Protokół nr 7 /2018
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 12.06.2018 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski i Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Buda Tomasz, Urszula Koszałka, Dariusz Jaremek, Agnieszka Kulikowska, Bogumiła Baran ,Waldemar Żak, Elżbieta Szabała , Zbigniew Ławniczak, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski,


Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli :

Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Przewodnicząca XXI części W Z – Joanna Guz

Ad. 1
Przewodnicząca XXI części Walnego Zgromadzenia przypomniała, że zgodnie z § 88 ust. 2 Statutu pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty zebrania”

Posiedzenie Zarządu w obecności przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia odbyło się w dniu 5.06.2018 r. i stwierdzono kto z członków spółdzielni został wybrany na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2018 – 2021 r.

Poinformowała ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Ukonstytuowanie się Rady.
 3. Sprawy wniesione

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie 19 za.

Ad. 2
Przewodnicząca XXI Części Walnego Zgromadzenia przypomniała, że:

 1. zgodnie z § 89 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępcy, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady,
 2. zgodnie z treścią § 15 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada wybiera ze swojego grona Komisję Rewizyjną i inne komisje stałe. W skład komisji wchodzi co najmniej 5 członków Rady, spośród których komisja wybiera zastępcę przewodniczącego. Komisje Rady mają charakter opiniodawczo-doradczy,
 3. w Radzie Nadzorczej SM Czuby działają 3 komisie: Komisja Rewizyjna , Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji oraz Komisja Społeczno-Samorządowej
 4. przed przystąpieniem do zgłaszania kandydatów do prezydium Rady należy wybrać komisję skrutacyjną w co najmniej 3 osobowym składzie. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do prezydium.

Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej.

Do pracy w komisji skrutacyjnej zgłoszono kandydatury :

 1. Elżbiety Janiak – wyraziła zgodę na kandydowanie,
 2. Jana Morawskiego – wyraził zgodę na kandydowanie,
 3. Grażyny Stadnik – wyraziła zgodę na kandydowanie,

Za wyborem komisji skrutacyjne w składzie Elżbieta Janiak, Jan Morawski i Grażyna Stadnik głosowało 19 członków Rady

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do prezydium rady :

I. Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłoszono kandydaturę:
– Dariusza Jaremka – wyraził zgodę na kandydowanie
– Andrzeja Turskiego – wyraził zgodę na kandydowanie
– Waldemara Żaka – nie wyraził zgodę na kandydowanie

Za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Rady głosowało 17 członków Rady , wstrzymało się od głosowania 2 członków Rady

II. Na zastępcę przewodniczącego Rady zgłoszono kandydaturę:
– Jerzego Kaczmarskiego – wyraził zgodę na kandydowanie
– Zbigniewa Gontarza – wyraził zgodę na kandydowanie

Za zamknięciem listy kandydatów na zastępcę przewodniczącego Rady głosowało 18 członków, wstrzymał się od głosowania 1 członek Rady

III. Na Sekretarza Rady zgłoszono kandydaturę:
– Danuty Przybyś – Ziemba – wyraziła zgodę na kandydowanie

Za zamknięciem listy kandydatów na sekretarza Rady głosowało 18 członków, wstrzymał się od głosowania 1 członek Rady.


IV. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydaturę:

– Ewy Kosiak – wyraziła zgodę na kandydowanie

Za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało 18 członków, wstrzymał się od głosowania 1 członek Rady.

V. Na przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji zgłoszono kandydaturę:
– Edwarda Dudka – wyraził zgodę na kandydowanie
– Waldemara Żaka – nie wyraził zgodę na kandydowanie

Za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji GZM i I głosowało 17 członków, wstrzymało się od głosowania 2 członków Rady.

VI . Na przewodniczącego Komisji Społeczno – Samorządowej swoją kandydaturę zgłosił:
Waldemar Żak

Za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Społeczno – Samorządowej głosowało 18 członków, wstrzymał się od głosowania 1 członek Rady.

