Protokół Nr 1/2014
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 21.01.2014 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech,Teresa Husarek, Jerzy Kutyła, Grażyna Henkiel, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Barbara Rupczewska, Waldemar Żak, Dariusz Siwek, Wiesław Augustowski, Dorota Szyszkowska, Elmira Brzozowska, Roman Janczarek, Krzysztof Bara

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksplantacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat:
  a) badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” za rok 2013.
  b) stanu prawnego i faktycznego działki nr 52/14 ( pawilon U1 i U 2 ) – rozliczenia środków finansowych z poprzednim właścicielem.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmian w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
  b) opłat z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach.
 4. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2014 r.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 30.12.2013 r.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 7. Sprawy pracownicze.
 8. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag . Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
A)

Wojciech Sadowski właściciel Biura Audytorskiego wybrany przez Radę Nadzorcza do zbadania sprawozdania finansowego SM Czuby za
2013 r. poinformował, że przystąpił do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i po jego sprawdzeniu wyrazi opinie o jego zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami polityki rachunkowości tego sprawozdania oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach. Opinię i uzupełniający raport z badania sprawozdania finansowego dostarczy do dnia 31.03.2014 r.

Zbigniew Gontarz zaproponował by w opinii biegły, w podsumowaniu zawarł informację, w których obszarach działalności jest SM Czuby bardzo dobrze, a w których można by coś zrobić. Jak to wygląda na tle innych spółdzielni.

B)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 20.01.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. Stan prawny terenu w rejonie Watykańskiej 6, 8, 10

 1. Plan realizacyjny części osiedla Ruta w rejonie Watykańskiej 6, 8, 10 przewidywał budowę zespołu mieszkalno – usługowego obejmującego 3 budynki wysokie – wielorodzinne i usługi, w tym pawilony u-1 i u-2.
 2. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i kredytu bankowego zapewniającego finansowanie budowy Spółdzielnia przystąpiła do realizacji inwestycji.
 3. W trakcie budowy bank zmienił zasady kredytowania inwestycji, odmawiając finansowania pawilonów handlowych i lokali użytkowych.
 4. Spółdzielnia przekazała budynki mieszkalne do użytkowania w latach 1991 – 1993, pozostawiając nie zakończoną budowę pawilonów u1 i u2.
 5. Lata kryzysu gospodarczego nie sprzyjały rozwojowi małej przedsiębiorczości i pozyskanie inwestora dla realizacji pawilonów do roku 2000 okazało się nie możliwe.
 6. Dopiero w roku 2001 Firma TEGRIN uzyskała pozwolenie na budowę i podjęła kontynuację budowy pawilonu handlowego, na terenie przewidzianym pod u1, u2. Projekt budowlany przewidywał obsługę komunikacyjną (dojazd i parkingi) od strony ul. Jutrzenki i parkingu przy przychodni zdrowia.
 7. W dacie obowiązywania prawomocnego pozwolenia na budowę UM Lublin przystąpił do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Miasta zatwierdziła nowy plan dnia 26 września 2002 r Uchwałą Nr 1688/LV/2002. W planie wprowadzono oznaczenie istniejącego ciągu pieszo – jezdnego jako KX/R. Ciąg ten biegnie wzdłuż budynków przy ul. Jutrzenki 10 oraz wzdłuż Watykańskiej 4 i wzdłuż pawilonów u1,u2 do kładki nad ul. Filaretów. Oznaczenie KX/R – ciąg pieszy ze ścieżką rowerową został wrysowany na terenie realizowanej już inwestycji, w tym przez projektowany dojazd i parking, a także na drodze dojazdowej do funkcjonujących już od 1991 r usług przy ul. Watykańskiej 4 oraz funkcjonujących usług przy ul. Jutrzenki 10.
 8. Niestety firma TEGRIN przerwała budowę, a Spółdzielnia kontynuowała poszukiwania kolejnego inwestora.
 9. W 2003 roku realizując ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia wydzieliła m.in. działkę nr 52/14 – pod budowę pawilonu handlowo-usługowego, oraz nr 52/10 pod drogę wewnętrzną. Podział zatwierdzony decyzją z dnia 22 maja 2003.
 10. Wysokie koszty utrzymania i zabezpieczenia terenu, w tym ogrodzenie i częsta jago naprawa, zabezpieczenie placu budowy, utylizacja składowanych płyt budowlanych, zabezpieczenie przejść itp. oraz naciski Rady Nadzorczej Spółdzielni spowodowały podjęcie działań w celu sprzedaży działki.
 11. Dnia 10 czerwca 2006 r ZPCz SM CZUBY podjęło uchwałę Nr 46/2006 upoważniającą Zarząd Spółdzielni do sprzedaży działki nr 52/14 w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę nie niższą niż ustalona wyceną przez rzeczoznawcę.
 12. W lipcu 2007 r ogłoszono drugi przetarg (w pierwszym terminie nie wpłynęły żadne oferty). Z trzech ofert, które wpłynęły komisja wytypowała najbardziej korzystną ofertę nabywcy .
 13. Akt kupna-sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki Nr 52/14 (pow. 1189m2) na rzecz nabywcy podpisano w dniu 28.09.2007 r.
 14. W akcie notarialnym ustanowiono nieodpłatnie na prawie użytkowania wieczystego działki Nr 52/10 służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela działki 52/14 (zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28.08.2007 nr 95/8/2007)
 15. W grudniu 2007 r UM Lublin podejmuje decyzję o wygaszeniu prawo użytkowania wieczystego m.in. do działki Nr 52/10 – Decyzja z dnia 10 grudnia 2007 – dotyczy działek gruntu przeznaczonych pod drogi publiczne!.
 16. Z korespondencji prowadzonej przez nabywcę z Urzędem Miejskim wynika, że nabywca nie wystąpił o wydanie pozwolenia na budowę, ani też o warunki techniczne do projektowania. W dokumentach brak jakichkolwiek decyzji odmownych. Nabywca nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających zamiar przystąpienia do realizacji inwestycji. W korespondencji tej znajduje się jedynie stanowisko UM o braku możliwości wprowadzenia ruchu dużymi samochodami ciężarowymi przez działkę 52/10.
 17. Konflikt związany z odstąpieniem nabywcy od kupna działki zakończył się procesem sądowym.
 18. W dniu 18 lutego 2011 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny wyrokiem potwierdził prawidłowość działania Spółdzielni i orzekł o braku podstaw do roszczeń nabywcy o zwrot wpłaconej kwoty. Od wyroku odwołał się nabywcy .
 19. W dniu 8 czerwca 2011 r Sąd Apelacyjny w Lublinie (w II instancji) nie podzielił stanowiska Sądu Okręgowego i orzekł na korzyść nabywców – zwrot kwoty stanowiącej cenę zakupu.
 20. W związku z pozytywnym dla nabywcy orzeczeniem Sądu Apelacyjnego Nabywca zwrócił się o zwrot odsetek w kwocie 205.834,77 zł. Sąd Okręgowy nie podzielił stanowiska Nabywcy orzekając na korzyść Spółdzielni o braku podstaw do zwrotu żądanych odsetek. Nabywca odwołał się od wyroku sądu.
 21. Sąd Apelacyjny w Lublinie zasądził na rzecz Nabywcy odsetki w kwocie 64.355,35zł.
 22. Spółdzielnia przekazała terminowo zasądzoną kwotę na konto wskazane wcześniej przez Nabywcę . Okazało się, że konto zostało zamknięte, o czym Nabywca zapomniał poinformować Spółdzielnię. Fakt ten potwierdza zainteresowany w swoim piśmie z dnia 06.11.2013 r. W w/w piśmie Nabywca potwierdza również, że do komornika zwrócił się radca prawny bez jego wiedzy i zgody, a pobraną kwotę 9.220,35 zł jest gotów zwrócić na konto Spółdzielni w każdym dowolnym terminie.
 23. We wrześniu 2012 rozpoczął się proces sądowy wytoczony przez Spółdzielnię przeciwko Gminie Lublin o zapłatę poniesionych kosztów w związku ze sprawą sprzedaży działki nr 52/14.
 24. Toczące się postępowanie sądowe wymusiło na urzędnikach przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Jutrzenki i Watykańskiej. W listopadzie 2013 roku wyłożono do wglądu projekt zmiany planu w zakresie dojazdu do działki nr 52/14. Zdaniem Spółdzielni zaproponowana zmiana jest niewystarczająca. Spółdzielnia złożyła swoją propozycję. Wg informacji uzyskanych od Pani Dyrektor Wydziału Planowania UM, po wprowadzeniu korekty nastąpi drugie wyłożenie projektu zmiany. Przewidywany termin – koniec stycznia 2014 r.

