Protokół Nr 8/2014
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 19.08.2014 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Chodkiewicz Stefania, Zbigniew Gontarz, Jerzy Kutyła, Ryszard Klech, Husarek Teresa,
Grażyna Henkiel, Krzysztof Bara, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Barbara Rupczewska,
Waldemar Żak, Wiesław Augustowski, Dorota Szyszkowska, Roman Janczarek.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksplantacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja Zarządu na temat:
  a) zadłużenia członków wobec Spółdzielni,
  b) działań podejmowanych w celu pozyskania środków unijnych.
 3. Analiza działalności gospodarczo – finansowej za I półrocze 2014 r.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) kosztów Zarządzania na 2015 r.
  b) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2015 r.
  c) planu inwestycyjnego na 2015 r.
  d) zmian w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania ( kalkulacji ) opłat za używanie lokali.
  e) zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby” w Lublinie.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 8.07.2014 r.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie pracowniczej.
 8. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego powyżej porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 19 za.

Ad. 2

A)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się z przedstawioną poniżej i omówioną przez prezesa Zarządu tabelą – w tym miejscu w protokole umieszczono tabelę zawierającą zestawienie zadłużenia z tytułu:
– opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne
– opłat za pomieszczenia plastyczne
– garaże i parkingi
– lokale użytkowe
– dzierżawę terenu
– sprawy sądowe
– razem zadłużenie w osiedlach

nie zgłosili uwag.

Komisja Rewizyjna postanowiła zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by zobowiązała Zarząd Spółdzielni do uzupełnianie informacji o strukturę zaległości tj. ile osób posiada zaległości w przedziale do 1 000 zł, ilu do 5 000, ilu do 10 000, i powyżej.

Rada Nadzorcza wniosek Komisji Rewizyjnej przyjęła jednomyślnie – 19 za.

B)

Prezes Zarządu zapoznał członków Rady z poniższą informacją:

Fundusze Europejskie 2014-2020

Spółdzielnie Mieszkaniowe mogą ubiegać się o środki unijne w ramach programu operacyjnego na lata 2014-2020 z programu:
1) krajowego – środki z Europejskiego Funduszu Spójności
2) regionalnego – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ad 1.
Projekt programu został opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury, przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 r. i winien być negocjowany z Komisja Europejską.
Środki dla Sp-ni
– Program Operacyjny
– Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa – (4.3.) wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym;

Cele szczegółowe

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych.
Zwiększenie poprawy efektywności energetycznej, która łączy w sobie cele gospodarcze i społeczne, przyczyni się dodatkowo do zmniejszenia emisyjności gospodarki.

Zakres interwencji

Budynki mieszkalne, komercyjne i publiczne odpowiadają za niemal 40% zużycia energii i mają największy potencjał w zakresie oszczędności energii. Budynki będące własności publiczną stanowią około 12% powierzchni zasobów budowlanych UE. Państwa członkowskie są zobowiązane do dopilnowania, aby sektor publiczny podejmował takie działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, które generują największe oszczędności energii w najkrótszym czasie (art. 5 dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych).

Rolą funduszy UE powinno być promowanie efektywności energetycznej poprzez wdrożenie najbardziej efektywnych energetycznie technologii. Jednym z kierunków takich działań może być m.in. kompleksowa termomodernizacja budynków36 użyteczności publicznej i mieszkaniowych skutkująca wykorzystaniem technologii odzysku ciepła i wysokimi parametrami termoizolacyjności. Istotnym elementem utrudniającym poprawę efektywności w budynkach użyteczności publicznej i mieszkaniowych jest m.in. brak środków na inwestycje.

Przekłada się to na niewielkie możliwości wykonania pogłębionej termomodernizacji i na niewykorzystanie potencjału redukcji zużycia energii w tych budynkach. Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z wykorzystaniem instalacji OZE i wymianą źródeł ciepła prowadzi do większej redukcji zużycia energii cieplnej i elektrycznej.
Ponadto warunkiem wstępnym takich inwestycji jest przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii w sposób opłacalny, tak aby czynnikiem decydującym o wyborze takich inwestycji był najlepszy stosunek wykorzystania zasobów do osiągniętych rezultatów.

Koszty realizacji takich projektów powinny być adekwatne do realizowanego zakresu inwestycji i potencjalnych oszczędności energii. Poza tym obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje takich projektów jest przeprowadzenie audytów energetycznych, z których będzie można zweryfikować faktyczne oszczędności energii.
Dlatego też podmioty publiczne i prywatne muszą sporządzać swoje plany w oparciu o oceny potrzeb obejmujące wykazy wszystkich posiadanych budynków oraz związane z nimi koszty energii i w których należy priorytetowo traktować budynki o największym potencjale w zakresie oszczędności energii.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w tym priorytecie inwestycyjnym będzie jednym z elementów tzw. planów gospodarki niskoemisyjnej przygotowanych przez gminy, mogących zawierać miejskie audyty energetyczne. Przygotowywanie takich dokumentów wspierane jest w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013 ze środków PO IŚ. Każdy taki program musi być regularnie monitorowany pod kątem kształtowania się kosztów przypadających na jednostkę zaoszczędzonej energii oraz planowanego i osiągniętego okresu zwrotu nakładów. Dlatego też kluczowe w ramach oceny takich projektów będzie kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych. Poza tym o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO2).

Przewiduje się, że wsparcie w ramach tego priorytetu skierowane będzie głównie na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w tym również w zakresie związanym m.in. z ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła oraz podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE, wprowadzenie systemów zarzadzania energią. W budynkach powinny być stosowane instalacje OZE, które będą zapewniały przynajmniej częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię w tych budynkach, pełniąc jednocześnie rolę demonstracyjną i edukacyjną. W ramach opisywanego obszaru instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej.

Wsparciem mogą również zostać objęte działania związane z przygotowaniem audytów energetycznych takich budynków oraz prac projektowych w formie dotacji. Podobną formę wsparcia przewiduje się również w przypadku kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych.
Zarówno w przypadku budynków użyteczności publicznej, jak i mieszkaniowych nie wyklucza się zastosowania różnych form partnerstwa publiczno-prywatnego, przy realizacji takich projektów biorąc pod uwagę inne dostępne mechanizmy wsparcia tego sektora.

Uzupełniająco, w celu zainicjowania zmian w tym sektorze środki mogą być również przeznaczone na stworzenie ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.
Biorąc powyższe pod uwagę, przewiduje się wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z: ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
– przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
– budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła;
– instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
– instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach;
– instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Działania te mogą być prowadzone w koordynacji z realizacją projektów z zakresu modernizacji sieci ciepłowniczych oraz rozwoju wysokosprawnej kogeneracji prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło i chłód.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest m.in. dla organów władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych (w szczególności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz miast regionalnych i subregionalnych), państwowych jednostek budżetowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami.
Z uwagi na to, że interwencja będzie miała charakter horyzontalny i dotyczyła całego kraju, grupami docelowymi wsparcia będą użytkownicy korzystający ze wspartej infrastruktury.

Ad 2.
Projekt RPO województwa lubelskiego opracowany w kwietniu 2014 r został przesłany do Komisji Europejskiej w celu zatwierdzenia – przewidywany termin jesień 2014 r.
Najwcześniej pod koniec roku będą ogłoszenia w sprawie naboru wniosków.

Środki dla Sp-ni:
– Priorytet inwestycyjny 4.3
– Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych w sektorze mieszkaniowym

OKREŚLONY CEL PRIORYTETU:

Poprawa efektywności energetycznej w budownictwie użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym Potrzeba poprawy efektywności wykorzystania energii dotyczy wszystkich sektorów gospodarki, w tym oczywiście również budownictwa, zarówno w sektorze mieszkaniowym, jak również w budynkach użyteczności publicznej.

Dla osiągnięcia niskiego zużycia energii pożądanego ze względu na rosnące koszty i podnoszone wymagania, nie wystarczy tylko termomodernizacja budynków realizowana w Polsce od szeregu lat, ale konieczne są jeszcze liczne inne ulepszenia techniczne w różnych dziedzinach (np. w zakresie ogrzewania, wentylacji, ewentualnego chłodzenia, przygotowania ciepłej wody i oświetlenia pomieszczeń), znacznie szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych, a także wprowadzenie zasad energooszczędnego użytkowania budynku oraz systemu monitoringu i sterowania użytkowaniem energii.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej w istniejących budynkach jest konieczne, ale ze względu na wielość i stopień skomplikowania środków technicznych i prawnych oraz problemy wsparcia finansowego staje się trudnym zadaniem dla potencjalnych beneficjentów. Większość beneficjentów nie ma funduszy potrzebnych dla podjęcia niezbędnych działań, mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

OPIS INTERWENCJI W RAMACH PRIORYTETU:

Realizacja celów tego priorytetu ma znaczenie zarówno dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną oraz dywersyfikację źródeł energii w kierunku energii odnawialnej, jak również jest niezwykle istotna w kontekście ochrony środowiska, ponieważ zmniejszenie zużycia energii oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii niesie za sobą ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Realizacja celu oszczędności energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym będzie obejmować wsparcie dla głębokiej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w tym będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół) oraz budynków mieszkalnych, w tym zmiany wyposażania tych obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła, modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji).

W ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków wspierana będzie także generacja rozproszona, tj. budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości oraz poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji. Oczekuje się, że interwencja w ramach priorytetu w istotny sposób zaspokoi potrzeby terytorialne w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej.
Grupą docelową działań podejmowanych w ramach priorytetu będą mieszkańcy województwa lubelskiego, osoby, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu.

Do grup beneficjentów należą m.in.:
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
– jednostki naukowe,
– szkoły wyższe,
– spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki, samorządu terytorialnego lub ich związki,
– organizacje pozarządowe,
– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
– Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
– służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego,
– podmioty zarządzające instrumentami finansowymi.
W ramach priorytetu nie przewiduje się terytorializacji.

OPIS KIERUNKOWYCH ZASAD WYBORU PROJEKTÓW:

Zgodnie z opisem dla priorytetu inwestycyjnego 1.2 Osi Priorytetowej 1.
Tj. OPIS KIERUNKOWYCH ZASAD WYBORU PROJEKTÓW:
Głównym trybem wyboru projektów do dofinansowania w ramach priorytetu będzie tryb konkursowy. Kryteria wyboru projektów, w myśl rozporządzenia ramowego, zatwierdzane będą przez Komitet Monitorujący. System wyboru będzie koncentrował się na zapewnieniu efektywności procesu selekcji, przejrzystości, bezstronności, równego dostępu oraz sprawności proceduralnej. Ponadto system będzie gwarantował wybór projektów wysokiej jakości zgodnych z celami priorytetu inwestycyjnego oraz z horyzontalnymi politykami Wspólnoty. Tryb oceny i wyboru projektów do dofinansowania uwzględniać będzie ogólne zasady ustanowione w rozporządzeniu ramowym.

Prezes Zarządu przypomniał jakie działania w tym zakresie podjęła spółdzielnia.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu z poniżej przedstawiona

Analizą działalności gospodarczo – finansowej za I półrocze 2014 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:
– Zestawienie kosztów i przychodów za I półrocze 2014 r
– Działalność eksploatacyjna za I półrocze 2014 r. SM Czuby tabela nr 1
– Eksploatacja za I półrocze 2014 bez kosztów Zarządzania) SM CZUBY tabela 1a
– Konserwacja bieżąca za I półrocze 2014 rok SM CZUBY tabela 1b
– Fundusz remontowy za I półrocze 2014(zestawienie zbiorcze SM CZUBY Tabela Nr 2
– Działalność kulturalno – oświatowa za I półrocze 2014 r. SM CZUBY Tabela Nr 3
– Koszty zarządzania za I półrocze 2014 r Tabela Nr 4
– Zatrudnienie i fundusz płac za I półrocze 2014 r. Tabela Nr 5
– Utrzymanie mienia spółdzielni w I półrocze 2014 Tabela Nr 6
– Wartość wykonanych remontów, przeglądów, konserwacji na mieniu wg stanu na 30.06.2014 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu, zastępcę prezesa ds. finansowych oraz specj. ds. analiz gospodarczych oraz po dyskusji przedstawioną analizę przyjęli.

Rada Nadzorcza do przedstawionej analizy nie zgłosiła uwag.

Grażyna Henkiel zaproponowała by do analizy działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały 2014 r. Zarząd Spółdzielni dołączył „rozliczenie wynikowe” tak jak to zrobił za I kwartał.


Ad. 4

A)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowi komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr ……………./2014

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….…2014 r.

w sprawie: kosztów zarządzania na 2015 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kosztów zarządzania na 2015 r. w wysokości 4.175.930 zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– Załącznik nr 1 Plan kosztów zarządzania na 2015 rok
– Załącznik nr 2

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa, zastępcę prezesa ds. finansowych oraz specj. ds. analiz gospodarczych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I. W załączniku nr 1 Plan kosztów Zarządzania na 2015 r.
– w poz. nr 4 Koszty Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków – koszty zmniejszyć z kwoty 197.900 zł – wzrost o 105,0 % do kwoty 195.000 zł – wzrost o 103,5 %,

– w poz. nr 6 Koszty administracyjne – koszty w wysokości 389 330 zł wzrost 104,9 % pozostawić na poziomie roku ubiegłego tj. w wysokości 371 000 zł.

II. Zatwierdzić plan kosztów zarządzania na 2015 r. w kwocie 4.154.700 zł tj. 102,9 % wzrostu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie zgłoszone w toku dyskusji wnioski:

 1. Zgłoszony przez Waldemara Żaka – pozostawić koszty zarządzania na rok 2015 na poziomie roku 2014 tj w wysokości 4 038 814 zł.
  Za przyjęciem wniosku głosowało 3 członków Rady, przeciw przyjęciu 14 członków, wstrzymało się od głosowania 3 członków.
 2. Komisji Rewizyjnej – zatwierdzić plan kosztów zarządzania na 2015 r. w wysokości 4.154.700 zł wzrost 102,9 %.
  Za przyjęciem wniosku głosowało 16 członków Rady, przeciw przyjęciu 2 członków (Grażyna Henkiel i Waldemar Żak), wstrzymał się od głosowania 1 członek (Dorota Szyszkowska)

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 61/15/2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 19.08.2014 r.

w sprawie: kosztów zarządzania na 2015 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kosztów zarządzania na 2015 r. w wysokości 4.154.700 zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– Załącznik nr 1 Plan kosztów zarządzania na 2015 rok
– Załącznik nr 2

B)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała nr

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……….. 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2015 r.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2015 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDU i ADMINISTRACJI OGÓLNEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE
NA 2015 ROK

tabelka_protRN8-2014

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek:

– zatrudnienie w Zarządzie i Administracji Ogólnej na 2015 r, zmniejszyć z zaplanowanych 55, 5 etatów do 54.5 etatów w związku z odejściem pracownika z działu członkowsko – mieszkaniowego na emeryturę.

Fizycznie zmniejszenie etatów nastąpi:
– w Dział ds. adm. i pracowniczych z 8,75 etatu na 8,5 etatu
– w Dziale Księgowości Finansowej z 9.5 etatu na 8,75.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za. podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 63/37/2014

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 19.08.2014 r.

w sprawie: zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2015 r.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2015 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono:

Struktura organizacyjna Zarządu i administracji ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2015 rok

C)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 18.08.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr …/… / 2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu inwestycyjnego SM ”Czuby” na 2015 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt. 1 statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan inwestycyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2015, zawarty w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3statutu Spółdzielni.

 

Załącznik
do Uchwały Nr …………….….
Rady Nadzorczej SM „CZUBY”
z dnia ………………………….

 

PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK

L.p.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

w zadaniu inwestycyjnym
ogółem lokale

Efekty rzeczowe
w 2015 r

Wart. robót do wykonania
w 2015 r.

lokale

garaże

szt.

m2 Pu

szt.

m2 Pu

szt.

m2 Pu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

SKARPA
ul. Filaretów 52

50

1 143,00

5

276

45

867

2 700 000

– zesp. garaży z usługami

50

1 143,00

5

276

45

867

2 700 000

2.

PORĘBA
ul. Agatowa

1

436,00

1

436

1 800 000

– pawilon usługowy

1

436,00

1

436

1 800 000

OGÓŁEM

4 500 000

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.
Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za podjęła uchwałę nr 63/37/2014 z dnia 19.08.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego SM „Czuby” na 2015 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

D)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 18.09.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr… /… /2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 19.08.2014 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Przez mienie spółdzielni – należy rozumieć nieruchomości stanowiące własność Spółdzielni, w szczególności:
a) nieruchomości służące prowadzonej przez Spółdzielnię działalności administracyjnej, działalności kulturalno-oświatowej
b) lokale użytkowe wynajmowane i usytuowane w budynkach mieszkalnych i wolnostojących,
c) dzierżawione tereny pod parkingi i pawilony,
d) tereny niezabudowane,
e) ciągi komunikacyjne,
f) ogólnodostępne parkingi,
g) place zabaw, boiska osiedlowe, tereny zielone,
h) nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków i osiedli.

2. Kierunki tworzenia i wykorzystania mienia spółdzielni:
a) przychody – wpływy środków finansowych:
– z naliczeń na utrzymanie mienia
– z najmu lokali użytkowych
– z dzierżawy terenu
– z innych tytułów
b) rozchody – wydatki na pokrycie:
– kosztów obsługi mienia
– kosztów utrzymania budynków (ADM, DK, Zarząd)
– kosztów utrzymania lokali użytkowych
– kosztów dzierżawy
– podatku od nieruchomości
– wieczystego użytkowanie gruntów
– ubezpieczenia majątku
– konserwacji i remontów mienia
– innych wydatków na utrzymanie mienia wg potrzeb po analizie i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.”

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

 

Załącznik
do uchwały nr… /… /2014
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia 19.08 .2014 r.

