Protokół Nr 6/2014
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 24.06.2014 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Chodkiewicz Stefania, Zbigniew Gontarz, Jerzy Kutyła, Ryszard Klech, Husarek Teresa, Grażyna Henkiel, Krzysztof Bara, Michał Kolczewski, Janina Samborska, Barbara Rupczewska, Waldemar Żak, Dariusz Siwek, Wiesław Augustowski, Elmira Brzozowska, Dorota Szyszkowska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksplantacji – Bozena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska

 

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformowal, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Analiza działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2014 r.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmiany wysokości opłaty eksploatacyjnej w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości 24 EW ul. Bursztynowa 37 w osiedlu Widok ,
  b) zmian w uchwale nr 33/3/2007 z dnia 20.03.2007 w sprawie wprowadzenia Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 4. Informacja na temat przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 12.05.2014 r. do 9.06.2014 r.
 5. Wnioski zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu w 2014 r.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 7.05.2014 r.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 8. Ocena pracy członków Zarządu za II kwartal 2014 r. – podjecie uchwał.
 9. Sprawy wniesione.

Waldemar Żak zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad posiedzenia pkt 2 i 8 gdyż nie były one przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 2 „Analiza działalności gospodarczo – finansowej za I kwartal 2014 r. i pkt 8 „Ocena pracy członków Zarządu za II kwartał 2014 r. – podjecie uchwał”, poddał pod głosowanie.

Za przyjęciem wniosku głosowało 6 członków Rady, przeciw przyjęciu 14 członków.

Porządek posiedzenia w wersji przedstawionej powyżej w protokole został przyjęty wiekszością głosów – 14 za, przy 6 głosach przeciwnych.
Ad. 2
Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu z poniżej przedstawioną analizą:

W tym miejscu w protokole umieszczono:

Zestawienie kosztów i przychodów za I kwartał 2014 r,

 • Wynik za I kwartał 2014 r. SM Czuby ( zestawienie zbiorcze)
 • Wynik za I kwartał 2014 r. SM Czuby ( zestawienie zbiorcze)- lokale miesz. i użyt.
 • Wynik za I kwartał 2014 r. SM Czuby ( zestawienie zbiorcze)- garaże, dzierżawa, gaz
 • Eksploatacja za I kwartał 2014 r. ( bez kosztów Zarządzania )SM Czuby,
 • Konserwacja bieążca za I kwartał 2014 r. SM Czuby
 • Fundusz remontowy za I kwartał 2014 r. ( zestawienie zbiorcze) SM Czuby
 • Dzialalność kulturalno – oświatowa za I kwartał 2014 r. SM Czuby
 • Zatrudnienie i fundusz plac za I kwartał 2014 r.
 • Mienie Spółdzielni za I kwartał 2014 r.
 • Wykaz wykonanych na mieniu remontów, przegladów i konserwacji

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjasnień przedstawionych przez prezesa Zarządu i specjalistą ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji powyżej przedstawioną analizę przyjęła.

Zobowiązała Zarząd Spółdzielni do dołączenia do analizie działalności gospodarczo – finansowej kolejnego zestawienia tj zadłużenia członków spółdzielni z tytułu oplat eksploatacyjnych.

Na wniosek Grażyny Henkiel ustalono ponadto, że Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli z udziałem pracowników działu ekonomicznego szczegółowo przeanalizują stawki opłat eksploatacyjnych do uchwalenia w planach na rok 2015 pod kątem ich zmniejszenia.

Ad. 3
A )

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu sie z poniżej przedstawionymi materialami:

– uchwała Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok

 

Uchwała Nr 15 / 2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 09.06. 2014 r.

 

w sprawie: korekty stawki funduszu remontowego Bursztynowa 37.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, uchwala co następuje:

§1

Dokonać korekty stawki funduszu remontowego od dnia 01.10.2014 r. nieruchomości EW 24 ul. Bursztynowa 37 – z 0,50 zl/m2 -0,83 zl/m2.

§2

Realizacje uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.

/Uchwałę podjęto 19 głosami za, O głosami przeciw, O głosami wstrzymującymi/.

– projektem uchwały

Uchwała Nr ………………..