W powyżej przedstawionej informacji dane osobowe zastąpiono określeniem „nabywca”

2. W tym miejscu w protokole umieszczono „Rozliczenia środków finansowych z poprzednim właścicielem działki nr 52/14 ( pawilon U1 i U 2 ).

3. W tym miejscu w protokole umieszczono Zestawienie „Otrzymane odsetki od wpłaconej kwoty 434 351 .00 zł za okres 01.09.2007r. – 15.06.2011r.”

4. W tym miejscu w protokole umieszczono pismo Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Bankowości Elektronicznej – potwierdzenie przekazania na konto nabywcy kwoty należnych odsetek i potwierdzenie. że wskazane przez SM Czuby konto na które należało przekazać środki zostało zamknięte.

5. pismem nabywcy
W tym miejscu w protokole umieszczono pismo nabywcy z dni 6 listopada 2013 r. – oświadczenie, iż jest gotów zwrócić pobraną przez komornika różnicę 9 220,35 zgodnie z wyrokiem Sądu w dowolnym terminie.

6. pismo Zarządu

W tym miejscu w protokole umieszczono pismo spółdzielni z dnia 12.11.2013 r. z numerem konta bankowego, na które należy zwrócić niesłusznie pobraną kwotę

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawiony przez zastępców prezes oraz po dyskusji przedstawioną informację przyjęli.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych i eksploatacyjnych oraz po dyskusji Informację na temat stanu prawnego i faktycznego działki nr 52/14 ( pawilonu U1 i U 2 ) i rozliczenia środków finansowych z poprzednim właścicielem przyjęła, większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Ad. 3
A)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 20.01.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– W tym miejscu w protokole umieszczono obowiązujący Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali.