 

REGULAMIN
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia (kalkulacji) opłat za używanie lokali.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Podstawa prawna:
Regulamin, zwany dalej GZM, został opracowany w oparciu o przepisy prawa:
– Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (skrót w treści: usm) Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 Nr 80 poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 41 poz.1492),
– Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 ze zm.),
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z 2002 r. z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54 poz. 348 z 1998 r. z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) zwana dalej uopdop,
– Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) zwana dalej uor,
– Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) zwana dalej ucpg,
– Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwana dalej ustawą o VAT,
– Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 2

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do:
  1) członków spółdzielni posiadających spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe),
  2) członków spółdzielni będących właścicielami lokali,
  3) osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,
  4) właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni,
  5) najemców lokali,
  6) użytkowników zajmujących lokale bez tytułu prawnego.
 2. Obowiązkiem użytkownika jest udostępnienie jego lokalu, w szczególności, w celu:
  1) przeprowadzenia okresowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,
  2) przeprowadzenia konserwacji, remontu, przebudowy lub usunięcia awarii w lokalu,
  3) dokonania wyceny wartości rynkowej przez rzeczoznawcę majątkowego,
  4) zamontowania urządzeń pomiarowych i podzielników oraz ich legalizacji i wymiany,
  5) kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników oraz odczytów wskazań tych urządzeń.

ROZDZIAŁ II
ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW

§ 3

 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwane dalej kosztami GZM obejmują koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz koszty eksploatacji i utrzymania mienia spółdzielni.
 2. Rozliczanie kosztów GZM przeprowadza się w okresach rocznych, pokrywających się z latami kalendarzowymi.
 3. Koszty GZM ewidencjonowane są odrębnie dla każdej nieruchomości (za wyjątkiem kosztów pośrednich rozliczanych wg zasad przyjętych w spółdzielni).
 4. Podstawą do dokonywania z użytkownikami lokali rozliczeń z tytułu kosztów GZM oraz ustalania (kalkulacji) wysokości opłat za używanie lokali jest roczny plan gospodarczo – finansowy spółdzielni uchwalony przez Radę Nadzorczą oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Jeśli po uchwaleniu planu gospodarczo – finansowego w trakcie roku następują zmiany w GZM, to dopuszcza się korektę ustaleń planu oraz opłat za używanie lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego.

§ 4

Koszty GZM kalkuluje się, rozlicza i ustala miesięczną wysokość opłat za lokale z podziałem na:

 1. Niezależne od spółdzielni
  1) energia elektryczna
  2) ubezpieczenia
  3) podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu
  4) sprzątanie klatek schodowych
  5) abonament za wodomierz MPWiK
  6) konserwacja dźwigów i hydroforni
  7) konserwacja co / węzła ciepłowniczego
  8) konserwacja domofonu i montaż
  9) przeglądy techniczne obowiązkowe
  10) dostawa sygnału RTV
  11) opłata za odpady komunalne
  12) gaz
  13) energia cieplna (co, cw użytkowa)
  14) zimna woda i kanalizacja
 2. Zależne od spółdzielni
  1) eksploatacja, konserwacja, zarządzanie
  2) odpis na fundusz remontowy
  3) działalność kulturalno – oświatowa
  4) utrzymanie mienia spółdzielni
  5) odpisy na fundusze celowe

§ 5

 1. Jednostkami rozliczeniowymi kosztów GZM w zależności od rodzaju kosztów są:
  1) osiedle
  2) nieruchomość
  3) lokal
  4) jeden metr kwadratowy (m2 p.u.)
  5) osoba w lokalu
  6) wskazania urządzeń pomiarowych
  7) udział właścicieli w nieruchomościach wspólnych
  8) inne o ile dotyczą opłat niezależnych od Spółdzielni, a pozostają w zgodności z obowiązującymi przepisami (np. m3)
 2. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, jak np.: pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, wc, garderoby itp. pomieszczenia służące mieszkalnym celom użytkownika.
 3. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: balkonów, logii, antresol, pralni, suszarni, piwnic.
 4. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim oraz pomieszczeń przynależnych, jak np.: kuchnie, przedpokoje, korytarze, łazienki, wc, spiżarnie, zamknięte pomieszczenia składowe, piwnice (w tym przynależne do lokalu), itp. z wyjątkiem antresol, balkonów i logii.
 5. Powierzchnie pomieszczeń służących kilku użytkownikom lokali (np. wspólny korytarz, wspólne urządzenia sanitarne) należy doliczyć w częściach proporcjonalnych do powierzchni poszczególnych lokali.
 6. Do powierzchni lokali wielokondygnacyjnych zalicza się 50% powierzchni rzutu poziomego schodów łączących poszczególne pomieszczenia wewnątrz lokalu.
 7. Podstawą do rozliczania niektórych składników kosztów GZM fizyczną jednostką rozliczeń jest liczba osób, uwzględnia się osoby zgłoszone do zamieszkiwania w poszczególnych lokalach. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym nie jest zgłoszona żadna osoba, jako podstawę do rozliczeń przyjmuje się liczbę „1” (jeden) z wyłączeniem opłaty za odpady komunalne.

§ 6

1. KOSZTY NIEZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI

1) energia elektryczna
Koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia nieruchomości oraz do napędu urządzeń technicznych są ewidencjonowane i rozliczane na nieruchomości obsługiwane przez te urządzenia.

2) ubezpieczenia
Koszty ubezpieczenia majątku są ewidencjonowane i rozliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej na nieruchomości danego osiedla.

3) podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu
Opłacany przez Spółdzielnię podatek od nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami) jest ewidencjonowany odrębnie dla każdej nieruchomości i rozliczany proporcjonalnie do m2 pow. użytkowej lokali i gruntów.

Właściciele lokali stanowiących odrębną własność rozliczają się z tytułu podatku od nieruchomości indywidualnie z gminą.
Ponoszone przez Spółdzielnię opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości, proporcjonalnie do m2 pow. użytkowej lokali i gruntów.

4) sprzątanie klatek schodowych
Koszty sprzątania klatek schodowych – rozliczane są na lokale w danej klatce schodowej.

5) abonament za wodomierz MPWiK
Opłaty abonamentowe za wodomierze MPWiK są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości, proporcjonalnie do ilości lokali w poszczególnych nieruchomościach.

6) konserwacja dźwigów i hydroforni
Koszty konserwacji dźwigów i hydroforni – rozliczane na lokal (dotyczy nieruchomości wyposażonych w dźwigi i korzystających z hydroforni).

7) konserwacja co / węzła ciepłowniczego
Koszty konserwacji co – rozliczane na m2 pow. użytkowej lokali, a w przypadku mieszkaniowych węzłów cieplnych – rozliczane na lokal.

8) konserwacja domofonu
Koszty konserwacji domofonów – rozliczane na lokal.

9) przeglądy techniczne obowiązkowe
Koszty przeglądów okresowych instalacji elektrycznej, gazowej i wentylacyjnej w budynkach – rozliczane na m2.

10) dostawa sygnału RTV
Koszty dostawy sygnału RTV – rozliczane na lokal (nie obejmuje opłat za pakiety programowe operatorów).

11) oplata za odpady komunalne
Opłaty za odpady komunalne ustalane są wg zasad określonych przez Gminę Lublin.

12) gaz
Koszty dostawy gazu ewidencjonowane są odrębnie na nieruchomości wyposażone w liczniki zbiorcze.
Koszty zużycia gazu rozlicza się proporcjonalnie do liczby osób zgłoszonych do zamieszkiwania w poszczególnych lokalach.

13) energia cieplna (co, cw użytkowa)
Koszty dostawy energii cieplnej obejmują wydatki Spółdzielni związane z opłatami za c.o. i przygotowanie c.w. użytkowej na rzecz usługodawców zewnętrznych oraz wydatki ponoszone w związku z eksploatacją kotłowni gazowych będących w zasobach spółdzielni.

Zaliczki na dostawę energii cieplnej na c.o. ustalane są indywidualnie dla każdego mieszkania.
Zaliczki na dostawę energii cieplnej na przygotowanie c.w. użytkowej ustalane są w ramach danego osiedla odrębnie dla każdej wymiennikowni ciepła, która zasila dany zespół budynków, proporcjonalnie do m3 zużytej c.w. w danym lokalu mieszkalnym. Rozliczenie kosztów (w tym zaliczek) dostawy energii cieplnej na c.o. i przygotowanie c.w. użytkowej następuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą SM „Czuby”.

14) zimna woda i kanalizacja
Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków obejmują wydatki Spółdzielni związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, uiszczane na rzecz usługodawców zewnętrznych.

Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków są ustalane odrębnie dla każdego z osiedli, proporcjonalnie do wskazań wodomierzy głównych zainstalowanych w budynkach i hydroforniach. Rozliczane są zgodnie z regulaminem rozliczania zużycia wody.

2. KOSZTY ZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI

1) eksploatacja, konserwacja, zarządzanie
Koszty eksploatacji, konserwacji, zarządzania obejmują wydatki spółdzielni na:

Koszty eksploatacji obejmują koszty rodzajowe zgodnie z zakładowym planem kont i ustawą o rachunkowości.
Koszty eksploatacji są ewidencjonowane zbiorczo na osiedla i rozliczane proporcjonalnie na powierzchnię użytkową w rozbiciu na lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, dzierżawę terenu i mienie spółdzielni.

