Protokół Nr 8/2013
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 10.09.2013 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie: – Elżbieta Betka, Janczarek Roman, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech, Teresa Husarek, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Michał Kołczewski, Janina Samborska Rupczewska Barbara, Siwek Dariusz, Żak Waldemar, Bara Krzysztof, Augustowski Wiesław, Szyszkowska Dorota, Elmira Brzozowska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksplantacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Specjalista d/d analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska


Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie :
  a) kosztów zarządzania na 2014 r.
  b) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na 2014 r.
  c) zmian w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  d) zmian w Regulamin porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  e) zmian w Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
  f) uchylenia uchwały Nr 22/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 18.07.2013 r. w sprawie korekty planu rzeczowego w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES 017 (wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w budynkach przy ulicy Sympatycznej 2, Sympatycznej 4).
  g) uchylenia uchwały Nr 23/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 18.07.2013 r. w sprawie korekty planu rzeczowego w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES 016 (wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w budynkach przy ulicy Sympatycznej 8, Sympatycznej 10, Radości 10, Radości 12).
 3. Analiza wniosków z Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w dniach od 6.05.2013 r. do 5.06.2013 r.
 4. Analiza działalności gospodarczo – finansowej Spółdzielni za I półrocze 2013 r.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 2.07.2013 r.
 6. Rozpatrzenie :
  a) wniosku z dnia 27.06.2013 r. Rady przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa dot. wprowadzenia zmian w regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę,
  b) odwołania od decyzji Zarządu z dnia 02.07.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 8. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 21 za.


Ad. 2

a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 5.09.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałamiŁ

Uchwała Nr ……………./2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….…2013 r.

w sprawie: kosztów zarządzania na 2014 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kosztów zarządzania na 2014 r. w wysokości 4.082.670 zł (słownie : cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:
– plan kosztów zarządzania na 2014 r.
– planowane koszty zarządzania na 2024 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych i specjalistę ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski :

I Wynagrodzenia osobowe pozostawić na poziomie roku ubiegłego tj. w kwocie 2 514 943 zł
II Koszty Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków pozostawić na poziomie roku ubiegłego tj. w kwocie 188 420 zł .
III Rada Nadzorcza uchwałę w sprawie kosztów zarządzania na 2014 powinna podjąć po uwzględnieniu zmian zaproponowanych przez komisję.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował , że Zarząd Spółdzielni na posiedzeniu prezydium, które zakończyło się przed kilkoma minutami przedstawił nowy projekt uchwał gdzie wystąpiły zmiany w poz. :
– wynagrodzenia osobowe
– narzuty na wynagrodzenia ,
– wynagrodzenia bezosobowe
– odprawy emerytalne i rentowe ,
– koszty Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia .
W związku z czym razem planowane koszty Zarządzania na 2014 r, zmniejszono o 58 857 zł.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów – 14 za, przy 5 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:


Uchwała Nr 23/14/2013

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 10.09.2013 r.

w sprawie: kosztów zarządzania na 2014 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kosztów zarządzania na 2014 r. w wysokości 4.023.813 zł (słownie : cztery miliony dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzynaście złotych) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia :
– plan kosztów zarządzania na 2014 r.
– planowane koszty zarządzania na 2024 r.
– planowane koszty organów samorządowych na 2015 r.

b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 5.09.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami :

Uchwała nr ____________
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia _______________

w sprawie: zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2014 r.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2014 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDU i ADMINISTRACJI OGÓLNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE NA 2014 ROK

tabelka_RN2013

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i zastępcę ds. finansowych i specjalistę ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 24/16/2013 z dnia 10.09.2013 r. w sprawie zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2014 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

c) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 5.09.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr / 2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………..

w sprawie: zmian w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 19 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 113/4/2012 z dnia 27.12.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyboru oferty dokonuje Zarząd Spółdzielni. Zarząd powiadamia oferentów o swojej decyzji w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia. Spółdzielnia zawiera umowę najmu/dzierżawy w ciągu czternastu dni od dnia skutecznego doręczenia oferentowi zawiadomienia o wyborze jego oferty.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

Załącznik
do uchwały nr ………
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia ………… r.

R E G U L A M I N
wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

§ 1

 1. Najem lokali użytkowych i dzierżawa terenu odbywają się w trybie wyboru ofert .

 2. Wybór ofert dla wynajmu lokali i dzierżawy terenów organizuje Zarząd Spółdzielni.

 3. Lokale mogą być wynajmowane za zgodą Zarządu Spółdzielni bez stosowania procedury wyboru ofert w następujących przypadkach:
  a) przy przekształceniach podmiotowych dotyczących przejęcia lokali przez następców prawnych najemców,
  b) przy zachowaniu ciągłości najmu i utrzymania dotychczasowej funkcji lokalu, gdy oferowane przez następcę warunki najmu są co najmniej równorzędne z postanowieniami umowy zawartej z dotychczasowym najemcą.

 4. Teren może być wydzierżawiony za zgodą Zarządu Spółdzielni bez stosowania procedury wyboru ofert w następujących przypadkach:
  a) przy przekształceniach podmiotowych dotyczących przejęcia terenu przez następców prawnych dzierżawców,
  b) przy zachowaniu ciągłości dzierżawy i utrzymania dotychczasowej funkcji dzierżawionego terenu, gdy oferowane przez następcę warunki dzierżawy są co najmniej równorzędne z postanowieniami umowy zawartej z dotychczasowym dzierżawcą.

§ 2

Informacje o wolnych lokalach (do wynajęcia) są wywieszane na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni i Administracji Osiedla oraz umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.

§ 3

 1. Oferenci powinni zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz warunkami umowy najmu lokalu/dzierżawy terenu.

 2. Do wyboru nie będą dopuszczone podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, których działalność narusza przyjęte normy współżycia mieszkańców lub jest uciążliwa dla otoczenia.

 3. Z ubiegania się o najem lokalu/dzierżawę terenu wyklucza się oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę lub nie wywiązywali się z zawartych ze Spółdzielnią umów.

§ 4

Złożona oferta winna zawierać:

 1. określenie podmiotu składającego ofertę ( nazwę i adres oferenta, wypis z rejestru sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu),

 2. oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach i składkach ZUS,

 3. oświadczenie, że zapoznano się z regulaminem wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu w S.M. „Czuby” i przyjmuje się je bez zastrzeżeń,

 4. określenie przedmiotu oferty, tj. rodzaj prowadzonej działalności oraz inne informacje,

 5. proponowaną wysokość czynszu najmu/dzierżawy w zł / m2 netto, nie mniejszą, niż wskazaną w ogłoszeniu o możliwości najmu lokalu/dzierżawy terenu.

 6. propozycję okresu wypowiedzenia, nie krótszy niż jeden miesiąc.

§ 5

 1. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Spółdzielni na najbliższym posiedzeniu po złożeniu oferty. Zarząd powiadamia oferentów o swojej decyzji w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia.
  Spółdzielnia zawiera umowę najmu/dzierżawy w ciągu czternastu dni od dnia skutecznego doręczenia oferentowi zawiadomienia o wyborze jego oferty.

 2. W przypadku złożenia identycznych ofert Zarząd Spółdzielni ma prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami.

 3. Zarząd Spółdzielni może wystąpić do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla o opinię w sprawie rodzaju działalności proponowanej przez oferenta.

§ 6

Wzór umowy najmu oraz umowy dzierżawy terenu stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 20 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę nr 25/5/2013 r. z dnia 10.09.2013 r. zmian w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

d) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 5.09.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

UCHWAŁA Nr ……/ ……/ 2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….2013 r.

w sprawie: w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie. zmiany w Regulaminie porządku domowego obowiązującego

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 23 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, wprowadza się następujące zmiany:

 1. W §4 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:
  „3. Mieszkańcy są powiadamiani przez Spółdzielnię o wszelkich sprawach dotyczących ogółu mieszkańców budynku/nieruchomości/osiedla poprzez wywieszanie ogłoszeń odpowiednio na stronie internetowej Spółdzielni, w tablicach osiedlowych, tablicach informacyjnych w klatkach schodowych, na drzwiach wejściowych do klatek schodowych (np. terminy odczytów urządzeń pomiarowych, podzielników ciepła, przeglądów technicznych oraz w innych sprawach nie dotyczących indywidualnie poszczególnych mieszkań i ich mieszkańców).”