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….2014 r.

w sprawie: zmiany wysokości oplaty eksploatacyjnej w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości 24EW ul. Bursztynowa 37 w osiedlu Widok.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 15/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” z dnia 09.06.2014 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza sie zmianę wysokości oplaty eksploatacyjnej w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości 24EW ul. Bursztynowa 37 w osiedlu Widok z kwoty 0,50 zl/m2 na 0,83 zl/m2 z dniem 1 pazdziernika 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 55/57/2014 z dnia 24.06.2014 r. w sprawie: zmiany wysokości oplaty eksploatacyjnej w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości 24 EW ul. Bursztynowa 37 w osiedlu Widok wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu sie z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały

UCHWAŁA Nr / / 2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia ….r.

w sprawie: zmian w uchwale nr 33/3/2007 z dnia 20.03.2007 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby w Lublinie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. l pkt 25 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, podjęła uchwałę nastepującej treści:

§ 1

W uchwale nr 33/3/2007 z dnia 20.03.2007 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wynagradzania Członków Zarzadu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Przyznanie premii, o której mowa w ust. 1 następuje na ostatnim posiedzeniu w kwartale o którym mowa w ust. 2.

2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„ Tracą moc Zasady wynagradzania Członków Zarzadu SM „Czuby” w Lublinie zatwierdzone Uchwałą Nr 33/3/2007 Rady Nadzorczej z dnia 20.03.2007r.

3) § 9 otrzymuje brzmienie:
„Niniejsze zasady wchodzą w życie od dnia 24.06.2014 r.

§2

Wprowadza sie tekst jednolity Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
– proponowana zmiana

W tym miejscu w protokole umieszczono Zasady wynagradzania Członków zarządu z naniesionymi zmianami.

zgłosili poniższe propozycje zmian do Zasad wynagradzania:

1) W § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkom Zarządu wymienionym w § 2 może być przyznana miesięczna premia do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego przyznawana i wypłacana za okresy kwartalne”.

2) W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2 Przyznanie premii, o której mowa w ust. 1 następuje na ostatnim posiedzeniu w kwartale po ocenie działalności gospodarczo – finansowej za poprzedni kwartał i bieżącej działalności”.

3) W § 5 skreśla sie ust. 3 i 4

Za przyjęciem zaproponowanej zmiany w § 5 zasad głosowalo 19 członków Rady , 1 członek wstrzymał się od głosowania.

Rada Nadzorcza wiekszością głosów 19 za przy 1 głosie wstrzymującym sie od głosowania podjęła uchwałę nastepującej treści:

UCHWAŁA Nr 56/7/2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24.06.2014 r.

w sprawie: Uchwalenia Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 25 Statutu Spóldzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, podjęła uchwałę  następującej treści:

§1

W uchwale nr 33/3/2007 z dnia 20.03.2007 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby w Lublinie wprowadza sie następujące zmiany:

1) W § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„ Członkom Zarządu wymienionym w § 2 może być przyznana miesięczna premia do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego przyznawana i wypłacana za okresy kwartalne”.

2) W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Przyznanie premii, o której mowa w ust. 1 następuje na ostatnim posiedzeniu w kwartale po ocenie działalności gospodarczo – finansowej za poprzedni kwartał i bieżącej działalności”.

3) W § 5 skreśla sie ust. 3 i 4

4) § 7 otrzymuje brzmienie

„Tracą moc Zasady wynagradzania Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie zatwierdzone Uchwałą Nr 33/3/2007 Rady Nadzorczej z dnia 20.03.2007 r.

5) § 9 otrzymuje brzmienie:
„Niniejsze zasady wchodzą w życie od dnia 24.06.2014 r.

§ 2

Wprowadza sie tekst jednolity Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spóldzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 56/7/2014
Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie
z dnia 24.06.2014 r.

Zasady wynagradzania
Członków Zarządu
Spóldzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

 

§ 1

Zasady wynagradzania stosuje sie do Prezesa Zarządu, jego Zastepcy oraz pozostałych Członków Zarządu Spółdzielni.

§ 2

Wynagrodzenie Członków Zarządu pełniących te funkcje etatowo składa się z wynagrodzenia zasadniczego i premii.

