Protokół Nr 7/2014
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 08.07.2014 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Chodkiewicz Stefania, Zbigniew Gontarz, Jerzy Kutyła, Ryszard Klech, Husarek Teresa,
Grażyna Henkiel, Krzysztof Bara, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Barbara Rupczewska,
Waldemar Żak, Wiesław Augustowski, Elmira Brzozowska.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksplantacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Omówienie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2014 r. dotyczących proponowanych zmian do regulaminów uchwalanych przez Radę Nadzorczą.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Regulamin Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
  b) zmiany Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.
 4. Informacja Zarządu na temat wniosków zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na terenie SM „Czuby”.
 5. Inauguracja obchodów 35 – lecia SM „Czuby”.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 24.06.2014 r.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu
 9. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 19 za.

Ad. 2
Przewodniczący Rady poinformował, że na Walnym Zgromadzeniu zostało zgłoszonych 10 wniosków dot. dokonania zmian w regulaminach uchwalanych przez Radę tj. porządku domowego, Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, wynajmu pomieszczeń wspólnych, regulaminu zamówień na roboty, rozliczania zużycia wody, odpłatności za kserokopię dokumentów. zasad wynagradzania członków Zarządu, oraz wniosek o uchwalenie regulaminu mienia spółdzielni.

Prezydium Rady postanowiło, że w porządku obrad każdego kolejnego posiedzenia plenarnego umieszczany będzie pkt. dotyczący przeanalizowania propozycji zmian do dwóch regulaminów. Z tego też względu w dniu dzisiejszym w kolejnym punkcie porządku obrad zostaną przeanalizowane propozycje do Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli oraz Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Ad. 3

A)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 7.08.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– wykazem zmian uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu dot. Rad Przedstawicieli Nieruchomości osiedla

 1. W § 103a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „ Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zbycia lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu, z którym związane jest jego członkostwo w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla”.
 2. W § 103a1 ust. 1otrzymuje brzmienie:
  „Wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dokonuje się na zebraniach członków, o których mowa w § 103 a ust.1”.
 3. W § 103 a1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „ W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, na żądanie większości członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu w nieruchomości zwołuje się kolejne zebranie.”
 4. W § 103b ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  3) uchwalenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu w nieruchomości,
 5. W § 103b ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika administracji i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,
 6. W § 103b ust. 1 skreśla się pkt 8-9
 7. W § 103b dodaje się pkt. 16 w brzmieniu:
  „16) koordynowanie i organizowanie współpracy między nieruchomościami oraz inicjowanie przedsięwzięć wspólnych dla nieruchomości w osiedlu”.
 8. Skreśla się §103c
 9. § 103d otrzymuje brzmienie:
  „Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej komisjach przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
  1) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
  2) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  3) członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę”.

– wnioskiem zgłoszonym na Walnym zgromadzeniu

Ważne Zgromadzenie zobowiązuje Radą Nadzorczą do zmiany „Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości i zasad ich wynagradzania” przez dodanie treści w § 21 ust. 5 „i tablicach ogłoszeń na osiedlu i w nieruchomościach”

Uzasadnienie:
Organ samorządowy wybrany przez mieszkańców – członków spółdzielni w ich imię podejmuje uchwały dot. osiedla i dostąp do tych dokumentów nie może być ograniczany do pomieszczę budynku Administracji Osiedla.

Wnioskodawca: Teresa Janowska

– projektem uchwały

Uchwała Nr… /… /2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 08.07.2014 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 28 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 95/4/2012 z dnia 27 listopada 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  „3) uchwalenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu w nieruchomościach”,
 2. W § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  „4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika administracji i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,
 3. W § 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
  „8) koordynowanie i organizowanie współpracy między nieruchomościami oraz inicjowanie przedsięwzięć wspólnych dla nieruchomości w osiedlu”
 4. W § 4 skreśla się pkt 9
 5. W § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „4. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zbycia lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu, z którym związane jest jego członkostwo w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla”.
 6. W § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „4. W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, na żądanie większości członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego , użytkowego lub garażu w nieruchomości zwołuje się kolejne zebranie”.
 7. W § 14 otrzymuje brzmienie:
  1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza oraz przewodniczących stałych komisji Rady
  2. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wybiera ze swego grona komisje: rewizyjną, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, społeczno-wychowawczą lub inne według potrzeb. dla wykonania określonych zadań.
  3. Komisje składają się z minimum 3 członków. Członkowie komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają zastępcę przewodniczącego.
  4. Komisje nie mogą podejmować uchwał.
  Wnioski, opinie i postulaty przewodniczący komisji przedstawiają na plenarnym posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, która po rozpatrzeniu podejmuje odpowiednie uchwały.
 8. W § 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  „5. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wywieszane są w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Administracji Osiedla umieszczane są na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl (i tablicach ogłoszeń na osiedlu i w nieruchomościach- wniosek Teresy Janowskiej) przez okres 30 dni z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów”.
 9. § 23 ust 1 otrzymuje brzmienie:
  1. Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej komisjach przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
  1) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
  2) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  3) członkom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 10. § 24 otrzymuje brzmienie:
  Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 08.07.2014 r. Uchwałą Nr …………, a jego postanowienia są wiążące dla wszystkich Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, z uwzględnieniem zmiany zawartej w uchwale ………… z dnia 08.07.2014 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

