Protokół nr 11/2017
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 19.12.2017 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Edward Jasiński, Koszałka Urszula
Sekretarz – Grażyna Kasprzak

Członkowie:

Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Barbara Rupczewska, Dariusz Jaremek, Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Zbigniew Ławniczak,Tadeusz Szczygieł, Grażyna Stadnik, Elżbieta Janiak, Stanisław Tanikowski, Bożena Wójtowicz, Krzysztof Piekniak .

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) korekty planu gospodarczo- finansowego SM Czuby na 2017 r.
  b) w sprawie przeznaczenia i nieodpłatnego udostępnienia parkingów strzeżonych wszystkim mieszkańcom Spółdzielni.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 28.11.2017 r.
 4. Informacja Zarządu Spółdzielni na temat :
  a) wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2017 r.
  b) wyników kontroli przeprowadzonej w dniu 21.10.2016 r. w SM „Czuby”przez PKO BP SA Centrum Operacyjne Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie,
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 6. cena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za IV kwartał 2017 r.
 7. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 21 za.

Ad. 2
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 18.12.2017 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr ………………..

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 19.12.2017 r.

w sprawie: korekty planu gospodarczo – finansowego na 2017 r. SM „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się korektę planu gospodarczo – finansowego na 2017 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w związku ze zmianami kosztów działalności eksploatacyjnej w osiedlach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w ? 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

INFORMACJA
do korekty planu gospodarczo-finansowego SM „CZUBY” na 2017 r.

Korektę planu gospodarczo-finansowego sporządzono na podstawie zmian , jakie wystąpiły w trakcie roku obrachunkowego 2017 , i tak :

Tabela Nr 1. Plan działalności eksploatacyjnej na 2017 r.

W związku z dokonaniem korekt na podstawie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości i urealnieniem kosztów w osiedlach , nastąpiła zmiana w planowanych kosztach działalności eksploatacyjnej:
poz. 1- eksploatacja – Uchwała RPNO Skarpa Nr 1/2017 z dnia 22.03.2017
poz.2 i poz.16 ( energia elektryczna i gaz ) – zmniejszenie kosztów w związku ze spadkiem cen energii i gazu .
poz.4 – odpis na fundusz remontowy – Uchwała RPN O Widok Nr 2/2017 z 13.02.2017
poz.5 – podatek od nieruchomości – błąd rachunkowy – os. Widok i os. Skarpa
poz. 6- sprzątanie klatek schodowych – uchwały Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
poz.12 –konserwacja domofonów – uchwały RPN O Skarpa: nr3/2017 z 22.02.2017 i nr 10/2017 z 19.06.2017

Zmianie nie uległy pozycje : poz. 3 –ubezpieczenia , poz.7-abonament na wodomierze MPWiK , poz. 8-11-konserwacja dźwigów i hydroforni i węzła ciepł. , poz. 13- przeglądy tech. obowiązkowe , poz. 14- dostawa sygnału RTV , poz.15- odpis na wymianę dźwigów , poz. 17 –odpady komunalne .

W wyniku dokonanych zmian w efekcie nastąpiło zmniejszenie kosztów o 57 861 zł. z planowanej kwoty 26 151 210 zł. na 26 093 349 zł.

Tabela nr 2. Plan funduszu remontowego na 2017 r.

– wprowadzone zostały aktualne bilanse otwarcia i środki z podziału wyniku finansowego za rok ubiegły 2016 zgodnie z decyzjami Walnego Zgromadzenia i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli .
– w ramach posiadanych środków w trakcie roku 2017 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli dokonywały zmian w rzeczowo- finansowym planie remontów .
– zmiany stawki opłat na fundusz remontowy – os. Widok ( docieplenie ściany prześwitu ) na podstawie Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Nr 2/2017 z 13 II 2017 r.

Tabela Nr 3. Działalność kulturalno – oświatowa na 2017 r.

Po zamknięciu poprzedniego 2016 roku wprowadzono aktualne bilanse otwarcia na działalności kulturalno- oświatowej .

