Protokół Nr 11/2013
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 05.11.2013 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie: Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech,Teresa Husarek, Jerzy Kutyła, Grażyna Henkiel, Michał Kołczewski, Janina Samborska,Barbara Rupczewska, Waldemar Żak, Dariusz Siwek, Wiesław Augustowski, Dorota Szyszkowska, Elmira Brzozowska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksplantacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot.
  a) wykreślenia z rejestru członków na podstawie § 69 statutu,
  b) wykluczenia ze Spółdzielni z uwagi na istniejące zaległości finansowe
  c) upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 3. Rozpatrzenie:
  a) odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lubinie od uchwały Nr 7/34/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 8.08.2013 r. w postępowaniu
  wewnątrzspółdzielczym,
  b) odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lubinie od uchwały Nr 8/35/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 8.08.2013 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę”,
 5. Informacja Zarządu na temat pisma mieszkańców – członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i odpowiedzi na pismo dot. statusu lokali użytkowych w świetle usm.
 6. Stanowiska Zarządu Spółdzielni w sprawie ustaleń z przeprowadzonej kontroli zawartych w Protokole Komisji Rewizyjnej Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 08.10.2013 r.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 9. Sprawy wniesione.

Grażyna Henkiel zgłosiła wniosek by realizację pkt 5 „Informacja Zarządu na temat pisma mieszkańców – członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i odpowiedzi na pismo dot. statusu lokali użytkowych w świetle usm przełożyć na kolejne posiedzenie. Na dzień dzisiejszy nie zdążyła przygotować wszystkich argumentów i zapoznać się dokumentami, które dały podstawy członkom RPNO Skarpa do kwestionowania decyzji podjętych przez Zarządu Spółdzielni a dot. zakwalifikowania lokali użytkowych w osiedlach do mienia spółdzielni.

Za przyjęciem wniosku do realizacji głosowało 7 członków Rady, przeciw przyjęciu 9 członków , wstrzymało się od głosowania 3 członków.

Porządek obrad w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole został przyjęty do realizacji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad.2
A)
Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego zaproponowała by wnioski Zarządu dot. pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni, tych którzy nie posiadają praw do lokalu rozpatrywane były zgodnie z przedłożonym wykazem.

Wnioski rozpatrywane były bez obecności członków, wobec których Zarząd skierował wniosek o pozbawienie członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni. Członkowie nie zgłosili się na posiedzenie pomimo prawidłowo wysłanych zawiadomień.

Przystąpiono do rozpatrywania wniosków.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwały : Nr 32/ 8 / 2013, Nr 33 / 9 / 2013, Nr 34 / 10 / 2013, Nr 35 / 11 / 2013, Nr 36 / 12 / 2013, Nr 37 / 13 / 2013, Nr 38 / 14 / 2013, Nr 39 / 15 / 2013, Nr 40 / 16 / 2013, Nr 41 / 17 / 2013, Nr 42 / 18 / 2013, Nr 43 / 19 / 2013, Nr 44 / 20 / 2013, Nr 45 / 21 / 2013, Nr 46 / 22 / 2013, Nr 47 / 23 / 2013, Nr 48 / 24 / 2013, Nr 49 / 25 / 2013, Nr 50 / 26 / 2013, Nr 51 / 27 / 2013, Nr 52 / 28 / 2013, Nr 53 / 29 / 2013, Nr 54 / 30 / 2013, Nr 55 / 31 / 2013, Nr 56 / 32 / 2013, Nr 57 / 33 / 2013 z dnia 5.11.2013 r. w sprawie o pozbawienie członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu i podjęte przez Radę uchwały.

B)
Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego zaproponowała by wnioski Zarządu dot. pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni członków, którzy posiadają zadłużenie wobec Spółdzielni rozpatrywane były zgodnie z przedłożonym wykazem.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez przybyłych na posiedzenie członków oraz po dyskusji, podjęła uchwały: Nr 59/ 35 /2013, Nr 60/ 36 /2013 ,Nr 61/ 37 /2013, Nr 62/ 38 /2013, Nr 63/ 39 /2013 z dnia 05.11.2013 r. w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie jej ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu i podjęte przez Radę uchwały.

