Protokół Nr 12/2013
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 17.12.2013 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie: Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech,Teresa Husarek, Jerzy Kutyła, Grażyna Henkiel, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Barbara Rupczewska, Waldemar Żak, Dariusz Siwek, Wiesław Augustowski, Dorota Szyszkowska, Elmira Brzozowska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksplantacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Analiza działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały 2013 r.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) korekty planu gospodarczo – finansowego SM Czuby w Lublinie za rok 2013,
  b) wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2013 r.
  c) zmiany uchwały nr 29/31/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24.09.201 3 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego SM „Czuby” w Lublinie na 2014 r.
  d) wyniku z rozliczenia kosztów eksploatacji dla wyodrębnionej nowej wspólnoty przy ul. Dziewanny 14 z zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.
  e) zwrotu wyniku z rozliczenia kosztów eksploatacji dla wyodrębnionej nowej wspólnoty przy ul. Dziewanny 14 z zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.
 4. Stanowiska Zarządu Spółdzielni w sprawie ustaleń z przeprowadzonej kontroli zawartych w Protokole Komisji Rewizyjnej Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 05.11.2013 r.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 7. Sprawy wniesione.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 10.12.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Analiza działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały 2013

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:

– Zestawienie kosztów i przychodów za III kwartały 2013 r.
– Działalność eksploatacyjna za III kwartały 2013
– Eksploatacja za III kwartały 2013 r. (bez kosztów Zarządzania)
– Konserwacja bieżąca za III kwartały 2013 rok SM CZUBY
– Fundusz remontowy za III kwartały 2013 r. (zbiorówka) SM CZUBY
– Koszty zarządzania za III kwartały 2013 r. SM CZUBY
– Zatrudnienie i fundusz płac za III kwartały 2013 r.
– Mienie spółdzielni za III kwartały 2013 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez członków Zarządu i specjalistę ds. analiz ekonomicznych przedstawioną analizę przyjęli.

Ponadto komisja zobowiązała Zarząd Spółdzielni do uszczegółowi na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej w dniu 17.12.2013 r. informacji na temat:
– ile osób otrzymało odprawę emerytalną i czy te osoby nadal pracują,
– dlaczego wraz ze zmniejszeniem się zatrudnienie w osiedlu Skarpa nie zmniejszyło się wykorzystanie funduszu płac,
– Zarząd Spółdzielni przekazał sprzeczne informacje: wcześniej mówił że kredyt z tytułu nietrafionych inwestycji spółdzielnia będzie spłacała do czerwca 2014 r. a dzisiaj informuje, że w grudniu br. wpłaca ostatnią ratę.
– ile Zarząd planuje rozwiązać umów na najem lokali skoro w planie gospodarczo – finansowym na rok 2014 zaplanował wpływy niższe o 400.000,-

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu odpowiedzi przedstawione powyżej pytania, dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych i eksploatacyjnych oraz po dyskusji analizę działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały 2013 r. przyjęła.

Zobowiązała ponadto Zarząd większością głosów – 20 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania do opracowania zasad – regulaminu gospodarowania i rozliczania wpływów z mienia spółdzielni.

Ad. 3
A)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 10.12.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1.

INFORMACJA
do korekty planu gospodarczo – finansowego SM „CZUBY” na 2013 r.

Korektę planu gospodarczo – finansowego sporządzono na podstawie zmian, jakie wystąpiły w trakcie 2013 roku obrachunkowego i tak:

Tabela Nr 1. Plan działalności eksploatacyjnej na 2013 r.
Dokonano korekty kosztów z kwoty 32.483.423 zł na 32.207.190 zł, zmniejszające się o kwotę /-/276.233 zł, tj. o 0,85 %, która wynika z poniższych pozycji:

1. Eksploatacja podstawowa i zarządzanie – różnica o 613 zł wynika z likwidacji lokalu użytkowego w najmie w nieruchomości 15ER.
2. Energia elektryczna – zmiana wysokości opłat wynikająca od 1.IV.2013 r. w osiedlu Widok oraz korekta w nieruchomości 03ES wynikające z analizy.
3. Ubezpieczenia – dokonano korekty w lokalach mieszkalnych w kwocie /+/4.688 zł i użytkowych w kwocie /-/718 zł w osiedlu Skarpa.
4. Odpis na fundusz remontowy
Zmiana wysokości odpisu w nieruchomości 06EW od 1.I.2013 r. i 11EW od 1.IV.2013 r. zgodnie z uchwałami RPNO Widok.
Włączono odpisy na fundusz remontowy wspólny osiedla Skarpa i Ruta.
5. Podatek od nieruchomości – zmiana wysokości opłat od 1.III.2013 r. we wszystkich osiedlach spółdzielni w związku z uchwałą Rady Miasta Lublin.

Była poz. 6. LikwidacjaOdpis na działalność kulturalno – oświatową – wyłączenie pozycji z tabeli, gdyż odpis na tą działalność nie jest kosztem działalności eksploatacyjnej.

Plan przedstawia Tabela Nr 3.
6. Sprzątanie klatek schodowych – wprowadzenie nowego składnika w osiedlach Łęgi, Błonie, Widok zgodnie z decyzją mieszkańców klatek schodowych danego budynku i uchwałą RPN osiedla.
7. Abonament za wodomierze MPWiK – korekta kosztów zgodnie z naliczeniami w nieruchomości 19ES.
8. Konserwacja dźwigów (ES, ER) – bez zmian.
9. Konserwacja hydroforni (ES, ER) – część kosztów przeniesiono do n/w pozycji 10.
10. Konserwacja dźwigów i hydroforni (pozost. os.) – wyłączono z poz. 9. Konserwacja hydroforni os. Łęgi, Błonie, Widok i Poręba – klasyfikacja kosztów.
11. Konserwacja co / węzła ciepł. mieszk. – korekta w nieruchomości 12EŁ lokale własnościowe.
12. Konserwacja domofonów – zmiana wysokości stawek z kwoty 1,89 zł na 1,94 zł za lokal od 1.04.2012 r. oraz montaż nowych domofonów w trakcie roku w osiedlach Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie.
13. Przeglądy techniczne – obowiązkowe – dokonano:
w osiedlu Niska Skarpa korekty zgodnie z analizą:
– w nieruchomości 14ER korekta kosztów ze stawki 0,03 zł/m2 na 0,02 zł/m2;
– w nieruchomościach 02EB i 14EB zdjęto w lokalach użytkowych.
14. Dostawa sygnału RTV – bez zmian.
15. Odpis na wymianę dźwigów – bez zmian.
16. Wywóz nieczystości / odpady komunalne – zmiana stawek wynikająca z nowelizacji ustawy z dnia 13.IX.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1.VII.2013 r.
Dokonano korekty w związku z likwidacją lokalu użytkowego w najmie w nieruchomości 15ER oraz zlikwidowano składnik w garażach od 1.VII.2013 r.
17. Gaz – zmiana wysokości stawek wynikająca z analizy kosztów w osiedlach Łęgi i Widok od 1.IV.2013 r.
18. Odpis na docieplenia – bez zmian.

Dokonano zmian numeracji niektórych pozycji.

Tabela Nr 2. Plan funduszu remontowego na 2013 r.
– Wprowadzono aktualne bilanse otwarcia i środki z podziału wyniku finansowego za rok ubiegły 2012 zgodnie z decyzjami Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Walnego Zgromadzenia.
– W trakcie 2013 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli dokonywały zmian w rzeczowym planie remontów w ramach posiadanych środków.

Tabela Nr 3. Działalność kulturalno – oświatowa na 2013 r.
Wprowadzono aktualne bilanse otwarcia po zamknięciu poprzedniego 2012 roku;

W trakcie roku, o ile występuje taka konieczność, dokonywane są na bieżąco korekty planów w ramach posiadanych środków i bez zmiany stawek opłat eksploatacyjnych.

2.

