Protokół nr 1/2015
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 27.01.2015 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Chodkiewicz Stefania, Zbigniew Gontarz, Jerzy Kutyła, Ryszard Klech, Waldemar Żak, Grażyna Henkiel, Krzysztof Bara, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Barbara Rupczewska, Dariusz Siwek, Wiesław Augustowski, Roman Janczarek, Elmira Brzozowska, Dariusz Siwek, Dorota Szyszkowska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat:
  a) wymiany instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych SM „Czuby”.
  b) stanowiska Urzędu Miejskiego w Lublinie w sprawie wycinki drzew.
  c) stanowisko związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 14 listopada 2014 r. do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych .
 3. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2015 r.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 16.12.2014 r.
 5. Uchylenia uchwały nr 83/56/2014 i 101/74/2014 z dnia 25.11.2014 r. w sprawie wykreślenia ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 7. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 21 za.

Ad. 2
A) Zastępca prezesa ds. eksploatacji przedstawiła poniższą informację:


WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ W OS. ŁĘGI

Na terenie osiedla ,,ŁĘGI” w ubiegłym roku wymieniono instalację gazową w kolejnych trzech budynkach. W sumie nową instalacją gaz płynie w 292 mieszkaniach. W budynkach tych każde mieszkanie ma swój licznik gazowy i ponosi koszty tylko za ilość gazu, którą w rzeczywistości zużywa. Do tej pory budynki wyposażone były w zbiorcze gazomierze, a Spółdzielnia rozliczała gaz w zależności od ilości osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach mieszkalnych.

W budynku, w którym nowa instalacja funkcjonuje już okrągły rok dokonano analizy pod kątem zużycia w stosunku do poprzedniego roku kalendarzowego. Okazało się, że zużycie tego paliwa spadło o 34%. Wynik ten wskazuje, że indywidualne opomiarowanie mieszkań pozwoliło również na racjonalne gospodarowanie tym źródłem energii a co za tym idzie zmniejszenie kosztów.

Spółdzielnia ma nadzieję, że w przyszłym roku uda się przeprowadzić wymianę instalacji w kolejnych budynkach na terenie os. Łęgi. W budynkach tych zdecydowana większość mieszkańców już wyraziła swoje poparcie dla tej inwestycji. Niestety jeszcze nie wszyscy. Pomimo tego, że środki finansowe zgromadzone są na kontach tych nieruchomości nie można ruszyć z robotami.

W kolejnych budynkach, w których Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ,,Łęgi” zatwierdziła w planach rzeczowo-finansowych na 2015 r. wykonanie projektów na wymianę instalacji gazowej, rozpoczęto już zbieranie oświadczeń od właścicieli mieszkań – posiadających odrębną własność. Osoby posiadających prawo własnościowe reprezentowane są przed UM przez Spółdzielnię. W przypadku uzyskania 100% akceptacji Spółdzielnia w drodze przetargu wyłoni firmę projektową, która wykona projekt (zgodnie z obowiązującymi przepisami) i uzyska pozwolenie na budowę.

Każdy mieszkaniec musi mieć świadomość, że będąc współwłaścicielem nieruchomości solidarnie odpowiada za jej stan techniczny. Dotyczy to wszystkich elementów budynku w tym instalacji gazowej. W konsekwencji zgodnie z unormowaniami kodeksu cywilnego (art. 415 k.c. i następne) za szkodę wyrządzoną na osobie lub mieniu przy ewentualnej awarii instalacji gazowej (rozszczelnieniu, wybuchu, zatruciu) odpowiada każdy właściciel (współwłaściciel) nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe jak również ostatnie wybuchy gazu, ogromne tragedie i zniszczenia jakie za sobą pociągają, Zarząd S.M. ,,Czuby” kolejny raz apeluje do osób jeszcze niezdecydowanych, aby nie narażać siebie i swoich sąsiadów na niebezpieczeństwo i wyrazić zgodę na przeprowadzenie tak bardzo potrzebnego remontu.