 2. W §5 ust. 1 dodaje się literę f w brzmieniu:
  „f) w przypadku długotrwałej nieobecności poinformować na piśmie Administrację Osiedla, podając adres i telefon kontaktowy osoby, która udostępni lokal w razie awarii”.

 3. W § 8 dodaje się pkt. 22 w brzmieniu:
  „22. Dostarczenie mieszkańcom do skrzynek pocztowych wszelkiej korespondencji dotyczącej działalności Spółdzielni”.

 4. W §9 ust.1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
  „10) naprawa balkonów lub loggi w zakresie:
  a. Malowanie tynków loggi i balkonów z naprawą tynku o pow. do 0,5 m2 w jednym miejscu,
  b. Naprawa lub wymiana izolacji przeciwwodnej, posadzek cementowych, z płytek ceramicznych itp. wraz ich uszczelnianiem przeciwwodnym,
  c. Malowanie od strony wewnętrznej płyt osłonowych, ścian i sufitów balkonów/loggi oraz malowanie balustrad balkonowych i parapetów zewnętrznych z zachowaniem kolorystyki elewacji obowiązującej dla danego budynku,
  d. Udrażnianie odpływu wód opadowych z balkonów, tarasów, loggi poprzez oczyszczanie ze śmieci, liści, lodu, śniegu, itp.
  e. Naprawy wymagające odpowiednich uprawnień i kwalifikacji powinny być wykonane przez osoby uprawnione.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

Załącznik
do Uchwały Nr ……/2013
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia ……………2013 r.

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej
„CZUBY” w Lublinie

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Budynek mieszkalny jest wraz z otoczeniem własnością Spółdzielni, członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali. Chronienie go przed zniszczeniem, utrzymanie w należytym stanie użytkowym, sanitarnym i estetycznym należy do obowiązków wszystkich mieszkańców.

 2. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców domu (osiedla) jest wszelka wzajemna pomoc i nie zakłócanie sobie spokoju oraz przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad porządku publicznego.

§ 2

Mieszkańcy powinni współdziałać z Administracją Osiedla i Radą Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla we wszystkich sprawach związanych z należytym utrzymaniem lokali, budynków i urządzeń zarówno domowych jak i zewnętrznych oraz w zakresie przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu. Mieszkańcy obowiązani są do oszczędnego używania wody, światła na klatkach schodowych i w piwnicach oraz informowania Administracji Osiedla o wszystkich zaobserwowanych przejawach marnotrawstwa i dewastacji mienia spółdzielczego.

§ 3

W sprawach spornych wynikłych z korzystania z powierzchni wspólnego użytku i terenów osiedla, zainteresowani winni się zwracać do Administracji Osiedla lub do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 4

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich mieszkańców i użytkowników lokali bez względu na tytuł prawny do lokalu oraz określają prawa i obowiązki zarówno użytkowników jak i Administracji Osiedla.

 2. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu są odpowiedzialne w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie osoby przebywające w jego lokalu, np. członków rodziny, domowników, podnajemców, gości itp.

 3. Mieszkańcy są powiadamiani przez Spółdzielnię o wszelkich sprawach dotyczących ogółu mieszkańców budynku/nieruchomości/osiedla poprzez wywieszanie ogłoszeń odpowiednio na stronie internetowej Spółdzielni, w tablicach osiedlowych, tablicach informacyjnych w klatkach schodowych, na drzwiach wejściowych do klatek schodowych (np. terminy odczytów urządzeń pomiarowych, podzielników ciepła, przeglądów technicznych oraz w innych sprawach nie dotyczących indywidualnie poszczególnych mieszkań i ich mieszkańców).

II. PRZEPISY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA LOKALI

§ 5

 1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mają obowiązek:
  a) poinformować na piśmie w ciągu 7 dni Administrację Osiedla o nowych użytkownikach mieszkania (lokalu) w przypadku jego wynajęcia w całości,
  b) złożyć stosowne oświadczenie w terminie siedmiu dni o zmianie ilości osób zamieszkałych w mieszkaniu (lokalu),
  c) poinformować w terminie 7 dni Administrację Osiedla o zmianie sposobu użytkowania części lub całości lokalu, jeżeli ta zmiana ma wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni,
  d) Administracja Osiedla ma prawo kontroli ilości zamieszkałych osób w mieszkaniu (lokalu),
  e) zwalniany lokal członek (użytkownik) zdaje w formie protokółu zdawczo-odbiorczego spisanego między nim a Administracją Osiedla,
  f) w przypadku długotrwałej nieobecności poinformować na piśmie Administrację Osiedla, podając adres i telefon kontaktowy osoby, która udostępni lokal w razie awarii.

 2. O terminie opróżnienia mieszkania (lokalu) osoby w/w winny powiadomić Administrację Osiedla co najmniej z wyprzedzeniem dwóch tygodni, celem umożliwienia przeprowadzenia kontroli stanu opróżnionego pomieszczenia i przygotowania protokołu zdawczo-odbiorczego.

 3. Kosztami remontu lub odnowienia pomieszczenia, mieszkania (lokalu) obciąża się zdającego to pomieszczenie. W przypadku wykonania prac przez Spółdzielnię, Spółdzielnia może koszty tego remontu potrącić z wkładu lub udziału członkowskiego o ile zainteresowany występuje ze Spółdzielni oraz kaucji w przypadku lokalu użytkowego. Przy braku takiej możliwości Spółdzielnia skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

 4. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu opuszczająca mieszkanie (lokal) bez wiedzy Administracji Osiedla bierze na siebie całą odpowiedzialność za później wynikłe zniszczenie.

 5. Lokale mogą być użytkowane jedynie na cele zgodne z ich przeznaczeniem (lokale mieszkalne na mieszkania, lokale użytkowe na prowadzenie odpowiedniej działalności gospodarczej).

 6. W lokalu mieszkalnym może być wykonywana tylko taka działalność gospodarcza, zawód, która nie zakłóca spokoju i porządku publicznego.

 7. W sąsiedztwie lokali mieszkalnych nie można prowadzić agencji towarzyskich.

III. PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU, URZĄDZEŃ I INSTALACJI

§ 6

Administracja Osiedla obowiązana jest zapewnić sprawne usuwanie usterek budynku lub innych urządzeń z nim związanych.

§ 7

Koszt wykonania napraw powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lokalu i jego urządzeń obciąża osoby dysponujące prawem do lokalu.

§ 8

Na Administracji Osiedla ciążą następujące obowiązki:

 1. Protokólarnego przekazania mieszkań osobom dysponującym prawem do lokalu.

 2. Wyegzekwowanie od wykonawcy usunięcia wad wynikłych ze złego stanu wykonawstwa budowlanego.

 3. Utrzymanie porządku i czystości w otoczeniu budynków oraz korytarzach piwnicznych, kondygnacjach technicznych, strychach według bieżących potrzeb. Sprzątanie przedsionków (wiatrołapów), podestów parteru (od drzwi wejściowych do budynku do pierwszych schodów klatki schodowej), kabin wind – dwukrotnie w ciągu miesiąca.

 4. Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków oraz zapewnienie sprawnego działania urządzeń instalacji technicznych.

 5. Zapewnienie wyposażenia domów w odpowiednie zbiorniki do składowania odpadów i nieczystości oraz zabezpieczenie ich opróżnienia oraz utrzymania w należytym stanie pomieszczeń na pojemniki z zachowaniem wymogów sanitarno-porządkowych.

 6. Zasięganie opinii mieszkańców przed dokonaniem zmian w pomieszczeniach wspólnego ogólnego użytku, w urządzeniach oraz otoczeniu budynku.

 7. Protokólarnego odbioru mieszkania (lokalu) w przypadku opuszczenia go przez dotychczasowego użytkownika.

 8. Konserwacja i naprawa dźwigów osobowych.

 9. Konserwacja i naprawa urządzeń i sieci hydroforowych.

 10. Konserwacja i naprawa instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami bez termostatycznych zaworów grzejnikowych.

 11. Konserwacja i naprawa instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej do trójnika na pionie mieszkaniowym.

 12. Konserwacja i naprawa instalacji kanalizacyjnej od pierwszej studzienki przed budynkiem poprzez poziomy w piwnicy do trójników na pionach mieszkaniowych.

 13. Konserwacja i naprawa instalacji gazowej od kurka (zaworu) głównego w budynku do zaworów (kurków) odcinających urządzenia gazowe.

 14. Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej od złącza kablowego do zabezpieczeń zalicznikowych dla poszczególnych mieszkań.

