Protokół nr 10/2015
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 27.10.2015 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Edward Jasiński, Urszula Koszałko
Sekretarz – Grażyna Kasprzak

Członkowie:
Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Elżbietą Janiak, Dariusz Jaremek, Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Zbigniew Ławniczak. Barbara Rupczewska, Grażyna Stadnik Stanisław Tanikowski, Krzysztof Piekniak, Bożena Wójtowicz.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1

Przewodnicząca Rady poinformowała, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat przeprowadzonej przez Regionalny Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie lustracja ustawowej obejmującej działalność za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot.
  a) pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni,
  b) wystąpienia z powództwem o nakazanie sprzedaży przysługującego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji.
 4. Rozpatrzenie wniosku Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody.
 5. Informacja na temat projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Miasta Lublin na 2016 r
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 15.09.2015 r.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 8. Sprawy wniesione.

 
Do przedstawionego powyżej porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji – 20 za.
Ad. 2
Lustratorzy Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie Józef Furtak , Bolesław Rykwa i Jerzy Wójcicki omówili wyniki lustracji pełnej obejmującej całokształt prowadzonej działalności przez Spółdzielnię za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku.

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W LUBLINIE
20-601 Lublin, ul. T. Zana 38 tel./fax 81- 525-91-49

L.dz. 107/2015

Lublin, dnia 23 października 2015 r.

Zarząd i Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czuby”
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

W wyniku zwartej w dniu 20 lipca 2015 r. umowy Nr 22/2015 między Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, a Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie w dniach od 20 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. została przeprowadzona przez Związek lustracja pełna obejmująca całokształt prowadzonej działalności przez Spółdzielnię za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Lustracją Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie objęte zostały zagadnienia ujęte w protokole lustracji tj.:

 1. Informacje wstępne dotyczące Spółdzielni oraz realizacja wniosków polustracyjnych z poprzedniej lustracji.
 2. Podstawy prawne i organizacja Spółdzielni.
 3. Organy samorządowe Spółdzielni, ich organizacja i działalność.
 4. Struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni i zasady wynagradzania.
 5. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni.
 6. Sprawy członkowskie i dyspozycje lokalami oraz realizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie odrębnej własności lokali.
 7. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
 8. Gospodarka remontowa Spółdzielni.
 9. Działalność inwestycyjna.
 10. Działalność społeczna i oświatowo- kulturalna.
 11. Rachunkowość, finanse oraz sprawozdawczość finansowa.

Ustalenia lustracji zawarte w protokole wynikają z faktów zawartych w dokumentach przedłożonych lustratorom oraz wyjaśnień złożonych przez Prezesa Zarządu, Zastępców Prezesa Zarządu, Kierowników Administracji Osiedli i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
Lustratorzy sporządzili protokół, który został bez zastrzeżeń podpisany przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w dniu 7 października 2015 r.

Protokół lustracji wraz z niniejszą syntezą ustaleń lustracyjnych stanowi integralną całość.

Poprzednia lustracja pełna Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” została przeprowadzona w dniach od 20 stycznia 2012 r. do 30 marca 2012 r. przez lustratorów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie i obejmowała okres jej działalności od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.

W wyniku ustaleń lustracyjnych zostały przez lustratorów opracowane 3 wnioski polustracyjne, które zostały przekazane Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”. (Pismo Zarządu Związku L.dz. 51/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.).

Jak wynika z dokumentów, Zarząd Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu odbytym w 21 częściach w okresie od 7 maja do 4 czerwca 2012 r. zapoznał Członków z ustaleniami lustracji pełnej i wnioskami polustracyjnymi. Walne Zgromadzenie przyjęło do realizacji wnioski polustracyjne.
Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych stanowi Załącznik Nr 15 do protokołu lustracji.

Przeprowadzone w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w latach 2012 – 2014 kontrole z zewnątrz nie wykazały żadnych uchybień.
Przeprowadzona obecnie lustracja pełna działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” – jak wynika z treści protokołu – wykazała, co następuje:

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” we właściwych terminach i zakresie zgłaszaławymagane przepisami zmiany do rejestracji w KRS.
Aktualnie obowiązujący w Spółdzielni Statut został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 12 czerwca 2010 r.
Treść Statutu jest dostosowana do postanowień ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. ozmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Najważniejszą zmianą wprowadzoną w Statucie było zastąpienie Zebrania Przedstawicieli Walnym Zgromadzeniem, które zostało podzielone na części (zmiana ta spowodowałalikwidację Zebrań Grup Członkowskich jako jednego z organów Spółdzielni).