Projektem zmian do regulaminu

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami, mieszkaniowymi i ustalania (kalkulacji) opłat za używanie lokali.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania (kalkulacji) opłat za używanie lokali stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 12.04.2011 r. Uchwałą Nr 60/5/2011.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

Załącznik
do uchwały nr …………..….…
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia ……………………….. r.

REGULAMIN
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia (kalkulacji) opłat za używanie lokali.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Podstawa prawna:
Regulamin, zwany dalej GZM, został opracowany w oparciu o przepisy prawa:
– Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (skrót w treści: usm) Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 Nr 80 poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 41 poz.1492),
– Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 ze zm.),
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z 2002 r. z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54 poz. 348 z 1998 r. z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) zwana dalej uopdop,
– Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) zwana dalej uor,
– Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) zwana dalej ucpg,
– Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwana dalej ustawą o VAT,
– Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 2

1. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do:

 1. członków spółdzielni posiadających spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe),
 2. członków spółdzielni będących właścicielami lokali,
 3. osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,
 4. właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni,
 5. najemców lokali,
 6. użytkowników zajmujących lokale bez tytułu prawnego.

2. Obowiązkiem użytkownika jest udostępnienie jego lokalu, w szczególności, w celu:

 1. przeprowadzenia okresowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,
 2. przeprowadzenia konserwacji, remontu, przebudowy lub usunięcia awarii w lokalu,
 3. dokonania wyceny wartości rynkowej przez rzeczoznawcę majątkowego,
 4. zamontowania urządzeń pomiarowych i podzielników oraz ich legalizacji i wymiany,
 5. kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników oraz odczytów wskazań tych urządzeń,

ROZDZIAŁ II
ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW

§ 3

 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwane dalej kosztami GZM obejmują koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz koszty eksploatacji i utrzymania mienia spółdzielni.
 2. Rozliczanie kosztów GZM przeprowadza się w okresach rocznych, pokrywających się z latami kalendarzowymi.
 3. Koszty GZM ewidencjonowane są odrębnie dla każdej nieruchomości (za wyjątkiem kosztów pośrednich rozliczanych wg zasad przyjętych w spółdzielni).
 4. Podstawą do dokonywania z użytkownikami lokali rozliczeń z tytułu kosztów GZM oraz ustalania (kalkulacji) wysokości opłat za używanie lokali jest roczny plan gospodarczo – finansowy spółdzielni uchwalony przez Radę Nadzorczą oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Jeśli po uchwaleniu planu gospodarczo – finansowego w trakcie roku następują zmiany w GZM, to dopuszcza się korektę ustaleń planu oraz opłat za używanie lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego.

§ 4

Koszty GZM kalkuluje się, rozlicza i ustala miesięczną wysokość opłat za lokale z podziałem na:

1. Niezależne od spółdzielni

 1. energia elektryczna
 2. ubezpieczenia
 3. podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu
 4. sprzątanie klatek schodowych
 5. abonament za wodomierz MPWiK
 6. konserwacja dźwigów i hydroforni
 7. konserwacja co / węzła ciepłowniczego
 8. konserwacja domofonu i montaż
 9. przeglądy techniczne obowiązkowe
 10. dostawa sygnału RTV
 11. opłata za odpady komunalne
 12. gaz
 13. energia cieplna (co, cw użytkowa)
 14. zimna woda i kanalizacja

2. Zależne od spółdzielni

 1. eksploatacja, konserwacja, zarządzanie
 2. odpis na fundusz remontowy
 3. działalność kulturalno – oświatowa
 4. utrzymanie mienia spółdzielni
 5. odpisy na fundusze celowe

§ 5

 1. Jednostkami rozliczeniowymi kosztów GZM w zależności od rodzaju kosztów są:
  1) osiedle
  2) nieruchomość
  3) lokal
  4) jeden metr kwadratowy (m2 p.u.)
  5) osoba w lokalu
  6) wskazania urządzeń pomiarowych
  7) udział właścicieli w nieruchomościach wspólnych
  8) inne o ile dotyczą opłat niezależnych od Spółdzielni, a pozostają w zgodności z obowiązującymi przepisami (np. m3)
 2. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, jak np.: pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, wc, garderoby itp. pomieszczenia służące mieszkalnym celom użytkownika.
 3. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: balkonów, logii, antresol, pralni, suszarni, piwnic.
 4. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim oraz pomieszczeń przynależnych, jak np.: kuchnie, przedpokoje, korytarze, łazienki, wc, spiżarnie, zamknięte pomieszczenia składowe, piwnice (w tym przynależne do lokalu), itp. z wyjątkiem antresol, balkonów i logii.
 5. Powierzchnie pomieszczeń służących kilku użytkownikom lokali (np. wspólny korytarz, wspólne urządzenia sanitarne) należy doliczyć w częściach proporcjonalnych do powierzchni poszczególnych lokali.
 6. Do powierzchni lokali wielokondygnacyjnych zalicza się 50% powierzchni rzutu poziomego schodów łączących poszczególne pomieszczenia wewnątrz lokalu.
 7. Podstawą do rozliczania niektórych składników kosztów GZM fizyczną jednostką rozliczeń jest liczba osób, uwzględnia się osoby zgłoszone do zamieszkiwania w poszczególnych lokalach. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym nie jest zgłoszona żadna osoba, jako podstawę do rozliczeń przyjmuje się liczbę „1” (jeden) z wyłączeniem opłaty za odpady komunalne.

