Protokół nr 7/2015
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 1.07.2015 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Urszula Koszałka, Edward Jasiński
Sekretarz – Grażyna Kasprzak

Członkowie:
Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Elżbieta Janiak, Dariusz Jaremek, Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Zbigniew Ławniczak, Krzysztof Piekniak, Barbara Rupczewska, Grażyna Stadnik, Barbara Sysa, Stanisław Tanikowski, Bożena Wójtowicz.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1

Przewodnicząca XXI części Walnego Zgromadzenia przypomniała, że zgodnie z § 88 ust. 2 Statutu pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty zebrania.

Posiedzenie Zarządu w obecności przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia odbyło się w dniu 24.06.2015 r. i na tym posiedzeniu stwierdzono wyborów członków Rady Nadzorczej na kadencję 2015 – 2018 r.

Poinformowała, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Ukonstytuowanie się Rady.
 3. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie 21 za.

Ad. 2

Przewodnicząca XXI części Walnego Zgromadzenia przypomniała, że zgodnie z § 89 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępcy, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady.

Zgodnie z treścią § 15 Regulaminu Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Komisję Rewizyjną i inne komisje stałe. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 członków Rady, spośród których komisja wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.
Komisje Rady mają charakter opiniodawczo-doradczy.

W Radzie Nadzorczej SM Czuby działają 3 komisie: Komisja Rewizyjna, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji oraz Komisja Społeczno-Samorządowej.

Przed przystąpieniem do wyborów należy wybrać komisję skrutacyjną w co najmniej 3 osobowym składzie.

Do Komisji Skrutacyjnej zgładzono następujące kandydatury:

 1. Barbara Rupczewska – wyraziła zgodę na kandydowanie
 2. Elżbieta Janiak – wyraziła zgodę na kandydowanie
 3. Zbigniew Ławniczak – nie wyraził zgody na kandydowanie
 4. Wiesław Augustowski – nie wyraził zgody na kandydowanie
 5. Leszek Bartoszcze – wyraził zgodę na kandydowanie

Poinformowała ponadto ,że członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na członków prezydium.

Edward Jasiński zgłosił wniosek by wybory członków prezydium odbyły się w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem do realizacji powyższego wniosku głosowało 14 członków Rady. przeciw przyjęciu 3 członków, wstrzymało się od głosowania 4 członków.

Przystąpiono do wyborów Prezydium Rady Nadzorczej.

I. Na Przewodniczącego Rady zgłoszono kandydaturę:

Alicji Stadnickiej – wyraziła zgodę na kandydowanie

Za zamknięciem listy kandydat ów na przewodniczącego Rady głosowało 19 członków Rady, wstrzymało się od głosowania 2 członków .

II. Na zastępcę przewodniczącego Rady zgłoszono kandydaturę:

Urszula Koszałka – wyraziła zgodę na kandydowanie
Edward Jasiński – wyraził zgodę na kandydowanie

Za zamknięciem listy kandydatów na zastępcę przewodniczącego Rady głosowało 21 członków Rady.

III. Na Sekretarza Rady zgłoszono kandydaturę:

Grażyna Kasprzak – wyraziła zgodę na kandydowanie

Za zamknięciem listy kandydatów na sekretarza Rady głosowało 21 członków Rady.

IV. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydaturę:

Joanna Guz – wyraziła zgodę na kandydowanie

Za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało 21 członków Rady.

V. Na przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji zgłoszono kandydaturę:

Edward Dudek – wyraził zgodę na kandydowanie

Za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji CZM i I głosowało 21 członków Rady.

VI. Na przewodniczącego Komisji Społeczno – Samorządowej zgłoszono kandydaturę:

Bożena Wójtowicz – wyraziła zgodę na kandydowanie
Stanisław Tanikowski – wyraził zgodę na kandydowanie

Za zamknięciem listy kandydat ów na przewodniczącego Komisji Społeczno – Samorządowej głosowało 21 członków Rady.

Komisji Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.

W tym miejscu w protokole umieszczono karty do głosowania.

