Protokół nr 6/2015
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 23.06.2015 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie: Elżbieta Betka, Chodkiewicz Stefania, Zbigniew Gontarz, Jerzy Kutyła, Ryszard Klech, Waldemar Żak, Grażyna Henkiel, Krzysztof Bara, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Barbara Rupczewska, Dariusz Siwek, Wiesław Augustowski, Roman Janczarek, Elmira Brzozowska, Dariusz Siwek,

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmiany załącznika nr 2 do uchwały 68/39/2014 Rady Nadzorczej z dnia 16.09.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo finansowego na 2015,
  b) uchylenia uchwały Nr 8/59/2015 Rady Nadzorczej z dnia 31 marca 2015 r. dot. zmiany stawki opłat eksploatacyjnych w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości w budynku przy ulicy Sasankowej 1, 3, 5 osiedla Ruta.
 3. Informacja na temat przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 13.05.2015 r. do 17.06.2015 r.
 4. Analiza działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2015 r.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 5.05.2015 r.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 7. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii zaII kwartał 2015 r.
 8. Sprawy wniesione.

Do zaproponowanego przodku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
A)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 23.06.2015 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

I . Informacja w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Sp-ni na 2015 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono informację.

II. projektem uchwały

Uchwała nr …………………..

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………..

w sprawie: zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 68/39/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 16.09.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego SM „Czuby” w Lublinie na 2015 r.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 i 7 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku nr 2 do wyżej wymienionej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

 1. W komórce organizacyjnej bezpośrednio podległej Z-cy Prezesa ds. finansowych – Gł. Księgowy o nazwie „ FI -Dział Księgowości Inwestycyjnej i Kredytowej”, plan zatrudnienia w wys. 8 etatów zmniejsza się do wys. 6,92 etatów.
 2. W komórce organizacyjnej bezpośrednio podległej Prezesowi Zarządu Spółdzielni o nazwie „ NR- Sekcja Prawna” plan zatrudnienia w wys. 2 etatów zwiększa się do wys. 3 etatów .
 3. Komórka organizacyjna bezpośrednio podległa Prezesowi Zarządu Spółdzielni o nazwie „NOC- Stanowisko ds. obrony cywilnej i archiwum” otrzymuje nazwę: „ NOC – Stanowisko ds. obrony cywilnej i archiwum. Administrator BezpieczeństwaInformacji”, plan zatrudnienia w wys. 0,25 zwiększa się do wys. 0,33 etatu.

§ 2

Załącznik nr 2 do uchwały nr 68/39/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 16.09.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego SM „Czuby” w Lublinie na 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokołem umieszczono Załącznik do uchwały Nr / / 2015 Rady Nadzorczej SM Czuby STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE NA 2015 ROK

oraz dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania komisji.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie przeciwnym podjęła uchwałę nr 23/42/ 2015 w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 68/39/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 16.09.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego SM „Czuby” w Lublinie na 2015r . w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr / / 2015

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 23.06.2015 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 8/59/2015 Rady Nadzorczej z dnia 31 marca 2015 r. dotyczącej zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości w budynkach przy ul. Sasankowej l, 3, 5 osiedla Ruta.

Na podstawie § 87 ust. l pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 23/2015 Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” z dnia 21.05.2015 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się uchwałę Nr 8/59/2015 Rady Nadzorczej z dnia 31.03.2015 r. wprowadzającą zmianę wysokości stawki opłat eksploatacyjnych w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości w budynkach przy ul. Sasankowa l, 3, 5 w osiedlu Ruta z kwoty 0,40 zł/m2 na 1,15 zł/m2 z dniem l lipca 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

UCHWAŁA NR 23/2015
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 21.05.2015 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 4/2015 r. dotyczącej zmiany stawki na rok 2015 opłat na fundusz remontowy nieruchomości przy ul. Sasankowej 1, 3 , 5.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust.l, 3 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” – po rozpatrzeniu pisemnego protestu mieszkańców budynku przy ul. Sasankowej l i 5 – uchyla swoją uchwałę Nr 4/2015 r. z dnia 26.02.2015 r. i postanawia nie zmieniać od dnia 01.lipca 2015 r. stawki opłaty na fundusz remontowy nieruchomości przy ul. Sasankowej 1, 3, 5.

