Protokół Nr 3/2014
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 18.03.2014 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech, Teresa Husarek, Grażyna Henkiel, Krzysztof Bara, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Barbara Rupczewska, Waldemar Żak, Dariusz Siwek, Wiesław Augustowski, Dorota Szyszkowska, Elmira Brzozowska, Roman Janczarek.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksplantacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot.
  a) wykluczenia ze Spółdzielni z uwagi na istniejące zaległości finansowe.
  b) wystąpienia z powództwem o nakazanie sprzedaży przysługującego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji
 3. Analiza działalności gospodarczo – finansowej SM „Czuby” za 2013 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmiany uchwały nr 29/31/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby w Lublinie z dnia 24.09.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni
  Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2014 r
  b) zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 52/14 położonej w przy ulicy Watykańskiej 8–10
 5. Informacja Zarządu na temat :
  a) zagospodarowania działki nr 41/4 w osiedlu Ruta przy ulicy Stokrotki,
  b) zagospodarowania działki nr 34/50 w osiedlu Łęgi przy ulicy Kaczeńcowej.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 18.02.2014 r.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 8. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego powyżej porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 21 za.

Ad. 2
A)

Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego poinformowała, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stawia wniosek o podjęcie na podstawie § 66 Statutu Spółdzielni – uchwały o pozbawienia członkostwa przez wykluczenie – w tym miejscu w protokole umieszczono wniosek Zarządu.

Wniosek rozpatrywany był bez obecności członka.
Rada Nadzorcza zapoznaniu się z pismem w/w z dnia 3.03.2014 r. dot. prośby o nie podejmowaniu uchwały o wykluczeniu oraz po dyskusji postanowiła większością głosów – 18 za, przy 2 głosach przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosowania przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu do dnia 30.06.2014 r. dając możliwość w/w wywiązania się ze złożonego zobowiązania dot. spłaty zadłużenia.

B)
Przystąpiono do rozpatrywania wniosków o nakazanie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji na podstawie art. 1710 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Wnioski rozpatrywane były w obecności osób wobec których Zarząd wystąpił o nakaz sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W tym miejscu w protokole umieszczono podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez w/w oraz po dyskusji podjęła uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie dot. wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

– jednomyślnie – 21 za, uchwała Nr 41/36/2014 dnia 18.03.2014 r.
– jednomyślnie – 21 za, uchwała Nr 42/37/2014 dnia 18.03.2014 r.
– jednomyślnie – 21 za, uchwała Nr 43/38/2014 dnia 18.03.2014 r.
– większością głosów – 20 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania uchwała Nr 44/39/2014 dnia 18.03.2014 r.
– większością głosów – 19 za, przy 2 głosach wstrzymującym się od głosowania uchwała Nr 45/40/2014 dnia 18.03.2014 r.
– większością głosów – 18 za, przy 3 głosie wstrzymującym się od głosowania uchwała Nr 46/41/2014 dnia 18.03.2014 r.
– większością głosów – 20 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania uchwała Nr 47/42 /2014 dnia 18.03.2014 r.
– jednomyślnie – 21 za, uchwała Nr 48/43 /2014 dnia 18.03.2014 r.

Ponadto Rada Nadzorcza postanowiła:
– 1 osobie większością głosów – 20 za, przy 1 wstrzymującym się od głosowania , postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku do 18.04.2014 r. dając możliwość w/w wywiązania się ze złożonego zobowiązania dot., spłaty zadłużenia.
– 1 osobie większością głosów – 20 za, przy 1 wstrzymującym się od głosowania , postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku do 18.05.2014 r. dając możliwość w/w wywiązania się ze złożonego zobowiązania dot., spłaty zadłużenia.

