Protokół nr 12/2016
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 22.11.2016 r
.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Edward Jasiński
Sekretarz – Grażyna Kasprzak

Członkowie:
Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Barbara Rupczewska, Dariusz Jaremek, Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Zbigniew Ławniczak, Tadeusz Szczygieł, Grażyna Stadnik, Stanisław Tanikowski, Piekniak Krzysztof, Wójtowicz Bożena, Janiak Elżbieta

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmiany Regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  b) zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 25.10.2016 r.
 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 5. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego powyżej porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad.2

A)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 22.11.2016 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr / 2016
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………..

w sprawie: zmian w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 22 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 31/6/2015 z dnia 01.09.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. wykreśla się w całości § 7.

 2. dotychczasowy § 8 otrzymuje numer 7.

§ 2

Tekst jednolity „Regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

Załącznik
do uchwały nr ………..
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia ……………… r.


R E G U L A M I N
wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

§ 1

 1. Najem lokali użytkowych i dzierżawa terenu odbywają się w trybie wyboru ofert .

 2. Wybór ofert dla wynajmu lokali i dzierżawy terenów organizuje Zarząd Spółdzielni.

 3. Lokale mogą być wynajmowane za zgodą Zarządu Spółdzielni bez stosowania procedury wyboru ofert w następujących przypadkach:
  a) przy przekształceniach podmiotowych dotyczących przejęcia lokali przez następców prawnych najemców,
  b) przy zachowaniu ciągłości najmu i utrzymania dotychczasowej funkcji lokalu, gdy oferowane przez następcę warunki najmu są co najmniej równorzędne z postanowieniami umowy zawartej z dotychczasowym najemcą.

 4. Teren może być wydzierżawiony za zgodą Zarządu Spółdzielni bez stosowania procedury wyboru ofert w następujących przypadkach:
  a) przy przekształceniach podmiotowych dotyczących przejęcia terenu przez następców prawnych dzierżawców,
  b) przy zachowaniu ciągłości dzierżawy i utrzymania dotychczasowej funkcji dzierżawionego terenu, gdy oferowane przez następcę warunki dzierżawy są co najmniej równorzędne z postanowieniami umowy zawartej z dotychczasowym dzierżawcą.

§ 2

Informacje o wolnych lokalach (do wynajęcia) są wywieszane na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni i Administracji Osiedla oraz umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.

§ 3

 1. Oferenci powinni zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz warunkami umowy najmu lokalu/dzierżawy terenu.

 2. Do wyboru nie będą dopuszczone podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, których działalność narusza przyjęte normy współżycia mieszkańców lub jest uciążliwa dla otoczenia.

 3. Z ubiegania się o najem lokalu/dzierżawę terenu wyklucza się oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę lub nie wywiązywali się z zawartych ze Spółdzielnią umów.

§ 4

Złożona oferta winna zawierać:

 1. określenie podmiotu składającego ofertę ( nazwę i adres oferenta, wypis z rejestru sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu),

 2. oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach i składkach ZUS,

 3. oświadczenie, że zapoznano się z regulaminem wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu w S.M. „Czuby” i przyjmuje się je bez zastrzeżeń,

 4. określenie przedmiotu oferty, tj. rodzaj prowadzonej działalności oraz inne informacje,

 5. proponowaną wysokość czynszu najmu/dzierżawy w zł / m2 netto, nie mniejszą, niż wskazaną w ogłoszeniu o możliwości najmu lokalu/dzierżawy terenu.

 6. propozycję okresu wypowiedzenia, nie krótszy niż jeden miesiąc.

§ 5

 1. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Spółdzielni.
  Zarząd powiadamia oferentów o swojej decyzji w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia.
  Spółdzielnia zawiera umowę najmu/dzierżawy w ciągu czternastu dni od dnia skutecznego doręczenia oferentowi zawiadomienia o wyborze jego oferty.

 2. W przypadku złożenia identycznych ofert Zarząd Spółdzielni ma prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami.

 3. Zarząd Spółdzielni może wystąpić do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla o opinię w sprawie rodzaju działalności proponowanej przez oferenta.