Ponadto Rada Nadzorcza postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku wobec 4 członków do 31.12.2013 r. ,15.02.2014 r. i 2 członków do 30.06.2014 r. dając możliwość w/w spłaty pozostałej kwoty zadłużenia – w tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu.

C)
Przystąpiono do rozpatrzenia wniosku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na wytoczenie powództwa cywilnego o nakazanie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji na podstawie art. 1710 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, póz. 1116zpóźn. zm.).

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez w/w, po zapoznaniu się z pismem byłej małżonki oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę Nr 58 / 34 / 2013 z dnia 05.11.2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Lublinie przy ul. Gościnnej w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono wniosek Zarządy i podjętą przez Radę uchwałę .

Ad. 3
A i B
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 4.11.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

odwołaniem z dnia 4 października 2013 r. właściciele lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku ul. Hetmańska 12 – w tym miejscu w protokole umieszczono odwołanie

– uchwałami Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– Uchwałę nr 7/34/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie” z dnia 08.08.2013r. w sprawie wprowadzenia do rzeczowo – finansowego planu remontów na 2013 r. Funduszu remontowego nieruchomości EB 03 wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budyniu Hetmańska 12 i wystąpienia do Zarządu o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na fundusz remontowy celowy docieplenie budynku Hetmańska 12 w roku 2014.

– Uchwałę nr 8/35/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: zatwierdzająca plan gospodarczo-finansowy osiedla „Błonie” na rok 2014.

projektami uchwał

Projekt

UCHWAŁA Nr / /2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni od uchwały nr 7/34/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do rzeczowo – finansowego planu remontów na 2013 r. Funduszu remontowego nieruchomości EB 03 wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budyniu Hetmańska 12 i wystąpienia do Zarządu o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na fundusz remontowy celowy :docieplenie budynku Hetmańska 12 w roku 2014.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 w związku z § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę od uchwały nr 7/34/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2013 r. . w sprawie wprowadzenia do rzeczowo – finansowego planu remontów na 2013 r. Funduszu remontowego nieruchomości EB 03 wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budyniu Hetmańska 12 i wystąpienia do Zarządu o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na fundusz remontowy celowy docieplenie budynku Hetmańska 12 w roku 2014.

§ 2

Uchwałę wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Projekt

UCHWAŁA Nr / /2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni od uchwały nr 8/35/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu Gospodarczo- finansowego osiedla Błonie na 2014 r.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 w związku z § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę nr 8/35/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu Gospodarczo- finansowego osiedla Błonie na 2014 r.

§ 2

Uchwałę wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uzasadnienie

Przyjęcie do planu docieplenia stropodachów w nieruchomości Hetmańska 12,14,16 wynika z konieczności wyizolowania przestrzeni pomiędzy stropem ostatniej kondygnacji, a dachem. W okresie zimowym w budynkach tych występują przecieki do mieszkań przez strop z powodu różnicy temperatur ( połać dachowa niedocieplona, a strop ostatniej kondygnacji niewyizolowany) następuje skraplanie i przecieki do mieszkań. Docieplanie stropodachów poprzez wdmuchiwanie granulatu wełny mineralnej rozpoczęto w osiedlu „Błonie” w 2013 roku.

Po przyjęciu do planu gospodarczego na 2013 rok docieplenia budynku Hetmańska 14 nie było możliwości uzyskania pożyczki na docieplenie budynku Hetmańska 12.

