Protokół nr 4/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 3.04.2019 r.

Obecni:
Przewodniczył Rady – Zbigniew Gontarz (z-ca przewodniczącego)
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Dariusz Jaremek, Agnieszka Kulikowska, Bogumiła Baran, Waldemar Żak, Zbigniew Ławniczak, Marta Brożyna, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Elżbieta Szabała, Tomasz Buda.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Z – ca przewodniczącego Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przedstawienie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2018 r. przez biegłego rewidenta biura audytorskiego Wojciecha Sadowskiego.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
 4. Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
  a) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.
  b) absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2018 r.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 26.03.2019 r.
 6. Sprawy wniesione.
 7. Rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady Nadzorczej.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 19 za.

Ad. 2
Wojciech Sadowski biegły rewident badający sprawozdanie finansowe za rok 2018 przedstawił:

OPINIA
niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za 2018 rok
dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia

Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” z siedzibą w Lublinie („Spółdzielnia”),
na które składa się:

 • bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy ……….221 169 564,26 zł
 • rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości ………1 108 145,97 zł
 • zestawienie zmian w kapitale własnym
 • rachunek przepływów pieniężnych

oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”)

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
– przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zmianami) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

– jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni;

– zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Spółdzielni zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółdzielni zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z siedziba w Lublinie jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółdzielni zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółdzielni do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółdzielni, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółdzielni ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółdzielni obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

– identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;

– uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółdzielni;

– oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółdzielni;

– wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółdzielni zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółdzielni do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółdzielnia zaprzestanie kontynuacji działalności;

– oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. („Sprawozdanie z działalności”)

Odpowiedzialność Zarządu
Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółdzielni spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółdzielni:
– zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
– jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółdzielni i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Wojciech Sadowski.

Działający w imieniu Wojciech Sadowski Biuro Audytorskie z siedzibą Lublin, ul. Chopina 24/17 wpisanego na listę firm audytorskich pod numerem 1723 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

 

Wojciech Sadowski
kluczowy biegły rewident nr ewid. 3527.

 

Lublin 26 marca 2019 r.

Do przedstawionej informacji członkowie rady nie zgłosili uwag.

Zastępca prezesa d/s eksploatacji przedstawił I omówił poniższe zestawienia:

 

Lublin, 25.03.2019 r.

Zarząd Spółdzielni

Członkowie rady po wysłuchaniu informacji ( złożonej jako załącznik do protokołu ) przedstawionej przez członka rady – przedstawiciela osiedla błonie w brzmieniu:

W tym miejscu w protokole umieszczono załącznik z dnia 3 kwietna 2019 r. do pkt. 2 porządku obrad w sprawie kontroli sprawozdania finansowego i uchwał w tym przedmiocie.

oraz po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych odnoszących się do treści zawartych w załączniku, nie zgłosili uwag do Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.20198 r. oraz Rachunek zysków i strat sporządzonego za okres 01.01.2018 – 31.12.2018.

Ad. 3
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 1.04.2019 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała Nr …. /… / 2019
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 3.04.2019 r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 lit a / i pkt 9 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM „CZUBY” sprawozdaniem finansowym, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale /funduszu/ własnym za 2018 r., uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2) dodatkowej informacji i objaśnień do bilansu za 2018 r.,
3) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 221 169 564,26 zł.,
4) rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazujący zysk netto w wysokości 1 108 145,97 zł.,
5) rachunku przepływów pieniężnych wykazującym wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę 2 835 457,65 zł.,
6) zestawienie zmian w kapitale /funduszu / własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitałów (funduszy) własnych o kwotę 6 312 774,33 zł.

§ 2

Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust.1 pkt 9 Statutu – Walnemu Zgromadzeniu SM „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Udziela głosu zastępcy prezesa ds. finansowych w celu omówienia wielkości zawartych w projekcie uchwały.

Członkowie rady po wysłuchaniu informacji ( złożonej jako załącznik do protokołu ) przedstawionej przez członka rady – przedstawiciela osiedla Błonie w brzmieniu:

W tym miejscu w protokole umieszczono załącznik z dnia 3 kwietna 2019 r. do pkt. 3 porządku obrad tj. ‘Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie oceny sprawozdania finansowego

oraz po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych odnoszących się do treści zawartych w załączniku oraz po dyskusji większością głosów – 15 za, przy 5 głosach przeciwnych podjęli uchwałę Nr 5/32/2019 z dnia 3.04.2019 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4
Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:

A) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.

Przewodnicząca Komisji rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 1.04.2019 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała Nr ……… /2019
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia …………2019 r.

w sprawie: podziału zysku (netto) za 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze
/Dz U. z 2018 r. poz. 1285 / oraz § 79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni
z działalności za 2018 r., bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej ( uchwała Nr… /… / 2019 z dnia 2.04.2019 r. ) uchwala co następuje:

§ 1

Zysk (netto) za 2018 r. w wysokości 1 108 145,97 zł przeznaczyć:

1) Kwotę (+) 402 369,72 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla.
Kwotę (+) 69 428,98zł w osiedlu Skarpa przeznaczyć na pokrycie niedoboru na działalności operacyjnej za 2017 r.
Nadwyżkę kosztów nad przychodami (-) 533,91 zł w osiedlu Niska Skarpa oraz kwotę (-) 13 166,43 zł w osiedlu Łęgi rozliczyć w roku następnym.
– załącznik nr 1 do uchwały.