 


WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ W OS. SKARPA

Na terenie osiedla Skarpa doszło do czterech przecieków gazu: w roku 2003, 2007 i dwa przecieki w roku 2013. Wszystkie przecieki nastąpiły w miejscu przejścia pionu instalacji gazowej przez strop. We wszystkich przypadkach mieszkańcy byli obecni w domu w momencie rozszczelnienia instalacji. Natychmiast zawiadomiono odpowiednie służby.

W trakcie corocznych przeglądów instalacji i urządzeń gazowych widoczny jest wzrost ilości mieszkań, w których stwierdza się rdzę na pionach usytuowanych w szachcie instalacyjnym.

Spółdzielnia zleciła przeprowadzenie ekspertyzy technicznej stanu instalacji gazowej w budynkach osiedla Skarpa oddanych do eksploatacji w latach 1979 – 1983. Rzeczoznawca stwierdził narastający proces korozji rur (wżery na rurociągach). Najbardziej niebezpieczna jest korozja w miejscach przejść pionów gazowych przez stropy.

Ekspertyzy dotyczące poszczególnych budynków znajdują się do wglądu w Administracji Osiedla „Skarpa”.

Kolejne, niezależne opracowanie dotyczące analizy i oceny technicznej jakości fragmentów instalacji przeprowadzone zostało przez pracowników naukowych Politechniki Lubelskiej. W obu przypadkach opinia jest jednoznaczna: piony instalacji gazowej kwalifikują się do wymiany.

Obowiązkiem Spółdzielni sprawującej ustawowy nadzór nad nieruchomościami jest przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa użytkowania budynków mieszkalnych.

W związku z powyższym należy rozpocząć sukcesywną wymianę instalacji gazowej polegającą na wykonaniu nowego pionu na klatce schodowej oraz zamontowaniu na klatce schodowej indywidualnych gazomierzy z doprowadzeniem instalacji do kuchenki gazowej w mieszkaniu.

Wymagany zakres prac:
– wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę z Urzędu Miasta Lublin Wydział Architektury i Budownictwa (warunkiem uzyskania pozwolenia jest zgoda 100% właścicieli posiadających odrębną własność do lokalu w nieruchomości),
– poprowadzenie pionu instalacji gazowej na klatce schodowej,
– montaż gazomierzy dla każdego mieszkania na klatce schodowej,
– doprowadzenie instalacji gazowej wewnątrz mieszkań (z rury miedzianej o średnicy 1,5 cm), od gazomierza przez przedpokój, ewentualnie łazienkę lub wc do kuchenki gazowej – uwzględniając zarówno zabudowę (w tym szafki, pawlacze) jak również wykończenie mieszkań (wykonawca – na etapie realizacji robót uzgodnienia trasę z właścicielem mieszkania). W podobny sposób dokonano wymiany instalacji gazowej w budynkach osiedla Łęgi.

Przy wskazanym sposobie prowadzenia robót nie ma konieczności wyłączenia dopływu gazu do mieszkań w czasie prowadzenia prac – gaz będzie wyłączony tylko na krótki okres podczas podłączania nowej instalacji.

Po wykonaniu przebudowy instalacji opłaty eksploatacyjne zostaną pomniejszone o pozycję „gaz”, a właściciele mieszkań podpiszą indywidualne umowy z Zakładem Gazowniczym.

Roboty zostaną sfinansowane z funduszu celowego nieruchomości. Przewidywany koszt wymiany instalacji na jedno mieszkanie wyniesie ok. 1800 zł. Spłata tej kwoty nastąpi w okresie 5 lat z odpisu w wysokości 30 zł/mieszkanie/miesiąc, który zostanie wprowadzony zamiast obecnego odpisu na fundusz remontowy – na remont balkonów.

Planuje się od czerwca b.r. zmniejszenie pozycji w czynszu „odpis na fundusz remontowy”, tj. 07 zł/m2 (np. dla mieszkania o pow. 60 m2 o kwotę 42 zł (0,7 zł x 60 m2 = 42 zł), dla mieszkania o pow. 49 m2 o kwotę 34,30 zł (0,7 zł x 49 m2 = 34,30 zł) i wprowadzenie pozycji w czynszu 30 zł/mieszkanie/miesiąc (w jednakowej wysokości dla wszystkich mieszkań).

