Protokół Nr 06/2013
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 25.06.2013 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Janczarek Roman, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech, Teresa Husarek,
Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Rupczewska Barbara, Siwek Dariusz,
Żak Waldemar, Bara Krzysztof, Augustowski Wiesław, Szyszkowska Dorota.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksplantacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot.
  a) wykluczenia ze Spółdzielni z uwagi na istniejące zaległości finansowe,
  b) wystąpienia z powództwem cywilnym o nakazanie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 3. Analiza działalności gospodarczo – finansowej SM „Czuby” za I kwartał 2013 r.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe,
  b) zobowiązania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta do zabezpieczenia środków finansowych na remont elewacji budynków Watykańska 6, 8, 10.
 5. Informacja na temat:
  a) ilości miejsc parkingowych realizowanych przez Gminę Lublin na terenie osiedli SM „Czuby”,
  b) zmian w prawie dot. wykorzystania funduszu remontowego,
  c) przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia,
  d) wyników kontroli przeprowadzonej w SM „Czuby” przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny pod względem sanitarno – epidemiologicznym.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 9.04.2013 r.
 7. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 9. Sprawy wniesione.

Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
A)
Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego zaproponowała by wnioski Zarządu dot. pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni członków , którzy posiadają zadłużenie wobec Spółdzielni rozpatrywane były zgodnie z przedłożonym wykazem:
W tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu o podjęcie na podstawie § 66 Statutu Spółdzielni – uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 1. Wniosek z dnia 06.08.2011 r. członka zam. przy ulicy Kawaleryjskiej w osiedlu Błonie, który na dzień 31.08.2011 r. członek posiada zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych i odsetek od nieterminowych opłat o łącznej wysokości 4.214,73 złotych,

  Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez syna w/w oraz po dyskusji jednomyślni – 21 za, przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu do dnia 31.12.2013 r. dając możliwość w/w wywiązania się ze złożonego zobowiązania dot. spłaty zadłużenia.

 2. Wniosek z dnia 17.01.2012 r. członka zam. przy ul. Szafirowej w osiedlu Poręba, który na dzień 31.12.2011 r. członek posiada zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych w łącznej wysokości 5.404,15 złotych

  Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez syna w/w oraz po dyskusji postanowiła większością głosów – 19 za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosowania przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu do dnia 31.10.2013 r. dając możliwość w/w wywiązania się ze złożonego zobowiązania dot. spłaty zadłużenia.

 3. Wniosek z dnia 04.09.2012 r. członka zam. przy ul. Stokrotki w osiedlu Ruta, który na dzień 31.08.2012 r. posiada zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych o łącznej wysokości 5.248,08 zł,

  Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez w/w oraz dyskusji postanowiła większością głosów – 20 za, przy 1 głosie przeciwnym przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu do dnia 31.12.2013 r. dając możliwość w/w wywiązania się ze złożonego zobowiązania dot. spłaty zadłużenia.

 4. Wniosek z dnia 04.09.2012 r. członka zam. przy ul. Bursztynowej w osiedlu Poręba, który na dzień 31.08.2012 r. członek posiada zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz biegach rat normatywu o łącznej wysokości 6.416,17 zł,

  Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez w/w oraz po dyskusji postanowiła jednomyślnie – 21 za, przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu do dnia 31.12.2013 r. dając możliwość w/w wywiązania się ze złożonego zobowiązania dot. spłaty zadłużenia.

B)
Przystąpiono do rozpatrzenia wniosku;
W tym miejscu w protokole umieszczono wniosek o wyrażenie zgody na wytoczenie powództwa cywilnego o nakazanie sprzedaży przysługującego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Lublinie przy ul. Gościnnej w osiedlu Skarpa w drodze licytacji na podstawie art. 1710 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, póz. 1116 z późn. zm.).

Pomimo wezwań do zapłaty długu, osoby dysponujący lokalem nie wykonują prawomocnych orzeczeń Sądu, jak też nieskuteczna jest wobec nich egzekucja komornicza. Według wykazów księgowych nadal zalegają w opłatach kosztów eksploatacyjnych na kwotę – 34.196,78 zł (na dzień 30.04.2013 r.).

