Protokół nr 7/2017
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 8.08.2017 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Edward Jasiński, Koszałka Urszula
Sekretarz – Grażyna Kasprzak

Członkowie:
Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Barbara Rupczewska, Dariusz Jaremek, Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Zbigniew Ławniczak,Tadeusz Szczygieł, Grażyna Stadnik, Janiak Elżbieta, Stanisław Tanikowski, Wójtowicz Bożena .

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) kosztów zarządzania na 2018 r.
  b) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2018 r.
  c) wyrażenia zgody na odbudowę spalonego pawilonu handlowego przy ulicy Radości 2a w osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na kontynuację dotychczasowej działalności przez „Dobra Kuchnia Pyza”,
  d) wyrażenia zgody na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej parkingu przy ulicy Tymiankowej 1 oraz chodnika przy ulicy Bocianiej 4 w osiedlu Łęgi.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w 20.06.2017 r.
 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 5. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2

A) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 7.08.2017 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały :

Uchwała Nr ……………./2017
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 08.08.2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2018 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kosztów zarządzania na 2018 r. w wysokości 5.041.400 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono załącznik Nr 1 i 2

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania prze komisję.
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za , podjęła uchwale nr 171/49/2017 z dnia 8.08.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2018 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole
B)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 7.08.2017 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały :


Uchwała nr ____________

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………………………..

w sprawie: zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2018 r.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie $ 87 ust 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2018 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

W tym miejscu w protokole umieszczono załącznik
po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek , by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania prze komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za , podjęła uchwale nr 172/21 /2017 z dnia 8.08.2017 r. w sprawie zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2018 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole
C)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 7.08.2017 r. z poniżej przedstawionym wnioskiem i projektem uchwały:

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby
Win

Biorąc pod uwagę wieloletnią dobrą współpracę, jakość produktów oraz świadczonych usług na rzecz mieszkańców osiedla, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wnioskuje o umożliwienie kontynuacji działalności garmażerki „Dobra Kuchnia Pyza” w lokalu, który powstanie w miejscu spalonego pawilonu przy ulicy Radości 2a w os. Skarpa.

UCHWAŁA NR ……./ ……../2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………

a sprawie: ,wyrażenia zgody na odbudowę spalonego pawilonu handlowego przy ul. Radości 2 a w osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na kontynuację dotychczasowej działalności przez „Dobra Kuchnia Pyza”

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” , Rada Nadzorcza podjęła uchwałę treści:

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu Spółdzielni i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 18.07.2017 r. w sprawie odbudowy pawiloniku handlowego przy ul. Radości 2 a w osiedlu Skarpa, wyraża zgodę na odbudowę pawilonu w dotychczasowym miejscu tj. na działce nr 24/13 stanowiącej własność Spółdzielni sfinansowanej ze środków funduszu zasobowego.

§ 2

Pozytywnie opiniuje sposób zagospodarowania pawiloniku po jego odbudowie poprzez kontynuację dotychczasowej umowy i wynajęcie go dotychczasowym najemcą na prowadzenie garmażerki pt. „Dobra Kuchnia Pyza”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania prze komisję.
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za , podjęła uchwale nr 173/22/2017 z dnia 8.08.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odbudowę spalonego pawilonu handlowego przy ul. Radości 2 a w osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na kontynuację dotychczasowej działalności przez „Dobra Kuchnia Pyza”, w wersji przedstawionej powyżej w protokole

D)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 7.08.2017 r. z poniżej przedstawionym wnioskiem i projektem uchwały:

Lublin, dnia 26.07.2017 r.
Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie

W n i o s e k

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ,,Łęgi” zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej parkingu znajdującego się na zakończeniu ul. Tymiankowej (działka nr 5/15) oraz chodnika przy ul. Bocianiej 4 (działka nr 5/12).
Powyższy parking jak również chodnik usytuowane są na działkach będących własnością Gminy Lublin.
Remont wykonany zostałby z środków funduszu remontowego wspólnego osiedla ,,Łęgi”. Szacunkowy koszt to ok. 115 tys. zł.
Wykonanie powyższego zakończy roboty drogowo-brukarskie w obrębie ul. Tymiankowej przyczyniając się do poprawy techniczno-estetycznej tej części osiedla.
Celem zachowania jednolitych parametrów technicznych oraz ciągłości prac powyższe roboty należy zlecić firmie KPRD, która została wybrana w przetargu nieograniczonym przez Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie i realizuje kompleksowy remont ul. Tymiankowej w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na 2017 rok.