2) Kwotę (+) 307 655,48 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, której nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć:
– kwotę 12 000,00 zł na pokrycie niedoboru na działalności Domu Kultury w osiedlu Łęgi,
– kwotę 295 655,48 zł na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.

3) Kwotę (+) 342 392,13 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

 

oraz proponowanym do zaakceptowania

Stanowisko Rady Nadzorczej
w sprawie podziału zysku netto za 2018 r.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni propozycji podziału zysku netto za 2018 r., zawartego w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia – postanawia pozytywnie zaopiniować zaproponowany podział zysku i wnosi o podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 79 pkt 5 i § 109 Statutu Spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji, w której głos zabrali: Zbigniew Ławniczak i Marta Brożyna postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie podziału zysku netto za 2018r. w brzmieniu zawartym powyżej w protokole.

B) absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2018 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała ,że w związku z umieszczeniem w porządku obrad Walnego Zgromadzenia pkt. dotyczącego „podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków zarządu za działalność w 2018 r.”, członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 1.04.2019 r. dyskutowali nad wnioskiem w sprawie przedstawienia walnemu zgromadzeniu stanowiska w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2018 r. w brzmieniu:

Lublin, dnia 3.04.2019 r.

STANOWISKO
RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ABSOLUTORIUM
DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2018 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej analizie wniosków zawartych w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018, analizie wyników zawartych w protokole z lustracji ustawowej w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2017 r., zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów, po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2018, a w szczególności terminowego realizowania przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych oraz postanowień ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prowadzonych działań windykacyjnych i dbałości o oszczędne wydatkowanie środków spółdzielni, zlecanie prac remontowych i wybór najkorzystniejszych ofert w drodze przetargów w oparciu o uchwały Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli – zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2018 roku.

Po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by zajęła w sprawie absolutorium dla członków zarządu za 2018 r. stanowisko w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Członkowie rady po wysłuchaniu informacji ( złożonej jako załącznik do protokołu ) przedstawionej przez członka rady – przedstawiciela osiedla Błonie w brzmieniu:

W tym miejscu w protokole umieszczono załącznik z dnia 3 kwietna 2019 r. do pkt. 4 porządku obrad w sprawie opinii dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
a/ podziału nadwyżki bilansowej b/ absolutorium dla członków Zarządu

po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych odnoszących się do treści zawartych w załączniku oraz po dyskusji, w której głos zabrali Dariusz Jaremek, Zbigniew Ławniczak postanowili ;

a) większością głosów – 15 za, przy 4 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania postanowili przedstawić walnemu zgromadzeniu stanowisko w sprawie podziału zysku netto za 2018 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole,

b) większością głosów – 13 za, przy 4 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się od głosowania postanowili przedstawić walnemu zgromadzeniu stanowisko w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2018 w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Radu Nadzorczej odbytego w dniu 26.03.2019 r. został przyjęty bez uwag , większością głosów – 17 za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się od głosowania.

Ad. 6
Sprawy wniesione.

Przewodniczący przypomniał ,że w materiałach na posiedzenie w dniu 26.03.2019 r. zostały umieszczone:

1) uaktualniona Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu SM „Czuby” odbytym w dniach od 24.04.2018 r. do 29.05.2018 r. w brzmieniu:

Wykaz wniosków
zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu SM „Czuby”
odbytym w dniach od 24.04.2018 r. do 29.05.2018 r.

I. Ruta – 14.05.2018 r.

1. Mieszkańcy bloku proszą o przeniesienie śmietnika na suchą frakcję przy ulicy Watykańskiej 6, śmietnik jest często przepełniony a śmiecie są rozsypywane przez ptaki tak, że nie sposób przejść obok śmietnika.

Realizacja
W obecnym systemie segregacji odpadów wniosek nie jest możliwy do zrealizowania ze względu na konieczność dojazdu do pojemnika specjalistycznego samochodu oraz ze względu na zagrożenie pożarowe łatwopalnymi odpadami w pojemniku. Jest to w tym rejonie jedyne miejsce spełniające te warunki. Sprawę będzie można ponownie rozważyć po ustaleniu lokalizacji pozostałych pojemników oraz możliwości przygotowania i utwardzenia terenu.

2. Proszę o sprzątanie parteru i klatki schodowej od parteru do trzeciego piętra w budynku Watykańska 6. W tej części nie mieszkają lokatorzy.

Realizacja
Na wniosek Administracji, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” w porozumieniu z Przedstawicielem nieruchomości Watykańskiej 4,6,8,10 podjęła uchwałę nr 19/2018 z dn. 14.06.2018 r. w sprawie zlecenia firmie zewnętrznej sprzątanie klatki schodowej nr I i II od parteru do III p. stanowiących drogę ewakuacyjną dla mieszkań położnych na wyższych piętrach w budynku przy ul. Watykańskiej 6. Koszty sprzątania obciążają eksploatację nieruchomości.

II Widok 17.05.2018 r.
Wnioski do Rady Nadzorczej SM CZUBY na XIII części Walnego Zgromadzenia 17 maja 2018 r.

1. Wnioskuję o przedstawienie informacji o wysokości udzielonych nagród pieniężnych i rzeczowych dla Zarządu SM Czuby w 2017 r.