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez w/w oraz po dyskusji postanowiła większością głosów 20 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu do dnia 30.09.2013 r. dając możliwość w/w do uzyskania wyroku w sprawie podziału majątku wspólnego.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 12.06.2013 r. poniżej przedstawionej Analizy działalności gospodarczo- finansowej za I kwartał 2013 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:
– zestawienie kosztów i przychodów za I kwartał 2013 r.
– wynik za I kwartał 2013 r. SM Czuby
– wynik za I kwartał 2013 r. lokale mieszkalne i użytkowe SM Czuby
– wynik za I kwartał 2013 r. lokale użytkowe najem, garaże dzierżawa SM Czuby
– wynik za I kwartał 2013 r. nieczystości, gaz SM Czuby
– eksploatacja za 2013 r. (bez kosztów Zarządzania)
– konserwacja bieżąca za I kwartał 2013 r. SM Czuby
– fundusz remontowy za I kwartał 2013 r. (zbiorówka) SM Czuby
– fundusz kulturalno oświatowy za I kwartał 2013 r. SM Czuby
– koszty zarządzania za I kwartał 2013 r.
– zatrudnienie i fundusz płac za I kwartał 2013 r.
– zestawienie mienia I kwartał 2013 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu i specjalistę ds. analiz gospodarczych oraz po dyskusji postanowili zobowiązać Zarząd Spółdzielni do przedstawienia na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej w dniu 25.06.2013 r. poniższych informacji:

 1. Jakie pozycje wydatków składają się na kwotę 54 255 zł w tabeli nr 6 poz. 5
  Koszty Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,
 2. Jakie pozycje wydatków składają się na kwotę 213 948 zł w tabeli 7 poz.1
  Wydatki Obsługa i zarządzanie mieniem.

Po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez specjalistę ds. analiz ekonomicznych na temat rozliczenia powyżej wyszczególnionych pozycji. Po dyskusji Rada Nadzorcza analizę działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2013 r. przyjęła – w tym miejscu w protokole umieszczono zestawienie.
Waldemar Żak zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek by przedkładanych Radzie Nadzorczej za poszczególne kwartały analizach działalności gospodarczej wynagrodzenia pracowników wykazywane były wraz z narzutami.

Ad. 4
A)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 18.06.2013 r. z poniżej przedstawionymi projektami uchwał:

1.

UCHWAŁA Nr… /2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 2013 r.

w sprawie: dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe.

Działając na podstawie art. 46 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zmianami) Rada Nadzorcza SM „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na dzierżawę terenu na działce nr 24/15 w sąsiedztwie pawilonu ul. Radości 2C w Osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na 5 kiosków handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

2.

UCHWAŁA Nr …/… /2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ………… 2013 r.

w sprawie: dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe.

Działając na podstawie art. 46 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 póz. 1848 z późn. zmianami) Rada Nadzorcza SM „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na dzierżawą terenu na działce nr 24/15 w sąsiedztwie pawilonu ul. Radości 2C w Osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na 5 kiosków handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

Uzasadnienie
do uchwały Rady Nadzorczej w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 pod kioski handlowe.

Rada Nadzorcza SM Czuby decyzję o nie wyrażeniu zgody na wydzierżawienie terenu pod kioski handlowe podjęła z następujących powodów:

 1. Warunki techniczne terenu, w tym przebiegające przez działkę nr 24/15 uzbrojenie podziemne (sieć wodociągowa, cieplna, telefoniczna i oświetleniowa) uniemożliwiają lokalizację kiosków na przewidzianym terenie. Ewentualna przebudowa sieci wymagałaby przeprojektowania i przeprowadzenia kosztownych i uciążliwych dla mieszkańców robót.
 2. Powierzchnia terenu przewidziana pod dzierżawę, tj. ok. 45m2, określona przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa (pismo z dnia 15.05.2013 r.) jest zbyt mała dla zlokalizowania i funkcjonowania 5 kiosków handlowych.
 3. Protest mieszkańców budynku przy ul. Fantastycznej 21, złożony do Rady Nadzorczej SM Czuby na posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r., którzy są przeciwni lokalizacji kiosków w tym rejonie w obawie powrotu targowiska handlowego tuż pod oknami mieszkańców.
 4. Przystąpienie Urzędu Miasta Lublin do zmiany mpzp, mającej na celu poprawę kompozycji i ładu przestrzennego. Celem zmiany planu jest m.in. wytworzenie strefy koncentracji usług o charakterze dzielnicowym w ramach Centrum Dzielnicowego dzielnicy Czuby (pismo UM WP z dnia 19.03.2013r znak: PL-PP-II.671.33.2012).

po wysłuchaniu przybyłych na posiedzenie przedstawicieli osiedla Skarpa między innymi Zbigniewa Ławniczaka, Agnieszki Kowalczyk i Agaty Kanatek, wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę, w której § 1 posiada brzmienie:

„§ 1 Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na dzierżawą terenu na działce nr 24/15 w sąsiedztwie pawilonu ul. Radości 2C w Osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na 5 kiosków handlowych”.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu przybyłych na posiedzenie przedstawicieli mieszkańców osiedla Skarpa miedzy innymi: Zbigniewa Ławniczaka, Agaty Kanatek, Agnieszki Kowalczyk, Anny Król, zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji większością głosów 8 za, przy 3 głosach przeciwnych i 10 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

. UCHWAŁA Nr 18 / 5 / 2013
Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 25.06.2013 r.

w sprawie: dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe.

