Protokół Nr 9/2014
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 16.09.2014 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Chodkiewicz Stefania, Zbigniew Gontarz, Jerzy Kutyła, Ryszard Klech, Husarek Teresa,
Grażyna Henkiel , Krzysztof Bara, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Barbara Rupczewska,
Waldemar Żak, Wiesław Augustowski, Dariusz Siwek, Roman Janczarek, Elmira Brzozowska.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksplantacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot.
  a) wykluczenia ze Spółdzielni z uwagi na istniejące zaległości finansowe,
  b) wystąpienia z powództwem o nakazanie sprzedaży przysługującego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji,
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.
  b) zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2015 r.
  c) zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.
  d) zmiany w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.
  e) zmian w Zasadach wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
  f) zatwierdzenia Regulamin dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 4. Rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni od uchwały nr 13/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 30.06.2014 r.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 19.08.2014 r.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 7. Ocena pracy członków Zarządu – wniosek w sprawie premii za III kwartał 2014 r.
 8. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2

A)
Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego poinformowała, że Zarząd przedkłada do rozpatrzenia wniosek o wykluczenia ze Spółdzielni n/w osobę:

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– wniosek Zarządu o podjęcie na podstawie § 66 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółdzielni – uchwały w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni członka zam. przy ul. Dziewanny w osiedlu Ruta.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez w/w oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie przeciwnym postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu do 31.03.2015 r. dając w/w możliwość dokonanie spłaty istniejących zobowiązań finansowych w ustalonym terminie.

B)
Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego poinformowała, że Zarząd przedkłada do rozpatrzenia wnioski:

W tym miejscu w protokole umieszczono:

– wnioski Zarządu Spółdzielni o wyrażenie zgody na wytoczenie powództwa cywilnego o nakazanie sprzedaży przysługującego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji na podstawie art. 1710 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, póz. 1116 z późn. zm.).

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez osoby wobec których Zarząd przedłożył wnioski oraz po dyskusji podjęła uchwałę:
W tym miejscu w protokole umieszczono uchwały z dnia 16.09.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wytoczenie powództwa cywilnego o nakazanie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji:

– uchwałę Nr 70/44/2014większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących
– uchwałę Nr 71/45/2014większością głosów – 16 za, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących
– uchwałę Nr 72/46/2014 – jednomyślnie – 20 za,
– uchwałę Nr 73/47/2014 – jednomyślnie – 20 za,
– uchwałę Nr 74/48/2014 – jednomyślnie – 20 za,
– uchwałę Nr 75/49/2014 – większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym
– uchwałę Nr 76/50/2014 – jednomyślnie – 20 za,
– uchwałę Nr 77/51/2014 – jednomyślnie – 20 za,
– uchwałę Nr 78/52/ 2014 – większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym

Ponadto Rada Nadzorcza postanowiła 4 osobom odroczyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu tj. do 31.12.2014 r. umożliwiając im dokonanie spłaty istniejących zobowiązań finansowych w ustalonym terminie

Ad. 3

A)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 15.09.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– uchwałą Rady Nadzorczej z 2007 r.

Uchwała Nr 121/8/2007
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 20.11.2007 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 4 ust. 41 i art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Wyodrębnia się „Mienie Spółdzielni” i ustala zasady rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem:
  a) „Mienie Spółdzielni” stanowią budynki tj.:
  – administracyjne
  – kluby osiedlowe
  – biuro Zarządu
  – przyziemie – garaż (Przytulna 4)
  – garaż (ADM Łęgi i Widok)
  – i inne (w przypadku ujawnienia).
  b) Kosztami „Mienia Spółdzielni” pozostają koszty:
  – utrzymanie pomieszczeń (media)
  – podatki i opłaty
  – ubezpieczenie majątku
  – konserwacja i remonty
 2. W celu pokrycia kosztów mienia Spółdzielni wyłącza się ze składników opłat „eksploatacji podstawowej” i „konserwacji i przeglądów” koszty związane z utrzymaniem mienia, wprowadzając nowy składnik opłat – „utrzymanie mienia Spółdzielni” w wysokości 0,103 zł/m2 z dniem 1 stycznia 2008 r.”
 3. We wszystkich osiedlach likwiduje się składnik czynszowy – „Wieczyste użytkowanie gruntu – część wspólna” dotyczący mienia Spółdzielni.
 4. „Mienie Spółdzielni” wyodrębnia się w ewidencji księgowej jako odrębne tzn. Nr 8 – „Mienie Spółdzielni”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono załączniki:

 1. Budynki Spółdzielni (własne)
 2. Lokale użytkowe w najmie wolnostojące – na nieruchomościach bez lokali mieszkalnych
 3. Dzierżawą terenu – na nieruchomościach bez lokali mieszkalnych
 4. Dzierżawa terenu na terenach spółdzielni

– projektem uchwały:

Uchwała Nr ………………/2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………….

w sprawie: zmiany uchwały Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółdzielni w związku z art. 41 i art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 1 ust. 1 lit. a) uchwały Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej z dnia 20.11.2007 r. który otrzymuje brzmienie:

„a) „Mienie Spółdzielni”, stanowią:
– nieruchomości służące prowadzonej przez Spółdzielnię działalności administracyjnej, działalności kulturalno-oświatowej
– lokale użytkowe wynajmowane i usytuowane w budynkach mieszkalnych i wolnostojących,
– tereny niezabudowane przeznaczone pod ciągi komunikacyjne, ogólnodostępne parkingi, place zabaw, boiska osiedlowe, tereny zielone itp.,
– dzierżawione tereny pod obiekty handlowo-usługowe,
– inne (w przypadku ujawnienia) zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały”.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik
do uchwały Nr ………………
Rady Nadzorczej S.M. Czuby
z dnia………….……..

 

nr nier

nr dz.

pow.dz.

adres

pow. uż.lokalu

pow. uż.lokalu

pow. dzierżawy

SKARPA

11ES

24/13

2 529

ul. Radości 2 a, b

Dzierżawa

10,00

Lokale użytkowe najem

173,80

12ES

49/26

5 416

ul. Przytulna 4

Administracja Osiedla

742,89

Garaż

67,56

Dom kultury

508,71

Lokale użytkowe najem

416,80

180,00

Dzierżawa

SP

24/4

3 960

ul. Filaretów 50 (Sympatyczna 1) – parking

2 975,00

SP

24/7

7 756

ul. Filaretów 52 – parking przy Wym.

67,75

127,00

SP

24/15

1 912

ul. Radości 2 – parking dzierżawa

1 207,50

SP

30/4

3 106

ul. Gościnna i Radości – parking

64/1

246

SP

33/1

1 137

ul. Gościnna 17a – zieleń przy Wym.