Realizacja
Zasady wynagradzania Członków Zarządu SM Czuby zawarte w uchwale Nr 56/7/2014 r. Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie z dnia 24.06.2014 r. nie przewidują możliwości przyznawania nagród pieniężanach i rzeczowych dla pracowników pełniących te funkcje.
Rejestr uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą nie zawiera uchwał dotyczących przyznania nagród dla członków Zarządu.

2. Wnioskuję o literalne stosowanie § 79 pkt.5 Statutu SM Czuby tzn. podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku a nie (jak dotychczas) jednej uchwały tzn. np. Jedna uchwała dla podziału zysku wypracowanego bezpośrednio w osiedlach spółdzielni i kolejna uchwała dla podziału zysku , który nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla

Realizacja
Realizacja w/w w obecnej postaci „uchwał” czy „uchwały” nie stanowi błędu.
Walne Zgromadzenie nie podejmuje uchwał w sensie jednorazowo, tylko corocznie za rok sprawozdawczy.

3. Wnioskuję o rozliczanie kwoty stanowiącej nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej w poczet funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych wszystkich osiedli i w roku bieżącym a nie jak dotychczas w roku następnym.

Realizacja
Wniosek nie może być zrealizowany. Proponowany sposób rozliczenia niezgodny jest z przepisami art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art.6 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z powołanymi przepisami wartości wykazane na dzień bilansowy ujmowane są w planie gospodarczym i uwzględniane w planowanej stawce eksploatacyjnej roku następnego.

III. Błonie – 18.05.2019 r.

1. Zobowiązanie zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej do zabezpieczenia frekwencji na Walnym Zgromadzeniu w granicach 10 – 15 % zamieszkałych członków w danych częściach zgromadzenia członków , gdyż kilku lub kilkunastu obecnych członków Spółdzielni nie jest w stanie obiektywnie oceniać organów Spółdzielni i podejmowanych uchwał. Wprowadzić do statutu spółdzielni.

Realizacja
Zarząd Spółdzielni realizując postanowienia § 76 statutu zawiadamia członków o Walnym Zgromadzeniu na piśmie, poprzez wywieszenie zawiadomień na klatkach schodowych, na 21 dni przed terminem pierwszej części.
Zawiadomienie zawiera czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o wyłożeniu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
Ponadto w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 i w administracjach poszczególnych osiedli w godzinach ich urzędowania oraz na stronie internetowej Spółdzielni – www.smczuby.pl i w „Informatorze” dostarczanym do skrzynek pocztowych członkom i mieszkańcom spółdzielni można zapoznać się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, projektami uchwał, sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, sprawozdaniem finansowym Spółdzielni, sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego SM Czuby, rozliczeniem kosztów poszczególnych nieruchomości i harmonogramem części Walnego Zgromadzenia.

2. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do wyposażenia altanek w odpowiednie pojemniki w których by gromadzono wyrzucane pieczywo czerstwe, a nie jak teraz rozrzucane po ziemi, lub w innych miejscach, gdyż żle to świadczy o naszej kulturze i gospodarności, Z czasem to może grozić epidemią gryzoni.

Realizacja
W związku z obowiązkiem szczegółowej segregacji odpadów altany śmietnikowe zostały wyposażone w 6 pojemników z przeznaczeniem na ustalony rodzaj odpadów. M.in. będą pojemniki na odpady kuchenne. Inne pojemniki nie będą opróżniane przez firmy trudniące się wywozem odpadów. Problem wyrzucania resztek jedzenia na trawniki występuje tylko przy niektórych budynkach . Administracja Osiedla systematycznie rozwiesza ogłoszenia na klatkach schodowych o zakazie zaśmiecania trawników zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego. Dodatkowo należy podkreślić, iż Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli zaopiniowały negatywnie propozycję ustawienia pojemników na pieczywo.

3. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do zmuszenia właścicieli działek w osiedlu Błonie do właściwego zagospodarowania tych placów, które są siedliskiem chwastów i różnych zanieczyszczeń.
Ponadto zobowiązać administrację osiedla do podcinania gałęzi jarzębin zwisających nad chodnikiem. Opadające owoce powodują uciążliwe zanieczyszczenia, które poprze buty przenoszone są na klatki schodowe – trwa to czasem do pół roku. Dobrze by było poucinać wierzchołki wysokich drzew przy blokach.

Realizacja
Niezagospodarowane działki należą do Gminy Lublin, Skarbu Państwa lub osób prywatnych. Zarząd i Administracja Osiedla Błonie systematycznie występuje z pismami do Urzędu Miasta Lublin oraz Straży Miejskiej o ich uporządkowanie. W osiedlu Błonie systematycznie pielęgnuje się istniejącą zieleń zarówno siłami własnymi jak i poprzez zlecanie tych prac firmom specjalistycznym. Chodniki oczyszczane są z owoców przez pracowników Administracji.

4. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni a w szczególności Administrację osiedla Błonie do wyeliminowania do wieszania na rynnach, słupkach i innych miejscach różnego rodzaju ogłoszeń przez różne firmy i osoby – są do tego odpowiednie przepisy prawne.

Realizacja
Ogłoszenia i reklamy wywieszane niezgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM Czuby w Lublinie systematycznie są usuwane przez pracowników Administracji.

Błonie – 21.05.2018 r.

1. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby do założenia wind w bloku przy ulicy Szaserów 9 z rządowego programu skierowanego do seniorów i osób niepełnosprawnych „Dostępność plus” W bloku mieszkają seniorzy.