W tym miejscu w protokole umieszczono Regulamin Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I. Nie wprowadzać do Regulaminu zaproponowanej przez Teresę Janowską na Walnym Zgromadzeniu zmiany zapisu w § 21 ust. 5 by po słowach „Administracji osiedla” dodać „i tablicach ogłoszeń na osiedlu i w nieruchomościach”

II. W § 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5 Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wywieszane są w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Administracji Osiedla, umieszczane są na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl przez okres 7 dni z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów”.

III. Zgłosi do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję ze zmianą zapisu w § 21 ust. 5 w brzmieniu zgłoszonym przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów 18 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę:

Uchwała Nr 57 / 6 / 2014
Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 08 .07. 2014 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 28 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 95/4/2012 z dnia 27 listopada 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  „3) uchwalenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu w nieruchomościach”,
 2. W § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  „4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika administracji i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,
 3. W § 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
  „8) koordynowanie i organizowanie współpracy między nieruchomościami oraz inicjowanie przedsięwzięć wspólnych dla nieruchomości w osiedlu”
 4. W § 4 skreśla się pkt 9
 5. W § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „4. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zbycia lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu, z którym związane jest jego członkostwo w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla”.
 6. W § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „4. W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, na żądanie większości członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu w nieruchomości zwołuje się kolejne zebranie”.
 7. W § 14 otrzymuje brzmienie:
  1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza oraz przewodniczących stałych komisji Rady.
  2. Rada wybiera ze swego grona komisje: rewizyjną, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, społeczno-wychowawczą lub inne według potrzeb. dla wykonania określonych zadań.
  3. Komisje składają się z minimum 3 członków. Członkowie komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają zastępcę przewodniczącego.
  4. Komisje nie mogą podejmować uchwał.
  Wnioski, opinie i postulaty przewodniczący komisji przedstawiają na plenarnym posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, która po rozpatrzeniu podejmuje odpowiednie uchwały.
 8. W § 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  „5. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wywieszane są w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Administracji Osiedla umieszczane są na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl przez okres 7 dni z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów”.
 9. § 23 ust 1 otrzymuje brzmienie:
  1. Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej komisjach przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
  1) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
  2) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  3) członkom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 10. § 24 otrzymuje brzmienie:
  Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 08.07.2014 r. Uchwałą Nr 57/6/2014 a jego postanowienia są wiążące dla wszystkich Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, z uwzględnieniem zmiany zawartej w uchwale 57/6/2014 z dnia 08.07.2014 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

 

Załącznik
do uchwały 57/6/2014
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
Lublinie z dnia 8.07.2014 r.

REGULAMIN
Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
i zasad ich wynagradzania

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organ samorządu osiedlowego Spółdzielni działa na podstawie postanowień § 103a – 103d Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2

Terenem działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jest osiedle.

§ 3

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla stanowi stałą reprezentację ogółu mieszkańców Osiedla wobec władz Spółdzielni.

II. ZAKRES DZIAŁANIA RADY.

§ 4

Zadaniem Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organu samorządu spółdzielczego jest współdziałanie z Administracją Osiedla, Zarządem i Radą Nadzorczą oraz instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w Osiedlu w zakresie zaspakajania potrzeb wynikających ze wspólnego zamieszkiwania w Osiedlu.

Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:

 1. uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społeczno- wychowawczej osiedla,
 2. uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury,
 3. uchwalenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu w nieruchomościach,
 4. opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika administracji i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,
 5. rozpatrywanie odwołań mieszkańców od decyzji kierownika administracji osiedla i domu kultury
 6. rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,
 7. wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności społeczno- wychowawczej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek społeczno-wychowawczych w osiedlu,
 8. koordynowanie i organizowanie współpracy między nieruchomościami oraz inicjowanie przedsięwzięć wspólnych dla nieruchomości w osiedlu
 9. współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,
 10. występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,
 11. współpraca z innymi radami przedstawicieli nieruchomości osiedla,
 12. rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
 13. dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno- wychowawczego w ramach planów gospodarczych nieruchomości i osiedla,
 14. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może żądać od Administracji i domu kultury udostępnienia jej wszystkich dokumentów dotyczących jej Osiedla oraz wykonania ich kserokopii, które stanowić będą załączniki do protokołu Rady, jej prezydium lub komisji, jak również żądać szczegółowych pisemnych wyjaśnień w sprawach budzących wątpliwości,
 15. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo opiniować opracowywane przez Radę Nadzorczą regulaminy.