Projekt

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………..2013r.

w sprawie: korekty planu gospodarczo – finansowego na 2013 rok SM „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się korektę planu gospodarczo – finansowego na 2013 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w związku ze zmianami kosztów w osiedlach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:
– Plan działalności eksploatacyjnej na 2013 r. – korekta SM Czuby

– Plan funduszu remontowego na 2013 r. – korekta (zbiorówka) SM Czuby

– Plan Działalności kulturalno – oświatowej na 2013 r. – korekta SM Czuby

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez członków Zarządu i specjalistę ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania oraz po dyskusji większością głosów 17 za, przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 67/32/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie korekty planu gospodarczo – finansowego SM „Czuby” w Lublinie za rok 2013 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie prezydium po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 02.12.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:
1.


PROTOKÓŁ

sporządzony w dniu 05.11.2013 r dotyczący wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2013r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Komisja w składzie:

1. Prezes Zarządu – Ryszard Burski
2. Z-ca Prezesa Zarządu d/s Finansowych – Adam Ziółek
3. Z-ca Prezesa d/s Eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
4. Specjalista d/s Samorządowych – Anna Korzonek

Po ogłoszeniu na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” oraz w prasie (Dziennik Wschodni) zaproszenia do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego – zgodnie z wyznaczonym terminem do sekretariatu Spółdzielni wpłynęło 13 ofert. Przeanalizowano wszystkie oferty.

W tym miejscu w protokole umieszczono Zestawienie ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2013r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY „ w Lublinie.

Po analizie złożonych ofert, biorąc po uwagę doświadczenie w badaniu bilansów w Spółdzielni oraz cenę Komisja proponuje wybrać ofertę Nr. 6

Na tym protokół zakończono.

2.

Projekt

UCHWAŁA Nr / /2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia .2013 r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2013.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt .12 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru biegłego rewidenta …………………………………. do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 statutu spółdzielni.

oraz po przeanalizowaniu złożonych ofert postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by do zbadania sprawozdania finansowego spółdzielni za 2013 r. wybrała ofertę nr 6 tj. Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski Biuro posiada doświadczenie we współpracy ze spółkami o zbliżonym profilu działalności. Prowadzi księgowość spółek produkcyjnych i usługowych. Przeprowadzało badanie sprawozdań finansowych spółdzielniach mieszkaniowych w tym w 2013 r. SM „Czuby”. Przedłożony Raport z badania sprawozdania spółdzielni SM „Czuby” w znacznym stopniu odbiegał jakością od firmy poprzednio badającej – bardziej merytoryczny i szczegółowy.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 16 za, przy 1 głosie przeciwnym i 4 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę

 

Projekt

UCHWAŁA Nr 68 /22/2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 17.12.2013 r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2013.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt .12 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru biegłego rewidenta Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2013

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 statutu spółdzielni.
C)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami i Inwestycji poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 10.12.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1.

Dnia, 2013.11.19


UCHWAŁA NR 22/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 14.11.2013 r.

w sprawie: korekty planu struktury zatrudnienia na 2014 r. Domu Kultury „Ruta”

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, ustala co następuje:

§1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” dokonuje korekty struktury zatrudnienia na rok 2014 dla Domu Kultury RUTA w Lublinie ul. Różana 8 polegającej na zmianie ilości etatów z 3,25 na 3 etaty, tj. likwidacji 0,25 etatu.

Zmiana została dokonana na wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie oraz kierownika Domu Kultury „Ruta” w związku z trudną sytuacją finansową (brak środków), w planie funduszu płac Domu Kultury na 2014 r. nie zaplanowano środków finansowych na utrzymanie 0,25 etatu stanowiska instruktora społeczno- kulturalnego (plastyka)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowano: „za” 14 osób, „przeciw” 1 osoba, „wstrzymało się” 0 osób.
2.

Uchwała nr../… /2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 17.12.2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 29/31/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24.09.201 3 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego SM „Czuby” w Lublinie na 2014 r.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 i 7 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku nr 2 do powyższej uchwały wprowadza się następującą zmianę:

W komórce organizacyjnej bezpośrednio podległej Prezesowi Zarządu Spółdzielni o nazwie „ DR – Dom Kultury „Ruta” plan zatrudnienia zmniejsza się do wys. 3 etatów tj. likwiduje się stanowisko pracy o nazwie instruktor ds. społeczno-wychowawczych w wymiarze 1/4 etatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono Strukturę organizacyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2014 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisje.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez przewodniczącego Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedl Ruta oraz po dyskusji podjęła większością głosów – 19 za, przy 1 głosie – przeciw i przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę nr 69/33/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29/31/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24.09.201 3 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego SM „Czuby” w Lublinie na 2014 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