§ 6

Zarząd Spółdzielni może unieważnić wybór ofert bez podania przyczyn

§ 7

Wzór umowy najmu oraz umowy dzierżawy terenu stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 8 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę Nr 145/7/2016
z dnia 22.11.2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole. .

B)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 22.11.2016 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr ……… /2016
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 22.11. 2016 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 18 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody, stanowiącym załącznik do uchwały nr 118/17/2014 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 16.12.2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 4 ust. 4 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
  „W lokalu mieszkalnym, w którym pojedyncze grzejniki są nieopomiarowane, z uszkodzonym podzielnikiem, zdemontowane łącznie z podzielnikiem, nieodczytane (odczyt technicznie niemożliwy) lub nieodczytane w poprzednich okresach rozliczeniowych (tzw. odczyt wieloletni) lub w których wystąpiła awaria podzielnika, koszty zmienne rozliczane są według średniego zużycia w lokalu obliczonego z pozostałych wskazań podzielników.”

 2. § 4 ust.4 pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:
  „Jeżeli użytkownik lokalu mieszkalnego uniemożliwił montaż lub odczyt podzielników kosztów w zajmowanym mieszkaniu, koszty zmienne w takim lokalu rozliczane są jako iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania [zł/m2] danej jednostki rozliczeniowej i powierzchni danego lokalu [m2].”

 3. dotychczasową treść § 4 ust. 4 pkt 2 lit g oznacza się jako § 4 ust. 4 pkt 2 lit. f

 4. § 11 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
  „Reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów energii cieplnej można składać w ciągu 4 tygodni od daty doręczenia rozliczeń użytkownikom lokali.”

 5. § 13 otrzymuje brzmienie:
  „Postanowienia Regulaminu określone w § 4 ust. 4 pkt 2 lit d, e, f będą stosowane do rozliczania kosztów energii cieplnej dla sezonu grzewczego od 1 stycznia 2016r.”

  § 2
  Wydaje się tekst jednolity Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody z uwzględnieniem zmian zawartych w niniejszej uchwale.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie.

Załącznik
do uchwały Nr …………/2016
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia 22.11.2016 r


REGULAMIN
rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń
z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.

Rozdział I. Wprowadzenie.

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin ustala szczegółowe zasady rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków oraz określa zasady rozliczeń z użytkownikami lokali.

 2. Rozliczenie to polega na:
  1) ustaleniu w okresie rozliczeniowym kosztów dostawy energii cieplnej dla poszczególnych jednostek rozliczeniowych,
  2) określeniu rodzaju kosztów i terminów ich rozliczenia,
  3) ustaleniu kryterium podziału tych kosztów na poszczególne lokale,
  4) porównaniu wysokości przypadających na dany lokal kosztów z wniesionymi przez użytkownika lokalu zaliczkami i rozliczenie powstałej różnicy.

 3. Podstawa prawna opracowania regulaminu.
  – Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zmianami).
  – Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r.
  – Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (Dz.U. Nr 4 z 2001 r. poz. 27 z późn. zmianami ).
  – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002 r).
  – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74).
  – PNEN 834 1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestracji zużycia ciepła przez grzejniki.

 4. Wprowadzony niniejszym regulaminem system rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej ma na celu stymulowanie energooszczędnych zachowań użytkowników lokali przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych warunków cieplno-wilgotnościowych w mieszkaniach.

§ 2

Postanowienia ogólne.

 1. Określenie jednostek rozliczeniowych kosztów dostawy energii cieplnej.
  1) Jednostką rozliczeniową kosztów dostawy energii cieplnej za centralne ogrzewanie jest budynek, w przypadku Osiedla Niska Skarpa jednostką rozliczeniową jest zespół budynków osiedla z podziałem na ulicę Przytulną, Szczęśliwą i Uśmiechu.
  2) Jednostką rozliczeniową kosztów dostawy energii cieplnej za podgrzewanie c.w.u. jest cieplny węzeł grupowy (podstacja ciepła).

