Protokół 12/2014
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 16.12.2014 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Chodkiewicz Stefania, Zbigniew Gontarz, Jerzy Kutyła, Ryszard Klech, Waldemar Żak, Grażyna Henkiel, Krzysztof Bara,  Michał Kołczewski, Janina Samborska, Barbara Rupczewska, Dariusz Siwek , Wiesław Augustowski, Roman Janczarek, Elmira Brzozowska, Dariusz Siwek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 25.11.2014 r.
 4. Rozpatrzenie wniosków z Walnego Zgromadzenia 2014 r.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 6. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za IV kwartał 2014 r.
 7. Sprawy wniesione – ubezpieczenie majątku spółdzielni na 2015 r.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Zastał przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr / / 2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………… 2014 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 18 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały nr 89/16/2012 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 9.10.2012 r. wprowadza się następującą zmianę:

1) W § 4 ust. 4 pkt 2 lit. a wyraz „20” zastępuje się wyrazem „35 %”
2) W § 4 ust. 4 pkt 2 lit. b wyraz „80” zastępuje się wyrazem „65 %”

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody z uwzględnieniem zmian zawartych w uchwale Nr …………. z dnia ……………..r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie.

§ 4 ust. 4 pkt 2 Regulaminu

Budynki zasilane z sieci LPEC, lokale mieszkalne wyposażone w podzielnik kosztów c.o.
1) Koszty stałe określone wg rozdziału I §2 ust. 4 pkt 1 lit. a rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej.
2) Koszty zmienne określone wg rozdziału I §2 ust. 4 pkt 1 lit. b rozlicza się proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach wg następujących zasad:
a) 20 35%, kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne (opłata niezależna od zużycia obejmująca min. ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, przenikanie ciepła przez przegrody, piony instalacji c.o., ogrzewanie łazienek) rozliczane jest proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej.

b) 80 65% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne rozliczane jest proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. mieszkaniach.

c) Wskazania podzielników korygowane są współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku.

d) Pojedyncze grzejniki nieopomiarowane w lokalu mieszkalnym, z uszkodzonym podzielnikiem, zdemontowane łącznie z podzielnikiem, nieodczytane (gdy odczyt będzie technicznie niemożliwy) lub nieodczytane w poprzednich okresach rozliczeniowych (tzw. odczyt wieloletni) rozliczane są wg najwyższego odczytu na grzejniku w danym budynku. Tak wyznaczony odczyt należy przemnożyć przez UF i LAF grzejnika szacowanego.

e) Pojedyncze grzejniki, w których wystąpiła awaria podzielnika elektronicznego rozliczane są wg średniego zużycia w lokalu obliczonego z pozostałych urządzeń.

f) Jeżeli użytkownik lokalu mieszkalnego uniemożliwił montaż lub odczyt podzielników kosztów w mieszkaniu wówczas dla takiego mieszkania przyjmuje się maksymalne zużycie w budynku na m2.

Maksymalne zużycie w budynku to najwyższy wskaźnik sumy obliczeniowych jednostek zużycia lokalu mieszkalnego do powierzchni lokalu mieszkalnego.

Obliczeniowe jednostki zużycia są iloczynem odczytu, współczynnika UF i współczynnika LAF.
Tak wyznaczony wskaźnik należy przemnożyć przez powierzchnię mieszkania szacowanego.

g) Jeżeli użytkownik lokalu odmówił podpisu kwitu odczytowego wówczas mieszkanie rozliczane jest wg odczytanych wskazań (na kwicie odczytowym winna być sporządzona odpowiednia adnotacja pracownika odczytującego).
po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej poniżej w protokole.

 

Uchwała Nr …../…../ 2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.12. 2014 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 18 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały nr 89/16/2012 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 9.10.2012 r. wprowadza się następującą zmianę:

W § 4 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Koszty zmienne określone wg rozdziału I §2 ust. 4 pkt 1 lit. b rozlicza się proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach wg następujących zasad:

a) – 20% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki wyparkowe,
– 40% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki elektroniczne, rozliczane jest proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej (opłata niezależna od zużycia, obejmująca min. ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, przenikanie ciepła przez przegrody, piony instalacji c.o., ogrzewanie łazienek),
b) – 80% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki wyparkowe,
– 60% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki elektroniczne, rozliczane jest proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. w mieszkaniach.”