Wprowadzono w miejsce Rad Osiedli nowy organ Statutowy tj. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 września 2010 r., uchwalone zmiany Statutu zostały wpisane do KRS Spółdzielni Nr 0000082134 w Dziale 1, w Rubryce 4, w póz. 5 wraz z jego jednolitym tekstem.

W okresie objętym lustracją Walne Zgromadzenia Członków odbyte w 21 częściach każde w 2013 r. (Uchwała Nr 10/2013) i w 2014 r. (Uchwała Nr 8/2014) dokonały zmian w Statucie Spółdzielni.

Postanowieniami Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego uchwalone w 2013 r. i w 2014 r. zmiany Statutu zostały wpisane do KRS Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

2. Regulaminy wewnętrzne obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” zostały uchwalone i zatwierdzone przez statutowo uprawnione organy.
W oparciu o postanowienia obowiązującego Statutu, organy statutowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” uchwaliły nowe regulaminy oraz dokonały zmian w dotychczasowych regulaminach:
1) Walne Zgromadzenie uchwaliło:
– zmiany w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia,
– Regulamin Rady Nadzorczej,
2) Rada Nadzorcza uchwaliła:
– Regulamin Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli,
– zmiany w Regulaminie porządku domowego,
– zmiany w Regulaminie parkingów strzeżonych w Osiedlu Skarpa,
– zmiany w Regulaminie rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i 4 ustalania opłat za wodę w Spółdzielni,
– zmiany w Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach Spółdzielni,
– Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody,
– Regulamin działalności kulturalno-oświatowej w Spółdzielni,
– Regulamin wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni,
– Regulamin wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni,
– Regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,
– Zmiany w Regulaminach Komisji Rady Nadzorczej,
– Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi iustalania opłat za używanie lokali,
3) Zarząd Spółdzielni uchwalił:
– jednolity tekst Regulaminu Pracy.

3. Organy statutowe Spółdzielni tj.:
– Walne Zgromadzenia w latach 2012 – 2014,
– Rada Nadzorcza w latach 2012-2014,
– Zarząd Spółdzielni w latach 2012 – 2014,
– Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w latach 2012 – 2014, były zwoływane w terminie, podejmowały uchwały i decyzje zgodnie z regulaminami obrad organów oraz postanowieniami Statutu dotyczących w/w organów i nie wykraczały poza ich kompetencje.
W okresie objętym lustracją Rada Nadzorcza podejmowała szereg działań przyczyniających się do sprawnego funkcjonowania Spółdzielni, a w szczególności zatwierdzała plany gospodarczo-finansowe i nadzorowała ich realizację. Zajmowała się wszystkimi najistotniejszymi sprawami związanymi z działalnością Spółdzielni w tym sprawami ekonomicznymi oraz wypełnianiem funkcji kontrolno-nadzorczej. Rada Nadzorcza w latach 2012 – 2014 odbyła 38 protokołowanych posiedzeń, na których podjęła łącznie 305 uchwał.

Zarząd Spółdzielni zajmował się wszystkimi sprawami nie zastrzeżonymi do kompetencji innych organów oraz właściwie reprezentował Spółdzielnię na zewnątrz. Lustracja nie wykazała nieprawidłowości czy uchybień w działalności Zarządu Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni – w okresie objętym lustracją – odbył 156 protokołowanych posiedzeń, na których podjął łącznie 65 uchwał.

Dokumentacja z prac organów statutowych Spółdzielni była prowadzona starannie i w sposób prawidłowy przedstawia treść ich obrad i podjęte uchwały. Dokumentacja jest przechowywana zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach poszczególnych organów Spółdzielni.
4. Struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” była zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. Stan zatrudnienia w latach 2012 – 2014 zapewniał prawidłową realizację zadań statutowych.
5. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” jest uregulowany. Spółdzielnia w swoim władaniu posiadała na dzień 31 grudnia 2014 r. ogółem 108,53 ha gruntów.