Tabela Nr 4. Zatrudnienie i fundusz płac na 2017 r.

– poprawiono zatrudnienie w poz.2 zgodnie z obowiązującą strukturą ( w planie 28,50 etatu , a winno być 29.00) oraz w poz. 2 fundusz płac brutto ( w planie 1 385 027 zł. , a winno być 1 415 381zł ,) . Zmiany naniesiono na podstawie decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 22.03.2017 r. Nr 1/2017 )

Tabela Nr 5. Utrzymanie mienia spółdzielni na 2017 r.

We wpływach wprowadzono pozycję wynik roku ubiegłego w wysokości 629 348 zł., które ujęto w wydatkach przeznaczonych na remonty we wszystkich osiedlach spółdzielni.

W trakcie roku , o ile występuje taka konieczność, dokonywane są na bieżąco korekty planów w ramach posiadanych środków i bez zmiany stawek eksploatacyjnych .

Lublin 07.12.2017 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:

– Plan działalności eksploatacyjnej na 2017 r. – korekta SM Czuby
– Plan funduszu remontowego za 2017 r. – korekta (zestawienie zbiorcze) SM Czuby
– Działalność kulturalno – oświatowa na 2017 r. Korekta SM Czuby
– Plan zatrudnienia i funduszu płac na 2017 r. – korekta
– Plan utrzymania mienia spółdzielni na 2017 r. korekta

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 za, podjęła uchwałę Nr 178/52/2017 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie korekty planu gospodarczo – finansowego na 2017 r. SM „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

b)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 18.12.2017 r. z poniżej przedstawionymi materiałami :

Uchwała Nr …………………./2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………………………….

w sprawie: przeznaczenia i nieodpłatnego udostępnienia parkingów dotychczas strzeżonych wszystkim mieszkańcom Spółdzielni.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 i 3 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Udostępnia się mieszkańcom Spółdzielni – nieodpłatnie – parkingi dotychczas strzeżone, położone na mieniu Spółdzielni zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zleca się Zarządowi rozwiązanie umów zawartych przez Spółdzielnię na dzierżawę parkingów w terminach określonych umową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

 

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ………….. /2017
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia ………………

Wykaz parkingów dotychczas strzeżonych udostępnianych wszystkim mieszkańcom Spółdzielni:

l.p. Adres parkingu Powierzchnia parkingu [m2] Nr działki Nr KW
1. ul. Kawaleryjska 5.525,48 15/13 obr. 30 ar.2 LU1I/00228733/9
2. ul. Stokrotki- Różana Jutrzenki 3.657,00 24/17 obr. 30 ar.3 LU1I/00112464/6
3. ul. Sympatyczna 2.975,00 24/4 obr. 30 ar. 7 LU1I/00131106/8
4. ul. Romantyczna 4.010,00 49/29 obr. 30 ar. 6 LU1I/00131106/8

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień i informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych i zastępcę ds. finansowych oraz po dyskusji zgłosili poniższe wnioski:

I zgłoszonego przez Zbigniewa Ławniczaka – w projekcie uchwały zmienić treść załącznika poprzez wyłączenie poz. nr 3 i 4 tj. parking przy ulicy Sympatycznej i Romantycznej w osiedlu Skarpa

Za przyjęciem wniosku głosowało 12 członków komisji, 1 członek przeciw przyjęciu .

II – Komisja Rewizyjna zgłosi do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję ( bez poz. nr 3 i 4 w załączniku ).