Działając na podstawie art. 46 § l pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 póz. 1848 z późn. zmianami) Rada Nadzorcza SM „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na dzierżawą terenu na działce nr 24/15 w sąsiedztwie pawilonu ul. Radości 2C w Osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na 5 kiosków handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

Uzasadnienie
do uchwały Rady Nadzorczej w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 pod kioski handlowe.

Rada Nadzorcza SM Czuby decyzję o nie wyrażeniu zgody na wydzierżawienie terenu pod kioski handlowe podjęła z następujących powodów:

5. Warunki techniczne terenu, w tym przebiegające przez działkę nr 24/15 uzbrojenie podziemne (sieć wodociągowa, cieplna, telefoniczna i oświetleniowa) uniemożliwiają lokalizację kiosków na przewidzianym terenie. Ewentualna przebudowa sieci wymagałaby przeprojektowania i przeprowadzenia kosztownych i uciążliwych dla mieszkańców robót.

6. Powierzchnia terenu przewidziana pod dzierżawę, tj. ok. 45m2, określona przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa (pismo z dnia 15.05.2013 r.) jest zbyt mała dla zlokalizowania i funkcjonowania 5 kiosków handlowych.

7. Protest mieszkańców budynku przy ul. Fantastycznej 21, złożony do Rady Nadzorczej SM Czuby na posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r., którzy są przeciwni lokalizacji kiosków w tym rejonie w obawie powrotu targowiska handlowego tuż pod oknami mieszkańców.

8. Przystąpienie Urzędu Miasta Lublin do zmiany mpzp, mającej na celu poprawę kompozycji i ładu przestrzennego. Celem zmiany planu jest m.in. wytworzenie strefy koncentracji usług o charakterze dzielnicowym w ramach Centrum Dzielnicowego dzielnicy Czuby (pismo UM WP z dnia 19.03.2013r znak: PL-PP-II.671.33.2012).

B)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 12.06.2013 r. poniżej przedstawionego projektu uchwały:

Uchwała Nr ………./……2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………..2013 r.

w sprawie: podjęcia działań mających na celu naprawę elewacji ( docieplenie budynków przy ulicy Watykańskiej 6, 8, 10 w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu § 82 statutu uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie kierując się wnioskami mieszkańców zgłoszonymi na VII części Walnego Zgromadzenia oraz obowiązkiem Zarządu i właścicieli lokali utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym budynków przy ulicy Watykańskiej 6, 8, 10 w Lublinie wnioskuje do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta o podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do naprawy elewacji lub docieplenie w/w budynków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 statutu spółdzielni.

Uzasadnienie:

Ze względu na pogarszający się stan techniczny zewnętrznych ścian osłonowych sprawę należy potraktować jako bardzo ważne zadanie remontowe do realizacji w najbliższych latach. Mieszkańcy skarżą się na przeciekanie przez spękania na elewacji oraz nadmierne wychłodzenie mieszkań. Pozostawienie elewacji w takim stanie bez jej zabezpieczenia i naprawy spowoduje dalszą degradację co w przyszłości skutkować będzie większymi kosztami jej naprawy.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez : przewodniczącego Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta, zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I. Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Nadzorczej by zobowiązała Zarząd Spółdzielni do przygotowania informacji dla członków i mieszkańców budynków Watykańska 6, 8, 10 dot. wariantów i kosztów naprawy elewacji budynków.

II. Komisji Rewizyjna wnosi do Rady Nadzorczej by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Zastępca prezesa ds. eksploatacji przedstawiła poniższą informację: – w tym miejscu w protokole umieszczono:

– Informację dot. wad ścian osłonowych w budynkach przy ul. Watykańskiej 4, 6, 8 w Lublinie.

– I Wariant Remont ścian osłonowych łącznie z odnowieniem elewacji budynków Watykańska 6, 8 i 10 poprzez zastosowanie ściągów stalowych z osiatkowaniem, otynkowaniem i pomalowaniem.

– II Wariant Remont ścian osłonowych poprzez docieplenie ścian zewnętrznych budynków Watykańska 6, 8 i 10 metodą lekko mokrą.