Spółdzielnia posiada notarialnie ustanowione tytuły prawne do gruntów, w tym: prawo własności do 93,00 ha gruntów i prawo wieczystego użytkowania do 15,53 ha gruntów. Prowadzona przez Spółdzielnię dokumentacja w tym zakresie była właściwa.
6. Prowadzenie i dokumentowanie spraw członkowsko – mieszkaniowych było właściwe. Spółdzielnia posiadała w tym zakresie stosowne regulaminy i prowadziła przewidziane prawem rejestry członków w zależności od posiadanego tytułu prawnego do lokalu.
7. Proces związany z ustanawianiem odrębnej własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” – jak wynika z ustaleń zawartych w protokole – przebiegał prawidłowo, zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” zawarła ogółem 5 780 aktów notarialnych odrębnej własności. Wyodrębnionych zostało w tym okresie 5 514 lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu, co stanowiło 48,80% ogółu mieszkań w Spółdzielni. Ponadto zostało wyodrębnionych 40 lokali użytkowych i 226 garaży.

Wyodrębnianie lokali na tę skalę spowodowało znaczne obniżenie majątku trwałego, kapitałów podstawowych i sumy bilansowej.
8. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi była prowadzona w 6 organizacyjnie wydzielonychOsiedlach i była zgodna z wewnętrznymi unormowaniami prawnymidotyczącymi organizacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
Przeprowadzony w trakcie lustracji przegląd losowo wybranych Osiedli, tj. Osiedla Poręba,
Osiedla Skarpa i Osiedla Widok wykazał, iż są one utrzymane w czystości i właściwym stanie estetyczno-porządkowym oraz technicznym.
Przegląd zasobów w/w Osiedli wykazał, iż otoczenie wokół budynków, dojścia do klatek, ciągi pieszo-jezdne i parkingi w zakresie ładu i porządku są utrzymane w należytej czystości. Zieleń osiedlowa jest właściwie konserwowana.
Sprawdzona dokumentacja techniczna i administracyjna budynków w/w Osiedli – o których mowa w protokole lustracji – wykazała, iż:
– przeglądy techniczne roczne i pięcioletnie były wykonywane w zakresie i terminach zgodnie z wymogami art. 62 Prawa budowlanego przez osoby posiadające stosowne uprawnienia,
– książki obiektów budowlanych były prowadzone właściwie. Wpisy były dokonywane przez osoby uprawnione i na bieżąco prowadzone zgodnie z postanowieniami art. 64 Prawa budowlanego.
9. W trakcie lustracji została w Osiedlach: Poręba, Skarpa i Widok przeprowadzona analiza umów jakie Spółdzielnia zawarła z firmami dostarczającymi media. Umowy zostały zawarte prawidłowo i zapewniały należytą ochronę interesów Spółdzielni.
10. Koszty i przychody działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” były prawidłowo ustalane w planach działalności gospodarczo-finansowych uchwalanych na poszczególne lata przez Radę Nadzorczą. Uchwalane wysokości opłat za lokale wynikały z planów działalności gospodarczo-finansowych Spółdzielni.
W latach 2012 – 2014 Spółdzielnia uzyskała nadwyżkę przychodów względem poniesionych kosztów w gospodarce zasobami mieszkaniowymi.
Analiza umów najmu lokali użytkowych wykazała, iż Spółdzielnia ustaliła w sposób racjonalny opłaty za używanie lokali użytkowych będących w najmie.
11. W okresie objętym lustracją podejmowane i prowadzone były przez Zarząd i RadęNadzorczą wspólne działania windykacyjne dostosowane do potrzeb Spółdzielni i byłyskuteczne.
Lustracja uznaje za celowe, by Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej„Czuby” w dalszym ciągu sprawę windykacji traktowały jako jedno z ważnych działańwykorzystując w tym celu wszystkie przewidziane prawem możliwości.
12. Potrzeby remontowe Spółdzielnia ustalała na podstawie przeprowadzanych przeglądów zasobów w sześciu Administracjach Osiedli oraz zgłaszanych wniosków przez członków na zebraniach Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Walnych Zgromadzeniach odbytych w częściach w latach 2012 – 2014.

Bilanse potrzeb remontowych były zatwierdzane przez uprawniony organ samorządowy. Akumulowane środki finansowe na remonty, których podstawowym źródłem były odpisy na fundusz remontowy, pozwalały Spółdzielni na ich wydatkowanie zgodnie z potrzebamiremontowymi w ramach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów remontowych na poszczególne lata.