Realizacja:
W chwili obecnej nie ma żadnej możliwości pozyskania środków na budowę wind w istniejących zasobach mieszkaniowych. Program rządowy „Dostępność Plus” zgodnie z informacją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 14.08.2018 r. nie został uruchomiony. Mieszkańcy o podejmowanych przez Spółdzielnię działaniach zmierzających do zamontowania dźwigów osobowych oraz uzyskania dofinansowania na ten cel zostali poinformowani poprzez wywieszenie na klatkach schodowych odpowiedzi na pisma skierowane do stosownych instytucji.

2. Wnioskuję o zlikwidowanie podzielników na kaloryferach, które nie są miernikami. Podzielniki nie odzwierciedlają zużycia C.O., jedni mieszkańcy płacą za drugich. Ponadto właściciele mieszkań utrzymują obcą firmę Ista Polska. Zużycie C.0. rozliczane przez Istę jest znacznie zawyżone, w każdym roku wzrasta pomimo ciepłych zim. Rozliczenie za C.0. winna dokonywać Spółdzielnia, a nie obca firma.

Realizacja:
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody, decyzje o założeniu podzielników lub nie podejmowane są na podstawie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i wniosków mieszkańców danego budynku popartych większością głosów.

IV Skarpa – 23.05.2018 r.
1.
I. Wnoszę o zobowiązanie Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej do udzielenia informacji na piśmie i na stronie internetowej, dotyczącej sprzedaży lokali mieszkalnych w latach 2010-2017 po ich ewentualnej anomizacji.

 1. Jaka ilość mieszkań została zbyta w tych latach
 2. Z jakiego tytułu nastąpiło zbycie
 3. Gdzie lokale były położone
 4. Na jakiej podstawie zbyto te nieruchomości.
 5. W jaki sposób nowy właściciel miał możliwość zakupu tych nieruchomości
 6. Jaka była cena zbycia tych nieruchomości i kto je zakupił z wyszczególnieniem konkretnych danych adresowych z podaniem daty zbycia, ceny i osoby zakupujące tą nieruchomość, a nadto o podanie informacji ile z tych osób było lub jest obecnie pracownikami administracji ewentualnie członkami ich rodzin w pierwszej linii.

Realizacja
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji dotyczącej sprzedaży lokali w latach 2010-2017, informujemy, iż z dokumentacji Spółdzielni wynika, że na przestrzeni lat 2010 – 2017 zostało zbytych 2 809 lokali położonych we wszystkich osiedlach Spółdzielni.
Z analizy wynika, iż są to między innymi transakcje kupno-sprzedaż, postanowienia sądu i wyroki sądowe, umowy podziału majątku wspólnego lub zniesienia współwłasności, umowy dożywocia, umowy zamiany, przeniesienia własności i inne.
Strony transakcji ustalają warunki zbycia poza Spółdzielnią. Do Spółdzielni dostarczane są dokumenty potwierdzające zmianę osób uprawnionych do lokalu. Spółdzielnia nie wnika w ustalenia kontrahentów i szczegóły transakcji, bądź ustalenia sądów i uzasadnienia ich decyzji. Spółdzielnia nie ma możliwości gromadzić danych osobowych stron wyżej wymienionych transakcji pod kątem zatrudnienia osób nabywających uprawnienia do lokali, jak również zatrudnienia członków rodzin osób nabywających uprawnienia do lokali.

II. Wnoszę o zobowiązanie Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej do umieszczania na stronie internetowej SM Czuby dokładnych protokołów z posiedzeń wszystkich organów:
uwzględniających wyniki głosowania z określeniem konkretnych nazwisk członków organu i ich głosowań w sytuacji głosowań jawnych, a w głosowaniach tajnych o podanie liczby członków organu głosujących za, przeciw lub głosów wstrzymujących się.

Realizacja:
Protokoły z posiedzeń organów samorządowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie sporządzane są z należytą starannością, w oparciu o następujące przepisy: art. 41 ustawy Prawo spółdzielcze, § 80 Statutu Spółdzielni, § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, § 28 Regulaminu Rady Nadzorczej, § 22 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej zgodnie z Art. 81 ust 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umieszczane są od 2007 r. na stronie internetowej spółdzielni www.smczuby.pl . Natomiast uchwały podejmowane przez to gremium zgodnie z § 89 ust.3 statutu i § 24 ust. 3 Regulamin Rady Nadzorczej SM Czuby wywieszane w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Spółdzielni przez okres 30 dni.
Regulamin Rady Nadzorczej SM Czuby uchwalony przez Walne Zgromadzenie w § 28 stanowi, że protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej winien zawierać: numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, zgłoszone wnioski, wyniki przeprowadzonych głosowań nad wnioskami z podaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, stwierdzenia powzięcia uchwał oraz ich pełną treść wraz z uzasadnieniem, oświadczenia złożone do protokołu, podpis przewodniczącego i sekretarza.
Głosowania na posiedzeniach Rady są jawne. Na wniosek członka rady można postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
Kopie protokoły z posiedzeń rady z pominięciem zapisów, których zakaz ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów umieszczane są na stronie internetowej. Decyzje o umieszczania bądź nie na stronie internetowej spółdzielni protokołów z posiedzeń i podejmowanych uchwał podejmowały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osieli w formie uchwał.
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie, Widok i Poręba ustaliły, że na stronie internetowej spółdzielni umieszczane będą tylko uchwały, nie ma potrzeby umieszczania protokołów z ich posiedzeń.