 15. Konserwacja i naprawa grawitacyjnej instalacji wentylacyjnej.

 16. Konserwacja, naprawa i remont elementów konstrukcji budynku, pokrycia dachu, elewacji, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń wspólnego użytku itp.

 17. Wymiana stolarki względnie naprawa w pomieszczeniach wspólnego użytku.

 18. Malowanie klatek schodowych, wózkowni, pralni, suszarni i korytarzy piwnic.

 19. Naprawa nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników oraz tzw.” małej architektury”: murków, schodów, barierek itp.

 20. Konserwacja zieleni osiedlowej.

 21. Konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych i sportowych na terenie osiedla.

 22. Dostarczenie mieszkańcom do skrzynek pocztowych wszelkiej korespondencji dotyczącej działalności Spółdzielni.

§ 9

 1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są utrzymać zajmowany lokal i inne przydzielone im pomieszczenia (garaże, pomieszczenia na wózki, piwnice itp.) we właściwym stanie sanitarnym i technicznym poprzez wykonywanie napraw i odnawianie, w tym:
  1) naprawa lub wymiana urządzeń instalacji sanitarnych, wodociągowych i gazowych w mieszkaniu (wanny, zlewozmywaki, umywalki, miski ustępowe, płuczki, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, kuchnie gazowe, automaty spłukujące, termostatyczne zawory grzejnikowe, kurki gazowe odcinające kuchenkę gazową, podzielniki kosztów centralnego ogrzewania itp.),
  2) wymiana lub naprawa przewodów (podejść) instalacji kanalizacyjnych na odcinku od pionu do urządzeń sanitarnych wraz z połączeniem kielichowym trójnika pionu,
  3) wymiana lub naprawa przewodów i uzbrojenia instalacji wodociągowych (lokalówek) wody zimnej i ciepłej na odcinku od trójnika pionu do punktów czerpalnych w mieszkaniu,
  4) udrożnianie przewodów i syfonów od urządzeń sanitarnych (wanien, zlewozmywaków, umywalek, misek ustępowych itp.) do trójnika zainstalowanego na pionie w mieszkaniu,
  5) naprawa i wymiana przewodów, osprzętu, tablic i zabezpieczeń instalacji elektrycznych w mieszkaniach do zabezpieczeń zalicznikowych. Powyższe dotyczy również instalacji elektrycznej w komórkach piwnicznych na odcinku od puszki rozgałęźnej do oprawy oświetleniowej,
  6) naprawa względnie wymiana gniazd i sznurów abonenckich zbiorczych instalacji RTV,
  7) naprawa lub wymiana szaf wnękowych, szafek zlewozmywakowych, osłon lub ścianek zakrywających piony instalacyjne,
  8) naprawa i wymiana podłóg w mieszkaniu (podłoże i posadzka) po okresie rękojmi,
  9) naprawa, dopasowanie i uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa i wymiana okuć, zamków itp. oraz szklenie i okitowanie szyb w mieszkaniu lub w piwnicy,
  10) naprawa balkonów, tj. posadzki, tynków, malowanie sufitu, elementów metalowych, osłon drewnianych i skrzyń kwiatowych z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki elewacji,
  10) naprawa balkonów lub loggi w zakresie:
  a. Malowanie tynków loggi i balkonów z naprawą tynku o pow. do 0,5 m2 w jednym miejscu,
  b. Naprawa lub wymiana izolacji przeciwwodnej, posadzek cementowych, z płytek ceramicznych itp. wraz ich uszczelnianiem przeciwwodnym,
  c. Malowanie od strony wewnętrznej płyt osłonowych, ścian i sufitów balkonów/loggi oraz malowanie balustrad balkonowych i parapetów zewnętrznych z zachowaniem kolorystyki elewacji obowiązującej dla danego budynku
  ,
  d. Udrażnianie odpływu wód opadowych z balkonów, tarasów, loggi poprzez oczyszczanie ze śmieci, liści, lodu, śniegu, itp.
  e. Naprawy wymagające odpowiednich uprawnień i kwalifikacji powinny być wykonane przez osoby uprawnione.

  11) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej po okresie rękojmi wg zasad ustalonych przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  12) malowanie ścian i sufitów w mieszkaniu wraz z naprawami tynku, tapetowanie ścian z częstotliwością wynikającą z własności techniczno-estetycznych tapet. Malowanie okien i drzwi, mebli wbudowanych, ścian i podłóg przeznaczonych do malowania oraz grzejników, zlewozmywaków, wanien, rur i innych urządzeń przeznaczonych do malowania,
  13) cyklinowanie lub szlifowanie posadzek z parkietu mozaikowego, deszczułek itp. w mieszkaniu,
  14) zamontowanie nawietrzaków okiennych, w przypadku zakłócenia działania wentylacji grawitacyjnej w wyniku braku infiltracji powietrza w lokalu.

 2. Poza wymienionymi naprawami osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są do likwidacji na swój koszt skutków zniszczeń powstałych z ich winy lub winy osób, którym udostępniły lokal oraz w związku z niewykonaniem ciążących na nich obowiązków.

 3. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków osób posiadających tytuł prawny do lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko na zlecenie tych osób, za odpłatnością poza opłatami eksploatacyjnym za użytkowanie lokalu. Odnosi się to również do najemców.

 4. W razie nie wywiązania się w/w osób (użytkowników) z obowiązków wynikających z § 9 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu, Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu ma prawo przeprowadzić te naprawy na ich koszt. Koszt naprawy obciąża konto opłat eksploatacyjnych mieszkania (lokalu).

 5. Piwnice służą do przechowywania wyłącznie zapasów na użytek własny.

 6. W pomieszczeniach ogólnego użytku przechowywanie starych mebli i przedmiotów tworzących bałagan i zagrożenie oraz urządzanie warsztatów i klubów jest niedozwolone.

 7. Pomieszczenia wózkowni służą wyłącznie do przechowywania wózków dziecinnych, sanek, rowerów, nart itp.

 8. Wszelkie spory wynikłe z korzystania pomieszczeń wspólnych rozstrzyga Administracja Osiedla.

 9. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są udostępnić lokal w celu dokonania przeglądów okresowych stanu technicznego budynku i instalacji oraz odczytów zużycia energii cieplnej i wody. Spółdzielnia nie ma obowiązku indywidualnego powiadamiania o zamiarze dokonania w/w czynności.

 10. W przypadku odmowy przez użytkownika udostępnienia lokalu w celu dokonania przez Spółdzielnię napraw wewnątrz lokali, o których mowa w § 9 ust. 1, wszelkie szkody wynikłe na tym tle obciążają użytkownika, który odmówił wykonania napraw i nie udostępnił lokalu w celu dokonania tych napraw przez Spółdzielnię.

§ 10

 1. Przeróbki w mieszkaniu, obejmujące przebudowę, zmianę kolorystyki, balkonów i loggi, zakładanie krat w oknach, mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Administracji Osiedla na koszt osób posiadających tytuł prawny do lokalu. Pozostałe przeróbki typu wymiana stolarki okiennej, stawianie i rozbieranie ścianek działowych, instalowanie dodatkowych kranów i innych urządzeń sanitarnych, krycie przewodów wodno-kanalizacyjnych, wymagają zgłoszenia do Administracji Osiedla. Koszty przeróbek nie są ewidencjonowane przez Spółdzielnię.

 2. Zabrania się przerabiania instalacji wentylacyjnej, montowania wszelkich mechanicznych urządzeń wentylacyjnych w istniejących kanałach wentylacyjnych.

 3. Za straty wynikłe z tytułu niewłaściwie dokonanych przeróbek, winę w stosunku do Spółdzielni i osób trzecich ponosi lokator dokonujący tych przeróbek.

 4. Remonty i modernizacje w mieszkaniu związane z hałaśliwymi robotami uciążliwymi dla współmieszkańców mogą być wykonywane tylko w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 20.00.