UCHWAŁA NR ……./……./2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………………

W sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej parkingu przy ul. Tymiankowej 1 oraz chodnika przy ul. Bocianiej 4 w osiedlu Łęgi

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę następującej treści:

§ 1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu znajdującym się na zakończeniu ul. Tymiankowej (działka nr 5/15) oraz chodnika przy ul. Bocianiej 4 (działka nr 5/12) w osiedlu Łęgi – działkach będących własnością Gminy Lublin. Właściciel przedmiotowych działek nie wykona remontu w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 r. , a ich obecny stan stanowi zagrożenie dla mienia członków spółdzielni. Wykonanie powyższych prac zakończy roboty drogowo-brukarskie w obrębie ul. Tymiankowej przyczyniając się do poprawy techniczno-estetycznej tej części osiedla.

§ 2

Wyraża zgodę, by zgodnie z wnioskiem Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi z dnia 26.07.2017 r. remont parkingu przy ulicy Tymiankowej 1 i chodnika przy ulicy Bocianiej został sfinansowany ze środków funduszu remontowego wspólnego osiedla ,,Łęgi” w wysokości określonej w wycenie przedstawionej przez firmę KPRD.

§ 3

Celem zachowania jednolitych parametrów technicznych oraz ciągłości prac powyższe roboty należy zlecić firmie KPRD, która została wybrana w przetargu nieograniczonym przez Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie i realizuje kompleksowy remont ul. Tymiankowej w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na 2017 rok.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania prze komisję.
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za , podjęła uchwale nr 174/66 /2017 z dnia 8.08.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej parkingu przy ul. Tymiankowej 1 oraz chodnika przy ul. Bocianiej 4 w osiedlu Łęgi. w wersji przedstawionej powyżej w protokole

Ad.3

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 20.06.2017 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad.4
Prezes Zarządu przypomniał, że po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały w brzmieniu:

UCHWAŁA Nr 13 /2017

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2017 r.

w sprawie: udostępnienia wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie tzw. parkingów społecznych na mieniu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm.), art. 38 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Zobowiązuje Zarząd do udostępnienia wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie tzw. parkingów społecznych na mieniu Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
do Uchwały Nr 13/2017 Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

z dnia 7.06.2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r obowiązują nowe przepisy prawa finansowego (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestracyjnych Dz.U poz 1544), które uniemożliwiają funkcjonowanie parkingów społecznych na dotychczasowych zasadach.

Osoby, które dotychczas miały zagwarantowane miejsca na parkingach społecznych, za pośrednictwem wytypowanego przedstawiciela, wpłacały do Spółdzielni niewielkie kwoty pokrywające jedynie podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste gruntu, tj. kilka złotych/miesiąc/miejsce. Osoby te nadal są zainteresowane korzystaniem z tych parkingów na dotychczasowych warunkach i nie wyrażają zgody na podwyższenie opłat do kwot określonych w uchwale Nr 74/7/2014 Rady Nadzorczej z dnia 21.01.2014 r. w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę terenu w SM Czuby.

Nadto należy zauważyć, że osoby dotychczas prowadzące tzw. parkingi społeczne nie zawierały ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie żadnych umów cywilnoprawnych, a więc odpowiedzialność odszkodowawcza w trybie art. 415 Kodeksu cywilnego, za zdarzenia mające miejsce na tych terenach, spoczywa na zarządcy, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, a nie na osobach faktycznie prowadzących parking.


Udostępnienie terenu parkingów społecznych wszystkim mieszkańcom Spółdzielni spowoduje:
– zwiększenie ilości ogólnodostępnych miejsc parkingowych,
– likwidację grup uprzywilejowanych mieszkańców,
– jednakowe traktowanie wszystkich mieszkańców Spółdzielni, ponoszących solidarnie koszty utrzymania mienia Spółdzielni w comiesięcznych opłatach,
– zlikwiduje przyczynę niezadowolenia znacznej części mieszkańców, pozbawionych możliwości parkowania na preferencyjnych warunkach,
– ograniczy wzrost kosztów utrzymania i prowadzenia parkingów przez Spółdzielnię – na mieniu Spółdzielni.