III. Wnoszę o zobowiązanie Rady Nadzorczej do podania na stronie internetowej SM Czuby oraz w Informatorze w postaci „gazetki ” SM Czuby dokładnych kwot wynagrodzenia zarządu wraz z podaniem formy zatrudnienia oraz podanie dokładnej kwoty otrzymywanej premii, każdorazowo po jej przyznaniu, a w przypadku przyznawania innych dodatków o podanie informacji jakie dodatki przyznano i w jakiej wysokości.

Realizacja
Do Prezesa Zarządu i jego Zastępców stosuje się Zasady wynagradzania Członków Zarządu zawarte w uchwale Nr 56/7/2014 r. Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie z dnia 24.06.2014 r. Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. Zaszeregowania, przeszeregowania, awansowania, ustalenia wynagrodzenia zasadniczego i przyznania premii dokonuje Rada Nadzorcza.
Wynagrodzenie Członków Zarządu pełniących te funkcje etatowo składa się z wynagrodzenia zasadniczego i premii Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego zawiera tabela stawek płac zasadniczych pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych stanowiąca załącznik do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników SM „Czuby”.
Członkom Zarządu może być przyznana miesięczna premia do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego przyznawana i wypłacana za okresy kwartalne. Przyznanie premii następuje po ocenie działalności gospodarczo – finansowej za poprzedni kwartał i bieżącej działalności.

IV. Wnoszę o zobowiązanie Rady Nadzorczej do podania na stronie internetowej SM Czuby oraz w Informatorze w postaci „gazetki ” SM Czuby kiedy ogłoszono przetarg na wynajem lokalu, w którym to obecnie planowana jest inwestycja budowlana w postaci zbudowania lokalu usługowego na osiedlu „Skarpa” (dotyczy wszystkich planowanych inwestycji). Na jaką kwotę określono czynsz najmu za metr kwadratowy. Jaka jest cena kosztorysowa tej (tych) inwestycji.

Realizacja
Pawilony przy ul. Radości 2A i B zostały wybudowane w latach 80-tych XX wieku.
Od ponad 20 lat wynajmowane są pod działalność garmażeryjną, kontynuowaną na podstawie umowy najmu z dnia 16 września 2011 r. pomiędzy Spółdzielnią a obecnym najemcą.
W 2017 roku jeden z pawilonów uległ częściowemu spaleniu. Spółdzielnia otrzymała odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w kwocie ponad 200 000 zł.
Z uwagi na zły stan techniczny pawilonów i ich otoczenia Rada Nadzorcza podjęła decyzję o rozbiórce tych obiektów i w ich miejsce wybudowanie nowego pawilonu o większej powierzchni – Uchwała z dnia 8 sierpnia 2017 r. Nr 173/22/2017.
Na wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 19.07.2017 r., poparty licznymi prośbami mieszkańców oraz na wniosek dotychczasowego najemcy Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na odbudowę pawilonu przy ul. Radości pod dotychczasową działalność garmażeryjną.
Pawilon będzie miał ok. 430 m2, zaś jego lokalizacja nie narusza istniejącego parkingu i nie uszczupli obecnej ilości miejsc parkingowych.
Wstępny koszt inwestycji szacuje się na kwotę ok. 1.600.000 zł. Ostateczna wartość inwestycji zostanie określona po jej zakończeniu.
W chwili obecnej budowa została rozpoczęta przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Planuje się zakończenie stanu deweloperskiego na koniec września 2019 r. Potem nastąpi przekazanie obiektu najemcy w celu wykonania prac wykończeniowych i dostosowania lokalu do potrzeb prowadzenia działalności garmażeryjnej.
Warunki finansowe kontynuacji działalności oraz zakres wykończenia pawilonu przez najemcę określono w aneksie do umowy z dnia 16 września 2011 r.
Najemca pawilonu sfinansuje (na własny koszt) realizację następujących robót: malowanie i okładziny ścian, podłóg, drzwi wewnętrzne, biały montaż, urządzenia i instalację wentylacji i klimatyzacji, oprawy oświetleniowe, urządzenia technologiczne, całość umeblowania oraz wyposażenia kuchni, zaplecza i sali konsumpcyjnej.
Na okres budowy został wyłączony z użytkowania parking przy ul. Radości i Romantycznej. Spółdzielnia bardzo przeprasza mieszkańców za utrudnienia i niedogodności związane z budową pawilonu.

Teren oraz nowy pawilon nadal będą stanowiły mienie Spółdzielni. Większe wpływy z tytułu najmu – uzyskane poprzez zwiększenie stawki za metr kwadratowy i powiększenie wynajmowanej powierzchni zasilą konto mienia – będącego własnością wszystkich członków Spółdzielni.

2. Mieszkańcy nieruchomości nr 06 (Romantyczna nr 8, 10, 12) wnioskują o rozwiązanie przez Zarząd Spółdzielni przy udziale mieszkańców (osób delegowanych) problemów związanych z mieniem S-ni na poszczególnych budynkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowa problematyka jest zawarta w korespondencji jaką prowadzą mieszkańcy Romantycznej nr 10 ze S-nią, w okresie od stycznia do kwietnia 2018 roku.

Realizacja
Nie ma problemów z pomieszczeniami stanowiącymi mienie Spółdzielni w poszczególnych budynkach osiedla Skarpa. Korespondencja z kilkoma osobami zamieszkałymi w budynkach przy ulicy Romantycznej 10 została zakończona a sprawy wyjaśnione.