 2. Rozliczenie kosztów gospodarki cieplnej dla lokali mieszkalnych w zasobach spółdzielni dokonuje się w okresie roku obrachunkowego tj. od stycznia do grudnia.

 3. Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej do lokali użytkowych w zasobach spółdzielni dokonuje się w okresach miesięcznych.

 4. Określenie kosztów dostawy energii cieplnej.
  Koszty dostawy energii cieplnej wynikają z wysokości zafakturowanych opłat określonych w umowach sprzedaży energii cieplnej lub gazu, jakie ponosi spółdzielnia na rzecz dostawcy w okresie rozliczeniowym.
  1) Koszty dostawy energii cieplnej wg umowy sprzedaży ciepła z LPEC obejmują:
  a) Koszty stałe (opłata za zamówioną moc, opłata za usługi przesyłowe).
  b) Koszty zmienne (opłata zmienna za pobrane ciepło, opłata zmienna za usługi przesyłowe, opłata za nośniki ciepła).
  2) Koszty dostawy energii cieplnej do budynków zasilanych z kotłowni gazowej obejmują:
  a) koszty stałe (abonament, opłata sieciowa stała, opłata za przekroczenie mocy),
  b) koszty zmienne (opłata za gaz, opłata sieciowe zmienna, opłata za odchylenie od ciepła spalania).

 5. Energia cieplna wytwarzana w kotłowni gazowej.
  1) Podział kosztów zmiennych na potrzeby c.o. i c.w. dokonuje się proporcjonalnie do wskazań liczników ciepła zamontowanych w kotłowni.
  2) W przypadku uszkodzenia licznika ciepła w kotłowni w okresie rozliczeniowym do podziału kosztów stosuje się procentowy udział kosztów z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
  3) Wartość GJ jako jednostki wytworzonego ciepła przez kotłownię gazową wyliczana jest dla  każdego okresu rozliczeniowego jako iloraz poniesionych kosztów i ilości wytworzonych jednostek.

Rozdział II. Ogólne zasady rozliczania kosztów energii cieplnej.

§ 3

 1. Centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych w systemie zindywidualizowanym.
  1) W budynkach z lokalami mieszkalnymi, w których zainstalowane są przyrządy pomiarowe (liczniki ciepła) umożliwiające określenie ilości energii cieplnej przypadającej na dany lokal lub urządzenia wskaźnikowe (podzielniki) umożliwiające podział energii cieplnej na poszczególne mieszkania – rozliczane ciepło za centralne ogrzewanie z użytkownikami lokali mieszkalnych ma charakter zindywidualizowany.
  2) W budynkach objętych zindywidualizowanym systemem rozliczeń, w których występują lokale mieszkalne nieopomiarowane lub w których użytkownik uniemożliwił odczyt podzielników kosztów, wystąpiła awaria podzielnika kosztów lub w których wystąpiła awaria indywidualnego licznika ciepła w mieszkaniu – rozlicza się ryczałtowo wg zasad określonych w rozdziale III regulaminu.

 2. Centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych w systemie uproszczonym.
  1) W budynkach z lokalami mieszkalnymi, w których nie zainstalowano indywidualnych mieszkaniowych liczników ciepła lub podzielników kosztów c.o. rozliczenie za centralne ogrzewanie z użytkownikami lokali mieszkalnych ma charakter uproszczony.
  2) Rozliczenie kosztów ogrzewania w systemie uproszczonym w danym budynku (zastąpienie systemu zindywidualizowanego systemem uproszczonym w całym budynku) może być zastosowane wtedy gdy zażąda w formie pisemnej więcej niż 50% użytkowników lokali w danym budynku.
  Zmiana systemu rozliczania może być dokonana tylko przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego w terminie umożliwiającym podpisanie stosownego Aneksu do Umowy Rozliczeniowej z Firmą rozliczającą ciepło.

 3. Ciepła woda – lokale mieszkalne.
  Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej za podgrzewanie wody z użytkownikami lokali mieszkalnych dokonuje się w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach (w przypadku lokali opomiarowanych) lub ryczałtowo w przypadku lokali nieopomiarowanych.
  Wielkość ryczałtu wynosi 5 m3/osobę/miesiąc.

