Protokół nr 8/2017
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 26.09.2017 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Edward Jasiński ,Koszałka Urszula
Sekretarz – Grażyna Kasprzak

Członkowi:
Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Barbara Rupczewska, Dariusz Jaremek ,Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Zbigniew Ławniczak, Tadeusz Szczygieł, Grażyna Stadnik, Elżbieta Janiak, Stanisław Tanikowski, Bożena Wójtowicz, Krzysztof Piekniak .

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek


Ad. 1

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Analiza działalności gospodarczo – finansowej za I półrocze 2017 r.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zatwierdzenie planu inwestycyjnego SM Czuby na 2018 r.
  b) zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2018 r.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w 8.08.2017 r.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 6. Ocena pracy członków Zarządu – premia za III kwartał 2017 r.
 7. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 21 za.


Ad.1

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 25.09.2017 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:


Analiza
działalności gospodarczo – finansowej za I półrocze 2017 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono:

 1. Zastawienie kosztów i przychodów za I półrocze 2017 r.
 2. Działalność eksploatacyjna za I półrocze 2017 r.
 3. Eksploatacja za II kwartał 2017 r. SM Czuby
 4. Fundusz remontowy za I półrocze 2017 r. ( zestawienie zbiorcze) SM Czuby
 5. Działalność kulturalno – oświatowa za I półrocze 2017 r..
 6. Zatrudnienie i fundusz płac za I półrocze 2017 r.
 7. Zatrudnienie i fundusz płac za I półrocze 2017 r. ( na grupy pracownicze)
 8. Wykonanie i utrzymanie mienia spółdzielni za I półrocze 2017 r.
 9. Konserwacja i remonty mienia spółdzielni na dzień 30.06.2017 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by Analiza działalności gospodarczo- finansowej za I półrocze 2017r. przyjęła .

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych przedstawioną powyżej w protokole analizę przyjęła.


Ad. 2

A)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 26.09.2017 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:


Uchwała Nr …/… / 2017
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu inwestycyjnego SM ”Czuby” na 2018 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan inwestycyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2018, zawarty w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 statutu Spółdzielni.

Załącznik
do Uchwały Nr …………….….
Rady Nadzorczej SM „CZUBY”
z dnia ………………………….

PLAN INWESTYCYJNY NA 2018 ROK

 

L.p.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

w zadaniu inwestycyjnym
ogółem lokale

Efekty rzeczowe
w 2018 r.

Wart. robót do wykonania
w 2018 r.

lokale

szt.

m2Pu

szt.

m2Pu

1 2 3 4 7 8 10

1.

SKARPA
ul. Radości – pawilon handlowo- usługowy

1

460

1

460

1 500 000

OGÓŁEM

1 500 000

 

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 21 za, podjęła uchwałę nr 176/51/2017 z dnia 26.09.2017 r w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego SM ”Czuby” na 2018 r.. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 26.09.2017 r. z poniżej przedstawionym pojękiem uchwały:

Uchwała Nr …../…… /2017
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.09.2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2018 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 i 7 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zatwierdza się plan gospodarczo – finansowy na 2018 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Zatwierdza się strukturę organizacyjną na 2018 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia :

Załącznik nr 1 Plan gospodarczo – finansowy SM Czuby na 2018 r.

 1. Plan działalności eksploatacyjnej na 2018 r. – tabela 1
 2. Plan działalności eksploatacyjnej na 2018 r. ( zestawienie zbiorcze SM Czuby)
 3. Plan funduszu remontowego na 2018 r. ( zestawienie zbiorcze)
 4. Plan działalności kulturalno – oświatowej na 2018 r. ( zestawienie zbiorcze)
 5. Plan zatrudnienia i funduszu płac na 2018 SM Czuby
 6. Plan utrzymania mienia spółdzielni na 2018 r.
 7. Plan Remontów mienia spółdzielni 2018 r.

 

Załącznik nr 2 Struktura organizacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby na 2018 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 21 za, podjęła uchwałę nr 175/50/2017 z dnia 26.09.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2018 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady odbytego w dniu 8.08.2017 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 21 za.