§2

W związku z § l niniejszej uchwały Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” rezygnuje z wykonania w 2016 r. renowacji (remontu) elewacji budynków przy ul. Sasankowej 1, 3, 5.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji większością głosów 18 za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę nr 24/60/2015 z dnia 23.06.2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 8/59/2015 Rady Nadzorczej z dnia 31 marca 2015 r. dotyczącej zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości w budynkach przy ul. Sasankowej l, 3, 5 osiedla Ruta.

Ad. 4

Prezes Zarządu zapoznał członków Rady Nadzorczej z poniżej przedstawionym komunikatem.

LUBLIN, 24.06.2015 r.


KOMUNIKAT

Zgodnie z § 77 ust. 8 Statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przedkłada członkom informację o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie odbyte w częściach w terminie od 13.05.2015 r. do 17.06.2015 r. Zarząd Spółdzielni po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia w obecności przewodniczących części Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wymaganą Statutem ilość głosów otrzymały i w związku z tym zostały przyjęte niżej wyszczególnione uchwały objęte porządkiem obrad:

Zgodnie z art. 83 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwałę uważa się za podjętą , jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu.

Głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia przedstawiało się następująco:

I. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej działalności za 2014 r. – oddano – 692 głosy, w tym:

– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 549 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu oddano – 77 głosów,
– wstrzymujących się – 66 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 1 /2015

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.06.2015 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje i zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2014 r. – oddano 699 głosów, w tym:

– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 550 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 80 głosów,
– wstrzymujących się – 69 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:


UCHWAŁA Nr 2 /2015

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.06. 2015 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2014 roku.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje i zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III . W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni z działalności za 2014 r. – oddano 691 głosów, w tym:

– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 538 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 74 głosy,
– wstrzymujących się – 79 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 3 /2015

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 24.06.2015 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz U. z 2014 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2014 r., bilansem, rachunkiem zysków i strat, przepływem środków pieniężnych, zestawieniem zmian w kapitale/ funduszy/ własnych, wprowadzeniem do sprawozdania finansowego, dodatkową informacją z objaśnieniami i opinią biegłego rewidenta Wojciecha Sadowskiego – Biuro Audytorskie w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni obejmujące:

 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

 2. bilans za rok obrotowy 2014 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 261 772 188,26 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy ),

 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący zysk netto w wysokości 1 423 842,31 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści dwa złote i trzydzieści jeden groszy).

 4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2014 o kwotę2 826 040,12 zł ( słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści złotych i dwanaście groszy),

 5. zestawienie zmian w kapitale /funduszu / własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie kapitałów (funduszy) własnych o kwotę 3 943 349,28 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych i dwadzieścia osiem groszy)

 6. dodatkowe informacje i objaśnienia za 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2014 r. na poszczególne osoby uzyskano głosów:

1) Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2014 r. Prezesowi Zarządu Ryszardowi Burskiemu Zarządu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oddano 704 głosy, w tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 481 głosów
– za nieudzieleniem absolutorium – 164 głosy,
– wstrzymujących się – 59 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 4 /2015

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.06.2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2014 r.
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz U. z 2013 r., poz.1443) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2014 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 481 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 164 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 59 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2) Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2014 r. Zastępcy prezesa ds. finansowych Adamowi Ziółkowi za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oddano 698 głosów, w tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 497 głosów,
– za nieudzieleniem absolutorium – 138 głosów,
– wstrzymujących się – 63 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 5 /2015

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.06. 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalnośćw 2014 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2014 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 497 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 138 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 63 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3) Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2014 r Bożenie Zielińskiej zastępcy prezesa ds. eksploatacji 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oddano 699 głosy, w tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 497 głosów
– za nieudzieleniem absolutorium – 134 głosy,
– wstrzymujących się – 68 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści:

UCHWAŁA Nr 6 /2015

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.06. 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2014 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2014 roku Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 497 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 134 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 68 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. W głosowaniu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r. oddano 574 głosy, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 434 głosy,
– przeciw podjęciu – 100 głosów,
– wstrzymujących się – 40 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 7 /2015

Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 24.06.2015 r.

w sprawie: podziału zysku (netto) za 2014 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie art.38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982r – Prawo Spółdzielcze /Dz U. z 2013r., poz.1443/oraz § 79 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

Zysk (netto) za 2014 r. w wysokości 1 423 842,31 zł przeznaczyć na:

 1. kwotę 486 517,45 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla – załącznik nr 1 do uchwały ,
 2. kwotę 479 288,27zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla podzielić na:
  a) zasilenie działalności Domów Kultury kwota 40 000,00zł wg. załącznika nr 2 do uchwały,
  b) pozostałą kwotę 439 288,27zł przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych wg.-załącznika nr 2 do uchwały,
 3. kwotę 458 036,59 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 7 /2015
Walnego Zgromadzenia SM „CZUBY” w Lublinie
z dnia 24.06.2015 r.