Informujemy, że w budynkach, w których zamontowane są w mieszkaniach indywidualne gazomierze istnieje możliwość usytuowania pionu w pomieszczeniu wc lub kuchni i pozostawienie gazomierza w mieszkaniu. Jeśli wszyscy właściciele (100%) z danego pionu w klatce schodowej wybiorą rozwiązanie z pionem w kuchni lub wc, wówczas instalacja gazowa zostanie zaprojektowana zgodnie z wolą właścicieli. W takim przypadku należy przedłożyć Spółdzielni zgodę wszystkich osób z pionu na konkretne rozwiązanie. Prowadzenie pionu w mieszkaniu (wc lub kuchni) będzie dość uciążliwe, ale możliwe do wykonania: wiercenie otworów w stropie, spawanie i malowanie rur gazowych w mieszkaniach.

Zarząd Spółdzielni zdaje sobie sprawę, że część osób (zamieszkałych w budynkach z indywidualnymi gazomierzami w mieszkaniu) będzie za wykonaniem pionu w kuchni, część za pionem w wc, dlatego proponujemy rozwiązanie kompromisowe, w którym pion instalacji gazowej zlokalizowany byłby na klatce schodowej. Jest to rozwiązanie najbardziej korzystne dla mieszkańców. Gazomierze umieszczone byłyby na klatce schodowej bez uciążliwych prac prowadzonych w mieszkaniu.

Zarząd Spółdzielni, jako zarządca nieruchomości jest zobowiązany do poinformowania Państwa o złym stanie pionów instalacji gazowej.

Decyzja o wykonaniu przebudowy tej instalacji należy do współwłaścicieli nieruchomości, czyli do tych z Państwa, którzy posiadają odrębną własność lokalu. Osoby posiadające prawo własnościowe reprezentowane są przed Urzędem Miasta przez Spółdzielnię.

Zarząd Spółdzielni nikogo nie zmusza do podpisania takiej zgody, a jedynie informuje o wymaganej przepisami prawa konieczności wyrażenia zgody i skutkach prawnych niepodpisania oświadczenia.

Do Spółdzielni wpłynęły listy z podpisami osób, które nie wyrażają zgody na przebudowę instalacji gazowej.

Rada Nadzorcza do przedstawionej informacji nie zgłosiła uwag.

B)
Zastępca prezesa ds. eksploatacji przedstawiła poniżej przedstawioną informację:

Jak legalnie ściąć drzewo w Polsce

Ochrona przyrody stanowi ważny obowiązek każdego państwa. Realizowana jest przez wprowadzanie regulacji, które zabraniają niszczenia przyrody i wspomagają ją w trwaniu w możliwie niezmienionej postaci pomimo ciągłego natężenia działalności człowieka, wynikającego z urbanizacji i rozwoju przemysłu. W polskim prawie realizowana jest przede wszystkim przez Konstytucję RP, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Ochrona przyrody jest także przedmiotem regulacji w prawie Unii Europejskiej oraz umowach międzynarodowych.

Z przepisów tych wynika, że:
– Uzyskanie zezwolenia na ścięcie drzewa jest bardzo trudne. Wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie prawie każdego drzewa lub krzewu zbyt mocno ingeruje w życie obywateli.
– Organy wydające zezwolenie na ścięcie drzewa, które jest decyzją uznaniową, niekiedy nie udzielają zgody na usunięcie drzewa z powodu zbytniego i niewystarczająco uargumentowanego przedkładania ochrony środowiska nad interes obywateli.
– Wniosek o wydanie zezwolenia na ścięcie drzewa wymaga spełnienia zbyt wielu wymogów formalnych, przede wszystkim zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. W przypadku nieruchomości wielolokalowej jest to bardzo trudne do uzyskania, a czasami wręcz niemożliwe (trwające sprawy spadkowe, wyjazd za granicę itp.).
– Opłaty za ścięcie drzewa lub krzewu oraz kary za zakończenie żywotności drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia są nieproporcjonalnie wysokie w odniesieniu do społecznej szkodliwości czynu. Kary nakładane za nielegalne ścięcie jednego drzewa wynoszą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W dniu 1 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy dotyczące nakładania kar są częściowo niezgodne z Konstytucją. Niezgodność z Konstytucją polega na sztywno określonej wysokości kary, której nie można dopasować do okoliczności. Ponadto Trybunał Konstytucyjny uznał kary za zbyt wysokie.
– W Polsce dużo trudniej jest ściąć drzewo niż w innych krajach, takich jak np. Wielka Brytania, Niemcy czy USA.

