Protokół Nr 10/2013
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 8.10.2013 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech, Teresa Husarek, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Rupczewska Barbara,
Żak Waldemar, Augustowski Wiesław, Szyszkowska Dorota, Elmira Brzozowska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksplantacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Świadoma gospodarka energią cieplną i wpływ indywidualnego opomiarowania lokali na zużycie energii w świetle Dyrektywy europejskiej z 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej
 3. Rozpatrzenie :
  a) odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lubinie od uchwały Nr 11/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 22.07.2013 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,
  b) wniosku z dnia 27.06.2013 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa dot. wprowadzenia zmian w regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę,
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 24.09.2013 r.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 6. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za III kwartał 2013 r.
 7. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Przedstawiciele firmy Ista Polska Sp. z o.o. Dyrektor Regionu Południe Jarosław Lizut zapoznał zebranych z założeniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE

Ad. 3
A) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, ze członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 7.10.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– odwołaniem z dnia 02.08.2013 r.

Lublin, dnia 02.08.2013 r.

Rada Nadzorcza
SM „Czuby” w Lublinie
w/m

My mieszkańcy ul. Bursztynowej 24 uchylamy uchwałę Nr 11/2013 z dnia 22.07.2013 r. wdrażając kategoryczny sprzeciw na budowę miejsc postojowych przy ulicy bursztynowej 24.

Załącznik:
– lista podpisów mieszkańców – 39

– uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok

Uchwała Nr 11/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CZUBY” w Lublinie
z dnia 22.07.2013 r.

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na rok 2015.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 13 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby.” w Lublinie, ustala co następuje:

§1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” przystępuje do rozpoczęcia działań mających na celu zabezpieczenie w budżecie Miasta Lublin na rok 2015 środków finansowych na budowę miejsc postojowych na terenie miejskim przy ul. Szmaragdowej 4, 16, 30, ul. Bursztynowej 24, 25.

§2

Działania prowadzone będą w oparciu o Uchwałę Nr 35I/XX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 29 maja 2008 r.

§3

Wyznacza się Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” w osobach : Elżbieta Siwek, Ryszard Szabłowski, Roman Ciseł, Andrzej Cichosz, Renata Kiełbińska do reprezentowania inicjatorów projektu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

/Uchwałę podjęto 15 głosami za , O głosami przeciw, O głosów wstrzymujących/

– w tym miejscu w protokole umieszczono Stanowiskiem Administracji „Widok” dot. uchwały nr 11/-2013

– projektem uchwały

Projekt

UCHWAŁA Nr / /2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni od uchwały nr 11/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na rok 2015.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 w związku z § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę nr 11/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na rok 2015.

§ 2

Uchwałę wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uzasadnienie

Sprzeciw mieszkańców do inicjatywy budowy dodatkowych miejsc postojowych ze środków i na terenie gminy Lublin jest niezasadny.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok biorąc pod uwagę narastający problem braku miejsc postojowych w osiedlu, braku możliwości wybudowania dodatkowych miejsc postojowych na terenie osiedla zgodnie z uprawnieniami zawartymi w § 103b ust. l pkt 10 statutu, podjęta w dniu 22 lipca 2013 r. uchwałę nr 11/2013 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta. Uchwałę intencyjną , która ma w konsekwencji doprowadzić do sfinansowania przez Gminę Lublin budowy miejsc parkingowych na gruncie będącym własnością Gminy Lublin,

Lokalizacja budowy miejsc postojowych – przed podjęciem uchwały przez Radę Miasta zostanie zweryfikowana przez odpowiednie służby Urzędu Miasta

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za. podjęła uchwałę nr 30/28/2013 dnia 8.10.2013 r. w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni od uchwały nr 11/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na rok 2015 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 7.10.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały

UCHWAŁA Nr …./…. /2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………..2013 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 29 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie, wprowadza się następującą zmianę:

Do § 14 dopisuje się ust. 3 i ust. 4 o następujących brzmieniach:
„3. Podstawową zasadą i jednostką do rozliczania niedoboru bilansu zużycia wody jest osiedle. Dotyczy to zarówno sytuacji gdy we wszystkich budynkach osiedla lokale są w całości opomiarowane tradycyjnymi wodomierzami jak i wodomierzami z odczytem radiowym.
4. W sytuacji, gdy na terenie osiedla jest budynek lub grupa budynków, gdzie mieszkania zostały opomiarowane elektronicznymi wodomierzami z odczytem radiowym i jednocześnie jest spełniony warunek, że dla tych budynków jest możliwe jednoznaczne określenie ilości dostarczonej wody przez MPWiK, dopuszcza się rozliczenie niedoboru bilansu zużycia wody w ramach takiej jednostki rozliczeniowej, na wniosek większości osób posiadających tytuł prawny do lokalu”

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

Załącznik
do uchwały Nr …. /…./ 2013
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia …………… r.

