Protokół nr 10/2017
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 28.11.2017 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Edward Jasiński, Koszałka Urszula
Sekretarz – Grażyna Kasprzak

Członkowie:
Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Barbara Rupczewska, Dariusz Jaremek, Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Zbigniew Ławniczak, Tadeusz Szczygieł, Grażyna Stadnik, Elżbieta Janiak, Stanisław Tanikowski, Bożena Wójtowicz, Krzysztof Piekniak .

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek


Ad. 1

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Analiza działalności gospodarczo – finansowej SM „Czuby” za III kwartały 2017 r.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2017 r.
 4. Informacja na temat pracy Domów Kultury w 2017 r.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 24.10.2017 r.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 7. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 21 za.

Ad.2
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 27.11.2017 r. z poniżej przedstawioną analizą:

Analiza działalności gospodarczo – finansowej za III kwartał 2017 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:

– Fundusz remontowy za III kwartał 2017 r.
– Zestawienie kosztów i przychodów za III kwartał 2017 r
– Działalność eksploatacyjna za III kwartał 2017 r. SM Czuby
– Działalność kulturalno – oświatowa za III kwartał 2017 r.
– Koszty zarządzania za III kwartał 2017 r.
– Konserwacja bieżąca za III kwartał 2017r.
– Eksploatacja bieżąca za III kwartał 2017 r. (bez kosztów Zarządzania) SM CZUBY
– Eksploatacja za III kwartał 2017 r. SM CZUBY
– Zatrudnienie i funduszu płac za III kwartał 2017 r.
– Wykonanie utrzymania mienia spółdzielni za III kwartały 2017 r.
– Konserwacja i remonty mienia wg stanu na 30.09.2017 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa ,zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przedłożoną analizę przyjęła .

Rada Nadzorcza po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu i po dyskusji jednomyślnie – 21 za, przedłożoną analizę działalności gospodarczo finansowej za III kwartał 20127 r. przyjęła.

Ad.2
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 23.11.2017 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1.
W tym miejscu umieszczono P R O T O K Ó Ł sporządzony w dniu 14.11.2017 r dotyczący wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok. w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

2.

U C H W A Ł A Nr / /2017
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 28.11.2017 r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt .12 Statutu Spółdzielni oraz art.66 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U z 2016 r. ,poz.1047 z póżn. zm.) postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru biegłego rewidenta ……………………. do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2017 i 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 statutu spółdzielni .
po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by do zbadania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2017 i 2018 rok wybrała ofertę Nr 3 tj. Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski i podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję .

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu złożonych ofert , po uzyskaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcy prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 za, podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 177/30/2017
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 28.11.2017 r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt .12 Statutu Spółdzielni oraz art.66 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U z 2016 r. ,poz.1047 z póżn. zm.) postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru biegłego rewidenta Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2017 i 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 statutu spółdzielni .

Ad. 4

Przewodnicząca Komisji Społeczno- Samorządowej poinformowała, że kierownicy Domów Kultury: Ruta, Łęgi i Błonie na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2017 r. zapoznali członków komisji ze sprawozdaniami z pracy Domów Kultury za okres III kwartałów br. a w szczególności z rodzajami prowadzonej działalności i sposobami jej finansowania .

Z przedstawionych informacji wynika ogromne zaangażowanie i pełne oddanie w wykonywaną pracę wnoszone przez pracowników tych placówek w upowszechnianie kultury i działalność na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej. Świadczą o tym przyznane placówkom liczne odznaczenia , wyróżnienia oraz dyplomy.