Za przyjęciem wniosku głosowało 11 członków komisji, 2 członków przeciw przyjęciu.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 za podjęła uchwałę Nr 179/ 9 /2017 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie: przeznaczenia i nieodpłatnego udostępnienia parkingów dotychczas strzeżonych wszystkim mieszkańcom Spółdzielni w wersji przedstawionej powyżej w protokole i załącznikiem w brzmieniu.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ………….. /2017
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia ………………

Wykaz parkingów dotychczas strzeżonych udostępnianych wszystkim mieszkańcom Spółdzielni:

l.p. Adres parkingu Powierzchnia parkingu [m2] Nr działki Nr KW
1. ul. Kawaleryjska 5.525,48 15/13 obr. 30 ar.2 LU1I/00228733/9
2. ul. Stokrotki- Różana Jutrzenki 3.657,00 24/17 obr. 30 ar.3 LU1I/00112464/6

Ad.3
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 28.11.2017 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 21 za.

Ad. 4
a) Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 21 za, przyjęła poniżej przedstawioną informację o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2017 r.

Wnioski zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniach 26.04.2017 r. do 31.05.2017 r. w 2017 r.

1.„Zobowiązać Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej :Czuby” do podjęć-skutecznych działań zmierzających do zainstalowania sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulic Tymiankowa i Jana Pawła II Wyjazd z osiedla w godzinach nie tylko szczytu jest bardzo utrudniony a częste wypadki z udziałem samochodów, pieszych i rowerzystów nie należą do rzadkości. Problem ten nie został do chwili obecnej zrealizowany pomimo naszych wcześniejszych interwencji i próśb” .

Realizacja
SM „Czuby” dwukrotnie występowała do organów samorządowych z prośba o wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tymiankowej i Jana Pawła II.
Wniosek o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej w tym rejonie SM Czuby skierowała w dniu 11.09.2014 r. do Prezydenta Miasta Lublin, a w dniu 25.03.2015 r. do Przewodniczącego Rady Miasta. O realizację powyższej inwestycji zabiegała również Rada Dzielnicy Czuby Północne.
Działania te przyczyniły się do ujęcia tej inwestycji do realizacji w budżecie Miasta Lublin na 2016 r. Z uwagi na brak środków finansowych inwestycja nie została wykonana do dnia dzisiejszego.

SM Czuby ponownie skierowało w dniu 13.12.2017 r. pismo z prośbą o wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tymiankowej i Jana Pawła II do Prezydenta Miasta Lublin i Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

2. Wnioskuję o zobowiązanie Zarządu SM „Czuby” w Lublinie do dokonania zmiany przeznaczenia terenu dotychczasowego tzw. „społecznego” parkingu obok przedszkola przy ul. Szmaragdowej z funkcji parkingu – miejsca postoju samochodów na funkcji Osiedlowego Placu Zabaw dla dzieci i urządzenie na tym terenie takiego placu zabaw.

Uzasadnienie:
Wniosek składam na wyraźne zapotrzebowanie społeczne. Dzieci są największym dobrem i przyszłością Rzeczpospolitej Polskiej a zatem i członków SM „Czuby” w Lublinie. Wyraźnie widać na osiedlu Widok – teren ul. Szmaragdowej wzrost ilości małych dzieci. Dotychczasowe place zabaw stają się niewystarczające .Brak również możliwości ustawienia na nich innych urządzeń zabawowych dla dzieci.
Teren byłego parkingu jest mieniem wspólnym członków spółdzielni. Zmiana jego przeznaczenia pozwoli na korzystanie z mienia spółdzielni przez większą ilość członków spółdzielni niż dotychczas. Nadmienić należy ,że teren jest ogródkowy i znajduje się w centralnym miejscu osiedla , przy ciągu pieszym do szkoły podstawowej przy ulicy Bursztynowej . SM „Czuby” zwracając dotychczasowym użytkownikom terenu koszty jego urządzenia, nie poniesie żadnej straty ponieważ teren byłego parkingu będzie spełniał warunki bezpiecznego placu zabaw.
Termin realizacji – niezwłocznie.

Realizacja
Wniosek nie może być zrealizowany.