Kwotę 486 517,45 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć zgodnie Statutem Spółdzielni § 109 ust. 3 pkt 2 na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych w osiedlu według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych:

OSIEDLE kwota
SKARPA 160 812,84
RUTA 71 147,23
ŁĘGI 108 864,81
BŁONIE 58 692,75
WIDOK 46 540,77
PORĘBA 40 459,05
RAZEM 486 517,45 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 7 /2015
Walnego Zgromadzenia S M „CZUBY” w Lublinie
z dnia 24.06.2015 r.

Ad.1 Zasilenie działalności Domów Kultury kwota 40 000,00zł z tego:

– Dom Kultury Skarpa 10 000,00zł
– Dom Kultury Błonie 10 000,00zł
– Dom Kultury Ruta 10 000,00zł
– Dom Kultury Łęgi 10 000,00zł

Ad.2 Dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych kwota 439 288, 27zł z tego:.

Przykład:

439 288,27zł : 622 664,91 m2 powierzchni użytkowej mieszkań = 0,705497zł/m2– rocznie
Przykład – mieszkanie pow. użytkowej 50m2: mieszkanie – pow. mieszk. 50 m2 x 0,705497 zł/m2 = 35,2748zł/rok
miesięcznie – 0,05879zł /m2 x pow. użyt. mieszk. 50m2 = 2,9395zł

Osiedle Pow. użytkowa Kwota
SKARPA 141 385,44 99 747,01
N. SKARPA 2,650,30 1 869,78
RUTA 130 971,41 92 399,95
ŁĘGI 100 972,02 71 235,47
BŁONIE 88 178,18 62 209,45
WIDOK 84 930,25 59 918,04
PORĘBA 73 577,31 51 908,57
RAZEM 622 664,91 439 288,27

 

VI . W głosowaniu w sprawie zmian Statutu:

Uchwala się zmiany statutu, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zmian statutu oddano 587 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 509 głosów,
– przeciw podjęciu – 9 głosów,
– wstrzymujących się – 69 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 8 /2015

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.06. 2015 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Statutu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 8 /2015
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.06.2015 r.

W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia podjęcia, a jeżeli Statut przewiduje jej doręczenie – od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem. Osobie niebędącej członkiem Spółdzielni przysługuje odwołanie jedynie do Sądu, w terminie 6 tygodni od daty doręczenia uchwały Rady Nadzorczej”.

2) w § 63 dodaje się ust. 31 w brzmieniu:
„ Zawiadomienia, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być doręczane przez upoważnionych pracowników Spółdzielni”.

3) W § 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na części. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części
Walnego Zgromadzenia”.

4) § 74 ust. 1 i 3 otrzymuje brzmienie:
„ 1. W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia biorą udział:
1) członkowie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości,
2) członkowie przyjęci w poczet członków na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu, których współmałżonkowie posiadają prawo do lokalu w danej nieruchomości.”

„3. Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu w nieruchomościach nie objętych jedną częścią Walnego Zgromadzenia, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w obradach danej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danej części Walnego Zgromadzenia określa Zarząd Spółdzielni, zgodnie z pierwszym tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego.”

5) § 78 b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Każda z części Walnego Zgromadzenia nie może skreślić z porządku obrad poszczególnych spraw oraz nie może odłożyć ich do następnego posiedzenia, a także odroczyć obrad”.

6) § 79 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,”

7) § 93 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) sporządzanie projektów sposobu podziału zysku netto lub pokrycia strat,”

8) § 93 pkt 8 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) zawieranie umów o najem lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę terenu,”

9) § 103a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w poszczególnych nieruchomościach Osiedla oraz członków przyjętych w poczet członków na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu, których współmałżonkowie posiadają prawo do lokalu w danej nieruchomości”.

10) § 103a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni, zbycia (w tym zamiany) lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu, z którym związane jest jego członkostwo w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla” .

