Protokół nr 11/2015
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 24.11.2015 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Edward Jasiński, Urszula Koszałko
Sekretarz – Grażyna Kasprzak

Członkowie:
Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Elżbieta Janiak,Dariusz Jaremek, Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Zbigniew Ławniczak, Barbara Rupczewska, Grażyna Stadnik, Stanisław Tanikowski, Krzysztof Piekniak, Bożena Wójtowicz.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodnicząca Rady poinformowała, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie :
  a) korekty planu gospodarczo – finansowego SM Czuby na 2015 r ,
  b) wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2015 r.
  c) zmian w Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania ,
  d) ustalenia warunków ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu położonych na kondygnacjach technicznych.
 3. Analiza działalności gospodarczo – finansowej SM „Czuby” za III kwartały 2015 r.
 4. Wnioski zgłoszone na częściach Walnego Zgromadzenia w 2015 r.
 5. Informacja na temat głosowania nad projektami zgłoszonymi przez naszych członków do budżetu obywatelskiego Miasta Lublin w 2016 r
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 27.10.2015 r.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 8. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego powyżej porządku obrad członkowie Rady nie zgłosili uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
A)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 23.11.2015 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:
1) projektem uchwały

Uchwała Nr / /2015

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………..2015 r.

w sprawie: korekty planu gospodarczo – finansowego na 2015 rok SM „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się korektę planu gospodarczo – finansowego na 2015 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w związku ze zmianami kosztów działalności eksploatacyjnej w osiedlach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

2) INFORMACJA do korekty planu gospodarczo – finansowego SM „CZUBY” na 2015 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono informację

3) poniżej umieszczonymi zestawieniami – w tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia

 1. Tabela Nr 1 – Plan działalności eksploatacyjnej na 2014 r. – KOREKTA SM czuby
 2. Tabela Nr 2 – Fundusz remontowy na 2015 r. – KOREKTA (zestawienie zbiorcze) SM CZUBY
 3. Tabela Nr 3 – Działalność kulturalno – oświatowa na 2015 r. SM CZUBY
 4. Tabela Nr 4 Zatrudnienie i fundusz płac na 2015 r.
 5. Tabela Nr 5 Plan utrzymania mienia spółdzielni na 2015 r. KOREKTA
 6. Plan remontów na rok 2015 teren i budynki własne (korekta)

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa , zastępcę prezesa ds. finansowych i specjalistę ds. analiz finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 51/45/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie korekty planu gospodarczo – finansowego na 2015 rok SM „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 23.11.2015 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

P R O T O K Ó Ł sporządzony w dniu 17.11.2015 r dotyczący wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2015r w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – w tym miejscu umieszczono protokół .

– projektem uchwały

U C H W A Ł A Nr / /2015
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.11.2015 r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2015.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt .12 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru biegłego rewidenta …………………………………. do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 statutu spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I – Komisja do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2015 r. rekomenduje wybór oferty nr 3 tj, Firmę „Baster Audytor” Jan Jacek Oster ,

II – Rada Nadzorcza powinna podjąć uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, jednomyślnie – 20 za, postanowiła wybrać do zbadania sprawozdania za 2015 r. Firmę Baster Audytot i podjęła uchwałę nr 52/26/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdani finansowego za rok 2015 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji , której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 23.11,2015 r, z poniżej przedstawionymi materiałami:
1) informacją

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie postanowieniem LU VI.N S REJ.KRS/016094/15/942 dokonał zmian statutu uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.06.2015 r. Zostały zmienione między innymi niżej wymienione zapisy §§ dot. Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli .

W tym miejscu w protokole umieszczono nowe brzmienie § 103a ust. 1 , §103a ust. 4 ,§103 a1ust. 11 , §103 a4 ust. 2 ,§103b

Poinformowała ponadto ,że w związku z tym zmianami w przedstawionym poniżej projekcie uchwały zaproponowano nowe brzmienie § 4, § 5 ust. 1 i 5, § 7, § 11 ust. 2, § 21 ust. 5 oraz § 24 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania

Uchwała Nr / / 2015
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….. 2015 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 28 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 57/ 6/ 2014 z dnia 08 07.2014 r. , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

 1. „Zadaniem Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organu samorządu spółdzielczego jest współdziałanie z Administracją Osiedla, Zarządem i Radą Nadzorczą oraz instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w Osiedlu w zakresie zaspakajania potrzeb wynikających ze wspólnego zamieszkiwania w Osiedlu.
 2. 2. Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:
  1) uchwalenie planów gospodarczo -finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej osiedla,
  2) uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury,
  3) uchwalenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu w nieruchomości,
  4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika administracji i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,
  5) rozpatrywanie odwołań mieszkańców od decyzji kierownika administracji osiedla i domu kultury,
  6) rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,
  7) wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności kulturalno-oświatowej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek kulturalno-oświatowych w osiedlu,
  8) współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,
  9) występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,
  10) współpraca z innymi radami przedstawicieli nieruchomości osiedla,
  11) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
  12) dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno-wychowawczego w ramach planów gospodarczo – finansowych nieruchomości i osiedla,
  13) opiniowanie nowo opracowywanych przez Radę Nadzorczą regulaminów,
  14) koordynowanie i organizowanie współpracy między nieruchomościami oraz inicjowanie przedsięwzięć wspólnych dla nieruchomości w osiedlu” .
 3. W celu wykonania swoich zadań Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może przeglądać wszelkie sprawozdania i dokumenty znajdujące się w Administracji Osiedla i Domu Kultury oraz żądać stosownych wyjaśnień.

 

2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w poszczególnych nieruchomościach Osiedla. oraz członków przyjętych w poczet członków na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu, których współmałżonkowie posiadają prawo do lokalu w danej nieruchomości”.

3) § 5 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zbycia (w tym zamiany) lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu, z którym związane jest jego członkostwo w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla”.