Rada Nadzorcza na podstawie Uchwały Nr 54 / 8 /2017 z dnia 31.01.2017 r. zobowiązała Zarząd Spółdzielni do przygotowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie udostępnienia wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej tzw. parkingów społecznych na mieniu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie w dniu 7.06.2017 r. podjęło uchwałę Nr 13 /2017 w sprawie udostępnienia parkingów społecznych na mieniu Spółdzielni wszystkim mieszkańcom z uzasadnieniem, że udostępnienie terenu parkingów społecznych wszystkim mieszkańcom spowoduje zwiększenie ilości ogólnodostępnych miejsc parkingowych, zlikwiduje przyczynę niezadowolenia znacznej części mieszkańców, pozbawionych możliwości parkowania na preferencyjnych warunkach oraz spowoduje jednakowe traktowanie wszystkich mieszkańców Spółdzielni.

3 .
Wniosek dotyczy oznakowania ciągu pieszo-komunikacyjnego prowadzącego obok sklepu BIEDRONKA do placu Bursztynowa 37 znakiem D-40 – strefa zamieszkania, który zapewni bezpieczeństwo dzieciom i mieszkańcom nieruchomości oraz ułatwi sposób korzystania z drogi pieszym i poruszającym się tam pojazdom (dojeżdżających do klatek budynku i nierzadko parkujących).

Zlokalizowany przed budynkiem Bursztynowa 37 plac zabaw dla dzieci oraz sąsiadujący z nieruchomością sklep BIEDRONKA powoduje duże natężenie ruchu pieszego a wjeżdżające i manewrujące pojazdy na placu stanowią bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa pieszych, stąd konieczne jest uregulowanie sposobu korzystania z drogi poprzez jej oznakowanie znakiem D-40 – strefa zamieszkania .
Strefa zamieszkania – to jedyny znak w kodeksie drogowym, który obowiązuje także na drogach niepublicznych, a wiec takich jak opisana powyżej, dając podstawy prawne do interwencji policji i
straży miejskiej, gdy łamane są jego przepisy.

Realizacja:
Realizacja wniosku może nastąpić po opracowaniu projektu „strefy zamieszkania” ze wskazanym przynajmniej jednym miejscem do parkowania w wyznaczonej strefie oraz po zajęciu stanowiska w sprawie realizacji wniosku przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”.

4.
Wnioskujemy do Rady Nadzorczej SM Czuby o ujęcie w zasobach mienia spółdzielni ciągu pieszo-komunikacyjnego pomiędzy budynkami Bursztynowa 35 i Bursztynowa 37 oraz wokół placu zabaw przy budynku Bursztynowa 37.
Uzasadnienie
1.Przesłanką do zakwalifikowania w/w gruntu do mienia Spółdzielni jest fakt, że plac zabaw (mienie
wspólne) nie funkcjonuje samoistnie lecz z gruntem przynależnym.
2.Ciąg pieszo-komunikacyjny między budynkami Bursztynowa 35 i Bursztynowa 37, nieogrodzony,
stał się terenem o dużym natężeniu ruchu pieszego, ogólnodostępnym dla wszystkich
mieszkańców Osiedla docierających po tym gruncie do sąsiadującego sklepu BIEDRONKA.
Wobec powyższego z tytułu wspólnego korzystania z w/w gruntów przez osoby zamieszkujące w Osiedlu zasadne jest ich zaliczenie do zasobów mienia Spółdzielni.

Realizacja :
Wniosek nie może być zrealizowany.


Mienie spółdzielni to nieruchomości stanowiące własność Spółdzielni nie wchodzące w skład części wspólnych nieruchomości, w szczególności nieruchomości służące prowadzonej przez Spółdzielnię działalności administracyjnej, działalności kulturalno-oświatowej, lokale użytkowe wynajmowane i usytuowane w budynkach mieszkalnych i wolnostojących, dzierżawione tereny pod parkingi i pawilony, tereny niezabudowane, ciągi komunikacyjne, ogólnodostępne parkingi, place zabaw, boiska osiedlowe, tereny zielone, nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków i osiedli.