§ 3

1. Ustala sie nastepujący taryfikator kwalifikacyjny dla Członków Zarządu wymienionych w § 2:

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Wymagania kwalifikacyjne
wykształcenie praktyka zawodowa
1. Prezes Zarządu 20-22 wyższe techniczne,
ekonomiczne
lub prawnicze
według wymogów ustalonych przez organ dokonujący wyboru
2. Zastępca Prezesa Zarządu 19-21 wyższe techniczne,
ekonomiczne
lub prawnicze
według wymogów ustalonych przez organ dokonujący wyboru

2. Zaszeregowania, przeszeregowania, awansowania, ustalenia wynagrodzenia zasadniczego i przyznania premii dokonuje Rada Nadzorcza.

3. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego zawiera tabela stawek płac zasadniczych pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych stanowiąca załącznik do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników SM „Czuby” z dnia 15.09.1999 r.

§ 4

 1. Osobie powołanej w skład Zarządu, niepełniącej etatowo funkcji Prezesa lub jego Zastępcy przysługuje miesięczny ryczałt w wysokości 30% zasadniczego wynagrodzenia ustalonego dla Zastępcy Prezesa Zarzadu pod warunkiem uczestnictwa w co najmniej 75% posiedzeń Zarządu.
 2. Zasada określona w ust. 1 dotyczy również członków Rady Nadzorczej wyznaczonych do pełnienia funkcji w Zarządzie.

 

§ 5

 1. Członkom Zarządu wymienionym w § 2 może być przyznana miesięczna premia do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego przyznawana i wypłacana za okresy kwartalne.
 2. Przyznanie premii, o której mowa w ust. 1 następuje na ostatnim posiedzeniu w kwartale po ocenie działalności gospodarczo – finansowej za poprzedni kwartał i bieżącej dzialalności.

§ 6

Członkom Zarzadu wymienionym w § 2 przysługują ponadto inne świadczenia przewidziane w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników SM „Czuby” z dnia 15.09.1999 r.

§ 7

Tracą moc Zasady wynagradzania Członków Zarzadu SM „Czuby” w Lublinie zatwierdzone Uchwałą Nr 33/3/2007 Rady Nadzorczej z dnia 20.03.2007 r.

§ 8 – skreśla się

§ 9

Niniejsze zasady wchodzą w życie od dnia 24.06.2014 r.

Ad. 4
Prezes Zarzadu poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Zarządu Spółdzielni z udziałem przewodniczących cześci Walnego Zgromadzenia, na którym nastapiło stwierdzenie, która z uchwał wynikająca z porządku obrad otrzymała wymaganą statutem ilość głosów i w związku z tym została podjęta przez części Walnego Zgromadzenia. Komunikat o podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwałach obraz protokół z posiedzenia Zarządu z udziałem przewodniczących części Walnego Zgromadzenia został umieszczony na stronie internetowej spółdzielni. Komunikat o podjętych uchwałach został przekazany członkom spółdzielni do skrzynek pocztowych.

Głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia przedstawialo się nastepująco:

I. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej działalnoąci za 2013 r. – oddano 462 głosy, w tym:

– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 307 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu oddano – 104 głosy,
– wstrzymujących się – 51 głosów.

II. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2013 r. – oddano 474 głosy, w tym:

– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 306 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 125 głosów,
– wstrzymujących się – 43 głosy

III . W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni z działalności za 2013 r. – oddano 478 głosów, w tym:

– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 317 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 118 głosów,
– wstrzymujących się – 43 głosy.

IV. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2013 r. na poszczególne osoby uzyskano głosów:

1) Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. Prezesowi Zarządu Ryszardowi Burskiemu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oddano 469 głosów, w tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 300 głosów
– za nieudzieleniem absolutorium – 153 głosy,
– wstrzymujących sie – 16 głosów.

2) Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. Zastępcy prezesa ds. finansowych Adamowi Ziółkowi za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oddano 474 głosy, w tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 305 głosów,
– za nieudzieleniem absolutorium – 150 głosów,
– wstrzymujących się – 19 głosów.

3) Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r Bożenie Zielińskiej zastępcy prezesa ds. eksploatacji 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oddano 472 głosy, w tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 300 głosów
– za nieudzieleniem absolutorium – 154 głosy,
– wstrzymujących się – 18 glosów.

V. W głosowaniu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r. oddano 455 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 333 głosy,
– przeciw podjęciu – 67 głosów,
– wstrzymujących sie – 55 głosów.

