Protokół nr 11/2016
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 25.10.2016 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Edward Jasiński, Urszula Koszałko
Sekretarz – Grażyna Kasprzak

Członkowie:
Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Barbara Rupczewska Dariusz Jaremek ,Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Zbigniew Ławniczak ,Tadeusz Szczygieł, Grażyna Stadnik, Stanisław Tanikowski, Piekniak Krzysztof. Wójtowicz Bożena, Janiak Elżbieta

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Opinia w sprawie koncepcji zagospodarowania działki nr 99/3 i 99/5 przy ulicy Bursztynowej w osiedlu Widok.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2016 r.
  b) zatwierdzenia ostatecznego rozliczenie nakładów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego „Zespól Garażowo – Usługowy Osiedle Skarpa – Sympatyczna 7,9”.
  c) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na działce nr 24/25 (obr. 30 ark.7) na rzecz każdoczesnego współwłaściciela nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 24/26 ( ob. 30 ark. 7)
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 20.09.2016 r.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady .
 6. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego powyżej porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 21 za.

Ad. 2
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała ,że członkowie komisji której przewodniczy po przeprowadzeniu w dniu 24.10.2016 r. wizji terenu, na którym realizowana będzie inwestycja tj. działki nr 99/3 i 99/5 przy ulicy Bursztynowej w osiedlu Widok i po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

 1. W tym miejscu umieszczono WYCIĄG z protokołu nr 8/2016 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” z dnia 19 września 2016 roku dot Zaopiniowanie koncepcji zagospodarowania prywatnej działki nr ew. 99/3: 99/5 przy ul. Bursztynowej (pomiędzy nieruchomościami Bursztynowa 24, 30 i 32.
  Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” pozytywnie zaopiniowała przedstawioną koncepcję.
 2. W tym miejscu umieszczono z pismo inwestora z dnia 04.04.2016 r- prośba inwestora o wyrażenie zgody na przejazd przez działkę nr 94/5 której właścicielem jest Gmina Lublin a
  użytkownikiem wieczystym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by pozytywnie zaopiniowała projekt zagospodarowania prywatnej działki nr 99/3: 99/5 przy ul. Bursztynowej – wyraziła zgodę na korzystanie z drogi stanowiącej mienie spółdzielni w celu dojazdu do miejsc parkingowych pod projektowanym budynkiem w zamian za budowę deklarowanej ilości miejsc postojowych ( około 30)

Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu wizji terenu, na którym realizowana będzie inwestycja tj. działki nr 99/3 i 99/5 przy ulicy Bursztynowej w Osiedlu Widok, po zapoznaniu się z pismem inwestora z dnia 04.04.2016 r. , stanowiskiem Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok zawartym w protokole z dnia 19 września 2016 roku i stanowiskiem mieszkańców budynku sąsiadującego z terenem przyszłej inwestycji – Bursztynowa 32 przedstawionym przez przedstawiciela tej nieruchomości, po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowiła wyrazić zgodę inwestorowi na korzystanie z drogi stanowiącej mienie spółdzielni w celu dojazdu do miejsc parkingowych pod projektowanym budynkiem w zamian za budowę deklarowanej ilości miejsc postojowych ( około 30)
Powyżej przedstawione stanowisko zostało przyjęte większością głosów – 17 za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się od głosowania

Ad.3
A)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 24.10.2016 r. z poniżej przedstawionym protokołem :

1. W tym miejscu umieszczono Protokół sporządzony w dniu 18.10.2016 r. dotyczący wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

2.

UCHWAŁA Nr / /2016
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.10.2016 r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2016.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt .12 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru biegłego rewidenta ………………………….. do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 statutu spółdzielni .
po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by do zbadania sprawozdania finansowego wybrała ofertę nr 4 Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski i podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 za, podjęła uchwałę następującej treści: :

UCHWAŁA Nr 142/28/2016
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.10.2016 r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2016.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt .12 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru biegłego rewidenta Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 statutu spółdzielni .