Utworzenie zamkniętych parkingów na terenie mienia Spółdzielni spowodowałoby:
– ograniczenie swobodnego dostępu do terenów należących do wszystkich członków Spółdzielni,
– zabezpieczenie interesu uprzywilejowanej grupie mieszkańców,
– wzrost zatrudnienia i kosztów utrzymania związanych z prowadzeniem parkingów przez Spółdzielnię, w tym zawieranie umów, rozliczanie kosztów, egzekwowanie i windykację należności, fakturowanie,
– brak możliwości egzekwowania i usuwania pojazdów z miejsc parkingowych w przypadku nieregularnego wnoszenia opłat,
– kontrowersje wynikające z braku możliwości zapewnienia miejsc postojowych wszystkim mieszkańcom,
– kontrowersje spowodowane koniecznością ustalenia zasad kwalifikacji członków korzystających z ogrodzonych parkingów oraz ustalenia wysokości opłat,

Ponadto należy zaznaczyć, w przypadku tzw. parkingu społecznego usytuowanego na nieruchomości gruntowej będącej we współwłasności Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz właścicieli lokali wyodrębnionych niemożliwe jest ich prowadzenie na dotychczasowych zasadach. Konieczne jest ich udostępnienie wszystkim członkom Spółdzielni i właścicielom niebędącym członkami Spółdzielni posiadającymi lokale w nieruchomości, na której usytuowany jest tzw. parking społeczny.
Zarząd Spółdzielni osoby korzystające z miejsc postojowych na tych parkingach poinformował, że:

1 ) z dniem 07 czerwca 2017 r. parkingi zlokalizowane na mieniu spółdzielni zostają udostępnione wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” jako parkingi ogólnie dostępne,

2 ) zobowiązał przedstawicieli osób korzystających z parkingu:
– przy ulicy Gościnnej 5 do usunięcia portierni z terenu parkingu do dnia 20.06.2017 r.
W przypadku nie usunięcia portierni w zakreślonym terminie – portiernia zostanie usunięta przez służby spółdzielni.

– przy ulicy Szmaragdowa 36 w osiedlu Widok i przy ulicy Biedronki w osiedlu Łęgi do usunięcia ogrodzenia parkingu do dnia 30.06.2017 r.
W przypadku nie usunięcia ogrodzenia w zakreślonym terminie – ogrodzenie zostanie usunięta przez służby spółdzielni

Ponadto poinformował ,że zawarta w piśmie mieszkańców osiedla Skarpa z dnia 29.05.2017 r. sugestia dot. „ przekształcenia parkingu społecznego na parking strzeżony prowadzony przez Panią Czesławę Staszczak” nie może zostać zrealizowana.
Zgodnie z § 1 ust. 1 obowiązującego w SM Czuby Regulaminu wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą – Uchwała
nr 147/7/2016 z dnia 22.11.2016 r. – „ Najem lokali użytkowych i dzierżawa terenu odbywają się w trybie wyboru ofert.”

3) W przypadku utworzenia kolejnego ( trzeciego) parkingu strzeżonego na terenie osiedla Skarpa muszą zostać spełnione następujące warunki:
a) ustalona lista mieszkańców zainteresowanych korzystaniem z miejsc postojowych na parkingu strzeżonym na zasadach obowiązujących w SM „Czuby” ( w tym
zawartych w uchwale Nr 74/7/2014 Rady Nadzorczej z dnia 21.01.2014 r. w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę terenu w SM Czuby),
b) pozytywna opinia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa ,
c) uchwała Rady Nadzorczej w sprawie organizacji parkingu strzeżonego na mieniu spółdzielni.

Mieszkańcy osiedla Widok skierowali do Zarządu poniżej przedstawione pisma:

W tym miejscu w protokole umieszczono pismo mieszkańców z dnia 13.06.2017 r. i 3.07.2017 r.

Zarząd Spółdzielni odnosząc się do tych pism postanowił do w/w mieszkańców skierować odpowiedz następującej treści :

Lublin dnia 10.07.2017 r.

 

Ldz. PE / 55667 5567/6200 / 2017


Ryszard Skowroński , Elmira Brzozowska Jolanta
Iwańska, Janusz Jendrej, Antoni Pietrzak

Odpowiadając na Państwa pisma z dnia 12.06.2017 r, 13.06.2017 r i 07.06.2017 r Spółdzielnia uprzejmie wyjaśnia, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w pismach z dnia 07.06.2017 r znak NS/5353/2017 oraz NS/5361/2017 .

Jednocześnie prosimy o dostarczenie do Spółdzielni do dnia 24.07.2017r. faktur (oryginałów) dokumentujących poniesione koszty na wykonanie parkingu (zgodnie z pozwoleniem na budowę).
Przypominamy o obowiązku realizacji uchwały walnego zgromadzenia SM Czuby w sprawie udostępnienia wszystkim mieszkańcom Spółdzielni tzw. parkingów na mieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby. Parking przy ul. Szmaragdowej winien być otwarty a dalsze jego zamykanie jest bezprawne.