Sprawa docieplenia budynku Hetmańska 12 była rozpatrywana przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla kilkakrotnie. Po przedstawieniu szacunkowych kosztów docieplenia mieszkańcy składali w Administracji Osiedla oświadczenia czy są za czy przeciw dociepleniu. Zgodnie z decyzją większości mieszkańców budynku Hetmańska 12 ( za- 40 , przeciw – 29), Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie, w dniu 8.08.2013 podjęła dwie uchwały:
– Nr uchwały nr 7/34/2013 w sprawie wprowadzenia do planu remontów na 2013 r. funduszu remontowego nieruchomości EB 03 wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie i wystąpienia do Zarządu o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na fundusz remontowy celowy docieplenie budynku Hetmańska 12 w roku 2014.
– nr 8/35/2013 w sprawie zatwierdzenia planu Gospodarczo- finansowego osiedla Błonie na 2014 r.

Realizacja uchwał nr 7/34/2013 i nr 8/35/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie uzależniona jest od wydania pozwolenia na budowę przez Urząd Miejski Wydział Architektury i Budownictwa.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez przewodniczącego Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie, zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwały w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisje.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez osoby zamieszkałe w osiedlu Błonie, które podpisały się pod zaskarżeniem ( 13 osób posiadających prawo odrębnej własności do lokali w tej nieruchomości) , przewodniczącego Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie , zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji podjęła uchwały :

– większością głosów – 15 za przy 5 głosach wstrzymujących się od głosowania uchwałę nr 64/29/2013 z dnia 5.11.2013 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni od uchwały nr 7/34/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do rzeczowo – finansowego planu remontów na 2013 r. funduszu remontowego nieruchomości EB 03 wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budyniu Hetmańska 12 i wystąpienia do Zarządu o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na fundusz remontowy celowy : docieplenie budynku Hetmańska 12 w roku 2014.

– większością głosów – 16 za przy 4 głosach wstrzymujących się od głosowania uchwałę nr 65/30/2013 z dnia 5.11.2013 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni od uchwały nr 8/35/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego osiedla Błonie na 2014 r.
w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 4.11.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

 

UCHWAŁA Nr / /2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 05.11.2013 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 29 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie, wprowadza się następującą zmianę:

W § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie :
„4. W sytuacji, gdy na terenie osiedla jest nieruchomość, gdzie mieszkania zostały opomiarowane elektronicznymi wodomierzami z odczytem radiowym i jednocześnie jest spełniony warunek, że dla tej nieruchomości jest możliwe jednoznaczne określenie ilości dostarczonej wody przez MPWiK, dopuszcza się rozliczenie niedoboru bilansu zużycia wody w ramach tej nieruchomości, na wniosek większości osób posiadających tytuł prawny do lokalu”.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

Załącznik
do uchwały Nr / / 2013
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia 5.11.2013 r.

Regulamin
rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach
Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania
opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Za lokal wyposażony w wodomierze uważa się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe posiadające:
a) legalizację Głównego Urzędu Miar,
b) dopuszczenie do eksploatacji na terenie Polski wydane przez właściwą instytucję,
c) oplombowanie wykonane przez służby techniczne S.M. „Czuby”,
d) dokumentację odbiorową wykonaną przez służby eksploatacyjne S.M. „Czuby”.

§ 2

 1. Przez cenę wody (ustaloną przez Radę Miejską w Lublinie), rozumie się opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Przez jednostkowy koszt podgrzania 1 m3 wody rozumie się opłatę zaliczkową pobieraną za jej podgrzanie (określoną uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni).
  Zasady rozliczania kosztów podgrzania ciepłej wody określi odrębny Regulamin Uchwalony przez Radę Nadzorczą.