Ad.3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 17.03.2014 r. z poniżej przedstawioną analizą działalności gospodarczo – finansowej za 2013 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono
:
– Zestawienie kosztów i przychodów za 2013 r
– Działalność eksploatacyjna za 2013r SM Czuby
– Eksploatacja za 2013 r (bez kosztów Zarządzania) SM Czuby
– Konserwacja bieżąca za 2013 rok SM CZUBY
– Fundusz remontowy za 2013 r. (zbiorówka 0 SM Czuby
– Działalność Kulturalno – Oświatowa za 2013 r. SM Czuby
– Koszty Zarządzania za 2013 r.
– Zatrudnienie i fundusz płac za 2013 r.
– Mienie Spółdzielni za 2013 r.

po uzyskaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji przedstawioną analizę przyjęli.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za, przedstawioną powyżej analizę działalności gospdarczo – finansową za rok 2013 przyjęła.
Ponadto zobowiązała Zarząd Spółdzielni do przedstawiania łącznie z analizą działalności godopdarczo – finansowej za poszczególne kwartały zestawień:
– zadłużenia członków spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– kosztów wysyłanej korespondencji oraz kosztów przygotowywanych do sądu kserokopii dokumentów.

Ad. 4
A)

Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych przypomniała, że Rada Nadzorcza zgodnie z uchwałą nr 29/31/2013 z dnia 24.09.2013 r zatwierdziła plan gospodarczo – finansowym na 2014 r. w którym załącznik Rzeczowy plan remontów mienia spółdzielni na 2014 r. przedstawia się następująco:
W tym miejscu w protokole umieszczono Załącznik do tabeli nr 6 Rzeczowy plan remontów mienia spółdzielni na 2014 r

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu przewidywanych wpływów na mieniu w roku 2014 , zestawieniu wpływów z wykazem robót zaplanowanych do wykonania w br. oraz po doliczeniu do planowanych wpływów nie wykorzystanych środków finansowych z roku poprzedniego, proponuje by Rada Nadzorcza podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 29/31/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24.09.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2014 r.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr 29/31/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24.09.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2014 r. w części dotyczącej rzeczowego planu remontów mienia spółdzielni na 2014 r. (zał.do Tab. Nr. 6) – poprzez rozszerzenie zakresu robót w pozycji:
1. Os. Skarpa – docieplenie budynku ul. Przytulna 4
2. Os. Ruta – docieplenie budynku ul. Watykańska 4 i części Watykańska 6.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Załącznik do tabeli nr 6

Osiedle

Wyszczególnienie robót

Potrzeby

Razem osiedle

Koszt robót przyjętych do wykonania
w 2014 r.

SKARPA

docieplenie budynku ul. Przytulna 4

278 264

314 714

278 264

wykonanie okładzin pod witrynami lokali
użytkowych ul. Radości 9-11

1 350

1 350

remont nawierzchni asfaltowych, w tym:

35 100

35 100

– dz. 24/7 parking przy ul. Sympatyczna 1, 3

3 600

– dz.26/2 ulica Sympatyczna

12 600

– dz. 24/15 dojazd do Radości 4

7 200

– dz. 24/19 parking przy ul. Radości 4

1 800

– dz. 24/13 parking przy ul. Radości 2A i 2B

900

– dz. 49/100 ulica Przedwiośnie

7 200

– dz. 49/26 ul. Przytulna plac przy adm

1 800

RUTA

remont opaski przy budynku ul. Różana 1 (1/3 powierzchni)

 6 500

391 600

6 500

remont pomieszczeń administracyjnych,
w tym:

30 500

30 500

– wymiana lamp oświetleniowych

14 250

– wymiania wertikali w pomieszczeniach biuorwych i sali obrad RPN

2 750

– wymiana okien i okratowanie w pomieszczeniu socjalnym i warsztatach

13 500

Wymiana drztwi w pomieszczeniach administracyjnych, w tym:

29 400

29 400

– brama garażowa ocielona, podnoszona

18 000

– drzwi wejściowe główne, korytarzowe do pomieszczeń zaplecza i warsztatów

11 400

remont nawierzchni parkingu przy „Stokrotce”

10 000

10 000

docieplenie budynku ul. Watykańska 4
i części Watykańskiej 6

315 200

315 200

ŁĘGI

remont nawierzchni asfaltowych

25 000

38 000

25 000

wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych ul.Kaczeńcowa 1, 3, 5

13 000

13 000

BŁONIE

remont elewacji budynku ul. Dragonów 2

74 200

281 810

74 200

remont dachu ul. Dragonów 2, w tym:

22 670

22 670

– obróbki blacharskie

4 970

– kominy (22 szt)

6 500

– papa

11 200

docieplenie stropodachu

17 040

17 040

remont nawierzchni asfaltowej parkingu
ul. Ułanów / Dragonów w tym:

167 900

167 900

– nawierzchni asfaltowej

135 000

– wymiana krawężników

32 900

WIDOK

remont nawierzchni asfaltowych

100 134

100 134

100 134

Rezerwa

30 000

OGÓŁEM SM CZUBY

1 126 258

1 126 258

1 156 258

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 17.03.2014 r. z powyżej przedstawionym projektem uchwały postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 47/70/2014 z dnia 18.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29/31/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24.09.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2014 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych przypomniała ,że Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie w dniu 10.06.2006 r. podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 46/2006
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby'” w Lublinie z dnia 10.06.2006 r.

w sprawie: zbycia prawa wieczystego użytkowania działki nr 52/14 przy ul. Watykańskiej 8-10 os. Ruta w Lublinie.

Na podstawie art. 38 § l pkt 5 Prawa Spółdzielczego oraz § 75 pkf 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „.Czuby” w Lublinie – Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni „Czuby” w Lublinie uchwala co następuje:

§1

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie upoważnia Zarząd do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego prawa wieczystego użytkowania działki nr 52/14 przy ul. Watykańskiej 8-10 o powierzchni 1.189 m2 wraz z niedokończonym stanem zerowym pawilonów usługowych U-1 i U-2 – za kwotę nie niższą niż ustalona wyceną przez rzeczoznawcę majątkowego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tym miejscu w protokole umieszczono mapkę – zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania Miasta Lublin – część II w rejonie ulicy Watykańskiej

Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych omówiła przedstawione zmiany w plan przestrzennego zagospodarowania.

Przypomniała ponadto , że w zatwierdzonym w dniu 24.09.2013 r. Planie inwestycyjnym SM „Czuby” na 2014 r. zostały uchwalone środki finansowe w wysokości 500 000 zł na zabezpieczenie lub przygotowanie do realizacji tej inwestycji .

Jednak ze względu na warunki ekonomiczne Zarząd proponuje obecnie sprzedaż przedmiotowej działki i nie angażowanie środków spółdzielczych w tę inwestycję.

W związku z czym Zarząd proponuje by Rada Nadzorcza podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….2014 r.

w sprawie: zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 52/14 położonej w Lublinie przy ulicy Watykańskiej 8-10.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w związku z art. 46 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1443) Prawo spółdzielcze – uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie popiera zbycie przez Zarząd Spółdzielni w drodze przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego działki nr 52/14 położonej w Lublinie przy ulicy Watykańskiej 8-10 o powierzchni 1.189 m2 wraz z niedokończonym stanem zerowym pawilonów usługowych U-1 i U-2 – za kwotę nie niższą niż ustalona wyceną przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 2 Statutu Spółdzielni.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 17.03.2014 r. z projektem uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 52/14 położonej w Lublinie przy ulicy Watykańskiej 8-10 postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za, podjęła uchwałę nr 50/9/2014 r. z dnia 18.03.2014 r. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 52/14 położonej w Lublinie przy ulicy Watykańskiej 8-10 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 5
A)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał, że Rada Nadzorcza w dniu 27.11.2012 r. zajęła następujące stanowisko w sprawie zagospodarowania działki nr 41/4 przy ul. Rucianej i Stokrotki w osiedlu Ruta.

 

Stanowisko
Rady Nadzorczej
w sprawie zagospodarowania działki nr 41/4
przy ul. Rucianej i Stokrotki w osiedlu Ruta.

Po przeanalizowaniu wniosku RPNO Ruta o zmianę w MPZP przeznaczenia działki nr 41/4 (ob.30 ark.3) przy ul. Stokrotki i Rucianej os. Ruta z UP na SR2

Rada Nadzorcza popiera utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu na cele sportowo – rekreacyjne z możliwością budowy parkingów na części działki – w miarę potrzeb osiedla.

Jednocześnie nie widzi potrzeby wnioskowania o zmianę przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na SR2.

Na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej w dniu 30.12.2013 r. zgłosił wniosek by Zarząd Spółdzielni przygotował wniosek o zmianę w MPZP przeznaczenia przedmiotowej działki na cele sportowo – rekreacyjne i wycofuje ten wniosek.