Koszty zarządzania obejmują koszty rodzajowe zgodnie z zakładowym planem kont i ustawą o rachunkowości.
Koszty zarządzania są ewidencjonowane zbiorczo dla całości zasobów Spółdzielni i rozliczane w rozbiciu na lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, dzierżawę terenu i mienie spółdzielni zgodnie z art.15 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Koszty konserwacji bieżącej obejmują koszty rodzajowe zgodnie z zakładowym planem kont.
Koszty konserwacji bieżącej osiedla, których nie można zakwalifikować bezpośrednio do nieruchomości są rozliczane na nieruchomości proporcjonalnie do m2 wszystkich zasobów w osiedlu.

2) odpis na fundusz remontowy
Obciążenia poszczególnych lokali odpisami na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych są uchwalane przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli. Wysokość tych odpisów w zł/m2 p.u. ustalana jest odrębnie dla każdej nieruchomości.

W ramach ustalonych stawek odpisów na fundusz remontowy mogą być wyodrębnione środki na zadania celowe, np.: docieplenia, ciągi piesze, wymiana stolarki okiennej itp., które określają „Zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach” uchwalone przez Radę Nadzorczą.

Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego określa „Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w SM „Czuby”.

3) działalność kulturalno – oświatowa
Członkowie spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością kulturalno – oświatową prowadzoną przez Domy Kultury. Opłaty na działalność kulturalno – oświatową od lokalu uchwala Rada Nadzorcza na podstawie podjętych uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

Właściciele lokali nie będący członkami mogą korzystać z takiej działalności wyłącznie za odpłatnością.
Nie ustala się opłat od lokali zajmowanych na potrzeby własne spółdzielni.

Koszty dotyczące lokali własnych są odnoszone i ewidencjonowane bezpośrednio w koszty działalności, na której potrzeby są wykorzystywane.
Szczegółowe zasady działalności kulturalno – oświatowej zawarte są w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

4) utrzymanie mienia spółdzielni
Wyodrębnia się ewidencję kosztów utrzymania nieruchomości spółdzielni określonych w art. 40 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Decyzje w sprawie wysokości opłat i wykorzystania środków na mienie podejmuje Zarząd Spółdzielni, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

5) odpisy na fundusze celowe
Szczegółowe zasady tworzenia funduszy celowych określają „Zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach” uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 7

 1. Przez mienie spółdzielni – należy rozumieć nieruchomości stanowiące własność Spółdzielni, w szczególności:
  a) nieruchomości służące prowadzonej przez Spółdzielnię działalności administracyjnej, działalności kulturalno-oświatowej
  b) lokale użytkowe wynajmowane i usytuowane w budynkach mieszkalnych i wolnostojących,
  c) dzierżawione tereny pod parkingi i pawilony,
  d) tereny niezabudowane,
  e) ciągi komunikacyjne,
  f) ogólnodostępne parkingi,
  g) place zabaw, boiska osiedlowe, tereny zielone,
  h) nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków i osiedli.
 2. Kierunki tworzenia i wykorzystania mienia spółdzielni:
  a) przychody – wpływy środków finansowych:
  – z naliczeń na utrzymanie mienia
  – z najmu lokali użytkowych
  – z dzierżawy terenu
  – z innych tytułów
  b) rozchody – wydatki na pokrycie:
  – kosztów obsługi mienia
  – kosztów utrzymania budynków (ADM, DK, Zarząd)
  – kosztów utrzymania lokali użytkowych
  – kosztów dzierżawy
  – podatku od nieruchomości
  – wieczystego użytkowanie gruntów
  – ubezpieczenia majątku
  – konserwacji i remontów mienia
  – innych wydatków na utrzymanie mienia wg potrzeb po analizie i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

ROZDZIAŁ III
USTALANIE (KALKULACJA) OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALU

§ 8

Jako podstawę do ustalania stawek opłat eksploatacji podstawowej na rok następny winno przyjmować się koszty poniesione w roku poprzedzającym rok planowany, pomniejszone o pożytki z nieruchomości z roku poprzedzającego rok planowany, z uwzględnieniem niedoborów i nadwyżek z roku poprzedzającego rok planowany oraz z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu kosztów, np. inflacja.
Stawki opłat na pokrycie kosztów eksploatacji podstawowej dla każdej nieruchomości ustalane są indywidualnie.
Kalkulację stawki opłaty eksploatacyjnej oraz jej wysokość i innych opłat za lokale sporządza się na podstawie ustaleń Zarządu w formie tabel.

§ 9

Koszty GZM, przypadające na lokal użytkowy zajmowany na warunkach najmu, są pokrywane z czynszu najmu i opłat, których wysokość określa umowa najmu.

§ 10

Opłaty za używanie lokalu wnosi się co miesiąc z góry do końca miesiąca.
Od opłat wnoszonych z opóźnieniem Spółdzielnia może naliczać odsetki ustawowe.

§ 11

O zmianie wysokości opłat zależnych od spółdzielni za używanie lokalu, spółdzielnia zawiadamia osoby, o których mowa w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, co najmniej na 3 miesiące przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.

§ 12

Opłaty za używanie lokali obejmują również spłatę zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy tych lokali:

 1. w wysokości określonej przez Zarząd dla lokali wyłączonych z pomocy budżetowej w zakresie spłat kredytów,
 2. w wysokości określonej odrębnymi przepisami dla lokali objętych pomocą państwa w zakresie ich spłaty.

§ 13

Opłaty za używanie lokali mogą być wnoszone:

 1. w kasie Spółdzielni,
 2. przelewami pocztowymi i bankowymi na rachunek bankowy spółdzielni.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.
Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę nr 64/7/2014 z dnia 19.08.2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

E)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 18.08.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

UCHWAŁA Nr… /… /2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 19.08.2014 r.

.
w sprawie: zmiany w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

.Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 23 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 8 pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„ Dostarczenie mieszkańcom do skrzynek pocztowych wszelkiej korespondencji dotyczącej działalności Spółdzielni (w przypadku wskazania przez właściciela lokalu innego adresu do korespondencji, dostarczenie korespondencji może odbywać się odpłatnie wg. stawek Poczty Polskiej)” .

2) W § 9 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„ naprawa względnie wymiana gniazd i instalacji RTV” ,

3) W § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ Zabrania się przerabiania instalacji centralnego ogrzewania (w tym wymiany grzejników) i gazowej bez uzyskania pisemnej zgody Administracji Osiedla”.

4) W § 10 dotychczasowe ust. od 3 – 5 otrzymują odpowiednia oznaczenie jako ust. 4 – 6

5) W §19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na wniosek osób posiadających tytuł prawny do ponad połowy lokali danej klatki schodowej, może podjąć uchwałę o zleceniu sprzątania klatki firmie zewnętrznej i wprowadzeniu stosownego czynnika opłat eksploatacyjnych dla grupy mieszkań, których uchwala będzie dotyczyła”.

6) W §19 dodaje się ust. 5 w brzmienie:
„Utrzymanie porządku w korytarzach piwnicznych bocznych – zamkniętych należy do obowiązku mieszkańców, którzy posiadają w danym korytarzu piwnicę”.

7) W § 20 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ przetrzymywania na klatce schodowej i korytarzach piwnicznych śmieci domowych, mebli, sprzętu AGD i RTV oraz innych przedmiotów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa współmieszkańców budynku”,

8) W § 20 dotychczasowe pkt od 2 – 12 otrzymują odpowiednio oznaczenie jako pkt 3 – 13

9) § 21 otrzymuje brzmienie:
1. Obowiązkiem posiadaczy zwierząt jest sprzątanie odchodów zwierzęcych z terenów zielonych, ciągów pieszych oraz klatek schodowych.
2. Mieszkaniec, któremu przywieziono produkty żywnościowe, meble itp. winien natychmiast po rozładunku uprzątnąć zanieczyszczony teren.

10) W § 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Zabrania się palenia papierosów w windach i na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach wspólnych.

11) W § 26 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„ Zabronione jest umożliwianie zwierzętom (kotom i psom) załatwiania potrzeb fizjologicznych na balkonach”.

12) W § 27 dodaje się ust 4 w brzmieniu:
„ Zabrania się składowania wszelkich przedmiotów na korytarzach kondygnacji technicznych oraz montowania drzwi i krat zagradzających drogę ewakuacji w przypadku pożaru”.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

W tym miejscu w protokole umieszczono obowiązujący regulamin – Załącznik do uchwały nr 26/9/2013 Rady Nadzorczej SM „Czuby” z dnia 10.09.2013 z proponowanymi zmianami.
po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionych powyżej zmian postanowiła:
1. W § 8 pkt 22 pozostawia bez zmiany

2. W § 20 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ przetrzymywania na klatce schodowej i korytarzach piwnicznych i innych pomieszczeniach wspólnych śmieci, przedmiotów i rzeczy zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców budynku i porządkowi ”,

3. W § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ Zabrania się składowania wszelkich przedmiotów na korytarzach kondygnacji technicznych oraz montowania drzwi i krat zagradzających drogę ewakuacji ”.

i po dyskusji jednomyślnie – 19 za podjęła uchwalę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 65/10/2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 19.08.2014 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 23 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 9 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„ naprawa względnie wymiana gniazd i instalacji RTV”,

2) W § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ Zabrania się przerabiania instalacji centralnego ogrzewania (w tym wymiany grzejników) i gazowej bez uzyskania pisemnej zgody Administracji Osiedla”.