Z analizy dokumentów wynika, iż wydatki poniesione na remonty w Spółdzielni miały pełne uzasadnienie potwierdzane decyzjami Rady Nadzorczej i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
13. Pozyskiwanie obcych wykonawców robót remontowych dokonywane było w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z zachowaniem formy przetargowej. Przebiegi przetargów, wybór oferentów i szczegółowe określenie zakresów robót remontowych były w Spółdzielni udokumentowane prawidłowo, zgodnie z obowiązującym Regulaminem. W oparciu o protokoły Komisji przetargowych z poszczególnych Osiedli, Zarząd Spółdzielni zawierał umowy z wykonawcami na realizację robót remontowych. Podpisane przez Zarząd Spółdzielni umowy na realizację robót remontowych zawierały postanowienia zabezpieczające interesy Spółdzielni.
  14. W okresie objętym niniejszą lustracją Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” prowadziła działalność inwestycyjną w zakresie przygotowania następujących zadań:

 1. budowy pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Agatowej 7 na działce Nr 19/6 będącą własnością Spółdzielni,
 2. budowy zespołu garażowo-usługowego przy ul. Filaretów 52 na działce Nr 24/7będącą w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni.

W dalszym ciągu w Spółdzielni są prowadzone działania organizacyjno-prawne w celu fizycznego rozpoczęcia procesu inwestycyjnego na tych przedsięwzięciach.
  15. W latach 2012 – 2014 merytoryczna działalność społeczna i oświatowo-kulturalna była prowadzona w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na bazie 4 Domów Kultury.
Lustracją niniejszą objęto pracę: Domu Kultury Skarpa przy ul. Przytulnej 4 i Domu Kultury Ruta przy ul. Różanej 8.
Z analizy dokumentacji wynika, iż w/w Domy Kultury prowadziły szeroką działalnośćobejmującą swoim zakresem stałe formy pracy oraz formy cykliczne.

Prowadzone formy pracy były co roku adresowane do wszystkich grup wiekowych, tj.dzieci, młodzieży i dorosłych.
Cieszyły się one ich dużym zainteresowaniem, co potwierdza prowadzona dokumentacja.

Formy i metody prowadzonej działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej w DomuKultury Skarpa i w Domu Kultury Ruta, a także współpraca z Radami PrzedstawicieliNieruchomości Osiedli, Administracjami Osiedli, szkołami i placówkami oświatowo-kulturalnymi Lublina w ocenie lustracji uznaje się za bardzo dobre.
16. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” posiada prawidłowe wewnętrzne unormowania prawne dotyczące rachunkowości, kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów.

Za lata objęte lustracją sprawozdania finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby podlegały badaniu przez uprawnione do tej czynności podmioty, a następnie byłyzatwierdzane przez Walne Zgromadzenie w częściach w 2012 r., w 2013 r. i w 2014 r.
Zatwierdzone sprawozdania finansowe były terminowo składane w Sądzie Rejestrowym i w Urzędzie Skarbowym oraz ogłaszane w Monitorze Spółdzielczym.

W badanym okresie Spółdzielnia prawidłowo gospodarowała środkami finansowymibędącymi w jej dyspozycji i na bieżąco regulowała zobowiązania wobec budżetu ikontrahentów.

W okresie objętym lustracją nastąpiło obniżanie sumy bilansowej głównie na skutek bieżącego umarzania majątku trwałego, a także z tytułu ustanawiania odrębnej własności lokali stosownie do postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Spółdzielnia rokrocznie uzyskiwała na działalności gospodarczej zysk netto na poziomie około 1,5% rocznej sumy przychodów z działalności ogółem.

Ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni jest bardzo dobra i zapewnia jej płynnośćfinansową.
W trakcie lustracji drobne uwagi lustratorów o charakterze organizacyjno-porządkowym były omawiane z Prezesem Zarządu i Zastępcami Prezesa Zarządu a także z Kierownikami komórek organizacyjnych i zostały uwzględnione.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole lustracji należy stwierdzić, iż działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w badanym okresie, tj. w latach *2012 – 2014 była realizowana prawidłowo pod względem legalności, gospodarności i rzetelności.

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie działając na podstawie art. 93 § 1a ustawy Prawo spółdzielcze przekazuje Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie poniższe wnioski polustracyjne wynikające z ustaleń lustracji zawartych w protokole:

 1. W nawiązaniu do ustaleń zawartych w protokole lustracji dotyczących stanuszczelności instalacji gazowej oraz wentylacji należy podjąć stosowne działania wzakresie ponownego przeglądu stanu instalacji gazowej w zasobach Spółdzielni i jej wymiany w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby.
 2. Dokonać analizy funduszy podstawowych Spółdzielni pod kątem ich zgodności z treścią ekonomiczną (ujemny fundusz z aktualizacji wartości majątku trwałego), a następnie dokonaćstosownych korekt w księgach rachunkowych.