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody z uwzględnieniem zmian zawartych w uchwale Nr 118/17/2014 z dnia 16.12.2014 r.

§ 3

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie.
 2. Postanowienia Regulaminu określone w § 1 uchwały będą stosowane do rozliczania kosztów energii cieplnej dla sezonu grzewczego od 1 stycznia 2015 r.

Załącznik
do uchwały / /2014
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia 16.12.2014 r.

REGULAMIN
rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń
z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.

Rozdział I. Wprowadzenie.

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin ustala szczegółowe zasady rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków oraz określa zasady rozliczeń z użytkownikami lokali.
 2. Rozliczenie to polega na:
  1) ustaleniu w okresie rozliczeniowym kosztów dostawy energii cieplnej dla poszczególnych jednostek rozliczeniowych,
  2) określeniu rodzaju kosztów i terminów ich rozliczenia,
  3) ustaleniu kryterium podziału tych kosztów na poszczególne lokale,
  4) porównaniu wysokości przypadających na dany lokal kosztów z wniesionymi przez użytkownika lokalu zaliczkami i rozliczenie powstałej różnicy.
 3. Podstawa prawna opracowania regulaminu.
  – Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zmianami).
  – Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r.
  – Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (Dz.U. Nr 4 z 2001 r. poz. 27 z późn. zmianami ).
  – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002 r).
  – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74).
  – PNEN 834 1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestracji zużycia ciepła przez grzejniki.
 4. Wprowadzony niniejszym regulaminem system rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej ma na celu stymulowania energooszczędnych zachowań użytkowników lokali przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych warunków cieplno-wilgotnościowych w mieszkaniach.

§ 2

Postanowienia ogólne.

 1. Określenie jednostek rozliczeniowych kosztów dostawy energii cieplnej.
  1) Jednostką rozliczeniową kosztów dostawy energii cieplnej za centralne ogrzewanie jest budynek, w przypadku Osiedla Niska Skarpa jednostką rozliczeniową jest zespół budynków osiedla z podziałem na ulicę Przytulną, Szczęśliwą i Uśmiechu.
  2) Jednostką rozliczeniową kosztów dostawy energii cieplnej za podgrzewanie c.w.u. jest cieplny węzeł grupowy (podstacja ciepła).
 2. Rozliczenie kosztów gospodarki cieplnej dla lokali mieszkalnych w zasobach spółdzielni dokonuje się w okresie roku obrachunkowego tj. od stycznia do grudnia.
 3. Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej do lokali użytkowych w zasobach spółdzielni dokonuje się w okresach miesięcznych.
 4. Określenie kosztów dostawy energii cieplnej.
  Koszty dostawy energii cieplnej wynikają z wysokości zafakturowanych opłat określonych w umowach sprzedaży energii cieplnej lub gazu, jakie ponosi spółdzielnia na rzecz dostawcy w okresie rozliczeniowym.
  1) Koszty dostawy energii cieplnej wg umowy sprzedaży ciepła z LPEC obejmują:
  a) Koszty stałe (opłata za zamówioną moc, opłata za usługi przesyłowe).
  b) Koszty zmienne (opłata zmienna za pobrane ciepło, opłata zmienna za usługi przesyłowe, opłata za nośniki ciepła).
  2) Koszty dostawy energii cieplnej budynków zasilanych z kotłowni gazowej obejmują:
  a) koszty stałe (abonament, opłata sieciowa stała, opłata za przekroczenie mocy),
  b) koszty zmienne (opłata za gaz, opłata sieciowe zmienna, opłata za odchylenie od ciepła spalania).
 5. Energia cieplna wytwarzana w kotłowni gazowej.
  1) Podział kosztów zmiennych na potrzeby c.o. i c.w. dokonuje się proporcjonalnie do wskazań liczników ciepła zamontowanych w kotłowni.
  2) W przypadku uszkodzenia licznika ciepła w kotłowni w okresie rozliczeniowym do podziału kosztów stosuje się procentowy udział kosztów z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
  3) Wartość GJ jako jednostki wytworzonego ciepła przez kotłownię gazową wyliczana jest dla każdego okresu rozliczeniowego jako iloraz poniesionych kosztów i ilości wytworzonych jednostek.