W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców, za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina Prezydent Krzysztof Żuk odznaczył Medalem 700- lecia Miasta Lublin Spółdzielnię Mieszkaniową Czuby, oraz Dom Kultury Ruta.
Medalem Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu za pełną zaangażowania pracę na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby , za podejmowanie licznych przedsięwzięć służących społeczności lokalnej Prezydent Lublina Krzysztof Żuk odznaczył między innymi: kierownika Domu Kultury Ruta Marię Kulik, kierownika Domu Kultury Skarpa Renatę Kiełbińską, oraz zespół wokalny „Pasjonatta” działający przy Domu Kultury Ruta.
Dyplom Prezydenta Miasta Lublin z okazji jubileuszu 25 – lecia Domu Kultury Ruta w uznaniu zasług na rzecz upowszechniania kultury, za ogromne zaangażowanie i pełną oddania pracę oraz działalność na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej otrzymali pracownicy Domu Kultury: Anna Łakota, Piotr Dawicz, Izabela Klimowicz.


Ad.5

Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 24.10.2017 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 21 za.

Ad.6
Przewodnicząca poinformowała ,że do rozpatrzenie przez komisję wpłynęło pismo

W tym miejscu w protokole umieszczono

Lublin 23.10.2017 r.

Arkadiusz Sugier
ul. Stokrotki 8/20
Adres do korespondencji:
ul. Medalionów 16/73
20-486 Lublin

Rada Nadzorcza SM „CZUBY”
ul. Watykańska 6
Lublin

W nawiązaniu do wcześniejszych pism i rozmów z Kierownikiem Administracji osiedla . oraz Radnym Rady Osiedla „Ruta” Sm Czuby wnoszę o ujęcie w planie remontów na rok 2018 naprawy izolacji balkonu nad moim mieszkaniem i remont balkonu.
Wniosek uzasadniam systematycznym opłacaniem składek na fundusz remontowy, bardzo złym stanem balkonu oraz opinią inspektora budowlanego (pismo w załączeniu).

Z poważaniem
Arkadiusz Sugier

W załączeniu:
1. Opinia inspektora budowlanego dotycząca stanu technicznego balkonu.

OPINIA
dotycząca stanu technicznego balkonu nad mieszkaniem
przy ulicy Stokrotki 8/20

Na zaproszenie właściciela mieszkania nr 20 przy ulicy Stokrotki 8 dokonałem oceny wizualnej balkonu mieszkania powyżej. Stwierdziłem występowanie odprysku tynku na spodzie balkonu oraz plamy wynikające z przecieków przez płytę balkonową. Plamy występują na środku płyty balkonowej, co pozwala na stwierdzenie, ze przyczyną ich powstawania są przecieki przez posadzkę i płytę balkonu, a nie cofanie się wody z krawędzi balkonowej.
Malowanie spodu płyty balkonowej przez właściciela mieszkania nr 20 nie likwiduje przyczyny powstawania przecieków, a tym samym efekt malowania jest krótkotrwały. Rodzaj posadzki na balkonie od strony mieszkania jest mi nieznany, ponieważ lokator był nieobecny.

Oględziny płyty balkonowej pozwalają stwierdzić, że przyczyną powstawania plam jest brak prawidłowej izolacji płyty balkonowej. I tylko usunięcie tej niedoróbki zlikwiduje powstawanie plam na spodzie balkonu.
Udostępniony mi do wglądu Regulamin Porządku Domowego przyjęty przez Radę Nadzorcza Spółdzielni „CZUBY” w dniu 09.05.2017 r. w §7 pkt. 6 ust. b) zawiera stwierdzenie: < naprawy lub wymiany izolacji przeciwwodnej, posadzek: cementowych, z płytek ceramicznych itp. wraz z ich uszczelnieniem przeciwwodnym; > leżą w obowiązku osób posiadających tytuł prawny do lokalu.

