Protokół nr 5/2015
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie

odbytego w dniu 05.05.2015 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Chodkiewicz Stefania, Zbigniew Gontarz, Jerzy Kutyła, Ryszard Klech, Waldemar Żak, Grażyna Henkiel, Krzysztof Bara, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Barbara Rupczewska, Dariusz Siwek, Wiesław Augustowski, Roman Janczarek, Elmira Brzozowska, Dariusz Siwek,

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Organizacja Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 16.04.2015 r.
 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 5. Sprawy wniesione.

Do zaproponowanego przodku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Prezes Zarządu poinformował ,że do Walnego Zgromadzenia wpłynęły poniżej przedstawione wnioski zawierające projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1) pismo z dnia 17 marca 2015 r. Ldz 3066 z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” następujących punktów:

• Informacja na temat zadłużenia czynszowego bieżącego i zasądzonego wyrokami w poszczególnych nieruchomościach Spółdzielni.
• Informacja na temat wysokości płac i premii na poszczególnych stanowiskach w poszczególnych Administracjach i Zarządzie
• Informacja na temat ilości pracowników, którzy nabyli prawa emerytalne lub rentowe i są nadal zatrudnieni w Spółdzielni
• Podjęcie uchwały w sprawie nie zatrudniania osób, które nabyły prawa do rent lub emerytur.
• Podjęcie Uchwały w sprawie zamrożenia funduszu płac na okres 2015-2017

Zarząd Spółdzielni, odnosząc się do żądania dwudziestu dwóch członków Spółdzielni zamieszkałych w osiedlu „Widok”, zawartego w piśmie z dnia 17 marca 2015 r., doręczonego do Spółdzielni 27 kwietnia 2015 r. – odmawia objęcia porządkiem obrad spraw w nim zamieszczonych z powodów formalnych i merytorycznych:

 1. wniosek ten nie spełnia ustawowego wymogu poparcia go przez 1/10 członków Spółdzielni wskazanego w art. 40 § 2 w związku z art. 39 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443);
 2. odnosząc się merytorycznie do wniosku o uzupełnienie porządku Walnego Zgromadzenia wskazanym w wyżej wymienionym piśmie, Zarząd Spółdzielni wyjaśnia, że kompetencje Walnego Zgromadzenia określa art. 38 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 79 Statutu Spółdzielni. Przepis ustawy, jak i postanowienie Statutu, określają sprawy, w których tylko Walne Zgromadzenie władne jest podejmować uchwały. Pozostałe sprawy rozpoznawane są przez właściwe organy samorządowe Spółdzielni, takie jak: Rada Nadzorcza, Zarząd, Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i nie podlegają przekazaniu do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Co prawda w doktrynie wyrażony jest pogląd, że Walne Zgromadzenie może zająć stanowisko w każdej sprawie dotyczącej Spółdzielni, jednakże pod warunkiem, że jest ona wprowadzona do porządku dziennego obrad, oraz jest zgodna z przepisami prawa bezwzględnie obowiązującymi oraz postanowieniami Statutu (por. art. 42 § 2 i § 3 ustawy Prawo spółdzielcze). Ustawa i Statut statuują więc bezwzględną zasadę kompetencyjności organów;
 3. Zarząd Spółdzielni nie widzi natomiast żadnych przeszkód prawnych do
  udzielenia informacji na temat zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych i zasądzonych wyrokami w poszczególnych nieruchomościach Spółdzielni oraz informacji na temat ilości pracowników, którzy nabyli prawa emerytalne lub rentowe i są nadal zatrudnieni w Spółdzielni – w ramach ustalonego porządku obrad, tj. w punkcie 8 – „Informacja z działalności gospodarczo-finansowej poszczególnych nieruchomości, mienia spółdzielni oraz działalności kulturalno – oświatowej” ”. Powyższe informacje zostały wyłożone do wglądu wraz z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie w budynku Zarządu Spółdzielni (pokój nr 21) oraz w administracjach osiedli;
 4. żądanie umieszczenia pozostałych spraw w porządku obrad sprzeczne jest natomiast z wyżej wymienioną zasadą kompetencyjnością organów Spółdzielni oraz sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa określonymi w ustawach. I tak:
  – informacja na temat wysokości płac i premii na poszczególnych stanowiskach w poszczególnych Administracjach i Zarządzie sprzeczna jest z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.),
  – podjęcie uchwały w sprawie nie zatrudniania osób, które nabyły prawa do rent lub emerytur sprzeczne jest z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Brak jest podstawy prawnej w drodze uregulowań kodeksowych do rozwiązywania umów o pracę z pracownikami, którzy nabyli uprawnienia emerytalne i rentowe. Świadczą o tym liczne orzeczenia Sądu Najwyższego stwierdzające, że nabycie uprawnień emerytalnych nie może być wystarczającą przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę;
  – nie zasługuje również na uwzględnienie żądanie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zamrożenia funduszu płac na okres 2015-2017. Fundusz płac na dany rok kalendarzowy uchwala Rada Nadzorcza zgodnie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu w planach gospodarczo-finansowych Spółdzielni i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli zgodnie z § 103 b ust 1 pkt 1 w planach gospodarczo-finansowych dla osiedla.