III. ZASADY CZŁONKOSTWA W RADZIE.

§ 5

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w poszczególnych nieruchomościach Osiedla.
 2. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa w przypadku wyboru 50% + 1 przedstawicieli nieruchomości Osiedla.
 3. Członkowie Spółdzielni, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, wybierają 1 przedstawiciela do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na okres 3 lat.
 4. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zbycia lokalu mieszkalnego , użytkowego lub garażu , z którym związane jest jego członkostwo w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 5. Ponadto przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może być odwołany przez członków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, przed upływem okresu na jaki został wybrany zwykłą większością głosów, na wniosek 1/3 członków w danej nieruchomości.
 6. W wypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, na miejsce przedstawiciela Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla , który utracił mandat, członkowie, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, dokonują wyboru – do końca kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – innego przedstawiciela.

§ 6

 1. Kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla trwa 3 lata i biegnie od dnia pierwszego posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu, do dnia poprzedzającego dzień pierwszego posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla następnej kadencji, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Regulaminu.
 2. Pierwsza kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla biegnie od dnia wyboru przedstawicieli dokonanego po uchwaleniu Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 3. Posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony na piśmie inny członek Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w terminie 30 dni od daty jej wyboru.

IV.WYBORY DO RADY.

§ 7

 1. Wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dokonuje się na zebraniu członków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 2. Zebranie zwołuje Zarząd Spółdzielni na dzień przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 3 lat od rozpoczęcia kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 3. O czasie i miejscu zebrania członkowie są zawiadamiani na 7 dni przed jego terminem, poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych w danej nieruchomości, na boksie garażowym lub na drzwiach wejściowych do lokalu użytkowego.
 4. W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, na żądanie większości członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego , użytkowego lub garażu w nieruchomości zwołuje się kolejne zebranie.

§ 7a

Członkowie posiadający tytuł prawny do samodzielnego (wolnostojącego) lokalu użytkowego mogą skorzystać z prawa członkostwa w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w przypadku złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania Zarządu.

§ 8

 1. Wszystkim członkom Spółdzielni uprawnionym do wzięcia udziału w zebraniu wydawane są mandaty uprawniające do udziału w wyborach.
 2. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w zebraniu jednej nieruchomości i przysługuje mu jeden głos.
 3. Członkowie małoletni biorą udział w zebraniu przez swoich ustawowych przedstawicieli lub kuratorów.
 4. Członkowie – osoby fizyczne mogą brać udział w zebraniu tylko osobiście.
 5. Członkowie – osoby prawne biorą udział w zebraniach przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka. Członkowie – osoby prawne mogą delegować swojego przedstawiciela do jednego zebrania.

§ 9

 1. Zebranie członków, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, otwiera przedstawiciel Zarządu Spółdzielni lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Otwierający zebranie zarządza wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania spośród członków danej nieruchomości.
 3. Zebranie członków, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, powołuje w Komisję Skrutacyjną, składającą się z co najmniej 2 członków, dla wykonania czynności związanych z obsługą głosowania.

§ 10

Wybory oraz odwoływanie przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla odbywają się w głosowaniu jawnym.

§ 11

 1. Kandydatów do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgłaszają członkowie obecni na zebraniu do przewodniczącego zebrania uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.
 2. Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w danej nieruchomości.
 3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
 4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.

§ 12

 1. Z zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania.
 2. Protokoły z zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, przechowuje Administracja Osiedla.

§ 13

Obsługę zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, prowadzi Administracja Osiedla.

1. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY.

§ 14

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza oraz przewodniczących stałych komisji Rady.
 2. Rada wybiera ze swego grona komisje: rewizyjną, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, społeczno-wychowawczą lub inne według potrzeb. dla wykonania określonych zadań.
 3. Komisje składają się z minimum 3 członków. Członkowie komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają zastępcę przewodniczącego.
 4. Komisje nie mogą podejmować uchwał.
  Wnioski, opinie i postulaty przewodniczący komisji przedstawiają na plenarnym posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, która po rozpatrzeniu podejmuje odpowiednie uchwały.

§ 15

 1. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji stanowią Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 2. Do obowiązków Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy organizowanie pracy Rady, a w szczególności:
  – opracowywanie projektów planów pracy Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i sprawozdań z jej działalności,
  – koordynowanie prac komisji oraz rozpatrywanie wniosków przez nie zgłoszonych,
  – wyznaczanie terminów i ustalanie porządku obrad posiedzeń rady, przygotowywanie materiałów na posiedzenia,
  – zbieranie wniosków i opinii z poszczególnych nieruchomości w celu ustalenia planów gospodarczych osiedla w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności społeczno-wychowawczej i kulturalnej.
 3. Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa kolegialnie.
 4. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, a w razie jego nieobecności zastępca, kieruje pracami Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, utrzymuje stałą łączność z Kierownictwem Administracji, Radą i Zarządem Spółdzielni.

2. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ.