 4. Centralne ogrzewanie – lokale użytkowe.
  Koszty ogrzewania lokali użytkowych rozliczane są w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali. Wielkość opłat ustalana jest oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy energii cieplnej i zasady określone w rozdziale V § 6.

 5. Ciepła woda – lokale użytkowe.
  Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej za podgrzewanie wody w lokalach użytkowych wykonuje się w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali.
  Wielkość opłat ustalana jest oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy energii cieplnej i zasady określone w rozdziale VII § 8.


Rozdział III. Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w systemie zindywidualizowanym.

§ 4

 1. Budynki zasilane z sieci LPEC, lokale mieszkalne wyposażone w indywidualne liczniki ciepła (liczniki zamontowane na klatkach schodowych).
  1) Koszty stałe – wyliczone jako suma kosztów opłaty stałej zafakturowanej przez LPEC oraz koszty opłaty zmiennej wynikającej z różnicy wskazań licznika ciepła na ogrzewanie a sumą wskazań z liczników indywidualnych w mieszkaniach rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkań.
  2) Koszty zmienne – wg wskazań liczników ciepła w mieszkaniach.
  3) Wskazania liczników ciepła w mieszkaniach korygowane są współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku
  4) W przypadku uszkodzenia (awarii) indywidualnego licznika ciepła w lokalu mieszkalnym w okresie rozliczeniowym do rozliczeń przyjmuje się ilość zużytych jednostek z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

 2. Budynki zasilane z kotłowni gazowej, lokale mieszkalne wyposażone w indywidualne liczniki ciepła (liczniki zamontowane na klatkach schodowych).
  1) Koszty stałe stanowią sumę kosztów wyliczonych na podstawie różnicy wskazań licznika ciepła zamontowanego w kotłowni a sumą wskazań z liczników indywidualnych w mieszkaniach oraz całość kosztów określonych wg rozdziału I § 2 ust.4 pkt 2 lit. a rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkań.
  2) Koszty zmienne wg wskazań liczników ciepła w mieszkaniach.
  3) Wskazania liczników ciepła w mieszkaniach (ilość jednostek) korygowana jest współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku.
  4) W przypadku uszkodzenia (awarii) indywidualnego licznika ciepła w lokalu mieszkalnym w okresie rozliczeniowym do rozliczeń przyjmuje się ilość zużytych jednostek z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

 3. Budynki Osiedla Niska Skarpa.
  1) Kosztem dostawy ciepła dla c.o. jest wysokość opłat określonych w umowie sprzedaży ciepła, jaką wnosi spółdzielnia na rzecz dostawcy na podstawie faktur wystawionych przez dostawcę.
  2) Podstawą obciążeń poszczególnych zespołów budynków (ulica Przytulna, Szczęśliwa, Uśmiechu) są wskazania liczników LPEC, natomiast wskazania ciepłomierzy w domkach przyjęte są do rozliczeń jako podzielniki.