Przewodnicząca XXI części WZ poddała pod głosowania wniosek o przeprowadzenie tajnego głosowania nad wyborem prezydium Rady.
Za przyjęciem wniosku do realizacji głosowało 18 członków Rady , wstrzymało się od głosowania 2 członków Rady.

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do tajnego głosowania .


KARTA DO GŁOSOWANIA
W SPRAWIE WYBORU
PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

1. Jaremek Dariusz
2. Turski Andrzej
3. ………………………………….

UWAGI:
1. Nie skreślamy osoby, którą chcemy wybrać.
2. Karta będzie nieważna, jeżeli:
– skreślone zostaną wszystkie nazwiska,
– więcej nazwisk pozostanie nieskreślonych aniżeli jest mandatów.

KARTA DO GŁOSOWANIA
W SPRAWIE WYBORU
ZASTĘPCÓW PRZEWODNICZĄCEGO
RADY NADZORCZEJ

1. Gontarz Zbigniew
2. Kaczmarski Jerzy
3. …………………………………….
4. ……………………………………

UWAGI:
1. Nie skreślamy osoby, którą chcemy wybrać.
2. Karta będzie nieważna, jeżeli:
– skreślone zostaną wszystkie nazwiska,
– więcej nazwisk pozostanie nieskreślonych aniżeli jest mandatów.


KARTA DO GŁOSOWANIA W SPRAWIE
WYBORU SEKRETARZA RADY NADZORCZEJ

1. Przybyś – Ziemba Danuta
2. ………………………………………..
3. ………………………………………..

UWAGI:
1. Nie skreślamy osoby, którą chcemy wybrać.
2. Karta będzie nieważna, jeżeli:
– skreślone zostaną wszystkie nazwiska,
– więcej nazwisk pozostanie nieskreślonych aniżeli jest mandatów.

KARTA DO GŁOSOWANIA
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Kosiak Ewa
2. …………………………………………
3. …………………………………………

UWAGI:
1. Nie skreślamy osoby, którą chcemy wybrać.
2. Karta będzie nieważna, jeżeli:
– skreślone zostaną wszystkie nazwiska,
– więcej nazwisk pozostanie nieskreślonych aniżeli jest mandatów.

KARTA DO GŁOSOWANIA
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI GZM l INWESTYCJI

1. Dudek Edward
2. ……………………………………….
3. ……………………………………….

UWAGI:
1. Nie skreślamy osoby, którą chcemy wybrać.
2. Karta będzie nieważna, jeżeli:
– skreślone zostaną wszystkie nazwiska,
– więcej nazwisk pozostanie nieskreślonych aniżeli jest mandatów.


KARTA DO GŁOSOWANIA
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWEJ

1. Żak Waldemar
2. …………………………………………

UWAGI:
1. Nie skreślamy osoby, którą chcemy wybrać.
2. Karta będzie nieważna, jeżeli:
– skreślone zostaną wszystkie nazwiska,
– więcej nazwisk pozostanie nieskreślonych aniżeli jest

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała zebranych z poniżej przedstawionym protokołem:


PROTOKÓŁ
z czynności Komisji Skrutacyjnej

Wybrana w dniu 12.06.2018 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Stadnik Grażyna
2. Morawski Jan
3. Janiak Elżbieta

ukonstytuowała się w sposób następujący:
1. Przewodniczący komisji – Stadnik Grażyna
2. Sekretarz komisji – Morawski Jan
3. Członek komisji – Janiak Elżbieta

Po sprawdzeniu listy obecności komisja stwierdza, że na 21 uprawnionych w posiedzeniu bierze udział 20 członków Rady Nadzorczej.

1. W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Do przewodniczącego XXI części Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury na Przewodniczącego Rady:

1. Jaremek Dariusz
2. Turski Andrzej

Powyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Czuby”.
Za wyborem niżej wymienionych członków na Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Czuby” oddano 20 głosów, w tym – głosów nieważnych 0 :

1. Jaremek Dariusz – 7 głosów,
2. Turski Andrzej – 13 głosów,

Największą ilość głosów uzyskał Andrzej Turski.