B)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 24.10.2016 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

W tym miejscu w protokole umieszczono „
– Zestawienia – Rozliczenie zadania inwestycyjnego – Zespół Garażowo Usługowy Osiedle Skarpa – Sympatyczna 7,9 na poszczególne lokale
– Zestawienie – Rozliczenie zadania inwestycyjnego – Zespół Garażowo Usługowy Osiedle Skarpa – Sympatyczna 7,9 ( zbiorcze )

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersja
przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 143/16/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.10.2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia nakładów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego „Zespół Garażowo Usługowy Osiedle Skarpa – Sympatyczna 7, 9”

Działając na podstawie § 87 ust 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami dotyczącymi poniesionych nakładów na realizację zadania inwestycyjnego „Zespół Garażowo Usługowy Osiedle Skarpa – Sympatyczna 7, 9” oraz przeprowadzeniu szczegółowej analizy postanawia:

§1

Zatwierdzić ostateczne rozliczenie poniesionych nakładów na realizację zadania inwestycyjnego „Zespół Garażowo Usługowy Osiedle Skarpa – Sympatyczna 7, 9”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

C)
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionych prze zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 za, podjęcia uchwałę następującej treści :

UCHWAŁA Nr 144/14/2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.10.2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na działce nr 24/25 (obr. 30 ark. 7) na rzecz każdoczesnego współwłaściciela nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 24/26 ( obr. 30 ark. 7).

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustanowienie służebności drogowej na działce nr 24/25 (obr. 30 ark. 7) na rzecz każdoczesnego współwłaściciela nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 24/26 ( obr. 30 ark. 7).

§2

Nieruchomość, na rzecz której ustanawia się służebność drogową może zostać obciążona partycypacją w kosztach utrzymania drogi, na której ustanowiono służebność m.in. z tytułu podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowania gruntu, odśnieżania, oświetlenia, remontu i modernizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

UZASADNIENIE

Ustanowienie służebności drogowej na działce nr 24/25 (obr. 30 ark. 7) na rzecz każdoczesnego współwłaściciela nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 24/26 ( obr. 30 ark. 7) stanowi warunek Decyzji Prezydenta Miasta Lublin z dnia 04 maja 2016 r. GD-GD-II.6831.56.2016 w sprawie zatwierdzenia podziału działki nr 24/7 (obr. 30 ark. 7).
Konieczność ta wynika z obowiązku zapewnienia dostępu do drogi publicznej.


Ad. 4

Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 20.09.2016 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 21 za.

Ad. 5
Przewodnicząca poinformowała, że do wiadomości Rady Nadzorczej wpłynęły pisma:

1. Zarząd Spółdzielni z dnia 27.09.2016 r.

Rada Dzielnicy Czuby Północne
ul. Kaczeńcowa 14
20-538 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.07.2016 r. Spółdzielnia Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie informuje, że w wyniku przeprowadzonego referendum wśród mieszkańców budynków przy ul. Tymiankowej 48-58, w sprawie budowy tężni solankowej we wskazanej przez Państwa lokalizacji, większość uprawnionych do głosowania negatywnie zaopiniowała w/w lokalizację.
W głosowaniu wzięło udział 161 osób (58,55% uprawnionych), w tym za budową tężni 55 głosów, przeciw 103 głosy.
Takie stanowisko mieszkańców budynków sąsiadujących z planowaną inwestycją wynika z obaw dotyczących bezpieczeństwa i funkcjonowania osiedla oraz wpływu długotrwałego oddziaływania solanki na organizm ludzki, infrastrukturę budynkową, zieleń itp.
W związku z powyższym prosimy o rozważenie możliwości usytuowania tężni w innej lokalizacji.

2. Członka zam. przy ul. Gościnnej w osiedlu Skarpa z dnia 23.08.2016 r.. dot. braku zgody na wnoszenie opłat zależnych od Spółdzielni.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią powyższego pisma oraz treścią odpowiedzi Spółdzielni pismo z dnia 21.09.2016 r. na powyższe uznała sposób jego załatwienia za prawidłowy.

Ad.6
Zastępca prezesa ds. eksploatacji poinformowała, że 27.10.2016 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby w Lublinie podpisze protokół w sprawie przekazania nieodpłatne Gminie Lublin ulicy Bocianiej w osiedlu Łęgi.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Alicja Stadnicka

Data opublikowania: 21:56, 3 listopada 2016

Kategorie: 2016