W związku z brakiem podstawy do umieszczenia w porządku obrad spraw objętych żądaniem zawartym w wyżej wymienionym piśmie, brak jest również podstawy do podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

2) pismo z dnia 8 kwietnia 2015 r. Ldz 3065 z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” projektu uchwały w sprawie zmian zasad naliczania wynagrodzenia dla członków Zarządu

Zarząd Spółdzielni, odnosząc się do żądania członków Spółdzielni, zawartego w piśmie z dnia 8 kwietnia 2015 r., doręczonego do Spółdzielni 27 kwietnia 2015 r. – odmawia objęcia porządkiem obrad projektu uchwały o treści zamieszczonej we wniosku.

Wniosek ten nie zasługuje na uwzględnienie z uwagi na to, że kompetencje Walnego Zgromadzenia określa art. 38 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 Statutu Spółdzielni. Przepis ustawy, jak i postanowienie Statutu, określają sprawy, w których tylko Walne Zgromadzenie władne jest podejmować uchwały. Pozostałe sprawy rozpoznawane są przez właściwe organy samorządowe Spółdzielni, takie jak: Rada Nadzorcza, Zarząd, Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i nie podlegają przekazaniu do kompetencji Walnego Zgromadzenia. W Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” organem właściwym w sprawie zasad „naliczania” wynagrodzenia dla członków Zarządu jest Rada Nadzorcza, o czym jednoznacznie stanowi treść § 87 ust. 1 pkt 25 Statutu Spółdzielni.

Statuując bezwzględnie obowiązującą zasadę wyrażoną w wewnętrznym akcie prawnym, jakim jest Statut, wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

3) pismo z 27 kwietnia 2015 r. ldz. 3131 z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w 2015 r. następujących punktów:

 1. Informacja na temat kosztu ocieplenia poszczególnych budynków Administracji Osiedli i Zarządu oraz z jakich środków finansowych tego dokonano i na jakiej podstawie prawnej ?
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia ilości konserwatorów o 3 etaty w Osiedlu Błonie. ( dotyczy tylko trzech części Osiedla Błonie)
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału na fundusz remontowy nieruchomości pieniędzy zgromadzonych na wspólnym funduszu remontowym osiedla.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie ustawienia szlabanów przy wjazdach na parking przy ul. Dragonów.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania tych członków Zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium.

Zarząd Spółdzielni, odnosząc się do żądań członków Spółdzielni zamieszkałych w osiedlu „Błonie”, zawartych w piśmie z dnia 27 kwietnia 2015 r., doręczonego do Spółdzielni 28 kwietnia 2015 r. – wyjaśnia, że:

Ad. 1
Punkt pierwszy wniosku, tj. „informacja na temat kosztów docieplenia poszczególnych budynków Administracji Osiedli i Zarządu oraz z jakich środków finansowych tego dokonano i na jakiej podstawie prawnej” przedstawiony będzie w materiałach na Walne Zgromadzenie oraz omawiana będzie w punkcie 8 porządku obrad, tj. w ramach informacji z działalności gospodarczo-finansowej poszczególnych nieruchomości, mienia Spółdzielni oraz działalności kulturalno-oświatowej.

Ad. 2-4
Umieszczenie w porządku obrad projektów uchwał nie znajduje uzasadnienia.
Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa art. 38 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 79 Statutu Spółdzielni. Przepis ustawy, jak i postanowienie Statutu, określają sprawy, w których tylko Walne Zgromadzenie władne jest podejmować uchwały. Pozostałe sprawy rozpoznawane są przez właściwe organy samorządowe Spółdzielni, takie jak: Rada Nadzorcza, Zarząd, Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i nie podlegają przekazaniu do kompetencji Walnego Zgromadzenia. W niniejszym przypadku kompetencje w przedmiocie podjęcia tych uchwał należą do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”. Niezasadnym jest aby o sprawach dotyczących członków tylko jednego osiedla (tj. osiedla „Błonie”) i to w sprawach czysto gospodarskich i finansowych konkretnego osiedla, decydować mieli i głosować za podjęciem uchwał w tym zakresie członkowie pozostałych części Walnego Zgromadzenia.