§ 6

1. KOSZTY NIEZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI

 1. energia elektryczna
  Koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia nieruchomości oraz do napędu urządzeń technicznych są ewidencjonowane i rozliczane na nieruchomości obsługiwane przez te urządzenia.
 2. ubezpieczenia
  Koszty ubezpieczenia majątku są ewidencjonowane i rozliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej na nieruchomości danego osiedla.
 3. podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu
  Opłacany przez Spółdzielnię podatek od nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami) jest ewidencjonowany odrębnie dla każdej nieruchomości i rozliczany proporcjonalnie do m2 pow. użytkowej lokali i gruntów.
  Właściciele lokali stanowiących odrębną własność rozliczają się z tytułu podatku od nieruchomości indywidualnie z gminą.
  Ponoszone przez Spółdzielnię opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości, proporcjonalnie do m2 pow. użytkowej lokali i gruntów.
 4. sprzątanie klatek schodowych
  Koszty sprzątania klatek schodowych – rozliczane są na lokale w danej klatce schodowej.
 5. abonament za wodomierz MPWiK
  Opłaty abonamentowe za wodomierze MPWiK są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości, proporcjonalnie do ilości lokali w poszczególnych nieruchomościach.
 6. konserwacja dźwigów i hydroforni
  Koszty konserwacji dźwigów i hydroforni – rozliczane na lokal (dotyczy nieruchomości wyposażonych w dźwigi i korzystających z hydroforni).
 7. konserwacja co/węzła ciepłowniczego
  Koszty konserwacji co – rozliczane na m2 pow. użytkowej lokali, a w przypadku mieszkaniowych węzłów cieplnych – rozliczane na lokal.
 8. konserwacja domofonu
  Koszty konserwacji domofonów – rozliczane na lokal.
 9. przeglądy techniczne obowiązkowe
  Koszty przeglądów okresowych instalacji elektrycznej, gazowej i wentylacyjnej w budynkach – rozliczane na m2.
 10. dostawa sygnału RTV
  Koszty dostawy sygnału RTV – rozliczane na lokal (nie obejmuje opłat za pakiety programowe operatorów).
 11. opłata za odpady komunalne
  Opłaty za odpady komunalne ustalane są wg zasad określonych przez Gminę Lublin.
 12. gaz
  Koszty dostawy gazu ewidencjonowane są odrębnie na nieruchomości wyposażone w liczniki zbiorcze.
  Koszty zużycia gazu rozlicza się proporcjonalnie do liczby osób zgłoszonych do zamieszkiwania w poszczególnych lokalach.
 13. energia cieplna (co, cw użytkowa)
  Koszty dostawy energii cieplnej obejmują wydatki Spółdzielni związane z opłatami za c.o. i przygotowanie c.w. użytkowej na rzecz usługodawców zewnętrznych oraz wydatki ponoszone w związku z eksploatacją kotłowni gazowych będących w zasobach spółdzielni.
  Zaliczki na dostawę energii cieplnej na c.o. ustalane są indywidualnie dla każdego mieszkania.
  Zaliczki na dostawę energii cieplnej na przygotowanie c.w. użytkowej ustalane są w ramach danego osiedla odrębnie dla każdej wymiennikowni ciepła, która zasila dany zespół budynków, proporcjonalnie do m3 zużytej c.w. w danym lokalu mieszkalnym. Rozliczenie kosztów (w tym zaliczek) dostawy energii cieplnej na c.o. i przygotowanie c.w. użytkowej następuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą SM „Czuby”.
 14. zimna woda i kanalizacja
  Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków obejmują wydatki Spółdzielni związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, uiszczane na rzecz usługodawców zewnętrznych.
  Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków są ustalane odrębnie dla każdego z osiedli, proporcjonalnie do wskazań wodomierzy głównych zainstalowanych w budynkach i hydroforniach. Rozliczane są zgodnie z regulaminem rozliczania zużycia wody.

 

§ 7

2. KOSZTY ZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI

 1. eksploatacja, konserwacja, zarządzanie
  Koszty eksploatacji, konserwacji, zarządzania obejmują wydatki spółdzielni na:

  Koszty eksploatacji obejmują koszty rodzajowe zgodnie z zakładowym planem kont i ustawą o rachunkowości.
  Koszty eksploatacji są ewidencjonowane zbiorczo na osiedla i rozliczane proporcjonalnie na powierzchnię użytkową w rozbiciu na lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, dzierżawę terenu i mienie spółdzielni.

  Koszty zarządzania obejmują koszty rodzajowe zgodnie z zakładowym planem kont i ustawą o rachunkowości.
  Koszty zarządzania są ewidencjonowane zbiorczo dla całości zasobów Spółdzielni i rozliczane w rozbiciu na lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, dzierżawę terenu i mienie spółdzielni zgodnie z art.15 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Koszty konserwacji bieżącej obejmują koszty rodzajowe zgodnie z zakładowym planem kont.
  Koszty konserwacji bieżącej osiedla, których nie można zakwalifikować bezpośrednio do nieruchomości są rozliczane na nieruchomości proporcjonalnie do m2 wszystkich zasobów w osiedlu.