– Warianty finansowania docieplenia ścian budynków ul. Watykańska 6, 8, 10.

– Warianty odpisu miesięcznego na docieplenie ścian zewnętrznych naprawiające uszkodzenia ścian bud. ul. Watykańska 6, 8, 10.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 20 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę nr 19/8/2013 r. z dnia 25.06.2013 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 3
a)

Zastępca prezesa ds. eksploatacji przedstawiła i omówiła poniższe zestawienie:

Zestawienie miejsc postojowych na terenie osiedli SM „CZUBY” wybudowanych w latach 2009 – 2013

Adres

ilość miejsc wykonanych przez

Uwagi

Miasto

Spółdzielnię

1

2

3

4

Skarpa

teren os.Skarpa

0

73

Skarpa łącznie razem

73

Ruta

Dziewanny 6

5

Dziewanny 8

4

Ruciana 2

2

Dziewanny 7

7

Dziewanny 9

7

Dziewanny 11-13

12

Dziewanny 5 a

6

Dziewanny 14

23

Ruta razem

11

55

Ruta łącznie Razem

55

Łęgi

ul. Tymiankowa

32

ul. Biedronki

31

ul. Wiklinowa

18

ul. Tatarakowa

26

ul. Bociania

33

Łęgi razem

0

140

Łęgi łącznie razem

140

Błonie

ulica Ułanów

9

Ułanów 14

10

Ułanów 16

10

ul. Dragonów

21

ul. Rycerska

9

ul. Rycerska 5

21

Błonie razem

9

71

Błonie łącznie razem

80

Widok

0

0

Poręba

0

0

SM Czuby Razem

20

339

SM Czuby łącznie Razem

348

Do zgłoszonej informacji nie zgłoszono uwag.

b)
Zastępca prezesa ds. finansowych poinformował, że sprawa kwalifikowania wydatków (tego co można finansować) z funduszu remontowego różnie jest interpretowana przez Urzędy Skarbowe w różnych częściach kraju. Chodzi przede wszystkim o właściwą kwalifikację tego co się wykonuje czy to jest remont, czy modernizacja. Do jakiej grupy zakwalifikować wymianę wodomierzy w całym osiedlu czy można usnąć to za remont, czy inwestycję? Na naszym terenie jeszcze Urzędy Skarbowe nie podnoszą tego tematu, nie mniej jednak temat ten się pojawi. Sygnalizuje o tym wcześniej, gdyż zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami urzędy mogą dokonywać korekty rozliczeń do 5 lat wstecz. Spółdzielnia wystąpiła z zapytaniem w tej sprawie do Związku Rewizyjnego RP i Krajowej Rady o zinterpretowanie przepisów. Uzyskana opinia będzie dla nas wiążąca nawet w przypadku spraw sądowych. Spółdzielni zależy by został ustalony wykaz prac możliwych do finansowania z tego fundusz.

c)
Prezes Zarząd poinformował ,że w dniu 13 i 14 czerwca 2013 r. został przekazany członkom i mieszkańcom SM Czyby Informator nr 48 Czerwiec 2013 r., który zawierał poniżej umieszczony komunikat: – w tym miejscu w protokole umieszczono Komunikat z posiedzenia Zarządu w obecności przewodniczących części Walnego Zgromadzenia ze stwierdzenia, które z uchwał wynikające z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymały wymaganą statutem ilość głosów i w związku z tym zostały przyjęte przez części Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu poinformował ponadto, że w częściach Walnego Zgromadzenia z poszczególnych osiedli udział wzięło:
– z osiedla Poręba – 33 członków,
– z osiedla Łęgi – 92 członków,
– z osiedla Ruta – 61 członków,
– z osiedla Widok – 86 członków
– z osiedla Błonie – 41 członków,
– z osiedla Skarpa – 179 członków,
– z osiedla Niska Skarpa – 4 członków

Wysoka frekwencja w osiedlu Skarpa związana była z zainteresowaniem członków zamieszkałych w tym osiedlu z wynikami głosowania w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 99/1/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia targowiska na działkach nr 24/13 i 24/15, położonych w Lublinie przy ulicy Radości, natomiast w osiedlu Widok wyborami uzupełniającymi do Rady Nadzorczej z grupy członków zamieszkałych przy ulicy Szmaragdowej.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

d)
Prezes Zarząd przedstawił zebranym protokoły z kontroli przeprowadzonej we wszystkich osiedlach przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – w tym miejscu w protokole umieszczono przykładowo protokół z kontroli osiedla Błonie z dnia 13.05.2013 r..