Zezwolenie na ścięcie drzewa wydawane jest w formie uznaniowej decyzji administracyjnej. Wynika to z art. 83 ustawy o ochronie przyrody – „Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta”. Klasyfikacja wydawania zezwolenia na usunięcie drzewa jako decyzji uznaniowej, to konsekwencja niesformułowania przesłanek określających, czym ma kierować się organ, wydając zezwolenie. Organ sam decyduje, czy powinien takiego zezwolenia udzielić, czy też nie, kierując się przesłankami zawartymi w treści art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli interesem społecznym i słusznym interesem obywateli. Regulacja ta może prowadzić do odmowy wydania zezwolenia z ograniczonym uzasadnieniem lub z powodu bardzo ogólnikowych przesłanek.

Według art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzje odmowne wydane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta mogą być przedmiotem postępowania odwoławczego przed samorządowym kolegium odwoławczym, który kontroluje wydaną decyzję pod kątem merytorycznym. W przypadku utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji, stosownie do art. 50 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, decyzja może być zaskarżona do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi, sąd nie będzie ustalał okoliczności faktycznych sprawy, np. badając czy drzewo było zdrowe, stanowiło zagrożenie dla życia lub miało mniejszy obwód niż ustalony przez organ administracji. Sąd przyjmie okoliczności faktyczne ustalone przez organ administracji i odniesie się do zarzucanego w skardze naruszenia prawa. Sąd zbada, czy organ mógł wydać zaskarżoną decyzję i czy zrobił to zgodnie z prawem.

`Należy jednak wziąć pod uwagę, że wymóg z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, to całkowicie osobne wymaganie, nie związane z podziałem na czynności zwykłego zarządu i przekraczające ten zarząd. Zgodnie z tym przepisem zgoda wszystkich współwłaścicieli jest potrzebna dla usunięcia drzew. Przepis ustawy o własności lokali ma charakter cywilnoprawny (reguluje stosunki między właścicielami), ustawy o ochronie przyrody administracyjno prawny (reguluje stosunki państwo – obywatel). Spółdzielnia jako zarządca ma prawo wobec współwłaścicieli do podejmowania pewnych decyzji, ale w tym przypadku jej możliwość działania jest ograniczona przez ustawę szczególną (ustawę o ochronie przyrody), przez wymóg uzyskania zgody wszystkich właścicieli. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2008 r. (II SA/Gl 824/2007), sąd stwierdził iż: W świetle art. 83 ust. 1 zd. 2 ustawy o ochronie przyrody, nawet wzgląd na ważny interes publiczny, czy prywatny, nie uzasadnia odstąpienia od ustawowego obowiązku uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli na wycięcie drzewa.

Na marginesie powyższych rozważań bardzo interesujące są wskazania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w decyzji z dnia 15.07.2014 r. Kolegium wyraźnie stwierdza, że:
…to na współwłaścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania nieruchomości w należytym stanie. W konsekwencji zgodnie z unormowaniami kodeksu cywilnego (art. 415 i następne) za szkodę wyrządzoną osobie lub mieniu przez upadające drzewo lub gałąź, odpowiada właściciel (współwłaściciel) nieruchomości, na której się ono znajduje.
Zatem współwłaściciele nieruchomości w przedmiotowej sprawie winni rozważyć, czy ewentualna wycinka drzew jest potrzebna i czy nie leży ona w ich interesie. W przeciwnym razie, w przypadku zaniechania stosownych działań zmierzających do usunięcia drzewa znajdującego się w złym stanie fizycznym, muszą się liczyć z konsekwencjami tego i odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez ich drzewo.