SP

33/8

4 819

ul. Gościnna 50-58 – teren zielony

SP

49/17

10 808

ul. Romantyczna 4 – boisko

Dzierżawa

20,30

SP

49/29

5 661

ul. Romantyczna 14 – parking

4 010,00

SP

26/2

2 859

ul. Sympatyczna

działki wieczyste użytkowanie

50 209

03ES

33/25

ul. Gościnna 7, 9, 11, 13 – lokale użytkowe najem

69,90

05ES

33,27

ul. Radości 9, 11, Romantyczna 15 – lokale użytkowe najem

1 385,00

08ES

49/108

ul. Przedwiośnie 2 – lokale użytkowe najem

249,60

09ES

54

ul. Fantastyczna 4, 6, 8 – lokale użytkowe najem

393,60

13ES

24/23

ul. Fantastyczna 5, 7, 9, 13, 15 – lokale użytkowe najem

29,40

14ES

24/24

ul. Fantastyczna 17, 19, 21 – lokale użytkowe najem

16,20

15ES

24/20

ul. Sympatyczna 12, 14, 16, Radości 4 – lokale użytkowe najem

729,30

16ES

24/18

ul. Sympatyczna 8, 10 Radości 10, 12 – lokale użytkowe najem

21,90

17ES

24/16

ul. Sympatyczna 2, 4 – lokale użytkowe najem

12,50

20ES

33/28

ul. Radości 1, 3, 5, Romantyczna 17, 19 – lokale użytkowe najem

22,90

Sp

24/19

1 459

dojazd do Radości 4,10,12

Sp

49/109

813

ul. Przedwiośnie

działki – własne

2 272

1 319,16

3 588,65

8 529,80

RUTA

16ER

24/15

2 879

ul. Różana 1

Administracja Osiedla

395,80

Dzierżawa

185,70

20ER

52/14

1 189

pawilon U-1, U-2

21ER

40/10

5 609

ul. Dziewanny 3-pawilon – lokale użytkowe najem

408,90

22ER

41/1

2 115

ul. Różana 8 – pawilon

Dom Kultury

311,50

Lokale użytkowe najem

435,60

23ER

24/10

9 418

ul. Jutrzenki 5 – pawilon – lokale użytkowe najem

1 514,00

Dzierżawa

1 976,40

SP

24/6

2 468

przy ul. Różanej – dojazd do przedszkola

SP

24/16

409

przy ul. Sasankowa 8 – parking

SP

24/17

4 863

ul. Armii Krajowej 7 – parking

Dzierżawa

3 657,00

SP

41/4

10 111

przy ul. Stokrotki i ul. Rucianej – boisko

Dzierżawa

60,00

SP

52/8

2 452

ul. Watykańska 2 – zieleń

Dzierżawa

41,95

SP

24/13

938

ulica Sasankowa

SP

41/12

216

ul. Ruciana – parking

SP

52/13

1 158

droga dojazdowa do ul. Watykańskiej 10

działki – wieczyste użytkowanie

43 825

02ER

40/14

ul. Dziewanny 1 – lokale użytkowe najem

225,2

07ER

41/2

ul. Różana 6 – lokal użytkowe najem

91,7

11ER

24/19

ul. Różana 27 – lokale użytkowe najem

65,4

13ER

28/5, 54/4

ul. Jutrzenki 10 – archiwum

46,80

14ER

52/11

ul. Watykańska 4, 6, 8, 10

Zarząd

1 155,59

Lokale użytkowe najem

495,34

Archiwum (Watykańska 10)

131,40

19ER

40/13

ul. Dziewanny 5 – lokale użytkowe najem

35,94

29ER

42/5

Dziewanny 14 – lokale użytkowe najem

94,20

działki – własne

2 041,09

3 366,28

5 921,05

ŁĘGI

17EŁ

19/10

3 700

ul. Tatarakowa 28

Administracja Osiedla

375,60

Dom Kultury

271,00

Lokale użytkowe najem

147,40

Dzierżawa

15,00

SP

33/3

1 154

ul. Biedronki – parking

SP

5/13

1 333

ul. Tymiankowa – parking

SP

5/17

2 474

w pobliżu Tymiankowej – zieleń

SP

33/1

1 214

w pobliżu Kaczeńcowej – zieleń

SP

34/50

3 085

w pobliżu Kaczeńcowej – zieleń

Dzierżawa

40,00

SP

22/4

1 377

ul. Bociania

SP

19/14

4 248

ul. Tatarakowa 24 – pawilon

Dzierżawa

3 500,00

SP

19/12

3 194

teren zielony i pod usługi ul. Biedronki

SP

19/16

4 617

teren zielony i plac zabaw

SP

22/6

1 753

plac zabaw ul. Biedronki i Kaczeńcowej

działki – wieczyste użytkowanie

28 149

01EŁ

21

ul. Kaczeńcowa 1, 3, 5 – lokale użytkowe najem

309,2

02EŁ

22/5

ul. Kaczeńcowa 6, 8, 10 – lokale użytkowe najem

72,6

03EŁ

22/4

ul. Kaczeńcowa 2, Biedronki 3 – lokale użytkowe najem

8

04EŁ

22/7

ul. Biedronki 5, 7, 9, 11 – lokale użytkowe najem

48,2

06EŁ

19/15

ul. Tatarakowa 10, 12, 14, 16 – lokale użytkowe najem

47

07EŁ

19/17

ul. Tatarakowa 2, 6, 8 – lokale użytkowe najem

246,2

08EŁ

22/2

ul. Tymiankowa 1, 3 – lokale użytkowe najem

74,1

09EŁ

22/3

ul. Bociania 6, 8, 10 – lokale użytkowe najem

235,7

10EŁ

23/2

ul. Tymiankowa 54, 56, 58 – lokale użytkowe najem

25

11EŁ

23/3

ul. Tymiankowa 48, 50, 52 – lokale użytkowe najem

161,1

13EŁ

27

Tatarakowa 5 – garaż administracyjny

16,40

SP

19/9

2 902

Wiklinowa 2 – do zabud.

działki – własne

2 902

663,00

1 374,50

3 555,00

BŁONIE

14EB

24,45

Dzierżawa

15,00

15EB

4/6

1 780

ul. Dragonów 2

Administracja Osiedla

567,42

Dom Kultury

225,40

Lokale użytkowe najem

511,28

SP

14/16

441

teren zielony – lokale użytkowe najem

6,40

SP

14/3

2 779

parking ul. Ułanów 16

SP

14/5

4 787

parking ul. Dragonów

SP

14/11

4 004

tereny rekreacyjne

SP

14/13

764

tereny zielone

Dzierżawa (łącznie z 14/14)

1 199,00

SP

14/14

709

tereny zielone

Dzierżawa (łącznie z 14/13)

SP

15/13

7 216

teren pod parking ul. Kawaleryjska

SP

15/14

179

Dzierżawa

5 525,48

ul. Kawaleryjska 6A – dzierżawa

50,00

działki – wieczyste użytkowanie

22 659

02EB

14/4

ul. Ułanów 14, 16 – lokale użytkowe najem

6,50

03EB

14/10

ul. Hetmańska 12, 14, 16 – lokale użytkowe najem

23,20

08EB

15/6

ul. Kawaleryjska 8, Rycerska 5 – lokale .użytkowe najem

14,80

09EB

15/9

ul. Kawaleryjska 2, 4, 6 – lokale użytkowe najem

21,00

działki – własne

792,82

583,18

6 789,48

WIDOK

18EW

46/2, 47/3, 53/1

Bursztynowa 17 lokale użytkowe najem

290,70

SP

94/5

2 060

dojazd do ul. Bursztynowej 34

SP

14/5

1 042

parking przy Szmaragdowa 36

SP

37/1

142

chodnik przy Szmaragdowej 4-6

SP

3/34

1 352

przy ul. Topazowej

działki – wieczyste użytkowanie

4 596

03EW

38/2, 14/8

ul. Szmaragdowa 36 – lokale użytkowe najem

17,90

05EW

17/3

ul. Szmaragdowa 4 – lokale użytkowe najem

192,00

16EW

95

ul. Bursztynowa 36

Administracja Osiedla

230,60

Garaże administracyjne

31,60

działki – własne

262,20

500,60

PORĘBA

SP

53/5

1 239

dojazd do wym. ul. Bursztynowa 6a

SP

54/3

954

dojazd do wym. ul. Turkusowa 3a

działki – wieczyste użytkowanie

2 193

01EP

53/4

ul. Perłowa 8

Administracja Osiedla

107,00

Lokale użytkowe najem

3,50

02EP

53/1

ul. Szafirowa 3, 5 – lokale użytkowe najem

23,30

04EP

54/4

ul. Bursztynowa 12, Turkusowa 1 – lokale użytkowe najem

20,50

09EP

67/12, 67/10, 67/3, 12/12, 19/8

ul. Agatowa 16 – lokale użytkowe najem

32,20

SP

12/4

159

teren niezabudowany przy ul. Agatowej

SP

19/6

1 463

teren niezabudowany przy ul. Agatowej

SP

20/3

229

teren niezabudowany przy ul. Agatowej

działki – własne

1 851

107,00

79,50

OGÓŁEM

158 656

5 185,27

9 492,71

24 795,33

Razem wieczyste

151 631

Razem własne

7 025

 

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę nr 67/38/2014 z dnia 16.09.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej z dnia 20.11.2007 r/ w sprawie wyodrębnienia „mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

B)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 15.09.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr ……………
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.09.2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2015 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 i 7 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zatwierdza się plan gospodarczo – finansowy na 2015 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Zatwierdza się strukturę organizacyjną na 2015 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZUBY”
W LUBLINIE

Załącznik Nr 1
Uchwały Nr …………………..
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dn. 16.09.2014 r.