§ 16

 1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.
 2. Posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i Prezydium odbywają się w miarę potrzeb.
 3. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w razie jego nieobecności zastępca obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady:
  1/ na wniosek 1/3 członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  2/ na wniosek Zarządu Spółdzielni,
  3/ na wniosek Rady Nadzorczej.
 4. W przypadkach wymienionych w ust. 3 posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 17

 1. Termin i porządek obrad Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ustala Prezydium.
 2. Na wniosek uprawnionych do zwołania posiedzenia w myśl § 16 ust. 3 w porządku obrad posiedzenia powinny być zamieszczone wskazane przez nich sprawy.
 3. Na posiedzeniu, przed zatwierdzeniem porządku obrad, przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może zgłosić przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§ 18

 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, zawierające termin, miejsce i porządek obrad powinno być dostarczone na piśmie członkom Rady najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Członkowie Osiedla powinni być zawiadamiani o terminie, miejscu i porządku obrad Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przez wywieszenie zawiadomienia w Administracji Osiedla oraz tablicach osiedlowych.

§ 19

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może odbywać posiedzenia przy obecności więcej niż połowy członków /quorum/.
 2. W razie braku quorum koniecznego do rozpoczęcia posiedzenia, posiedzenie jest zwoływane przez Prezydium Rady w innym termin.
 3. W razie braku quorum koniecznego do kontynuowania rozpoczętego posiedzenia, prowadzący obrady zarządza przerwę w obradach i wyznacza termin drugiej części posiedzenia.

§ 20

 1. W posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
  1/ członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni,
  2/ przedstawiciele Administracji Osiedla.
 2. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność.
 3. Obradom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo przysłuchiwać się każdy członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w Osiedlu.

§ 21

 1. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zatwierdzane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 2. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla są ważne, jeżeli były objęte porządkiem obrad.
 3. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla powinny być odrębnymi dokumentami podpisanymi przez przewodniczącego Rady lub jego zastępcę i sekretarza Rady.
  Treść uchwały powinna być odzwierciedlona w protokole obrad Rady.
  Uchwała powinna określać termin wejścia w życie.
 4. Uchwały zatwierdzone zgodnie z wymogami ust. 1-3, Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przekazuje w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia Zarządowi Spółdzielni.
 5. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wywieszane są w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Administracji Osiedla, umieszczane są na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl przez okres 7 dni z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.
 6. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla mogą być uchylone uchwałą Rady Nadzorczej, o ile są niezgodne z przepisami prawa i Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylanie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

§ 22

 1. Posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej Prezydium są protokołowane. Protokoły podpisują: Przewodniczący i Sekretarz Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 2. Obsługę techniczną Rady prowadzi Administracja Osiedla.
 3. Przechowywanie dokumentów Rady zabezpiecza Administracja Osiedla.
 4. Jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa w ust. 1, lub jego potwierdzoną za zgodność kopię, Kierownik Administracji Osiedla przekazuje do Biura Zarządu Spółdzielni /Sekcja Samorządowa/ następnego dnia po zatwierdzeniu protokołu przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 23

 1. Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej komisjach przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
  1) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
  2) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  3) członkom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 2. W przypadku, gdy członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady i komisji, wynagrodzenie to nalicza się proporcjonalnie do ilości odbytych posiedzeń w danym miesiącu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 24

Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 08.07.2014 r. r. Uchwałą Nr 57/6/2014, a jego postanowienia są wiążące dla wszystkich Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

B)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 7.07.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– wnioskiem zgłoszonym na Walnym Zgromadzeniu

Uzupełnić Regulamin porządku domowego na klatkach schodowych w zakresie co tygodniowego sprzątania klatek przez mieszkańców z uwzględnieniem udziału w sprzątaniu parteru ( udział mieszkańców mieszkających poza parterem).

Wnioskodawca – Stanisław Tarczyński

– obowiązującym regulaminem

W tym miejscu w protokole umieszczono regulamin porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie

oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by nie wprowadzała do Regulamin porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie zmiany zgłoszonej przez Stanisław Tarczyński na Walnym Zgromadzeniu dot: uzupełnienia Regulamin porządku domowego w zakresie co tygodniowego sprzątania klatek przez mieszkańców z uwzględnieniem udziału w sprzątaniu parteru (udział mieszkańców mieszkających poza parterem).

Przewodniczący poinformował, że prezydium Rady na posiedzeniu w dniu 1.07.2014 r. zobowiązało Zarząd Spółdzielni do przygotowania w porozumieniu z zespołem prawnym propozycji zapisu w § 19 regulaminu . która to by dawała możliwość zlecenie sprzątania klatki schodowej firmie zewnętrznej w przypadku wyrażenia zgody przez większość użytkowników budynku lub nieruchomości w przypadku gdy na danej klatce schodowej większa część mieszkań jest wynajmowana i nie można skontaktować się z właścicielami.

Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych poinformowała ,że została przygotowana stosowna zmiana dająca możliwość takiego działania a mianowicie:

W § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na wniosek użytkowników lokali, stanowiących co najmniej 51% lokali danej klatki schodowej lub budynku , może podjąć uchwałę o zleceniu sprzątania klatki schodowej firmie zewnętrznej i wprowadzeniu stosownego czynnika opłat eksploatacyjnych dla grupy mieszkań, których uchwala będzie dotyczyła.