Związek Rewizyjny przypomina, iż stosownie do postawień § 25 ust. 5 Instrukcji w sprawie lustracji organizacji spółdzielczych uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 1 lipca 2010 r. (Uchwała Nr 9/2010), Zarząd Spółdzielni jest obowiązany zamieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia informację o powyższym piśmie polustracyjnym.

Stosownie do art. 93 § 1b, § 2 i § 4 ustawy Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest corocznie przekazywać Związkowi Rewizyjnemu i Walnemu Zgromadzeniu informację o realizacji wniosków polustracyjnych. Ponadto na żądanie członka Spółdzielni, Zarząd jest obowiązany udostępnić mu do wglądu protokół lustracji, wnioski polustracyjne oraz informacje o ich realizacji.

Wnioski z przeprowadzonej lustracji przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Rada Nadzorcza Waszej Spółdzielni.

Z poważaniem
Zarząd
Regionalnego Związku
Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych
w Lublinie

 
Do przedstawionej informacji członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag.
Ad. 3
A)

Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego poinformowała , że Zarząd przedkłada do rozpatrzenia przedstawione wnioski w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.

Poinformowała ponadto ,że zgodnie z § 69 ust.2 Statutu Zarząd zobowiązany jest zawiadomić zainteresowanego członka o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa jego wykluczenia lub wykreślenia.
Zawiadomienie powinno być doręczone, co najmniej na czternaście dni przed terminem posiedzenia i zawierać informacje o prawie członka do złożenia wyjaśnień oraz pouczenie, że w razie nie przybycia Rada Nadzorcza rozpatrzy wniosek bez jego udziału. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
Wszystkie te wymogi zostały spełnione.
Nieobecność członków na posiedzeniu nie jest przeszkodą do ich rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwały Nr 34/12/2015, Nr 35/13/2015, Nr 36/14/2015 Nr 37/15/2015,Nr 38/16/2015, Nr 39/17/2015, Nr 40/18/2015, Nr 41/19/2015, Nr 42/20/2015,Nr 43/21/2015,Nr 44/22/2015 ,Nr 45/23/2015, Nr 46/24/2015, Nr 47/25/2015 Nr 48/26/2015 z dnia 27.10.2015 r. w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie .

W tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

B)
Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego poinformowała ,że Zarząd przedkłada do rozpatrzenia przedstawione wnioski w sprawie wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji .

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień i deklaracji co do terminu spłaty osób wskazanych we wniosku Zarządu postanowiła:
– podjęła uchwały Nr49/27/2015 i Nr 50/28/2015 z dnia 27.10.2015 r.w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie dowytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
– odroczyła termin rozpatrzenia 7 wniosków Zarządu do 30.04.2016 r. dając możliwość osobom wskazanym we wnioskach wywiązania się ze złożonego zobowiązania dotyczącego spłaty zadłużenia

W tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

Ad. 4
Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że przed przystąpieniem do rozpatrzenia wniosku Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa w brzmieniu


WNIOSEK nr l z dnia 30.09.2015 r

Rada Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Skarpa zwraca się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” o przywrócenie starych zasad podziału kosztów zmiennych centralnego ogrzewania w mieszkaniach wyposażonych w podzielniki wyparko we tj. 20% i 80% i dokonanie zmian w „Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody”.

zapozna zebranych z pismami : ldz. 7392, 7393 i 7394 z dnia 20 października 2015 r.
( wszystkie jednakowej treści) skierowanymi do Rady przez członków zamieszkałych w osiedlu Skarpa w budynkach przy ulicy Gościnnej 1,3,5, 7,9 11,13 oraz Radości 1 .

 

Lublin 20 październik 2015 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”w Lublinie

Sprzeciw przeciwko wprowadzeniu zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, oraz za podgrzanie wody.( Uchwała Nr 7/17/2015 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dn. 24. 02. 2015 r)

My mieszkańcy nieruchomości ES 19 w której są zainstalowane podzielniki wyparkowe ciepła i w najbliższej przyszłości nie zamierzamy wymieniać ich na inne, nie wyrażamy zgody na zmiany Regulaminu rozliczana kosztów dostawy energii deptaj do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, oraz za podgrzanie wody, wg. UCHWAŁY NR 7/17/2015. Rady nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 24.02.2015r.

Na podstawie tej zmiany koszty zmienne mają być rozliczane od l stycznia 2015r czyli:
– 40%kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki rozliczane jest proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej (opłata niezależna od zużycia, obejmująca między innymi ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, przenikanie ciepła przez ściany, piony instalacji c.o., ogrzewanie łazienek itp.)
– 60% kosztów zmiennych przypadające na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki, rozliczane jest proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. w mieszkaniach.