11) § 103 a1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w zebraniu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danego zebrania określa Zarząd Spółdzielni, zgodnie z pierwszym tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego”.

12) § 103 a4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Kandydatem może być członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w danej nieruchomości oraz członek przyjęty w poczet członków na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu, którego współmałżonek posiada prawo do lokalu w danej nieruchomości”.

13) § 113 otrzymuje brzmienie:
„Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu 24.06.2015 r.” .
VII. W głosowaniu w sprawia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oddano 549 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 505 głosów,
– przeciw podjęciu – 9 głosów,
– wstrzymujących się – 35 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 9 /2015

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.06. 2015 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 9 /2015
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.06.2015 r.

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na części.Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części
Walnego Zgromadzenia.”

2) § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku netto (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,”

3) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia biorą udział:
1) członkowie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości,
2) członkowie przyjęci w poczet członków na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu, których współmałżonkowie posiadają prawo do lokalu w danej nieruchomości.”

4) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu w nieruchomościach nie objętych jedną częścią Walnego Zgromadzenia, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w obradach danej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danej części Walnego Zgromadzenia określa Zarząd Spółdzielni, zgodnie z pierwszym tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego.”

5) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Każda z części Walnego Zgromadzenia nie może skreślić z porządku obrad poszczególnych spraw oraz nie może odłożyć ich do następnego posiedzenia, a także odroczyć obrad”.

6) § 25 otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i obowiązuje od dnia 24.06.2015 r.”

VIII. W głosowaniu w sprawie nieodpłatnego zbycia na rzecz Gminy Lublin, względnie zbycia w formie zamiany pomiędzy SM „Czuby” w Lublinie a Gminą Lublin, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasów drogowych oddano 543 głosy, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 526 głosów,
– przeciw podjęciu – 1 głos,
– wstrzymujących się – 16 głosów .

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 10 /2015

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.06.2015 r.

w sprawie: nieodpłatnego zbycia na rzecz Gminy Lublin, względnie zbycia w formie zamiany pomiędzy SM „Czuby” w Lublinie a Gminą Lublin, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasów drogowych.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443) w związku z § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Lublin, względnie zbycie w formie zamiany pomiędzy SM „Czuby” w Lublinie a Gminą Lublin, nieruchomości wykazanych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Nieruchomości do nieodpłatnego zbycia na rzecz Gminy Lublin, względnie zbycia poprzez zamianę, zlokalizowane są w pasach drogowych.
Zbycie (zamiana) umożliwi przejęcie ulic i ich eksploatację przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, co zwolni Spółdzielnię z obowiązku ponoszenia kosztów związanych z ich naprawą i utrzymaniem.

Na nieruchomościach przeznaczonych do zamiany pomiędzy SM „Czuby” a Gminą Lublin, w ramach zrealizowanych zadań inwestycyjnych wybudowano infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania osiedli, tj. parkingi osiedlowe. Aby zapobiec zwrotowi przedmiotowych działek byłym właścicielom (w ostatnim czasie do takich sytuacji dochodziło i kilka spraw jest w toku) i umożliwić dalsze korzystanie z parkingów przez mieszkańców, zasadne jest, aby Spółdzielnia nabyła prawo do tych działek.

Załącznik
do Uchwały Nr 10/2015
Walnego Zgromadzenia SM Czuby
z dnia 24.06.2015 r.

Wykaz nieruchomości SM Czuby przeznaczonych do nieodpłatnego zbycia na rzecz Gminy Lublin, względnie zbycia w formie zamiany pomiędzy SM „Czuby” w Lublinie a Gminą Lublin, w ramach regulacji pasów drogowych i granic:

osiedle

numer działki

obręb

arkusz

pow. działki m2

położenie

właściciel/użytkownik wieczysty

RUTA

40/28

30

3

85

przy ulicy Dziewanny

użytkownik wieczysty SM Czuby

40/29

30

3

49

przy ulicy Dziewanny

użytkownik wieczysty SM Czuby

Razem Ruta

134

ŁĘGI

22/4

30

11

1377

przy ulicy Bocianej

użytkownik wieczysty SM Czuby

Razem Łęgi

1377

PORĘBA

19/5

27

11

98

przy ulicy Agatowej

właściciel SM Czuby

Razem Poręba

98

OGÓŁEM

1609

Wykaz nieruchomości Gminy Lublin przeznaczonych do zbycia w formie zamiany pomiędzy SM „Czuby” w Lublinie a Gminą Lublin, w ramach regulacji pasów drogowych i granic:

osiedle

numer działki

obręb

arkusz

pow. całkowita
[m2]

pow. do przejęcia
[m2]

Położenie

Właściciel

ŁĘGI

cz. dz. 48/3

30

2

10 121

1 787

przy ulicy Biedronki 2A

Gmina Lublin

cz. dz. 5/12

30

11

3 566

426

przy ulicy Bocianiej i Tymiankowej

Gmina Lublin

Razem Łęgi ok.