Zarząd Spółdzielni stoi jednak na stanowisku ,że zamiast wprowadzania powyższej zmiany można podjąć inne działania np. zwracanie się z zapytaniem do właścicieli mieszkania (Spółdzielnia posiada adresy do korespondencji) lub zawarcia w regulaminie zapisu, który by uznawał brak odpowiedzi na wystosowane zapytanie na wyrażenie zgody na zlecenie sprzątania. Narzucanie woli użytkowników zamieszkałych w sąsiednich klatkach schodowych innym nie wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Takie decyzje bowiem wiążą się z koniecznością wnoszenia dodatkowych środków finansowych przez osoby, które nie są tym zainteresowane.

Rada Nadzorcza po dyskusji po dyskusji jednomyślnie – 19 za postanowiła:

I. Nie wprowadzała do Regulamin porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie zmiany zgłoszonej przez Stanisława Tarczyńskiego.

II. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do przygotowania na kolejne posiedzenie Rady propozycji zmiany do regulaminu pozwalającej na działania przedstawione powyżej.

Ad. 4
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych przypomniała, że Budżet Obywatelski na terenie SM „CZUBY” – projekty złożone do Urzędu Miasta Lublin w czerwcu 2014 r. to:

Projekty duże (dla których szacunkowy koszt realizacji mieści się w granicach od 500 tys.zł do 1,5 mln.zł):

 1. Os. Ruta – remont ulicy Dziewanny wraz z budową łącznika z ul. Różaną (szacunkowa wartość robót: ok.1.294.000 zł)
 2. Os. Łęgi – remont i budowa parkingu przy ul. Wiklinowej (szacunkowa wartość robót: ok.1.390.000 zł)
 3. Os. Błonie – budowa parkingu przy ul. Szaserów w rejonie Biblioteki Publicznej (szacunkowa wartość robót: ok.600.000 zł)
 4. Os. Skarpa – remont Al. Młodości i Marzeń (szacunkowa wartość robót: ok.1.100.000zł)

Projekty małe (dla których szacunkowa wartość robót nie przekroczy kwoty 500 tys.zł):

 1. Os. Błonie – urządzenie placyku rekreacyjnego dla mieszkańców przy ul. Herbowej -teren po byłej szkole społecznej (szacunkowa wartość robót: 60.000 zł)
 2. Os. Poręba – uporządkowanie terenu i budowa zatok parkingowych przy ul. Perłowej i Agatowej (szacunkowa wartość robót: ok. 250.000 zł)
 3. Os. Ruta – remont istniejącego oraz wykonanie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego biegnącego od ul. Różanej do kładki nad ul. Filaretów (szacunkowa wartość robót: ok. 226.800 zł)
 4. Os. Widok – budowa zatok i parkingów przy ul. Szmaragdowej 4 (szacunkowa wartość robót: ok. 450.000 zł)
 5. Os. Ruta – wykonanie parkingu przy ulicy Jutrzenki / Różanej na działce nr 28/7 i 28/14 (szacunkowa wartość robót: ok. 408.450 zł)

Projekty zostaną wywieszone na osiedlowych tablicach ogłoszeń, w administracjach osiedli, , biurze spółdzielni. Umieszczone zostaną na stronie internetowej spółdzielni oraz w Informatorze. Spółdzielni zaproponuje ich umieszczenie we wspólnotach zlokalizowanych na terenie dzielnicy.

Głosowanie na projekty będzie trwało 14 dni i rozpocznie się 24 września 2014 r. Każdy mieszkaniec Lublina, mający skończone 16 lat, będzie mógł zagłosować na maksymalnie 3 projekty duże i 5 projektów małych. Głosowanie odbędzie się w formie papierowej i elektronicznej.
Mieszkańcy SM Czuby ponadto głosować będą mogli w administracjach, domach kultury, biurze spółdzielni.
Z uwagi na fakt iż zgłoszonych jest ponad 360 projektów, ważnym będzie by w głosowaniu na projekty zgłoszone na terenie SM „Czuby” wzięło udział jak najwięcej osób. Nie muszą być to osoby zamieszkałe w naszej dzielnicy.

Ad. 5
Prezes Zarządu poinformował , że inaugurację obchodów 35- lecia SM Czuby i 30- lecia osiedla Łęgi rozpoczęto festynem zorganizowany w dniu 27.06.2014 r. w godz. od 13.00 do 23.00 na terenie osiedla Łęgi przy ulicy Biedronki.

Dla członków i mieszkańców dzielnicy licznie zgromadzeni na festynie przygotowano szereg atrakcji : koncert zespołów Drewutnia i Strych, występy zespołów z domów kultury Łęgi, Skarpa, Błonie ,Ruta, zabawy i konkursy dla dzieci , pokazy straży pożarnej , ratownictwa medycznego, policji, zabawy sprawnościowe dla dzieci i dorosłych, warsztaty garncarskie, kiermasze, grochówkę polową dla wszystkich uczestników i dyskotekę dla dorosłych.