3 ) W § 10 dotychczasowe ust. od 3 – 5 otrzymują odpowiednia oznaczenie jako ust. 4 – 6

4) W §19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na wniosek osób posiadających tytuł prawny do ponad połowy lokali danej klatki schodowej, może podjąć uchwałę o zleceniu sprzątania klatki firmie zewnętrznej i wprowadzeniu stosownego czynnika opłat eksploatacyjnych dla grupy mieszkań, których uchwala będzie dotyczyła”.

5) W §19 dodaje się ust. 5 w brzmienie:
„Utrzymanie porządku w korytarzach piwnicznych bocznych – zamkniętych należy do obowiązku mieszkańców, którzy posiadają w danym korytarzu piwnicę”.

6) W § 20 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ przetrzymywania na klatce schodowej i korytarzach piwnicznych i innych pomieszczeniach wspólnych śmieci , przedmiotów i rzeczy zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców budynku i porządkowi ”,

7) W § 20 dotychczasowe pkt od 2 – 12 otrzymują odpowiednio oznaczenie jako pkt 3 – 13

8) § 21 otrzymuje brzmienie:
1. Obowiązkiem posiadaczy zwierząt jest sprzątanie odchodów zwierzęcych z terenów zielonych, ciągów pieszych oraz klatek schodowych.
2. Mieszkaniec, któremu przywieziono produkty żywnościowe, meble itp. winien natychmiast po rozładunku uprzątnąć zanieczyszczony teren.

9) W § 25 ust.4 otrzymuje brzmienie:
Zabrania się palenia papierosów w windach i na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach wspólnych.

10) W § 26 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„ Zabronione jest umożliwianie zwierzętom (kotom i psom) załatwiania potrzeb fizjologicznych na balkonach”.

11) W § 27 dodaje się ust 4 w brzmieniu:
„ Zabrania się składowania wszelkich przedmiotów na korytarzach kondygnacji technicznych oraz montowania drzwi i krat zagradzających drogę ewakuacji ”.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

 

Załącznik
do Uchwały Nr 65/10/2014
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia 19.08.2014 r.

 

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej
„CZUBY” w Lublinie

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Budynek mieszkalny jest wraz z otoczeniem własnością Spółdzielni, członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali. Chronienie go przed zniszczeniem, utrzymanie w należytym stanie użytkowym, sanitarnym i estetycznym należy do obowiązków wszystkich mieszkańców.
 2. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców domu (osiedla) jest wszelka wzajemna pomoc i nie zakłócanie sobie spokoju oraz przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad porządku publicznego.

§ 2

Mieszkańcy powinni współdziałać z Administracją Osiedla i Radą Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla we wszystkich sprawach związanych z należytym utrzymaniem lokali, budynków i urządzeń zarówno domowych jak i zewnętrznych oraz w zakresie przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu. Mieszkańcy obowiązani są do oszczędnego używania wody, światła na klatkach schodowych i w piwnicach oraz informowania Administracji Osiedla o wszystkich zaobserwowanych przejawach marnotrawstwa i dewastacji mienia spółdzielczego.

§ 3

W sprawach spornych wynikłych z korzystania z powierzchni wspólnego użytku i terenów osiedla, zainteresowani winni się zwracać do Administracji Osiedla lub do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 4

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich mieszkańców i użytkowników lokali bez względu na tytuł prawny do lokalu oraz określają prawa i obowiązki zarówno użytkowników jak i Administracji Osiedla.
 2. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu są odpowiedzialne w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie osoby przebywające w jego lokalu, np. członków rodziny, domowników, podnajemców, gości itp.
 3. Mieszkańcy są powiadamiani przez Spółdzielnię o wszelkich sprawach dotyczących ogółu mieszkańców budynku/nieruchomości/osiedla poprzez wywieszanie ogłoszeń odpowiednio na stronie internetowej Spółdzielni, w tablicach osiedlowych, tablicach informacyjnych w klatkach schodowych, na drzwiach wejściowych do klatek schodowych (np. terminy odczytów urządzeń pomiarowych, podzielników ciepła, przeglądów technicznych oraz w innych sprawach nie dotyczących indywidualnie poszczególnych mieszkań i ich mieszkańców).

II. PRZEPISY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA LOKALI

§ 5

 1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mają obowiązek:
  a) poinformować na piśmie w ciągu 7 dni Administrację Osiedla o nowych użytkownikach mieszkania (lokalu) w przypadku jego wynajęcia w całości,
  b) złożyć stosowne oświadczenie w terminie siedmiu dni o zmianie ilości osób zamieszkałych w mieszkaniu (lokalu),
  c) poinformować w terminie 7 dni Administrację Osiedla o zmianie sposobu użytkowania części lub całości lokalu, jeżeli ta zmiana ma wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni,
  d) Administracja Osiedla ma prawo kontroli ilości zamieszkałych osób w mieszkaniu (lokalu),
  e) zwalniany lokal członek (użytkownik) zdaje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego spisanego między nim a Administracją Osiedla,
  f) w przypadku długotrwałej nieobecności poinformować na piśmie Administrację Osiedla, podając adres i telefon kontaktowy osoby, która udostępni lokal w razie awarii.
 2. O terminie opróżnienia mieszkania (lokalu) osoby w/w winny powiadomić Administrację Osiedla co najmniej z wyprzedzeniem dwóch tygodni, celem umożliwienia przeprowadzenia kontroli stanu opróżnionego pomieszczenia i przygotowania protokołu zdawczo-odbiorczego.
 3. Kosztami remontu lub odnowienia pomieszczenia, mieszkania (lokalu) obciąża się zdającego to pomieszczenie. W przypadku wykonania prac przez Spółdzielnię, Spółdzielnia może koszty tego remontu potrącić z wkładu lub udziału członkowskiego o ile zainteresowany występuje ze Spółdzielni oraz kaucji w przypadku lokalu użytkowego. Przy braku takiej możliwości Spółdzielnia skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.
 4. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu opuszczająca mieszkanie (lokal) bez wiedzy Administracji Osiedla bierze na siebie całą odpowiedzialność za później wynikłe zniszczenie.
 5. Lokale mogą być użytkowane jedynie na cele zgodne z ich przeznaczeniem (lokale mieszkalne na mieszkania, lokale użytkowe na prowadzenie odpowiedniej działalności gospodarczej).
 6. W lokalu mieszkalnym może być wykonywana tylko taka działalność gospodarcza, zawód, która nie zakłóca spokoju i porządku publicznego.
 7. W sąsiedztwie lokali mieszkalnych nie można prowadzić agencji towarzyskich.

III. PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU, URZĄDZEŃ I INSTALACJI

§ 6

Administracja Osiedla obowiązana jest zapewnić sprawne usuwanie usterek budynku lub innych urządzeń z nim związanych.

§ 7

Koszt wykonania napraw powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lokalu i jego urządzeń obciąża osoby dysponujące prawem do lokalu.

§ 8

Na Administracji Osiedla ciążą następujące obowiązki:

 1. Protokólarnego przekazania mieszkań osobom dysponującym prawem do lokalu.
 2. Wyegzekwowanie od wykonawcy usunięcia wad wynikłych ze złego stanu wykonawstwa budowlanego.
 3. Utrzymanie porządku i czystości w otoczeniu budynków oraz korytarzach piwnicznych, kondygnacjach technicznych, strychach według bieżących potrzeb.
  Sprzątanie przedsionków (wiatrołapów), podestów parteru (od drzwi wejściowych do budynku do pierwszych schodów klatki schodowej), kabin wind – dwukrotnie w ciągu miesiąca.
 4. Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków oraz zapewnienie sprawnego działania urządzeń instalacji technicznych.
 5. Zapewnienie wyposażenia domów w odpowiednie zbiorniki do składowania odpadów i nieczystości oraz zabezpieczenie ich opróżnienia oraz utrzymania w należytym stanie pomieszczeń na pojemniki z zachowaniem wymogów sanitarno- porządkowych.
 6. Zasięganie opinii mieszkańców przed dokonaniem zmian w pomieszczeniach wspólnego ogólnego użytku, w urządzeniach oraz otoczeniu budynku.
 7. Protokólarnego odbioru mieszkania (lokalu) w przypadku opuszczenia go przez dotychczasowego użytkownika.
 8. Konserwacja i naprawa dźwigów osobowych.
 9. Konserwacja i naprawa urządzeń i sieci hydroforowych.
 10. Konserwacja i naprawa instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami bez termostatycznych zaworów grzejnikowych.
 11. Konserwacja i naprawa instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej do trójnika na pionie mieszkaniowym.
 12. Konserwacja i naprawa instalacji kanalizacyjnej od pierwszej studzienki przed budynkiem poprzez poziomy w piwnicy do trójników na pionach mieszkaniowych.
 13. Konserwacja i naprawa instalacji gazowej od kurka (zaworu) głównego w budynku do zaworów (kurków) odcinających urządzenia gazowe.
 14. Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej od złącza kablowego do zabezpieczeń zalicznikowych dla poszczególnych mieszkań.
 15. Konserwacja i naprawa grawitacyjnej instalacji wentylacyjnej.
 16. Konserwacja, naprawa i remont elementów konstrukcji budynku, pokrycia dachu, elewacji, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń wspólnego użytku itp.
 17. Wymiana stolarki względnie naprawa w pomieszczeniach wspólnego użytku.
 18. Malowanie klatek schodowych, wózkowni, pralni, suszarni i korytarzy piwnic.
 19. Naprawa nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników oraz tzw.” małej architektury”: murków, schodów, barierek itp.
 20. Konserwacja zieleni osiedlowej.
 21. Konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych i sportowych na terenie osiedla.
 22. Dostarczenie mieszkańcom do skrzynek pocztowych wszelkiej korespondencji dotyczącej działalności Spółdzielni.