Regulamin
rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach
Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania
opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Za lokal wyposażony w wodomierze uważa się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe posiadające:
a) legalizację Głównego Urzędu Miar,
b) dopuszczenie do eksploatacji na terenie Polski wydane przez właściwą instytucję,
c) oplombowanie wykonane przez służby techniczne S.M. „Czuby”,
d) dokumentację odbiorową wykonaną przez służby eksploatacyjne S.M. „Czuby”.

§ 2

 1. Przez cenę wody (ustaloną przez Radę Miejską w Lublinie), rozumie się opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Przez jednostkowy koszt podgrzania 1 m3 wody rozumie się opłatę zaliczkową pobieraną za jej podgrzanie (określoną uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni).
  Zasady rozliczania kosztów podgrzania ciepłej wody określi odrębny Regulamin Uchwalony przez Radę Nadzorczą.

II. ZASADY ODCZYTÓW I ROZLICZEŃ W LOKALACH

§ 3

1. System zindywidualizowany

 1. Odczytu wskazań wodomierzy wody ciepłej i zimnej dokonuje przedstawiciel Spółdzielni 4 razy w roku, w okresach kwartalnych, według stałego harmonogramu ustalonego przez Zarząd Spółdzielni. Informacja o terminach odczytu wodomierzy jest zamieszczana w klatkach schodowych.
 2. Odczyt radiowy wodomierzy z nakładką elektroniczną dokonuje się na ostatni dzień każdego kwartału, tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku.
 3. Odczyt wskazań wodomierzy po ich zamontowaniu, po raz pierwszy w lokalu, następuje po upływie 1 kwartału od daty ich zamontowania z zachowaniem postanowień zawartych w ust. 1. W okresie do pierwszego odczytu wodomierzy, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest wnosić zaliczkę za zużycie wody zimnej w ilości 5 m3 na osobę miesięcznie oraz zaliczkę na podgrzanie wody w ilości 2,5 m3 na osobę miesięcznie. Powyższe dotyczy również mieszkań nowo wybudowanych wyposażonych w wodomierze.
 4. Odczyt wodomierza bez nakładki elektronicznej dokonany przez przedstawiciela Spółdzielni musi być potwierdzony podpisem przez użytkownika lokalu na protokole montażu bądź . rejestrze lub karcie odczytu wodomierza.

2. System uproszczony

 1. System uproszczony może być stosowany w poszczególnych grupach rozliczeniowych wynikających z technicznych uwarunkowań zbiorczego pomiaru zużycia wody w danej grupie rozliczeniowej.
 2. Rozliczenie kosztów zużycia wody w systemie uproszczonym może być stosowane gdy zażąda tego w formie pisemnej 100% użytkowników lokali w danej grupie rozliczeniowej.
 3. Koszt zużycia wody w systemie uproszczonym rozliczany będzie proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokalu.

§ 4

 1. Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) wnosi – wraz z pozostałymi opłatami za korzystanie z lokalu – opłaty ryczałtowe za wodę w postaci zaliczek miesięcznych wyliczonych przez Spółdzielnię.
 2. Na pisemny wniosek członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) Zarząd Spółdzielni może w uzasadnionych przypadkach zmniejszyć lub zwiększyć wysokość zaliczki.