W dniu 13.09.2014 r. na terenie osiedla Skarpa odbędzie się drugie spotkanie mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby z okazji 35 rocznicy jej powołania oraz powstanie pierwszego osiedla naszej spółdzielni tj. osiedla Skarpa.

Obchody obu rocznic będą miały charakter rodzinny ze szczególnym zwróceniem uwagi na najstarszych mieszkańców naszej społeczności.
W tym dniu gościć będziemy na Skarpie Billa Goulda z Rodziną, autora i donatora rzeźby „Maki”, który w obecności Prezydenta Miasta Lublin przekaże swoje dzieło osiedlu w dowód wdzięczności za niezwykle miłe przyjęcie na Skarpie równo 30 lat temu.
Bill Gould wykonał rzeźbę z pomocą m. in. seniorów, dzieci i młodzieży skupionych wokół Domu Kultury Skarpa i Szkoły Podstawowej nr 28. Każdy chętny mógł stać się współautorem rzeźby wykonując gliniany element do zawieszenia na stalowej konstrukcji.

Festyn będzie pełen zabaw dla dzieci, konkursów sportowych, zgadywanek na temat historii osiedla Skarpa i SM Czuby, występów dzieci z domów kultury naszej spółdzielni i wielu innych atrakcji. Rozpocznie się o godzinie 11 odsłonięciem rzeźby „Maki”, zabawami na dmuchańcach i atrakcjami zorganizowanymi przez TKKF Skarpa i Dom Kultury Skarpa.

Główny blok artystyczny z koncertami zespołów „Cała Praga Śpiewa” z Warszawy wraz z zespołem Czessband /półfinalistą Must be the Music/ oraz występem zespołu Herba Micze z Lublina rozpocznie się o godz. 17.00

Uzupełnieniem festynu będą naturalnie atrakcyjne stoiska i stragany, konkursowe nagrody, festynowa grochówka i wiele niezwykłych niespodzianek.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady odbytego w dniu 24.06.2014 r. został przyjęty bez uwag większością głosów – 17 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Ad. 7
Rada Nadzorcza zapoznała się z poniżej przedstawionymi pismami:

1. Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” dot. wniosku członka zam. przy ulicy Szmaragdowej w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania ‘zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” po rozpatrzeniu wniosku członka zam. przy ulicy Szmaragdowej dot. zmiany Regulaminu rozliczania ‘zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie – na posiedzeniu plenarnym w dniu 28.04.2014 roku – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” postanowiła wniosek przekazać do Rady Nadzorczej SM „Czuby”.

– pismo członka zam. przy ul. Szmaragdowa w osiedlu Widok

Lublin, dnia 31.03.2014 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok
SM Czuby Lublin

Dot. zmiany regulaminu RN SM.Czuby

W N I O S E K o rozpatrzenie i skierowanie do Rady Nadzorczej

Wobec faktu ciągle powiększającej się w rozliczeniu ze zużycia wody tz. „Wody niczyjej” tj. różnicy pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych wnoszę co następuje:

 1. Ograniczenia się do jednego w okresie rozliczeniowym odczytu stanu liczników wodomierzy mieszkaniowych. (z możliwością kontrolnego odczytu w dowolnym terminie)
 2. Dodonywania odczytu do trzech miejsc po przecinku i rozliczania do trzech miejsc po przecinku a nie tak jak jest to obecnie dokonywane tylko do pełnych metrów.

Podjęcie działań na rzecz zmiany (z poziomu na pion) montażu wodomierza blokowego.
Obecnie stan istniejący powoduje zaburzenia strumienia wody co skutkuje błędem wskazań wodomierzy mieszkaniowych do 5%

Dokonywany dotychczas odczyty i nic warte (bo na podstawie nie realnej ceny z okresu poprzedniego) rozliczenia okresowe wody cztery razy w okresie rozliczeniowym z zaokrągleniem do jednostek całkowitych (zamiast zgodnie ze wskazaniami wodomierzy do trzech miejsc po przecinku) są błędem powodującym do 1296-15 % zaniżenie odczytu.

Podjęcie tych działań da wg. obliczeń na własnym lokalu da ponad 20% zmniejszenie zużycia wzwody niczyjej czy gospodarczej. Nie będzie konieczności wymiany wodomierzy o tym samym Q nominalnym i tych samych uwarunkowaniach co do przepływu a z dużą awaryjnością działania (baterie) i to przy dwukrotnie wyższych kosztach. Kosztach ponoszonych co 5 lat.(legalizacja)

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowiła jednomyślnie – 19 za, wystosować na powyższe pismo odpowiedz następującej treści:

Lublin, 08.07.2014 r.

Rada Przedstawicieli
Nieruchomości Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czuby” w Lublinie

RN/4218/14

Dotyczy: wniosku z dnia 31.03.2014r. członka zam. przy ul. Szmaragdowa w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu wszystkich punktów zgłoszonych we wniosku, uprzejmie informuje:

Ad. 1. Ograniczenie się do jednego odczytu wodomierzy i rozliczania zużycia wody w ciągu roku może spowodować duże rozbieżności pomiędzy pobieranymi zaliczkami, a faktyczną należnością za zużytą wodę. W przypadku dopłat – może być przyczyną znacznego niezadowolenia mieszkańców.