 2. odpis na fundusz remontowy
  Obciążenia poszczególnych lokali odpisami na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych są uchwalane przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli. Wysokość tych odpisów w zł/m2 p.u. ustalana jest odrębnie dla każdej nieruchomości.

  W ramach ustalonych stawek odpisów na fundusz remontowy mogą być wyodrębnione środki na zadania celowe, np.: docieplenia, ciągi piesze, wymiana stolarki okiennej itp., które określają „Zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach” uchwalone przez Radę Nadzorczą.
  Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego określa „Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w SM „Czuby”.

 3. działalność kulturalno – oświatowa
  Członkowie spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością kulturalno – oświatową prowadzoną przez Domy Kultury. Opłaty na działalność kulturalno – oświatową od lokalu uchwala Rada Nadzorcza na podstawie podjętych uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

  Właściciele lokali nie będący członkami mogą korzystać z takiej działalności wyłącznie za odpłatnością.
  Nie ustala się opłat od lokali zajmowanych na potrzeby własne spółdzielni.
  Koszty dotyczące lokali własnych są odnoszone i ewidencjonowane bezpośrednio w koszty działalności, na której potrzeby są wykorzystywane.
  Szczegółowe zasady działalności kulturalno – oświatowej zawarte są w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

 4. utrzymanie mienia spółdzielni
  Wyodrębnia się ewidencję kosztów utrzymania nieruchomości spółdzielni określonych w art. 40 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Decyzje w sprawie wysokości opłat i wykorzystania środków na mienie podejmuje Zarząd Spółdzielni, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
 5. odpisy na fundusze celowe
  Szczegółowe zasady tworzenia funduszy celowych określają „Zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach” uchwalone przez Radę Nadzorczą.

ROZDZIAŁ III
USTALANIE (KALKULACJA) OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALU

§ 8

Jako podstawę do ustalania stawek opłat eksploatacji podstawowej na rok następny winno przyjmować się koszty poniesione w roku poprzedzającym rok planowany, pomniejszone o pożytki z nieruchomości z roku poprzedzającego rok planowany, z uwzględnieniem niedoborów i nadwyżek z roku poprzedzającego rok planowany oraz z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu kosztów, np. inflacja.
Stawki opłat na pokrycie kosztów eksploatacji podstawowej dla każdej nieruchomości ustalane są indywidualnie.
Kalkulację stawki opłaty eksploatacyjnej oraz jej wysokość i innych opłat za lokale sporządza się na podstawie ustaleń Zarządu w formie tabel.

§ 9

Koszty GZM, przypadające na lokal użytkowy zajmowany na warunkach najmu, są pokrywane z czynszu najmu i opłat, których wysokość określa umowa najmu.

§ 10

Opłaty za używanie lokalu wnosi się co miesiąc z góry do końca miesiąca.
Od opłat wnoszonych z opóźnieniem Spółdzielnia może naliczać odsetki ustawowe.

§ 11

O zmianie wysokości opłat zależnych od spółdzielni za używanie lokalu, spółdzielnia zawiadamia osoby, o których mowa w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, co najmniej na 3 miesiące przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.

§ 12

Opłaty za używanie lokali obejmują również spłatę zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy tych lokali:

 1. w wysokości określonej przez Zarząd dla lokali wyłączonych z pomocy budżetowej w zakresie spłat kredytów,
 2. w wysokości określonej odrębnymi przepisami dla lokali objętych pomocą państwa w zakresie ich spłaty.

§ 13

Opłaty za używanie lokali mogą być wnoszone:

 1. w kasie Spółdzielni,
 2. przelewami pocztowymi i bankowymi na rachunek bankowy spółdzielni.

 

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji a dot. dlaczego do kosztów nie zależnych od spółdzielni zaliczono poz. ubezpieczenia, sprzątanie klatek schodowych, konserwacja dźwigów, konserwacja domofonów, dostawa sygnału RTV i hydroforni oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami, mieszkaniowymi i ustalania (kalkulacji) opłat za używanie lokali w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 73/6/2014 z dnia 21.01.2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania (kalkulacji) opłat za używanie lokali w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 20.01.2014 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:


Uchwała Nr / /2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.01.2014 r.

w sprawie: opłat z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Stawkę z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach ustala się w wysokości pokrywającej następujące składniki:
– koszty eksploatacji,
– koszty zarządzania,
– wieczyste użytkowanie gruntów (jeżeli występuje),
– podatek od nieruchomości,
– działalność kulturalno-oświatowa.
Pozostałą kwotę z dzierżawy uwzględnić w wyniku finansowym nieruchomości.

§2

Traci moc Uchwała Nr 94/4/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 6.11.2012 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień dot. konieczności dokonania zmian w uchwale dotychczas obowiązującej oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 74/7/2014 z dnia 21.01.2014 r. w sprawie opłat z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

 

Ad. 4
Rada Nadzorcza jednomyślnie – 20 za, zatwierdziła poniżej przedstawione plany pracy na rok 2024.