Powyższy zapis w części (wytłuszczonej) jest co najmniej dziwny. Jak lokator mieszkania nr 20, któremu przecieka balkon z mieszkania powyżej, ma dokonać naprawy lub wymiany izolacji przeciwwodnej balkonu. Postawić rusztowanie, prosić właściciela balkonu niezainteresowanego remontem balkonu, żeby pozwolił mu do ewentualnego skuwania warstwy posadzki, wykonania izolacji i ponownego wykonania posadzki wchodzić przez mieszkanie, czy podać go do sadu o naprawę płyty balkonowej? Na te pytania jest tylko jedna odpowiedź. Wykonanie naprawy izolacji przeciwwodnej balkonu leży w obowiązku Administracji Osiedla lub Spółdzielni, czyli Zarządcy budynku, a koszty naprawy ponosi właściciel mieszkania do którego przynależny jest balkon, płacąc składkę na fundusz remontowy budynku.
Uchwała Sadu Najwyższego z dnia 7 marca 2008 r. III CZP 10/08 określa, że <Właściciel lokalu mieszkalnego ponosi wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie balkonu stanowiącego pomieszczenie pomocnicze służące wyłącznie zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w tym lokalu. Wydatki na remonty i bieżącą konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem, obciążają wspólnotę mieszkaniową>.
Potwierdza to stwierdzenie, że wykonanie napraw}’ izolacji przeciwwodnej balkonu leży w obowiązku administracji Osiedla lub Spółdzielni, tym bardziej ze ust. d) §7 pkt. 6 Regulaminu zobowiązuje by naprawy wymagające odpowiednich uprawnień i kwalifikacji wykonywane były przez osoby uprawnione, a takie osoby na pewno znajdują się w dyspozycji Zarządcy budynku.

W §7 pkt. 6 ust. c) Regulaminu zapis zobowiązujący właściciela mieszkania do malowania ścian i sufitów balkonów i loggii, balustrad i innych elementów zawiera określenie zobowiązujące właściciela do malowania ekranów balkonowych od strony wewnętrznej, a nie obustronnie, czyli również od strony zewnętrznej, bo wymagałoby to postawienia rusztowania. W tym zapisie jest logika, której zabrakło w ust. b), lub był to celowy zamiar przerzucenia odpowiedzialności za ten problem, wcale niemały, na właścicieli mieszkań.

Pozostawienie malowania zewnętrznego ekranów balkonowych w dyspozycji Zarządcy sugeruje również, że utrzymanie w należytym stanie elewacji budynku jest w gestii Zarządu, a przecież balkony, oprócz powiązań konstrukcyjnych z budynkiem, stanowią ważny element elewacji budynku.
W podsumowaniu powyższej opinii należy stwierdzić, że słuszna jest prośba właściciela mieszkania nr 20 budynku przy ulicy Stokrotki 8 o ujęcie w planie remontów naprawy izolacji balkonu, realizacja czego pozwoli właścicielowi mieszkania na wywiązanie się z obowiązku utrzymania fragmentu elewacji związanego z balkonem w należytym stanie.

Do pisma dołączony jest protokół w brzmieniu:

balkon stokrotki 8

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z przedstawionymi pismami , po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 za , postanowili do w/w wystosować odpowiedz następującej treści:

Lublin, dnia 27.11.2017 r.

RN – 9185/ 663/2017

Pan Arkadiusz Sugier
ul. Medalionów 16/73
20-486 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.10.2017 r. w sprawie remontu balkonu mieszkania przy ul. Stokrotki 8/20 oraz naprawy izolacji balkonu mieszkania nr 23 Rada Nadzorcza uprzejmie informuje , że zapoznała się Pana problemem oraz z informacjami udzielonymi w tej sprawie przez służby techniczne naszej Spółdzielni.

W związku z tym informuje, że:

 1. Zgodnie z Rozdz. III § 7 ust. 1 pkt 6, p.pkt a, b, c Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach S.M. „Czuby” w Lublinie – osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są do:
  – malowania tynków loggi i balkonów z naprawą tynku o pow. do 0,5 m2 w jednym miejscu;
  – naprawy lub wymiany izolacji przeciwwodnej, posadzek: cementowych, z płytek ceramicznych itp. wraz z ich uszczelnieniem przeciwwodnym;
  – malowania od strony wewnętrznej płyt osłonowych, ścian i sufitów balkonów, loggi oraz malowania balustrad balkonowych i parapetów zewnętrznych z zachowaniem kolorystyki elewacji obowiązującej dla danego budynku
  Wobec powyższego naprawa izolacji przeciwwodnej balkonu (nad Pana balkonem) należy do obowiązków lokatora mieszkania nr 23, a malowanie sufitu Pana balkonu należy do Pana obowiązków.
 2. Zgodnie z opinią służb technicznych – głównym problemem na suficie Pana balkonu jest łuszcząca się (odstająca) farba, mokrych zacieków nawet po obfitych opadach w dniu 2.11.2017 r. – nie stwierdzono.
 3. W uchwalonym przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” planie remontów osiedla na 2018 r. – nie jest ujęty remont balkonów w nieruchomości przy ul. Stokrotki 8.