PLAN
GOSPODARCZO-FINANSOWY
SM „CZUBY”
na 2015 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono załączniki:

 • Plan działalności eksploatacyjnej na 2015 r. Tabela Nr 1
 • Plan eksploatacji na 2015 r. (bez kosztów Zarządzania ) Zał. Nr 1a do tabeli Nr 1
 • Plan eksploatacji na 2015 r. (bez kosztów Zarządzania) SM CZUBY
 • Plan konserwacji bieżącej na 2015 rok SM CZUBY Zał. Nr 1b do tabeli Nr 1
 • Plan funduszu remontowego na 2015 r. (zestawienie zbiorcze) SM CZUBY Tabela Nr 2
 • Działalność kulturalno – oświatowa na 2015 r SM CZUBY Tabela Nr 3
 • Plan zatrudnienia i funduszu płac na 2015 r. Tabela Nr 4
 • Plan utrzymania mienia spółdzielni na 2015 r. Tabela Nr 5
 • Plan remontów mienia spółdzielni na 2015 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu, zastępcę prezesa ds. finansowych oraz specj. ds. analiz ekonomicznych i po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień na zgłoszone pytania oraz po dyskusji większością głosów – 15 za, przy 5 głosach przeciwnych podjęła uchwałę nr 68/39/2014 r. z dnia 16.09.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2015 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 15.09.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– Wnioskiem do Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2014 r. z osiedla Łęgi w brzmieniu:

„ 2. Wnioskuję o likwidację wymienników ciepła, gdyż nie spełniają właściwej roli w prawidłowym naliczaniu należności za ogrzewanie mieszkania. Jest to oszukańczy sposób. Nadmieniam ,że nie wszystkie spółdzielnie posiadają. Nie naklejać ogłoszeń i informacji na szybach wejściowych i drzwiach do klatek. Nie ma komu potem tego zmywać”.

– projektem uchwały

Uchwała Nr… /… /2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………… 2014 r.


w sprawie: zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 18 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały nr 89/16/2012 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 9.10.2012 r. wprowadza się następującą zmianę:

1) W § 4 ust. 4 pkt 2 lit. a wyraz „20” zastępuje się wyrazem „35 %”
2) W § 4 ust. 4 pkt 2 lit. b wyraz 80 zastępuje się wyrazem „65 %”

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody z uwzględnieniem zmian zawartych w uchwale Nr …………. z dnia ……………..r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie.
W tym miejscu w protokole umieszczono – REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.
po  wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I – komisja proponuje nie przyjąć do realizacji wniosku w brzmieniu:

„ 2. Wnioskuję o likwidację wymienników ciepła , gdyż nie spełniają właściwej roli w prawidłowym naliczaniu należności za ogrzewanie mieszkania. Jest to oszukańczy sposób. Nadmieniam, że nie wszystkie spółdzielnie posiadają. Nie naklejać ogłoszeń i informacji na szybach wejściowych i drzwiach do klatek. Nie ma komu potem tego zmywać”.

II – komisja wnioskuje by Rada Nadzorcza nie dokonywała zmian w § 4 ust. 4 pkt 2 lit. a i b Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds./s eksploatacyjnych oraz po dyskusji większością głosów – 16 za, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się od głosowania postanowiła nie wprowadzać do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody:

a) zmian zaproponowanych w projekcie uchwały

b) nie przyjąć do realizacji wniosku zgłoszonego przez Kazimierza Świerk- Wnioskuję o likwidację wymienników ciepła, gdyż nie spełniają właściwej roli w prawidłowym naliczaniu należności za ogrzewanie mieszkania. Jest to oszukańczy sposób.
Nadmieniam, że nie wszystkie spółdzielnie posiadają. Nie naklejać ogłoszeń i informacji na szybach wejściowych i drzwiach do klatek. Nie ma komu potem tego zmywać”.

D)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 15.09.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– Wnioskami do Walnego Zgromadzenia z dnia 19.05.2014 r. z osiedla Ruta

2.
Zgłaszam wniosek o zmianę, zapisu w regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie, w rozdziale V § 14 pkt 1
Obecny zapis:
l.) Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w osiedlu wynikający z różnicy wskazań wodomierzy głównych (wg których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach.

(Jesteś sam sobie winny, im więcej zużyjesz wody opomiarowanej, tym więcej zapłacisz za powstały niedobór w osiedlu !!!) Co to za logika ponoszenia kosztów,?

Proponowany zapis:
l.) Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w osiedlu wynikający z różnicy. wskazań wodomierzy głównych (wg których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszu eksploatacyjne osiedla z nadwyżki bilansowej.

(Wg starego regulaminu.)
1) Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w osiedlu wynikający z różnic wskazań wodomierzy głównych (wg których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych, obciąża koszy poszczególnych lokali nieopomiarowanych.
(Ponoszenie kosztów za powstały niedobór, zmotywuje właścicieli lokali nieopomiarowanych do opomiarowania i niedoboru nie będzie).

3.
Zgłaszam wniosek o zmianę, zapisu w regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie, w rozdziale V § 1 3 pkt 1p.pkt a i b

Obecny zapis:
l . W odniesieniu do lokali niewyposażonych w indywidualne wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest::
a) wnosić opłaty za zimną wodę w wysokości zryczałtowanej 10 m3 na 1osobę miesięcznie,
b) wnosić opłaty za podgrzanie wody w wysokości zryczałtowanej 5 m3 na osobę miesięcznie.

Proponowany zapis:
l . W odniesieniu do lokali niewyposażonych w indywidualne wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest:
a) wnosić opłaty za zimną wodę w wysokości zryczałtowanej 20 m3 na 1osobę miesięcznie,
b) wnosić opłaty za podgrzanie wody w wysokości zryczałtowanej 10 m3 na 1osobę miesięcznie.

Wnioskiem do Walnego Zgromadzenia z dnia 6.06.2014 r. z osiedla Skarpa

Wniosek nr 14
Zgłaszam do Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 6.06.2014 r. Wniosek o rozliczanie niebilansującej się wody , zgodnie ze wskazaniami opomiarowania. Takie rozliczenia – w związku z zamontowaniem liczników z odczytem radiowym – powinny być robione dla każdej nieruchomości odrębnie.

– projektem uchwały

UCHWAŁA Nr …./…. /2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………..2014 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 29 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie, wprowadza się następującą zmianę:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3
1. Odczytu wskazań wodomierzy wody ciepłej i zimnej dokonuje przedstawiciel Spółdzielni 4 razy w roku, w okresach kwartalnych, według stałego harmonogramu ustalonego przez Zarząd Spółdzielni. Informacja o terminach odczytu wodomierzy jest zamieszczana w klatkach schodowych.

2. Odczyt radiowy wodomierzy z nakładką elektroniczną dokonuje się drogą radiową bez konieczność wchodzenia do mieszkań na ostatni dzień każdego kwartału, tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku. Nakładki elektroniczne służą do przesyłu radiowego danych z wodomierzy. W przypadku wadliwego działania nakładek elektronicznych Użytkownik lokalu ma obowiązek umożliwić dokonanie odczytów kontrolnych wodomierzy w mieszkaniu.

3. Odczyt wskazań wodomierzy po ich zamontowaniu, po raz pierwszy w lokalu, następuje po upływie 1 kwartału od daty ich zamontowania z zachowaniem postanowień zawartych w ust. 1. W okresie do pierwszego odczytu wodomierzy, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest wnosić zaliczkę za zużycie wody zimnej w ilości 5 m3 na osobę miesięcznie oraz zaliczkę na podgrzanie wody w ilości 2,5 m3 na osobę miesięcznie.
Powyższe dotyczy również mieszkań nowo wybudowanych wyposażonych w wodomierze.

4. Odczyt wodomierza bez nakładki elektronicznej dokonany przez przedstawiciela Spółdzielni musi być potwierdzony podpisem przez użytkownika lokalu na protokole montażu bądź rejestrze lub karcie odczytu wodomierza”

2) W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) wnosi – wraz z pozostałymi opłatami za korzystanie z lokalu – opłaty ryczałtowe za wodę w postaci zaliczek miesięcznych obliczonych przez Spółdzielnię w sposób następujący:
a) za zużycie zimnej wody, wynikającą z iloczynu indywidualnego średniomiesięcznego zużycia wody w lokalu w poprzednim roku kalendarzowym i ceny urzędowej MPWiK za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków,

b) za podgrzanie wody, wynikającą z iloczynu średniomiesięcznej ilości zużytej ciepłej wody w poprzednim roku kalendarzowym i ceny podgrzania 1 m3, wyliczonej na podstawie kosztów podgrzania w poprzednim roku dla danego budynku/budynków” .