Rada Nadzorcza do przedstawionej informacji nie zgłosiła uwag.

C)
Zastępca prezesa ds. finansowych zapoznał zebranych z poniżej przedstawionym stanowiskiem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 14 listopada 2014 r. do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W tym miejscu w protokole umieszczono wskazane stanowisko.

Rada Nadzorcza przedstawioną informację przyjęła bez uwag.

Ad. 3
Rada Nadzorcza większością głosów – 20 za, przy 1 głosie wstrzymującym się zatwierdziła plany pracy plenum Rady i jej komisji na rok 2015.

PLAN PRACY
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
na rok 2015

Lp.

Temat

Odpowiedzialny

Uwagi

1.

Opiniowanie:
Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
a) wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni.
b) oceny sprawozdania finansowego za 2014r.
c) podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty
d) absolutorium dla członków Zarządu
e) zmian statutu
f) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia
g) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej
h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
i) przystąpienia do innych organizacji
j) przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku
k) odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza

2.

Rozpatrywanie:
1. Odwołań członków Spółdzielni od:
a) decyzji Zarządu,
b) od uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
2. Skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
3. Wniosków Zarządu dot:
a)uchylenia uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli,
b) wykluczenia ze spółdzielni,
c) wykreślenia z rejestru członków,
d) wytoczenia powództwa o nakazie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
e) innych zgodnie z potrzebami Spółdzielni.
3. Wniosków o przyznanie premii dla członków Zarządu.

Rada Nadzorcza

3.

Analiza:
1. Windykacji należności czynszowych.
2. Realizacji planów gospodarczo – finansowych.

Rada Nadzorcza

4.

Uchwalanie:
1. Planów gospodarczych i programów działalności:
a) struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2016.
b) kosztów zarządzania na rok 2016
c) planu inwestycyjnego na 2016 r.
d) planu finansowo – gospodarczego SM Czuby na 2016 r.
e) korekty planu gospodarczo – finansowego uchwalonego na 2015 r.
2. Podziału Walnego Zgromadzenia na części.
3. Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,
4. Regulaminów wewnętrznych spółdzielni.
5. Planów pracy plenum Rady i komisji.
6. Stawek opłat eksploatacyjnych.
5. Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.

Rada Nadzorcza

5.

Kontrola:
1. Sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków.
2. Bieżącej działalności spółdzielni .
3. Ocena pracy członków zarządu.

Rada Nadzorcza

6.

Informacja na temat:
1. Przebiegu Walnego Zgromadzenia odbytego w 2015 r. i zgłoszonych spraw.
2. Bieżącej działalności spółdzielni.
3. Wyników przeprowadzanych kontroli.

Zarząd

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.01.2015 r.

PLAN
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
na rok 2015

 

Lp.

Temat

Termin

Uwagi

1

2

3

4

1.

Opiniowanie:
1. Projektów struktury organizacyjnej i liczby etatów Zarządu i Administracji Ogólnej..
2. Rocznych sprawozdań składanych Walnemu Zgromadzeniu.
3. Realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni.
4. Podziału nadwyżki bilansowej.
5. Absolutorium dla członków Zarządu.
6. Projektów regulaminów.
7. Odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
8. Wniosków kierowanych przez Zarządu.

bieżąco

2.

Rozpatrywanie:
1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
2. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Zarząd Spółdzielni.
3. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu,od uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
4. Skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli dotyczących działania komisji.
5. Wniosków o uchylenie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
6. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.

bieżąco

3.

Ocena realizacji:
1. Zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w Spółdzielni.
2. Windykacji należności czynszowych.
3. Sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków.

kwartalnie

4.

Dokonywanie okresowej oceny:
1. Wykonania planów gospodarczo – finansowych.
2. Zatrudnienia i funduszu płac.
3. Sytuacji finansowej spółdzielni .
4. Pracy członków Zarządu – rozpatrzenie wniosków o przyznanie premii za dany kwartał.

kwartalnie

Plan pracy komisji został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.01.2015 r.

 


PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i INWESTYCJI
NA ROK 2015

Lp.