II. ZASADY ODCZYTÓW I ROZLICZEŃ W LOKALACH

§ 3

1. System zindywidualizowany

 1. Odczytu wskazań wodomierzy wody ciepłej i zimnej dokonuje przedstawiciel Spółdzielni 4 razy w roku, w okresach kwartalnych, według stałego harmonogramu ustalonego przez Zarząd Spółdzielni. Informacja o terminach odczytu wodomierzy jest zamieszczana w klatkach schodowych.
 2. Odczyt radiowy wodomierzy z nakładką elektroniczną dokonuje się na ostatni dzień każdego kwartału, tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku.
 3. Odczyt wskazań wodomierzy po ich zamontowaniu, po raz pierwszy w lokalu, następuje po upływie 1 kwartału od daty ich zamontowania z zachowaniem postanowień zawartych w ust. 1. W okresie do pierwszego odczytu wodomierzy, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest wnosić zaliczkę za zużycie wody zimnej w ilości 5 m3 na osobę miesięcznie oraz zaliczkę na podgrzanie wody w ilości 2,5 m3 na osobę miesięcznie.
  Powyższe dotyczy również mieszkań nowo wybudowanych wyposażonych w wodomierze.
 4. Odczyt wodomierza bez nakładki elektronicznej dokonany przez przedstawiciela Spółdzielni musi być potwierdzony podpisem przez użytkownika lokalu na protokole montażu bądź rejestrze lub karcie odczytu wodomierza.

2. System uproszczony

 1. System uproszczony może być stosowany w poszczególnych grupach rozliczeniowych wynikających z technicznych uwarunkowań zbiorczego pomiaru zużycia wody w danej grupie rozliczeniowej.
 2. Rozliczenie kosztów zużycia wody w systemie uproszczonym może być stosowane gdy zażąda tego w formie pisemnej 100% użytkowników lokali w danej grupie rozliczeniowej.
 3. Koszt zużycia wody w systemie uproszczonym rozliczany będzie proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokalu.

§ 4

 1. Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) wnosi – wraz z pozostałymi opłatami za korzystanie z lokalu – opłaty ryczałtowe za wodę w postaci zaliczek miesięcznych wyliczonych przez Spółdzielnię.
 2. Na pisemny wniosek członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) Zarząd Spółdzielni może w uzasadnionych przypadkach zmniejszyć lub zwiększyć wysokość zaliczki.

§ 5

 1. Różnica powstała w wyniku rozliczenia kosztów zużycia wody pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami, a opłatami wniesionymi przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) w formie zaliczek, regulowana będzie następująco:
  a) niedopłatę członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) wnosi przy uiszczaniu należności za używanie lokalu w miesiącu następnym po dokonaniu rozliczenia,
  b) nadpłatę zalicza się (z zastrzeżeniem pkt. c) na poczet najbliższych należności za używanie lokalu,
  c) w przypadku członków Spółdzielni (użytkowników lokali) zadłużonych wobec Spółdzielni, nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet zadłużenia z tytułu należności za używanie lokalu.
 2. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika uszkodzenia wodomierza, podstawą do rozliczenia zużycia wody do dnia wymiany wodomierza jest średnie zużycie wody wykazywane przez ten wodomierz z poprzednich czterech okresów rozliczeniowych.
  Wadliwość wodomierza winna być potwierdzona ekspertyzą właściwego urzędu, wykonaną na koszt właściciela (użytkownika) lokalu w przypadku potwierdzenia jego winy.
 3. W przypadku wymiany wadliwie działającego wodomierza na nowy, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) winien po upływie pełnego miesiąca od daty montażu wodomierza, podać do Administracji Osiedla stan wodomierza, celem ustalenia nowej wysokości zaliczki.

§ 6

 1. Należność za zużycie wody zimnej jest obliczana jako sumę objętości zużytej w lokalu wody zimnej i ciepłej pomnożonej przez cenę wody zimnej.
 2. Należność za podgrzanie wody obejmuje wyłącznie koszty energii cieplnej służącej do podgrzania zimnej wody wodociągowej, zużytej jako ciepła woda w lokalach.

§ 7

W przypadku zmiany użytkownika lokalu Spółdzielnia dokona odczytu wodomierzy i naniesie dane w protokole zdawczo-odbiorczym celem umożliwienia rozliczenia wody.
Rozliczenie z członkiem Spółdzielni (użytkownikiem lokalu) zwalniającym lokal winno nastąpić do jednego miesiąca od wydania lokalu Spółdzielni.