§ 5

 1. Różnica powstała w wyniku rozliczenia kosztów zużycia wody pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami, a opłatami wniesionymi przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) w formie zaliczek, regulowana będzie następująco:
  a) niedopłatę członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) wnosi przy uiszczaniu należności za używanie lokalu w miesiącu następnym po dokonaniu rozliczenia,
  b) nadpłatę zalicza się (z zastrzeżeniem pkt. c) na poczet najbliższych należności za używanie lokalu,
  c) w przypadku członków Spółdzielni (użytkowników lokali) zadłużonych wobec Spółdzielni, nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet zadłużenia z tytułu należności za używanie lokalu.
 2. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika uszkodzenia wodomierza, podstawą do rozliczenia zużycia wody do dnia wymiany wodomierza jest średnie zużycie wody wykazywane przez ten wodomierz z poprzednich czterech okresów rozliczeniowych.
  Wadliwość wodomierza winna być potwierdzona ekspertyzą właściwego urzędu, wykonaną na koszt właściciela (użytkownika) lokalu w przypadku potwierdzenia jego winy.
 3. W przypadku wymiany wadliwie działającego wodomierza na nowy, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) winien po upływie pełnego miesiąca od daty montażu wodomierza, podać do Administracji Osiedla stan wodomierza, celem ustalenia nowej wysokości zaliczki.

§ 6

 

 1.  Należność za zużycie wody zimnej jest obliczana jako sumę objętości zużytej w lokalu wody zimnej i ciepłej pomnożonej przez cenę wody zimnej.
 2.  Należność za podgrzanie wody obejmuje wyłącznie koszty energii cieplnej służącej do podgrzania zimnej wody wodociągowej, zużytej jako ciepła woda w lokalach.

§ 7

W przypadku zmiany użytkownika lokalu Spółdzielnia dokona odczytu wodomierzy i naniesie dane w protokole zdawczo-odbiorczym celem umożliwienia rozliczenia wody.

Rozliczenie z członkiem Spółdzielni (użytkownikiem lokalu) zwalniającym lokal winno nastąpić do jednego miesiąca od wydania lokalu Spółdzielni.

III. OBOWIĄZKI S.M. „CZUBY” WYKONYWANE PRZEZ SŁUŻBY SPÓŁDZIELNI

§ 8

Do obowiązków Spółdzielni należy:
a) założenie lub zdjęcie plomb instalacyjnych na wodomierzach w lokalach w przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu), z powodu zainstalowania, wymiany lub okresowej legalizacji wodomierzy,
b) każdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody i odprowadzenia ścieków przez podanie ich aktualnej wysokości w sposób ogólnie przyjęty w S.M. „Czuby” oraz ustalenie ilości wody zimnej i kosztów podgrzania wody – dla starej i nowej ceny – wg metody interpolacji biorąc za podstawę zużycie w danym okresie rozliczeniowym,
c) przeprowadzanie 4 razy w roku odczytów i rozliczenia zaliczek wpłaconych przez członków Spółdzielni (użytkowników lokali),
d) prowadzenie rejestru zamontowanych w zasobach S. M. „Czuby” w Lublinie wodomierzy w szczególności z uwzględnieniem okresu ważności ich legalizacji,
e) dokonywanie okresowych legalizacji i wymiany wodomierzy w ramach środków funduszu remontowego,
f) wymiana na koszt członka spółdzielni wodomierza uszkodzonego z jego winy.

IV. OBOWIĄZKI CZŁONKA SPÓŁDZIELNI (UŻYTKOWNIKA LOKALU)

§ 9

Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) obowiązany jest:
a) nie dokonywać zmian usytuowania wodomierzy bez zgody administracji osiedla,
b) dbać o oplombowanie wodomierzy,
c) umożliwić łatwy dostęp do wodomierzy (odczyt i wymiana wodomierza) – w przypadku jego braku Spółdzielnia ma prawo potraktować wodomierz jako nie udostępniony do odczytu,
d) sprawdzać na bieżąco działanie wodomierza, a fakt zatrzymania się wodomierza (brak wskazań zużycia wody) zgłaszać niezwłocznie do administracji osiedla,
e) umożliwić na żądanie osób upoważnionych przez Spółdzielnię dokonanie odczytów kontrolnych.
f) Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) ma prawo żądać okazania stosownego upoważnienia wystawionego przez Administrację Osiedla.

V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 10

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza, spowodowanego jego nieprawidłową eksploatacją, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) ponosi pełne koszty wymiany lub naprawy wodomierza.

§ 11

W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię poboru wody z pominięciem wodomierzy, przeróbki instalacji wodociągowej przed wodomierzem, zerwania plomby legalizacyjnej lub instalacyjnej, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zostanie obciążony kosztami doprowadzenia instalacji wodnej do stanu pierwotnego oraz obowiązany jest do uiszczenia kwoty równoważnej zużyciu 100 m3 wody wg ceny obowiązującej w miesiącu ujawnienia nielegalnego poboru lub zerwania plomby.