4) W § 7 dodaje się ust. 2 , który otrzymuje brzmienie:

„Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w zebraniu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danego zebrania określa Zarząd Spółdzielni, zgodnie z pierwszym tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego.

5) W § 7 dotychczasowe ust. 2.3.4 otrzymują odpowiednio oznaczenie jako ust 3, 4 i 5

6 ) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Kandydatem może być członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu oraz członek przyjęty w poczet członków na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu, którego współmałżonek posiada prawo do lokalu w danej nieruchomości”

7) § 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„ Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wywieszane są w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Administracji Osiedla, przez okres 7 dni z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów” .

8) § 24 otrzymuje brzmienie:

„ Postanowienia niniejszego regulaminu są wiążące dla wszystkich Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli” .

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania , z uwzględnieniem zmiany zawartej w uchwale …………. z dnia ……….. r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

Załącznik
do uchwały / /2015
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
Lublinie z dnia …….. .2015 r.

REGULAMIN
Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
i zasad ich wynagradzania


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organ samorządu osiedlowego Spółdzielni działa na podstawie postanowień § 103a – 103d Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2

Terenem działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jest osiedle.

§ 3

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla stanowi stałą reprezentację ogółu mieszkańców Osiedla wobec władz Spółdzielni.

II. ZAKRES DZIAŁANIA RADY.

§ 4

 1. Zadaniem Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organu samorządu spółdzielczego jest współdziałanie z Administracją Osiedla, Zarządem i Radą Nadzorczą oraz instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w Osiedlu w zakresie zaspakajania potrzeb wynikających ze wspólnego zamieszkiwania w Osiedlu.
 2. Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:
  1)uchwalenie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej osiedla,
  2)uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury,
  3) uchwalenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu w nieruchomości,
  4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika administracji i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,
  5) rozpatrywanie odwołań mieszkańców od decyzji kierownika administracji osiedla i domu kultury,
  6)rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,
  7) wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności kulturalno-oświatowej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek kulturalno-oświatowych w osiedlu,
  8) współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,
  9) występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,
  10) współpraca z innymi radami przedstawicieli nieruchomości osiedla,
  11) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
  12) dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno-wychowawczego w ramach planów gospodarczo – finansowych nieruchomości i osiedla,
  13) opiniowanie nowo opracowywanych przez Radę Nadzorczą regulaminów,
  14 ) koordynowanie i organizowanie współpracy między nieruchomościami oraz inicjowanie przedsięwzięć wspólnych dla nieruchomości w osiedlu.
 3. W celu wykonania swoich zadań Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, może przeglądać wszelkie sprawozdania i dokumenty znajdujące się w Administracji Osiedla i Domu Kultury oraz żądać stosownych wyjaśnień.

III. ZASADY CZŁONKOSTWA W RADZIE

§ 5

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w poszczególnych nieruchomościach Osiedla oraz członków przyjętych w poczet członków na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu, których współmałżonkowie
  posiadają prawo do lokalu w danej nieruchomości.
 2. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa w przypadku wyboru 50% + 1 przedstawicieli nieruchomości Osiedla.
 3. Członkowie Spółdzielni, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, wybierają 1 przedstawiciela do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na okres 3 lat.
 4. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zbycia (w tym zamiany) lokalu
  mieszkalnego , użytkowego lub garażu , z którym związane jest jego członkostwo w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 5. Ponadto przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może być odwołany przez członków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, przed upływem okresu na jaki
  został wybrany zwykłą większością głosów, na wniosek 1/3 członków w danej nieruchomości.
 6. W wypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, na miejsce przedstawiciela Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla , który utracił mandat, członkowie, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, dokonują wyboru – do końca kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – innego przedstawiciela.

§ 6

 1. Kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla trwa 3 lata i biegnie od dnia pierwszego posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu, do dnia poprzedzającego dzień pierwszego posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla następnej kadencji, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Regulaminu.
 2. Pierwsza kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla biegnie od dnia wyboru przedstawicieli dokonanego po uchwaleniu Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 3. Posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony na piśmie inny członek Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w terminie 30 dni od daty jej wyboru.

IV. WYBORY DO RADY.

§ 7

 1. Wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dokonuje się na zebraniu członków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 2. Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w zebraniu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danego zebrania określa Zarząd Spółdzielni, zgodnie z pierwszym tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego.
 3. Zebranie zwołuje Zarząd Spółdzielni na dzień przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 3 lat od rozpoczęcia kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 4. O czasie i miejscu zebrania członkowie są zawiadamiani na 7 dni przed jego terminem, poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych w danej nieruchomości, na boksie garażowym lub na drzwiach wejściowych do lokalu użytkowego.
 5. W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, na żądanie większości członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego , użytkowego lub garażu w nieruchomości zwołuje się kolejne zebranie.

§ 7a

Członkowie posiadający tytuł prawny do samodzielnego (wolnostojącego) lokalu użytkowego mogą skorzystać z prawa członkostwa w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w przypadku złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania Zarządu.

§ 8

 1. Wszystkim członkom Spółdzielni uprawnionym do wzięcia udziału w zebraniu wydawane są mandaty uprawniające do udziału w wyborach.
 2. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w zebraniu jednej nieruchomości i przysługuje mu jeden głos.
 3. Członkowie małoletni biorą udział w zebraniu przez swoich ustawowych przedstawicieli lub kuratorów.
 4. Członkowie – osoby fizyczne mogą brać udział w zebraniu tylko osobiście.
 5. Członkowie – osoby prawne biorą udział w zebraniach przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka. Członkowie – osoby prawne mogą delegować swojego przedstawiciela do jednego zebrania.

§ 9

 1. Zebranie członków, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, otwiera przedstawiciel Zarządu Spółdzielni lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Otwierający zebranie zarządza wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania spośród członków danej nieruchomości.
 3. Zebranie członków, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, powołuje w Komisję Skrutacyjną, składającą się z co najmniej 2 członków, dla wykonania czynności związanych z obsługą głosowania.

