Protokół Nr 5/2014
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 07.05.2014 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Chodkiewicz Stefania, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech ,Husarek Teresa, Grażyna Henkiel , Krzysztof Bara, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Barbara Rupczewska, Waldemar Żak, Dariusz Siwek, Wiesław Augustowski, Elmira Brzozowska, Roman Janczarek.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksplantacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) budowy infrastruktury technicznej na działce nr 19/8 przy ulicy Agatowej 16 , niezbędnej do realizacji budynku handlowo – usługowego zlokalizowanego
  na działce 19/6 przy ulicy Agatowej 7 w Lublinie,
  b) zmiany uchwały nr 29/31/2013 z dnia 24.09.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2014 r oraz uchwały nr 23/14/2013 z dnia 10.09.2013 w sprawie koszów zarządzania na 2014 r.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 1.04.2014 r.
 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 5. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 19 za.


Ad. 2

A)
Zastępca prezesa ds. eksploatacji poinformowała, że do uzyskania pozwolenia na budowę przyłącza zasilającego pawilon handlowo – usługowy przy ulicy Agatowej 7 – włączenie kabla energetycznego do istniejącej sieci en położonej wzdłuż ulicy Agatowej na działce nr 19/8 (w odległości około 3 m od granicy działki) niezbędna jest uchwała Rady Nadzorczej zatwierdzająca działania spółdzielni w tym zakresie. Istniejący kabel jest własnością Zakładu Energetycznego.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za podjęła uchwałę następującej treści:

 

UCHWAŁA Nr 52/10 /2014

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.05.2014 r.

w sprawie: budowy infrastruktury technicznej na działce nr 19/8, przy ul. Agatowej 16, niezbędnej dla realizacji budynku handlowo- usługowego zlokalizowanego na działce 19/6 przy ul. Agatowej 7 w Lublinie.

Rada Nadzorcza w SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt.1 statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się budowę infrastruktury technicznej, m.in. na działce 19/8 przy ul. Agatowej 16, niezbędną dla realizacji budynku handlowo-usługowego zlokalizowanego na działce 19/6 – zgodnie z planem inwestycyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2014, zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej SM „Czuby” Nr 28/30/2013 z dnia 24.09.2013 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w §89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

B)
Prezes Zarządu wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zwiększenie o 15 000 zł pozycji „wynagrodzenia bezosobowe” zawartej w planie kosztów Zarządzania na rok 2014 r. tj z kwoty 20 000,- zł do 35 0000 zł

Zgłoszony wniosek uzasadnił następująco.

W br. minęło 35 lat od powstania Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie. Pierwsze budynki w SM „Czuby” oddano do eksploatacji w osiedlu Skarpa w lipcu 1979 r., w osiedlu Ruta w 1981 w osiedlu Łęgi w 1984 r., w osiedlu Błonie w 1986r. , w osiedlu Widok w 1988 r. a w osiedlu Poręba w 1989 r. Tak więc w br. obchodzimy 35 lecie powstania Spółdzielni, 30 lecie powstania osiedla Łęgi i 25 lecie osiedle Poręba.

Zarząd Spółdzielni z tej okazji dla wszystkich członków i mieszkańców dzielnicy planuje zorganizować festyn na terenie osiedla Łęgi w dniu 28 czerwca. Program obchodów jest już opracowany i zatwierdzony. Zarząd Spółdzielni na jego organizację pozyskuje środki finansowe z różnych źródeł. Członkowie i mieszkańcy spółdzielni nie będą obciążeni kosztami jego organizacji.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez zastępcę prezesa ds. finansowych ,że w przypadku przyjęcia przez Radę Nadzorcza do realizacji przedstawionego wniosku korektę wysokości pozycji „wynagrodzenia bezosobowe należy uwzględnić w uchwale Rady Nadzorczej nr 23/14/2013 z dnia 10.09.2013 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2014 r. oraz uchwale nr 29/31/2013 z dnia 24.09.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2014 r.

po dyskusji większości głosów – 17 za, przy głosie przeciwnym Dariusza Siwka i 1 wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 54/72/2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.05. 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 23/14/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 10.09.2013 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2014 r.
Na podstawie § 87 ust. l pkt l Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się uchwałę nr 23/14/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 10.09.2013 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2014 r. w części dotyczącej załącznika nr l – Plan kosztów zarządzania na 2014 r. poz. 3. Wynagrodzenia bezosobowe – poprzez zwiększenie do kwoty 35.000 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono Plan kosztów zarządzania na 2014 rok

 

Uchwała Nr 53/71/2014

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.05.2014r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 29/31/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24.09.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2014 r.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr 29/31/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24.09.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2014 r. w części dotyczącej „Planu kosztów zarządzania na 2014r „.– tabela nr 4 poz.3 Wynagrodzenia bezosobowe – poprzez zwiększenie kwoty do 35 000 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono Plan kosztów zarządzania na 2014 rok

Ad. 3
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 01.04.2014 r. został przyjęty bez uwag większością głosów 16 za, przy 3 głosach wstrzymujących.