Członkowie Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 17.03.2014 r. po wysłuchaniu przedstawionego przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych stanowiska Zarządu w sprawie zagospodarowania działek : nr 41/4 przy ul. Rucianej i Stokrotki w osiedlu Ruta i działki nr 34/50 przy ul. Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by zajęła następujące stanowisko w sprawie przedmiotowych działek:

– Stanowisko Rady Nadzorczej SM Czuby w sprawie budowy miejsc postojowych na działce nr 41/4 przy ul. Stokrotki i Rucianej w osiedlu Ruta.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu wniosku Zarządu w sprawie sposobu zagospodarowania działki nr 41/4 przy ul. Stokrotki i Rucianej w osiedlu. Ruta. popiera działania Zarządu, zmierzające do budowy miejsc postojowych na przedmiotowej działce oraz działania podejmowane w celu przygotowania inwestycji do realizacji.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za, przyjęła stanowisko w brzmieniu zaproponowanym przez komisję.

– Stanowisko Rady Nadzorczej SM Czuby w sprawie budowy miejsc postojowych na działce nr 34/50 przy ul. Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu wniosku Zarządu w sprawie sposobu zagospodarowania działki nr 34/50 przy ul. Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi. popiera działania Zarządu, zmierzające do budowy miejsc postojowych na przedmiotowej działce oraz działania podejmowane w celu przygotowania inwestycji do realizacji.

Uzasadnienie:
Budowa miejsc postojowych jest konieczna z uwagi na rosnącą ilość samochodów na terenie
Spółdzielni i jednocześnie braku odpowiedniej ilości parkingów. Kierowcy z konieczności
parkują na trawnikach, chodnikach i dojazdach do klatek schodowych, często blokując drogi ewakuacyjne i p.poż.
Budowa parkingów jest uzasadniona, jednak ich realizacja zależy od uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgromadzenia środków finansowych.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania przyjęła stanowisko w brzmieniu zaproponowanym przez komisję.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 18.02.2014 r. został przyjęty większością głosów – 14 za, przy 5 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji o uzupełnienie ostatniego zdania protokołu o słowa „ i postanowili ,że ten punkt zostanie umieszczony w porządku obrad kolejnego posiedzenia i omówiony w dniu 1.04.2014 r”.
Punkt o którym mowa został już ujęty w porządku obrad Komisji Spółeczno – Samorządowej i posiedzenia plenarnego w 1.04.2014 r.

Ad.7
Rada Nadzorcza zapoznała się z poniżej przedstawioną w protokole odpowiedzią na pismo z dn. 07.11.2013 r. Zbigniew Ławniczaka Radnego Rady Miasta Lublin
– na wniosek o wystąpienie przez SM Czuby” do Urzędu Miasta Lublin o zmianę przeznaczenia działki przy ulicy Kaczeńcowej nr.34/50 Obr.30 Ark.12 i utworzenie na działce miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Lublin dn. 28.02.2014 r

Pan
Zbigniew Ławniczak
Radny Rady Miasta Lublin
PE/EŁ/813/14 ul. Radości 14
20-530 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.02.2014 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, pod budowę miejsc parkingowych m.in. na działce nr 34/50 zlokalizowanej w Osiedlu ,,Łęgi”, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czyby” w Lublinie informuje, że już na początku 2013 roku podjął starania w celu realizacji tej inwestycji.

Na wniosek mieszkańców Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ,,Łęgi” pozytywnie odniosła się do potrzeb mieszkańców i wygospodarowała środki finansowe na opracowanie projektu budowy parkingu na przedmiotowej działce. Projekt zagospodarowania terenu został już złożony do Urzędu Miasta Lublin w celu uzyskania akceptacji.

Mamy nadzieję, że akcja zbierania podpisów przez Pana i Pana Mieczysława Biszkonta została zorganizowana w celu wsparcia naszej inicjatywy.

Jednocześnie przypominamy, że na działce nr 22/6 zlokalizowany jest centralny, ogrodzony i sukcesywnie doposażony plac zabaw, z którego korzystają dzieci z osiedli SM ,,Czuby”, a także z „Węglina”. Dziwi nas fakt, że Pan Biszkont jako mieszkaniec osiedla oraz Pan – zaangażowany społecznik – wnioskujecie o likwidację tego placu na rzecz parkingu. Zdaniem Zarządu SM „Czuby” likwidacja placu zabaw nie leży w interesie Spółdzielni, ani też najmłodszych mieszkańców tego rejonu, licznie korzystających z urządzeń zabawowych usytuowanych na przedmiotowej działce.