Wpłynęły kolejne pisma a Zarząd udzielił kolejnych odpowiedzi w brzmieniu:
W tym miejscu w protokole umieszczono są odpowiedzi na pisma mieszkańców udzielone przez Zarząd w dniu 27.07.2017 r. i 7.08.2017 r. na pisma.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek mieszkańców ul Szmaragdowej osiedla Widok dnia 12.06.2017 r. w brzmieniu:

Mieszkańcy Osiedla „Widok” zobowiązują Radę Nadzorczą i Zarząd SM „Czuby” do umożliwienia korzystania z parkingu społecznego przy ulicy Szmaragdowej w Lublinie na działce nr 14/5 wyłącznie mieszkańcom SM „Czuby” w Lublinie z pozostawieniem dotychczasowych rozwiązań technicznych i zagospodarowania terenu ( nawierzchnia utwardzona, ogrodzenie parkingu z bramą wjazdową, zjazd na ulicę Szmaragdową oraz istniejące nasadzenia krzewów ozdobnych).
Wystąpienie nasze w formie niniejszego wniosku spowodowane jest obawą, że teren po ewentualnym demontażu ogrodzenia z bramą wjazdowa zostanie zawłaszczony, jak to miało miejsce w przeszłości, przez mieszkańców okolicznych spółdzielni mieszkaniowych, tj.:SM .,Dźwig”’ i SM ..Kwatera” oraz klientów lokali usługowych.
Mieszkańcy Osiedla „Widok” SM „Czuby” własnymi siłami, ze środków własnych, wykonali utwardzenie gruntu , ogrodzenie z bramą i nasadzenia na rzeczonym parkingu .
Działam a Zarządu SM ..Czuby” spowodują zaprzepaszczenie wysiłku Członków SM „Czuby”, którzy od wielu lat skutecznie zapewniają istnienie tego parkingu.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z postanowieniem w sprawy z powództwa Ryszarda Skowrońskiego o uchylenie uchwały numer 13 / 2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku w brzmieniu
Sygn. akt I C 609/17


POSTANOWIENIE

Dnia 18 lipca 2017 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Lebowa

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 lipca 2017 roku w Lublinie
sprawy z powództwa Ryszarda Skowrońskiego
przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
o uchylenie uchwały numer 13/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku
w przedmiocie wniosku powoda o udzielenie zabezpieczenie roszczenia

postanawia:
oddalić wniosek o udzielenie zabezpieczenia.

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z całością korespondencji kierowanej do spółdzielni przez przedstawicieli użytkowników parkingu w osiedlu Widok, po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili jednomyślnie – 20 za, do użytkowników parkingu wystosować odpowiedz następującej treści:

„Rada Nadzorcza odpowiadając na Państwa pismo z dnia 12.06.2017 r. uprzejmie informuje ,że podejmowane przez Zarząd Spółdzielni działania dot. realizacji uchwały Nr 13/2017 Walnego Zgromadzenia SM Czuby z dnia 7.06.2017 r. w sprawie udostępnienia wszystkim mieszkańcom Spółdzielni tzw. parkingów na mieniu spółdzielni są prawidłowe zgodne z obowiązującymi przepisami . Parking przy ul. Szmaragdowej winien być otwarty a dalsze jego zamykanie jest bezprawne” .

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 20.06.2017 r. skierowanym przez członka zam. przy ul. Tatarakowej w osiedlu Łęgi do Zarządu Spółdzielni i wiadomości Rady oraz odpowiedzią Spółdzielnię z dnia 4.07.2017 r. Rada nie wnosi uwag co do sposobu załatwienia zgłoszonej przez w/w sprawy.

Ad.5
Zastępca prezesa ds. eksploatacji poinformowała ,że ,że zostały zakwalifikowany do ujęcia w budżecie obywatelskim Miasta Lublin na roku 2018 zgłoszone przez Spółdzielnię projekty :

 1. Projekt duży oznaczony D-10 (Czuby Północne) – wykonanie remontu fragmentu ulicy Kawaleryjskiej wraz z elementami jej zagospodarowania w pasie drogowym oraz remont ulicy Tatarakowej ( 1 200 000)
 2. Projekt mały oznaczony M- 98 (Czuby Północne) – Remont nawierzchni ulicy Przytulnej (łącznie z istniejącą zatoką postojową i chodnikiem ) położonej na działce nr 49/34 obr. 30 ark. 6 w Lublinie ( 300 000)

Nie został zakwalifikowany do ujęcia w budżecie obywatelskim Miasta Lublin na roku 2018 projekt mały oznaczony M – 39 ( Czuby Południowe) Monitoring Miejski w osiedlach Poręba i Widok.
(inwestycja poza terenem gminy ) ( 300 000)

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

Data opublikowania: 09:11, 16 sierpnia 2017

Kategorie: 2017