III. OBOWIĄZKI S.M. „CZUBY” WYKONYWANE PRZEZ SŁUŻBY SPÓŁDZIELNI

§ 8

Do obowiązków Spółdzielni należy:
a) założenie lub zdjęcie plomb instalacyjnych na wodomierzach w lokalach w przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu), z powodu zainstalowania, wymiany lub okresowej legalizacji wodomierzy,
b) każdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody i odprowadzenia ścieków przez podanie ich aktualnej wysokości w sposób ogólnie przyjęty w S.M. „Czuby” oraz ustalenie ilości wody zimnej i kosztów podgrzania wody – dla starej i nowej ceny – wg metody interpolacji biorąc za podstawę zużycie w danym okresie rozliczeniowym,
c) przeprowadzanie 4 razy w roku odczytów i rozliczenia zaliczek wpłaconych przez członków Spółdzielni (użytkowników lokali),
d) prowadzenie rejestru zamontowanych w zasobach S. M. „Czuby” w Lublinie wodomierzy w szczególności z uwzględnieniem okresu ważności ich legalizacji,
e) dokonywanie okresowych legalizacji i wymiany wodomierzy w ramach środków funduszu remontowego,
f) wymiana na koszt członka spółdzielni wodomierza uszkodzonego z jego winy.

IV. OBOWIĄZKI CZŁONKA SPÓŁDZIELNI (UŻYTKOWNIKA LOKALU)

§ 9

Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) obowiązany jest:
a) nie dokonywać zmian usytuowania wodomierzy bez zgody administracji osiedla,
b) dbać o oplombowanie wodomierzy,
c) umożliwić łatwy dostęp do wodomierzy (odczyt i wymiana wodomierza) – w przypadku jego braku Spółdzielnia ma prawo potraktować wodomierz jako nie udostępniony do odczytu,
d) sprawdzać na bieżąco działanie wodomierza, a fakt zatrzymania się wodomierza (brak wskazań zużycia wody) zgłaszać niezwłocznie do administracji osiedla,
e) umożliwić na żądanie osób upoważnionych przez Spółdzielnię dokonanie odczytów kontrolnych.
f) Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) ma prawo żądać okazania stosownego upoważnienia wystawionego przez Administrację Osiedla.

V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 10

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza, spowodowanego jego nieprawidłową eksploatacją, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) ponosi pełne koszty wymiany lub naprawy wodomierza.

§ 11

W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię poboru wody z pominięciem wodomierzy, przeróbki instalacji wodociągowej przed wodomierzem, zerwania plomby legalizacyjnej lub instalacyjnej, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zostanie obciążony kosztami doprowadzenia instalacji wodnej do stanu pierwotnego oraz obowiązany jest do uiszczenia kwoty równoważnej zużyciu 100 m3 wody wg ceny obowiązującej w miesiącu ujawnienia nielegalnego poboru lub zerwania plomby.

Niezależnie od tego obowiązku członek (lub użytkownik lokalu) ma zapłacić za zużytą wodę w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 10 m3 miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w lokalu oraz zobowiązany jest wnosić zaliczkę na podgrzanie wody w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 5 m3 na osobę miesięcznie.

§ 12

W przypadku nie udostępnienia wodomierza w lokalu w wyznaczonym terminie w celu dokonania odczytu zużycia wody, członek (lub użytkownik lokalu) zostanie obciążony za dany kwartał zużyciem wody w ilości odpowiadającej zużyciu poprzedniego kwartału

§ 13

 1. W odniesieniu do lokali niewyposażonych w indywidualne wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest:
  a) wnosić opłaty za zimną wodę w wysokości zryczałtowanej 10 m3 na 1 osobę miesięcznie,
  b) wnosić opłaty za podgrzanie wody w wysokości zryczałtowanej 5 m3 na 1 osobę miesięcznie.
 2. W lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, w których nie jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy ani jedna osoba, koszt zużycia wody nalicza się wg § 13 ust 1 dla jednej osoby.