Temat

Termin

Uwagi

1

2

3

4

1.

Opiniowanie:
1. Projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej i inwestycyjnej.
2. Struktury organizacyjnej administracji osiedli.
3. Planów gospodarczych.
4. Koncepcji zagospodarowania terenów pod zabudowę znajdujących się w dyspozycji
SM „Czuby” w Lublinie.

bieżąco

2.

Rozpatrywanie:
1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji.
2. Spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
3. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
4. Wniosków kierowanych przez Zarząd.
5. Skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji.
6. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu od uchwał Rad Przedstawicieli
Nieruchomości Osiedli – mieszczących się w zakresie działania komisji,
7. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.

bieżąco

3.

Analiza:
1. Gospodarki mieniem Spółdzielni ( lokalami użytkowymi, dzierżawą terenu).
2. Gospodarki mieszkaniowej , garażami lokalami użytkowymi.
3. Kosztów inwestycyjnych

kwartalnie

4.

Ocena:
1. Realizacji planu remontów i inwestycji za rok 2015
2. Realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań komisji.

bieżąco

PLAN PRACY
KOMISJI SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWEJ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE
NA 2015 ROK

 

Lp.

Temat

Termin

Uwagi

1

2

3

4

1.

Opiniowanie:
1. Projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni.
2. Projektów uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowanie z nich.
3. Projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych spółdzielni.

bieżąco

2.

Rozpatrywanie:
1. Pism skierowanych przez Radę Nadzorczą do komisji.
2. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
3. Wniosków kierowanych przez Zarząd
4. Odwołań od decyzji Zarządu, od uchwal Rad Przedstawicieli Nieruchomości osiedli – mieszczących się w zakresie działania komisji członków Spółdzielni.
5. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy

bieżąco

3.

Informacja na temat:
1. Działalności pracy Domów Kultury.
2. Działań poprawiających bezpieczeństwa mieszkańców.
3. Pozyskiwania środków na prowadzenie działalności Domów Kultury.

kwartalnie

4.

Współpraca:
Ustalenie wspólnej płaszczyzny działań w celu poszerzania oferty działalności kulturalno-oświatowej i sportowej i z :
– Radnymi i przedstawicielami władz miasta Lublina
– Stowarzyszeniem „Kultura Czubów”
– Szkołami zlokalizowanymi na terenie dzielnicy
– Placówkami kulturalno oświatowymi i Parafiami
– Dzielnicowym VII Komisariatu Policji w Lublinie

bieżąco

Plan pracy komisji został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.01.2015 r.

Ad. 4
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 16.12.2014 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów 20 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 5
Prezes poinformował, że Zarząd Spółdzielni kieruje do rozpatrzenia przez Radę poniższe wnioski:

W tym miejscu w protokole umieszczono:

wnioski Zarządu w sprawie uchylenia uchwał z dnia 25.11.2014 r. w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 21 za, podjęła uchwały następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono uchwały:

– NR 1 / 1 / 2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie : uchylenia uchwały nr 101/74/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25 listopada 2014 r.

– NR 2 / 2 / 2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie : uchylenia uchwały nr 83/56/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25 listopada 2014 r.

Ad. 6
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma:

1. Mieszkańców budynku ul. Ułanów 14 i 16 w osiedlu Błonie z dnia 8 grudnia 2014 r. ( do sekretariatu wpłynęło 29 grudnia 2014 r. ) w brzmieniu:

W tym miejscu w protokole umieszczono wskazane pismo.
Przewodniczący przypomniał, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25.11.2014 r. rozpatrywała odwołanie członka spółdzielni zam. przy ulicy Ułanów od uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” nr 21/22/2014 z dnia 10.11.2014 r. Skarżący wnosił o podjęcie decyzji w sprawie finansowania podzielników kosztów c.o. w budynkach Ułanów 14 i 16 jak w pozostałych budynkach osiedla „Błonie” tj. rozłożenie spłaty na raty na 10 lat w abonamencie.