 4. Budynki zasilane z sieci LPEC, lokale mieszkalne wyposażone w podzielnik kosztów c.o.
  1) Koszty stałe określone wg rozdziału I §2 ust. 4 pkt 1 lit.a rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej.
  2) Koszty zmienne określone wg rozdziału I §2 ust. 4 pkt 1 lit.b rozlicza się proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach wg następujących zasad:
  a) 40% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki, rozliczane jest proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej (opłata niezależna od zużycia obejmująca min. ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, przenikanie ciepła przez przegrody, piony instalacji c.o., ogrzewanie łazienek),
  b) 60% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki, rozliczane jest proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. w mieszkaniach.
  c) Wskazania podzielników korygowane są współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku.
  d) W lokalu mieszkalnym, w którym pojedyncze grzejniki : nieopomiarowane, w lokalu mieszkalnym, z uszkodzonym podzielnikiem, zdemontowane łącznie z podzielnikiem, nieodczytane (odczyt technicznie niemożliwy) lub nieodczytane w poprzednich okresach rozliczeniowych (tzw. odczyt wieloletni) lub w których wystąpiła awaria podzielnika, koszty zmienne rozliczane są wg średniego zużycia w lokalu obliczonego z pozostałych wskazań podzielników. najwyższego odczytu na grzejniku w danym budynku. Tak wyznaczony odczyt należy przemnożyć przez UF i LAF grzejnika szacowanego.
  e) Jeżeli użytkownik lokalu mieszkalnego uniemożliwił montaż lub odczyt podzielników kosztów w zajmowanym mieszkaniu, koszty zmienne w takim lokalu rozliczane są jako iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania [zł/m2] danej jednostki rozliczeniowej i powierzchni danego lokalu [m2]. Pojedyncze grzejniki, w których wystąpiła awaria podzielnika elektronicznego rozliczane są wg średniego zużycia w lokalu obliczonego z pozostałych urządzeń.
  f) Jeżeli użytkownik lokalu mieszkalnego uniemożliwił montaż lub odczyt podzielników kosztów w mieszkaniu wówczas dla takiego mieszkania przyjmuje się maksymalne zużycie w budynku na m2.
  Maksymalne zużycie w budynku to najwyższy wskaźnik sumy obliczeniowych jednostek zużycia lokalu mieszkalnego do powierzchni lokalu mieszkalnego.
  Obliczeniowe jednostki zużycia są iloczynem odczytu, współczynnika UF i współczynnika LAF.
  Tak wyznaczony wskaźnik należy przemnożyć przez powierzchnię mieszkania szacowanego
  .
  g) f) Jeżeli użytkownik lokalu odmówił podpisu kwitu odczytowego wówczas mieszkanie rozliczane jest wg odczytanych wskazań (na kwicie odczytowym winna być sporządzona odpowiednia adnotacja pracownika odczytującego).

Rozdział IV. Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w systemie uproszczonym.

§ 5

W budynkach objętych uproszczonym system rozliczeń całość kosztów ogrzewania budynku (łącznie koszty stale i zmienne określone w rozdziale I § 2 ust.4 rozlicza się proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej poszczególnych lokali mieszkalnych.


Rozdział V. Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali użytkowych.

§ 6

 1. W budynkach objętych zindywidualizowanym lub uproszczonym systemem rozliczeń, gdzie funkcjonuje wspólne opomiarowanie energii cieplnej dla grupy lokali mieszkalnych i użytkowych całość kosztów stałych i zmiennych ogrzewania rozlicza się na grupę lokali mieszkalnych i użytkowych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej każdej grupy lokali. W budynkach, w których funkcjonuje odrębne opomiarowanie grupy lokali mieszkalnych i użytkowych wielkość kosztów przypadających na poszczególne grupy lokali określa się bezpośrednio ze wskazań tych urządzeń.

 2. Przypadające na grupę lokali użytkowych koszty rozlicza się na poszczególne lokale proporcjonalnie do powierzchni użytkowej każdego lokalu.

 3. Przypadające na grupę lokali mieszkalnych koszty rozlicza się wg zasad określonych w rozdziale III §4 lub IV §5 regulaminu.

 4. Koszty ogrzewania lokali użytkowych ustalane są oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy ciepła. Lokale użytkowe rozliczane są w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali.


Rozdział VI. Rozliczenie kosztów podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych.

§ 7

 1. Budynki zasilane z kotłowni gazowej – koszty określone wg rozdziału I § 2 ust.5 pkt 1 lub 2.
  Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej do podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych wykonuje się w okresach rozliczeniowych określonych w rozdziale I §2 ust.2 proporcjonalnie do wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach (w przypadku lokali opomiarowanych) lub ryczałtowo w przypadku lokali nieopomiarowanych. Wielkość ryczałtu jest zgodna z postanowieniami regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach spółdzielni i wynosi 5 m3/osobę/miesiąc.