Ciąg pieszo-jezdny między Bursztynową 35, a Bursztynową 37 oraz patio należy do terenu nieruchomości EW 24 Bursztynowa 37, do którego mają prawo wszyscy współwłaściciele tej nieruchomości.
Realizacja wniosku wymagałaby zgody 100% współwłaścicieli nieruchomości , zmiany aktów notarialnych i zmiany wpisów do ksiąg wieczystych.

5.
Wniosek o uzupełnienie Regulaminu Porządku Domowego o zapis zakazujący palenia papierosów na balkonach, utrudniający życie sąsiadom.
Właściciel nieruchomości powinien powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości (art.144 kc),
Zasadnym jest więc uzupełnienie regulaminu wewnętrznego naszej spółdzielni o zapis zakazujący palenia na balkonach.
Nie przestrzeganie w/w zapisu regulaminu poza rozmową, upomnieniem w najostrzejszych przypadkach, gdy właściel lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, powinno dawać możliwość wykluczenia spółdzielcy z członków spółdzielni a nawet sprzedaży lokalu.

Realizacja
Wniosek nie może zostać zrealizowany.

W Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni
Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie nie mogą znaleźć się zapisy sprzeczne z przepisami ogólnie obowiązującymi dot. zakazu palenia papierosów. Przepis ogólny taksatywnie wskazuje miejsca, gdzie nie można palić papierosów.

6.

Wniosek o opublikowanie informacji w informatorze dotyczący:
kiedy i kto wyraził zgodę oraz w jakim celu dokonano zakupu akcji INWESTPROJEKT na kwotę 117.270 złotych (kwota z bilansu) ?
Czy są to akcje zwykłe czy uprzywilejowane?


Realizacja:

Akcje INWESTPROJEKT na kwotę 117 270 zł. zostały nabyte na podstawie zawartej Umowy – Porozumienia z dnia 26 września 1994r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „CZUBY” w Lublinie reprezentowaną przez Prezesa – Witolda Sarzyńskiego oraz Z-cę Prezesa Zbigniewa Wilczewskiego a Spółdzielnią Projektowania i Usług Inwestycyjnych „INWESTPROJEKT” w likwidacji w Lublinie.
Przedmiotem Umowy- Porozumienia pomiędzy stronami było uregulowanie roszczeń finansowych związanych z usunięciem usterek gwarancyjnych w budynkach jednorodzinnych położonych w osiedlu mieszkaniowym „Skarpa” w Lublinie .INWESTPROJEKT dla zrekompensowania poniesionych nakładów przez Spółdzielnię Mieszkaniową „CZUBY” przeniósł na własność Spółdzielni akcje imienne .

7.
Zgłaszam wniosek o zlikwidowanie pośrednika za pobieranie opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę ISTA i przywrócenie poprzedniego systemu rozliczeń . Spółdzielnia może to zrobić we własnym zakresie bez tak drogich pośredników.
Skoro tak mało członków Spółdzielni bierze udział z Walnym Zgromadzeniu proponuję aby nie dzielić na tak wiele części . Wtedy będziemy mieli okazję poznać problemy innych mieszkańców.
Autorzy projektów uchwał nie mogą ich prezentować i bronić wobec wszystkich członków , ponieważ wpuszczamy tylko na swoje części zebrania .
Realizacja:
Wszystkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu w tym za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę pobierane są przez spółdzielnię . Firma ISTA zgodnie z zawartą umową i obowiązującym Regulaminem rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody jedynie rozlicza koszty centralnego ogrzewania i cieplej wody.
Obowiązujący regulamin dopuszcza rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania w systemie zindywidualizowanym oraz w systemie uproszczonym.
Rozliczenie kosztów ogrzewania w systemie uproszczonym w danym budynku może być zastosowane wtedy gdy zażąda w formie pisemnej więcej niż 50% użytkowników lokali w danym budynku. W takim przypadku całość kosztów ogrzewania budynku rozlicza się proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej poszczególnych lokali mieszkalnych.