§ 10

Wybory oraz odwoływanie przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla odbywają się w głosowaniu jawnym.

§ 11

 1. Kandydatów do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgłaszają członkowie obecni na zebraniu do przewodniczącego zebrania uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.
 2. Kandydatem może być członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu oraz członek przyjęty w poczet członków na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu, którego współmałżonek posiada prawo do lokalu w danej nieruchomości.
 3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
 4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.

§ 12

 1. Z zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania.
 2. Protokoły z zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, przechowuje Administracja Osiedla.

§ 13

Obsługę zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, prowadzi Administracja Osiedla.

1. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY

§ 14

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wy¬biera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza oraz przewodniczących stałych komisji Rady
 2. Rada wybiera ze swego grona komisje: rewizyjną, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, społeczno-wychowawczą lub inne według potrzeb. dla wykonania określonych zadań.
 3. Komisje składają się z minimum 3 członków. Członkowie komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają zastępcę przewodniczącego.
 4. Komisje nie mogą podejmować uchwał.
  Wnioski, opinie i postulaty przewodniczący komisji przedstawiają na plenarnym posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, która po rozpatrzeniu podejmuje odpowiednie uchwały.

§ 15

 1. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji stanowią Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 2. Do obowiązków Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy organizowanie pracy Rady, a w szczególności:
  – opracowywanie projektów planów pracy Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i spra¬wozdań z jej działalności,
  – koordynowanie prac komisji oraz rozpatrywanie wniosków przez nie zgłoszonych,
  – wyznaczanie terminów i ustalanie porządku obrad posiedzeń rady, przygotowywanie materiałów na posiedzenia,
  -zbieranie wniosków i opinii z poszczególnych nieruchomości w celu ustalenia planów gospodarczych osiedla w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności społeczno-wychowawczej i kulturalnej.
 3. Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa kolegialnie.
 4. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, a w razie jego nieobecności zastępca , kieruje pracami Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, utrzymuje stałą łączność z Kierownictwem Administracji, Radą i Zarządem Spółdzielni.

2. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ

§ 16

 1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, a w razie jego nie¬obecności zastępca.
 2. Posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i Prezydium odbywają się w miarę potrzeb.
 3. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w razie jego nieobecności zastępca obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady:
  1/ na wniosek 1/3 członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  2/ na wniosek Zarządu Spółdzielni,
  3/ na wniosek Rady Nadzorczej.
 4. W przypadkach wymienionych w ust. 3 posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 17

 1. Termin i porządek obrad Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ustala Prezydium.
 2. Na wniosek uprawnionych do zwołania posiedzenia w myśl § 16 ust. 3 w porządku obrad posiedzenia powinny być zamieszczone wskazane przez nich sprawy.
 3. Na posiedzeniu, przed zatwierdzeniem porządku obrad, przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może zgłosić przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§ 18

 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, zawierające termin, miejsce i porządek obrad powinno być dostarczone na piśmie członkom Rady najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Członkowie Osiedla powinni być zawiadamiani o terminie, miejscu i porządku obrad Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przez wywieszenie zawiadomienia w Administracji Osiedla oraz tablicach osiedlowych.

§ 19

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może odbywać posiedzenia przy obecności więcej niż połowy członków /quorum/.
 2. W razie braku quorum koniecznego do rozpoczęcia posiedzenia, posiedzenie jest zwoływane przez Prezydium Rady w innym termin.
 3. W razie braku quorum koniecznego do kontynuowania rozpoczętego posiedzenia, prowadzący obrady zarządza przerwę w obradach i wyznacza termin drugiej części posiedzenia.

§ 20

 1. W posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
  1/ członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni,
  2/ przedstawiciele Administracji Osiedla.
 2. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność.
 3. Obradom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo przysłuchiwać się każdy członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w Osiedlu.

§ 21

 1. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zatwierdzane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 2. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla są ważne, jeżeli były objęte porządkiem obrad.
 3. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla powinny być odrębnymi dokumentami podpisanymi przez przewodniczącego Rady lub jego zastępcę i sekretarza Rady.
  Treść uchwały powinna być odzwierciedlona w protokole obrad Rady.Uchwała powinna określać termin wejścia w życie.
 4. Uchwały zatwierdzone zgodnie z wymogami ust. 1-3, Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przekazuje w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia Zarządowi Spółdzielni.
 5. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wywieszane są w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Administracji Osiedla, przez okres 7 dni z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.
 6. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla mogą być uchylone uchwałą Rady Nadzorczej, o ile są niezgodne z przepisami prawa i Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylanie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

§ 22

 1. Posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej Prezydium są protokołowane. Protokoły podpisują: Przewodniczący i Sekretarz Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 2. Obsługę techniczną Rady prowadzi Administracja Osiedla.
 3. Przechowywanie dokumentów Rady zabezpiecza Administracja Osiedla.
 4. Jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa w ust. 1, lub jego potwierdzoną za zgodność kopię, Kierownik Administracji Osiedla przekazuje do Biura Zarządu Spółdzielni /Sekcja Samorządowa/ następnego dnia po zatwierdzeniu protokołu przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 23

 1. Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej komisjach przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
  1) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
  2) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  3) członkom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 2. W przypadku, gdy członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady i komisji , wynagrodzenie to nalicza się proporcjonalnie do ilości odbytych posiedzeń w danym miesiącu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 24

Postanowienia niniejszego regulaminu są wiążące dla wszystkich Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisje.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu, zastępcę ds. eksploatacji oraz po dyskusji, jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 53/7 /2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

D)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 23.11.2015 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała / /15
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……………………

w sprawie: ustalenia warunków ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu położonych na kondygnacjach technicznych.

Działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 16 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza podjęła uchwałę następującej treści:

§ 1

Zatwierdza wykaz pomieszczeń położonych na kondygnacjach technicznych, stanowiących załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały jako jej integralną część.