2 213

PORĘBA

cz.dz. 105/56

27

9

19 777

555

przy ulicy Perłowej 4

Gmina Lublin

cz.dz. 105/56

27

9

jw

160

przy ulicy Bursztynowej 1c

Gmina Lublin

cz.dz. 80/10

27

9

4 495

320

przy ulicy Agatowej
(Bursztynowa 1, 1C)

Gmina Lublin

cz.dz. 39/1

27

12

1024

263

przy ulicy Agatowej 12

Gmina Lublin

cz.dz.71/22

27

11

3463

1 325

przy ulicy Agatowej 16, 12

Gmina Lublin

Razem Poręba ok.

2 623

OGÓŁEM ok.:

4 836

IX. W głosowaniu w sprawie uwzględnienia odwołania i uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej nr uchwały nr 61/15/2014 Rady Nadzorczej z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2015 r. , – oddano 503 głosy, w tym:

– za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej – 46 głosów
– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 411 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 46 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:


UCHWAŁA Nr 11 /2015

Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.06. 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 61/15/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz. U. z 2013 r., poz. 1443/ oraz § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę nr 61/15/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik
do uchwały Nr 11/2015
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.06. 2015 r.

UZASADNIENIE

Wniosek Pana Waldemara Żaka o uchylenie uchwały Nr 61/15/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2015 r. nie zasługuje na uwzględnienie z następujących względów:

1) co do zasady zakończenie procesu inwestycyjnego nie powoduje automatycznie zmiany kosztów zarządzania nieruchomościami będącymi w zasobach Spółdzielni. Zauważyć należy, że Spółdzielnia w ramach działalności eksploatacyjnej musi utrzymywać dotychczasową substancję mieszkaniową i infrastrukturę techniczną w należytym stanie technicznym, co należy do jej obowiązków jako właściciela, współwłaściciela czy zarządcy terenu.

Nie można zapominać, że zasoby mieszkaniowe Spółdzielni starzeją się, co wymaga utrzymania odpowiedniej kadry do podejmowania wszelkich czynności związanych z eksploatacją i utrzymaniem, zarówno lokali członków, mienia Spółdzielni i nieruchomości wspólnych. To samo dotyczy utrzymania w należytym stanie nowo powstałych inwestycji, w ramach których zaspokojono potrzeby mieszkaniowe członków i wybudowano nową infrastrukturę techniczną, które to elementy wymagają okresowych i bieżących remontów, konserwacji itp.
Prawidłowa eksploatacja i utrzymanie terenów wspólnych wymaga posiadania takiej ilości kadry, ażeby sprostać warunkom nałożonym przez ustawodawcę i statut w zakresie prawidłowego ustalenia kosztów, jakie ponosić będą członkowie i nie-członkowie Spółdzielni korzystający z lokali i infrastruktury technicznej;

2) planowane koszty zarządzania na 2015 r. w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 2,9 %, a w stosunku do 2010 r. wzrost nastąpił o 19,6 %. Wbrew twierdzeniom Pana Waldemara Żaka, wzrost planowanego wynagrodzenia pracowników zarządu na 2015 r. nie ma większego wpływu na wzrost wysokości stawki opłat eksploatacyjnych – „kosztów zarządzania”, która w 2014 r. wynosiła 0,444 zł / m2, a w 2015 r. – 0,45 zł / m2 , co stanowi wzrost o 0,006 zł / m2 (czyli niewiele ponad pół grosza).