2. W sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2 mandaty
Do przewodniczącego XXI części Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury na Zastępców przewodniczącego Rady:

1. Gontarz Zbigniew
2. Kaczmarski Jerzy
3. ……………………………
4. ……………………………

Powyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na zastępców przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Czuby”.

Za wyborem niżej wymienionych członków na Zastępców przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Czuby” oddano 20 głosów, w tym – głosów nieważnych 2 :

1. Gontarz Zbigniew – 10 głosów,
2. Kaczmarski Jerzy – 13 głosów,
3. ………………………… – ….. głosów,
4. ………………………… – ….. głosów,

3. W sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej

Do przewodniczącego XXI części Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury na Sekretarza Rady:

1. Przybyś – Ziemba Danuta
2. …………………………………

Powyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na Sekretarza Rady Nadzorczej SM „Czuby”.
Za wyborem niżej wymienionych osób na Sekretarza Rady Nadzorczej SM „Czuby” oddano 20 głosów, w tym – głosów nieważnych 0 :

1. Przybyś Ziemba Danuta – 19 głosów, przeciw 1
2.…………………………… – ….. głosów,

Największą ilość głosów uzyskała Przybys – Ziemba Danuta.


4. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Do przewodniczącego XXI części Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:

1. Kosiak Ewa
2. ……………………………… .

Powyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej .
Za wyborem niżej wymienionych członków na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oddano 20 głosów, w tym – głosów nieważnych 0 :

1. Kosiak Ewa – 18 głosów, przeciw 2
2.…………………………………… – ….. głosów

Największą ilość głosów uzyskała Kosiak Ewa

5. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji GZM i Inwestycji

Do przewodniczącego XXI części Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury na Przewodniczącego Komisji GZM i Inwestycji :

1. Dudek Edward
2. ……………………………….

Powyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji GZM i Inwestycji.
Za wyborem niżej wymienionych członków na Przewodniczącego Komisji GZM i Inwestycji oddano 20 głosów, w tym – głosów nieważnych 0 :

1. Dudek Edward – 18 głosów, przeciw 2
2.…………………………… – ….. głosów,
Największą ilość głosów uzyskał Edward Dudek .


6. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Społeczno-Samorządowej

Do przewodniczącego XXI części Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury na Przewodniczącego Społeczno – Samorządowej:

1. Żak Waldemar
2. ………………………………

Powyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Społeczno – Samorządowej .

Za wyborem niżej wymienionych członków na Przewodniczącego Komisji Społeczno Samorządowej oddano 20 głosów, w tym 0 głosów nieważnych :

1. Żak Waldemar – 19 głosów, przeciw 1
2. ……………………… – ….głosów,

Największą ilość głosów uzyskał uzyskał Żak Waldemar .

Na tym protokół zakończono. Lublin ,dnia 12. 06.2018 r.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę następującej treści:


Uchwała Nr 10 / 1 / 2018

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 12.06.2018 r.

w sprawie: wyboru Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2018 -2021.

Na podstawie § 89 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 14 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Wybiera się Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w składzie:

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Turski Andrzej
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Gontarz Zbigniew
 3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Kaczmarski Jerzy
 4. Sekretarz Rady Nadzorczej Przybyś – Ziemba Danuta
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kosiak Ewa
 6. Przewodniczący Komisji Gosp. Zasob. Mieszkan. i Inw. Dudek Edward
 7. Przewodniczący Komisji Społ-Sam. Żak Waldemar

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że zgodnie z § 15 ust.1 Regulamin Rady Nadzorczej

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Komisję Rewizyjną i inne komisje stałe.
 2. W miarę potrzeb Rada Nadzorcza może powoływać również komisje doraźne do realizacji określonych zadań, każdorazowo ustalając jej skład osobowy, przedmiot działania i czas funkcjonowania.
 3. W skład komisji wchodzi co najmniej 5 członków, wybranych spośród członków Rady Nadzorczej. Członkowie komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają zastępcę przewodniczącego.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do pracy w komisjach .