 5. Montaż klimatyzatora wymaga zgody Administracji Osiedla, wydanej po spełnieniu przez zainteresowanego poniższych warunków:
  1) Zgoda współwłaściciela lokalu bezpośrednio sąsiadującego z miejscem montażu klimatyzatora (z uwagi na występujący szum wentylatora).
  2) Przedstawienie propozycji lokalizacyjnej z dokładnym określeniem miejsca i sposobu jego montażu wraz z trasą i sposobem ułożenia przewodów połączeniowych.
  3) Klimatyzator musi spełniać warunki podane w Polskiej Normie PN-B-02151-02:1987, w której poziom hałasu przenikającego do mieszkań, a pochodzącego od urządzeń klimatyzatora nie może przekraczać 40dB w ciągu dnia, oraz 30dB w ciągu nocy.
  4) Dopuszcza się montaż klimatyzatorów tylko na loggiach lub balkonach.
  5) Montaż klimatyzatora musi zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową i odpowiednimi atestami, profesjonalnie przez firmę specjalistyczną zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadą montażu tego typu urządzeń. Zabrania się odprowadzania skroplin bezpośrednio na posadzkę balkonu, loggii lub na elewację!
  6) Odprowadzenie wody – skroplin do pojemników na skropliny systematycznie opróżnianych.
  7) Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów na elewacji budynku; Instalacji rozprowadzającej nie wolno chować w ściany zewnętrzne budynku. Przejścia przez ściany powinny posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną.
  8) Zasilanie elektryczne podłączyć do instalacji lokalu.
  9) Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się rozwiązań prowizorycznych , tymczasowych).
  10) Montaż klimatyzatora należy zgłosić do odbioru technicznego do odpowiedniej Administracji Osiedla w terminie 14 dni od momentu zamontowania.
  11) Firma specjalistyczna dokonująca montażu powinna:
  przedstawić odpowiednie świadectwa wyrobu na rurociągi,
  poddać rurociągi łączące jednostki próbie szczelności po czym dokonać rozruchu klimatyzatora, sporządzając z obu tych czynności protokół,
  po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia poddać badaniom stanu izolacji, a urządzenia pomierzyć pod katem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
  12) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy:
  osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu nie zgłosi klimatyzatora do odbioru technicznego montażu klimatyzatora do przynależnej mu administracji,
  zamontowany klimatyzator lub sposób jego montażu nie będzie spełniał warunków technicznych,
  zamontowany klimatyzator stał się powodem naruszenia zasad współżycia społecznego mieszkańców.
  13) Wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z awarii, pracy oraz sposobu montażu klimatyzatora obciążają bezpośrednio osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu (np. zniszczenie struktury elewacji lub zabrudzenie elewacji i w związku z tym konieczna renowacja lub malowanie).
  14) Dysponent lokalu zobowiązany jest na wezwanie Spółdzielni do dokonania demontażu zewnętrznej części klimatyzacji w przypadkach uzasadnionych względami prawnymi lub eksploatacyjnymi. W przypadku nie dostosowania się do powyższych zobowiązań Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego demontażu zewnętrznej części klimatyzacji na koszt osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu.
  15) Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne występowanie w lokalu wilgoci, zagrzybienia lub alergii lokatorów.

§ 11

Nie wolno naprawiać we własnym zakresie bezpieczników znajdujących się poza obrębem mieszkania (na klatkach schodowych, w piwnicach itp.)

§ 12

W piwnicach nie wolno instalować żadnych dodatkowych gniazd i punktów świetlnych bez zgody Administracji. Wykonany za zgodą Administracji punkt świetlny musi być również przez nią odebrany. Instalacje domofonowe mogą być wykonywane samodzielnie przez lokatorów pod warunkiem uzgodnienia projektu z Administracją i dokonania jej odbioru przez upoważnionego pracownika Spółdzielni.

§ 13

 1. Zabronione jest instalowanie na dachach domów anten telewizyjnych, radiowych oraz innych urządzeń bez zgody Administracji Osiedla. Za straty powstałe przy montażu tych urządzeń (uszkodzenia dachu, rynien itp.) odpowiedzialne są osoby, które straty spowodowały.

 2. Samowolne wchodzenie na dachy budynków bez zgody Administracji Osiedla jest surowo zabronione.

§ 14

Na okres zimy osoby posiadające tytuł prawny do lokalu (użytkownicy) obowiązani są do:

 1. Zabezpieczenia mieszkań (lokali) przed utratą ciepła poprzez uszczelnianie drzwi i okien, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględniane reklamacje z tytułu ewentualnego niedogrzewania pomieszczeń.

 2. Zapobiegania stratom ciepła, poprzez zamykanie drzwi wejściowych i okien w pomieszczeniach wspólnych oraz przynależnych.

 3. Usuwania zalegającego śniegu z balkonów, loggii, balkono-tarasów, parapetów zaokiennych oraz do usuwania powstałych przy nich sopli lodu.

 4. Zapewnienia odpowiedniego ogrzewania i przewietrzania lokali.

§ 15

Zabrania się zastawiania dojść do wodomierzy, gazomierzy, głównych zaworów wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych znajdujących się w mieszkaniach (lokalach użytkowych) lub piwnicach (zastawianie meblami, półkami itp.), do których dostęp winien być umożliwiony przedstawicielowi Spółdzielni o każdej porze.

§ 16

 1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokali mają obowiązek natychmiastowego zgłoszenia do Administracji Osiedla wszelkich awarii urządzeń i instalacji zarówno użytkowanych przez nich pomieszczeń jak i poza ich obrębem.

 2. W przypadku awarii urządzeń gazowych, elektrycznych, wod.-kan., c.o., c.w., należy ponadto powiadomić odpowiednie pogotowie techniczne.

 3. Korzystający z dźwigów osobowych (wind) winni przestrzegać instrukcji użytkownika tych urządzeń. Wszelkie zauważone usterki w działaniu wind winny być natychmiast zgłaszane do pogotowia dźwigowego lub do Administracji Osiedla.

 4. W przypadku przeprowadzania dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji należy udostępnić wszystkie pomieszczenia wskazane przez Administrację Osiedla.

 5. Osoby posiadające tytuł prawny do lokali mają bezwzględny obowiązek stosowania zaleceń pokontrolnych wynikających z przepisów prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów.

§ 17

Administracja Osiedla lub osoby przez nią upoważnione uprawnione są do kontroli stanu technicznego lokalu i urządzeń oraz ewidencji osób.

IV. PRZEPISY W ZAKRESIE HIGIENY I ESTETYKI DOMÓW I OTOCZENIA

§ 18

Wszystkie osoby bez względu na tytuł prawny do lokalu, użytkownicy, mieszkańcy obowiązani są przestrzegać higieny, porządku i czystości zarówno w mieszkaniach (lokalach) i pomieszczeniach oddanych do ich wyłącznego użytku jak i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (pralnie, suszarnie, korytarze piwniczne itp.) oraz na terenie całego osiedla, przeciwstawiając się wszelkim przejawom marnotrawstwa i dewastacji mienia spółdzielczego.

§ 19

 1. Utrzymanie porządku i czystości na klatkach schodowych należy do obowiązków mieszkańców za wyjątkiem pomieszczeń wspólnego użytku wymienionych w § 8 ust. 3.

 2. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na wniosek użytkowników lokali, stanowiących co najmniej 51% lokali danej klatki schodowej, może podjąć uchwałę o zleceniu sprzątania klatki schodowej firmie zewnętrznej i wprowadzeniu stosownego czynnika opłat eksploatacyjnych dla grupy mieszkań, których uchwala będzie dotyczyła.

 3. Sposób sprzątania (dyżury lub zlecenia) w poszczególnych budynkach ustalają mieszkańcy między sobą.

 4. Pełniący dyżur obowiązany jest do zamiatania i mycia klatki schodowej i korytarzy z uwzględnieniem posadzek, ścian, okien, balustrad itp.

§ 20

Celem utrzymania porządku w obrębie nieruchomości zabronione jest:

 1. wyrzucanie przez okna i z balkonu śmieci, niedopałków itp.,

 2. wyrzucanie śmieci gdzie indziej aniżeli do specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemników, pamiętając jednocześnie o nie zaśmiecaniu pomieszczeń śmietnikowych i każdorazowym zamykaniu klap od pojemników,

 3. wyrzucanie do muszli klozetowej przedmiotów i odpadów, powodujących zapychanie kanalizacji,

 4. czyszczenia obuwia, wózków dziecięcych, rowerów, sanek itp. na klatkach schodowych i korytarzach oraz ich przetrzymywanie w w/w miejscach,

 5. rysowanie, pisanie, drapanie itp. ścian (elewacji) budynków,

 6. niszczenie zieleni, łamanie drzewek, krzewów,

 7. urządzanie ogródków kwiatowych bez zgody Administracji Osiedla, dotyczy to również nasadzania drzewek i krzewów na terenach osiedli,

 8. trzepanie dywanów, chodników, pościeli, ubrań oraz opróżnianie pochłaniaczy odkurzaczy na balkonach, loggiach i klatkach schodowych,

 9. wysypywanie śmieci pochodzących z odpadów gospodarstwa domowego do koszy parkowych ustawionych przy budynkach, placach zabaw lub alejkach,

 10. ustawiania samochodów na trawnikach, chodnikach uniemożliwiając przejście pieszym oraz dostęp do budynków, a w szczególności dojazdów do altan śmietnikowych i pomieszczeń zsypów,

 11. nie wolno przetrzymywać motocykli, motorowerów i skuterów na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, w wózkowniach, pralniach i suszarniach itp. oraz na chodnikach,

 12. należy do minimum ograniczyć hałas związany z uruchamianiem silników w samochodach i motocyklach (skuterach).