Spowoduje to spłaszczenie opłat za ogrzewanie i nie będzie sprzyjało oszczędzaniu.

Żądamy powrotu do starych zasad, czyli 20% i 80%
Przewodnicząca Rady przypomniała jak brzmi
§ 4 ust 4 pkt 2 lit. a, b c zatwierdzonego w dniu 24.02.2015 r. Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody”.
„ 2) Koszty zmienne określone wg rozdziału I §2 ust. 4 pkt 1 lit.b rozlicza się proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach wg następujących zasad:
a) 40% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki, rozliczane jest proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej (opłata niezależna od zużycia obejmująca min. ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, przenikanie ciepła przez przegrody, piony instalacji c.o., ogrzewanie łazienek),
b) 60% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki, rozliczane jest proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o.w mieszkaniach.
c) Wskazania podzielników korygowane są współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku” .

Oraz

§ 4 ust 4 pkt 2 lit. a, b c zatwierdzonego w dniu 16.12.2014 r. Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody”.

„ 2) Koszty zmienne określone wg rozdziału I §2 ust. 4 pkt 1 lit.b rozlicza się proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach wg następujących zasad:
a) – 20% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki wyparkowe,
– 40% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki elektronoczne, rozliczane jest proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej (opłata niezależna od zużycia obejmująca min. ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, przenikanie ciepła przez przegrody, piony instalacji c.o., ogrzewanie łazienek),
b) – 80% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki wyparkowe,
– 60% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki elektroniczne, rozliczane jest proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. w mieszkaniach.

c) Wskazania podzielników korygowane są współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku”,

Udzieliła głosu przybyłym na posiedzenie mieszkańcom osiedla Skarpa: Andrzejowi Portala, Małgorzacie Duneckiej, Pawełkowi Zehner oraz przedstawicielom osiedla Skarpa w Radzie Nadzorczej: Edwardowi Dudek, Zbigniewowi Łaniczakowi, Grażynie Stadnik i Wiesławowi Augustowskiemu.

Ponadto głos w dyskusji zabrali:  Krzysztof Piekniak, Anna Ciechan, Grażyna Kasprzak, Alicja Stadnicka, Dariusz Jaremek , Ewa Kosiak, Edward Jasiński oraz członkowie Zarządu Zastępca prezesa ds. eksploatacji Bożena Zielińska i zastępca prezesa ds. finansowych Adam Ziółek.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu zgłoszonego wniosku dotyczącego zapisów § 4 ust.4 Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody zatwierdzonego uchwałą Nr 118 / 17/ 2014 z dnia 16.12.2014 r. oraz uchwałą Nr 7/17/2015 z dnia 24.02.2015 r., po zapoznaniu się z pismami : ldz. 7392, 7393 i 7394 z dnia 20 października 2015 r. skierowanymi do Rady przez członków zamieszkałych w osiedlu Skarpa w budynkach przy ulicy Gościnnej 1, 3, 5, 7, 9 11,13 oraz Radości 1. wysłuchaniu wypowiedzi przybyłych na posiedzenie Rady członków zamieszkałych w osiedlu Skarpa oraz po dyskusji większością głosów – 12 za, przy 6 głosach przeciwnych postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku do czasu zapoznania się z rozliczeniem kosztów za centralne ogrzewania za 2015 r.

Rada Nadzorcza ponownie zajmie się powyższym tematem w I półroczu 2016 r.

Ad. 5
Rada Nadzorcza postanowiła odroczyć dyskusję na temat poniżej przedstawionych projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego do czasu ogłoszenie wyników głosowania.

Projekty małe:
M-16 na terenie os.Skarpa – Remont sięgacza od ul. Romantycznej do Szkoły Podstawowej nr 28 z budową miejsc postojowych,
Sięgacz ul. Romantycznej to odcinek ulicy od krzyża przy ul. Przedwiośnie, wzdłuż starej szkoły i budynku Romantyczna 17 aż do parkingu na wysokości budynku Romantyczna 15. Inwestycja przewiduje wykonanie kompleksowego remontu ulicy i chodnika oraz budowę miejsc postojowych wzdłuż ogrodzenia starej szkoły.