Niezależnie od tego obowiązku członek (lub użytkownik lokalu) ma zapłacić za zużytą wodę w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 10 m3 miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w lokalu oraz zobowiązany jest wnosić zaliczkę na podgrzanie wody w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 5 m3 na osobę miesięcznie.

§ 12

W przypadku nie udostępnienia wodomierza w lokalu w wyznaczonym terminie w celu dokonania odczytu zużycia wody, członek (lub użytkownik lokalu) zostanie obciążony za dany kwartał zużyciem wody w ilości odpowiadającej zużyciu poprzedniego kwartału

§ 13

 1. W odniesieniu do lokali niewyposażonych w indywidualne wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest:
  a) wnosić opłaty za zimną wodę w wysokości zryczałtowanej 10 m3 na 1 osobę miesięcznie,
  b) wnosić opłaty za podgrzanie wody w wysokości zryczałtowanej 5 m3 na 1 osobę miesięcznie.
 2. W lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, w których nie jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy ani jedna osoba, koszt zużycia wody nalicza się wg § 13 ust 1 dla jednej osoby.

§ 14

 1. Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w osiedlu wynikający z różnicy wskazań wodomierzy głównych (wg których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach.
 2. Spółdzielnia koszty niedoboru wody rozlicza w okresach kwartalnych – za dany kwartał rozliczy przy następnym rozliczeniu wody.
 3. Podstawową zasadą i jednostką do rozliczania niedoboru bilansu zużycia wody jest osiedle. Dotyczy to zarówno sytuacji gdy we wszystkich budynkach osiedla lokale są w całości opomiarowane tradycyjnymi wodomierzami jak i wodomierzami z odczytem radiowym.
 4. W sytuacji, gdy na terenie osiedla jest budynek lub grupa budynków, gdzie mieszkania zostały opomiarowane elektronicznymi wodomierzami z odczytem radiowym i jednocześnie jest spełniony warunek, że dla tych budynków jest możliwe jednoznaczne określenie ilości dostarczonej wody przez MPWiK, dopuszcza się rozliczenie niedoboru bilansu zużycia wody w ramach takiej jednostki rozliczeniowej, na wniosek większości osób posiadających tytuł prawny do lokalu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

 1. Nie dopuszcza się montażu wodomierzy przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) bez zgody Spółdzielni.
 2. Dla zachowania jednakowych warunków rozliczania zużycia wody z użytkownikami lokali – wymieniane wodomierze w danej jednostce rozliczeniowej muszą posiadać takie same cechy metrologiczne i rodzajowe.
 3. Wodomierz jako urządzenie pomiarowe i rozliczeniowe stanowi własność Spółdzielni.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Po dyskusji przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski zgłoszony przez Waldemara Żaka:

W § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. W sytuacji, gdy na terenie osiedla jest budynek lub grupa budynków, gdzie mieszkania zostały opomiarowane elektronicznymi wodomierzami z odczytem radiowym i jednocześnie jest spełniony warunek, że dla tych budynków jest możliwe jednoznaczne określenie ilości dostarczonej wody przez MPWiK, dopuszcza się rozliczenie niedoboru bilansu zużycia wody w ramach takiej jednostki rozliczeniowej.

Za przyjęciem wniosku głosował 1 członek Rady , przeciw przyjęciu 17 członków , wstrzymało się od głosowania 3 członków.
Rada Nadzorcza większością głosów – 17 za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 31/9/2013 z dnia 8.10.2013 r. w sprawie w sprawie zmiany w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 24.09.2013 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.


Ad. 5

Rada Nadzorcza rozpatrzyła poniższe pisma:

1. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 25.09.2013 r.

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”
ul. Watykańska 6
LUBLIN

Rada Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Skarpa” niniejszym kieruje do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” pismo z dnia 19.09.2013r mieszkańców osiedla „Skarpa” dotyczące wydzierżawienia terenu pod ustawienie budek na handel. Wskazany teren jest mieniem spółdzielni i tym samym rozpatrzenie w/w pisma jest w gestii Rady Nadzorczej.