§ 21

Mieszkaniec, któremu przywieziono produkty żywnościowe, meble itp. winien natychmiast po rozładunku uprzątnąć zanieczyszczony teren.

§ 22

Trzepanie i czyszczenie dywanów, pościeli itp. może odbywać się wyłącznie na terenie do tego przeznaczonym tylko w dni powszednie w godz. pomiędzy 6.00 – 22.00.

§ 23

 1. Kwiaty umieszczone w oknach oraz na balkonach (loggiach) winny być zabezpieczone przed wypadnięciem.

 2. Podlewanie kwiatów na balkonach i parapetach okiennych winno odbywać się z umiarem, tak, aby woda nie zalewała ścian i nie niszczyła elewacji.


V. PRZEPISY W ZAKRESIE PRANIA I SUSZENIA BIELIZNY

§ 24

 1. Z pralek domowych należy korzystać w sposób możliwie najmniej zakłócający spokój sąsiadów.

 2. Z pralni i suszarni domowych może korzystać każdy mieszkaniec w kolejności uzgodnionej z innymi mieszkańcami i osobą, która przyjęła na siebie obowiązek przechowywania kluczy.

 3. Z urządzeniami pralni należy obchodzić się z należytą starannością, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia.

 4. W czasie prania należy pomieszczenie pralni wietrzyć, aby ściany, stolarka, sufit i gniazdka elektryczne nie były narażone na zawilgocenie.

 5. Rozciąganie sznurów pomiędzy drzewami w celu suszenia jest zabronione, suszenie na poręczach klatek schodowych jest także niedopuszczalne.

 6. Po ukończeniu prania, pomieszczenia pralni i suszarni należy doprowadzić do należytego stanu oraz dokonać opłat za zużyte media (wodę, gaz).

 7. W pralni nie wolno prać w celach zarobkowych.

 8. Należy przyjąć zasadę, że korzystanie z pralni powinno trwać nie dłużej niż 2 doby.

 9. Spory wynikające z użytkowania pomieszczeń wspólnych rozstrzyga Administracja osiedla poprzez opracowanie harmonogramu użytkowania tych pomieszczeń.

VI. PRZEPISY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW DOMU (OSIEDLA)

§ 25

 1. Zgodne współżycie wszystkich mieszkańców uzależnione jest wyłącznie od samych mieszkańców, przestrzegania przepisów w zakresie porządku publicznego, wzajemnej pomocy i nie zakłócania sobie spokoju.

 2. Zabrania się gromadzenia się osób na klatkach schodowych, wiatrołapach, korytarzach piwnicznych i prześwitach.

 3. Zabrania się grilowania na balkonach.

 4. Zabrania się palenia papierosów w windach i na klatkach schodowych.

 5. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci, jak hałasowanie, brudzenie ścian (rysowanie na ścianach) niszczenie urządzeń i instalacji, wybijanie szyb oraz niszczenie trawników, kwiatów, krzewów, drzew i urządzeń do zabaw odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.

 6. Za wyrządzone szkody rodzice i prawni opiekunowie będą obciążani kosztami naprawy wyrządzonych szkód.

 7. Korzystanie z urządzeń zabawowych przez dzieci do 7 lat powinno się odbywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej (rodziców lub opiekunów).

 8. Zabrania się głośnego nastawiania odbiorników radiowych, telewizyjnych, gramofonów, magnetofonów itp., jak również głośnej gry na instrumentach w godz. 22.00 – 7.00, natomiast w godz. 7.00 – 22.00 zabrania się nastawiania wymienionych odbiorników i gry na instrumentach o natężeniu dźwięku zakłócającym spokój sąsiadom.

 9. W godzinach 22.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna.

 10. Zabrania się prowadzenia głośnych i uciążliwych prac w dni świąteczne.

 11. Zabrania się przetrzymywania i dokarmiania wszelkich zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku, w tym na korytarzach piwnicznych i klatkach schodowych.

 12. Zabrania się dokarmiania ptaków na parapetach i balkonach.

 13. Szafki reklamowe i szyldy w bramach, na murach domów i w terenie mogą być instalowane jedynie po otrzymaniu zgody od Administracji Osiedla.

 14. Umieszczanie wszelkich reklam i ogłoszeń na terenie osiedla bez zgody Administracji osiedla jest zabronione.

§ 26

 1. Niedozwolona jest hodowla i przetrzymywanie zwierząt gospodarczych i ptactwa domowego w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach i pomieszczeniach wspólnego użytku.

 2. Dopuszcza się posiadanie w mieszkaniach psa, kota oraz innych drobnych zwierząt niezagrażających zdrowiu mieszkańców i niezakłócających spokoju.

 3. Wszystkie psy na terenie osiedla oraz na klatkach schodowych, korytarzach lub innych miejscach wspólnego użytku należy prowadzać na smyczy i w kagańcu.

 4. Zabrania się wprowadzania psów na teren, gdzie usytuowane są urządzenia zabawowe, sportowe, rekreacyjne.

 5. Właściciel psa obowiązany jest usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez psa w miejscach przeznaczonych do publicznego (wspólnego) użytku jak: ulice chodniki, parkingi, zieleńce, korytarze i klatki schodowe, kabiny dźwigów osobowych, korytarze piwniczne itp.

 6. Za zanieczyszczenia lub uszkodzenia klatek schodowych, zieleńców i innych urządzeń ogólnych przez psy i koty odpowiadają właściciele zwierząt.

 7. Właściciel psa obowiązany jest do posiadania aktualnego świadectwa szczepienia swojego psa przeciwko wściekliźnie.

 8. Niedozwolone jest celowe przetrzymywanie szczekających psów na balkonach.

VII. PRZEPISY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

§ 27

 1. W razie wybuchu pożaru bez względu na jego rozmiar należy natychmiast zawiadomić telefonicznie straż pożarną i najbliższy komisariat Policji wskazując miejsce pożaru.

 2. Zabrania się przechowywania w mieszkaniach, piwnicach i innych pomieszczeniach materiałów i przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych oraz żrących i cuchnących.

 3. Używanie otwartego ognia, rozniecanie ognia, palenie papierosów lub innych materiałów w piwnicach jak i w klatkach schodowych oraz w windach jest surowo zabronione.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 28

Ze względu na dobro ogółu mieszkańców, troskę o mienie spółdzielni oraz higienę w budynkach, każdy bez względu na tytuł prawny do lokalu (użytkownik) obowiązany jest umożliwić służbom technicznym osiedla wejście do mieszkania (lokalu) w celu wykonania naprawy lub usunięcia awarii instalacji i urządzeń technicznych w budynku.

§ 29

 1. W stosunku do użytkowników lokali nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu, Administracja Osiedla może stosować upomnienia.

 2. W razie uporczywego lub złośliwego przekraczania postanowień niniejszego regulaminu, Administracja Osiedla może kierować wnioski do sądu oraz składać wnioski do Rady Nadzorczej Spółdzielni o wykluczenie Członka ze Spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:
I. W § 9 ust.1 pkt 10 ppkt b otrzymuje brzmienie:

„ b. Naprawa lub wymiana izolacji przeciwwodnej powstałej z winy lokatora,

, posadzek cementowych, z płytek ceramicznych itp. wraz ich uszczelnianiem przeciwwodnym”,

Za przyjęciem wniosku do realizacji głosowało 8 członków komisji przeciw przyjęciu 2 członków, wstrzymało się od głosowania. 2 członków.

II. W § 25 ust.4 otrzymuje brzmienie :
„4. Zabrania się palenia papierosów w windach, na klatkach schodowych w oknach i balkonach.

Za przyjęciem wniosku do realizacji głosowało 2 członków komisji, przeciw przyjęciu 7 członków, wstrzymało się od głosowania 3 członków.

III. Rada Nadzorcza uchwałę w sprawie zmiany w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie powinna podjąć po uwzględnieniu zmiany zaproponowanej przez komisję .