Ad. 5
Konstrukcja przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie pozwala na objęcie porządkiem obrad projektu uchwały „w sprawie odwołania tych członków Zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium”. O wynikach udzielenia bądź nieudzielania absolutorium członkowie są informowani w drodze komunikatu po odbyciu posiedzenia Zarządu z udziałem przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia (§ 77 ust. 6-8 Statutu Spółdzielni).


4) pismo z 27 kwietnia 2015 r. ldz 3130 z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w 2015 r. następujących punktów:

 1. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej
 2. Wybór członków Komisji Statutowej, po jednym z każdej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Rozpatrzenie wniosków składanych podczas poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i podjęcie stosownych Uchwał.

Zarząd Spółdzielni, odnosząc się do żądania członków Spółdzielni zamieszkałych w osiedlu „Błonie”, zawartego w piśmie z dnia 27 kwietnia 2015 r., doręczonego do Spółdzielni 28 kwietnia 2015 r. – odmawia objęcia porządkiem obrad spraw w nim zamieszczonych z powodów formalnych i merytorycznych:

 1. wniosek ten nie spełnia ustawowego wymogu poparcia go przez 1/10 członków Spółdzielni wskazanego w art. 40 § 2 w związku z art. 39 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443);
 2. wniosek ten nie zasługuje również na uwzględnienie z przyczyn merytorycznych. Zgodnie z treścią § 78c ust. 1 lit. c, Statut Spółdzielni dopuszcza możliwość wyboru przez każdą część Walnego Zgromadzenia innych komisji w miarę potrzeby. Z treści tego zapisu wynika, że każda z części Walnego Zgromadzenia może zgłosić wniosek o wybór komisji statutowej, jeżeli członkowie tej części widzą potrzebę zmiany zapisów aktualnego Statutu. Treść tego przepisu wyklucza konieczność podejmowania uchwały w sprawie wyboru komisji statutowej, bowiem uprawnienie do wyboru takiej komisji posiadają członkowie każdej z części Walnego Zgromadzenia. Postanowienie § 78c ust. 2 Statutu określa również w sposób jednoznaczny skład komisji, która składać się ma z trzech do pięciu członków;
 3. nie ma uzasadnienia żądanie podejmowania uchwał w sprawie zgłoszonych wniosków na każdej części Walnego Zgromadzenia, z tego względu, że Walne Zgromadzenie, a w zasadzie członkowie każdej jego części mogą głosować uchwały wyłożone na co najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Oznacza to, że członkowie uczestniczący w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia będą podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie, w związku z czym logicznym jest, iż projekty tych uchwał muszą mieć to samo brzmienie.
  Z powyższych względów porządek obrad przewiduje w punkcie 15 przedłożenie częściom Walnego Zgromadzenia sprawozdanie komisji wnioskowej w sprawie zgłoszonych wniosków.

Ponadto w terminie określonym w § 75 ust. 8 Statutu tj w dniu 28 kwietnia 2015 r. ldz. 3130 wpłynęły propozycje zmian statutu zgłoszone przez członków Spółdzielni z osiedla Błonie tj:

I projekt:

§ 72 Statutu otrzymuje brzmienie:

pkt .1 Organami Spółdzielni są:
1)Walne Zgromadzenie
2) Rada Nadzorcza
3) Zarząd
4) Rady Przedstawicieli Nieruchomości

Pkt. 2 Wybory do organów Sp-ni, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-4 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka następuje również w głosowaniu tajnym.
Pkt. 3 W skład Rady Nadzorczej i Rad Przedstawicieli Nieruchomości nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
Pkt. 4 Wybór delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona odbywa się w głosowaniu jawnym.
Pkt. 5 Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw.
Projekt II

§ 73 Statutu otrzymuje brzmienie:

pkt. 1: Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni
pkt 2 : Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na części:
3 części Osiedle Skarpa ( Niska Skarpa dołączona do jednej z części)
2 części osiedle Ruta
2 części Osiedle Łęgi
2 część osiedle Błonie
2 części osiedle Widok
1 część osiedle Poręba