 2. Budynki zasilane z sieci LPEC.
  Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej do podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych (łącznie całość kosztów stałych i zmiennych określonych w rozdziale I § 2 ust.4 pkt 1) wykonuje się w okresach rozliczeniowych określonych w rozdziale I § 2 ust.2 proporcjonalnie do wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach (w przypadku lokali opomiarowanych) lub ryczałtowo w przypadku lokali nieopomiarowanych. Wielkość ryczałtu jest zgodna z postanowieniami regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach spółdzielni i wynosi 5 m3/osobę/miesiąc.

Rozdział VII. Rozliczenie kosztów podgrzewania wody w lokalach użytkowych.

§ 8

1. Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej do podgrzewania wody w lokalach użytkowych wykonuje się w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali. Wielkość opłat ustalana jest oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy ciepła zgodnie z następującymi zasadami:
1) Koszty stałe określone wg rozdziału I § 2 ust.4 pkt 1 lit.a proporcjonalnie do powierzchni lokalu.
2) Koszty zmienne określone wg rozdziału I § 2 ust.4 pkt 1 lit.b proporcjonalnie do wskazań wodomierzy lub proporcjonalnie do powierzchni lokalu.

Rozdział VIII. Rozliczenie kosztów ogrzewania i podgrzewu cwu dla lokali mieszkalnych wyposażonych w logotermy.

§ 9

 1. W budynkach wyposażonych w logotermy energię cieplną dostarczoną do lokalu (łącznie dla potrzeb ogrzewania i podgrzewu wody) rozlicza się wg następujących zasad:
  1) Koszty stałe – wyliczone jako suma kosztów opłaty stałej zafakturowanej przez LPEC oraz koszty opłaty zmiennej wynikającej z różnicy wskazań licznika głównego a sumą wskazań liczników indywidualnych w mieszkaniach rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkań.
  2) Koszty zmienne – wg wskazań liczników ciepła w mieszkaniach.
  3) Współczynnik wyrównawczy wynikający z położenia mieszkania w bryle budynku wynosi jeden.

 2. W przypadku uszkodzenia (awarii) indywidualnego licznika ciepła w lokalu mieszkalnym w okresie rozliczeniowym do rozliczeń przyjmuje się ilość zużytych jednostek z poprzedniego okresu rozliczeniowego, a gdy dotyczy to pierwszego okresu rozliczeniowego zużycie należy przyjąć ze średniego zużycia w budynku.


Rozdział IX. Zasady ustalania przedpłat dla lokali mieszkalnych i wykonywania rozliczeń.

§ 10

Centralne ogrzewanie.

 1. Wyliczenie opłaty zaliczkowej za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych określa się uwzględniając: rzeczywisty koszt lub ilość ciepła dostarczonego do jednostki rozliczeniowej w poprzednim okresie rozliczeniowym, warunki atmosferyczne np. średnią temperaturę zewnętrzną minionego sezonu grzewczego, zmianę opłat za dostarczone ciepło i opłat zmiennych usług przesyłowych w nowym okresie rozliczeniowym zgodnie z taryfami, wynik rozliczenia kosztów dostawy ciepła do lokali za poprzednie okresy rozliczeniowe.

 2. Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych.
  Wymiar zaliczek za centralne ogrzewanie określany jest indywidualnie dla każdego lokalu wg średniorocznego kosztu z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych powiększonego o wskaźnik w wysokości 20%.

 3. Wymiar zaliczek dla mieszkań w budynkach rozliczanych systemem uproszczonym ustala się jako średnia kosztów, przypadających na m2 powierzchni użytkowej budynku z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, powiększona o wskaźnik w wysokości 20%.

 4. Zaliczka będzie określona kwotowo (zł/lokal/ miesiąc).
  W przypadku budynków nowododanych zaliczka za centralne ogrzewanie określona będzie na podstawie budynków podobnych.

§ 11

Ciepła woda.

 1. Wyliczenie opłaty zaliczkowej za podgrzewanie wody uzależnione jest od wyboru sposobu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej za podgrzewanie wody (rozdział VI § 7).