Za przyjęciem wniosku do realizacji głosowało 12 członków komisji

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 za, podjęła uchwałę nr 26/9/2013 z dnia 10.09.2013 r. w sprawie w osiedlachSpółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie. zmiany w Regulaminie porządkudomowego Obowiązującego w wersji przedstawionej powyżej w protokole i zmianą zgłoszoną przez komisję GZM i I w § 9 ust. 1 pkt 10 ppkt b.

e) Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że w związku z uchwaleniem przez Walne Zgromadzenie w czerwcu br. zmian statutu a w szczególności dodania §§103a1 ,,103a2 ,103a3 ,103a4 ,103a5 zaistniała konieczność zmiany § 1 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla. Zapoznał członków Rady z poniżej przedstawionym projektem:

Uchwała Nr / / 2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………………… 2013 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 28 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie , stanowiącym załącznik do uchwały Nr 95/4/2012 z dnia 27 listopada 2012 r., wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organ samorządu osiedlowego Spółdzielni działa na podstawie postanowień § 103a-§103d Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.”

2) § 24 otrzymuje brzmienie:
„Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu …………………2013 r. Uchwałą Nr …../……/2013 r. , a jego postanowienia są wiążące dla wszystkich Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.”

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, z uwzględnieniem zmiany zawartej w uchwale Nr …………….. z dnia …………………………………. .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

Załącznik
do uchwały nr / / 2012
Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
z dnia .2013 r.

REGULAMIN
Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
i zasad ich wynagradzania

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organ samorządu osiedlowego Spółdzielni działa na podstawie postanowień §103a – 103d Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2

Terenem działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jest osiedle.

§ 3

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla stanowi stałą reprezentację ogółu mieszkańców Osiedla wobec władz Spółdzielni.

II. ZAKRES DZIAŁANIA RADY.

§ 4

Zadaniem Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organu samorządu spółdzielczego jest współdziałanie z Administracją Osiedla, Zarządem i Radą Nadzorczą oraz instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w Osiedlu w zakresie zaspakajania potrzeb wynikających ze wspólnego zamieszkiwania w Osiedlu.

Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:

 1. uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej osiedla,

 2. uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury,

 3. uchwalenie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu,

 4. opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika osiedla i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,

 5. rozpatrywanie odwołań mieszkańców od decyzji kierownika administracji osiedla i domu kultury

 6. rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,

 7. wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności społeczno- wychowawczej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek społeczno-wychowawczych w osiedlu,

 8. podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalnych,

 9. organizowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej,

 10. współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,

 11. występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,

 12. współpraca z innymi radami przedstawicieli nieruchomości osiedla,

 13. rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,

 14. dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno-wychowawczego w ramach planów gospodarczych nieruchomości i osiedla,

 15. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może żądać od Administracji i domu kultury udostępnienia jej wszystkich dokumentów dotyczących jej Osiedla oraz wykonania ich kserokopii, które stanowić będą załączniki do protokołu Rady, jej prezydium lub komisji, jak również żądać szczegółowych pisemnych wyjaśnień w sprawach budzących wątpliwości,

 16. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo opiniować opracowywane przez Radę Nadzorczą regulaminy.


III. ZASADY CZŁONKOSTWA W RADZIE

§ 5

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w poszczególnych nieruchomościach Osiedla.

 2. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa w przypadku wyboru 50% + 1 przedstawicieli nieruchomości Osiedla.

 3. Członkowie Spółdzielni, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, wybierają 1 przedstawiciela do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na okres 3 lat.

 4. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zamiany mieszkania na mieszkanie położone na terenie innej nieruchomości.

 5. Ponadto przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może być odwołany przez członków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, przed upływem okresu na jaki został wybrany zwykłą większością głosów, na wniosek 1/3 członków w danej nieruchomości.

 6. W wypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, na miejsce przedstawiciela Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla , który utracił mandat, członkowie, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, dokonują wyboru – do końca kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – innego przedstawiciela.

§ 6

 1. Kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla trwa 3 lata i biegnie od dnia pierwszego posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu, do dnia poprzedzającego dzień pierwszego posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla następnej kadencji, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Regulaminu.

 2. Pierwsza kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla biegnie od dnia wyboru przedstawicieli dokonanego po uchwaleniu Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

 3. Posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony na piśmie inny członek Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w terminie 30 dni od daty jej wyboru.

IV. WYBORY DO RADY.

§ 7

 1. Wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dokonuje się na zebraniu członków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.

 2. Zebranie zwołuje Zarząd Spółdzielni na dzień przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 3 lat od rozpoczęcia kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

 3. O czasie i miejscu zebrania członkowie są zawiadamiani na 7 dni przed jego terminem, poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych w danej nieruchomości, na boksie garażowym lub na drzwiach wejściowych do lokalu użytkowego.

 4. W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, zwołuje się na żądanie członków nieruchomości kolejne zebranie.

§ 7a

Członkowie posiadający tytuł prawny do samodzielnego (wolnostojącego) lokalu użytkowego mogą skorzystać z prawa członkostwa w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w przypadku złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania Zarządu.

§ 8

 1. Wszystkim członkom Spółdzielni uprawnionym do wzięcia udziału w zebraniu wydawane są mandaty uprawniające do udziału w wyborach.

 2. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w zebraniu jednej nieruchomości i przysługuje mu jeden głos.

 3. Członkowie małoletni biorą udział w zebraniu przez swoich ustawowych przedstawicieli lub kuratorów.

 4. Członkowie – osoby fizyczne mogą brać udział w zebraniu tylko osobiście.

 5. Członkowie – osoby prawne biorą udział w zebraniach przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka. Członkowie – osoby prawne mogą delegować swojego przedstawiciela do jednego zebrania.

§ 9

 1. Zebranie członków, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, otwiera przedstawiciel Zarządu Spółdzielni lub osoba przez niego upoważniona.

 2. Otwierający zebranie zarządza wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania spośród członków danej nieruchomości.

 3. Zebranie członków, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, powołuje w Komisję Skrutacyjną, składającą się z co najmniej 2 członków, dla wykonania czynności związanych z obsługą głosowania.

§ 10

Wybory oraz odwoływanie przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla odbywają się w głosowaniu jawnym.

§ 11

 1. Kandydatów do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgłaszają członkowie obecni na zebraniu do przewodniczącego zebrania uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.

 2. Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w danej nieruchomości.

 3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.

 4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.

§ 12

 1. Z zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania.

 2. Protokoły z zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, przechowuje Administracja Osiedla.

§ 13

Obsługę zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, prowadzi Administracja Osiedla.

1. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY

§ 14

 1. Dla sprawniejszego wykonywania swoich zadań Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wy­biera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza oraz powołuje stałe komisje: rewizyjną, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, społeczno-wychowawczą lub inne według potrzeb.

 2. W razie potrzeby Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może powołać również komisje dla wykonania określonych zadań. Komisje składają się z minimum 3 członków.

 3. Komisje nie mogą podejmować uchwał. Wnioski, opinie i postulaty przewodniczący komisji przedstawiają na plenarnym posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, która po rozpatrzeniu podejmuje odpowiednie uchwały.

§ 15

 1. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji stanowią Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

 2. Do obowiązków Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy organizowanie pracy Rady, a w szczególności:
  – opracowywanie projektów planów pracy Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i spra­wozdań z jej działalności,
  – koordynowanie prac komisji oraz rozpatrywanie wniosków przez nie zgłoszonych,
  – wyznaczanie terminów i ustalanie porządku obrad posiedzeń rady, przygotowywanie materiałów na posiedzenia,
  – zbieranie wniosków i opinii z poszczególnych nieruchomości w celu ustalenia planów gospodarczych osiedla w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności społeczno-wychowawczej i kulturalnej.

 3. Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa kolegialnie.

 4. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, a w razie jego nieobecności zastępca , kieruje pracami Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, utrzymuje stałą łącz­ność z Kierownictwem Administracji, Radą i Zarządem Spółdzielni.

2. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ

§ 16

 1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, a w razie jego nie­obecności zastępca.

 2. Posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i Prezydium odbywają się w miarę potrzeb.

 3. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w razie jego nieobecności zastępca obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady:
  1/ na wniosek 1/3 członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  2/ na wniosek Zarządu Spółdzielni,
  3/ na wniosek Rady Nadzorczej.

 4. W przypadkach wymienionych w ust. 3 posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 17

 1. Termin i porządek obrad Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ustala Prezydium.

 2. Na wniosek uprawnionych do zwołania posiedzenia w myśl § 16 ust. 3 w porządku obrad posiedzenia powinny być zamieszczone wskazane przez nich sprawy.