3. Wnoszę o obniżenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza 500 zł, Rada nieruchomości 150 zł.

Uzasadnienie
Rada Nadzorcza i Nieruchomości jest pracą dla społeczności spółdzielczej, pracą społeczną Uczestnictwo w Radzie Nadzorczej czy tez radzie nieruchomości nie wymaga nadzwyczajnych umiejętności zawodowych.

Realizacja
Realizacja wniosku wymaga dokonania zmian w statucie SM Czuby”. Wniosek o zmianę treści § 88a i § 103d należy złożyć w trybie § 75 ust.7 Statutu Spółdzielni.

Skarpa 24.05.2018 r.

Składamy wniosek o rozłożenie kosztów eksploatacji na poszczególne składnik.

Realizacja
Składniki opłat kosztów eksploatacji są różne w poszczególnych nieruchomościach.
Na składniki opłat eksploatacji wchodzą koszty związane z zarządzaniem i administrowaniem.
Są to: amortyzacja środków trwałych, podatki, opłaty , badanie bilansu, lustracja, konserwacja zieleni, usługi pocztowe , korespondencja, drukowanie książeczek, wydruki opłat, rozliczenia wody.
Koszty związane z wydatkami na: Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie, Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, składki na rzecz organizacji obowiązkowych ( Krajowa Rada Spółdzielcza, Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych), usługi obce i bankowe m.in. deratyzacja , dezynfekcja , dezynsekcja, usuwanie awarii, materiały m.in. paliwo do kosiarek, wkładki, świetlówki, piasek do piaskownic, sól drogowa, narzędzia, papier i części do drukarek, tusze, tonery), ubezpieczenie majątku oraz inne .
W/w koszty są księgowane w rozbiciu na ( na materiały, usługi obce, koszty zarządzania, administrowania, koszty konserwatorów, konserwacja zieleni, pozostałe konserwacje ) na każdą nieruchomość.

Skarpa – 28.05.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa nie jest jednostka produkcyjną, nie przynosi zysków. Nie jest zasadne przyznawanie nagród i premii. Spółdzielnia powinna rozliczać się bez wynikowo.

Realizacja
Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY” nie przyznaje nagród.

Powyższe kwestie uregulowane zostały w zakładowym układzie zbiorowym pracy pracowników SM „Czuby” w Lublinie. Zgodnie z postanowieniami wyżej cytowanego układu zbiorowego w Spółdzielni nie przyznaje się ani nie wypłaca nagród dla zatrudnionych pracowników. Pracownikom przyznawana jest premia uznaniowa uzależniona od stopnia ich zaangażowania w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
Spółdzielnia rozlicza się bez wynikowo w ramach gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zysk (netto) na własnej działalności gospodarczej za bieżący rok sprawozdawczy, wykazany w rachunku zysku i strat figuruje w tej samej wysokości w pasywach bilansu poz. A.VII zysk/strata netto. Zysk (netto) podlega podziałowi przez Walne Zgromadzenie.

Zarząd Spółdzielni.

2) informacja z mapka zagospodarowania terenu dot., budowy pawilonu przy ul. Radości w os. Skarpa w brzmieniu:

Stanowisko
w sprawie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren u zbiegu ulic Stokrotki i Rucianej

Po analizie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren u zbiegu ulic Stokrotki i Rucianej (działka nr 41/4), wyłożonego w Urzędzie Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 w dniach 25 lutego do 18 marca 2019 roku, Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do wystąpienia do Prezydenta Miasta Lublin z wnioskiem o dokonanie zmian polegających na przeznaczeniu terenu pod miejsca parkingowe z ewentualną możliwością budowy w przyszłości parkingu wielopoziomowego.
Z uwagi na brak miejsc postojowych na terenie osiedla Ruta, dla zaspokojenia ogromnych potrzeb w tym zakresie, w interesie mieszkańców jest budowa dużego parkingu w tym rejonie.
Podkreślić należy fakt, że na działce nr 41/4, w sąsiedztwie terenu objętego opracowaniem znajduje się dużo zieleni. Planuje się urządzenie skweru z nowymi nasadzeniami i ławeczkami dla mieszkańców zaś po drugiej stronie ul. Rucianej rozbudowę palcu zabaw z uwzględnieniem potrzeb dzieci w różnym wieku oraz seniorów.
Ponadto wzdłuż głównego ciągu pieszego przylegającego do przedmiotowej działki znajduje się duża ilość starych rozłożystych drzew zapewniających komfort mieszkańcom.

Tematem tym zajmowała się Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 25.03.2019 r.

Członkowie tej komisji po uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone przez Zbigniewa Ławniczak, Martę Brożynę, Zbigniewa Gontarz, Grażynę Stadnik i Tomasza Budę pytania w brzmieniu:
– na jaką kwotę została podpisana umowa o realizacji pawilonu, czy ryczałt,
– jakie prace zostaną wykonane w ramach zawartej umowy,
– jak zostaną rozliczone prace dodatkowe ujawnione w toku a konieczne do wykonania,
– ile firm zgłosiło się do przetargu,
– czy podpisano umowę o najem, jaka stawka za najem – czy za m2 pu, , na ile lat umowa,
– w jakiej wysokości najemca zaangażuje środki w dostosowanie pawilonu swojej działalności,
– co z parkingiem przed pawilonem.

Członkowie Rady Nadzorczej do przedstawionych informacji nie zgłosili uwag.

