,34

Ogółem nadwyżka przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wyniosła w 2018 r. (+) 458 098,36 zł.

VIII. W głosowaniu w sprawie zmian Statutu Spółdzielni, oddano 628 głosów, w tym:

1) w § 83 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„ ust. 4 pozostaje w stosunku pracy lub zlecenia z organami Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
ust. 5 pozostaje z Członkiem Zarządu, pracownikami Spółdzielni w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do swojej bezstronności.”

– za – 36 głosów,
– przeciw – 551 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 38 głosów.

2) w § 87 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza lub Członek Rady Nadzorczej może żądać od Zarządu, członków pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.”

– za – 30 głosów,
– przeciw – 578 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 23 głosy.

3) „Uchwala się zmiany statutu, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni ”.

– za – 607 głosów,
– przeciw – 9 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 12 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 8 / 2019
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2019 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – (Dz. U. z 2018 r., poz. 1285 ), oraz § 79 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Statutu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 8 /2019
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2019 r.

W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„ Spółdzielnia składa się terytorialnie z osiedli:
a) Skarpa,
b) Ruta,
c) Łęgi,
d) Błonie,
e) Widok,
f) Poręba.”

2) § W 10 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„ Spółdzielnia w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym doręcza dokumenty za pośrednictwem:
1) pracowników Spółdzielni, w przypadku gdy adres dotyczy zasobów Spółdzielni
2) operatora pocztowego, w przypadku konieczności dostarczenia dokumentu na terenie RP,
3) poczty elektronicznej, w przypadku pisemnego zgłoszenia adresu e- mailowego”.

3) Podrozdział D. otrzymuje brzmienie „WKŁADY”

4) § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ Przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy, ustalony w sposób przewidziany w ust.1, nie może być wyższy od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od osoby obejmującej dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię”.

5) § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ Po wygaśnięciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu osoby, którym przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu w terminie trzech miesięcy od daty wygaśnięcia prawa. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

6) § 39 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa, ustalona w sposób przewidziany w ust.2 nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami Statutu.”

„ 2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami .”

7) skreśla się rozdział V. ZAMIANA LOKALI

8) § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu”.

9) § 63 ust. 31 otrzymuje brzmienie:

„ 31.Zawiadomienia, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być doręczane za pośrednictwem:
1) pracowników Spółdzielni, w przypadku gdy adres dotyczy zasobów Spółdzielni,
2) operatora pocztowego, w przypadku konieczności dostarczenia dokumentu na terenie RP,
3) poczty elektronicznej, w przypadku pisemnego zgłoszenia adresu e- mailowego.

10) § 64 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ Jeżeli członkowi przysługuje więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach Spółdzielni.
Przepis ten stosuje się odpowiednio do członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.”

11) § 85 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.”

12) W § 85 skreśla ust. 3

13) § 87 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno- oświatowej,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
4) podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb, której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
10) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
11) ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
12) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
13) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
14) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
15) uchwalanie regulaminu nabycia członkostwa, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
16) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,
17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
18) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
19) uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
20) uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo–budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
21) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym,
22) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali oraz dzierżawy terenu,
23) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
24) uchwalanie regulaminu Zarządu,
25) uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
26) uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
27) uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
28) uchwalanie regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
29) uchwalanie regulaminu rozliczania wody,
30) uchwalenie regulaminu przetargu na odrębną własność,
31) uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji innych organów statutowych Spółdzielni,
32) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
33) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
34) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
35) podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
36) uchylanie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.
37) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów inwestycji.

14) § 103a4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie oraz na udostępnienie członkom danej nieruchomości kontaktu w formie np. telefonicznej, mailowej lub poprzez administrację osiedla”.

15) § 113 otrzymuje brzmienie:

„ Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu 11.06.2019 r.”

IX. W głosowaniu w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej oddano 626 głosów, w tym:

1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba /Członek Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie/, która:
– pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz jest związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby;
– pozostaje w stosunku pracy lub zlecenia z organami Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
– pozostaje z Członkiem Zarządu, innym Członkiem Rady Nadzorczej, pracownikami Spółdzielni w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do swojej bezstronności.”

– za – 42 głosy,
– przeciw – 556 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 36 głosów.

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ ust. 1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza lub członek Rady Nadzorczej może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.”

– za – 31 głosów,
– przeciw – 579 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 20 głosów.

3) w § 23 ust. 5 skreśla się drugie zdanie:

„ ust. 5. Głosowanie odbywa się jawnie, o ile przepisy ustawy lub Statutu nie stanowią inaczej. Na wniosek członka Rada Nadzorcza może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.”

– za – 36 głosów,
– przeciw – 589 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 7 głosów.