VI . W głosowaniu w sprawie zmian Statutu:

Uchwala sie zmiany statutu, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zmian statutu oddano 436 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 301 głosów,
– przeciw podjęciu – 77 głosów,
– wstrzymujących się – 58 głosów.

VII. W głosowaniu w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oddano 437 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 314 głosów,
– przeciw podjęciu – 65 głosów,
– wstrzymujących się – 58 głosów.

VIII. W głosowaniu w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oddano 439 głosów, w tym:

– za przyjecięm uchwaly oddano – 308 głosów,
– przeciw podjęciu – 83 głosy,
– wstrzymujących się – 48 głosów.

IX. W głosowaniu w sprawie uwzględnienia odwołania i uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej nr 18/5/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe – oddano 431 głosów, w tym :

– za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej – 73 głosy,
– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 296 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 62 głosy.

X. W głosowaniu w sprawie uwzględnienia odwołania i uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej nr 72/25/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartal 2013 r. członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za wykonanie zadań  w 2013 r. oddano 427 głosów, w tym:

– za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej – 124 głosy,
– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 258 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 45 głosów.
XI. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnatrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.

W wyniku zlożonych odwołań od uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni, Walne Zgromadzenie podjęło nastepujące uchwały:

 1. nr 13/2014 w sprawie odwołania od uchwały nr 62/38/2013 w sprawie wykluczenia członka zamieszkującego w osiedlu Skarpa ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – Walne Zgromadzenie postanowiło uchylić uchwałę Rady Nadzorczej
 2. nr 14/2014 w sprawie odwołania od uchwały nr 16/ 8/2013 w sprawie wykluczenia członka zamieszkującego w osiedlu Ruta ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – Walne Zgromadzenie postanowilo utrzymać w mocy uchwałę Rady Nadzorczej,
 3. nr 15/2013 w sprawie odwołania od uchwały nr 21/ 13 /2013 w sprawie wykluczenia członka zamieszkującego w osiedlu Ruta ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – Walne Zgromadzenie postanowilo uchylić uchwałę Rady Nadzorczej,
 4. nr 16/2014 w sprawie odwołania od uchwały nr 60/ 36 /2013 w sprawie wykluczenia członka zamieszkującego w osiedlu Poręba ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – Walne Zgromadzenie postanowilo utrzymać w mocy uchwałę Rady Nadzorczej,
 5. nr 17/2014 w sprawie odwołania od uchwały nr 63/ 39 /2013 w sprawie wykluczenia członka zamieszkującego w osiedlu Łęgi ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – Walne Zgromadzenie postanowilo utrzymać w mocy uchwałę Rady Nadzorczej
 6. nr 18/2014 w sprawie odwołania od uchwały 47/42/ 2014 w sprawie upoważnienia Zarzadu do wytoczenia powództwa do Sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w osiedlu Poręba – Walne Zgromadzenie postanowiło utrzymać w mocy uchwałę Rady Nadzorczej,

Głosowanie w sprawie projektów uchwał zgłoszonych przez członków zamieszkałych w osiedlu Widok przedstawialo się następująco:

1) w § 73 dodaje sie ust 3 w brzmieniu:
Walne Zgromadzenie zostanie podzielone na części: Skarpa i Niska Skarpa 2 części, Ruta l część, Błonie l część, Widok l część, Łęgi l część, Poręba l część oraz z§ 87 wykreslić w pkt I ppk 11 oddano 457 glosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 175 głosów,
– przeciw podjęciu – 238 głosów,
– wstrzymujących się – 44 głosy.

2) W § 83 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „W skład Rady nie mogą wchodzić  osoby bedące pracownikami Spółdzielni oraz osoby pozostajace w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej oddano 460 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 147 głosów,
– przeciw podjęciu – 268 głosów,
– wstrzymujących się – 45 głosów.

3) W § 103 a1 dodaje sie pkt 3 o brzmieniu: W skład Rady Przedstawicieli Nieruchomości nie mogą wchodzić osoby bedące pracownikami Spółdzielni oraz osoby pozostające w zwiazku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej oddano 453 glosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 131 glosów,
– przeciw podjęciu – 261 głosów,
– wstrzymujących się – 61 głosów.