Jednocześnie RPNO „Skarpa” informuje, że popiera inicjatywę ustawienia budek na handel owocami i warzywami zgodnie z wcześniejszym pismem RPNO z dnia 15.05.2013r skierowanym do Zarządu Spółdzielni stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Wnioskodawcy wg podpisów z dnia 19.09.2013 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla Skarpa SM Czuby w Lublinie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do RPN O/Skarpa w wyrażanie zgodny na wydzierżawienie terenu na działce nr 24/15 wzdłuż chodnika przylegającego do parkingu pod sklepem Aldik w celu ustawienia 5 budek do handlu warzywami i owocami. Koszt utrzymania oraz ustawienia budek zobowiązujemy się pokryć z własnych środków. Proponujemy stawkę za dzierżawę 1/m 2 terenu w kwocie 13,00 zł netto.

Rada Nadzorcza po dyskusji większaością głosów – 18 za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym sę od głosowania postanowiła do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa wystosować odpowiedz następującej treści:

Lublin, dnia 08.10. 2013 r

Rada Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla Skarpa
ul. Przytulna 4

RN/ 6774 /13 LUBLIN

Dot.: wydzierżawienia działki 24/15 w os. Skarpa

W odpowiedzi na pismo znak RPNO Skarpa/2013 z dn. 2013-09-25 dot. wydzierżawienia terenu pod ustawienie budek na handel na działce 24/15 Rada Nadzorcza uprzejmie przypomina, że:

1. Zgodnie z § 1 ust. 1 obowiązującego Regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/5/2013 z dnia 10.09.2013 r – dzierżawa terenu odbywa się w trybie wyboru ofert.
2. W powyższej sprawie podjęte zostały uchwały, tj.:
– Uchwała nr 99/1/2012 Rady Nadzorczej z dn. 27.11.2012 w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie targowiska na działkach stanowiących mienie Spółdzielni – nr 24/13 i 24/15, położonych w Lublinie przy ul. Radości w os. Skarpa, z uwagi na ingerencję w zasoby Spółdzielni powodujące ograniczenie dostępu do miejsc postojowych w zatokach parkingowych położonych na działkach stanowiących mienie Spółdzielni,

– Uchwała nr 12/2013 Walnego Zgromadzenia z dn. 11.06.2013 r utrzymująca w mocy uchwałę Nr 99/1/2012 Rady Nadzorczej,

– Uchwała nr 18/5/2013 Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2013 r dot. nie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu na działce 24/15 w os. Skarpa pod kioski handlowe.

Uzasadnieniem podjętych decyzji jest:

Warunki techniczne terenu działki 24/15, w tym przebiegające przez nią uzbrojenie podziemne (sieć wodociągowa, cieplna i oświetleniowa) uniemożliwiają lokalizację kiosków na przedmiotowym terenie. Ewentualna przebudowa sieci wymagałaby przeprojektowania i przeprowadzenia kosztownych i uciążliwych dla mieszkańców robót.

Powierzchnia terenu przewidziana pod dzierżawę 45 m2 określona przez RPNOS (pismo 15.05.2013) jest zbyt mała dla zlokalizowania i funkcjonowania 5-ciu kiosków handlowych.

Protest mieszkańców budynku przy ul. Fantastycznej 21, złożony do Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 24.05.2013 r, przeciwnych lokalizacji kiosków w tym rejonie w obawie powrotu targowiska handlowego tuż pod oknami mieszkańców.
Przystąpienie UM Lublin do zmiany mpzp, mającej na celu poprawę kompozycji i ładu przestrzennego. Celem zmiany planu jest m.in. wykorzystanie strefy koncentracji usług o charakterze dzielnicowym w ramach Centrum Dzielnicowego dzielnicy Czuby.

Z powyższych względów Rada Nadzorcza podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w przedmiotowej sprawie.

2. Członka zamieszkałego w przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta z dnia 27.08.2013 r. dot. odpowiedz na pismo Rady Nadzorczej z dnia 10.09.2013 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono pismo członka.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych, po wysłuchaniu relacji przewodniczącego Rady z przebiegu spotkania z w/w odbytego w dniu dzisiejszym, po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami :

W tym miejscu w protokole umieszczono informację działu księgowości kredytowej i inwestycyjnej

 1. sposobu naliczenia odsetek za zwłokę
 2. odsetki naliczone od nieterminowych wpłat bieżących rat normatywu.

oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści:

Lublin, dnia 8 października 2013 r.