Na szczególną uwagę zasługuje fakt znaczącego wzrostu stawki opłat eksploatacyjnych – „kosztów zarządzania” z 0,31 zł w 2010 r. na 0,43 zł w 2013 r., tj. o 0,12 zł, który podyktowany był czynnikami niezależnymi od Spółdzielni – zmianą obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zasad rozliczenia kosztów zarządzania, tj. według struktury przychodów.
Ponadto na wzrost kosztów zarządzania miał wpływ szczególny wzrost kosztów organów samorządowych w latach 2010-2015. Wynagrodzenie członków organów samorządowych Spółdzielni, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 88a i § 103d Statutu Spółdzielni, powiązane jest z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, które wzrosło w tym okresie o 32,9%.
Należy również dodać, że przy ustalaniu planowanego wzrostu kosztów Zarząd Spółdzielni uwzględnił również wzrost wskaźnika inflacji
o 11,5 %;

3) wbrew stanowisku Pana Waldemara Żaka, Rada Nadzorcza analizowała wnioski zgłoszone na częściach Walnego Zgromadzenia obradującego w dniach od 12 maja 2014 r. do 09 czerwca 2014 r., dotyczące zmniejszenia ilości etatów w administracjach osiedli i zarządzie, zamrożenia funduszu płac i premii na okres dwóch lat oraz zmniejszenia ilości etatów konserwatorów Administracji Osiedla „Błonie” do czterech: hydraulik, budowlaniec, elektryk i ogrodnik; zajmując w tej sprawie stanowisko, które zostanie przedstawione na częściach Walnego Zgromadzenia w punkcie dotyczącym informacji o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto podkreślić należy, iż Rada Nadzorcza opiera swoje stanowisko w tej sprawie na uchwałach podjętych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

X . Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 12 /2015

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.06. 2015 r.

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 79 pkt 14 i § 84d Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia stwierdza się dokonanie wyboru następujących członków do Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2015 – 2018:

1. Ciechan Anna
2. Kasprzak Grażyna
3. Piekniak Krzysztof
4. Ławniczak Zbigniew
5. Stadnik Grażyna
6. Guz Joanna
7. Augustowski Wiesław
8. Dudek Edward
9. Bartoszcze Leszek
10. Tanikowski Stanisław
11. Koszałka Urszula
12. Sysa Barbara
13. Stadnicka Alicja
14. Kalinowski Mirosław
15. Janiak Elżbieta
16. Jaremek Dariusz
17. Rupczewska Barbara
18. Wójtowicz Bożena
19. Lewandowski Henryk
20. Jasiński Edward
21. Kosiak Ewa

§ 2

Integralną część niniejszej uchwały stanowią protokoły Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. 4

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 23.06.2015 r. z poniżej przedstawioną analizą:

W tym miejscu w protokole umieszczono :
– Zestawienie kosztów i przychodów za I kwartał 2015 r.
– Działalność eksploatacyjna za I kwartał 2015 r.
– Eksploatacja i konserwacja bieżąca za I kwartał 2015 r. – załącznik nr 1
– Fundusz remontowy za I kwartał 2015 r. – tabela nr 2
– Działalność kulturalno – oświatowa za I kwartał 2015 r. – tabela 3
– Mienie Spółdzielni za I kwartał 2015 r.
– Koszty Zarządzania za I kwartał 23015 r.
po uzyskaniu wyjaśnieni i odpowiedzi na postawione pytania przedstawiona powyżej analiza została przyjęta.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 5.05.2015 r. został przyjęty bez uwag jednomyślnie – 20 za.


Ad. 6

Przewodniczący poinformował ,że do rozpatrzenie przez Radę wpłynął wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 26.05.2015 r. w sprawie zmiany zapisów w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM Czuby z zaznaczeniem, że jest on skierowany do „nowej Rady”

Ad. 7
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w II kwartale 2015 r. biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2015 r. terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych, oraz organizację , przebieg i wyniki głosowań na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym w maju i czerwcu 2015 r. zawarte w Komunikacie , postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o przyznania dla każdego członka Zarządu premii za II kwartał 2015 w pełnej wysokości..

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w II kwartale 2015 r. postanowiła przyznać premię za II kwartał 2015 r. członkom zarządu w wysokości: w tym miejscu w protokole umieszczono wysokość przyznanej premii poszczególnym członkom Zarządu i wyniki głosowania.

Ad.8
Zastępca prezesa ds. eksploatacji udzieliła wyjaśnień na zgłoszone przez Grażynę Henkiel pytania dot. co dalej z pawilonem U1 i U2 . czy w osiedlu Skarpa została przekazana do Urzędu Miasta działka przy ulicy Romantycznej ?
Na tym protokół zakończono.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

Data opublikowania: 09:18, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2015