§ 14

 1. Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w osiedlu wynikający z różnicy wskazań wodomierzy głównych (wg których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach.
 2. Spółdzielnia koszty niedoboru wody rozlicza w okresach kwartalnych – za dany kwartał rozliczy przy następnym rozliczeniu wody.
 3. Podstawową zasadą i jednostką do rozliczania niedoboru bilansu zużycia wody jest osiedle. Dotyczy to zarówno sytuacji gdy we wszystkich budynkach osiedla lokale są w całości opomiarowane tradycyjnymi wodomierzami jak i wodomierzami z odczytem radiowym.
 4. W sytuacji, gdy na terenie osiedla jestbudynek lub grupa budynków nieruchomość, gdzie mieszkania zostały opomiarowane elektronicznymi wodomierzami z odczytem radiowym i jednocześnie jest spełniony warunek, że dlatych budynków tej nieruchomości  jest możliwe jednoznaczne określenie ilości dostarczonej wody przez MPWiK, dopuszcza się rozliczenie niedoboru bilansu zużycia wody w ramach takiej jjednostki rozliczeniowej tej nieruchomości, na wniosek większości osób posiadających tytuł prawny do lokalu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

 1. Nie dopuszcza się montażu wodomierzy przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) bez zgody Spółdzielni.
 2. Dla zachowania jednakowych warunków rozliczania zużycia wody z użytkownikami lokali – wymieniane wodomierze w danej jednostce rozliczeniowej muszą posiadać takie same cechy metrologiczne i rodzajowe.
 3. Wodomierz jako urządzenie pomiarowe i rozliczeniowe stanowi własność Spółdzielni.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by p[odjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę nr 66/10.2013 z dnia 5.11.2013 r. w zmiany w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 5
Prezes Zarządu zapoznał zebranych z poniżej przedstawionymi pismami:
W tym miejscu w protokole umieszczono pisma:

1. Mieszkańców osiedla Skarpa z dnia 7 czerwca 2013 r, skierowane do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z prośbą o wyjaśnienie statusu prawnego lokali użytkowych/gospodarczych przekształconych na użytkowe zlokalizowanych na parterze budynków mieszkalnych realizowanych w latach 1978 – 1983. Dotyczy to oś. Skarpa Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY w Lublinie.

2. Odpowiedz Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Departament Mieszkalnictwa z dnia 10 lipca 2013 r.

3. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 28 sierpnia 2023 r. skierowane do Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie – wniosek o przywrócenie stanu prawnego własności tych lokali zgodnie z obowiązującą Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych z czerwca 2007 r.

4. Zarządu Spółdzielni w brzmieniu

Lublin, dn. 2013-10-09

Rada Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla/SKARPA
ul. Przytulna 4
20 – 434 Lublin
W związku z pismem z dnia 28 sierpnia 2013 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wyjaśnia, że podział na nieruchomości w S.M. Czuby został dokonany zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawa ta określa zasady podziału na nieruchomości, nie uwzględnia finansowania i rozliczenia poszczególnych zadań inwestycyjnych. Uchwały określające przedmiot odrębnej własności lokali były wyłożone do wglądu i każdy mieszkaniec mógł się z nimi zapoznać i wnieść uwagi – zgodnie z zapisami ustawy usm.

W uchwałach określono udziały oraz części wspólne nieruchomości (do których nie należą lokale użytkowe). Każda nieruchomość ma założoną księgę wieczystą. Lokale użytkowe, których właścicielem jest spółdzielnia na mocy art. 40 usm stanowią mienie spółdzielni („Art.40.: Spółdzielnia pozostaje właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości i użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu w takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującej członkom i właścicielom lokali niebędącym członkami spółdzielni odrębnej własności lokali lub praw z nią związanych. W szczególności mieniem spółdzielni pozostają:

1) nieruchomości służące prowadzeniu przez spółdzielnię działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, społecznej, oświatowo-kulturalnej, administracyjnej i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami,
2) nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli, z zastrzeżeniem art. 49 Kodeksu cywilnego,
3) nieruchomości niezabudowane”).