Rada Nadzorcza, na podstawie uchwały nr 15/3/2015 z dnia 31.03.2015 r. podzieliła Walne Zgromadzenie na 21 części. Do udziału w każdej z tych części uprawnionych jest około 500 członków. Zarząd Spółdzielni, odpowiadający za organizację poszczególnych części Walnego Zgromadzenia , zobowiązany jest do zapewnienia sali posiedzeń dla takiej ilości członków i zapewnienia ładu, porządku i bezpieczeństwa uczestniczących w obradach.
8.
XV Część Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień 23 maja 2017 r. zobowiązuje Zarząd Spółdzielni Czyby do wybudowania nowych miejsc parkingowych dla obecnych mieszkańców osiedla Błonie ze szczególnym uwzględnieniem terenu ulic Szaserów, Dragonów, Ułanów i Kawaleryjskiej w ciągu tych ulic.
Powyższe podyktowane jest tym, że w związku z projektem nowego planu zagospodarowania przestrzennego ulegną likwidacji parkingi społeczne między ulicami Orkana, Szaserów i Hetmańską, na których dotychczas mieszkańcy ww. ulic parkowali swoje pojazdy. Potrzeba utworzenia nowych miejsc parkingowych wynika również z lokalizacji na ulicy Szaserów obiektów takich jak: SPA Orkana, Biblioteki, Urzędu Miasta, Orlika, które to instytucje nie zapewniają odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla osób korzystających z tych obiektów (Biblioteka i Filia Urzędu Miasta nie posiada miejsc parkingowych ogólnodostępnych w ogóle – wybudowane wzdłuż ściany budynku miejsca parkingowe są zablokowane tzw. agrafkami, Orlik nie posiada parkingu z miejscami ogólnie dostępnymi). Na ulicy Szaserów w godzinach pracy SPA występują poważne utrudnienia komunikacyjne oraz dochodzi do licznych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ruchu.

Realizacja:
Spółdzielnia „ CZUBY” w osiedlu „Błonie” nie posiada terenu do wybudowania nowych miejsc parkingowych. Dodatkowe miejsca parkingowe mogą być realizowane wyłącznie na działkach należących do Urzędu Miasta, w ramach budżetu obywatelskiego lub rezerwy budżetowej Urzędu Miasta.
W ramach budżetu obywatelskiego w 2017 r wykonano około 45 miejsc postojowych w okolicy ulicy Szaserów-Dragonów, natomiast z rezerwy budżetowej UM wykonano 10 miejsc postojowych w okolicy ulicy Szaserów-Rycerska.
Zauważyć należy, że ulica Szaserów objęta jest projektem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Zarówno Spółdzielnia jak i mieszkańcy wnosili szereg uwagi do projektu planu. Projekt znajduje się w trakcie opracowania.

9.
Zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do złożenia wniosku do Urzędu Miasta w Lublinie o stworzenie organizacji ruch dla ulicy Szaserów oraz o dokonanie czynności polegających posprzątaniu, oświetleniu i dokonaniu napraw na ciągu pieszym od ulicy Kawaleryjskiej do ul. Dragonów.
Realizacja:
Chodnik od ulicy Dragonów do ulicy Kawaleryjskiej, przy Szkole Podstawowej został wykonany przez UM, jest w dobrym stanie technicznym. Zarząd SM CZUBY zwrócił się do Zarządu Dróg i Mostów Lublin o wykonanie oświetlenia w/w ciągu pieszego.

10. Zabezpieczyć prawo do korzystania z parkingów tylko mieszkańcom naszego osiedla przez zainstalowanie szlabanów podnoszonych pilotem. Jeden pilot na jedno mieszkanie. Cena wykupu jednorazowa.


Realizacja:

Po konsultacji z Radą Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa uznano, że ustawienie szlabanów podnoszonych pilotem na parkingach osiedla Skarpa nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia. Parkingi winny być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców osiedla Skarpa

11. Ze względu na małą ilość osób uczestniczących w poszczególnych grupach Walnego zgromadzenia zgłaszam wniosek o połączenie części walnego do 3 grup.