§ 2

Osoby, które w dniu wejścia w życie uchwały zajmują lokale mieszkalne i pomieszczenia na podstawie umowy najmu mogą wystąpić z wnioskiem o ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do dotychczas zajmowanego lokalu na warunkach określonych w umowie według poniższych zasad.

§ 3

 1. Warunkiem uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu dla mieszkań wykazanych w załączniku nr 1 jest:
  a) złożenie deklaracji członkowskiej.
  b) wpłata wpisowego i udziału.
  c) uregulowanie zobowiązań z tytułu najmu lokalu,
  d) dokonanie spłaty pozostałej części kosztów budowy ustalonych w końcowym rozliczeniu wraz z należnymi odsetkami
  e) w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy powierzchnią wykazaną w końcowym rozliczeniu a faktycznie zajmowaną i uwzględnioną w ogólnej powierzchni nieruchomości dokonać wpłaty za wyliczoną różnicę. Do wyliczenia wartości przyjąć koszt m2 ustalony w operacie szacunkowym opracowanym przez rzeczoznawcę dla danego lokalu. Koszt wyceny pokrywa najemca.
 2. Warunkiem uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu dla mieszkań wykazanych w załączniku nr 2 jest:
  a) złożenie deklaracji członkowskiej,
  b) wpłata wpisowego i udziału,
  c) uregulowanie zobowiązań z tytułu najmu lokalu,
  d) dokonanie wpłaty wkładu mieszkaniowego określonego na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego. Koszt wyceny pokrywa najemca.
  e) Spółdzielnia przewiduje możliwość uwzględnienia w umowie zapisu dotyczącego zaliczenia na poczet wymaganego wkładu mieszkaniowego nakładów poniesionych przez najemcę na adaptację zajmowanego lokalu.
 3. Warunkiem uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu dla pomieszczeń wykazanych w załączniku nr 3 jest:
  a) złożenie deklaracji członkowskiej,
  b) wpłata wpisowego i udziału,
  c) uregulowanie zobowiązań z tytułu najmu lokalu,
  d) decyzję o zmianie sposobu użytkowania lokalu,
  e) dokonanie wpłaty wkładu mieszkaniowego określonego na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego. Koszt wyceny pokrywa najemca.
  f) Spółdzielnia przewiduje możliwość uwzględnienia w umowie zapisu dotyczącego zaliczenia na poczet wymaganego wkładu mieszkaniowego nakładów poniesionych przez najemcę na adaptację zajmowanego lokalu.
 4. W przypadku wniesienia wkładu mieszkaniowego w oparciu o § 3 ust. 1 litera „e”, ust 2 litera, „d” oraz ust 3 litera „ e” zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 70 % wymaganego wkładu.

§ 4

Przeniesienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność może nastąpić po złożeniu przez członka Spółdzielni wniosku o wyodrębnienie lokalu oraz wpłatę 50% udzielonej bonifikaty.

§ 5

Środki finansowe uzyskane z tytułu wniesienia wkładu zasilą fundusz remontowy Nieruchomości, w której znajdują się dane lokale.

§ 6

Do lokali mieszkalnych wymienionych w załączniku Nr 1, 2 oraz pomieszczeń gospodarczych wymienionych w załączniku Nr 3 odzyskanych ( wolnych w sensie prawnym ) po dacie wejścia w życie niniejszej uchwały mają zastosowanie zapisy regulaminu w sprawie przetargu na ustanowienie odrębnej własności

§ 7

Zobowiązuje Zarząd do realizacji niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust 3 Statutu spółdzielni

W tym miejscu w protokole umieszczono:

– Wykaz pomieszczeń mieszkalnych położonych na kondygnacjach technicznych użytkowanych na podstawie umowy najmu – Załącznik NR 1
– Wykaz pomieszczeń mieszkalnych położonych na kondygnacjach technicznych użytkowanych na podstawie umowy najmu – Załącznik NR 2
– Wykaz pomieszczeń gospodarczych położonych na kondygnacjach technicznych użytkowanych na podstawie umowy najmu – Załącznik NR 3

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisje.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu, zastępcę ds. eksploatacji oraz po dyskusji, większością głosów – 18 za, przy 2 głosach przeciwnych podjęła uchwałę nr 54/ 5 /2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie ustalenia warunków ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu położonych na kondygnacjach technicznych w wersji przedstawionej powyżej w protokole.


Ad. 3

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 23.11.2015 r. z poniżej przedstawioną analizą:

W tym miejscu w protokole umieszczono:

Analiza działalności gospodarczo – finansowej za III kwartał 2015 r.
– Zestawienie kosztów i przychodów za III kwartały 2015 r
– Działalność eksploatacyjna za III kwartały 2015 r. SM „Czuby
– Eksploatacja za III kwartały 2015 r SM CZUBY
– Fundusz remontowy za III kwartały 2015 r. (zestawienie zbiorcze) SM CZUBY
– Działalność kulturalno – oświatowa na 2015 r. SM CZUBY
– Zatrudnienie i fundusz płac na 2015 r.
– W ramach konserwacji i remontów mienia Spółdzielni wg stanu na dzień 30.09.2015 r.
wykonano niżej podane roboty:

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu i specjalistę ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przedstawioną analizę przyjęła.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu, zastępcę ds. finansowych oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, analizę działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały przyjęła.

Ad. 4

Zastępca prezesa d/s eksploatacyjnych przedstawiła poniżej zamieszczoną informację.

Wnioski
zgłoszone na częściach Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 13.05.2015 r. do 17.06.2015 r.