§ 9

 1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są utrzymać zajmowany lokal i inne przydzielone im pomieszczenia (garaże, pomieszczenia na wózki, piwnice itp.) we właściwym stanie sanitarnym i technicznym poprzez wykonywanie napraw i odnawianie, w tym:
  1) naprawa lub wymiana urządzeń instalacji sanitarnych, wodociągowych i gazowych w mieszkaniu (wanny, zlewozmywaki, umywalki, miski ustępowe, płuczki, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, kuchnie gazowe, automaty spłukujące, termostatyczne zawory grzejnikowe, kurki gazowe odcinające kuchenkę gazową, podzielniki kosztów centralnego ogrzewania itp.),
  2) wymiana lub naprawa przewodów (podejść) instalacji kanalizacyjnych na odcinku od pionu do urządzeń sanitarnych wraz z połączeniem kielichowym trójnika pionu,
  3) wymiana lub naprawa przewodów i uzbrojenia instalacji wodociągowych (lokalówek) wody zimnej i ciepłej na odcinku od trójnika pionu do punktów czerpalnych w mieszkaniu,
  4) udrożnianie przewodów i syfonów od urządzeń sanitarnych (wanien, zlewozmywaków, umywalek, misek ustępowych itp.) do trójnika zainstalowanego na pionie w mieszkaniu,
  5) naprawa i wymiana przewodów, osprzętu, tablic i zabezpieczeń instalacji elektrycznych w mieszkaniach do zabezpieczeń zalicznikowych. Powyższe dotyczy również instalacji elektrycznej w komórkach piwnicznych na odcinku od puszki rozgałęźnej do oprawy oświetleniowej,
  6) naprawa względnie wymiana gniazd i instalacji RTV,
  7) naprawa lub wymiana szaf wnękowych, szafek zlewozmywakowych, osłon lub ścianek zakrywających piony instalacyjne,
  8) naprawa i wymiana podłóg w mieszkaniu (podłoże i posadzka) po okresie rękojmi,
  9) naprawa, dopasowanie i uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa i wymiana okuć, zamków itp. oraz szklenie i okitowanie szyb w mieszkaniu lub w piwnicy,
  10) naprawa balkonów lub loggi w zakresie:
  a. Malowanie tynków loggi i balkonów z naprawą tynku o pow. do 0,5 m2 w jednym miejscu,
  b. Naprawa lub wymiana izolacji przeciwwodnej, posadzek cementowych, z płytek ceramicznych itp. wraz ich uszczelnianiem przeciwwodnym,
  c. Malowanie od strony wewnętrznej płyt osłonowych, ścian i sufitów balkonów/loggi oraz malowanie balustrad balkonowych i parapetów zewnętrznych z zachowaniem kolorystyki elewacji obowiązującej dla danego budynku,
  d. Udrażnianie odpływu wód opadowych z balkonów, tarasów, loggi poprzez oczyszczanie ze śmieci, liści, lodu, śniegu, itp.
  e. Naprawy wymagające odpowiednich uprawnień i kwalifikacji powinny być wykonane przez osoby uprawnione.
  11) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej po okresie rękojmi wg zasad ustalonych przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  12) malowanie ścian i sufitów w mieszkaniu wraz z naprawami tynku, tapetowanie ścian z częstotliwością wynikającą z własności techniczno- estetycznych tapet. Malowanie okien i drzwi, mebli wbudowanych, ścian i podłóg przeznaczonych do malowania oraz grzejników, zlewozmywaków, wanien, rur i innych urządzeń przeznaczonych do malowania,
  13) cyklinowanie lub szlifowanie posadzek z parkietu mozaikowego, deszczułek itp. w mieszkaniu,
  14) zamontowanie nawietrzaków okiennych, w przypadku zakłócenia działania wentylacji grawitacyjnej w wyniku braku infiltracji powietrza w lokalu.
 2. Poza wymienionymi naprawami osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są do likwidacji na swój koszt skutków zniszczeń powstałych z ich winy lub winy osób, którym udostępniły lokal oraz w związku z niewykonaniem ciążących na nich obowiązków.
 3. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków osób posiadających tytuł prawny do lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko na zlecenie tych osób, za odpłatnością poza opłatami eksploatacyjnym za użytkowanie lokalu. Odnosi się to również do najemców.
 4. W razie nie wywiązania się w/w osób (użytkowników) z obowiązków wynikających z § 9 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu, Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu ma prawo przeprowadzić te naprawy na ich koszt. Koszt naprawy obciąża konto opłat eksploatacyjnych mieszkania (lokalu).
 5. Piwnice służą do przechowywania wyłącznie zapasów na użytek własny.
 6. W pomieszczeniach ogólnego użytku przechowywanie starych mebli i przedmiotów tworzących bałagan i zagrożenie oraz urządzanie warsztatów i klubów jest niedozwolone.
 7. Pomieszczenia wózkowni służą wyłącznie do przechowywania wózków dziecinnych, sanek, rowerów, nart itp.
 8. Wszelkie spory wynikłe z korzystania pomieszczeń wspólnych rozstrzyga Administracja Osiedla.
 9. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są udostępnić lokal w celu dokonania przeglądów okresowych stanu technicznego budynku i instalacji oraz odczytów zużycia energii cieplnej i wody. Spółdzielnia nie ma obowiązku indywidualnego powiadamiania o zamiarze dokonania w/w czynności.
 10. W przypadku odmowy przez użytkownika udostępnienia lokalu w celu dokonania przez Spółdzielnię napraw wewnątrz lokali, o których mowa w § 9 ust. 1, wszelkie szkody wynikłe na tym tle obciążają użytkownika, który odmówił wykonania napraw i nie udostępnił lokalu w celu dokonania tych napraw przez Spółdzielnię.

§ 10

 1. Przeróbki w mieszkaniu, obejmujące przebudowę, zmianę kolorystyki, balkonów i loggi, zakładanie krat w oknach, mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Administracji Osiedla na koszt osób posiadających tytuł prawny do lokalu. Pozostałe przeróbki typu wymiana stolarki okiennej, stawianie i rozbieranie ścianek działowych, instalowanie dodatkowych kranów i innych urządzeń sanitarnych, krycie przewodów wodno-kanalizacyjnych, wymagają zgłoszenia do Administracji Osiedla. Koszty przeróbek nie są ewidencjonowane przez Spółdzielnię.
 2. Zabrania się przerabiania instalacji wentylacyjnej, montowania wszelkich mechanicznych urządzeń wentylacyjnych w istniejących kanałach wentylacyjnych.
 3. Zabrania się przerabiania instalacji centralnego ogrzewania (w tym wymiany grzejników) i gazowej bez uzyskania pisemnej zgody Administracji Osiedla.
 4. Za straty wynikłe z tytułu niewłaściwie dokonanych przeróbek, winę w stosunku do Spółdzielni i osób trzecich ponosi lokator dokonujący tych przeróbek.
 5. Remonty i modernizacje w mieszkaniu związane z hałaśliwymi robotami uciążliwymi dla współmieszkańców mogą być wykonywane tylko w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 20.00.
 6. Montaż klimatyzatora wymaga zgody Administracji Osiedla, wydanej po spełnieniu przez zainteresowanego poniższych warunków:
  1) Zgoda współwłaściciela lokalu bezpośrednio sąsiadującego z miejscem montażu klimatyzatora (z uwagi na występujący szum wentylatora).
  2) Przedstawienie propozycji lokalizacyjnej z dokładnym określeniem miejsca i sposobu jego montażu wraz z trasą i sposobem ułożenia przewodów połączeniowych.
  3) Klimatyzator musi spełniać warunki podane w Polskiej Normie PN-B-02151- 02:1987, w której poziom hałasu przenikającego do mieszkań, a pochodzącego od urządzeń klimatyzatora nie może przekraczać 40dB w ciągu dnia, oraz 30dB w ciągu nocy.
  4) Dopuszcza się montaż klimatyzatorów tylko na loggiach lub balkonach.
  5) Montaż klimatyzatora musi zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową i odpowiednimi atestami, profesjonalnie przez firmę specjalistyczną zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadą montażu tego typu urządzeń. Zabrania się odprowadzania skroplin bezpośrednio na posadzkę balkonu, loggii lub na elewację!
  6) Odprowadzenie wody – skroplin do pojemników na skropliny systematycznie opróżnianych.
  7) Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów na elewacji budynku; Instalacji rozprowadzającej nie wolno chować w ściany zewnętrzne budynku. Przejścia przez ściany powinny posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną.
  8) Zasilanie elektryczne podłączyć do instalacji lokalu.
  9) Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych).
  10) Montaż klimatyzatora należy zgłosić do odbioru technicznego do odpowiedniej Administracji Osiedla w terminie 14 dni od momentu zamontowania.
  11) Firma specjalistyczna dokonująca montażu powinna:
  – przedstawić odpowiednie świadectwa wyrobu na rurociągi,
  – poddać rurociągi łączące jednostki próbie szczelności po czym dokonać rozruchu klimatyzatora,
  – sporządzając z obu tych czynności protokół,
  – po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia poddać badaniom stanu izolacji, a urządzenia pomierzyć pod katem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
  12) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy:
  – osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu nie zgłosi klimatyzatora do odbioru technicznego montażu klimatyzatora do przynależnej mu administracji,
  – zamontowany klimatyzator lub sposób jego montażu nie będzie spełniał warunków technicznych,
  – zamontowany klimatyzator stał się powodem naruszenia zasad współżycia społecznego mieszkańców.
  13) Wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z awarii, pracy oraz sposobu montażu klimatyzatora obciążają bezpośrednio osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu (np. zniszczenie struktury elewacji lub zabrudzenie elewacji i w związku z tym konieczna renowacja lub malowanie).
  14) Dysponent lokalu zobowiązany jest na wezwanie Spółdzielni do dokonania demontażu zewnętrznej części klimatyzacji w przypadkach uzasadnionych względami prawnymi lub eksploatacyjnymi. W przypadku nie dostosowania się do powyższych zobowiązań Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego demontażu zewnętrznej części klimatyzacji na koszt osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu.
  15) Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne występowanie w lokalu wilgoci, zagrzybienia lub alergii lokatorów.