3) W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika uszkodzenia wodomierza, podstawą do rozliczenia zużycia wody do dnia wymiany wodomierza jest średnie zużycie wody wykazywane przez ten wodomierz z poprzednich czterech okresów rozliczeniowych. Wadliwość wodomierza winna być potwierdzona ekspertyzą właściwego urzędu, którą zleca Spółdzielnia na pisemny wniosek użytkownika lokalu. Przy potwierdzeniu prawidłowej pracy urządzenia koszt ekspertyzy ponosi użytkownik lokalu. W przypadku stwierdzenia wadliwych wskazań wodomierza koszt ekspertyzy i wymiany lub naprawy urządzenia w okresie gwarancji ponosi dostawca wodomierzy, a po upływie okresu gwarancji koszty są pokrywane z funduszu remontowego”.

4) W § 8 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) każdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody i odprowadzenia ścieków przez podanie ich aktualnej wysokości w sposób ogólnie przyjęty w S.M. „Czuby” oraz ustalenie ilości wody zimnej i kosztów podgrzania wody – dla starej i nowej ceny – wg metody interpolacji biorąc za podstawę zużycie w danym okresie rozliczeniowym” .

5) W § 8 lit. d otrzymuje brzmienie:
„ d) dokonywanie okresowych legalizacji i wymiany wodomierzy w ramach środków funduszu remontowego (okres ważności legalizacji dla wodomierzy wynosi 5 lat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.01.2008 r w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2008 r nr 5 poz. 29 z późn. zmianami)”,

6) W § 9 lit. d otrzymuje brzmienie:
„ d) sprawdzać na bieżąco działanie wodomierza, a zauważone nieprawidłowości w działaniu wodomierza (np. brak wskazań zużycia wody) zgłaszać niezwłocznie do administracji osiedla,

7) W § 9 lit. e otrzymuje brzmienie:
„ e) w terminach podanych przez Spółdzielnię udostępnić lokal dla dokonania kontroli, naprawy, legalizacji lub wymiany wodomierza”,

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

Załącznik
do uchwały Nr ………………..
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia ………………. r.

Regulamin
rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach
Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania
opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Za lokal wyposażony w wodomierze uważa się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe posiadające:
a) legalizację Głównego Urzędu Miar,
b) dopuszczenie do eksploatacji na terenie Polski wydane przez właściwą instytucję,
c) oplombowanie wykonane przez służby techniczne S.M. „Czuby”,
d) dokumentację odbiorową wykonaną przez służby eksploatacyjne S.M. „Czuby”.

§ 2

 1. Przez cenę wody (ustaloną przez Radę Miejską w Lublinie), rozumie się opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Przez jednostkowy koszt podgrzania 1 m3 wody rozumie się opłatę zaliczkową pobieraną za jej podgrzanie (określoną uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni).
  Zasady rozliczania kosztów podgrzania ciepłej wody określi odrębny Regulamin Uchwalony przez Radę Nadzorczą.

II. ZASADY ODCZYTÓW I ROZLICZEŃ W LOKALACH

§ 3

1. System zindywidualizowany

 1. Odczytu wskazań wodomierzy wody ciepłej i zimnej dokonuje przedstawiciel Spółdzielni 4 razy w roku, w okresach kwartalnych, według stałego harmonogramu ustalonego przez Zarząd Spółdzielni. Informacja o terminach odczytu wodomierzy jest zamieszczana w klatkach schodowych.
 2. Odczyt radiowy wodomierzy z nakładką elektroniczną dokonuje się drogą radiową bez konieczności wchodzenia do mieszkań na ostatni dzień każdego kwartału, tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku. Nakładki elektroniczne służą do przesyłu radiowego danych z wodomierzy. W przypadku wadliwego działania nakładek elektronicznych Użytkownik lokalu ma obowiązek umożliwić dokonanie odczytów kontrolnych wodomierzy w mieszkaniu.
 3. Odczyt wskazań wodomierzy po ich zamontowaniu, po raz pierwszy w lokalu, następuje po upływie 1 kwartału od daty ich zamontowania z zachowaniem postanowień zawartych w ust. 1. W okresie do pierwszego odczytu wodomierzy, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest wnosić zaliczkę za zużycie wody zimnej w ilości 5 m3 na osobę miesięcznie oraz zaliczkę na podgrzanie wody w ilości 2,5 m3 na osobę miesięcznie.
  Powyższe dotyczy również mieszkań nowo wybudowanych wyposażonych w wodomierze.
 4. Odczyt wodomierza bez nakładki elektronicznej dokonany przez przedstawiciela Spółdzielni musi być potwierdzony podpisem przez użytkownika lokalu na protokole montażu bądź rejestrze lub karcie odczytu wodomierza.

2. System uproszczony

 1. System uproszczony może być stosowany w poszczególnych grupach rozliczeniowych wynikających z technicznych uwarunkowań zbiorczego pomiaru zużycia wody w danej grupie rozliczeniowej.
 2. Rozliczenie kosztów zużycia wody w systemie uproszczonym może być stosowane gdy zażąda tego w formie pisemnej 100% użytkowników lokali w danej grupie rozliczeniowej.
 3. Koszt zużycia wody w systemie uproszczonym rozliczany będzie proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokalu.

§ 4

 1. Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) wnosi – wraz z pozostałymi opłatami za korzystanie z lokalu – opłaty ryczałtowe za wodę w postaci zaliczek miesięcznych wyliczonych obliczonych przez Spółdzielnię w sposób następujący:
  a) za zużycie zimnej wody, wynikającą z iloczynu indywidualnego średniomiesięcznego zużycia wody w lokalu w poprzednim roku kalendarzowym i ceny urzędowej MPWiK za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków,
  b) za podgrzanie wody, wynikającą z iloczynu średniomiesięcznej ilości zużytej ciepłej wody w poprzednim roku kalendarzowym i ceny podgrzania 1 m3, wyliczonej na podstawie kosztów podgrzania w poprzednim roku dla danego budynku/budynków.
 2. Na pisemny wniosek członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) Zarząd Spółdzielni może w uzasadnionych przypadkach zmniejszyć lub zwiększyć wysokość zaliczki.

§ 5

 1. Różnica powstała w wyniku rozliczenia kosztów zużycia wody pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami, a opłatami wniesionymi przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) w formie zaliczek, regulowana będzie następująco:
  a) niedopłatę członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) wnosi przy uiszczaniu należności za używanie lokalu w miesiącu następnym po dokonaniu rozliczenia,
  b) nadpłatę zalicza się (z zastrzeżeniem pkt. c) na poczet najbliższych należności za używanie lokalu,
  c) w przypadku członków Spółdzielni (użytkowników lokali) zadłużonych wobec Spółdzielni, nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet zadłużenia z tytułu należności za używanie lokalu.
 2. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika uszkodzenia wodomierza, podstawą do rozliczenia zużycia wody do dnia wymiany wodomierza jest średnie zużycie wody wykazywane przez ten wodomierz z poprzednich czterech okresów rozliczeniowych. Wadliwość wodomierza winna być potwierdzona ekspertyzą właściwego urzędu, wykonaną na koszt właściciela (użytkownika) lokalu w przypadku potwierdzenia jego winy którą zleca Spółdzielnia na pisemny wniosek użytkownika lokalu. Przy potwierdzeniu prawidłowej pracy urządzenia koszt ekspertyzy ponosi użytkownik lokalu. W przypadku stwierdzenia wadliwych wskazań wodomierza koszt ekspertyzy i wymiany lub naprawy urządzenia w okresie gwarancji ponosi dostawca wodomierzy, a po upływie okresu gwarancji koszty są pokrywane z funduszu remontowego.
 3. W przypadku wymiany wadliwie działającego wodomierza na nowy, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) winien po upływie pełnego miesiąca od daty montażu wodomierza, podać do Administracji Osiedla stan wodomierza, celem ustalenia nowej wysokości zaliczki.

§ 6

 1. Należność za zużycie wody zimnej jest obliczana jako sumę objętości zużytej w lokalu wody zimnej i ciepłej pomnożonej przez cenę wody zimnej.
 2. Należność za podgrzanie wody obejmuje wyłącznie koszty energii cieplnej służącej do podgrzania zimnej wody wodociągowej, zużytej jako ciepła woda w lokalach.

§ 7

W przypadku zmiany użytkownika lokalu Spółdzielnia dokona odczytu wodomierzy i naniesie dane w protokole zdawczo-odbiorczym celem umożliwienia rozliczenia wody.
Rozliczenie z członkiem Spółdzielni (użytkownikiem lokalu) zwalniającym lokal winno nastąpić do jednego miesiąca od wydania lokalu Spółdzielni.