 2. Budynki zasilane z kotłowni gazowej.
  Wyliczenie opłaty zaliczkowej za podgrzanie wody dla lokali mieszkalnych dokonywane jest z uwzględnieniem aktualnych cen i wielkości składników kosztów. Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych. Wymiar zaliczek za podgrzanie wody określany jest jako średnia dla całej jednostki rozliczeniowej opłata za m3 podgrzania wody x średnie miesięczne zużycie ciepłej wody z ostatniego okresu rozliczeniowego w lokalu mieszkalnym.

 3. Budynki zasilane z sieci LPEC.
  Wyliczenie opłaty zaliczkowej za podgrzanie wody dla lokali mieszkalnych dokonywane jest z uwzględnieniem aktualnych cen i wielkości składników kosztów. Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych. Wymiar zaliczek za podgrzanie wody określany jest jako średnia dla całej jednostki rozliczeniowej opłata za m3 podgrzania wody x średnie miesięczne zużycie ciepłej wody z ostatniego okresu rozliczeniowego w lokalu mieszkalnym.

 4. Użytkownicy lokali mieszkalnych otrzymują rozliczenia kosztów energii cieplnej, o których mowa w rozdział I § 1 ust.2 pkt 4 w okresie do 4 miesięcy od zakończenia kolejnego okresu rozliczeniowego.

 5. Jeżeli w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana użytkownika lokalu to saldo rozliczenia dotyczy nowego użytkownika.

 6. Kwoty wynikające z rozliczeń uwzględniane są przez użytkowników lokali mieszkalnych przy regulowaniu bieżących opłat czynszowych.

 7. Nadpłaty wynikające z rozliczeń nie podlegają oprocentowaniu.

 8. Koszty wykonania rozliczenia stanowią składnik kosztów eksploatacyjnych budynku i ponoszone są przez użytkownika raz do roku wraz z rozliczeniem kosztów energii cieplnej.

 9. Reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów energii cieplnej można składać Wszelkie interwencje i zastrzeżenia do rozliczenia kosztów energii cieplnej rozpatrywane będą w ciągu 4 tygodni od daty doręczenia rozliczeń użytkownikom lokali.

 10. Wymiar indywidualnych zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody obowiązuje od 1 kwietnia każdego roku.


Rozdział X. Bonifikaty w opłatach za energię cieplną.

§ 12

Jeżeli w okresach rozliczeniowych wystąpią zakłócenia w dostawie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania lub podgrzania wody – użytkownikom lokali przysługują bonifikaty określone w umowie sprzedaży ciepła i uzyskane od dostawcy. Uzyskane bonifikaty rozliczane są proporcjonalnie do zużycia ciepłej wody i powierzchni lokali.


Rozdział XI. Postanowienia końcowe.

§ 13

Postanowienia Regulaminu określone w § 4 ust. 4 pkt 2 lit. d, e, f będą stosowane do rozliczania kosztów energii cieplnej dla sezonu grzewczego od 1 stycznia 2015 r 2016 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę Nr 146/18/2016 z dnia 22.11.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody w wersji przedstawionej powyżej w protokole.


Ad. 3

Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 25.10.2016 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.


Ad. 4

Nie realizowano tego punktu porządku obrad. Nie wpłynęły pisma do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą.

Ad. 5
Przedstawiciele nieruchomości ER33 Różana 20 z osiedla Ruta Krzysztof Wronka i Jacek Skwarcz przedstawili informację na temat stanu technicznego budynku.
Zastępca prezesa ds. eksploatacji poinformowała ,że powoła komisję , która przy udziale przedstawiciela nieruchomości sprawdzi i oceni stan techniczny budynku oraz sporządzi wycenę niezbędnych prac remontowych.
Administracja osiedla Ruta przygotuje informację i oceni możliwości finansowe wykonania pilnych robót remontowych z funduszu remontowego nieruchomości.
Wspólnie z przedstawicielem nieruchomości zostanie ustalony harmonogram remontów uzależniony od stawki na fundusz remontowy nieruchomości wnoszonej przez mieszkańców w ramach opłat eksploatacyjnych.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

Data opublikowania: 10:39, 1 grudnia 2016

Kategorie: 2016