Ldz. RN/6797/2013

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.09.2013 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wyjaśnia co następuje:

 1. pisma z dnia 11 czerwca 2013 r., 08 lipca 2013 r. i 01 sierpnia 2013 r. skierowane były do Zarządu Spółdzielni, a jedynie do wiadomości Rady Nadzorczej;
 2. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z dotychczasową korespondencją pomiędzy Panią a Zarządem Spółdzielni, uznaje sposób załatwienia Pani sprawy za prawidłowy i jeszcze raz podkreśla, że decyzja dotycząca spłaty odsetek od rat normatywu nie należy do Rady Nadzorczej Spółdzielni, a jedynie do Zarządu w ramach kompetencji określonych w § 93 Statutu Spółdzielni;
 3. „odsetki od bieżącego normatywu” to odsetki od nieuiszczonych przez Panią w terminie rat normatywu, nieobjętych postępowaniem w sprawie oznaczonej sygn. akt II Ca 834/09, tj. za okres od października 2004 r. do września 2013 r.;
 4. kwota 16.182,73 zł, do której spłaty zobowiązała się Pani na mocy ugody zawartej
  ze Spółdzielnią w dniu 07 czerwca 2010 roku, to:
  – odsetki ustawowe w kwocie 9.318,26 zł naliczone za okres od dnia 31 grudnia 2004 r. do dnia 31 maja 2010 r. od kwoty 14.106,77 zł zasądzonej wyrokiem w sprawie sygn. akt II Ca 834/09,
  – odsetki ustawowe w kwocie 6.864,47 zł naliczone za okres od dnia 31 grudnia 2004 r. do 18 maja 2010 r. od kwoty 10.465,53 zł, stanowiącej zaliczkę na wkład budowlany, którą uiściła Pani dopiero w dniu 18 maja 2010 r.

Na marginesie, Rada Nadzorcza zwraca się do Pani z prośbą, aby kolejne pisma w przedmiotowej sprawie kierowała Pani do Zarządu Spółdzielni, jako organu kompetentnego do jej załatwienia.

3. Magdaleny Gąsior Marek Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16.09.2013 r. dot z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie sytuacji mieszkaniowej Państwa zam. ul. Kaczeńcowa w osiedlu Łęgi

W tym miejscu w protokole umieszczono pismo w/w.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła do Posła na sejm Magdaleny Gąsior – Marek wystosowała odpowiedź następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem skierowanym do jej wiadomości przez członka zam. przy ulicy Bursztynowa w osiedlu Widok z dnia 29.08.2013 r. dot. szkody zalaniowej w lokalu w/w oraz odpowiedzią Zarządu na to pismo z dnia 13.09.2013 r.

Ad. 6
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w III kwartale 2013 r. biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za II kwartały br. terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych, terminowe przekazanie do IV Oddziału PKO BP SA w Lublinie kolejnej raty w wysokości 49 854,85 zł na spłatę zadłużenia kredytowego z tytułu kredytu mieszkaniowego wykorzystanego na budowę lokali użytkowych, ustalenia kontroli zawarte w protokole kontroli przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o przyznania dla członków Zarządu premii za III kwartał w pełnej wysokości.

Rada Nadzorcza po dyskusji postanowiła przyznać:

W tym miejscu w protokole umieszczono wyniki głosowania i wysokość przyznanej premii dla poszczególnych członków Zarządu.


Ad. 7

Prezes Zarządu poinformował, że E.S członek. zam. w osiedlu Błonie w dniu 22 lipca 2011 na podstawie art. 58 Kc oraz art. 42 § 2 i 3 ustawy Prawo spółdzielcze wniosła do Sądu Okręgowego w Lublinie pozew o stwierdzenie nieważności Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i uchylenie lub stwierdzenie nieistnienia uchwał od 1 – 13 z dnia 13.06.2011r. :

W dniu 28 czerwca 2013r. Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił powództwo E.S. w sprawie stwierdzenie nieważności Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i uchylenie lub stwierdzenie nieistnienia uchwał z dnia 13.06.2011 r.

Poinformował ponadto, że Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 roku na posiedzeniu niejawnym odrzucił apelację powódki E.S. od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 28 czerwca 2013 roku

Na tym protokół zakończono

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

Data opublikowania: 11:47, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2013