Rada Nadzorcza w dniu 25.11.2014 r. rozpatrzyła odwołania i uchyliła uchwałę nr 21/22/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie SM Czuby w Lublinie z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie finansowania kosztów podzielników centralnego ogrzewania w budynkach przy ulicy Ułanów 14 i 16 w Lublinie” uznając , że odmienne rozliczenie dwóch budynków mieszkalnych jest niezgodne z zasadami prawa, obowiązującymi w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

Poinformował ponadto, że Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie w związku z uchyleniem przez Radę Nadzorczą uchwały nr 21/22/2014 RPNO Błonie z dnia 10 listopada 2014 r. podjęła kolejną uchwałę tj. nr 25/26/2014 z dnia 15.12.2014r . w sprawie finansowania podzielników kosztów ciepła w budynkach: Ułanów 14 i 16 w osiedlu „Błonie”, w której § 1 otrzymał brzmienie:

„§ 1 Koszt wymiany podzielników ciepła w budynkach Ułanów 14 i 16 będzie spłacony w ramach abonamentu przy rocznych rozliczeniach przez okres 10 lat. Na pisemny wniosek właściciela istnieje możliwość jednorazowej zapłaty za podzielniki w mieszkaniach”.
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji . Po zapoznaniu się z odpowiedzią skierowaną na powyższe pismo w dniu 23.01.2015 r. przez Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 za postanowiła do osób które podpisały się pod odwołaniem skierować odpowiedz następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz na pismo z dnia 8 grudnia 2014 r., z datą wpływu: 29 grudnia 2014 r., w sprawie wyrażenia zgody przez mieszkańców na montaż w ich mieszkaniach radiowych podzielników kosztów centralnego ogrzewania z odczytem manualnym.

2. Członka zam. przy Szmaragdowa w osiedlu Widok z dnia 16.12.2014 r. skierowane do Zarządu i Rady Nadzorczej dot. wyjaśnienia na jakiej podstawie do opłat eksploatacyjnych wprowadzono składnik „sprzątanie klatki schodowej”

Przewodniczący Rady przypomniał, że Rada Nadzorcza pismo w/w w tej sprawie rozpatrywała na posiedzeniu w 19.08.2014 r. i wystosowała odpowiedz w brzmieniu:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w odpowiedzi na pismo z dnia 11 sierpnia 2014 r. dot. niewyrażenia zgody na naliczanie od 1 lipca 2014 r. nowego składnika opłat eksploatacyjnych – „sprzątanie klatek schodowych” informuje, że nie dopatrzyła się nieprawidłowości w decyzjach Zarządu w przedmiotowej sprawie.

Wprowadzenie nowego składnika opłat eksploatacyjnych dla mieszkańców IV klatki budynku przy ulicy Szmaragdowej 4 nastąpiło na podstawie § 19 pkt 2 Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały nr 17/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 09.06.2014 r. podjętej na wniosek 6 mieszkańców.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 21 za, postanowiła wystosować do w/w odpowiedz w takim samym brzmieniu jak na poprzednie pismo oraz dołączyć do odpowiedzi Regulamin porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwałę nr 17/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 09.06.2014 r.

3. Członka zam. przy Fantastyczna w osiedla Skarpa z dnia 28.11.2014 r. skierowane do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa i do wiadomości Rady Nadzorczej a dot. odpowiedzi z dnia 22.09.2014 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią powyższego pisma i odpowiedzią wystosowaną w dniu 10.12.2014 r. przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa nie wnosi uwag co do sposobu jego załatwienia.

4. Zarządu Spółdzielni z dnia 01.12.2014 r. skierowanym do Prokuratury Rejonowej Lublin – Południe – zawiadomienie, że właściciel lokalu mieszkalnego przy ulicy Sympatycznej w osiedlu Skarpa działa na szkodę mieszkańców budynku, co ściśle związane jest z bezpieczeństwem i sprowadzeniem niebezpieczeństwa utraty zdrowia i życia.

Rada Nadzorcza działania Zarządu zmierzające do sukcesywnej wymiany instalacji gazowej w budynkach spółdzielni uznaje za zasadne.


Ad. 7
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 09:06, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2015