Parking zaprojektowany na działce nr 34/50 będzie ogólnodostępny i służył będzie nie tylko naszym mieszkańcom, ale jak widać z załączonych przez Panów list również osobom spoza naszej Spółdzielni, a także przyjezdnym spoza Lublina. Obsługiwał on będzie także umiejscowiony w jego bezpośrednim sąsiedztwie Kościół parafialny św. Wojciecha, do którego uczęszcza wielu wiernych i to nie tylko w niedzielę, czy dni świąteczne. Brak miejsc postojowych odczuwają również rodzice dowożący dzieci do Przedszkola nr 45.

Budowa ww. parkingu jest bardzo potrzebna i uzasadniona społecznie. Jednakże największym problemem dla naszych mieszkańców jest duży koszt tego przedsięwzięcia. Zgodnie z kosztorysami inwestorskimi budowa wyniesie ok. 500 tys. zł. Na przyległej działce usytuowana jest stacja transformatorowa zasilająca kilka budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Przez działkę przebiega 6 linii energetycznych, rurociąg wodny oraz kanalizacja deszczowa. Przełożenie lub zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, jak również ukształtowanie terenu znacznie podnoszą koszt budowy.

Próba wymuszenia przez Pana sfinansowania budowy tego parkingu tylko przez mieszkańców Osiedla Łęgi jest wysoce nieetyczna. Znaczna część naszych członków to osoby skromnie uposażone. Jest wiele osób starszych, żyjących z niskich emerytur, które wystarczają im jedynie na pokrycie niezbędnych do życia potrzeb. Nie są w stanie sfinansować inwestycji, która będzie służyć także osobom spoza Osiedla ,,Łęgi”.

W związku z powyższym Spółdzielnia ma nadzieję, że jeżeli zaangażował się Pan jako Radny Rady Miasta Lublin w sprawę budowy w/w parkingu, to doprowadzi Pan również do skutecznego pozyskania środków finansowych na realizację tej inwestycji. Mieszkańcy liczą również na podjęcie konkretnych działań przez pozostałych Radnych Rady Miasta Lublin, Rady Dzielnicy Czuby Północne oraz Rady Dzielnicy Węglin Południowy, mających na celu zgromadzenie niezbędnych środków finansowych.

Mamy nadzieję, że wspólne nasze działania doprowadzą do szybkiej realizacji powyższej inwestycji, która ułatwi funkcjonowanie osobom zamieszkującym sąsiadujące ze sobą dzielnice.

Do wiadomości:
Prezydent Miasta Lublin
Rada Miasta Lublin
Rada Dzielnicy Czuby Północne
Rada Dzielnicy Węglin Południowy
Rada Nadzorcza SM „CZUBY”
Walne Zgromadzenie SM „CZUBY”

Ad. 8
Prezes Zarządu poinformował, że:

 1. Został rozpoznany wniosek członków spółdzielni w przedmiocie zwolnienia ich z ponoszenia kosztów eksploatacyjnych w części dotyczącej zużycia wody i odprowadzania ścieków .
  Sąd oddalił ten wniosek podając w uzasadnieniu,że skoro mieszkańcy korzystają z pośrednictwa spółdzielni w zakresie dostarczania im wody, czy innych mediów technicznych , mają obowiązek dostosowanie się do zasad rozliczania tych mediów, przyjętych w formie uchwał przez właściwe organa spółdzielni. Postanowienia uchwalonego przez Radę Nadzorczą w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę z mocy § 8b statutu są obowiązujące wszystkich członków Spółdzielni.
 2. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie IX Wydział Karny wyrokiem z dnia 5 lutego 2014 r. uniewinnił Członków zarządu i kierownika Administracji Osiedla Błonie od postawionych zarzutów, iż w brew obowiązkowi nie udostępnili na pisemny wniosek członków Spółdzielni wymienionych dokumentów w art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Uznał ,że dokumenty zostały udostępnione ( w formie kserokopii lub do wglądu).

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 10:57, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2014