III. OBOWIĄZKI S.M. „CZUBY” WYKONYWANE PRZEZ SŁUŻBY SPÓŁDZIELNI

§ 8

Do obowiązków Spółdzielni należy:
a) założenie lub zdjęcie plomb instalacyjnych na wodomierzach w lokalach w przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu), z powodu zainstalowania, wymiany lub okresowej legalizacji wodomierzy,
a) każdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody i odprowadzenia ścieków przez podanie ich aktualnej wysokości w sposób ogólnie przyjęty w S.M. „Czuby” oraz ustalenie ilości wody zimnej i kosztów podgrzania wody – dla starej i nowej ceny – wg metody interpolacji biorąc za podstawę zużycie w danym okresie rozliczeniowym,
b) przeprowadzanie 4 razy w roku odczytów i rozliczenia zaliczek wpłaconych przez członków Spółdzielni (użytkowników lokali),
c) prowadzenie rejestru zamontowanych w zasobach S. M. „Czuby” w Lublinie wodomierzy w szczególności z uwzględnieniem okresu ważności ich legalizacji,
d) dokonywanie okresowych legalizacji i wymiany wodomierzy w ramach środków funduszu remontowego (okres ważności legalizacji dla wodomierzy wynosi 5 lat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.01.2008 r w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2008 r nr 5 poz. 29 z późn. zmianami),
e) wymiana na koszt członka spółdzielni wodomierza uszkodzonego z jego winy.

IV. OBOWIĄZKI CZŁONKA SPÓŁDZIELNI (UŻYTKOWNIKA LOKALU)

§ 9

Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) obowiązany jest:
a) nie dokonywać zmian usytuowania wodomierzy bez zgody administracji osiedla,
b) dbać o oplombowanie wodomierzy,
c) umożliwić łatwy dostęp do wodomierzy (odczyt i wymiana wodomierza) – w przypadku jego braku Spółdzielnia ma prawo potraktować wodomierz jako nie udostępniony do odczytu,
d) sprawdzać na bieżąco działanie wodomierza, a fakt zatrzymania się wodomierza zauważone nieprawidłowości w działaniu wodomierza (np.brak wskazań zużycia wody) zgłaszać niezwłocznie do administracji osiedla,
e) umożliwić na żądanie osób upoważnionych przez Spółdzielnię dokonanie odczytów kontrolnych w terminach podanych przez Spółdzielnię udostępnić lokal dla dokonania kontroli, naprawy, legalizacji lub wymiany wodomierza,
f) Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) ma prawo żądać okazania stosownego upoważnienia wystawionego przez Administrację Osiedla.

V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 10

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza, spowodowanego jego nieprawidłową eksploatacją, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) ponosi pełne koszty wymiany lub naprawy wodomierza.

§ 11

W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię poboru wody z pominięciem wodomierzy, przeróbki instalacji wodociągowej przed wodomierzem, zerwania plomby legalizacyjnej lub instalacyjnej, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zostanie obciążony kosztami doprowadzenia instalacji wodnej do stanu pierwotnego oraz obowiązany jest do uiszczenia kwoty równoważnej zużyciu 100 m3 wody wg ceny obowiązującej w miesiącu ujawnienia nielegalnego poboru lub zerwania plomby.
Niezależnie od tego obowiązku członek (lub użytkownik lokalu) ma zapłacić za zużytą wodę w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 10 m3 miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w lokalu oraz zobowiązany jest wnosić zaliczkę na podgrzanie wody w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 5 m3 na osobę miesięcznie.

§ 12

W przypadku nie udostępnienia wodomierza w lokalu w wyznaczonym terminie w celu dokonania odczytu zużycia wody, członek (lub użytkownik lokalu) zostanie obciążony za dany kwartał zużyciem wody w ilości odpowiadającej zużyciu poprzedniego kwartału.

§ 13

 1. W odniesieniu do lokali niewyposażonych w indywidualne wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest:
  a) wnosić opłaty za zimną wodę w wysokości zryczałtowanej 10 m3 na 1 osobę miesięcznie,
  b) wnosić opłaty za podgrzanie wody w wysokości zryczałtowanej 5 m3 na 1 osobę miesięcznie.
 2. W lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, w których nie jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy ani jedna osoba, koszt zużycia wody nalicza się wg § 13 ust 1 dla jednej osoby.

§ 14

 1. Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w osiedlu wynikający z różnicy wskazań wodomierzy głównych (wg których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach.
 2. Spółdzielnia koszty niedoboru wody rozlicza w okresach kwartalnych – za dany kwartał rozliczy przy następnym rozliczeniu wody.
 3. Podstawową zasadą i jednostką do rozliczania niedoboru bilansu zużycia wody jest osiedle. Dotyczy to zarówno sytuacji gdy we wszystkich budynkach osiedla lokale są w całości opomiarowane tradycyjnymi wodomierzami jak i wodomierzami z odczytem radiowym.
 4. W sytuacji, gdy na terenie osiedla jest nieruchomość, gdzie mieszkania zostały opomiarowane elektronicznymi wodomierzami z odczytem radiowym i jednocześnie jest spełniony warunek, że dla tej nieruchomości jest możliwe jednoznaczne określenie ilości dostarczonej wody przez MPWiK, dopuszcza się rozliczenie niedoboru bilansu zużycia wody w ramach tej nieruchomości, na wniosek większości osób posiadających tytuł prawny do lokalu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

 1. Nie dopuszcza się montażu wodomierzy przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) bez zgody Spółdzielni.
 2. Dla zachowania jednakowych warunków rozliczania zużycia wody z użytkownikami lokali – wymieniane wodomierze w danej jednostce rozliczeniowej muszą posiadać takie same cechy metrologiczne i rodzajowe.
 3. Wodomierz jako urządzenie pomiarowe i rozliczeniowe stanowi własność Spółdzielni.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I – nie realizować wniosków zgłoszonych przez Marka Lisa i Zofię Całzińską

II. Komisja GZM i I wnioskuje do Rady Nadzorczej by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez członków Zarządu oraz o dyskusji jednomyślnie – 20 za:

a) podjęła uchwałę nr 69/11/2014 z dnia 16.09.2014 r. w sprawie zmiany w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

b) nie przyjęła do realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przez Marka Lisa i Zofię Całzińską

A)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 15.09.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– Wniosek do Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2014 r. z osiedla Widok

1.
Wnoszę o zmianę w Załączniku Nr l do uchwały Nr 33/3/2007 Rady Nadzorczej S.M. Czuby w Lublinie z dnia 20.03.2007 r. w § 5 pkt 4 polegającą na dopisaniu po słowach „W wypadku braku zadań premiowych na dany kwartał przyznanie premii następuje uznaniowo”, słów „maksymalnie do 10 % wynagrodzenia zasadniczego.”

– W tym miejscu w protokole umieszczono – Stanowisko prawne w sprawie wniosku Pani Elżbiety Siwek o zmianę załącznika do uchwały nr 33/3/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

– W tym miejscu w protokole umieszczono Zasady wynagradzania członków Zarządu zatwierdzone w dniu 24.06.2014 r.

– treść § 5 Zasad wynagradzania członków Zarządu w uchwale nr 33/ 3/2007 z dnia 20.03.2007 r. przed zmianą w dniu 24.06.2014 r.

§ 5

 1. Członkom Zarządu wymienionym w § 2 może być przyznana miesięczna premia zadaniowa do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego przyznawana i wypłacana za okresy kwartalne.
 2. Zakres zadań premiowych na dany kwartał określa każdorazowo Rada Nadzorcza najpóźniej na ostatnim posiedzeniu w kwartale poprzedzającym.
 3. Przyznanie premii, o której mowa w ust. 1 następuje na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej po upływie kwartału, ostatnim posiedzeniu w kwartale o którym mowa w ust. 2.
 4. W wypadku braku zadań premiowych na dany kwartał przyznanie premii następuje uznaniowo na podstawie oceny bieżącej działalności Członków Zarządu.

oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by nie realizowała wniosku zgłoszonego przez Elżbietę Siwek gdyż jest to wniosek niecelowy, a proponowana zmiana, pomijając wskazanie złej podstawy prawnej, byłaby sprzeczna z art. 9 § 3 i § 4 Kodeksu pracy, stwierdzającym, że postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia układów zbiorowych pracy.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania postanowiła nie realizować wniosku zgłoszonego do Walnego Zgromadzenia przez Elżbietę Siwek z uzasadnienie zawarty we wniosku Komisji Rewizyjnej.