§ 11

Nie wolno naprawiać we własnym zakresie bezpieczników znajdujących się poza obrębem mieszkania (na klatkach schodowych, w piwnicach itp.)

§ 12

W piwnicach nie wolno instalować żadnych dodatkowych gniazd i punktów świetlnych bez zgody Administracji. Wykonany za zgodą Administracji punkt świetlny musi być również przez nią odebrany. Instalacje domofonowe mogą być wykonywane samodzielnie przez lokatorów pod warunkiem uzgodnienia projektu z Administracją i dokonania jej odbioru przez upoważnionego pracownika Spółdzielni.

§ 13

 1. Zabronione jest instalowanie na dachach domów anten telewizyjnych, radiowych oraz innych urządzeń bez zgody Administracji Osiedla. Za straty powstałe przy montażu tych urządzeń (uszkodzenia dachu, rynien itp.) odpowiedzialne są osoby, które straty spowodowały.
 2. Samowolne wchodzenie na dachy budynków bez zgody Administracji Osiedla jest surowo zabronione.

§ 14

Na okres zimy osoby posiadające tytuł prawny do lokalu (użytkownicy) obowiązani są do:

 1. Zabezpieczenia mieszkań (lokali) przed utratą ciepła poprzez uszczelnianie drzwi i okien, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględniane reklamacje z tytułu ewentualnego niedogrzewania pomieszczeń.
 2. Zapobiegania stratom ciepła, poprzez zamykanie drzwi wejściowych i okien w pomieszczeniach wspólnych oraz przynależnych.
 3. Usuwania zalegającego śniegu z balkonów, loggii, balkono-tarasów, parapetów zaokiennych oraz do usuwania powstałych przy nich sopli lodu.
 4. Zapewnienia odpowiedniego ogrzewania i przewietrzania lokali.

§ 15

Zabrania się zastawiania dojść do wodomierzy, gazomierzy, głównych zaworów wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych znajdujących się w mieszkaniach (lokalach użytkowych) lub piwnicach (zastawianie meblami, półkami itp.), do których dostęp winien być umożliwiony przedstawicielowi Spółdzielni o każdej porze.

§ 16

 1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokali mają obowiązek natychmiastowego zgłoszenia do Administracji Osiedla wszelkich awarii urządzeń i instalacji zarówno
  użytkowanych przez nich pomieszczeń jak i poza ich obrębem.
 2. W przypadku awarii urządzeń gazowych, elektrycznych, wod.-kan., c.o., c.w., należy ponadto powiadomić odpowiednie pogotowie techniczne.
 3. Korzystający z dźwigów osobowych (wind) winni przestrzegać instrukcji użytkownika tych urządzeń. Wszelkie zauważone usterki w działaniu wind winny być natychmiast zgłaszane do pogotowia dźwigowego lub do Administracji
  Osiedla.
 4. W przypadku przeprowadzania dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji należy udostępnić wszystkie pomieszczenia wskazane przez Administrację Osiedla.
 5. Osoby posiadające tytuł prawny do lokali mają bezwzględny obowiązek stosowania zaleceń pokontrolnych wynikających z przepisów prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów.

§ 17

Administracja Osiedla lub osoby przez nią upoważnione uprawnione są do kontroli stanu technicznego lokalu i urządzeń oraz ewidencji osób.

IV. PRZEPISY W ZAKRESIE HIGIENY I ESTETYKI DOMÓW I OTOCZENIA

§ 18

Wszystkie osoby bez względu na tytuł prawny do lokalu, użytkownicy, mieszkańcy obowiązani są przestrzegać higieny, porządku i czystości zarówno w mieszkaniach (lokalach) i pomieszczeniach oddanych do ich wyłącznego użytku jak i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (pralnie, suszarnie, korytarze piwniczne itp.) oraz na terenie całego osiedla, przeciwstawiając się wszelkim przejawom marnotrawstwa i dewastacji mienia spółdzielczego.

§ 19

 1. Utrzymanie porządku i czystości na klatkach schodowych należy do obowiązków mieszkańców za wyjątkiem pomieszczeń wspólnego użytku wymienionych w § 8 ust. 3.
 2. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na wniosek osób posiadających tytuł prawny do ponad połowy lokali danej klatki schodowej, może podjąć uchwałę o zleceniu sprzątania klatki firmie zewnętrznej i wprowadzeniu stosownego czynnika opłat eksploatacyjnych dla grupy mieszkań, których uchwala będzie dotyczyła.
 3. Sposób sprzątania (dyżury lub zlecenia) w poszczególnych budynkach ustalają mieszkańcy między sobą.
 4. Pełniący dyżur obowiązany jest do zamiatania i mycia klatki schodowej i korytarzy z uwzględnieniem posadzek, ścian, okien, balustrad itp.
 5. Utrzymanie porządku w korytarzach piwnicznych bocznych – zamkniętych należy do obowiązku mieszkańców, którzy posiadają w danym korytarzu piwnicę.

§ 20

Celem utrzymania porządku w obrębie nieruchomości zabronione jest:

 1. wyrzucanie przez okna i z balkonu śmieci, niedopałków itp.,
 2. przetrzymywania na klatce schodowej i korytarzach piwnicznych i innych pomieszczeniach wspólnych śmieci, przedmiotów i rzeczy zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców budynku i porządkowi ”,
 3. wyrzucanie śmieci gdzie indziej aniżeli do specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemników, pamiętając jednocześnie o nie zaśmiecaniu pomieszczeń śmietnikowych i każdorazowym zamykaniu klap od pojemników,
 4. wyrzucanie do muszli klozetowej przedmiotów i odpadów, powodujących zapychanie kanalizacji,
 5. czyszczenia obuwia, wózków dziecięcych, rowerów, sanek itp. na klatkach schodowych i korytarzach oraz ich przetrzymywanie w w/w miejscach,
 6. rysowanie, pisanie, drapanie itp. ścian (elewacji) budynków,
 7. niszczenie zieleni, łamanie drzewek, krzewów,
 8. urządzanie ogródków kwiatowych bez zgody Administracji Osiedla, dotyczy to również nasadzania drzewek i krzewów na terenach osiedli,
 9. trzepanie dywanów, chodników, pościeli, ubrań oraz opróżnianie pochłaniaczy odkurzaczy na balkonach, loggiach i klatkach schodowych,
 10. wysypywanie śmieci pochodzących z odpadów gospodarstwa domowego do koszy parkowych ustawionych przy budynkach, placach zabaw lub alejkach,
 11. ustawiania samochodów na trawnikach, chodnikach uniemożliwiając przejście pieszym oraz dostęp do budynków, a w szczególności dojazdów do altan śmietnikowych i pomieszczeń zsypów,
 12. nie wolno przetrzymywać motocykli, motorowerów i skuterów na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, w wózkowniach, pralniach i suszarniach itp. oraz na chodnikach,
 13. należy do minimum ograniczyć hałas związany z uruchamianiem silników w samochodach i motocyklach (skuterach).

§ 21

 1. Obowiązkiem posiadaczy zwierząt jest sprzątanie odchodów zwierzęcych z terenów zielonych, ciągów pieszych oraz klatek schodowych.
 2. ieszkaniec, któremu przywieziono produkty żywnościowe, meble itp. winien natychmiast po rozładunku uprzątnąć zanieczyszczony teren.

§ 22

Trzepanie i czyszczenie dywanów, pościeli itp. może odbywać się wyłącznie na terenie do tego przeznaczonym tylko w dni powszednie w godz. pomiędzy 6.00 – 22.00.

§ 23

 1. Kwiaty umieszczone w oknach oraz na balkonach (loggiach) winny być zabezpieczone przed wypadnięciem.
 2. Podlewanie kwiatów na balkonach i parapetach okiennych winno odbywać się z umiarem, tak, aby woda nie zalewała ścian i nie niszczyła elewacji.