Jednocześnie informujemy, że Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2008 r. (o której mowa w dołączonej do Pana pisma opinii) dotyczy obowiązków wspólnoty do utrzymania w należytym stanie technicznym konstrukcji budynku. Elementem konstrukcyjnym balkonu jest jego płyta żelbetowa, która nad Pana balkonem jest dobrym stanie technicznym. Natomiast wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie balkonu – ponoszą osoby zamieszkałe w lokalu do którego on jest przynależny.


Ad.7

Zastępca prezesa ds. eksploatacji udzielając wyjaśnień przybyłym na posiedzenie użytkownikom parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa poinformowała , że zgodnie z ustawą o rachunkowości i Uchwałą 74/7/2014 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 21.01.2014 Spółdzielnia ustaliła wysokość stawek za dzierżawę terenu na rok 2018.

W przypadku parkingów strzeżonych, przy wzroście kosztów utrzymania pracowników, prowadzenie parkingów na dotychczasowych zasadach wiązałoby się ze znaczną podwyżką opłat za miejsce postojowe. Obawiając się dużych strat, dotychczasowi Dzierżawcy parkingów w osiedlu Ruta i Błonie zrezygnowali z dalszego prowadzenia parkingów zaś Dzierżawca w osiedlu Skarpa zamierza przeorganizować funkcjonowanie parkingów – planuje wprowadzić bezobsługową automatyczną obsługę parkingów , dozór za pomocą kamer oraz podwyżkę abonamenty nie wyższą niż 10%.

Na prowadzenie parkingów w osiedlu Ruta i Błonie Spółdzielnia postanowiła zorganizować wybór ofert zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu.
Ogłoszenie zostało umieszczone na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Spółdzielni w dniu 23.11.2017 r. Termin składania ofert upływa 04 grudnia 2017 r.
Decyzja w sprawie dalszego funkcjonowania parkingów w osiedlu Skarpa nie została jeszcze podjęta . Po przeanalizowaniu kosztów i zapoznaniu się z opinią mieszkańców osiedla Skarpa na temat przedstawionej oferty przez dzierżawcę parkingów sprawa zostanie skierowana do Rady Nadzorczej .

Zastępca prezesa ds. eksploatacji poinformowała ,że spółdzielnia w sprawie planowanej budowy stacji przy ulicy Jana Pawła II obok osiedla Skarpa wystosowała pismo do Prezydenta Miasta Lublin –złożyła protest przeciw budowie stacji paliw uzasadniając następująco.

„ Lokalizacja stacji w tym miejscu spowoduje zwiększony ruch samochodów w tym tirów, emisję spalin i uciążliwy hałas dla mieszkańców budynków osiedla położonych w pobliżu ul. Jana Pawła II.
W chwili obecnej oczekiwania mieszkańców związane są ze zwiększeniem naturalnego ekranu zielonego, oddzielającego hałaśliwą i bardzo ruchliwą ulicę od budynków mieszkalnych.
Stacja paliw dla tirów na małej przestrzeni, w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego znacznie pogorszy komfort zamieszkiwania.
Ponadto na ulicy Jana Pawła II w odległości kilkuset metrów funkcjonują już dwie stacje paliw, budowa kolejnej usytuowanej w tak małej odległości od już istniejących jest nieuzasadniona”.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

Data opublikowania: 14:32, 6 grudnia 2017

Kategorie: 2017