Rozdział II. Ogólne zasady rozliczania kosztów energii cieplnej.

§ 3

 1. Centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych w systemie zindywidualizowanyym.
  1) W budynkach z lokalami mieszkalnymi, w których zainstalowane są przyrządy pomiarowe (liczniki ciepła) umożliwiające określenie ilości energii cieplnej przypadającej na dany lokal lub urządzenia wskaźnikowe (podzielniki) umożliwiające podział energii cieplnej na poszczególne mieszkania – rozliczane ciepło za centralne ogrzewanie z użytkownikami lokali mieszkalnych ma charakter zindywidualizowany.
  2) W budynkach objętych zindywidualizowanym systemem rozliczeń, w których występują lokale mieszkalne nieopomiarowane lub w których użytkownik uniemożliwił odczyt podzielników kosztów, wystąpiła awaria podzielnika kosztów lub w których wystąpiła awaria indywidualnego licznika ciepła w mieszkaniu – rozlicza się ryczałtowo wg zasad określonych w rozdziale III regulaminu.
 2. Centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych w systemie uproszczonym.
  1) W budynkach z lokalami mieszkalnymi, w których nie zainstalowano indywidualnych mieszkaniowych liczników ciepła lub podzielników kosztów c.o. rozliczenie za centralne ogrzewanie z użytkownikami lokali mieszkalnych ma charakter uproszczony.
  2) Rozliczenie kosztów ogrzewania w systemie uproszczonym w danym budynku (zastąpienie systemu zindywidualizowanego systemem uproszczonym w całym budynku) może być zastosowane wtedy gdy zażąda w formie pisemnej więcej niż 50% użytkowników lokali w danym budynku.
  Zmiana systemu rozliczania może być dokonana tylko przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego w terminie umożliwiającym podpisanie stosownego Aneksu do Umowy Rozliczeniowej z Firmą rozliczającą ciepło.
 3. Ciepła woda – lokale mieszkalne
  Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej za podgrzewanie wody z użytkownikami lokali mieszkalnych dokonuje się w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach (w przypadku lokali opomiarowanych) lub ryczałtowo w przypadku lokali nieopomiarowanych. Wielkość ryczałtu wynosi 5m3/osobę/miesiąc.
 4. Centralne ogrzewanie – lokale użytkowe
  Koszty ogrzewania lokali użytkowych rozliczane są w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali. Wielkość opłat ustalana jest oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy energii cieplnej i zasady określone w rozdziale V §6.
 5. Ciepła woda – lokale użytkowe
  Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej za podgrzewanie wody w lokalach użytkowych wykonuje się w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali.
  Wielkość opłat ustalana jest oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy energii cieplnej i zasady określone w rozdziale VII §8.

Rozdział III. Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w systemie zindywidualizowanym.