Poinformował ponadto, że protokołu z kontroli dla każdego osiedla sporządzono odrębnie i wyniki kontroli we wszystkich osiedlach są pozytywne, brak zaleceń.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 9.04.2013 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów – 20 za, przy w głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 7
W porządku obrad kolejnego posiedzenia zaplanowanego na 2.07.2013 r. zostaną umieszczone między innymi punkty:

– Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynajmu pawilonu przy ulicy Agatowej 7 na prowadzenie działalności handlowej spożywczej i przemysłowej, w tym alkoholu.
– Informacja na temat:
a) wprowadzenia ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi,
b) wniosku w sprawie pozyskania środków unijnych,
c) realizacji prac remontowych,
– Uzupełnienie składu stałych komisji rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad. 8
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pismem z dnia 28.05.2013 r. mieszkańców osiedla Skarpa zam. przy ulicy Fantastycznej 21 w brzmieniu:

W związku z planowaną budową „zieleniaka” przy Al. Marzeń na Osiedlu Skarpa prosimy o wyjaśnienie nurtujących nas pytań:

 1. Za czyje pieniądze ma być budowane wyposażenie (stoły, sanitariaty, ujęcie wody itp.)
 2. Czy w budżecie była przewidziana ta inwestycja.
 3. Niepokój budzi sprawa placu parkingowego (obecnie boisko sportowe) przy ulicy Fantastycznej 21 z przeznaczeniem dla ES 13 (Fantastyczna 5, 7, 9, 13, 15).
 4. Istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia koniecznego remontu klatek i piwnic, a także uzyskania miejsc do wypoczynku na świeżym powietrzu, placu zabaw dla dzieci.

Protestujemy wobec tak niegospodarnych decyzji.

Mieszkańcy bloku przy ulicy Fantastycznej 21

Po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, jednomyślnie – 21 za, postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści:

Lublin, dnia 25.06.2013 r.

Ldz. RN/ 3763 / 2013

Mieszkańcy budynku przy ul. Fantastycznej 21

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2013 r. Rada Nadzorcza S.M. „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że:

Nadal obowiązuje uchwała nr 99/1/2012 z dnia 27.11.2012 r. w której nie wyraziła zgody na utworzenie targowiska na działkach stanowiących mienie Spółdzielni – nr 24/13 i 24/15 położonych w Lublinie przy ulicy Radości w osiedlu „Skarpa”.
Walne Zgromadzenie rozpatrując odwołania od w/w uchwały w dniu 11.06.2013 r. postanowiło utrzymać w mocy uchwałę nr 99/1/2012 Rady Nadzorczej z dnia 27 listopada 2012 r.

Rada Nadzorcza uwzględniając protest mieszkańców budynku przy ul. Fantastycznej 21, warunki techniczne terenu, zbyt małą powierzchnię terenu przewidzianą pod dzierżawę dla zlokalizowania i funkcjonowania 5 kiosków handlowych w dniu 25.06.2013 r. podjęła uchwałę nr 18/5/2013, w której nie wyraziła zgody na dzierżawą terenu na działce nr 24/15 w sąsiedztwie pawilonu ul. Radości 2C w Osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na 5 kiosków handlowych.

Odnosząc się od sprawy placu parkingowego przy ulicy Fantastycznej 21 wyjaśnia, że Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” w dniu 15.05.2013 r. podjęła uchwałę nr 12/2013 r. w sprawie przeznaczenia niewykorzystywanej przez młodzież części placu asfaltowego – na parking całoroczny. Spółdzielnia realizując uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa oddzieliła ogrodzeniem boisko do siatkówki od części parkingowej a kosztami wykonanych robót obciążona została nieruchomości.
ES 13.

Informuje ponadto, że zgodnie uchwalonym przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa planem funduszu remontowego nieruchomości na 2013 rok malowane są obecnie partery klatek schodowych budynków przy ul. Fantastycznej 17, 19 i 21. Zakres prac remontowych został rozszerzony o malowanie korytarzy piwnicznych w w/w budynkach.
Uzyskanie miejsc do wypoczynku na świeżym powietrzu, czy budowa placu zabaw dla dzieci w osiedlu jest sprawą otwartą.
Do zrealizowanie powyższego postulatu niezbędna jest zgoda większości mieszkańców, zgromadzenie na koncie nieruchomości środków finansowych na taki cel, oraz uchwała podjęta przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa.

Ad. 8
Przewodniczący dla członków Rady Nadzorczej zorganizował prezentację na temat ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi oraz jej wprowadzenia w SM Czuby.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 11:38, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2013