Członkowie komisji po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

– Zapytaniem prawnym.

„ Czy w świetle obowiązujących w SM Czuby przepisów istnieje możliwość realizacja wniosku zgłoszonego przez Waldemara Żaka dot. odstąpienia Rady Nadzorczej od przyznawania członkom Zarządu premii kwartalnej określonej w § 5 Zasad wynagradzania członków Zarządu SM Czuby i włączenia jej do płacy zasadniczej ?

– W tym miejscu w protokole umieszczono – Stanowisko prawne w sprawie wniosku zgłoszonego przez Waldemara Żaka w sprawie włączenia premii do płacy zasadniczej

oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by nie realizowała wniosku zgłoszonego przez Waldemara Żaka gdyż w aktualnym stanie prawnym (przepisy wewnętrzne Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie) brak jest możliwości włączenia premii uznaniowej do płacy zasadniczej. Premia uznaniowa jest dodatkowym i samodzielnym wynagrodzeniem, a jej przyznanie pozostawione jest do decyzji Rady Nadzorczej w zależności od oceny pracy członka Zarządu.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 2 głosie wstrzymującym się od głosowania postanowiła nie realizować wniosku zgłoszonego przez Waldemara Żaka z uzasadnienie zawarty we wniosku Komisji Rewizyjnej.

F)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 15.09.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– Wniosku do Walnego Zgromadzenia z dnia 20.05.2014 r z osiedla Ruta
Wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia obradującego w 2014 r. na osiedlu „Ruta” o przyjęcie go w pkt. 15 porządku obrad.
1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zmiany w regulaminie odpłatności za kserokopie dokumentów do wy s. 0,15 zł. za stronę, jak w zakładach usługowych.
Sp-nia za nasze pieniądze zatrudnia archiwistę, który bez dodatkowej opłaty ma obowiązek wyszukać żądane dokumenty, jak i pracownika ds. organów samorządowych.

– W tym miejscu w protokole umieszczono Regulamin dotyczący zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

-W tym miejscu w protokole umieszczono Polecenie służbowe nr 5/2013 Prezesa Zarządu SM „Czuby” w Lublinie z dnia 10.04.2013 r. w sprawie: sposobu udostępniania lub przekazywania dokumentów i materiałów

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by nie realizowała wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu dot. zmian w regulaminie odpłatności za kserokopie dokumentów. W informacji dot. realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu powinna wyjaśnić, że

„Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu kalkulacji kosztów sporządzenia odbitki kserograficznej, postanowiła nie dokonywać zmian w obowiązującym Regulaminie.
W zakładach usługowych pracownicy sporządzają jedynie kserokopię dokumentów dostarczanych im przez potencjalnych klientów. Nie muszą więc wyszukiwać tych dokumentów, np. w archiwach.
W instytucjach publicznych, takich jak np. sądy – opłata za sporządzenie jednej strony kserokopii dokumentu z akt sprawy wynosi również 1 zł (art. 78 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. z 2014 r, poz. 1025). W Spółdzielni żaden z pracowników nie jest zatrudniony jako osoba obsługująca jedynie kserokopiarkę. Każda czynność sporządzenia kserokopii dokumentu dla członka Spółdzielni jest dodatkową czynnością pracownika danego działu, poza normalnym tokiem pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Ponadto większość wniosków o sporządzenie kserokopii dokumentów składa nieliczna grupa członków Spółdzielni”.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania postanowiła nie realizować wniosków zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia dot. zmian w regulaminie odpłatności za kserokopie dokumentów z uzasadnienie zawarty we wniosku Komisji Rewizyjnej.

Ad. 4

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 15.09.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Do Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Niżej podpisani członkowie Spółdzielni zaskarżają Uchwalę nr 13/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 30.06.2014 r. i wnoszą o jej uchylenie.

Uzasadnienie

 
Przedmiotowa Uchwała została podjęta ze złamaniem obligatoryjnych przepisów:

 1. Art. 64 Konstytucji RP poprzez decydowanie za właścicieli lokali mieszkalnych o urządzeniach, jakie mają być montowane w ich mieszkaniach, bez ich wiedzy i zgody.
 2. Art. 198-201 kodeksu cywilnego
 3. Art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez wykraczanie poza zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną. ( vide pismo Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z 13.02.2009 r. oraz Uchwala NSA II OPS 2/12 z 13.11.2013 r.)

Przepis ten ogranicza uprawnienia Spółdzielni do zarządu nieruchomościami wspólnymi. Żadne lokale mieszkalne, a tym bardziej z odrębną własnością nie są nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Spółdzielni. Tym bardziej nie są nimi ani grzejniki znajdujące się w tych lokalach, ani planowane do zamontowania podzielniki kosztów c.o.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości posiada więc kompetencje do podejmowania uchwał tylko dot. nieruchomości wspólnych stanowiących współwłasność spółdzielni, a nie spraw**dotyczących lokali mieszkalnych będących własnością członków Sp-ni lub osób nie będących jej członkami.
Tak więc przed podjęciem zaskarżanej przez nas Uchwały zobowiązana była uzyskać zgodę wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych w sprawie montażu podzielników kosztów c.o. w ich mieszkaniach, informując ich najpierw o koszcie tych podzielników i zasadach finansowania, koszcie odczytu oraz o sposobie działania, zaletach i wadach.

Nie miała Rada Przedstawicieli Nieruchomości prawa zadecydować za przyszłych właścicieli tych podzielników o sposobie ich finansowania, nie wiedząc kompletnie, jaki będzie koszt jednego podzielnika oraz kto i na jakich warunkach udziela tego kredytu na okres 10 lat. Rada Przedstawicieli Nieruchomości wykroczyła poza swoje kompetencje decydując za mieszkańców o zaciągnięciu kredytu lub pożyczki na sfinansowanie zakupu i montażu podzielników kosztów c.o. W niektórych budynkach naszej Nieruchomości Przedstawiciel nie uzyskał podpisów większości mieszkańców, a we wszystkich zgody właścicieli lokali.

Reasumując powyższe wnosimy o uchylenie w/w Uchwały i zobowiązanie Rady Przedstawicieli Nieruchomości do podjęcia przedmiotowej Uchwały w terminie późniejszym, po uprzednim, rzetelnym poinformowaniu Mieszkańców tej Nieruchomości odnośnie:

 1. rodzaju proponowanych podzielników kosztów c.o, – zasad ich działania, szkodliwości i dopuszczalności do stosowania w budownictwie mieszkaniowym
 2. kosztu jednego podzielnika
 3. ilości i wysokości rat, w jakich dokonywana byłaby spłata kredytu
 4. kto udziela kredytu na zakup podzielników kosztów c.o – czy bank, wykonawca, czy Spółdzielnia ?
 5. jakie odsetki wiążą się ze spłatą kosztu podzielników w ratach ?
 6. jaki będzie koszt odczytu podzielników c.o. ?
 7. możliwości dokonania zapłaty za podzielniki jednorazowo, po ich zamontowaniu
 8. zasad rozliczania kosztów c.o. w przypadku nie wyrażenia zgody na montaż podzielników kosztów c.o.

i uzyskaniu w formie pisemnej decyzji od wszystkich mieszkańców tej Nieruchomości, a przede wszystkim właścicieli lokali.

Uchwała Nr 13 /2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie: wymiany podzielników c.o. z wyparkowych na elektroniczne z odczytem drogą radiową w nieruchomości ES 013.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do pisma mieszkańców nieruchomości ES 013 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wyraża zgodę na montaż elektronicznych podzielników ciepła z odczytem drogą radiową w budynkach przy ulicy Fantastycznej 5, 7, 9, 13, 15 montaż podzielników nastąpi po zakończeniu okresu rozliczeniowego 2014.

Koszt wymiany podzielników rozłożony zostanie na 10 lat, spłata nastąpi przy rozliczeniu corocznym ciepła.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

– W tym miejscu w protokole umieszczono Opinia prawna w sprawie uchylenia uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 czerwca 2014 r. nr 13/2014.

– projektem uchwały

Projekt

UCHWAŁA Nr… /… /2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni od uchwały nr 13/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wymiany podzielników c.o. z wyparkowych na elektroniczne z odczytem drogą radiową w nieruchomości ES 13.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 w związku z § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę nr 13/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wymiany podzielników c.o. z wyparkowych na elektroniczne z odczytem drogą radiową w nieruchomości ES 13.