§ 4

 1. Budynki zasilane z sieci LPEC, lokale mieszkalne wyposażone w indywidualne liczniki ciepła (liczniki zamontowane na klatkach schodowych).
  1) Koszty stałe – wyliczone jako suma kosztów opłaty stałej zafakturowanej przez LPEC oraz koszty opłaty zmiennej wynikającej z różnicy wskazań licznika ciepła na ogrzewanie a sumą wskazań z liczników indywidualnych w mieszkaniach rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkań.
  2) Koszty zmienne – wg wskazań liczników ciepła w mieszkaniach.
  3) Wskazania liczników ciepła w mieszkaniach korygowane są współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku.
  4) W przypadku uszkodzenia (awarii) indywidualnego licznika ciepła w lokalu mieszkalnym w okresie rozliczeniowym do rozliczeń przyjmuje się ilość zużytych jednostek z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
 2. Budynki zasilane z kotłowni gazowej, lokale mieszkalne wyposażone w indywidualne liczniki ciepła (liczniki zamontowane na klatkach schodowych).
  1) Koszty stałe stanowią sumę kosztów wyliczonych na podstawie różnicy wskazań licznika ciepła zamontowanego w kotłowni a sumą wskazań z liczników indywidualnych w mieszkaniach oraz całość kosztów określonych wg rozdziału I §2 ust. 4 pkt 2 lit.a rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkań.
  2) Koszty zmienne wg wskazań liczników ciepła w mieszkaniach.
  3) Wskazania liczników ciepła w mieszkaniach (ilość jednostek) korygowana jest współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku.
  4) W przypadku uszkodzenia (awarii) indywidualnego licznika ciepła w lokalu mieszkalnym w okresie rozliczeniowym do rozliczeń przyjmuje się ilość zużytych jednostek z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
 3. Budynki Osiedla Niska Skarpa.
  1) Kosztem dostawy ciepła dla c.o. jest wysokość opłat określonych w umowie sprzedaży ciepła, jaką wnosi spółdzielnia na rzecz dostawcy na podstawie faktur wystawionych przez dostawcę.
  2) Podstawą obciążeń poszczególnych zespołów budynków (ulica Przytulna, Szczęśliwa, Uśmiechu) są wskazania liczników LPEC, natomiast wskazania ciepłomierzy w domkach przyjęte są do rozliczeń jako podzielniki.
 4. Budynki zasilane z sieci LPEC, lokale mieszkalne wyposażone w podzielnik kosztów c.o.
  1) Koszty stałe określone wg rozdziału I §2 ust. 4 pkt 1 lit.a rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej.
  2) Koszty zmienne określone wg rozdziału I §2 ust. 4 pkt 1 lit.b rozlicza się proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach wg następujących zasad:
  a) – 20% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki wyparkowe,
  – 40%
  kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki elektronoczne, rozliczane jest proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej
  (opłata niezależna od zużycia obejmująca min. ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, przenikanie ciepła przez przegrody, piony instalacji c.o., ogrzewanie łazienek),
  b) – 80% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki wyparkowe,
  – 60% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w
  podzielniki elektronoczne, rozliczane jest proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o.w mieszkaniach.
  c) Wskazania podzielników korygowane są współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku.
  d) Pojedyncze grzejniki nieopomiarowane w lokalu mieszkalnym, z uszkodzonym podzielnikiem, zdemontowane łącznie z podzielnikiem, nieodczytane (gdy odczyt będzie technicznie niemożliwy) lub nieodczytane w poprzednich okresach rozliczeniowych (tzw. odczyt wieloletni) rozliczane są wg najwyższego odczytu na grzejniku w danym budynku. Tak wyznaczony odczyt należy przemnożyć przez UF i LAF grzejnika szacowanego.
  e) Pojedyncze grzejniki, w których wystąpiła awaria podzielnika elektronicznego rozliczane są wg średniego zużycia w lokalu obliczonego z pozostałych urządzeń.
  f) Jeżeli użytkownik lokalu mieszkalnego uniemożliwił montaż lub odczyt podzielników kosztów w mieszkaniu wówczas dla takiego mieszkania przyjmuje się maksymalne zużycie w budynku na m2.
  Maksymalne zużycie w budynku to najwyższy wskaźnik sumy obliczeniowych jednostek zużycia lokalu mieszkalnego do powierzchni lokalu mieszkalnego.
  Obliczeniowe jednostki zużycia są iloczynem odczytu, współczynnika UF i współczynnika LAF.
  Tak wyznaczony wskaźnik należy przemnożyć przez powierzchnię mieszkania szacowanego.
  g) Jeżeli użytkownik lokalu odmówił podpisu kwitu odczytowego wówczas mieszkanie rozliczane jest wg odczytanych wskazań (na kwicie odczytowym winna być sporządzona odpowiednia adnotacja pracownika odczytującego).


Rozdział IV. Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w systemie uproszczonym.

§ 5

W budynkach objętych uproszczonym system rozliczeń całość kosztów ogrzewania budynku (łącznie koszty stale i zmienne określone w rozdziale I §2 ust.4 rozlicza się proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej poszczególnych lokali mieszkalnych.


Rozdział V. Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali użytkowych.