PLAN PRACY
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
na rok 2014

Termin realizacji

Temat

Odpowiedzialny

Uwagi

1

2

3

4

I kwartał

– Informacja o:
a) wypełnianiu zadań Spółdzielni jako Zarządcy zasobami mieszkaniowymi wynikających z przepisów zewnętrznych
przeglądy gazowe, elektryczne, legalizacje i realizacje zaleceń pokontrolnych
b) niebilansującej się wodzie za rok poprzedni.

GZM i I

– Ustalenie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części.

– zatwierdzanie stawek opłat eksploatacyjnych

Rada Nadzorcza

– Uchwalenie zasad :
a) gospodarki finansowej Spółdzielni
b) rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
c) rozliczania energii cieplnej na potrzeby CO i CW

Zarzad

– Zatwierdzenie planów pracy Komisji oraz Plenum Rady na rok 2014.

Rada Nadzorcza

– Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pod zabudowę znajdujących się w dyspozycji SM „Czuby” w Lublinie.

GZM

– Rozpatrywanie odwołań członków Spółdzielni od:
a) decyzji Zarządu ,
b) od uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla

Rada Nadzorcza

– Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla

Rada Nadzorcza

– Rozpatrywanie wniosków Zarządu dot:
a) uchylenia uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla
b) wykluczenia ze spółdzielni
c) wykreślenia z rejestru członków
d) wytoczenia powództwa o nakazie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
e) innych zgodnie z potrzebami Spółdzielni

Rada Nadzorcza
Zarząd

– Inne zagadnienia i tematy wynikające z bieżącej pracy

Rada Nadzorcza, Zarząd

– Kontrola nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków

Komisja Rewizyjna

II kwartał

– Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
a) wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni.
b) sprawozdania finansowego za 2013 r.
c) podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty
d) absolutorium dla członków Zarządu
e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
f) przystąpienia do innych organizacji
g) przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku
h) odwołań od uchwał Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza

– Ocena i przyjęcie materiałów na Walne Zgromadzenie

Rada Nadzorcza

– Informacja na temat przebiegu i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu odbytych w 2014 r.

Zarząd

– Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni w I półroczu 2014 r.

Komisja Rewizyjna

– Podsumowanie sezonu grzewczego, ocena osiągniętych oszczędności energii cieplnej i finansowych.

GZM i I

– Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.

GZM i I

III kwartał

– Ocena realizacji planu remontów i inwestycji za I półrocze 2014 r.

GZM i I

– Kontrola nad sposobem załatwienia przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni:
a) Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
b) Walnego Zgromadzenia,
d) Członków spółdzielni.

GZM i I
Rewizyjna

IV kwartał

– Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni w II półroczu 2014 r.

Komisja Rewizyjna

– Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności

Rada Nadzorcza

– Zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni

Rada Nadzorcza

– Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,

Rada Nadzorcza

– Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.

Rada Nadzorcza

Tematy rozpatrywane okresowo

I, II, III, IV kwartał

– Analiza windykacji należności czynszowych i zobowiązań finansowych Spółdzielni.

Komisja Rewizyjna

– Dokonywanie okresowej oceny działalności gospodarczo – finansowej
– Przeprowadzanie okresowej kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków
– Ocena pracy Zarządu Spółdzielni – rozpatrzenie wniosków o przyznanie premii za dany kwartał.
– Rozpatrywanie wniosków Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Zarządu Spółdzielni

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21.01.2014 r.

 

 

PLAN
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
na rok 2014

 

L.p Temat Termin Uwagi
1 2 3 4
1. Analiza i ocena całokształtu sytuacji finansowej Spółdzielni po realizacji zadań gospodarczych w 2013 r. I kwartał
2. Kontrola:
a) zasadności ustalania wysokości stawek
czynszowych.,
b) zawartych umów
Bieżąco
3. Dokonywanie okresowej oceny:
– działalności Spółdzielni z wykonania planu gospodarczo- finansowego,
– zatrudnienia i funduszu płac.
– sytuacji finansowej spółdzielni
– pracy członków Zarządu – rozpatrzenie wniosków o przyznanie premii za dany kwartał.
– zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni.
I, II, III, IV kwartał
4. Opiniowanie:
– projektów struktury organizacyjnej i liczby etatów Zarządu i Administracji Ogólnej.
IV kwartał
– rocznych sprawozdań składanych Walnemu Zgromadzeniu I kwartał
– sposobu realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni
– podziału nadwyżki bilansowej
– absolutorium dla członków Zarządu
– realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu
– projektów regulaminów
– odwołań od uchwał Rady Nadzorczej
– wniosków kierowanych przez Zarządu
Bieżąco
5. Analiza windykacji należności czynszowych i zobowiązań Spółdzielni. Bieżąco
Rozpatrywanie:
– pism skierowanych do Rady Nadzorczej
– wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Zarząd Spółdzielni
– odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu,od uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedlu
– skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli dotyczących działania komisji
– wniosków o uchylenie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla
– innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy
Bieżąco

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dnia 21.01.2014 r.

PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i INWESTYCJI
NA ROK 2014

Lp. Temat Termin Uwagi

1.

Opiniowanie:
– projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej i inwestycyjnej
– zasad używania lokali.
– struktury organizacyjnej pionu GZM
– planów gospodarczych
– wniosków Zarządu dot. organizowanych przetargów
– koncepcji zagospodarowania terenów pod zabudowę znajdujących się w dyspozycji SM „Czuby” w Lublinie.