1. 13.05.2015r. na I części w osiedlu Poręba

„Zobowiązać Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej do podjęcia rozmów i zawarcia z właścicielami działek , na których były boiska, umowy dzierżawy za kwotę równą podatkowi od nieruchomości ( kwota około 5.000,- zł )

Uzasadnienie

W piśmie skierowanym Rady Dzielnicy Czuby Południowe ,od właścicieli działek, właściciele piszą, że proponowali SM Czuby taką umowę.
Finansowanie tego mogłoby odbyć się np. z zysku netto , który jest wypracowywany na pozostałej działalności operacyjno – finansowej, wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni.
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych Bożena Zielińska oraz kierownik administracji osiedla Poręba poinformowali jaki przebieg miały przeprowadzane przez Spółdzielnię negocjacje z właścicielami w/w działek co do dalszego funkcjonowania na tym terenie boiska, o jakich kwotach była mowa”.

Realizacja
Boiska zostały wybudowane w 2000 roku na terenie, który wtedy był we władaniu Urzędu Miastu Lublin a w planie zagospodarowania był przeznaczony na usługi publiczne, oświatowe.

W roku 2009 w związku z nie zrealizowanym przez Urząd Miasta Lublin celu na jaki teren był wywłaszczony, spadkobiercy byłego właściciela odzyskali te grunty. W 2010 r. zwrócili się do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z żądaniem naliczenia opłat za korzystanie z tego terenu w kwocie około 24 000 zł /rocznie.

Spółdzielnia i Rada Osiedla „Poręba” nie zgodziła się na takie warunki deklarując jako formę ekwiwalentu za korzystanie – utrzymanie porządku i koszenie trawy, 23.09.2014 r. Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania tego terenu z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”, Rada Przedstawicieli Nieruchomości wystosowała w tej sprawie protest do władz miasta Lublin załączając listy z ponad 1000 podpisów mieszkańców z osiedla „Poręba”.

W lutym 2015 roku prywatni właściciele terenu zażądali usunięcia urządzeń sportowych a za roczne korzystanie z gruntu zażądali 240 000 zł.
W tej sytuacji Administracji osiedla „Poręba” zdemontowała te urządzenia. W dniu 10.04.2015 Spółdzielnia Mieszkaniowego „Czuby” zgodne z rozpoczętą procedurą w terminie zakreślonym przez Urząd Miasta Lublin złożyła kolejny formalny wniosek z zastrzeżeniami do zmiany planu zagospodarowania tego terenu.

W miesiącu maju właściciele terenu zlikwidowali nawierzchnię trawiastą boisk zaorując teren.


2. 25.05.2015 r. na IV części w osiedlu Łęgi.

„Wnoszę o zobowiązanie Zarządu Spółdzielni, Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ..Lęgi” oraz Administracji Osiedla ..Łęgi” do podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do powstrzymania trwającego od wielu lat nękania, zastraszania, fałszywego oskarżania oraz wywoływania konfliktów z sąsiadami przez mieszkańców lokalu nr 27 przy ul. Tatarakowej 16.

UZASADNIENIE

W okresie ostatnich lat. kilka rodzin wyprowadziło się z mieszkania usytuowanego bezpośrednio nad mieszkaniem nr ….. jak również z innych mieszkań tej klatki schodowej . Mieszkania został} sprzedane z powodu ciągłego nękania ze strony lokatora z mieszkania nr …. oraz z powodu braku wsparcia kompetentnych instytucji i organów w niekończących się konfliktach ze wspomnianym powyżej lokatorem. Moja rodzina stała się kolejną ofiarą fałszywych oskarżeń, pomówień i zastraszania całej mojej rodziny a szczególnie dzieci.

Działania Spółdzielni mogłyby obejmować między innymi współpracę z dzielnicowym \\ celu skierowania do sądu wniosku o ukaranie za wykroczenia, przeprowadzenie rozmów z. właścicielem mieszkania nr ….. oraz sąsiadami, próbę wyeliminowania dalszych fałszywych zarzutów kierowanych pod adresem moim i mojej rodziny”.

Realizacja:
W celu uporządkowania stosunków międzysąsiedzkich w budynku przy ul. Tatarakowej 16 Zarząd i Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi podejmowały wszystkie prawnie dopuszczalne działania wynikające z obowiązujących przepisów, w tym z Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM „Czuby” .

Powyższa sprawa, kilkakrotnie rozpatrywana była na posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi. W jednym z posiedzeń uczestniczyli przedstawiciele VII Komisariatu Policji.

W wyniku powyższych działań wystosowano do Komendanta VII Komisariatu Policji oraz Lubelskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji pisma z prośbą o wnikliwe zajęcie się sprawą.

W tej sytuacji jedynym właściwym organem, który może skutecznie rozwiązać problem jest sąd.

3. 10.06.2015 r. na VIII części w osiedlu Ruta.

Proszę o odczytanie na zebraniu Walnym SM Czuby w 2015 r.
Dlaczego Spółdzielnia nie liczy się z potrzebami mieszkańców przy ul. Watykańskiej i Jana Pawła II dotyczącymi potrzeby utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych w tym rejonie? Został sprzedany łącznik pomiędzy blokami Watykańska 8 i 10 a pieniądze zostały przeznaczone na budowę pawilonu na Porębie. Pomimo że ok. 2 lata temu na zebraniu w budynku spółdzielni z udziałem pana prezesa spółdzielni mieszkańcy zgłosili wniosek o zburzenie tego łącznika i wybudowanie na dole garaży które mogłaby spółdzielnia sprzedać a powyżej można by wybudować dodatkowe miejsca parkingowe choćby płatne z czego też spółdzielnia mogłaby czerpać korzyści to nikt z zarządu nie wziął naszego wniosku pod uwagę. Nikt nas nawet nie spytał co chcielibyśmy mieć w tym miejscu. Ogłoszenie o sprzedaży zostało wywieszone bez żadnej konsultacji z mieszkańcami. Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży tego łącznika też odbyło się bez powiadomienia nas mieszkańców. |Tak nie powinno być.