§ 6

 1. W budynkach objętych zindywidualizowanym lub uproszczonym systemem rozliczeń, gdzie funkcjonuje wspólne opomiarowanie energii cieplnej dla grupy lokali mieszkalnych i użytkowych całość kosztów stałych i zmiennych ogrzewania rozlicza się na grupę lokali mieszkalnych i użytkowych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej każdej grupy lokali. W budynkach, w których funkcjonuje odrębne opomiarowanie grupy lokali mieszkalnych i użytkowych wielkość kosztów przypadających na poszczególne grupy lokali określa się bezpośrednio ze wskazań tych urządzeń.
 2. Przypadające na grupę lokali użytkowych koszty rozlicza się na poszczególne lokale proporcjonalnie do powierzchni użytkowej każdego lokalu.
 3. Przypadające na grupę lokali mieszkalnych koszty rozlicza się wg zasad określonych w rozdziale III §4 lub IV §5 regulaminu.
 4. Koszty ogrzewania lokali użytkowych ustalane są oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy ciepła. Lokale użytkowe rozliczane są w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali.


Rozdział VI. Rozliczenie kosztów podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych.

§ 7

 1. Budynki zasilane z kotłowni gazowej – koszty określone wg rozdziału I §2 ust.5 pkt 1 lub 2.
  Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej do podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych wykonuje się w okresach rozliczeniowych określonych w rozdziale I §2 ust.2 proporcjonalnie do wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach (w przypadku lokali opomiarowanych) lub ryczałtowo w przypadku lokali nieopomiarowanych. Wielkość ryczałtu jest zgodna z postanowieniami regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach spółdzielni i wynosi 5 m3/osobę/miesiąc.
 2. Budynki zasilane z sieci LPEC.
  Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej do podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych (łącznie całość kosztów stałych i zmiennych określonych w rozdziale I §2 ust.4 pkt 1) wykonuje się w okresach rozliczeniowych określonych w rozdziale I §2 ust.2 proporcjonalnie do wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach (w przypadku lokali opomiarowanych) lub ryczałtowo w przypadku lokali nieopomiarowanych. Wielkość ryczałtu jest zgodna z postanowieniami regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach spółdzielni i wynosi 5 m3/osobę/miesiąc.

Rozdział VII. Rozliczenie kosztów podgrzewania wody w lokalach użytkowych.

§ 8

1. Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej do podgrzewania wody w lokalach użytkowych wykonuje się w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali. Wielkość opłat ustalana jest oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy ciepła zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Koszty stałe określone wg rozdziału I §2 ust.4 pkt 1 lit.a proporcjonalnie do powierzchni lokalu.
 2. Koszty zmienne określone wg rozdziału I §2 ust.4 pkt 1 lit.b proporcjonalnie do wskazań wodomierzy lub proporcjonalnie do powierzchni lokalu.

Rozdział VIII. Rozliczenie kosztów ogrzewania i podgrzewu cwu dla lokali mieszkalnych wyposażonych w logotermy.

§ 9

 1. W budynkach wyposażonych w logotermy energię cieplną dostarczoną do lokalu (łącznie dla potrzeb ogrzewania i podgrzewu wody) rozlicza się wg następujących zasad:
  1) Koszty stałe – wyliczone jako suma kosztów opłaty stałej zafakturowanej przez LPEC oraz koszty opłaty zmiennej wynikającej z różnicy wskazań licznika głównego a sumą wskazań liczników indywidualnych w mieszkaniach rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkań.
  2) Koszty zmienne – wg wskazań liczników ciepła w mieszkaniach.
  3) Współczynnik wyrównawczy wynikający z położenia mieszkania w bryle budynku wynosi jeden.
 2. W przypadku uszkodzenia (awarii) indywidualnego licznika ciepła w lokalu mieszkalnym w okresie rozliczeniowym do rozliczeń przyjmuje się ilość zużytych jednostek z poprzedniego okresu rozliczeniowego, a gdy dotyczy to pierwszego okresu rozliczeniowego zużycie należy przyjąć ze średniego zużycia w budynku.

Rozdział IX. Zasady ustalania przedpłat dla lokali mieszkalnych i wykonywania rozliczeń.

§ 10

Centralne ogrzewanie.