4) w § 23 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ ust. 6. Na wniosek członka Rada Nadzorcza może postanowić o wyłączenie Zarządu z obrad.”

– za – 52 głosy,
– przeciw – 558 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 20 głosów.

5) Uchwala się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały„

– za – 602 głosy,
– przeciw – 12 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 12 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 9 / 2019
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2019 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 16 w związku z § 90 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 9 /2019
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2019 r.

W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej”.

2) W § 3 skreśla się ust. 3

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej , oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
4) podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli,
9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
10) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
11) ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
12) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
13) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
14) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
15) uchwalanie regulaminu nabycia członkostwa ,ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
16) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,
17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
18) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
19) uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
20) uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane , inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
21) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym,
22) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali oraz dzierżawy terenu,
23) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
24) uchwalanie regulaminu Zarządu,
25) uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
26) uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
27) uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
28) uchwalanie regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
29) uchwalanie regulaminu rozliczania wody,
30) uchwalanie regulaminu przetargu na odrębną własność ,
31) uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji innych organów statutowych Spółdzielni,
32) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
33) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
34) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
35) podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
36) uchylanie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile są niezgodne przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.
37) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów inwestycji.

4) § 29 otrzymuje brzmienie:

„ Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 11.06.2019 roku.

Zarząd Spółdzielni

2) artykułem umieszczonym w komunikacie

DRODZY PAŃSTWO !!!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie dziękuje Państwu za udział w walnym zgromadzeniu. Dziękuje Państwu za zastosowanie się do apelu o nieudzielanie pełnomocnictw do udziału i głosowania na częściach walnego zgromadzenia osobom obcym, niezwiązanym z naszą Spółdzielnią, zamieszkałym poza naszą dzielnicą i w innych miastach.

Członkowie spółdzielni w br. pełnomocnictwa udzielali członkom rodziny lub najbliższym sąsiadom. Ilość udzielonych pełnomocnictw znacznie zmalała z 699 w roku ubiegłym, do 241 w bieżącym roku.
Pełnomocnicy nie zostali zobowiązani do głosowania na walnym zgromadzeniu wszystkiego na „nie”, głosowali zgodnie z własną oceną prezentowanych sprawozdań, koncentrowali uwagę na wynikach ekonomicznych spółdzielni, osiedla i nieruchomości, w której zamieszkują.

Aktywnie uczestniczyli w dyskusji o planowanych remontach w swoich nieruchomościach i w osiedlu, o inwestycjach wykonywanych w ramach budżetu obywatelskiego i tych przewidzianych do realizacji przez innych inwestorów.
Znacznie zwiększyła się ilość członków spółdzielni biorących udział w walnym zgromadzeniu.

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono uwag.


Ad. 4
Przyjęcie protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 21.05.2019 r..

Członek Rady Nadzorczej z Oś. Błonie ( w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe) przypomniała, że do protokołu z dnia 24.04.2019 r. zgłosiła uwagi zawarte w jej oświadczeniu, o które nie został uzupełniony protokół z tego posiedzenia.

W tym miejscu w protokole umieszczono zgłoszone przez członka rady z osiedla Błonie uwagi.

Przewodniczący odnosząc się wypowiedzi członka rady z osiedla Błonie przypomniał, że protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są prawidłowo, zgodnie z § 28 ust. 1 Regulaminu Rady, zawierają: numer, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, zgłoszone wnioski, wyniki, przeprowadzonych głosowań nad wnioskami z podaniem liczby głosów „za” „przeciw” i „wstrzymujących się”, stwierdzenia powzięcia uchwał oraz ich pełną treść wraz z uzasadnieniem, oświadczenia złożone do protokołu, podpis przewodniczącego i sekretarza.

Protokoły sporządzane są w dwóch wersjach: pierwsze wersja zawiera wszystkie elementy określone § 28 ust. 1 Regulaminu Rady. W drugiej wersji – internetowej w miejscu danych osobowych oraz drażliwych objętych odrębnymi przepisami umieszczona jest adnotacja „w tym miejscu w protokole umieszczono………..” – tytuł informacji lub dokumentu.

Do strony internetowej spółdzielni ma dostęp każda osoba poruszająca się w internecie bez względu na miejsce zamieszkania.

Przewodniczący Rady zapoznał członków Rady z uwagami na temat sporządzania protokołów z posiedzeń zarządów i rad nadzorczych sformułowanymi przez Andrzeja S. Nartowskiego – prawnika z praktyką w organach spółek handlowych, byłego prezesa Polskiego Instytutu Dyrektorów, publicystę, laureata nagród za publicystykę międzynarodową i ekonomiczną.