4) W § 89 dodaje sie pkt 3 o brzmieniu: w skład komisji wchodzi co najmniej 5 członków wybranych spośród członków Rady Nadzorczej. Komisja konstytuuje się na pierwszym swoim posiedzeniu wybierając przewodniczacego komisji oddano 446 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 97 głosów,
– przeciw podjęciu – 283 głosy,
– wstrzymujących się – 66 głosów.


5) W § 103 a1
pkt 1 dodaje kolejne zdanie w brzmieniu:
Wyboru dokonują Członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu w danej nieruchomości oddano 439 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 134 głosy,
– przeciw podjęciu – 258 głosów,
– wstrzymujących się – 47 głosów.

6) w § 103 a1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
O czasie i miejscu zebrań, członkowie nieruchomości zawiadamiani są na 14 dni przed ich rozpoczęciem, ogłoszeniem zawierającym harmonogram wszystkich zebrań nieruchomości Osiedla. Ogłoszenia te wywieszane będą na klatkach schodowych danej nieruchomości, tablicach ogloszeń, boksach garażowych lub na drzwiach lokali użytkowych” oddano 432 głosy, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 109 głosów,
– przeciw podjęciu – 288 głosów,
– wstrzymujących się – 35 głosów.

7) Walne Zgromadzenie zamraża fundusz płac i przyznawanie premii oraz nie wyraża zgody na zatrudnianie pracowników na świadczeniach emerytalnych i rentowych, oddano 432 głosy, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 120 głosów,
– przeciw podjęciu – 257 głosów,
– wstrzymujących się – 55 głosów.

8) W § 74 pkt. 2 otrzymuje brzmienie : Członek Spółdzielni składający wniosek lub projekt Uchwały do Walnego Zgromadzenia może brać udział w każdej jego części celem uzasadnienia swojego wniosku lub projektu Uchwały oddano 438 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 131 głosów,
– przeciw podjęciu – 260 głosów,
– wstrzymujących sie – 47 głosów.

9) W § 8a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni, zadania rozpatrzenia przez wlaściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności oddano 441 glosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 83 głosy,
– przeciw podjęciu – 290 głosów,
– wstrzymujących się – 68 głosów.

10) W § 92 dodaje sie punktu 6 w brzmieniu:
Członkowie Zarzadu obowiązani są do przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniowych, Ustawie Prawo Spółdzielcze i Statut oddano 445 glosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 106 głosów,
– przeciw podjęciu – 299 głosów,
– wstrzymujących się – 40 głosów.

Prezes Zarządu poinformowal, że obrady Walnego Zgromadzenia przebiegały w spokojnej atmosferze. Na jednej części Walnego Zgromadzenia nieliczna grupa członków nie była zainteresowana wynikami finansowymi spółdzielni wyłacznie tylko głosowaniami.

Na wniosek przewodniczącego członkowie Rady Nadzorczej przedstawili informacje na temat przebiegu obrad części Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczyli.

Ad. 5
Prezes Zarządu poinformował, że wnioski zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu dot.