M-21 na terenie os.Ruta – Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu „Ruta” w Lublinie”, który powstał z inicjatywy Rady Dzielnicy „Czuby” Północne.
Realizacja tego projektu pozwoli na połączenie naszego osiedla z terenami rekreacyjnymi w wąwozie, umożliwiając spacery i jazdę rowerem. Niebagatelne znaczenie ma również ułatwienie dostępu do wąwozu seniorom oraz osobom niepełnosprawnym.
Przy realizacji tej inwestycji przewidziano uporządkowanie bardzo zaniedbanego przyległego terenu. W chwili obecnej w miejscu tym gromadzą się osoby spożywające alkohol i zakłócające spokój i porządek publiczny.

M-33 na terenie os.Błonie – Remont chodników przy ul. Hetmańskiej, Dragonów, Kawaleryjskiej o pow. 1440 m2, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do przystanku autobusowego przy ul. Rycerskiej 2 oraz budowa ok. 37 miejsc postojowych wzdłuż ul. Kawaleryjskiej, Rycerskiej.
Realizacja tego projektu pozwoli uporządkowanie istniejących chodników na terenie miejskim oraz zrealizowanie tak potrzebnych miejsc postojowych w rejonie ulicy Kawaleryjskiej i Rycerskiej. Przy realizacji tej inwestycji przewidziano wymianę połamanych płytek chodnikowych na kostkę brukową pomiędzy pawilonami „Stokrotki” i wielo-usługowym przy ul. Kawaleryjskiej 20.

M-48 na terenie os.Widok – Budowa miejsc postojowych przy ul. Szmaragdowej i sięgaczach.
Realizacja projektu poprawi funkcję komunikacyjną osiedla i wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

M-59 na terenie os.Poręba – Remont i dobudowa połączeń komunikacyjnych przy ul. Bursztynowej, Perłowej, Szafirowej, Agatowej oraz remont części ul. Bursztynowej.
Projekt uwzględnia wnioski mieszkańców, zaś jego realizacja poprawi funkcję komunikacyjną osiedla i wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Projekt duży:
D-26 Budowa ok. 68 dodatkowych miejsc postojowych usytuowanych na wysokości budynków mieszkalnych Wiklinowa 4, 6 wraz z kapitalnym remontem nawierzchni asfaltowej ulicy Wiklinowej na terenie os. Łęgi.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 15.09.2015 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów 17 za, przy 2 głosach wstrzymujących.

Ad. 7

Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma:

 1. Członka zam. Radości w osiedlu Skarpa z dnia 24.09.2015 r. skarga dot. spraw sąsiedzkich – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

  Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej przedstawioną informacją – w tym miejscu w protokole umieszczono informację służb spółdzielni z przeprowadzonych wizji oraz wywiadów dot. zakłócania spokoju przez sąsiada mieszkającego piętro wyżej nad składającą skargę, po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez przedstawiciela Rady Nadzorczej zamieszkałego w tym samym budynku co skarżąca oraz po dyskusji jednomyślnie – 19 za. postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści:

  „ W odpowiedzi na pismo z dnia z dnia 24.09.2015 r. dot. zakłócania spokoju przez sąsiada , Rada Nadzorcza SM „Czuby” uprzejmie informuje ,że zgłaszane przez Panią zarzuty na niewłaściwe zachowanie sąsiada nie znalazły potwierdzenia.

  Z informacji przekazanej przez służby spółdzielni opartej na protokołach z przeprowadzonych wizji w mieszkaniu w/w sąsiada, jak też z wywiadów przeprowadzonych z mieszkańcami, nie wynika by sąsiad naruszał przepisy w zakresie współżycia mieszkańców domu zawarte w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM „Czuby” .

  Rada Nadzorcza w związku z powyższym nie widzi podstaw do podejmowania jakichkolwiek decyzji w zgłoszonej przez Panią sprawie”.

 2. Handlujących na osiedlu Skarpa z dnia 8.10.2015 r. w brzmieniu:

  Lublin dn. 8.10.2015

  Handlujący na osiedlu „Skarpa” Czuby
  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „ Czuby”

  W odpowiedzi na pismo Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”dn.21.09.2015 w sprawie handlu przy ul. Radości obok sklepu „Lewiatan”
  Jesteśmy członkami Spółdzielni, mieszkamy ponad 30 lat na osiedlu „Skarpa”.
  Ponad 20 lat handlujemy również na tym osiedlu. Wszyscy prowadzimy legalną działalnośćHandlową.

  Od paru lat jest kilka osób, które chciałyby pozbyć się nas handlujących nie zważającna resztę mieszkańców.