W dyskusji poruszono tematy:
W tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków zabierających głos w dyskusji:
– co roku składa na piśmie żądanie dot. przedstawienia kosztów zależnych od spółdzielni w opłatach eksploatacyjnych- nie otrzymuje właściwej odpowiedzi,
– pytania dot. współpracy z firmą Ista,
– ograniczenia drukowania książeczek opłat dla osób przekazujących opłaty czynszowe przelewami bankowymi ,
– dokonanych zmian w Regulaminie porządku domowego.

Przewodniczący zaproponował by osoby przysłuchujące się obradom opuściły salę obrad, w kolejnym punkcie porządku obrad będą rozpatrywane sprawy zgłoszone przez członków ( RODO) i wnioski skierowane do rady.

Przerwa

Ad. 7
Rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca poinformował, że:
1) Spółdzielnia otrzymała do wiadomości pismo: Prokuratury Okręgowej – V Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lublinie w brzmieniu:

W związku z prowadzonym przez tut. Prokuraturę Okręgową postępowaniem ubezwłasnowolnienie ( w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe) przebywającej obecnie w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie ustalono, że zachodzi konieczność zabezpieczenia jej interesów, w szczególności mieszkania, w czasie jej hospitalizacji.
Mając na uwadze toczące z wniosku Dyrektora Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie postępowanie o umieszczenie Pani w domu pomocy społecznej bez zgody, sygn. V RNs 109/19, proszę o rozważenie – w oparciu o przepis art. 44 § 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – ustanowienia dla niej z urzędu kuratora.
(W tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe) nie ma bowiem żadnej rodziny, która mogłaby zabezpieczyć jej mieszkanie i rzeczy osobiste, a zachodzi konieczność udostępnienia lokalu celem przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej (dotychczas niewykonywanych) oraz asysty przy usuwaniu śmieci, które mogą powodować zagrożenie sanitarne.

2) Zarząd Spółdzielni zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z dnia 26.02.2019 r. wystąpił z wnioskiem do komornika o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika ( w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe) zam. w osiedlu Skarpa.

3) w dniu 26.03.2019 r. wpłynęło do Rady Nadzorczej pismo w brzmieniu:

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie
Dot. Remontów balkonów w osiedlu „Błonie”

Rada Przedstawicieli Osiedla „Błonie” dn,17.12.2018 r. na wniosek Pani Kierownik podjęła uchwałę w sprawie remontu wszystkich balkonów w nieocieplonych budynkach, w tym Hetmańska 12, uzasadniając tym, że balkony są w złym stanie, przeciekają i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.
Stan faktyczny jest taki, że tylko dwa balkony narożne są zaniedbane, przeciekają i nadają się do remontu.
Pozostałe były remontowane indywidualnie, są w dobrym stanie i nie wymagają remontu, tym bardziej za tak wysoką cenę – około 7 tys. zł za jeden balkon.
Wcześniej w sprawie remontu odbyło się referendum w którym mieszkańcy wyrazili sprzeciw.
Mieszkańcy bloku Hetmańska 12 w dalszym ciągu są przeciwni w/w remontowi, proszę to uwzględnić w podejmowaniu decyzji dotyczącej tej sprawy.

Przedstawiciel EB-03

Pismem tym zajmowała się Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 1.04.2019 r. po dostarczeniu przez administrację osiedla Błonie informacji w sprawie remontu balkonów.
Członkowie Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z informacją administracji osiedla Błonie w sprawie remontu balkonów i protokołem z posiedzenia Rady Przedstawicieli Osiedla Błonie z dnia 17.12.2018 r. , po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by do w/w wystosowała odpowiedz następującej treści:

„ W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2019 r w sprawie remontu balkonów w budynkach osiedla Błonie, po zapoznaniu z informacją Administracji Osiedla oraz Protokołem z posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 17 grudnia 2018 r, Rada Nadzorcza uprzejmie wyjaśnia, że w dniu 17.12.2018 r nie została podjęta uchwała w sprawie remontu balkonów w budynkach nieocieplonych, w tym w budynku przy ul. Hetmańskiej 12.
W tym dniu członkowie RPNO Błonie sprecyzowali wniosek do Rady Nadzorczej o wprowadzenie zmiany do Regulaminu Porządku Domowego, umożliwiającej wykonanie z funduszu remontowego kompleksowego remontu balkonów w całym budynku.
Jednocześnie Rada Nadzorcza informuje, że w planie remontów na 2019 rok nie ujęto remontów balkonów przy ul. Hetmańskiej 12 jak również w funduszu remontowym nieruchomości EB 03 (Hetmańska 12-16) nie wprowadzono odpisu na remont balkonów”

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 20 za postanowiła do przedstawiciela nieruchomości EB-03 wystosować odpowiedz w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Rewizyjna, umieszczonym powyżej w protokole.

4) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie premii za I kwartał 2019 r.

Przewodniczący poinformował, że wpłynął wniosek o przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za I kwartał 2019 r.

Uzasadnienie:
Osoby przysłuchujące się obradom i niektórzy członkowie rady nadzorczej niezgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, publikują na facebooku informację dot. przeprowadzanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej głosowań.
Upubliczniane informacje na temat jak głosowali poszczególni członkowie rady nadzorczej z imienia i nazwiska) trafiają nie tylko do członków spółdzielni ale również do osób w całej Polsce i poza jej granicami.
Informacje te niejednokrotnie opatrzone są złośliwymi i nieprawdziwymi komentarzami, które naruszają dobra osobiste osób przedstawianych w ten sposób.