D i E)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował .że członkowie komisji której przewodniczy po wysłuchaniu na posiedzeniu w dniu 10.12.2013 r. informacji zastępca prezesa d/s. finansowych, że w dniu 26 września 2013 r. zebranie właścicieli lokalu w budynku przy ulicy Dziewanny 14 w Lublinie zwołane przez Zarząd SM Czuby na wniosek właścicieli nieruchomości przy ulicy Dziewanny 14 reprezentujących łącznie ponad l/10 udziałów w nieruchomości złożony dnia 28 sierpnia 2013 roku zaproponowało pocięcie uchwał:

– UCHWAŁA NR 1/2013 r. właścicieli lokali w nieruchomości przy ul. Dziewanny 14 w Lublinie w dniu 26 września 2013 r. w sprawie utworzenia wspólnoty mieszkaniowe).

– UCHWAŁA NR 2/2013 r. właścicieli lokali w nieruchomości przy ul. Dziewanny 14 w Lublinie w dniu 26 września 2013 r. w sprawie zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólna.

– UCHWAŁA NR 3/2013 r. właścicieli lokali w nieruchomości przy ul. Dziewanny 14 w Lublinie w dniu 26 września 2013 r. w sprawie wyboru Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowe

Po zapoznaniu się z informacją :
– jakie dokumenty – wykazy spółdzielnia przekazała wspólnocie,
– na jakich zasadach zostało to przeprowadzone ,
– dlaczego niezbędna jest uchwała Rady Nadzorczej a nie Walnego Zgromadzenia.

oraz poniżej przedstawioną interpelacja poselską:

W tym miejscu w protokole umieszczono Interpelacja poselska nr 16518 do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wyrażenia stanowiska na temat funduszu remontowego we wspólnotach mieszkaniowych, powstałych z zasobów mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowych

– projektami uchwał:

UCHWAŁA NR………..
RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia …………………………………..

w sprawie: wyniku z rozliczenia kosztów eksploatacji dla wyodrębnionej nowej wspólnoty przy ul. Dziewanny 14 z zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY.

Rada Nadzorcza SM „CZUBY” w Lublinie działając w oparciu o § 87 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Wynik na eksploatacji nieruchomości w kwocie …………… pozostawić w dyspozycji spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu spółdzielni.

UCHWAŁA NR………..
RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia …………………………………..

w sprawie: zwrotu wyniku z rozliczenia kosztów eksploatacji dla wyodrębnionej nowej wspólnoty przy ul. Dziewanny 14 z zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY.

Rada Nadzorcza SM „CZUBY” w Lublinie działając w oparciu o § 87 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Wynik na eksploatacji nieruchomości w kwocie …………… rozliczyć indywidualnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkania między spółdzielnią a poszczególnymi wyodrębnionymi lokalami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu spółdzielni.

postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w sprawie zwrotu wyniku z rozliczenia kosztów eksploatacji dla wyodrębnionej nowej wspólnoty przy ul. Dziewanny 14 z zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 4 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę

UCHWAŁA NR 71/2/2013
RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie: zwrotu wyniku z rozliczenia kosztów eksploatacji dla wyodrębnionej nowej wspólnoty przy ul. Dziewanny 14 z zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY.

Rada Nadzorcza SM „CZUBY” w Lublinie działając w oparciu o § 87 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Wynik na eksploatacji nieruchomości w kwocie 8 792,96,- rozliczyć indywidualnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkania między spółdzielnią a poszczególnymi wyodrębnionymi lokalami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu spółdzielni.