 3. Na posiedzeniu, przed zatwierdzeniem porządku obrad, przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może zgłosić przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§ 18

 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, zawierające termin, miejsce i porządek obrad powinno być dostarczone na piśmie członkom Rady najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

 2. Członkowie Osiedla powinni być zawiadamiani o terminie, miejscu i porządku obrad Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przez wywieszenie zawiadomienia w Administracji Osiedla oraz tablicach osiedlowych.

§ 19

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może odbywać posiedzenia przy obecności więcej niż połowy członków /quorum/.

 2. W razie braku quorum koniecznego do rozpoczęcia posiedzenia, posiedzenie jest zwoływane przez Prezydium Rady w innym termin.

 3. W razie braku quorum koniecznego do kontynuowania rozpoczętego posiedzenia, prowadzący obrady zarządza przerwę w obradach i wyznacza termin drugiej części posiedzenia.

§ 20

 1. W posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
  1.członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni,
  2. przedstawiciele Administracji Osiedla.

 2. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność.

 3. Obradom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo przysłuchiwać się każdy członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w Osiedlu.

§ 21

 1. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zatwierdzane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

 2. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla są ważne, jeżeli były objęte porządkiem obrad.

 3. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla powinny być odrębnymi dokumentami podpisanymi przez przewodniczącego Rady lub jego zastępcę i sekretarza Rady.
  Treść uchwały powinna być odzwierciedlona w protokole obrad Rady. Uchwała powinna określać termin wejścia w życie.

 4. Uchwały zatwierdzone zgodnie z wymogami ust. 1-3, Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przekazuje w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia Zarządowi Spółdzielni.

 5. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wywieszane są w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Administracji Osiedla przez okres 30 dni z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

 6. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla mogą być uchylone uchwałą Rady Nadzorczej, o ile są niezgodne z przepisami prawa i Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylanie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

§ 22

 1. Posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej Prezydium są protokołowane. Protokoły podpisują: Przewodniczący i Sekretarz Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

 2. Obsługę techniczną Rady prowadzi Administracja Osiedla.

 3. Przechowywanie dokumentów Rady zabezpiecza Administracja Osiedla.

 4. Jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa w ust. 1, lub jego potwierdzoną za zgodność kopię, Kierownik Administracji Osiedla przekazuje do Biura Zarządu Spółdzielni /Sekcja Samorządowa/ następnego dnia po zatwierdzeniu protokołu przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 23

 1. Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
  1) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
  2) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  3) członkom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 2. W przypadku, gdy członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady i komisji , wynagrodzenie to nalicza się proporcjonalnie do ilości odbytych posiedzeń w danym miesiącu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 24

Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu ——– 2013 r. Uchwałą Nr / /2012 r. , a jego postanowienia są wiążące dla wszystkich Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – za podjęła uchwałę nr ……/ ……/2013 z dnia 10.09.2013 r. w zmiany Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 21 za podjęła uchwałę nr 27/5/2013 z dnia 10.09.2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole

f) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 5.09.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

UCHWAŁA Nr ……… / ……….. /2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………..

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 22/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 18.07.2013 r. w sprawie korekty planu rzeczowego w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES 017 (wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w budynkach przy ulicy Sympatycznej 2, Sympatycznej 4).

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 36 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr 22/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 18.07.2013 r. w sprawie korekty planu rzeczowego w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES 017 (wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w budynkach przy ulicy Sympatycznej 2, Sympatycznej 4).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do uchwały Rady Nadzorczej z dnia ………. Nr …………Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchylającej uchwałę Nr 22/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
z dnia 18.07.2013 r.

Uchwała podjęta przez RPNO jest ekonomicznie nieuzasadniona.
W osiedlu „Skarpa” upłynął okres legalizacji wszystkich wodomierzy w budynkach całego osiedla i tym samym zasadna jest jednoczesna wymiana wszystkich wodomierzy, tym bardziej,
że nieruchomości posiadają wolne środki finansowe na funduszach remontowych poszczególnych nieruchomości i wymiana mogłaby nastąpić w całym osiedlu już w roku 2014-2015.
Rozliczenie niebilansującej się wody występuje w skali osiedla i efekt wymiany wodomierzy powinien być widoczny po dokonaniu wymiany w całym osiedlu. Wymiana wodomierzy w kilku budynkach nie będzie skutkować zmniejszeniem ilości niebilansującej się wody w osiedlu.
Koszt robót uzyskany w wyniku przetargu dotyczącym 6 budynków (z 50 w osiedlu) będzie wyższy od ceny uzyskanej w przetargu dla całego osiedla. Przy ogłaszaniu przetargów nieruchomościami mogą zostać wybrani różni wykonawcy na jednym osiedlu, przez co programy dotyczące odczytu i przesyłu danych będą niekompatybilne.
Wymiana wodomierzy powinna nastąpić w pierwszym kwartale roku (nie w ostatnim), z uwagi na datę legalizacji wodomierza (rok produkcji).

Uchwała Nr 22 /2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa*
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 18.07.2013 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowego w pozycji fundusz remontów w nieruchomości ES 017.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości rozszerza zakres robót na 2013 rok dotyczących funduszu remontowego nieruchomości ES 017:
– wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w budynkach przy ulicy Sympatycznej 2 i Sympatycznej 4.
Koszt robót zostanie pokryty ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym nieruchomości ES 017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych i członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się od glosowania odmówiła podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 23/2013 Rady Przedstawicieli
Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 18.07.2013 r. w sprawie korekty planu rzeczowego w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES 016 (wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w budynkach przy ulicy Sympatycznej 8, Sympatycznej 10, Radości 10, Radości 12) uznając argumenty przedstawione przez Zarząd za nie wystarczające .

g) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 5.09.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

UCHWAŁA Nr ……… / ……….. /2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………..

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 23/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 18.07.2013 r. w sprawie korekty planu rzeczowego w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES 016 (wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w budynkach przy ulicy Sympatycznej 8, Sympatycznej 10, Radości 10,
Radości 12).

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 36 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr 23/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 18.07.2013 r. w sprawie korekty planu rzeczowego w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES 016 (wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w budynkach przy ulicy Sympatycznej 8, Sympatycznej 10, Radości 10, Radości 12).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do uchwały Rady Nadzorczej z dnia ………. Nr …………Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchylającej uchwałę Nr 23/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 18.07.2013 r.

Uchwała podjęta przez RPNO jest ekonomicznie nieuzasadniona.
W osiedlu „Skarpa” upłynął okres legalizacji wszystkich wodomierzy w budynkach całego osiedla i tym samym zasadna jest jednoczesna wymiana wszystkich wodomierzy, tym bardziej,
że nieruchomości posiadają wolne środki finansowe na funduszach remontowych poszczególnych nieruchomości i wymiana mogłaby nastąpić w całym osiedlu już w roku 2014-2015.
Rozliczenie niebilansującej się wody występuje w skali osiedla i efekt wymiany wodomierzy powinien być widoczny po dokonaniu wymiany w całym osiedlu. Wymiana wodomierzy w kilku budynkach nie będzie skutkować zmniejszeniem ilości niebilansującej się wody w osiedlu.
Koszt robót uzyskany w wyniku przetargu dotyczącym 6 budynków (z 50 w osiedlu) będzie wyższy od ceny uzyskanej w przetargu dla całego osiedla. Przy ogłaszaniu przetargów nieruchomościami mogą zostać wybrani różni wykonawcy na jednym osiedlu, przez co programy dotyczące odczytu i przesyłu danych będą niekompatybilne.
Wymiana wodomierzy powinna nastąpić w pierwszym kwartale roku (nie w ostatnim),

Uchwała Nr / 23/ 2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spłodzeni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 18.07.2013 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowego w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES 016.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości rozszerza zakres robót na 2013 rok dotyczących funduszu remontowego nieruchomości ES 016:
– wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w budynkach przy ulicy Sympatycznej 8, Sympatycznej 10, Radości 10, Radości 12.
Koszt robót zostanie pokryty ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym nieruchomości ES 016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych i członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się od glosowania odmówiła podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 23/2013 Rady Przedstawicieli
Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 18.07.2013 r. w sprawie korekty planu rzeczowego w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES 016 (wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w budynkach przy ulicy Sympatycznej 8, Sympatycznej 10, Radości 10, Radości 12) uznając argumenty przedstawione przez Zarząd za nie wystarczające.