Ad. 4
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma:

 1. z dnia 17.04.2014 r. dot. wstrzymania działań związanych z uzyskaniem sadowego nakazu sprzedaży w drodze licytacji własnościowego prawa do lokalu przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyższego pisma oraz odpowiedzi Zarządu Spółdzielni z dnia 23.04.2014 r. uznała decyzje Zarządu Spółdzielni o wstrzymanie działań dotyczących uzyskania nakazu sprzedaży oraz zawieszeniu do dnia 30.09.2014 r. terminu sprawy egzekucji zasądzonych należności przez komarnika za właściwe i postanowiła nie zajmować odrębnego stanowiska w powyższych sprawach.

  Powyżej przedstawione stanowisko przyjęto jednomyślni – 19 za.

 2. z dnia 28.03.2014 r. dot. przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych za zajmowany lokal przy ulicy Stokrotki w osiedlu Ruta – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

  Rada Nadzorcza po uzyskaniu informacji z działu opłat i windykacji , że w/w poza wnoszeniem na bieżąco co miesięcznych opłat eksploatacyjnych dokonuje również systematycznie wpłaty na poczet zadłużenia, postanowiła jednomyślnie- 19 za, przedłużyć termin spłaty zadłużenia do 15 listopada 2014 r. Kolejne posiedzenie , na którym Rada Nadzorcza rozpatrywała będzie wnioski Zarządu o wykluczenie członków ze Spółdzielni w związku z zadłużeniem z tytułu opłat eksploatacyjnych odbędzie się w listopadzie br.

Ad. 5
Zastępcą prezesa ds. eksploatacji poinformowała, że po procesie konsultacji z mieszkańcami oraz dyskusjach wewnętrznych koncepcja Budżetu Obywatelskiego w Lublinie jest gotowa. Kwota przeznaczona na ten cel w 2015 r. wyniesie 10 mln zł, a środki zostaną podzielone na pule dla projektów małych – 5,5 mln zł oraz dużych – 4,5 mln zł . Każdy zgłoszony projekt będzie musiał zdobyć poparcie minimum 20 mieszkańców Lublina w przypadku projektów małych lub 40 w przypadku projektów dużych . Propozycje do budżetu Obywatelskiego będzie można zgłaszać od 30 maja do 30 czerwca 2014 r.

Projekty małe są to działania których koszt realizacji nie przekracza kwoty 500 tys. zł. Projekty duże to takie, których koszt realizacji mieści się w granicach od 500 tys. zł do1,5 mln. zł.

– Uznając, że to mieszkańcy najlepiej wiedzą jakie projekty są szczególnie istotne dla ich otoczenia, co roku przeznaczamy środki rezerwy celowej na realizację inwestycji i remontów w dzielnicach. W 2014 r. środki, które będziemy wydatkować wspólnie z Radami Dzielnic sięgną już 19 mln zł. Uzupełnieniem tego narzędzia jest uruchamiany właśnie Budżet Obywatelski, który pozwoli mieszkańcom bezpośrednio wskazywać, na co przeznaczać środki z budżetu miasta na 2015 r. Wraz z jego wprowadzeniem mieszkańcy Lublina otrzymają kolejne narzędzie pozwalające im włączać się w proces decydowania o naszym mieście – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Propozycje do budżetu obywatelskiego będą zgłaszane na formularzu zawierającym następujące dane: tytuł projektu, skrócony i szczegółowy opis projektu wraz z jego lokalizacją, uzasadnienie potrzeby realizacji, szacunkowe koszty, dane osoby bądź osób odpowiedzialnych za projekt, a także listę z podpisami osób popierających projekt, wraz z adresem zamieszkania, numerem PESEL oraz podpisem i oświadczeniem o zamieszkiwaniu w Lublinie.

Zgłoszone projekty oceni powołany przez Prezydenta Miasta Lublin zespół ds. budżetu obywatelskiego. Co ważne, projekty muszą należeć do zadań własnych gminy albo powiatu, muszą być możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości. W przypadku propozycji, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić mienie Miasta Lublin nieobciążone na rzecz osób trzecich.

Ocena będzie prowadzona do 29 sierpnia 2014 r. W okresie od złożenia projektu do tej daty zespół będzie mógł kontaktować się z autorami projektów w celu uzyskania dodatkowych informacji. W przypadku oceny negatywnej będzie ona musiała zostać jasno uzasadniona.
Projekty poddane pod głosowanie zostaną podane do publicznej wiadomości. Będzie można zapoznać się z nimi za pośrednictwem internetu oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Głosowanie na projekty będzie trwało 14 dni i rozpocznie się 24 września 2014 r. Każdy mieszkaniec Lublina, mający skończone 16 lat, będzie mógł zagłosować na maksymalnie 3 projekty duże i 5 projektów małych. Głosowanie odbędzie się w formie papierowej i elektronicznej.