Ad. 4

Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych przypomniał, że z materiałami na dzisiejsze posiedzenie członkowie Rady Nadzorczej otrzymali z poniżej przedstawione materiały:

W tym miejscu w protokole umieszczono:

 1. Protokół z analizy przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną RPNO Skarpa udziału kosztów w naliczeniach czynszowych.
 2. Pismo Zarządu Spółdzielni znak L.dz.FF/4627/2013 z dnia 30.08.2013 r. skierowane do Komisja Rewizyjnej Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa
 3. Pismo Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 25 wrzesień 2013 r. skierowane do Zarządu Spółdzielni
 4. Pismo Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 24 wrzesień 2012 r. Skierowane do Zarządu Spółdzielni
 5. Pismo Zarządu Spółdzielni znak L.dz .FF/6773/2013 z dnia 08.10.2013 r. skierowane do Komisja Rewizyjnej Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa

 
Członkowie Rady po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa d./s finansowych oraz po dyskusji postanowili nie zajmować się tym tematem do czasu zwrócenia się z wnioskiem w tej sprawie przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa.
Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 5.11.2013 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 21 za.

Ad. 6
Rada Nadzorcza rozpatrzyła poniżej przedstawione pisma:

W tym miejscu w protokole umieszczono pisma:

1. Dzierżawcy terenu w osiedlu Skarpa z dnia 30.10.2013 r. dot. umieszczony na terenie dzierżawionym od SM CZUBY, przeznaczonego do segregacji i przechowywania frakcji suchej

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 za postanowiła na pismo z dnia 30.10.2013 r. wystosować odpowiedz następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz do w/w.

2. Członka zamieszkałego przy ul. Kawaleryjska w osiedlu Błonie z dnia 28.10.2013 r. dot. umorzenia odsetek ustawowych zasądzonych nakazem zapłaty w wysokości 3 894,86 zł.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z całością korespondencji dołączonej do pisma w/w oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 za, postanowiła wystosować do w/w odpowiedz następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz do w/w.

Ad. 7
Członkowie Zarządu udzieliły wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zgłoszone przez:

– Waldemara Żaka czy prawdą jest, że Spółdzielnia nie wie które tereny na osiedlu Widok należą do Spółdzielni, a które do Urzędu Miasta, nie wie też jakie inwestycje prowadzone są na tych terenach? Na ten temat nie ma wiedzy również kierownik administracji osiedl.
– Grażynę Henkiel – czy Spółdzielnia wie co było powodem wyodrębnienie się ze Spółdzielni nieruchomości Dziewanny 14 w osiedlu Ruta,
– Andrzeja Turskiego – czy spółdzielnia jest zainteresowana zarządzać Nieruchomościami, które się wyodrębniają i czy to jest opłacalne?
– Zbigniewa Gontarza – zaproponował by Rada Nadzorcza ponownie zajęła się wnioskiem Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta o zmianę w MPZP przeznaczenia działki nr 41/4 (ob.30 ark.3) przy ul. Stokrotki na SR2.

Zajęte przez Radę Nadzorczą stanowisko w brzmieniu

Stanowisko
Rady Nadzorczej
w sprawie zagospodarowania działki nr 41/4
przy ul. Rucianej i Stokrotki w osiedlu Ruta.

Po przeanalizowaniu wniosku RPNO Ruta o zmianę w MPZP przeznaczenia działki nr 41/4 (ob.30 ark.3) przy ul. Stokrotki i Rucianej os. Ruta z UP na SR2

Rada Nadzorcza popiera utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu na cele sportowo – rekreacyjne z możliwością budowy parkingów na części działki – w miarę potrzeb osiedla.

Jednocześnie nie widzi potrzeby wnioskowania o zmianę przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na SR2.

może doprowadzić do takiej samej sytuacji jak w osiedlu Widok, że na tym terenie powstanie inwestycja, która uszczupli tereny rekreacyjne w osiedlu.

Zaproponował by Zarząd Spółdzielni wycofał swój wniosek albo Rada Nadzorcza na jednym z kolejnych posiedzeń zajęła się ponownie wnioskiem Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta o zmianę w MPZP przeznaczenia działki nr 41/4 (ob.30 ark.3) przy ul. Stokrotki na SR2.

Za przyjęciem wniosku do realizacji głosowało 17 członków Rady, przeciw przyjęciu 3 członków, wstrzymał się od głosowania 1 członek.

 
Na tym protokół zakończono.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

Data opublikowania: 11:49, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2013