Bieżąco

2. Analiza:
– gospodarki lokalami użytkowymi
– dzierżawy terenu
– gospodarki zasobów mieszkaniowych
– gospodarki mieniem Spółdzielni
– kosztów inwestycyjnych
– ocena działań Zarządu w zakresie windykacji należności wpłacanych na realizację inwestycji ,
– realizacji zalecań pokontrolnych dot. i inwestycji i remontów
nie bilansującej się wody
I, II, III, IV Kwartał
3. Ocena:
– realizacji planu remontów i inwestycji za rok 2014
– realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
– stanu technicznego i porządkowego zasobów Spółdzielni
– osiągniętych oszczędności energii cieplnej ifinansowych
– realizacji przeglądów gazowych , elektrycznych, oraz legalizacji urządzeń
– realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań komisji
– realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w SM „Czuby”
– działalności Administracji Osiedli w zakresie obsługi członków Spółdzielni
– stopnia przygotowania nowych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych
I, II półrocze
4. Rozpatrywanie:
– pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji
– spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
– wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla
– wniosków kierowanych przez Zarząd
– skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji
– odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu od uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli – mieszczących się w zakresie działania komisji,
– innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy
Bieżąco
5. Monitorowanie stanu zatrudnienia w działach zajmujących się sprawami z zakresu działania komisji. I, II półrocze

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21.01.2014 r.


PLAN PRACY
KOMISJI SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWEJ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE
NA 2014 ROK

Lp.

Zadania

Forma realizacji

Termin

1.

Opiniowanie projektów regulaminów, uchwał i innych przepisów wewnątrzspółdzielczych dotyczących działalności społeczno-samorządowej 1. Opiniowanie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla pod względem zgodności z obowiązującym prawem, Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także, czy nie zagrażają interesom materialnym Spółdzielni.

2. Opiniowanie projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni.

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a Członkiem Zarządu.

4. Opiniowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowanie z nich.

Cały okres
2014 r.

2.

Analiza działalności i wspieranie działalności Domów Kultury 1. Analiza działalności i wspieranie Domów Kultury.
2. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Kultura Czubów”

I i IV kw.
2014 r.

3.

Analiza stanu bezpieczeństwa w SM „Czuby” i zgłaszanie wniosków oraz podejmowanie działań poprawiających poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Nawiązanie współpracy z dzielnicowymi osiedli i ustalenie wspólnej płaszczyzny działań.

Cały okres
2014 r.

4.

Współpraca z radnymi, przedstawicielami władz miasta i instytucjami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową w obszarze Spółdzielni. Spotkanie z radnymi, przedstawicielami władz miasta i instytucjami w celu poszerzania oferty działalności kulturalno-oświatowej i sportowej SM „Czuby”.

Cały okres
2014 r.

5.

Rozpatrywanie i opiniowanie pism skierowanych przez Radę Nadzorczą do komisji. Analiza i ocena spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej i mieszczących się w zakresie działania komisji.

Na bieżąco
Cały okres
2014 r.

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21.01.2014 r.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 30.12.2013 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów – 17 za, przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Członkowie Rady Nadzorczej – w tym miejscu w protokole umieszczono nazwiska 5 członków Rady – poinformowali, że chcieliby zaznaczyć w protokole iż w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu IV kwartał 2013 r. – jej wysokości głosowali przeciw.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał ,że zgodnie z § 21 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie „Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie . Na prośbę prowadzącego posiedzenie Rady wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.”

Zaproponował, by zainteresowani członkowie złożyli stosowne oświadczenia, które zostaną dołączone do protokołu .

Ad. 6

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem:
1. Byłego przedstawiciela Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi z dnia 09.12.2013 r. dotyczącym uwag do pracy tego organu.

W tym miejscu w protokole umieszczono pismo w/w.

Zgodnie z sugestią zawartą w piśmie Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem i nie wystosowała odpowiedzi do w/w.

2 . Skargą na działalność Administracji Osiedla WIDOK skierowaną do Zarządu Spółdzielni i wiadomości Rady Nadzorczej .

W tym miejscu w protokole umieszczono skargę

– odpowiedzią spółdzielni

Lublin 14.01.2014 r.

Ldz. PE/8764/871/2014

W odpowiedzi na Pani wystąpienie dot. skargi na działalność Administracji Osiedla „WIDOK”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY” uprzejmie wyjaśnia:

Realizacja inwestycji położonej na działkach o nr ew. 2/10, 3/43, 3/45 oraz działkach o nr ew. 2/5 i 3/44, wg informacji uzyskanych od UM Lublin, jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Budowa pawilonu handlowego realizowana jest zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności planem zagospodarowania terenu uzyskanym od inwestora przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Należy zauważyć, iż działki nr 2/10 i 3/43, na których realizowana jest inwestycja inwestor nabył od prywatnego właściciela, który uprzednio odzyskał ten teren od Gminy Lublin.