Najpoważniejsze błędy popełniane w protokołach rady nadzorczej wynikają z powszechnego przekonania, że protokołuje się posiedzenie. Nic bardziej mylnego! Spisywanie treści wystąpień prowadzi tylko do tego, że dyskutanci czują się ośmieleni do niepotrzebnych, długich, jałowych dyskusji nad treścią protokołu i poprawkami do niego. Odnotowywanie w protokole, co kto powiedział, albo jakie zajął stanowisko, nie kreuje wartości, nie rodzi konsekwencji, a w szczególności nie zwalnia od odpowiedzialności. Skuteczną formą uchylenia się od odpowiedzialności nie jest żądanie zanotowania w protokole, że ktoś ma wątpliwości, ktoś się waha, ktoś zadaje pytania – a tylko jednoznaczne głosowanie. Spisywanie dyskusji prowadzi do marnowania czasu podczas kolejnej dyskusji, tym razem prowadzonej nie w sprawie merytorycznej, a nad treścią protokołu.

Traci się mnóstwo czasu na cyzelowanie sformułowań, które i tak – poza ich autorem – nikogo nie obchodzą. Dlatego prawo nie wymaga spisywania przebiegu dyskusji. Jest ona bez znaczenia. Przepisy są konkretne: wymagają protokołowania uchwał, porządku obrad, nazwisk i imion obecnych, liczby głosów oddanych na poszczególne uchwały, oraz zdań odrębnych. Przejawem profesjonalizmu jest zgłoszenie zdania odrębnego do uchwały, którą uważa on za sprzeczną z prawem lub statutem, godzącą w interes spółdzielni.

Należy dbać o zwięzłość, przejrzystość i akuratność protokołu. Wspomaganie go taśmą nie wzmaga jego wiarygodności. Spisywać z taśmy przebieg dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, zaowocuje potrójną stratą czasu. Raz, że uczestnicy posiedzenia, świadomi nagrywania ich wystąpień, będą mówili dużo i kwieciście. Dwa, że sekretarka będzie mozolnie spisywać te pogaduszki. Trzy, że oni później zaczną cyzelować zapis dyskusji, poprawiać, uzupełniać, łagodzić sformułowania, to znów podkręcać temperaturę wystąpień, spierać się o coś, głosować – i zajmie to połowę kolejnego posiedzenia, ze szkodą dla ważniejszych spraw.

Przewodniczący rady zakończył prezentację uwag A. S. Nartowskiego cytatem: „posiedzenie samo w sobie nie jest wartością godną protokółowania. Liczy się jego plon.”

Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 21.05.2019 r. został przyjęty większością głosów – 15 za, przy 2 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania.

Członkowie Rady Nadzorczej uznali, że nie są zainteresowani tym, by w protokołach z posiedzeń Rady umieszczanych na stronie internetowej spółdzielni publikowane były indywidualne poglądy członka rady z osiedla Błonie umieszczane w oświadczeniach składanych do protokołu np.
.
„macie Państwo wmówione przez Zarząd jaka ja jestem nawiedzona i nigdy nie mam racji, bo się na niczym nie znam, ale nikt oprócz takiego szkalowania mnie nie podejmuje dyskusji merytorycznej”
‘Bulwersujące jest, że Komisja Rewizyjna, która powinna mieć na wniosek RN kompetencje kontrolne niczego nie kontroluje”.
„Tymczasem Zarząd kpi sobie i z członków i z przepisów nie realizując wniosków”

„Okłamuje Zarząd spółdzielców, pisząc, ze protokoły z posiedzeń organów są sporządzane z należyta starannością, bo tak nie jest’.


Ad. 5
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że prezydium na posiedzeniu w dniu 3.06.2019 r. zapoznało się z pismem skierowanym do spółdzielni, przez kancelarie prawną, w imieniu członka Rady Nadzorczej z osiedla Ruta ( w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe ) z żądaniem rozpatrzenia wniosku w/w o wgląd do regulaminów spółdzielni.
W tym miejscu w protokole umieszczono pismo kancelarii prawnej z dnia 29 maja 2019 r.
Przewodniczący poinformował ponadto , że prezydium Rady w związku z zawartym w piśmie żądaniem, postanowiło umieścić powyższy pkt, jako 2 w porządku obrad posiedzenia plenarnego w dniu 16.07.2019 r.
Materiały do realizacji zgłoszonego pkt, członkowie rady otrzymają zgodnie z postanowieniami zwartymi w § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej.