 1. Wyliczenie opłaty zaliczkowej za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych określa się uwzględniając: rzeczywisty koszt lub ilość ciepła dostarczonego do jednostki rozliczeniowej w poprzednim okresie rozliczeniowym, warunki atmosferyczne np. średnią temperaturę zewnętrzną minionego sezonu grzewczego, zmianę opłat za dostarczone ciepło i opłat zmiennych usług przesyłowych w nowym okresie rozliczeniowym zgodnie z taryfami, wynik rozliczenia kosztów dostawy ciepła do lokali za poprzednie okresy rozliczeniowe.
 2. Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych.
  Wymiar zaliczek za centralne ogrzewanie określany jest indywidualnie dla każdego lokalu wg średniorocznego kosztu z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych powiększonego o wskaźnik w wysokości 20%.
 3. Wymiar zaliczek dla mieszkań w budynkach rozliczanych systemem uproszczonym ustala się jako średnia kosztów, przypadających na m2 powierzchni użytkowej budynku z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, powiększona o wskaźnik w wysokości 20%.
 4. Zaliczka będzie określona kwotowo (zł/lokal/ miesiąc).

W przypadku budynków nowododanych zaliczka za centralne ogrzewanie określona będzie na podstawie budynków podobnych.

§ 11

Ciepła woda.

 1. Wyliczenie opłaty zaliczkowej za podgrzewanie wody uzależnione jest od wyboru sposobu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej za podgrzewanie wody (rozdział VI §7).
 2. Budynki zasilane z kotłowni gazowej.
  Wyliczenie opłaty zaliczkowej za podgrzanie wody dla lokali mieszkalnych dokonywane jest z uwzględnieniem aktualnych cen i wielkości składników kosztów. Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych. Wymiar zaliczek za podgrzanie wody określany jest jako średnia dla całej jednostki rozliczeniowej opłata za m3 podgrzania wody x średnie miesięczne zużycie ciepłej wody z ostatniego okresu rozliczeniowego w lokalu mieszkalnym.
 3. Budynki zasilane z sieci LPEC.
  Wyliczenie opłaty zaliczkowej za podgrzanie wody dla lokali mieszkalnych dokonywane jest z uwzględnieniem aktualnych cen i wielkości składników kosztów. Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych. Wymiar zaliczek za podgrzanie wody określany jest jako średnia dla całej jednostki rozliczeniowej opłata za m3 podgrzania wody x średnie miesięczne zużycie ciepłej wody z ostatniego okresu rozliczeniowego w lokalu mieszkalnym.
 4. Użytkownicy lokali mieszkalnych otrzymują rozliczenia kosztów energii cieplnej o których mowa w rozdział I §1 ust.2 pkt 4 w okresie do 4 miesięcy od zakończenia kolejnego okresu rozliczeniowego.
 5. Jeżeli w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana użytkownika lokalu to saldo rozliczenia dotyczy nowego użytkownika.
 6. Kwoty wynikające z rozliczeń uwzględniane są przez użytkowników lokali mieszkalnych przy regulowaniu bieżących opłat czynszowych.
 7. Nadpłaty wynikające z rozliczeń nie podlegają oprocentowaniu.
 8. Koszty wykonania rozliczenia stanowią składnik kosztów eksploatacyjnych budynku i ponoszone są przez użytkownika raz do roku wraz z rozliczeniem kosztów energii cieplnej.
 9. Wszelkie interwencje i zastrzeżenia do rozliczenia kosztów energii cieplnej rozpatrywane będą w ciągu 4 tygodni od daty doręczenia rozliczeń użytkownikom lokali.
 10. Wymiar indywidualnych zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody obowiązuje od 1 kwietnia każdego roku

 

Rozdział X. Bonifikaty w opłatach za energię cieplną.

§ 12

Jeżeli w okresach rozliczeniowych wystąpią zakłócenia w dostawie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania lub podgrzania wody – użytkownikom lokali przysługują bonifikaty określone w umowie sprzedaży ciepła i uzyskane od dostawcy. Uzyskane bonifikaty rozliczane są proporcjonalnie do zużycia ciepłej wody i powierzchni lokali.

Rozdział XI. Postanowienia końcowe.