Spółdzielnia chwali się że ma nadwyżki pieniężne. Przecież to odbywa się kosztem ciągłego wzrostu naszych czynszów!
Mamy wrażenie że zarząd spółdzielni oddzielił się szklaną szybą od nas mieszkańców Watykańskiej i robi dobrą minę do złej gry.

l pytanie najważniejsze:
Dlaczego spółdzielnia nie stara się o dotacje unijne na docieplenie naszych bloków skoro wszyscy wiedzą, że zaproponowane nam warunki docieplenia są beznadziejne i nikt się na nie nie zgodzi. Czekanie na ocieplenie bloku 9 lat to nonsens. Spółdzielnia nie chce udzielić pożyczki wewnętrznej (przedstawiciel naszych bloków pytał o to kilka razy i taką słyszał odpowiedź) choć innym blokom na ocieplenie takich pożyczek udzielano.
To kolejny dowód na traktowanie mieszkańców Watykańskiej po macoszemu.

Mieszkaniec Watykańskiej, który nie jest członkiem spółdzielni

Realizacja
Wniosek został zrealizowany. Odczytany został na VIII części Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczyli członkowie zamieszkali w nieruchomościach Watykańska 4,6,8,10, Różana 7, Jutrzenki 10 i Jana Pawła II 9 oraz na posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla RUTA w dniu 24.09.2015 r.
Ustosunkowując się do tematów zawartych w przedmiotowym wniosku należy przypomnieć, że:

 1. W latach 2003-2005 wykorzystując wszystkie możliwości terenowe Spółdzielnia wybudowała dodatkowe miejsca postojowe w tym rejonie. Na więcej nie ma miejsca.

 2. Inwestycja pn. „Pawilon handlowo-usługowy U1-U2” nie była łącznikiem pomiędzy budynkami przy ul. Watykańskiej 8 i 10. Stanowiła odrębną nieruchomość tzw. „mienie spółdzielni”.

 3. Pomysły o rozbiórce, tzw. stanu zerowego inwestycji U1-U2 i wybudowanie garaży w części podziemnej a na górze miejsc parkingowych nie weszły nawet w fazę projektowania jako wysoce
  nieopłacalna inwestycja (bardzo kosztowna rozbiórka, wysokie koszty utrzymania, niemożliwe do pokrycia z uzyskiwanych przez nią wpływów ).Środki finansowe ze sprzedaży U1-U2 przeznaczone zostały na pokrycie dotychczasowych nakładów finansowych wydatkowanych na realizację tej niedokończonej inwestycji.

 4. Nadwyżki pieniężne świadczą o bardzo dobrej pracy kierownictwa Spółdzielni, między innymi w ich pozyskiwaniu z innych źródeł niż opłaty eksploatacyjne mieszkańców.

 5. W latach 2007-20013 w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, można było się starać o dotację z funduszy unijnnych na docieplenie budynków pod warunkiem udowodnienia, że projekt będzie realizowany w rejonie, gdzie jest, np. mało mieszkań czy panuje duże ubóstwo, długotrwałe bezrobocie, niski poziom wykształcenia, wysoki poziom przestępczości, duża degradacja środowiska, słaba koniunktura gospodarcza itd. Ten warunek nie był możliwy do spełnienia z przyczyn niezależnych od Spółdzielni.
  Obecnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach III priorytetu na lata 2014-2020.

 6. Obecnie obowiązujące przepisy nie dają możliwości udzielania pożyczek wewnętrznych. Większość mieszkańców nieruchomości Watykańska 6,8,10 nie wyraziła zgody na realizację docieplenia i pokrycie kosztów w ramach opłaty za mieszkanie.

Reasumując: wniosek ten świadczy o całkowitej nieznajomości przez zgłaszającego zasad funkcjonowania spółdzielni, a także zasad jej finansowania.

4. 15.06.2015 r. na XI części w osiedlu Widok.

„ W imieniu mieszkańców osiedla Widok zamieszkałych przy ulicy Szmaragdowej wnioskuję by wszystkie organy spółdzielni zgodnie ze swoimi kompetencjami wystąpiły do Rady Czuby Południowe i Prezydenta Lublina o przywrócenie na rzecz Miasta Lublina dojazdu do przedszkola przy ulicy Szmaragdowej , przez przywrócenie prawa własności do tego dojazdu na rzecz Miasta Lublina. Jest to zgodne z potrzebami mieszkańców osiedla Widok , potrzebami rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i zgodne z prawem w którym nieruchomość miejska odzyska dojazd, którego pozbawili ja pracownicy urzędu miejskiego”.

Realizacja
Spółdzielnia wystąpiła w listopadzie 2015 r. do Urzędu Miasta Lublin z wnioskiem o regulację stanu formalno – prawnego drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 63 przy ulicy Szmaragdowej 22 w osiedlu Widok.

Nadto należy podkreślić ,że sprawa zapewnienia dostępu do drogi publicznej budynków użyteczności publicznej nie należy do kompetencji organów Spółdzielni ani do Rad Dzielnic.


5. 29.05.2015 r. na XIV części w osiedlu Błonie.

1. Ponawiam wniosek Nr 21 z Walnego Zgromadzenia z ubiegłego roku dot. wynajmu pomieszczeń gdyż nie ma to oparcia w Statucie Spółdzielni . Po takich decyzjach Rady Nadzorczej będą pustostany lokalowe. Czy takie ma być działanie Rady Nadzorczej i Zarządu ?

Realizacja
Zgłoszony przez w/w wniosek na 21 części Walnego Zgromadzenia w dniu 28.05.2014r w brzmieniu:
„W regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości ( załącznik do uchwały nr 1/4/2013 Rady Nadzorczej ) wykreślić pkt. 2 w § 1 gdyż on praktycznie eliminuje wynajem lokali i jest niezgodny z ogólnymi ułatwieniami w działalności gospodarczej – kto zechce zbierać np. 200 podpisów mieszkańców aby wynająć najmniejsze jakieś pomieszczenie. Jest to nierealne , uciążliwe i wstydliwe . Ludzie nie chcą otwierać mieszkań, ich to nie obchodzi. Jest to niezmiernie upokarzające?”

nie został zrealizowany gdyż pomieszczenia wspólne stanowią współwłasność wszystkich właścicieli lokali wyodrębnionych i spółdzielni. Wynajem pomieszczenia wspólnego jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, co z punktu widzenia prawa cywilnego oznacza, że zgodę na wynajem takiego pomieszczenia muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele, do których należą udziały w tej nieruchomości.