Rada Nadzorcza po dyskusji podjęła większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania uchwały następującej treści:


Uchwała Nr 11 / 2 / 2018

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 12.06.2018 r.

w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2018 -2021.

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 4 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Wybiera się Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji Kosiak Ewa
 2. Członek Komisji Janiak Elżbietą
 3. Członek Komisji Gontarz Zbigniew
 4. Członek Komisji Koszałka Urszula
 5. Członek Komisji Tanikowski Stanisław
 6. Członek Komisji Piekniak Krzysztof
 7. Członek Komisji Kasprzak Grażyna
 8. Członek Komisji Kaczmarski Jerzy
 9. Członek Komisji Stadnik Grażyna
 10. Członek Komisji Ławniczak Zbigniew
 11. Członek Komisji Baran Bogumiła
 12. Członek Komisji Buda Tomasz
 13. Członek Komisji Szabala Elżbieta
 14. Członek Komisji Kulikowska Agnieszka
 15. Członek Komisji Turski Andrzej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Uchwała Nr 12 / 3 / 2018
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 12 .06.2018 r.

w sprawie: wyboru Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2018 -2021.

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 4 Regulaminu Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Wybiera się Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji Dudek Edward
 2. Członek Komisji Janiak Elżbieta
 3. Członek Komisji Koszałka Urszula
 4. Członek Komisji Tanikowski Stanisław
 5. Członek Komisji Jaremek Dariusz
 6. Członek Komisji Morawski Jan
 7. Członek Komisji Kasprzak Grażyna
 8. Członek Komisji Stadnik Grażyna
 9. Członek Komisji Piekniak Krzysztof
 10. Członek Komisji Ławniczak Zbigniew
 11. Członek Komisji Budy Tomasz
 12. Członek Komisji Szabała Elżbieta
 13. Członek Komisji Kulikowska Agnieszka
 14. Członek Komisji Przybyś – Ziemba Danuta

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Uchwała Nr 13 / 4 / 2018
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 12.06.2018 r.

w sprawie: wyboru Komisji Społeczno-Samorządowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2018 – 2021.

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 4 Regulaminu Komisji Społeczno-Samorządowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje

§ 1

Wybiera się Komisję Społeczno-Samorządową Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji Żak Waldemar
 2. Członek Komisji Koszałka Urszula
 3. Członek Komisji Morawski Jan
 4. Członek Komisji Jaremek Dariusz
 5. Członek Komisji Kasprzak Grażyna
 6. Członek Komisji ……………………….
 7. Członek Komisji ………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad. 3
Przewodniczący poinformował ,że w poprzednich okresach ( kadencjach ) Rada Nadzorcza stosowała poniższe zasady :
– członkowie Rady Nadzorczej pracowali co najmniej w 2 komisji , członkowie prezydium w jednej z komisji
– wynagrodzenie określone w § 88 a Statutu Spółdzielni otrzymywali za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisjach proporcjonalnie do ilości odbytych posiedzeń.

Na przyjęciem do realizacji powyższych zasad wyraziło zgodę 19 członków Rady Nadzorczej ( podpisali stosowne oświadczenie ), 1 członek oświadczenia nie podpisał.

Dariusz Jaremek zaproponował, by w okresie wakacyjnym zsynchronizować terminy posiedzeń Rady Nadzorczej i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w ten sposób by przerwa wakacyjna oby tych organów była w jednym miesięcy albo w lipcu albo w sierpniu.

Przewodniczący Rady w odpowiedzi na zgłoszoną przez Pan Artur Mikusek (z osiedla Ruta) sprawę, zaproponował by swoje uwagi w/w co do jakości wykonywanych remontów w osiedlu w pierwszej kolejności zgłosił do Administracji i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta, jako organów kompetentnych do zajęcia się sprawą.

Rada Nadzorcza może zająć się taką sprawą skierowaną w formie skargi na podjęte decyzje przez te organa.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Przybyś – Ziemba Danuta

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Turski Andrzej

 

Data opublikowania: 09:45, 15 czerwca 2018

Kategorie: 2018