Ad. 5
Przewodnicząca poinformowała ,że do Rady Nadzorczej zostało do rozparzenia skierowane pismo z dnia 11 sierpnia 2017 r. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Cywilnego – prośba o rozważenie możliwości chociażby częściowego umorzenia zobowiązania nałożonego na Skarżąca wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie z dn. 30 listopada tj. uiszczenia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” kwoty 5 876 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W tym miejscu w protokole umieszczono pismo z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowiła do Rzecznika Praw Obywatelskich wystosować odpowiedz następującej treści:

„ Odnosząc się do treści pisma Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 11 sierpnia 2017 r., doręczonego w dniu 17 sierpnia 2017 r., znak: IV.511.32.2017.AW, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że w dniu 14 września 2017 r. na adres Spółdzielni doręczone zostało postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy, zgodnie z którym na skutek zażalenia powódki na postanowienie o kosztach postępowania apelacyjnego, zawartego w punkcie II wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 30 listopada 2016 r., zmieniony został wyrok w punkcie II w ten sposób, że nie obciążono powódki obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego na rzecz pozwanych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. w Sopocie i Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tych okolicznościach, w ocenie Spółdzielni, doszło do częściowego umorzenia zobowiązania wobec skarżącej”.

Ponad do wiadomości Rady Nadzorczej wpłynęły pisma poniższej treści :

W tym miejscu w protokole umieszczono

 1. pismo z dnia 20 września 2017 r. członka zam. przy ul. Romantycznej w osiedlu Skarpa dot. niezgodności obowiązującego Regulaminu rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywanie rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody z Ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r
 2. odpowiedz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na pismo z dnia 20.09.2017 r

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z powyższymi pismami i po wsłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji nie zgłosiła uwag co do sposobu załatwienia zgłoszonej w piśmie sprawy. .

Ad.6
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała ,że członkowie komisji której przewodniczy po dokonaniu na posiedzeniu w dniu 25.09.2017 r. oceny pracy członków Zarządu w III kwartał 2017 r. biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za I półrocze rok 2017 , zaangażowanie członków Zarządu w działania związane z głosowaniem nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2018 r. oraz brak skarg na działalność Zarządu , postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przyznała dla każdego członka Zarządu premii za III kwartał 2017 r w pełnej wysokości.

W tym miejscu w protokole umieszczono wyniki głosowania nad wysokością przyznanej premii dla poszczególnych członków Zarządu.

Ad. 7
Zastępca prezesa ds. eksploatacji poinformowała, że:
W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta oraz zasługi za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i tożsamość lokalną Lublina SM Czuby otrzymała Medal 700 lecia Miasta Lublin.

Medalami również zostali odznaczeni długoletni działacze organów samorządowych Rady Nadzorczej i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Poręba, Błonie i Łęgi Jerzy Kaczmarski , Andrzej Turski, Danuta Przybyś – Ziemba oraz pracownicy SM Czub : prezes Zarządu Ryszard Burski, kierownik Administracji Osiedla Widok Stanisław Kukis i kierownik Domu Kultury Skarpa Renata Kiełbińska.

– Po raz czwarty mieszkańcy Lublina zdecydują o wydaniu 15 milionów złotych z budżetu miasta na rok 2018. Do skrzynek pocztowych naszych mieszkańców dostarczono materiały dotyczące budżetu obywatelskiego miasta Lublin na 2018 rok.
Podobnie jak w latach ubiegłych bardzo ważne będzie poparcie projektów zgłoszonych przez naszych mieszkańców, uzgodnionych z Radami Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, Radą Nadzorczą i Radami Dzielnic tj. :

1) Projekt duży: D-10 Wykonanie remontu ul. Kawaleryjskiej, wraz z elementami jej zagospodarowania w pasie drogowym oraz remont ul. Tatarakowej. Jest to projekt wspólny osiedla Błonie i Łęgi – wartość robót 1.200.000 zł.
2) Projekt mały: M-98 Remont ul. Przytulnej (łącznie z istniejącą zatoką postojową), położoną na działce nr 49/34 obr.30 ark.6 w Lublinie w osiedlu Skarpa – wartość robót 300.000 zł.

Głosowanie będzie trwało od 23 września do 10 października 2017 r.

Poinformowała ponadto w jaki sposób należy oddawać głosy.

– Na przełomie października i listopada br. zostanie zorganizowane dla członków Rady Nadzorczej i przewodniczących Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli szkolenie na temat Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych , Kodeksu postępowania Cywilnego oraz Ustawy Prawo Spółdzielcze.
Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

 

Data opublikowania: 20:16, 29 września 2017

Kategorie: 2017