2. Zobowiązuję Radę Przedstawicieli Nieruchomości i Administrację Osiedla Błonie do kontrolowania i zapobiegania naklejaniu ogłoszeń i informacji na słupach, rynnach, drzwiach. altankach itp. Miejscach wraz z skierowaniem do odpowiednich organów.

Realizacja
Wniosek realizowany jest na bieżąco
Pracownicy Administracji usuwają na bieżąco wszelkie informacje i ogłoszenia umieszczane w osiedlu poza miejscami do tego przeznaczonymi . W gablotach osiedlowych oraz na klatkach schodowych wywieszone są informacje o zakazie naklejania ogłoszeń i informacji w miejscach innych niż wskazane oraz o obowiązujących zasadach umieszczania przez członków i mieszkańców informacji na terenie Spółdzielni.

3. W osiedlu Błonie jest wiele przestrzeni wolnych od drzew a zwłaszcza krzewów dlatego też zobowiązuję Radę Przedstawicieli Nieruchomości i Administrację Osiedla do nasadzeń
na tych powierzchniach krzewów a zwłaszcza pigwy.

Realizacja
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie osiedla Błonie wykonywane są w okresie jesienno-wiosennym, w miarę potrzeb i posiadanych środków finansowych

4. Zobowiązuję Radę Nadzorczą do przeanalizowania ilości osób zatrudnionych w Administracji Osiedla pod kątem ich zmniejszenia a zatrudnienie niewypłacalnych członków spółdzielni do prac porządkowych np. sprzątania liści lub innych.

Realizacja
W niniejszej sprawie decyzję w formie uchwał podejmują organy Spółdzielni, które uprawnienia swoje realizują na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz wewnętrznych regulacji, jakimi są Statut Spółdzielni, regulaminy wewnętrzne, a także Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

Stosownie do treści § 103b ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu Spółdzielni do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy między innymi uchwalanie planów gospodarczo-finansowych, struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury.
Oznacza to, że Rada Przedstawicieli Nieruchomości zatwierdza ilość etatów oraz fundusz płac w poszczególnych administracjach osiedli, w zależności od potrzeb, co ściśle związane jest z zadaniami ciążącymi na poszczególnych stanowiskach w administracji osiedla, a zadania te bezpośrednio związane są również z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej.
Rada Nadzorcza, jako organ Spółdzielni, pełni przede wszystkim funkcje kontrolne i decyzje poszczególnych organów zmienia w sytuacji, gdy są one sprzeczne z interesem Spółdzielni i gdy naruszają obowiązujący porządek prawny.

5. Ponowienie wniosku Nr 22 z Walnego zgromadzenia z ubiegłego roku dot. tworzeniamiejsc parkingowych na osiedlu Błonie z rejonie ul. Szaserów.

Realizacja
Spółdzielnia w osiedla Błonie nie posiada wolnych terenów na realizację nowych miejsc postojowych. W ramach budżetu obywatelskiego na 2016 r. Spółdzielnia złożyła do Urzędu Miasta Lublin projekt oznaczony jako „M- 33” który dotyczył między innymi budowy miejsc postojowych na terenach miejskich wzdłuż ul. Kawaleryjskiej i Rycerskiej.
Projekt w głosowaniu mieszkańców nie uzyskał odpowiedniej ilości głosów , w związku z czym w latach następnych będzie przez Spółdzielnię ponawiany .

6. 28.05.2015 r. na XV części w osiedlu Błonie.

1. Mieszkańcy Szaserów 9 zgłaszają wniosek o instalację windy z uwzględnieniem funduszy unijnych w ramach programu rewitalizacji starych osiedli.

Realizacja
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w ramach programu rewitalizacji obowiązującego w latach 2016-2020 występować będzie o środki unijne – miedzy innymi na w/w inwestycję.

2. Ustawić szlaban przy wjeździe na parking przy ulicy Szaserów 1. Uzasadnienie: Klienci SPA zajmują wszystkie okoliczne miejsca parkingowe.

Realizacja
W 2013 roku przy wjeździe na parking zostały postawione blokady parkingowe.

3. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje społecznie, więc nie pobierają diet.

Realizacja
Realizacja wniosku wymaga dokonania zmian w statucie SM Czuby” . Wniosek o zmianę treści § 88a należy złożyć w trybie § 75 ust.7 Statutu Spółdzielni.

7. 08.06.2015 r. na XVI części w osiedlu Błonie.

1. Zabezpieczenie chodnika w postaci „zakazu wjazdu pojazdów” Hetmańska 14.

Realizacja
Na ciągu pieszym przy budynku Hetmańska 14 stoi znak „zakaz ruchu pojazdów”

2. Wniosek o ustalenie jasnych zasad dotyczących przycinania drzew i krzewów na osiedlu Błonie. Nadmieniam ,że wokół inne Spółdzielnie i osiedla na czele ze służbami miejskimi
regularnie przycinają te nasadzenia , natomiast na naszym osiedlu są z tym ciągle problemy.

Realizacja
Przycinanie drzew i krzewów na terenie osiedla wykonywane jest w miarę potrzeb , zgodnie ze sztuką ogrodniczą i obowiązującymi przepisami dotyczącymi pielęgnacji drzew i krzewów.

8. 19.05.2015 r. na XVIII części w osiedlu Skarpa.
Uchwała
Powołanie Komisji w celu sprawdzenia zgodności wykonania remontów balkonów z dokumentacją.
W skład komisji powinny wejść 4 osoby – 2 osoby ze strony ADM oraz 2 osoby- czynnik społeczny wybrany przez mieszkańców , a nie Zarząd.
Przyczyną powołania takiej komisji jest fakt, że już maluje się blachę balkonów aby przykryć korozję, która namiętnie powraca. Uważam iż nasz nadzór budowlany nie spełnia swoich czynności w sposób nawet dostateczny. Konieczne jest rozwiązanie tego problemu.