Dokumentacja dotycząca każdej nieruchomości znajduje się w S.M. Czuby (w poszczególnych Administracjach Osiedli), a także w Urzędzie Miasta Lublin oraz w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

5. Przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mające zastosowanie do podziału spółdzielni na nieruchomości i określenia przedmiotu odrębnej własności

W tym miejscu w protokole umieszczono przepisy Art. 40,41, 42,43 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

6. projektami uchwał

W tym miejscu w protokole umieszczono

załącznik nr 1
uchwała nr ……./200…. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki ……………o powierzchni……….. m2 (obręb ………ark. ….) obejmującej budynek położony przy ul……………………..

załącznik nr 3
Zarząd S.M. „Czuby” w Lublinie po wyczerpaniu procedury określonej przepisami art. 42 i 43 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przesyła w załączeniu tekst uchwały Nr …/….. z dnia ………….. określającą przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomości ul. ……………………..
Powyższa uchwala wejdzie w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia jej podjęcia, chyba że zostanie zaskarżona do sądu zgodnie z przepisem ust.5 art.43 usm z powodu jej niezgodności z prawem lub jeśli Uchwałą narusza interes prawny lub uprawnienia osób uprawnionych.
Informujemy, że realizacja w/w uchwały zależy wyłącznie od woli członka — osoby uprawnionej i nie stanowi przymusu ustawowego
.

uchwała nr……../…….. z dnia …………….r. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki ……o powierzchni… m2 (obręb …ark….) obejmującej budynek położony przy ul. …………………….

7.wykazami nieruchomości w osiedlach ( numery uchwał, termin wyłożenia i uprawomocnienie)

PROJEKT UCHWAŁY

UCHWAŁA OSTATECZNA

L.p Adres Nr nieruchomości Nr uchwały Data podjęcia Okres wyłożenia Numer uchwały Data podjęcia Data uprawomocnienia się
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

 
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych uzupełniając powyżej przedstawione informacje podkreśliła, że uchwały Zarządu określające przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomościach zawierają wykaz lokali i ich udziały w częściach wspólnych, a lokale stanowiące mienie spółdzielni nie zostały zakwalifikowane jako powierzchni wspólnych nieruchomości. Każdy budynek i każda nieruchomość została zinwentaryzowana a dokumentacja – inwentaryzacja nieruchomości , budynku została zatwierdzona przez Urząd Miasta. Egzemplarze dokumentacji znajdują się w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych, w Urzędzie Miasta oraz administracjach osiedli do wglądu dla każdego zainteresowanego mieszkańca.

Po dyskusji przedstawiona informacja została przez Radę Nadzorczą przyjęta.

Ad. 6
Prezes Zarządu zapoznał zebranych z poniżej przedstawionymi materiałami:

W tym miejscu w protokole umieszczono :
1. Protokół z analizy przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną RPNO Skarpa dot. udziału kosztów w naliczeniach czynszowych.

2. Pismo Zarządu z dnia 30.08.2013 r. odpowiedz na wnioski Komisja Rewizyjna Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa

3. Pismo z dnia 24.09.2013 r. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla . Skarpa dot. odpowiedzi Zarządu SM Czuby na protokół pokontrolny

4. Pismo z dnia 8.10.2013 r. Zarządu Spółdzielni do Komisję Rewizyjną RPNO Skarpa- wyjaśnienie jaki wpływ mają zaległości czynszowe na ustalenie wysokości opłat eksploatacyjnych

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji postanowiła, że do sprawy może wrócić po otrzymaniu pisma o zajęcie się tym tematem z Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa.

Ad. 7
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 08.10.2013 r. został przyjęty bez uwag większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 8
Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 24.06.2013 r. członka zam. przy ulicy Kaczeńcowa w osiedlu Łęgi dot. zakłócania spokoju jego rodzinie przez sąsiadkę zajmującą lokal na niższej kondygnacji. W/w prosi Radę Nadzorczą o szybką interwencję w tej sprawie.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez przewodniczącego, który w ramach przyjęć rozmawiał z w/w jednomyślnie – 20 za, postanowiła wystosować na powyższe pismo odpowiedz następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

Ad. 9
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.
Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

Data opublikowania: 11:48, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2013