Wniosek podpisało 11 członków Rady

Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z § 23 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej

„ Głosowanie odbywa się jawnie, o ile przepisy ustawy lub Statutu nie stanowią inaczej. Na wniosek członka, Rada Nadzorcza może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego”.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po dokonaniu na posiedzeniu w dniu 25.03.2019 r. oceny pracy członków Zarządu w I kwartale 2019 r. postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przyznała członkom zarządu premie za I kwartał 2019 r. w wysokości 15%.
Uzasadniają to:
1) uzyskanymi wynikami gospodarczo – finansowymi za rok 2018 r. i pozytywną ich ocenę przez komisję,
2) pozytywnymi wynikami kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy dot. sprawdzenia przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy ( nawiązania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania i wypłacania wynagrodzeń, rozliczania czasu pracy, legalności zatrudnienia).,
3) prowadzeniem prawidłowej polityki windykacyjnej – zmniejszaniem się zadłużenia,
4) bieżącą kontrolą realizacji zaplanowanych na 2019 r prac remontowych i konserwacyjnych,
5) przestrzeganiem obowiązujących zapisów ustawowych, statutowych i regulaminowych, (usm , ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze),
6. wykonaniem terminowo prac związanych ze sporządzenie sprawozdania finansowegi i sprawozdania zarządu za rok 2018.

Innych wniosków w sprawie premii nie zgłoszono.

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury:

 1. Elżbiety Janiak – wyraziła zgodę na kandydowanie
 2. Grażyny Kasprzak – wyraziła zgodę na kandydowanie
 3. Marty Brożyny – wyraziła zgodę na kandydowanie

Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie Marta Brożyna, Grażyna Kasprzak i Elżbieta Janiak głosowało 19 członków rady, przeciw powołaniu 1 członek rady.

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania

Karta do tajnego głosowania w sprawie przyznania premii za i kwartał 2019 r. członkom zarządu SM „Czuby” w Lublinie

 

NAZWISKO I IMIĘ
FUNKCJA W ZARZĄDZIE

JESTEM ZA PRZYZNANIEM
PREMII W WYSOKOŚCI 15%

JESTEM PRZECIW PRZYZNANIU PREMII W WYSOKOŚCI 15%

WSTRZYMUJĘ SIĘ
OD GŁOSU

RYSZARD BURSKI
Prezes Zarządu

ADAM ZIÓŁEK
Zastępca Prezesa Zarządu ds. finansowych

BOŻENA ZIELIŃSKA
Zastępca Prezesa Zarządu
ds. eksploatacyjnych

 

UWAGA:

 1. W celu oddania ważnego głosu należy postawić znak X w rubryce oznaczającej opcję, za którą opowiada się głosujący.
 2. Wszelkie dokonane na niniejszej karcie skreślenia, zamazania, dodatkowe napisy i znaki inne, niż określone w pkt. 1, będą skutkowały nieważnością głosu.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół.

Protokół
z czynności Komisji Skrutacyjnej

Wybrana w dniu 3.04.2019 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Komisja Skrutacyjna w składzie:

 1. Marta Brożyna
 2. Grażyna Kasprzak
 3. Elżbieta Janiak

ukonstytuowała się w sposób następujący:

 1. Przewodniczący komisji – Marta Brożyna
 2. Sekretarz komisji – Grażyna Kasprzak
 3. Członek komisji – Elżbieta Janiak

Po sprawdzeniu listy obecności komisja stwierdza, że na 21 uprawnionych w posiedzeniu bierze udział 20 członków Rady Nadzorczej.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyznania członkom zarządu SM „Czuby” w Lublinie premii za I kwartał 2019 r. oddano:

1) w głosowaniu w sprawie przyznania premii w wysokości 15 % Ryszardowi Burskiemu prezesowi zarządu – oddano 20 głosów, w tym:

– za przyznanie premii – 12 głosów,
– przeciw – 5 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 3 głosy.

2) w głosowaniu w sprawie przyznania premii w wysokości 15 % Adamowi Ziółkowi zastępcy prezesa ds. finansowych – oddano 20 głosów, w tym:

– za przyznanie premii – 12 głosów,
– przeciw – 5 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 3 głosy.

3) w głosowaniu w sprawie przyznania premii w wysokości 15 % Bożenie Zielińskiej zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych – oddano 20 głosów, w tym:

– za przyznanie premii – 12 głosów,
– przeciw – 5 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 3 głosy.

W związku z powyższym komisja stwierdza, że członkowie Zarządu otrzymują premię za I kwartał 2019 r. w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego kwartalnego.

Na tym protokół zakończono.
Podpisy członków Komisji:

Sekretarz Rady zapoznała zebranych z poniżej przedstawionym oświadczeniem:

Oświadczenie

W związku z publikowaniem na facebooku informację godzących w moje dobre imię przez osoby przysłuchujące się obradom i niektórych członków rady nadzorczej niezgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, opatrzonych złośliwymi komentarzami informuje, że w razie dalszego naruszania moich dóbr osobistych skieruję sprawę na drogę postępowania sadowego.

Danuta Przybyś – Ziemba.

Lublin dnia 3.04.2019 r.

Na tym protokół zakończono.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Zastępca przewodniczącego
Rady Nadzorczej

Zbigniew Gontarz

 

Data opublikowania: 11:42, 10 kwietnia 2019

Kategorie: 2019