Realizacja

Wniosek nie może być zrealizowany.

Rada Nadzorcza, na podstawie uchwały nr 15/3/2015 z dnia 31.03.2015 r. r. podzieliła Walne Zgromadzenie na 21 części. Do udziału w każdej z tych części uprawnionych jest około 500 członków. Zarząd Spółdzielni, odpowiadający za organizacje poszczególnych części Walnego Zgromadzenia , zobowiązany jest do zapewnienia sali posiedzeń dla takiej ilości członków i zapewnienia ładu, porządku i bezpieczeństwa uczestniczących w obradach.

12. Stanowisko mieszkańców osiedla Skarpa parkujących na parkingu społecznym przy ulicy Gościnnej 5 w Lublinie.
Wyrażamy zgodę na przekształcenie parkingu społecznego na parking strzeżony prowadzony przez Panią Czesławę Staszak , która od wielu lat zajmowała się tym parkingiem bez zastrzeżeń ze strony mieszkańców korzystających z parkingu. Chcielibyśmy aby w dalszym ciągu służył mieszkańcom z okolicznych budynków.
Realizacja:
Parking przy ul. Gościnnej zgodnie z uchwała Walnego Zgromadzenia Nr 13 /2017 z dnia 7.06.2017 r. został udostępniony wszystkim mieszkańcom osiedla Skarpa.
Pani Czesława Staszak nie wyraziła zgody na prowadzenie funkcjonującego parkingu jako parkingu strzeżonego.

b) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 18.12.2017 r. z wynikami kontroli zawartymi w poniżej przedstawionym protokole :

W tym miejscu umieszczony został :
Raport PKO Bank Polski SA Centrum Operacji Biuro Wierzytelności Mieszkaniowych Zespół Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie. z kontroli prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych, przeprowadzonej w dniu 03.11.2017r. , na koniec poprzedniego roku.
Wnioski z kontroli :

 1. Zwroty nominalnych kwot umorzeń kredytu mieszkaniowego dokonywanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy, odprowadzone zostały przez Spółdzielnię w terminie i we właściwej
  wysokości.
 2. Dane wykazane w oświadczeniach Spółdzielni dotyczące kwot wpłat wniesionych przez lokatorów zgodne są ze stanem faktycznym.
 3. Raport należy przekazać do Zespołu Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie niezwłocznie po jego podpisaniu, jednak nie później niż w terminie 2 tygodni od daty jego otrzymania.

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji przedstawioną informację przyjęli.
Rada Nadzorcza po uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania oraz po dyskusji przedstawioną informację w sprawie kontroli prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych przyjęła .
Ad. 3
Nie skierowano pism do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą.


Ad. 4

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowana, że członkowie komisji której przewodniczy po dokonaniu na posiedzeniu w dniu 18.12.2017 r. oceny pracy członków zarządu w IV kwartale 2017 r. biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za III kwartał 2017 r., wyniki przeprowadzonej przez PKO BP SA w Lublinie kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych, terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych oraz zmian ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze., brak skarg na działalność członków zarządu, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przyznawała członkom zarządu premię za IV kwartał 2017 r pełnej wysokości .

Rada Nadzorcza po dyskusji przyznała członkom zarządu premię za IV kwartał w wysokości : w tym miejscu w protokole umieszczono wysokość przyznanej premii i wyniki głosowania

Ad. 5
Członkowie Rady dyskutowali na temat zwiększenia zakresu obowiązków pracowników SM Czuby z tytułu zmian ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze oraz z tytułu ewidencji zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych, powiadamiania, o przypadającym na poszczególne lokale stanie zadłużenia z tytułu kredytu i skapitalizowanych odsetek oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu, z podziałem na zadłużenie z tytułu przejściowego wykupienia odsetek oraz zadłużenie z tytułu oprocentowania tych odsetek.
Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

Data opublikowania: 08:59, 30 grudnia 2017

Kategorie: 2017