Dokonano aktu głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała zebranych z poniżej przedstawionym protokołem:

PROTOKÓŁ
z czynności Komisji Skrutacyjnej

Wybrana w dniu 1.07.2015 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Komisja Skrutacyjna w składzie:

Barbara Rupczewska, Elżbieta Janiak, Leszek Bartoszcze
ukonstytuowała się w sposób następujący:

 1. Przewodniczący komisji – Barbara Rupczewska
 2. Sekretarz komisji – Elżbieta Janiak
 3. Członek komisji – Leszek Bartoszcze

Po sprawdzeniu listy obecności komisja stwierdza, że na 21 uprawnionych w posiedzeniu bierze udział 21 członków Rady Nadzorczej.

1. W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Do przewodniczącego XXI części Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury na Przewodniczącego Rady:

 1. Alicja Stadnicka
 2. …………………

Powyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Czuby”.
Za wyborem niżej wymienionych członków na Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Czuby” oddano 21 głosów, w tym – głosów nieważnych:

 1. Alicja Stadnicka – 21 głosów,
 2. ………………. – ….. głosów,

Największą ilość głosów uzyskała Alicja Stadnicka.

2. W sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Do przewodniczącego XXI części Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury na Zastępców przewodniczącego Rady:

 1. Urszula Koszałka
 2. Edward Jasiński
 3. …………………
 4. …………………

Powyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na zastępców przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Czuby”.

Za wyborem niżej wymienionych członków na Zastępców przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Czuby” oddano 21 głosów, w tym – głosów nieważnych:

 1. Urszula Koszałka – 19 głosów,
 2. Edward Jasiński – 21 głosów,
 3. ……………… – ….. głosów,
 4. ……………… – ….. głosów,

Największą ilość głosów uzyskali Urszula Koszałka i Edward Jasinski.

3. W sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej

Do przewodniczącego XXI części Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury na Sekretarza Rady:

 1. Grażyna Kasprzak
 2. . …………………

Powyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na Sekretarza Rady Nadzorczej SM „Czuby”.
Za wyborem niżej wymienionych na Sekretarza Rady Nadzorczej SM „Czuby” oddano 21 głosów, w tym – głosów nieważnych:

 1. Grażyna Kasprzak – 21 głosów,
 2. …………………. – ….. głosów,

Największą ilość głosów uzyskała Grażyna Kasprzak.

4. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Do przewodniczącego XXI części Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:

 1. Joanna Guz
 2. . …………

Powyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Za wyborem niżej wymienionych członków na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oddano 21 głosów, w tym – głosów nieważnych:

 1. Joanna Guz – 21 głosów,
 2. …………… – ….. głosów

Największą ilość głosów uzyskała Joanna Guz.

5. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji GZM i Inwestycji

Do przewodniczącego XXI części Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury na Przewodniczącego Komisji GZM i Inwestycji:

 1. Edward Dudek
 2. ………………

Powyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji GZM i Inwestycji.
Za wyborem niżej wymienionych członków na Przewodniczącego Komisji GZM i Inwestycji oddano 21 głosów, w tym – głosów nieważnych:

 1. Edward Dudek – 21 głosów,
 2. ……………… – ….. głosów,

Największą ilość głosów uzyskał Edward Dudek.

5. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Społeczno-Samorządowej

Do przewodniczącego XXI części Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury na Przewodniczącego Społeczno – Samorządowej:

 1. Bożena Wójtowicz
 2. Stanisław Tanikowski
 3. ………………………
 4. ………………………

Powyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Społeczno – Samorządowej.

Za wyborem niżej wymienionych członków na Przewodniczącego Komisji Społeczno Samorządowej oddano 21 głosów, w tym 1 głosów nieważnych:

 1. Bożena Wójtowicz – 17 głosów,
 2. Stanisław Tanikowski – 3 głosy,
 3. …………………… – ….. głosów,
 4. …………………… – ….. głosów,

Największą ilość głosów uzyskała Bożena Wójtowicz.

Na tym protokół zakończono.

Lublin, dnia 1.07.2015 r.

Ad. 3
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 4
Dariusz Jaremek poinformował, że Rada Dzielnicy Czuby Południowe złożyła podobny projekt jak mieszkańcy Spółdzielni – budowa ciągu pieszego ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Różanej do wąwozu. Urząd Miejski zaleca wypracowanie wspólnego projektu.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz

Grażyna Kasprzak

Przewodnicząca

Alicja Stadnicka

Data opublikowania: 09:19, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2015