§ 13

Postanowienia Regulaminu określone w § 4 ust. 4 pkt 2 będą stosowane do rozliczania kosztów energii cieplnej dla sezonu grzewczego od 1 stycznia 2015 r.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych, po zapoznaniu się z pismem i wysłuchaniu informacji przedstawionych przez autora poniżej przedstawionego pisma: w tym miejscu w protokole umieszczono pismo członka zamieszkałego przy ulicy Romantycznej w osiedlu Skarpa oraz po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania postanowiła:
– podjęła uchwałę nr 118/17/2014 z dnia 16.12.2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody w wersji zaproponowanej przez Komisję Rewizyjną,
– poinformować autora pisma, że Rada Nadzorcza po szczegółowym przeanalizowaniu propozycje zgłoszone przez w/w i po dyskusji podjęła uchwałę w brzmieniu przedstawionym w protokole.

Ad. 3
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 25.11.2014 r. został przyjęty bez uwag jednomyślnie – 20 za.

Ad. 4
Przewodniczący zaproponował by członkowie zastanowili się nad realizacją poniżej przedstawionych wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2014 r.

Wniosek 27
Wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia obradującego w 2014 r. w dniu 4 i 6.06.2014 r., członków zamieszkałych w osiedlu Skarpa

„Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do naliczania odsetek od zgromadzonych środków finansowych funduszu remontowego i kosztów eksploatacji poszczególnym nieruchomościom, a nie zaliczanie ich, jako nadwyżka bilansowa.”

Wniosek 28
Wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia obradującego w 2014 r. w dniu 6.06.2014 r., członków zamieszkałych w osiedlu Skarpa:

„Wnioskujemy o utworzenie fundusz celowego przeznaczonego na organizowanie i tworzenie nowych miejsc postojowych na terenach przynależnych do poszczególnych Nieruchomości SM Czuby w Lublinie.
Na terenie wielu Nieruchomości w SM Czuby znajdują się niezabudowane obszary, gdzie można utworzyć miejsca postojowe, a utworzenie funduszu celowego pozwoliłoby finansować takie niewielkie inwestycje W obecnej sytuacji Nieruchomości muszą same finansować budowę miejsc postojowych w obrębie swoich działek, a w rzeczywistości, miejsca są ogólnie dostępne i wykorzystywane przez mieszkańców nie tylko Nieruchomości, do której należy działka. Utworzenie funduszu wspólnego (celowego) pozwoli na bezkonfliktowe powiększenie ogólnej dostępnej liczby miejsc postojowych we wszystkich Osiedlach należących do SM Czuby.”

Wniosek 29
Wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia obradującego w 2014 r. w dniu 6.06.2014 r., członków zamieszkałych w osiedlu Skarpa:

„Wnioskujemy o udzielenie kompetentnych i prawdziwych informacji o kwotach, źródłach i sposobie rozliczenia z tytułu przegranej sprawy o sprzedaż działki na ulicy Watykańskiej .”

Wniosek 30
Wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia obradującego w 2014 r. w dniu 6.06.2014 r., członków zamieszkałych w osiedlu Skarpa:

„Zgłaszam do Walnego Zgromadzenia wniosek o naliczanie odsetek od zgromadzonych środków finansowych na funduszu zgromadzonym na wymianę wind, Odsetki te powinny powiększyć fundusz „windowy” każdej nieruchomości na której jest on liczony.”

Realizacja
Brak uzasadnienia ekonomicznego na tworzenie subkont bankowych dla każdej nieruchomości (prowadzenie odrębnego konta wiąże się z opłatą bankową).

Wniosek 37
Wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia obradującego w 2014 r. w dniu 19.05..2014 r., członków zamieszkałych w osiedlu Ruta:

„Zgłaszam wniosek o zmianę, podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r.
Według jakiego klucza dokonano naliczenia kwot na poszczególne osiedla, nadwyżki przychodów nad kosztami w załączniku nr l .
Przy takim podziale najwięcej zyskało osiedle Błonie (-l-42 128,57 zł), następnie os. Łęgi(+28 826,90 zł), os. N. Skarpa (+ l 214,39 zł), a straciły osiedla Widok (- 4 594,46 zł), os. Ruta (-10 843,39 zł), os. Poręba (-19 918,83 zł), os. Skarpa (- 36 813,20 zł).
Powinno być – 319 104,53 zł: 622 664,91 m2 powierzchni użytkowej mieszkań = 0,512482 zł /m2.
Powierzchnia użytkowa mieszkań w osiedlu x 0,512482 zł /m2.”