Ad. 2. Stany wodomierzy na koniec każdego kwartału podawane są do rozliczenia w pełnych metrach (po zaokrągleniu zgodnie z zasadami zaokrągleń). Odczyt wodomierzy do 3-ch miejsc po przecinku znacząco nie wpłynie na niedobór wody w osiedlu. Odczyt dokonywany przez pracowników administracji trwa kilka dni i nie pokrywa się z datą odczytu przez MPWiK.

Ad. 3. Wodomierz budynkowy zamontowany w wydzielonym pomieszczeniu jest własnością MPWiK. Sposób montażu (zgodnie z warunkami technicznymi) oraz dobór klasy i średnicy wodomierza leży po stronie MPWiK.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia Rada Nadzorcza nie widzi zasadności wprowadzenia proponowanych zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

2. Pisma Zbigniewa Ławniczaka i Mieczysława Biszkonta z dnia 20.06.2014 r. dot. budowy parkingu przy ulicy Kaczeńcowe i Urząd Miasta Lublin Wydział Planowania z dnia 19 maja 2014 r. dot. odpowiedz na zapytanie Pana Zbigniewa Ławniczaka dotycząca działki nr 34/50 położonej przy ul. Kaczeńcowej w Lublinie

– Mieczysława Biszkonta

Rada Nadzorcza SM „Czuby „
20-538 Lublin
ul Watykańska 6

W związku z ukazaniem się w informatorze SM Czuby w Lublinie nr 51- czerwiec 2014 r nieprawdziwych informacji dotyczących budowy parkingu przy ulicy Kaczeńcowej na podstawie § 87 ust. 1 pkt .8 Statutu SM Czuby wnosimy skargę na działanie Zarządu SM Czuby w związku z publikowaniem nieprawdziwych informacji oraz podaniem naszych danych osobowych. Również nieprawdziwe informacje ukazały się w informatorze nr 50 z kwietnia 2014 r.

Informujemy, że już w 2013 roku podjęliśmy działania związane z budową miejsc postojowych na działce nr 34/50 (obr.30 ark.12) położonej przy ulicy Kaczeńcowej w Lublinie poparte licznie podpisami mieszkańców.

W piśmie PL-PP-II.671.49.2014 z dnia 19 maja 2014 roku otrzymaliśmy z Wydziału Planowania UM Lublin zgodę na wykonanie tymczasowych miejsc postojowych. /W załączniku pismo UM Lublin/. Nieprawdziwe więc są informacje, że nasze działania nie przyniosły żadnych efektów. Ponadto podano w w/w informatorach szereg nieprawdziwych informacji:

 1. Działka nr 34/50 jest mieniem wspólnym SM Czuby więc wszyscy członkowie SM Czuby solidarnie poniosą koszty inwestycji my także gdyż jesteśmy członkami spółdzielni.
 2. Nigdy naszym zamiarem nie była likwidacja placu zabaw usytuowanego na sąsiedniej działce.
 3. Miasto Lublin i Rada Dzielnicy nie może zgodnie z prawem ponosić kosztów inwestycji na terenach nie należących do Miasta Lublin.
 4. Kosztorys inwestorski wykonany przez biegłego rzeczoznawcę który jest w naszym posiadaniu do wglądu odbiega zasadniczo od podanych kosztów w informatorze i wynosi 13 000 pln za 100 m2 powierzchni inwestycji.

Żądamy sprostowania nieprawdziwych informacji podanych do wiadomości publicznej. Jeżeli jest możliwość czasowa wykonania miejsc postojowych dla samochodów osobowych co dopuszczają zapisy miejscowego planu które to wyjaśnienie otrzymaliśmy z Wydziału Planowania UM Lublin w kierowanym do nas piśmie to dlaczego Zarząd SM Czuby powiela nasze działania uznając jako własne ?

– Urząd Miasta Lublin Wydział Planowania

Lublin, dnia 19 maja 2014 r.

Pan Zbigniew Ławniczak

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego dotyczące działki nr 34/50 (obr. 30, ark. 12) położonej przy ul. Kaczeńcowej w Lublinie informuję, że zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina – część II (Uchwała Nr 1688/LV/2002) większa część ww. działki znajduje się w strefie zieleni ogólnodostępnej – Z związanej z terenami mieszkaniowymi M2 (jest to podstawowe przeznaczenie tego terenu). Szczegółowe przeznaczenie terenu zostało zawarte w wyrysie i wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PL-WZ.6727.1136.2013 z 20.12.2013 r.