Ad. 6
Rada Nadzorcza rozpatrzyła wnioski:

1.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji, której przewodniczy, po dokonaniu na posiedzeniu w dniu 10.06.2019 r. oceny pracy członków Zarządu w II kwartale br. biorąc pod uwagę między innymi:

1) uzyskane wyniki gospodarczo – finansowymi za I kwartał 2019 r. i pozytywną ich ocenę przez komisję,

2) uzyskane wyniki na Walnym Zgromadzeniu w sprawie głosowań nad sprawozdaniami i absolutorium z działalności w 2018 r. tj.
– przyjęcia sprawozdania Zarządu – za 607 głosów, przeciw – 16 głosów,
– przyjęcia sprawozdania finansowego – za 616 głosów, przeciw- 11 głosów,
– udzieleniem absolutorium Ryszardowi Burskiemu – za 580 głosów, przeciw – 49 głosów,
– udzieleniem absolutorium Adamowi Ziółkowi – za 593 głosów, przeciw – 35 głosów,
– udzieleniem absolutorium Bożenie Zielińskiej – za 579 głosów, przeciw – 48 głosów ,

3) terminowe zrealizowanie zadań wynikających z zapisów § 77 ust. 6 ,7 i 8 statutu (zwołanie posiedzenia do stwierdzenia ważności uchwał, wydanie komunikatu o wynikach głosowań na WZ, umieszczenie materiałów z Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej, złożeni niezbędnych dokumentów do Sądu Rejestrowego )

4) terminowe realizowanie zadań wynikających z § 93 statutu oraz obowiązujących przepisów ustawowych i regulaminowych

zgłaszają do Rady Nadzorczej wniosek by przyznała członkom Zarządu premię za II kwartał 2019 r. w pełnej wysokości – 15 % wynagrodzenia zasadniczego kwartalnego.
Powyżej przedstawione stanowisko komisja przyjęła większością głosów, przy 3 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się od głosowania.

Innych wniosków w sprawie wysokości premii nie zgłoszono.

Przewodniczy Rady Nadzorczej zwrócił się z zapytaniem:

1. Kto z członków Rady jest za przyznaniem premii za II kwartał 2019 r. prezesowi Zarządu Ryszardowi Burskiemu w wysokości 15% kwartalnego wynagrodzenia
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 członków komisji, przeciw przyjęciu 3 członków komisji, wstrzymało się od głosowania 4 członków.

2. Kto z członków komisji jest za przyznaniem premii za II kwartał 2019 r. zastępcy prezesa ds. finansowych Adamowi Ziółkowi w wysokości 15% kwartalnego wynagrodzenia
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 członków komisji, przeciw przyjęciu 3 członków komisji, wstrzymało się od głosowania 4 członków.

3. Kto z członków komisji jest za przyznaniem premii za II kwartał 2019 r. zastępcy prezesa ds. eksploatacji Bożenie Zielińskiej w wysokości 15% kwartalnego wynagrodzenia
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 członków komisji, przeciw przyjęciu 3 członków komisji, wstrzymało się od głosowania 4 członków.


2.
Zastępca prezesa ds. eksploatacji Bożena Zielińska zgłosiła do Rady Nadzorczej wniosek w brzmieniu:

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie
w/m

W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego uprzejmie proszę o rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron z dniem 30.07.2019 r.
Jednocześnie proszę o zawarcie ze mną umowę o pracę z dniem 31.07.2019 r. na czas nieokreślony z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy.
Uwzględniając powyższe proszę o podjęcie stosownej uchwały.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym stanowiskiem prawnym – w tym miejscu w protokole umieszczono stanowisko prawne z dnia 30 maja 2019 r.

oraz po dyskusji większością głosów – 14 za, przy 2 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 9/7/2019
Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2019 r.

w sprawie: rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron z Z-cą Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjnych – Panią mgr inż. Bożeną Zielińską i ponownego nawiązania stosunku pracy z Z-cą Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjnych

W związku z pismem Z-cy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjnych Pani Bożeny Zielińskiej z dnia 6.06.2019 r. na podstawie § 87 ust. 1 pkt 10, § 92 ust. 4 Statutu Spółdzielni, oraz art. 30 § 1 pkt 1 kodeksu pracy, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Z dniem 30.07.2019 r. rozwiązać z w/w pracownikiem umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron oraz z dniem 31.07.2019 r. ponownie nawiązać stosunek pracy na czas nieokreślony z Panią mgr inż. Bożeną Zielińską Z-cą Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjnych z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy.

§ 2

Upoważnia się członków Rady Nadzorczej
1. Andrzeja Turskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Danutę Przybyś – Ziembę – Sekretarz Rady Nadzorczej
do podpisania porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę oraz do zawarcia w imieniu Spółdzielni umowy o pracę z Panią mgr inż. Bożeną Zielińską.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

Data opublikowania: 08:33, 27 czerwca 2019

Kategorie: 2019