Budżet Obywatelski w Lublinie będzie realizowany we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Lublinie. Wskazane filie biblioteki będą miejscami spotkań i dyskusji o budżecie obywatelskim. Będą także punktami informacyjnymi funkcjonującymi przez cały okres trwania budżetu obywatelskiego, będzie można w nich także zagłosować.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 78 ust. l Statutu Spółdzielni, upoważnia:

 1. Jerzego Kaczmarskiego – do otwarcia I części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 12.05.2014 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Perłowa 4, 8, Szafirowa 3, 5, Bursztynowa 6, 8, 10 Bursztynowa 1, Bursztynowa 1C,Agatowa 12, Agatowa 16.

 2. Jerzego Kutyłę do otwarcia II części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 13.05.2014 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Bursztynowa 12, Turkusowa 1, Bursztynowa 14, Turkusowa 3, Agatowa 14, Agatowa 18, Bursztynowa 3

 3. Danutę Przybyś – Ziemba do otwarcia III części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 14.05.2014 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: I. Tymiankowa 1, 3, Tymiankowa 54, 56, 58, Tatarakowa 10, 12, 14, 16

 4. Michała Kołczewskiego – do otwarcia IV części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 15.05.2014 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: . Tymiankowa 48, 50, 52, Bociania 6, 8, 10 , Bociania 1 Tatarakowa 5, Tatarakowa 2, 6, 8, Wiklinowa 4, 6

 5. Stefanię Chodkiewicz – do otwarcia V części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 16.05.2014 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: . Biedronki 3, Kaczeńcowa 2,Biedronki 2a, 2b, 2 c, Biedronki 5, 7, 9, 11, Kaczeńcowa 6, 8, 10, Kaczeńcowa 1, 3, 5

 6. Zbigniewa Gontarza – do otwarcia VI części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 19.05.2014 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22, Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12.

 7. Dorotę Szyszkowską – do otwarcia VII części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 20.05.2014 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach. . Watykańska 4, 6, 8, 10, Różana 7 , Jutrzenki 10, Jana Pawła II 9

 8. Barbarę Rupczewską – do otwarcia VIII części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 21.05.2014 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach : Różana 1, 3, 17, 21, 27, Sasankowa 1, 3, 4, 5, 8

 9. Ryszarda Klech – do otwarcia IX części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień
  22.05.2014 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach : Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8, Różana 6, Dziewanny 11, 13, 15, Dziewanny 14.

 10. Elmirę Brzozowską – do otwarcia X części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 23.05.2014 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach : Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46.

 11. Dariusza Siwka – do otwarcia XI części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień
  26.05.2014 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach . Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29 A, 30, 31, 32, 32b, 34, 35, 36, 37, 41, Topazowa 4, 6

 12. Janinę Samborską – do otwarcia XII części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni zwołanej na dzień 27.05.2014 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach Kawaleryjska 2,4,6,8 ,Rycerska 5 Ułanów 14, 16.

 13. Teresę Husarek – do otwarcia XIII części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 28.05.2014 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach Kawaleryjska 14,16,18, Rycerska 2,4,6,8, Dragonów 3,14, Szaserów 1.9,11

 14. Andrzeja Turskiego – do otwarcia XIV części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 29.05.2014 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach Kawaleryjska 4a, 20, Husarska 2,6,8, Ułanów 22, Hetmańska 6,8,10,12,14,16.

 15. Elżbietę Betka – do otwarcia XV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni zwołanej na dzień 30.05.2014 r., w której uczestniczą członkowie oczekujący na lokale mieszkalne.

 16. Waldemara Żaka – do otwarcia X VI części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 2.06.2014 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Romantyczna 9, Radości 9,11, Romantyczna 15, Radości 1,3,5 , Romantyczna 17,19

 17. Wiesława Augustowskiego – do otwarcia XVII części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 3.06.2014 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach. Romantyczna 6, Romantyczna 8,10,12, Przedwiośnie 2, Przedwiośnie 1,3,7

 18. Wiesława Augustowskiego – do otwarcia XVIII części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 4.06.2014 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach. Fantastyczna 11, Fantastyczna 4, 6, 8, Fantastyczna 5,7, 9, 13, 15, Fantastyczna 17, 19, 21.

 19. Krzysztofa Barę – do otwarcia XIX części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 5.06.2014 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Gościnna 1, 3, 5, 15,Gościnna 7, 9, 11, 13, Sympatyczna 8, 10, Radości 10, 12

 20. Grażynę Henkiel – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XX części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 6.06.2014 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Sympatyczna 1, 3, Sympatyczna 2, 4, Sympatyczna 12, 14, 16, Radości 4, Radości 14, Radości 2

 21. Romana Janczarka – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XXI części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 9.06.2014 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Przytulna, Gościnna, Uśmiechu.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 11:08, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2014