Zgodnie z § 10 pkt 3 Uchwały nr 1688/LV/2002 do czasu realizacji inwestycji zgodnej z podstawowym lub dopuszczalnym przeznaczeniem terenu, dopuszcza się zagospodarowanie czasowe tych terenów w formie m.in. urządzenia parkingów o nawierzchni prowizorycznej niepylącej. Jest to możliwość czasowa jaką dopuszczają zapisy miejscowego planu i jeżeli tymczasowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych będą wykonane z płyt ażurowych (łatwo-rozbieralnych) – nie zachodzi sprzeczność z § 10 pkt 3 Uchwały planistycznej.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania postanowią wystosować na powyższe pisma odpowiedz następującej treści:

Lublin, dn. 2014-07-08

Pan
Zbigniew Ławniczak

Pan
Mieczysław Biszkont

Dotyczy: skargi z dnia 20 czerwca 2014 r na działanie Zarządu SM Czuby w związku z publikowaniem danych osobowych i nieprawdziwych informacji w informatorze spółdzielni nr 50 z kwietnia 2014 r.
W odpowiedzi na ww. skargę z dnia 10.06.2014 r, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie, uprzejmie wyjaśnia, że nie dopatrzyła się uchybień w działaniach Zarządu.

Po przeanalizowaniu dokumentów w przedmiotowej sprawie, Rada Nadzorcza dziękuje Panom za zainteresowanie problemem braku miejsc postojowych, jednak należy zauważyć, że zbieranie podpisów w tej kwestii jest jedynie działaniem sondażowym. Pismo Wydziału Planowania UM Lublin, skierowane do Pana Ławniczaka nie jest podstawą do rozpoczęcia budowy.

Kosztorys inwestorski, opracowany na zlecenie Spółdzielni, w oparciu o dokumentację techniczną jest bardziej wiarygodny niż kosztorys szacunkowy.
Dodatkowo, należy zauważyć, że ewentualną decyzję o podjęciu budowy i sfinansowaniu inwestycji podejmie, zgodnie z kompetencjami, Rada Nadzorcza.

Nie ma żadnych podstaw do stwierdzenia, że publikowane w Informatorach Spółdzielni informacje są nieprawdziwe. Nie wynika z przedłożonych nam dokumentów, by Panowie podjęli jakąkolwiek próbę zdobycia środków finansowych na budowę ogólno dostępnego parkingu. Przerzucenie odpowiedzialności na Spółdzielnię jest w naszym odczuciu nieetyczne. Systematyczne poruszanie tego tematu na walnym zgromadzeniu, w mediach i wrzucanie pism do skrzynek pocztowych mieszkańców bardziej przypomina kampanię wyborczą niż próbę rozwiązania problemu braku miejsc postojowych.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że w dniu 16.06.2014 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Spółdzielni z udziałem przewodniczącymi części Walnego Zgromadzenia, na którym nastąpiło stwierdzenie, która z uchwał wynikająca z porządku obrad otrzymała wymaganą statutem ilość głosów i w związku z tym została podjęta przez części Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza od wyniku głosowania nad absolutorium za działalność w 2013 r. uzależniła termin uruchomienie środków finansowych zagwarantowanych w planie finansowo – gospodarczym na 2014 r na regulację płac od 1.01.2014 r. dla członków Zarządu.

Członkowie Zarządu otrzymali absolutorium za działalność w 2013 r.

Przypomniał, że członkowie Zarządu obecnie otrzymują wynagrodzenie w wysokości – w tym miejscu w protokole umieszczono informację o wysokości wynagrodzenia.

Na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy z dnia 15.09.1999 r. pracowników Sp-ni z późniejszymi zmianami, Członków Zarządu obowiązują następujące kategorie zaszeregowania i maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego:

1. Prezes Zarządu kategoria 20 – 22 max. wyn. zaś. – 14.000,- zł
2. Z-ca Prezesa kategoria 19 – 21 max. wyn. zaś. – 12.000,-zł.

W planie gospodarczo – finansowym na 2014 r. uchwalono wzrost funduszu wynagrodzeń o 4% w stosunku do funduszu płac w 2013 r.
Z dniem 1.01.2014 r. Zarząd Spółdzielni w ramach zaplanowanych środków przeprowadził regulację płac dla pracowników SM „Czuby”

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 15 za, przy 4 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwały następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono uchwały:
– nr 58/26/2014 z dnia 08.07.2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółdzielni
– nr.59/27/2014 z dnia 08.07.2014 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Z-cy Prezesa Zarządu ds. finansowych – Głównego Księgowego
– nr 60/28/2014 z dnia 08.07.2014 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Z-cy Prezesa Zarządu ds. eksploatacji

Ad. 9
Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się pod koniec sierpnia. W porządku obrad tego posiedzenia zostaną umieszczone między innymi poniżże tematy:

 1. Informacja na temat:
  – zadłużenia członków wobec spółdzielni,
  – działań podejmowanych przez spółdzielnię w celu pozyskania środków unijnych,
 2. Analiza działalność gospodarczo finansowej za II kwartał 2014 r.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  – kosztów Zarządzania na 2015 r.
  – zatwierdzenia planu inwestycyjnego na 2015 r.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

Data opublikowania: 11:10, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2014