Realizacja
Remont balkonów w osiedlu Skarpa wykonywany był zgodnie z dokumentacją techniczną, w której projektant zastosował obróbki blacharskie balkonów z blachy powlekanej.

W związku z pojawieniem się ognisk korozji, na wniosek Spółdzielni projektant w styczniu 2009 roku zmienił blachę powlekaną obróbek na blachę kwasoodporną.

Wszystkie obróbki blacharskie balkonów remontowanych po 23.01.2009 roku wykonane zostały z blachy kwasoodpornej, na której dotychczas nie stwierdzono występowania korozji.

9. 18.05.2015 r. na XX części w osiedlu Skarpa i Niska Skarpa
„ Wniosek o zmianę Regulaminu zamówień na roboty inwestycyjne, remontowo – budowlane w zasobach SM „Czuby”

Realizacja
Wniosek nie precyzyjny . Nie określa jakie zmiany zdaniem wnioskodawcy należy
wprowadzić do Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo- budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych.

Z przedłożonej informacji wynika ,że do Rady Nadzorcza zostały skierowane dwa wnioski tj.

– wniosek nr 1 zgłoszony w dniu 29.05.2015 r. na XIV części w osiedlu Błonie
– wniosek zgłoszony w dniu 18.05.2015 r. na XX części w osiedlu Skarpa i Niska Skarpa
Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag co do sposobu ich realizacji. Na posiedzeniu w dniu 15.12.2015 r. przeanalizuje zapisy regulaminu i projekt zmian do regulaminu

Ad. 5
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych zapoznała zebranych z poniższą informacja:

SOLIDARNE GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW
PONOWNIE ODNIOSŁO SUKCES

Rada Nadzorcza, Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” dziękują mieszkańcom za oddanie głosów na projekty zgłoszone przez naszych członków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin w 2016 r.

Dzięki Państwa głosom w na terenie SM Czuby, Miasto zakwalifikowało do wykonania w przyszłym roku niżej wymienione projekty:

Projekt duży (o wartości od 500 000 do 1 500 000 zł)

Wartość zł Ilość głosów
D-26 Remont nawierzchni ul. Wiklinowej wraz z budową miejsc parkingowych na działce 48/3 i 47/2 w osiedlu Łęgi. 1 500 000,00 4844

Projekty małe (o wartości do 500 000 zł)

M-59 Remont i dobudowa połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ulicach Bursztynowa, Perłowa, Szafirowa, Agatowa oraz remontu fragmentu ul. Bursztynowej w osiedlu Poręba. 497 000,00 2465
M-16 Remont ul. Romantycznej – sięgacz w kierunku starej Szkoły Podstawowej nr 28 w osiedlu Skarpa. 500 000,00 1260
M-21 Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu Ruta. 444 800,00 1085

Razem

2 941 800,00

Poza limitem finansowym znalazły się projekty:

M – 33 Wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz 37 miejsc postojowych na terenach miejskich w obrębie os. Błonie. 498 200,00 916
M – 48 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Szmaragdowej i sięgaczach w os. Widok. 499 800,00 598

Sukces na Czubach osiągnięto dzięki solidarnej postawie i dużemu zaangażowaniu mieszkańców, działaczy społecznych i samorządowych.

Znaczny udział w osiągniętym sukcesie mają mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
Głosowanie nad budżetem obywatelskim poprzedzone było w Spółdzielni, podobnie jak w roku ubiegłym szeroką akcją informacyjną, m.in. poprzez uzgodnienie projektów na spotkaniach z Radami Dzielnic, Radami Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli oraz dostarczenie do każdego mieszkania ulotek informacyjnych.

Spółdzielnia udostępniła mieszkańcom łącza internetowe w każdej administracji osiedli oraz domach kultury. Ponadto członkowie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli oraz pracownicy administracji bezpośrednio docierali do mieszkańców Spółdzielni zachęcając do głosowania.

Uzyskane wyniki świadczą, że dla większości mieszkańców nie są obojętne sprawy ich dzielnicy.
Dzięki Państwa głosom z puli 15 mln aż 3 mln zł Miasto zainwestuje na terenie naszych czterech osiedli: Łęgi, Poręba, Skarpa, Ruta.

Jednocześnie należy podkreślić, że tylko 37 głosów zabrakło, by projekt M-33 w osiedlu Błonie wyprzedził ostatni z zakwalifikowanych do realizacji projektów, tj. M – 7 dotyczący budowy placu zabaw w dzielnicy Szerokie (952 głosy). Tak niekorzystne rozbicie głosów zostało spowodowane akcją zbierania podpisów na zgłoszony projekt, wbrew wcześniejszym wspólnym ustaleniom przez członka Rady Dzielnicy Czuby Północne i jednocześnie członka Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie.

W przypadku osiedla Widok – różnica pomiędzy ostatnim zakwalifikowanym projektem a zgłoszonym przez naszych mieszkańców (M-48) wyniosła 394 głosy.

Zabrakło solidarności wśród mieszkańców – a tylko w taki sposób można uzyskać odpowiednią ilość głosów, gwarantującą realizację robót w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Gratulujemy wszystkim mieszkańcom, którzy oddali swoje głosy i liczymy, że w przyszłym roku znowu odniesiemy sukces.
Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 27.10.2025 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 7
Nie rozpatrywano pism skierowanych do Rady.

Ad. 8
Dariusz Jaremek i Zbigniew Ławniczak poinformowali ,że miasto przystąpiło do rozbudowywania komunikacji miejskiej w Lublinie . Mieszkańcy mogą kierować opinie , uwagi i propozycje zmian w funkcjonowaniu komunikacji.

Na tym protokół zakończono

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Alicja Stadnicka

Data opublikowania: 09:25, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2015