Ad. 3
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z poniżej przedstawioną informacją

W tym miejscu w protokole umieszczono – Informację na temat realizacji wniosków zgłoszonych na Walny Zgromadzeniu odbytym w terminie od 6.05.2013 r do 5.06.2013 r.

Członkowie Rady Nadzorczej do przedstawionej informacji dotyczącej sposobu realizacji wniosków nie zgłosili uwag.

Ad.4

Przewodniczący Komisja Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 5.09.2013 r. z poniżej przedstawioną analizą działalności gospodarczo – finansowej za I półrocze 2013 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:

– Zestawienie kosztów i przychodów za I półrocze 2013 r.
– Działalność eksploatacyjna za I półrocze 2013 r.
– Eksploatacja za I półrocze 2013 r. ( bez kosztów Zarządzania) SM Czuby
– Konserwacja bieżąca za I półrocze 2013 r.
– Fundusz remontowy za I półrocze 2013 r. ( zbiorówka )
– Działalność kulturalno – oświatowa za I półrocze 2013 r.
– Koszty zarządzania za I półrocze 2013 r.
– Zatrudnienie i fundusz płac za I półrocze 2013 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i specjalistę ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji przedstawioną analizę przyjęli.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu i zastępcę prezesa ds. finansowych i po dyskusji przedstawioną powyżej analizę przyjęła większością głosów – 20 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 2.07.2013 r. został przyjęty bez uwag. Jednomyślnie 21 za.


Ad. 6

a) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 5.09.2013 r. z poniżej przedstawionym wnioskiem z dnia 27.06.2013 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa w brzmieniu:


Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
wm.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” występuje do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby” w Lublinie tj. w§ 14 ust. 1: „Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w osiedlu …….”.
zastąpić zapisem:
„Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w danej nieruchomości ……”, tam gdzie warunki techniczne na to zezwalają.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowiłam, zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by zajęła następujące stanowisko w sprawie wniosku Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa:

Rada Nadzorcza SM Czuby postanowiła nie wprowadzać zmiany do Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby” w Lublinie zaproponowanej przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” pismem z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wprowadzenie zmiany w zakresie rozliczenia wody niebilansującej się wymaga przeprowadzenia analizy rozliczenia w zasobach osiedli opomiarowanych wodomierzami z odczytem radiowym oraz osiedli opomiarowanych wodomierzami z odczytem tradycyjnym.
Analiza taka zostanie przeprowadzona po rozliczeniu wody za 2013 r.

Ponadto należy przypomnieć, że postanowienie Regulaminu (§ 14 ust. 1a), o treści zbieżnej z przedstawianą propozycją, zostało uchylone uchwałą nr 59/8/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zmiany w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 21 za postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku do czasu zapoznania się projektem uchwały w sprawie zmian Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby” w Lublinie, uwzględniającym propozycję zapisów zawartych we wniosku Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa oraz z analizą niebilansującej się wody w poszczególnych osiedlach.

b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, ze członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 5.09.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– pismo z dnia 05 lipca 2013 skarga na działalność zarządu w związku z decyzją Zarządu dotycząca najmu lokalu użytkowego przy ul. Dziewanny – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– Informację dotyczącą postępowania Spółdzielni i chronologia zdarzeń związanych z rozliczeniem z poprzednim najemcą oraz przeprowadzeniem wyboru ofert i wynajęciem lokalu użytkowego przy ul. Dziewanny

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by do osoby skarżącej wystosowała odpowiedz poniższej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Odpowiadając na pismo z dnia 05.07.2013 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po zapoznaniu się z dokumentami i przeanalizowaniu toku postępowania Spółdzielni nie potwierdziła zaniedbań Zarządu w przedmiotowej sprawie.
Wybór ofert i podpisanie umowy na wynajem lokalu przy ul. Dziewanny odbyło się zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 21 za, postanowiła do w/w wystosować odpowiedz w brzmieniu zaproponowanym przez komisję.

Ad. 7
Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem:

1. Członka zam. Dziewanny w osiedlu Ruta z dnia 22.08.2013 r. i 01.08.201- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe

– Ugodą zawartą w dniu 07.06.2010 r. pomiędzy w/w a spółdzielnią dot. rozliczenia z tytułu niedoboru zaliczki na wkład budowlany wynikającej z końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego – Ruta zespól I , spłaty normatywu oraz kosztów postepowania sadowego i postepowania egzekucyjnego- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe
– Informacją działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej w sprawie w/w – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe
– Decyzją Zarządu z dnia 18.06.2013 roku odstąpiono od naliczania 10% odsetek pod warunkiern uregulowania pozostałych 90% tj. 3.918,56 zł. w terminie do 31.07.2013 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe
– Decyzją Zarządu z dnia 16.07.2013 r. – zgoda na odstąpienie od naliczania odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat bieżących rat normatywu w kwocie 918,56 zł.. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe
– Decyzją Zarząd z dniu 06.08.2013 r. podtrzymał swoją decyzję z poprzedniego posiedzenia – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i po dyskusja jednomyślnie – 21 za. postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.08.2013 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, po przeanalizowaniu przedłożonych przez dział księgowości kredytowej i inwestycyjnej dokumentów dot. Pani zobowiązania wobec Spółdzielni wyjaśnia, co następuje:

 1. wyrokiem z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt ……. Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy zasądził wobec Pani na rzecz Spółdzielni kwotę 14.106,77 zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu;

 2. ugodą z dnia 7 czerwca 2010 r. zawartą pomiędzy Spółdzielnią a Panią oraz …………… zobowiązaliście się Państwo do spłaty zadłużenia objętego powołanym wyżej wyrokiem;

 3. Zarząd Spółdzielni, zgodnie z § 3 ust. 3 przedmiotowej ugody, dwukrotnie – w dniu 18 czerwca 2013 r. i 16 lipca 2013 r., wyraził zgodę na odstąpienie od naliczenia odsetek od bieżącej spłaty rat normatywu w wysokości 435,39 zł oraz 918,56 zł;

 4. Rada Nadzorcza Spółdzielni uznaje dotychczasowe działania Zarządu w przedmiotowej sprawie za w pełni zasadne. Trzeba podkreślić, że decyzja dotycząca spłaty odsetek od rat normatywu nie należy do Rady Nadzorczej Spółdzielni, a jedynie do Zarządu w ramach kompetencji określonych w § 93 Statutu Spółdzielni.

2. Członka wykluczonego ze spółdzielni zam. Różana w osiedlu Ruta z dnia 22 lipca 2013 r. dot. wyrażenia zgody na spłatę zadłużenia w terminie do końca roku – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią powyższego pisma i korespondencja dołączoną do pisma oraz po dyskusji jednomyślnie – 21` za, postanowiła do w/w wystosowała odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 lipca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie informuję, że Pani podanie dotyczące rozłożenia na raty zadłużenia zostało przekazane Zarządowi Spółdzielni jako organowi kompetentnemu do podejmowania działań w tej sprawie.

Decyzją z dnia 10.09.2013 r. Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na rozłożenie Pani zadłużenia na 4 rat płatnych miesięcznie, od 01.09.2013 r.
Przypominamy, że w przypadku uregulowania zadłużenia, będzie mogła Pani złożyć podanie o przywrócenie członkostwa w Spółdzielni.

3. Członka zam. Tymiankowa w osiedlu Łęgi z dnia 01.07.2013 r. – skarga na sąsiada utrudniającego zamieszkiwanie z uwagi na częste zalewanie oraz nadużywanie alkoholu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z w/w pismem oraz korespondencją prowadzoną w powyższej sprawie pomiędzy Administracją Osiedla i w/w postanowiła jednomyślnie – 21 za, wystosować na pismo z dnia 1.07.2013 r. odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 01 lipca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje , że Spółdzielnia wobec uciążliwego sąsiada podjęła już wszystkie możliwe i prawnie dopuszczalne działania zmierzające do wyeliminowania uciążliwych jego zachowań.

Przeprowadzała z w/w rozmowy dyscyplinujące, wzywała kilkakrotnie do usunięcia usterek instalacji wodno- kanalizacyjnej a niejednokrotnie sama je usuwała. Podjęła kroki zmierzających do usunięcia uciążliwego lokatora z zajmowanego przez niego mieszkania.
Mamy nadzieję ,że wszystkie te działania dadzą pożądane rezultaty a tym samym przyczynią się do wyeliminowania zalewania Pani mieszkania przez sąsiada.

Ad. 8
Członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali na temat wyborów przedstawicieli do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla .

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

Data opublikowania: 11:42, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2013