V. PRZEPISY W ZAKRESIE PRANIA I SUSZENIA BIELIZNY

§ 24

 1. Z pralek domowych należy korzystać w sposób możliwie najmniej zakłócający spokój sąsiadów.
 2. Z pralni i suszarni domowych może korzystać każdy mieszkaniec w kolejności uzgodnionej z innymi mieszkańcami i osobą, która przyjęła na siebie obowiązek przechowywania kluczy.
 3. Z urządzeniami pralni należy obchodzić się z należytą starannością, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia.
 4. W czasie prania należy pomieszczenie pralni wietrzyć, aby ściany, stolarka, sufit i gniazdka elektryczne nie były narażone na zawilgocenie.
 5. Rozciąganie sznurów pomiędzy drzewami w celu suszenia jest zabronione, suszenie na poręczach klatek schodowych jest także niedopuszczalne.
 6. Po ukończeniu prania, pomieszczenia pralni i suszarni należy doprowadzić do należytego stanu oraz dokonać opłat za zużyte media (wodę, gaz).
 7. W pralni nie wolno prać w celach zarobkowych.
 8. Należy przyjąć zasadę, że korzystanie z pralni powinno trwać nie dłużej niż 2 doby.
 9. Spory wynikające z użytkowania pomieszczeń wspólnych rozstrzyga Administracja osiedla poprzez opracowanie harmonogramu użytkowania tych pomieszczeń.

VI. PRZEPISY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW DOMU (OSIEDLA)

§ 25

 1. Zgodne współżycie wszystkich mieszkańców uzależnione jest wyłącznie od samych mieszkańców, przestrzegania przepisów w zakresie porządku publicznego, wzajemnej pomocy i nie zakłócania sobie spokoju.
 2. Zabrania się gromadzenia się osób na klatkach schodowych, wiatrołapach, korytarzach piwnicznych i prześwitach.
 3. Zabrania się grilowania na balkonach.
 4. Zabrania się palenia papierosów w windach i na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach wspólnych.
 5. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci, jak hałasowanie, brudzenie ścian (rysowanie na ścianach) niszczenie urządzeń i instalacji, wybijanie szyb oraz niszczenie trawników, kwiatów, krzewów, drzew i urządzeń do zabaw odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
 6. Za wyrządzone szkody rodzice i prawni opiekunowie będą obciążani kosztami naprawy wyrządzonych szkód.
 7. Korzystanie z urządzeń zabawowych przez dzieci do 7 lat powinno się odbywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej (rodziców lub opiekunów).
 8. Zabrania się głośnego nastawiania odbiorników radiowych, telewizyjnych, gramofonów, magnetofonów itp., jak również głośnej gry na instrumentach w godz. 22.00 – 7.00, natomiast w godz. 7.00 – 22.00 zabrania się nastawiania wymienionych odbiorników i gry na instrumentach o natężeniu dźwięku zakłócającym spokój sąsiadom.
 9. W godzinach 22.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna.
 10. Zabrania się prowadzenia głośnych i uciążliwych prac w dni świąteczne.
 11. Zabrania się przetrzymywania i dokarmiania wszelkich zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku, w tym na korytarzach piwnicznych i klatkach schodowych.
 12. Zabrania się dokarmiania ptaków na parapetach i balkonach.
 13. Szafki reklamowe i szyldy w bramach, na murach domów i w terenie mogą być instalowane jedynie po otrzymaniu zgody od Administracji Osiedla.
 14. Umieszczanie wszelkich reklam i ogłoszeń na terenie osiedla bez zgody Administracji osiedla jest zabronione.

§ 26

 1. Niedozwolona jest hodowla i przetrzymywanie zwierząt gospodarczych i ptactwa domowego w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach i pomieszczeniach wspólnego użytku.
 2. Dopuszcza się posiadanie w mieszkaniach psa, kota oraz innych drobnych zwierząt niezagrażających zdrowiu mieszkańców i niezakłócających spokoju.
 3. Wszystkie psy na terenie osiedla oraz na klatkach schodowych, korytarzach lub innych miejscach wspólnego użytku należy prowadzać na smyczy i w kagańcu.
 4. Zabrania się wprowadzania psów na teren, gdzie usytuowane są urządzenia zabawowe, sportowe, rekreacyjne.
 5. Właściciel psa obowiązany jest usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez psa w miejscach przeznaczonych do publicznego (wspólnego) użytku jak: ulice chodniki, parkingi, zieleńce, korytarze i klatki schodowe, kabiny dźwigów osobowych, korytarze piwniczne itp.
 6. Za zanieczyszczenia lub uszkodzenia klatek schodowych, zieleńców i innych urządzeń ogólnych przez psy i koty odpowiadają właściciele zwierząt.
 7. Właściciel psa obowiązany jest do posiadania aktualnego świadectwa szczepienia swojego psa przeciwko wściekliźnie.
 8. Niedozwolone jest celowe przetrzymywanie szczekających psów na balkonach.
 9. Zabronione jest umożliwianie zwierzętom (kotom i psom) załatwiania potrzeb fizjologicznych na balkonach.

VII. PRZEPISY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

§ 27

 1. W razie wybuchu pożaru bez względu na jego rozmiar należy natychmiast zawiadomić telefonicznie straż pożarną i najbliższy komisariat Policji wskazując miejsce pożaru.
 2. Zabrania się przechowywania w mieszkaniach, piwnicach i innych pomieszczeniach materiałów i przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych oraz żrących i cuchnących.
 3. Używanie otwartego ognia, rozniecanie ognia, palenie papierosów lub innych materiałów w piwnicach jak i w klatkach schodowych oraz w windach jest surowo zabronione.
 4. Zabrania się składowania wszelkich przedmiotów na korytarzach kondygnacji technicznych oraz montowania drzwi i krat zagradzających drogę ewakuacji .

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 28

Ze względu na dobro ogółu mieszkańców, troskę o mienie spółdzielni oraz higienę w budynkach, każdy bez względu na tytuł prawny do lokalu (użytkownik) obowiązany jest umożliwić służbom technicznym osiedla wejście do mieszkania (lokalu) w celu wykonania naprawy lub usunięcia awarii instalacji i urządzeń technicznych w budynku.

§ 29

 1. W stosunku do użytkowników lokali nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu, Administracja Osiedla może stosować upomnienia.
 2. W razie uporczywego lub złośliwego przekraczania postanowień niniejszego regulaminu, Administracja Osiedla może kierować wnioski do sądu oraz składać wnioski do Rady Nadzorczej Spółdzielni o wykluczenie Członka ze Spółdzielni.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 8.07.2014 r. został przyjęty bez uwag , większością głosów – 18 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 6
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma:

 1. Osoby zam. Szmaragdowa w osiedlu Widok z dnia 11.08.2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na naliczanie w/w do czynszu składnika „sprzątanie klatek schodowych” – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.
 2. Osoby zam. Szmaragdowa w osiedlu Widok z dnia 11.08.2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na naliczanie w/w do czynszu składnika „sprzątanie klatek schodowych” – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Rada Nadzorcza w odpowiedzi na powyższe pisma poinformuje w/w, że po zapoznaniu się z uchwałą nr 17/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 09.06.2014 r. oraz odpowiedzią skierowaną przez spółdzielnię w dnia 24.07.2014 r. nie dopatrzyła się nieprawidłowości w działaniach Zarządu oraz wyjaśni, że dla mieszkańców kl. IV budynku przy ulicy Szmaragdowa 4 składnik opłat „sprzątanie klatek schodowych” wprowadzono na podstawie § 19 pkt 2 Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie realizując wniosek 6 mieszkańców.

Powyżej przedstawione stanowisko przyjęto większością głosów – 18 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 7

Prezes Zarządu poinformował, że zastępca prezesa ds. finansowych Adam Ziółek nabył prawa emerytalne. Zgodnie z poniżej przedstawioną opinią:

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– Opinia prawna w sprawie rozwiązania i nawiązania stosunku pracy z członkiem Zarządu w sytuacji nabycia uprawnień do świadczenia emerytalnego
– pismo z dnia 19.08.2014 r. o rozwiązanie umowy o pracę

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu i zastępcę ds. finansowych oraz po dyskusji – jednomyślnie – 19 za, podjęła uchwałę w brzmieniu:
W tym miejscu w protokole umieszczono Uchwała nr 66 / 6 / 2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 19.08.2014 r. w sprawie: rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron z Z-cą Prezesa ds. finansowych – Głównym Księgowym Adamem Ziółkiem i ponownego nawiązania stosunku pracy z powierzeniem funkcji Z-cy Prezesa ds. finansowych – Głównego Księgowego.

Ad. 8

Przewodniczący poinformował, że kolejne posiedzenie plenarne Rady odbędzie się 16.09.2014 r. W porządku obrad tego posiedzenia zostanie umieszczony pkt.
„Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot.
a) wykluczenia ze Spółdzielni z uwagi na istniejące zaległości finansowe.
b) wystąpienia z powództwem o nakazanie sprzedaży przysługującego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji”.
Zawiadomienia do członków i osób wobec których zostały skierowane wnioski do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały zostały wysłane.

Na tym protokół zakończono.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

Data opublikowania: 11:11, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2014