Zagospodarowanie terenu osiedla Widok przez Spółdzielnię następowało zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem realizacyjnym poszczególnych etapów budowy osiedla. Plan ten przewidywał zagospodarowanie obszarów gminy, przyległych bezpośrednio do osiedli Spółdzielni, w tym budowę ciągów pieszych, ulic oraz parkingów i zieleńców. Ostateczne granice nieruchomości zostały ustalone w chwili dokonania podziału działek – w wyniku realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przed dokonaniem wykupu terenu na własność.
Faktem jest, iż obecnie realizowana inwestycja w pewnym stopniu narusza dotychczasowy porządek rzeczy, głównie dotyczący nawyków okolicznych mieszkańców,’ nie mniej jednak w żadnym stopniu nie ogranicza ich pod względem użytkowym , czy funkcjonalnym.

Zarówno mieszkańcy jak i służby techniczne mają zapewniony stały dojazd oraz dostęp pieszy do nieruchomości Bursztynowa 37 oraz Topazowa 6.Chodnik biegnący od strony wschodniej budynku Bursztynowa 37 położony jest częściowo na działce nie należącej do spółdzielni. Ta część chodnika została rozebrana i zajęta przez wykonawcę robót. Mimo to chodnik może być nadal bezpiecznie użytkowany przez mieszkańców Osiedla „WIDOK” oraz ich gości.

Ponadto inwestor w ramach współpracy dobrosąsiedzkiej zaproponował wymianę nawierzchni chodnika (należącego do nieruchomości Bursztynowa 37)z płytek betonowych (będących w złym stanie technicznym) na nową nawierzchnię z kostki betonowej, na swój koszt. Chodnik finalnie będzie węższy niż pierwotnie, a krawężnik będzie stanowił granicę działki. Jednakże w dalszym ciągu będzie on spełniał wymagania przepisów i norm dot. warunków technicznych i użytkowych. W świetle powyższego realizowana inwestycja w tym konkretnym zakresie gwarantuje mieszkańcom nieruchomości Bursztynowa 37 zadośćuczynienie za utrudnienia wymienione w Pani piśmie. Płytki odzyskane po rozbiórce chodnika zostaną przekazane do dyspozycji nieruchomości.

Chodnik biegnący wzdłuż istniejącego ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego dojazd do garaży znajdujących się w Pani nieruchomości oraz do nieruchomości Topazowa 6 został czasowo (na okres realizacji pawilonu) zagrodzony łańcuchem i oznakowany taśmą przez pracowników Administracji Osiedla „WIDOK”. Konieczność ta wynikła z uwagi na fakt, iż chodnik ten wyprowadza mieszkańców na plac budowy.
Charakter i przeznaczenie realizowanego obiektu gwarantuje Państwu bardzo krótki czas prowadzenia robót budowlanych, o czym świadczy stan zaawansowania prac od momentu rozpoczęcia budowy. Inwestor zapewnia całkowitą przejezdność zajętego obecnie na potrzeby budowy pasa drogi dojazdowej po jej zakończeniu, pomimo iż droga ta znajduje się na jego prywatnym terenie.

Plan zagospodarowania przewiduje rozbudowę miejsc parkingowych zarówno przy realizowanym budynku jak i na skarpie, co w pewnym stopniu pomoże rozwiązać deficyt miejsc parkingowych w tej części Osiedla „WIDOK”. Ponadto plan zagospodarowania uwzględnia wykonanie nasadzeń i urządzenie zieleni na terenie inwestycji.

Zarząd Spółdzielni nie podziela Pani stanowiska o jakichkolwiek zaniedbaniach Administracji Osiedla w powyższej sprawie. Pracownicy Administracji na bieżąco współpracują -z kierownictwem budowy, uzgadniając sposób prowadzenia robót naterenie bezpośrednio przyległym do terenu osiedla, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, pomimo że Spółdzielnia nie jest stroną w procesie inwestycyjnym.

Do przedstawionej informacji i sposobu jej załatwienia Rada Nadzorcza nie zgłosiła uwag.

Ad. 7
Prezes Zarządu przypomniał , że w uchwalonym w dniu 24.09.2013 r. planie gospodarczo – finansowym spółdzielni na rok 2014 założono wzrost funduszu wynagrodzeń o 4%. Zgodnie ze swoimi kompetencjami w ramach uchwalonego funduszu od dnia 1.01.2014 r. przeprowadził regulację płac pracowników zatrudnionych w SM Czuby.

Poinformował ponadto ,że Spółdzielnia otrzymała odpowiedz od Ministra Finansów na indywidualną interpretację przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych dot. wpłat na fundusz remontowy z lokali użytkowych. Tym samym zostało potwierdzone prawidłowe stanowisko spółdzielni w stosowaniu tych przepisów. Ponadto poinformował, że zmieniły się przepisy dot. wystawiania faktur na żądanie a tym samym księgowania i prowadzenia rejestrów WAT tj.
– rozliczenie WAT z tytułu dostawy mediów oraz świadczenia usług ciągłych,
– obowiązujące przepisy WAT przy dostawie towarów o świadczeniu usług.
– zmianę czynności spółdzielni za które są pobierane opłaty zgodnie art. 4 ust. 1,2,4 i 5 ustawy o spółdzielni mieszkaniowej. a tym samym ustalania proporcji sprzedaży.

W związku z powyższym wykonywać należy dodatkowe księgowania.

Ad 8
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 10:51, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2014