  Pierwszej „wyprowadzki” handlu z placu przy ul. Radości dokonała dosłownie jedna osoba. Teraz po niesłusznych donosach do Sanepidu Spółdzielnia znów chce nas się pozbyć.
  Na działce nr 24/15 gdzie handlujemy jest dosłownie 5 stanowisk to nie jest targowisko. W całym mieście ludzie handlują obok różnych dużych sklepów. To mieszkańcy decydują gdzie życzą sobie robić zakupy.

  Os. Skarpa (działka przy ul. Radości) jest to jedyne miejsce w mieście gdzie my handlujący jesteśmy tak źle traktowani przez Spółdzielnię tylko dlatego że ktoś musi być bardziej bogaty a innej osobie nic się nie podoba.
  Odnośnie zarzutu braku toalety. Jesteśmy mieszkańcami tego osiedla. Do domów mamy „dwa kroki”. Od trzech lat mamy podpisaną umowę ze sklepem „Olmax” na korzystanie z toalety.
  Mieszkańcy są bardzo zadowoleni, że handel wrócił do centrum osiedla i nie wyobrażają sobie by go zabrakło. Każdy z nas handlujących dba o czystość i sprząta codziennie swoje miejsca po zakończonej pracy.

  Jednocześnie mając na uwadze naszą przyszłość i zakończenie wszelkich sporów prosimy o wydzierżawienie nam terenu obok sklepu „Lewiatan” tj. działki nr 24/15 na 5 miejsc handlowych, gdzie teraz stoimy .

  Urząd Miasta Lublin w piśmie PL-PP-II.671.33.2012 do Rady Dzielnicy Czuby Północne z dn.19.03.2013 pisze że lokalizacja targu koszyczkowego jest możliwa na działkach o nr 24/15 oraz 24/13 przy ul. Radości 2, 2A, 2B. Są to działki będące własnością gminy Lublin, w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

  W tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe podpisanych pod pismem.

  Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji większością głosów – 13 za, przy 1 głosie przeciwnym i 5 wstrzymujących się od głosowania postanowiła na pismo osób handlujących w osiedlu Skarpa r. wystosować odpowiedz następującej treści:

  „W odpowiedzi na pismo z dnia 08 października 2015 r. dotyczące wydzierżawienia terenu na działce 24/15 (obok sklepu Lewiatan przy ul. Radości) na 5 stanowisk handlowych, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby podtrzymuje swoją decyzję w tej sprawie zawartą w uchwale nr 18/5/2013 z dnia 25.06.2013 roku niewyrażającej zgody na dzierżawę przedmiotowego terenu stanowiącego mienie Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby.

  Przypominamy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby nie posiada terenów, które spełniałyby wymagania techniczne i sanitarne określone przepisami niezbędnymi do prowadzenia takiej działalności, w tym m. in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie wymagań higieniczno sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2002 r. w sprawie wymagań higienicznych i sanitarnych obowiązujących w handlu obwoźnym środkami spożywczymi.

  Spółdzielnia nie ma możliwości utworzenia targowiska ani też nie posiada środków finansowych na jego utrzymanie.
  Jednocześnie ponownie informujemy, że w pobliżu, tj. przy ul. Jutrzenki w sąsiedztwie kładki nad ul. Filaretów znajduje się targowisko miejskie, przystosowane do handlu obwoźnego”.

 3. Członka zam. przy ulicy Radości w osiedlu Skarpa z dnia 14.09.2015 r. dot. przebudowy instalacji gazowej w mieszkaniu zajmowanym przez w/w, skierowane do Zarządu Spółdzielni i do wiadomości Rady Nadzorczej .

  Rada Nadzorcze po zapoznaniu się z treścią powyższego pisma oraz treścią odpowiedzi wystosowanej do w/w w dniu 29.09.2015 r. przez Spółdzielnię, uznała sposób załatwienia sprawy zgłoszonej w piśmie za prawidłowy i postanowiła nie zajmować się tą sprawą.

Ad. 8

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zgodnie z § 10 Regulaminu dzielenia zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych, z aktualnego składu wybranego na kadencje 2015 – 2018 wytypowała poniżej wyszczególnionych przedstawicieli osiedli do prac w komisjach przetargowych:

– Anna Ciechan – Osiedle Poręba
– Edward Jasiński – Osiedle Widok
– Urszula Koszałka – Osiedle Łęgi
– Alicja Stadnicka – Osiedle Błonie
– Barbara Rupczewska – Osiedle Ruta
– Wiesław Augustowski – Osiedle Skarpa
Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Alicja Stadnicka

Data opublikowania: 09:23, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2015