§ 2

Uchwałę wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Załącznik
do uchwały Nr …/… /2014
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni od uchwały nr 13/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wymiany podzielników c.o. z wyparkowych na elektroniczne z odczytem drogą radiową w nieruchomości ES 13.

Członkowie Spółdzielni zaskarżyli uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 czerwca 2014 r. nr 13/2014 do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dacie 04 września 2014 r., zarzucając jej między innymi naruszenie przepisów Konstytucji RP, Kodeksu cywilnego, a także ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Wniosek o uchylenie uchwały został złożony z uchybieniem 30-dniowego terminu do jej zaskarżenia, licząc od dnia powzięcia wiadomości o uchwale (§ 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania).

Podjęta uchwała wywieszona była na tablicy ogłoszeń w Administracji Osiedla „Skarpa” oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.sm.czuby.lublin.pl (§ 21 ust. 5 wyżej wymienionego regulaminu).
Wnioskodawcy wniosek złożyli po upływie 30 dni, licząc od dnia wywieszenia uchwały, z naruszeniem wyżej wymienionego regulaminu.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji (Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa podjęła uchwałę na wniosek większości mieszkańców nieruchomości) – oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę nr 79/21/2014 z dnia 16.09.2014 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni od uchwały nr 13/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wymiany podzielników c.o. z wyparkowych na elektroniczne z odczytem drogą radiową w nieruchomości ES 13 – w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 19.08.2014 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Ad. 6
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych udzieliła wyjaśnień i zapoznała członków Rady z poniżej przedstawionymi pismami:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZUBY”
20-538 LUBLIN, UL. WATYKAŃSKA 6

Lublin, dn.2014-09-02

Prezydent Miasta Lublin
Krzysztof Żuk
Plac Łokietka 1
20-071 Lublin

Dot: zamiaru przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Hetmańskiej (projekt uchwały Rady Miasta Lublin ogłoszony w BIP z dnia 22 sierpnia 2014 r druk nr 1430-1).

Po zapoznaniu z projektem uchwały w ww sprawie oraz konsultacji z mieszkańcami osiedla Błonie oraz Radnym Miasta Panem Markiem Jakubowskim, Zarząd Spółdzielni wraz z Radą Nadzorczą SM „Czuby” zawracają się z prośbą o uwzględnienie poniższych wniosków:

1) Rozszerzenie zakresu opracowania o sąsiadujący teren – obejmujący budynek Biblioteki miejskiej i Biuro Obsługi Mieszkańców UM Lublin przy ul. Szaserów. Zmiana MPZP w tym rejonie jest konieczna w celu umożliwienia budowy miejsc postojowych dla interesantów, którzy obecnie blokują parkingi mieszkańców sąsiednich bloków. Nadmieniamy, że obowiązkiem każdego inwestora jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla funkcjonowania obiektu. Biblioteka miejska ani też Biuro Obsługi Mieszkańca nie posiadają wybudowanych dla swoich potrzeb parkingów.

2) Poszerzenie pasa drogowego ul. Hetmańskiej w celu umożliwienia budowy chodnika, części jezdnej oraz utworzenia strefy parkowania prostopadłego po obu stronach ulicy.

3) Pozostawienie funkcji pod obiekty oświatowe, w szczególności przeznaczone pod przedszkole i żłobek. Potrzeby w tym zakresie są bardzo duże, ponieważ na terenie osiedla Błonie nie ma żadnego przedszkola Wydziału Oświaty, nie ma też żadnego żłobka. Najbliższa placówka oświatowa typu żłobek znajduje się przy ul. Wileńskiej. Na terenie dzielnicy Czuby mamy coraz więcej młodych ludzi z małymi dziećmi i żadnych perspektyw rozwoju infrastruktury oświatowej. Praktycznie, przewidziane w ubiegłych latach rezerwy terenowe zostały już zabudowane przez developerów. Wprowadzenie budynków mieszkalnych w tym rejonie będzie skutkowało kolejnymi konfliktami – podobnie jak przy budowie osiedla Wiśniowy Sad przy ul. Dziewanny i Różanej. Wspólnoty grodzą swoje tereny, nie posiadają odpowiednich dojazdów ani wystarczającej ilości parkingów. Parkują samochody na parkingach istniejących budynków skutecznie je blokując.
Biorąc pod uwagą perspektywy rozwoju osiedla Błonie oraz sąsiednich osiedli naszej Spółdzielni i nowopowstałych przy ul. Orkana, mając na uwadze zabezpieczenie niezbędnych potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszych bardzo prosimy o uwzględnienie naszych wniosków podczas prac dot. zmian obecnego MPZP.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZUBY”
20-538 LUBLIN, UL. WATYKAŃSKA 6

Lublin, dnia 2014-09-11

Pan
Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
Plac Króla Łokietka 1
20-109 LUBLIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie zwraca się z uprzejmą prośbą o ujęcie w planie budżetu na 2015 rok wydatków związanych z remontem i dostosowaniem do potrzeb mieszkańców infrastruktury miejskiej znajdującej się na terenach lub w sąsiedztwie naszej Spółdzielni.
Doceniamy dotychczasowe zaangażowanie i wspieranie inicjatyw społecznych oraz dziękujemy za wprowadzenie do tegorocznego budżetu Miasta między innymi remontu ulicy Stokrotki i ciągu pieszego w os. Ruta oraz części chodnika przy ul. Bursztynowej w os. Widok.

Większość przedsięwzięć ujętych poniżej w propozycjach planu na 2015 r. zgłaszana już była w latach poprzednich. Konieczność ich wykonania nie wynika tylko ze względów estetycznych, czy też poprawy komfortu zamieszkania, ale przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa ludzi.

Przedstawione potrzeby wynikają z wcześniejszych wieloletnich zaniedbań i nie podejmowania działań na rzecz zagospodarowania terenów miejskich w obrębie dzielnicy Czuby, dlatego w imieniu swoich członków Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” ponawia prośbę o ujęcie w planie budżetu na 2015 rok poniżej przedstawionego zakresu robót.

Osiedle Skarpa

 1. Kompleksowy remont nawierzchni asfaltowej jezdni i alejek wraz z budową miejsc postojowych na całej długości ul. Romantycznej.
 2. Kompleksowy remont nawierzchni asfaltowej jezdni i alejek wraz z budową miejsc postojowych na całej długości ul. Gościnnej.
 3. Kompleksowy remont schodów terenowych prowadzących od Alei Młodości do:
  a) domków jednorodzinnych przy ul. Gościnnej 60-76 (działka nr 33/7),
  b) budynku przy ul. Romantycznej 9 (działka nr 33/7).
 4. Remont głównego ciągu pieszego Alei Młodości i Alei Marzeń.

Osiedle Ruta

 1. Remont i przebudowa ulicy Dziewanny i Różanej (oraz łącznika) – poszerzenie i budowa miejsc postojowych wzdłuż tych ulic, mających na celu poprawę bezpieczeństwa i drożności komunikacyjnej osiedla.
 2. Remont istniejącego i wykonanie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego od ul. Różanej do kładki nad ul. Filaretów wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych do przychodni zdrowia przy ul. Jutrzenki (miejsce bardzo niebezpieczne – namalowanie pasów, ustawienie znaków drogowych).
 3. Wyprofilowanie zakrętu (bardzo niebezpiecznego) na ul. Jutrzenki w okolicach przychodni zdrowia.
 4. Budowa zejścia do wąwozu rekreacyjnego (łącznie ze ścieżką rowerową) w kierunku LSM za budynkami przy ul. Różanej 20 i 22.
 5. Budowa miejsc parkingowych dla ok. 25 samochodów naprzeciw budynku przy ul. Różanej 17.
 6. Ułożenie chodnika wzdłuż ul. Jutrzenki od budynku ul. Różana 7 do skrzyżowania z ul. Różaną.

Osiedle Łęgi

 1. Remont ul. Wiklinowej wraz z budową dodatkowych miejsc postojowych na działce 48/3 i 47/2.
 2. Remont ul. Biedronki stanowiącej jedyny dojazd do zespołu szkół. Duże natężenie ruchu przy złym stanie nawierzchni stwarza ogromne zagrożenie dla ich użytkowników.
 3. Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Bocianiej (działka 23/6 – równolegle do osi ulicy, wzdłuż ul. Jana Pawła II i działka 5/14 – rozbudowa istniejącego pola parkingowego przy zespole garażowym).
 4. Budowa chodnika wzdłuż ul. Biedronki na dz. nr 48/3 na wysokości budynku garażowego przy ul. Biedronki 2a, b, c.
 5. Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic J. Pawła II i Tymiankowej.
 6. Wykonanie ekranów akustycznych wzdłuż ul. J. Pawła II na wysokości budynku przy ul. Tymiankowej 48.