Wniosek 41
Wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia obradującego w 2014 r. w dniu 19.05.2014 r., członków zamieszkałych w osiedlu Ruta:

„Składam wniosek o zmniejszenie funduszu remontowego w czynszu o kwotę oszczędności w wyniku ocieplenia mieszkań.”

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za zaakceptowała sposób realizacji przedstawionych wniosków – w tym miejscu w protokole umieszczono proponowany sposób realizacji.


Ad. 5

Przewodniczący poinformował, że do rozpatrzenia przez Radę wpłynęły poniżej przedstawione pisma:

1. Mieszkańców ul. Bursztynowa w osiedlu Poręba z dnia 24.11.2014 r. dot. prośba o wycofanie powództwa o nakaz sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do zajmowanego lokalu mieszkalnego – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo.

Przewodniczący przypomniał, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28.10.2014 r. rozpatrywała pismo w/w z dnia 17.10.2014 r.dot. wycofanie od komornika sądowego wniosku o sprzedaż mieszkania zajmowanego przez w/w, a w konsekwencji eksmisję.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu uchwały Rady nr 64/41/2011 z dnia 30.06.2011 r , uchwały Walnego Zgromadzenia nr 18/2012 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej , zapoznaniu się z wynikiem przeprowadzonej przez przewodniczącego Rady rozmowy z w/w – poinformowała w/w, że uchwała Rady Nadzorczej z dnia 30 czerwca 2011 r. nr 64/41/2011 jest ostateczna, a więc nadal obowiązuje. Nie znalazła podstaw do podjęcia kroków zmierzających do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Warunkiem wstrzymania wykonania uchwały – jest całkowita spłata zadłużenia.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła na pismo z dnia 24.11.2014 r. wystosować odpowiedz następującej treści:

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24 listopada 2014 r., Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w treści pisma z dnia 04 listopada 2014 r.

2. Mieszkańca ul. Dziewanny w osiedlu Ruta z dnia 24.11,2014 r. dot. usunięcia świerku przy bloku Dziewanny 15.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu si e z działaniami jakie podjęła administracja osiedla Ruta w powyższej sprawie , po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła do w/w odpowiedz następującej treści

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 listopada 2014 r., Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie informuje, że działania podejmowane przez spółdzielnie w celu załatwienia zgłoszonej przez Pana sprawy uznaje za prawidłowe.
Ad. 6
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w IV kwartale 2014 r. biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za III kwarta 2014 r. terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych, skuteczne działania Zarządu mające wpływ na wyniki głosowania nad projektami zgłoszonymi przez naszych członków do budżetu obywatelskiego Miasta Lublin w 2015 , wyniki przeprowadzonej w SM „Czuby” kontroli przez PKO BP SA Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o przyznania dla każdego członka Zarządu premii za IV kwartał 2014 pełnej wysokości.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowiła przyznać premię za IV kwartał 2014 r. w wysokości:- w tym miejscu w protokole umieszczono głosowanie i wysokość przyznanej premii członkom Zarządu

Ad. 7
Prezes Zarządu poinformował ,że w dniu 21.11.2014r komisja w składzie 5 osobowym dokonali komisyjnego otwarcia ofert na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie. Komisja stwierdziła, że zgodnie z zapisami Programu Ubezpieczeniowego do dnia 21.11.2014 r do Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie wpłynęły oferty z trzech Zakładów Ubezpieczeń. – w tym miejscu w protokole umieszczono wykaz ofert i wysokość zaproponowanych składek.

W dniu 27.11.2014 r. przeprowadzono ocenę ofert . Komisja stwierdza, iż najkorzystniejszą ofertę pod względem jak najszerszego zakresu ochrony ubezpieczeniowej przy adekwatnej do tego zakresu wysokości składki ubezpieczeniowej przedstawiło Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.

 
Na tym protokół zakończono.

 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 11:18, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2014