Pkt. 3 Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie danego osiedla.
Pkt. 4 Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
Pkt. 5 W skład danej części Walnego Zgromadzenia mogą wchodzić jedynie nieruchomości ze sobą sąsiadujące.
pkt. 6 Członkowie Spółdzielni mają prawo przysłuchiwać się innym częściom Walnego Zgromadzenia bez prawa głosu. Członkowie Spółdzielni składający propozycje uchwał, zmian do Uchwał lub zaskarżający uchwały organów Spółdzielni mają prawo zabierać głos w tych sprawach w celu obrony swojego stanowiska na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

Projekt III

„ Na podstawie art. 38 pk. l pkt. 4 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 79 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala, co następuje:

§1

1) Zysk netto za 2014 r. w wysokości 1.423.842,31 zł. stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Uzasadnienie

Przedmiotowa Uchwała jest zgodna z § 109 pkt. 1,2 i 3 Statutu, który enumeratywnie ustala zasady podziału nadwyżki bilansowej.

Dzięki takiemu podziałowi nieruchomości zyskają środki finansowe na wykonanie np. nowej instalacji gazowej, która jest pilnie potrzebna, zwłaszcza na starszych osiedlach, jak Skarpa, Ruta, Łęgi.
Proponowana przez Zarząd Uchwała o podziale zysku jest niezgodna z § 109 pkt. 1,2 i 3 Statutu, który nie przewiduje rozliczania go w roku następnym. Jest to wyprowadzanie pieniędzy na nieznane nam cele.

Projekty uchwał zawarte w pismach członków spółdzielni zostały wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ulicy Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 oraz w administracjach osiedli , zostały dostarczone członkom przybyłym na zabranie wraz z mandatami i zostaną poddane pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia w punkcie 13 porządku obrad.

Ad. 3
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 16.04.2015 r. Został przynęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 4
Przewodniczący przypomniał ,że na posiedzeniu w dniu 31.03.2015 r. Rada Nadzorcza rozpatrywała pismo z dnia 9.03.2015 r. mieszkańców budynku Stokrotki 7 dotyczące udzielenia bonifikaty z tytułu braku dostawy ciepłej wody do 4 mieszkań.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu pisma w/w , po wsłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę ds. eksploatacji oraz po dyskusji , postanowiła do mieszkańców wystosować odpowiedź następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz Rady.

Mieszkańcy nie zgadzają się z stanowiskiem zajętym przez Radę Nadzorczą we wskazanym piśmie i wystąpili ponownie z pismem poniższej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo mieszkańców z dnia 27.04.2015 r.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania postanowiła do mieszkańców budynku przy ulicy Stokrotki 7 wystosować odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz Rady.


Ad. 5

Zastępca prezesa ds. eksploatacji przypomniała ,że dzięki dużej ilości głosów w głosowaniu na projekty zgłoszone przez naszych mieszkańców do budżetu obywatelskiego na 2015 rok. miasto zainwestuje ponad 3,5 mln złotych na remonty terenów miejskich sąsiadujących z terenami Spółdzielni. W bieżącym roku do budżetu obywatelskiego zgłoszono jeden projekt duży o wartości blisko 1,5 mln. zł – budowa miejsc parkingowych i remont ulicy Wiklinowej. Projekt ten nie zmieścił się w limicie środków finansowych budżetu na 2015 rok, pomimo dużego poparcia – ponad 3900 głosów. Ponadto zgłoszono projekty małe:

na terenie dzielnicy Czuby Północne:
1) budowa miejsc parkingowych i remont sięgacza od ul. Romantycznej do starej szkoły
2) budowa ciągu pieszego ze ścieżką rowerową od ul. Jutrzenki do wąwozu
3) budowa parkingów przy ul Dragonów
4) remont chodników przy ul. Hetmańskiej, Dragonów i Kawaleryjskiej

na terenie dzielnicy Czuby Południowe:
1) budowa miejsc postojowych przy ul Szmaragdowej
2) budowa i remont ciągów pieszych przy ul. Bursztynowej, Agatowej i Perłowej.
Projekty, które zostaną zakwalifikowane przez Komisję Urzędu Miasta (czyli spełnią wymogi formalne) zostaną poddane pod głosowanie. Spółdzielnia będzie na bieżąco informowała wszystkich mieszkańców o decyzjach urzędu, jak również o sposobie i terminie głosowania.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 09:17, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2015