Osiedle Widok

 1. Budowa chodnika do wąwozu Jana Pawła II od ul. Szmaragdowej – równolegle do ogrodzenia Przedszkola nr 63.
 2. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Szmaragdowej 30 i 34 oraz pomiędzy ul. J. Pawła II i Szmaragdową.
 3. Remont sięgacza z miejscami postojowymi od ulicy Bursztynowej do Bursztynowej 31 – 35.
 4. Remont sięgacza z chodnikiem i miejscami postojowymi od ulicy Szmaragdowej do Szmaragdowej 30 i 34.

Osiedle Poręba

 1. Wykonanie zjazdu dla wózków na wybudowanych schodach od ulicy Szafirowej do Parku im. Jana Pawła II.
 2. Wybudowanie brakującego fragmentu ścieżki rowerowej biegnącej od Al. Kraśnickiej wzdłuż ul. Jana Pawła II – na odcinku od pawilonu „Lidl” do ścieżki rowerowej w Parku im. Jana Pawła II.
 3. Wybudowanie dodatkowego pasa ruchu na ulicy Jana Pawła II dla pojazdów wyjeżdżających z osiedla ulicą Szafirową przy prawo-skręcie za skrzyżowaniem tych ulic.
 4. Zamontowanie progów zwalniających na ulicach Nefrytowej, Agatowej, Szafirowej, Turkusowej.
 5. Dokończenie rozpoczętej Budowy chodnika od Parku im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej Nr 51 do ulicy Turkusowej.
 6. Opracowanie i wykonanie jednolitego projektu organizacji ruchu pojazdów na terenie całego osiedla „Poręba”.
 7. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów miejskich przylegających do terenu osiedla „Poręba” pomiędzy ul. Jana Pawła II a ulicami: Szafirową, Perłową, Agatową.
 8. Remont ul. Perłowej wraz z budowa zatok postojowych przy ulicy Perłowej i Agatowej.

Osiedle Błonie

 1. Wykonanie zjazdu na wózki inwalidzkie przy schodach prowadzących do przystanku (Kawaleryjska – Herbowa) ul. Armii Krajowej.
 2. Remont chodnika pomiędzy pawilonem Kawaleryjska 20 a Herbową.
 3. Wykonanie zejścia do przystanku ZTM przy ul. Orkana na wysokości Rycerskiej 2.
 4. Wykonanie przejścia podziemnego pod ul. Orkana (Szaserów – Kaczeńcowa).
 5. Wykonanie siłowni zewnętrznej  na terenie osiedla.
 6. Budowa parkingu w rejonie budynku biblioteki przy ul. Szaserów.

Niezależnie od powyższego prosimy również o zarezerwowanie środków na zimowe utrzymanie ulic oraz bieżące utrzymanie terenów miejskich w obrębie dzielnicy „Czuby”, tj. koszenie trawników, sprzątanie ulic, chodników i schodów terenowych przy kładkach od strony osiedli, sprzątanie głównych ciągów pieszych (szczególnie w wąwozach) łączących osiedla oraz inne niezbędne prace pielęgnacyjno-konserwacyjne.

Ad. 7
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w III kwartale 2014 r. biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za III kwarta 2014 r. terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych, brak skarg członków na sposoby załatwiania zgłaszanych spraw postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o przyznania dla każdego członka Zarządu premii za III kwartał 2014 w pełnej wysokości.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu wyjaśnień na zgłoszone pytania oraz po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w III kwartale 2014 r. postanowiła przyznać:

W tym miejscu w protokole umieszczono głosowanie w sprawie premii i wysokość przyznanej poszczególnym członkom Zarządu premii.

Ad. 8
Przewodniczący Komisji rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 15.09.2014 r. poniżej przedstawiony materiałów:

1. Wnioskiem z dnia 20.05.2014 r. z osiedla Ruta

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zmniejszenia ilości etatów w Administracjach Osiedli oraz w Zarządzie oraz zamrożenia funduszu płac i premii na okres 2 lat

– W tym miejscu w protokole umieszczono Opinię prawną w sprawie realizacji wniosku członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zamieszkałych w osiedlu „Ruta” o zmniejszenie ilości etatów w administracjach osiedli i w Zarządzie Spółdzielni oraz zamrożenie funduszu płac i premii na okres dwóch lat.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by nie realizowała wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu dot. do zmniejszenia ilości etatów w Administracjach Osiedli oraz w Zarządzie oraz zamrożenia funduszu płac i premii na okres 2 lat.
W informacji dot. realizacji wniosków powinny zostać zawarte wyjaśnienia

W niniejszej sprawie decyzję w formie uchwał podejmują organy Spółdzielni, które uprawnienia swoje realizują na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz wewnętrznych regulacji, jakimi są Statut Spółdzielni, regulaminy wewnętrzne, a także Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.
Stosownie do treści § 103b ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu Spółdzielni do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy między innymi uchwalanie planów gospodarczo-finansowych, struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury.

Oznacza to, że Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zatwierdza ilość etatów oraz fundusz płac w poszczególnych administracjach osiedli, w zależności od potrzeb, co ściśle związane jest z zadaniami ciążącymi na poszczególnych stanowiskach w administracji osiedla, a zadania te bezpośrednio związane są również z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej.

Rada Nadzorcza, jako organ Spółdzielni, pełni przede wszystkim funkcje kontrolne i decyzje poszczególnych organów zmienia w sytuacji, gdy są one sprzeczne z interesem Spółdzielni i gdy naruszają obowiązujący porządek prawny.

Na marginesie należy zaznaczyć, że zmiana decyzji zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem wiązałaby się z poniesieniem przez Spółdzielnię znacznych kosztów finansowych.
Decyzje Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w sprawie zmniejszenia ilości etatów w poszczególnych administracjach osiedli, a także decyzje Rady Nadzorczej w sprawie zmniejszenia ilości etatów w Zarządzie oraz zamrożenia funduszu płac i premii nie naruszają obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, a w szczególności Statutu Spółdzielni i Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników SM „Czuby” w Lublinie.

2. Wnioskiem z dnia 20.05.2014 r. z osiedla Ruta

2. Zobowiązuje się Zarząd i Radę Nadzorczą do niezatrudniania pracowników, którzy nabyli świadczenia emerytalne i rentowe.

– Stanowiskiem prawnym : Brak podstawy prawnej w drodze uregulowań kodeksowych do rozwiązywania umów o pracę z pracownikami, którzy nabyli uprawnienia emerytalne. Świadczą o tym liczne orzecznictwa Sądu Najwyższego stwierdzające, że nabycie uprawnień emertytalnych nie może być wystarczającą przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by nie realizowała wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu dot. niezatrudniania pracowników, którzy nabyli świadczenia emerytalne i rentowe.
W informacji dot. realizacji wniosków powinny zostać zawarte wyjaśnienia przytoczone w opinii.

– Waldemar Żak zgłosił uwagi do poniżej zawartych artykułów w Informatorze nr 52 wrzesień 2014:

W artykule – „Zakres robót do wykonania w poszczególnych osiedlach w 2015 r.” informacja dot. osiedla Skarpa jest bardzo ogólnikowa i w znacznie mniejszym zakresie niż o innych osiedlach. Kierownik osiedla stwierdziła, że informacja dot. osiedla Skarpa nie jest autorstwa pracowników administracji. Kto ją zatem sporządził ?

W artykule – „Remonty miejskie w osiedlach SM „CZUBY” brak jest informacji dot. remontu schodów pomiędzy osiedlem Skarpa a LSM i remontów schodów osiedle Skarpa – ulicy Jana Pawła II oraz wymienionego w artykule tak jak innych radnych pogrubioną czcionką nazwiska Zbigniewa Ławniczaka. Artykuł uważa za tendencyjny. Chciałby wiedzieć kto jest jego autorem.

Artykuł – „Wybory samorządowe do Rady Miasta Lublin „ uważa za całkowicie zbędny. Nie bardzo rozumie o co chodziło autorowi, co chciał przekazać

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 11:16, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2014