 1. 10 wniosków o dokonanie zmian w regulaminach tj:
  – Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
  Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.
  – Regulaminie pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  – Zasadach wynagradzania Członków Zarządu SM „Czuby”
  – Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i  zasad ich wynagradzania
  – Zasadach udostępniania dokumentów i odpłatności za kserokopie.
  – Regulaminie Walnego Zgromadzenia
  – Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowe
 2. 1 wniosek – opracowania regulaminu mienia spółdzielni
 3. 10 wniosków o wyłożenie do wglądu w administracjach osiedli informacji dot.
  – o przedstawienie, przynajmniej raz w roku oraz przy każdorazowej zmianie, elementów składowych czynszu, przypadąjacy na współczynnik mnożnej do powierzchni lokalu, pkt 14) Eksploatacja, konserwacja, zarzadzanie,
  – szczegółowych kosztów utrzymania organów samorządowych i wypłaconych im diet za lata 2011 -2013
  – na temat funduszu plac, w całej Spółdzielni i Administracjach poszczególnych osiedli oraz wysokością zarobków na poszczególnych stanowiskach pracy z podaniem jedynie nazwy stanowiska
  – szczegółowej kalkulacji kosztów eksploatacji, konserwacji i zarządzania dla poszczególnych osiedli i poszczególnych nieruchomości,
  – szczegółowej kalkulacji kosztów mienia spółdzielni
  – szczegółowego zestawienia kosztów robót drogowych wykonanych na naszym osiedlu z wyszczególnieniem poszczególnych ulic, powierzchni wykonanej nawierzchni, daty ich wykonania, wysokości udzielonego kredytu, wysokości dokonanej spłaty oraz specyfikacji robót pozostałych do wykonania
  – rozliczenia zużycia ciepłej i zimnej wody za poszczególne kwartały 2013 r. (ilość i koszt wody zafakturowanej przez MPWiK dla poszczególnych budynków oraz ilość i koszt zużytej wody w poszczególnych lokalach i budynkach . Do wglądu powinny być wyłożone odczyty wodomierzy dokonane w poszczególnych lokalach.
 4. zmianę podziału i sposobu naliczania nadwyżki bilansowej
 5. 5 wniosków dot. zwiększenia ilości miejsc parkingowych
 6. zmniejszenia ilości etatów w administracjach osiedli i Zarządzie, zamrożenia funduszu płac i niezatrudnianie emerytów i rencistów
 7. sporządzania szczegółowych planów gospodarczych dla poszczególnych Nieruchomości i Osiedla, zawierających:
  szczegółową kalkulację kosztów zależnych od Sp-ni takich jak eksploatacja, konserwacja i zarządzanie, wraz z informacją o: prognozowanym bilansie otwarcia, wpływach z najmu lokali użytkowych i pomieszczeń wspólnego użytku oraz z usług świadczonych odpłatnie przez konserwatorów i funduszu płac szczegółowego zestawienia kosztów ocieplenia poszczególnych budynków Spółdzielni z podaniem adresu i daty wykonania, kwot udzielonych pożyczek, okresu spłaty i wysokości dokonanej spłaty pożyczki przez poszczególne budynki.
 8. naliczania odsetek od gromadzonych środków na remont wind
 9. odwołania członków Zarządu

Zgłoszone wnioski zostaną  przekazane do rozpatrzenia właściwym organom zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
Ad. 6
Protokół  z  posiedzenia plenarnego odbytego w dniu 7.05.2014 r. został przyjęty bez uwag, wiekszością głosów – 17 za, przy 3 wstrzymujących się od głosowania.

Ad. 7
Przewodniczacy poinformował, że do Rady Nadzorczej zostały skierowane pisma:

1. przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok dot. wniosku członka zam. przy ul. Szmaragdowej w osiedlu widok dot. zmiany Regulaminu rozliczania żuzycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania oplat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie –

W tym miejscu w protokole umieszczono przekazane pismo w/w czlonka pismo z dnia 31.03.2014 r.

 

2. dostarczone na posiedzeniu czlonkom Rady przez Zbigniewa Ławniczaka i Mieczysława Biszkonta
W tym miejscu w protokole umieszczono:

– pismo z dnia 20.06.2014 r. skargę na działanie Zarządu SM Czuby w związku z publikowaniem w informatorze ich zdaniem nieprawdziwych informacji,
– pismo z dnia 19.05.2014 r. Urzędu Miasta Lublin Wydział Planowania – informacja, że działki nr 34/50 polożonej przy ul. Kaczeńcowej w Lublinie dopuszcza się zagospodarowanie czasowe tych terenów w formie m.in. urządzenia parkingów o nawierzchni prowizorycznej niepylącej.

Powyższe pisma po ich przeanalizowaniu przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji zostaną rozpatrzone przez Radę Nadzorczą na kolejnym posiedzeniu.

Ad. 8
Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za II kwartał 2014 r. biorąc pod uwagę między innymi wyniki działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2014 r. , terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych tj. zwołanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w 21 częściach, dostarczenie wszystkim członkom i mieszkańcom informacji na temat spraw bedących przedmiotem obrad a następnie wyników głosowań na częściach Walnego Zgromadzenie oraz ocenę działań Zarządu wynikajacą z przeprowadzonych głosowań  postanowiła przyznać Członkom Zarządu premie za II kwartał 2014 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono głosowanie w sprawie premii i wysokość przyznanej poszczególnym członkom Zarządu premii.

Ad. 9
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokól zakonczono.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

Data opublikowania: 11:09, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2014