Protokół Nr 5/2013
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 24.05.2013 r.

Obecni:
– Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
– Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek ,Jerzy Kaczmarski
– Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie: – Elżbieta Betka, Janczarek Roman, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech, Teresa Husarek, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Rupczewska Barbara, Siwek Dariusz, Żak Waldemar, Bara Krzysztof, Augustowski Wiesław, Szyszkowska Dorota.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksplantacji – Bożena Zielińska
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe”.
 4. Informacja na temat:
  a) modernizacji sieci przez LPEC,
  b) wymiany instalacji gazowej w osiedlu Skarpa,
  c) przejęcia przez Gminę Lublin ulic w naszych zasobach,
  d) informację na temat kosztów poniesionych przez Spółdzielnię na utrzymanie zimowe,
  e) postanowienia prokuratury w sprawie zgłoszonych spraw .
  f) przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 9.04.2013 r.
 6. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 8. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 19.04.2013 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad posiedzenia plenarnego w dniu 24.05.2013 r. Przeanalizowali projekty uchwal skierowane przez członków Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia.

Ad. 3
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych przedstawiła i omówiła poniżej przedstawione materiały:

pismo z dnia 19.03.2013 r.
Wydział Planowania
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin,
tel.: 81 466 2300, fax: 81 466 2301
e-mail: [email protected], www.um.lublin.eu
W odpowiedzi na pismo dotyczące utworzenia targu koszyczkowego na osiedlu Skarpa (przy zbiegu ulic Alei Marzeń i Alei Młodości w Lublinie) informuję, że w obecnie obowiązującym planie (część l!) ww. teren przeznaczony jest pod tereny komunikacji pieszej z dopuszczeniem realizacji ścieżek rowerowych oraz lokalizacji siec: urządzeń; infrastruktury technicznej, oznaczony na planie symbolem KX/R.

Lokalizacja targu koszyczkowego w pasie drogowym KX/R już we wstępnej analizie urbanistycznej nie gwarantuje prawidłowych rozwiązań przestrzennych związanych z lokalizacją funkcji targowej jako dodatkowej, obok komunikacyjnej, (będzie ona też kolizyjna z funkcją mieszkaniową).

Natomiast lokalizacja targu koszyczkowego była by możliwa na działkach sąsiednich o nr 24/15, 24/13 przy ul. Radości 2, 2A, 26. Są to działki będące własnością gminy Lublin, w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

Jednocześnie informuję, że w bezpośrednim sąsiedztwie os. Skarpa – rejon ul. Jutrzenki i Watykańskiej trwa procedura zmiany mpzp mająca na celu poprawę kompozycji i ładu przestrzennego. Celem zmiany planu jest m.in. wytworzenie tu strefy koncentracji usług o charakterze dzielnicowym w ramach Centrum Dzielnicowego dzielnicy Czuby.

w tym miejscu w protokole umieszczono pismo z dnia 10.05.2013 r. – prośba o możliwość wydzierżawienia części działki nr 24/15 i ustawienie na niej 5-ciu kiosków owocowo-warzywnych
– w tym miejscu w protokole umieszczono
pismo Zarządu z dnia 15.05.2013 r. do Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” dot. pisma osób zainteresowanych dzierżawą terenu z przeznaczeniem na usytuowanie kiosków handlowych branży owoce-warzywa.

w tym miejscu w protokole umieszczono pismo z dnia 16.05.2013 r. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” dot. pozytywnej opinia w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15, w celu ustawienia 4 kiosków do prowadzenia handlu owocami i warzywami oraz l kiosku na drobną konfekcję.

projekt uchwały

UCHWAŁA Nr /2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ………………2013 r

w sprawie: dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe.

Działając na podstawie art. 46 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zmianami) Rada Nadzorcza SM „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na dzierżawę terenu na działce nr 24/15 w sąsiedztwie pawilonu ul. Radości 2C w Osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na 5 kiosków handlowych zgodnie z n/w warunkami:

– dzierżawcy terenu na własny koszt i własnym staraniem wykonają projekt kiosków, przyłączy, uzyskają wszelkie niezbędne pozwolenia z Urzędu Miasta i wykonają wszystkie roboty zgodnie ze sztuką budowlaną,
– ani w trakcie budowy ani po jej zakończeniu dzierżawcy terenu nie będą blokowali miejsc parkingowych na sąsiadującym parkingu przeznaczonym dla klientów sklepu ALDIK,
– kioski oraz teren bezpośrednio przyległy będą utrzymywali w dobrym stanie sanitarnym, technicznym i estetycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.


UCHWAŁA Nr…/2013

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……….. 2013 r.

w sprawie: dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe.

Działając na podstawie art. 46 § l pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze(Dz. U. z 2003 r. Nr 188 póz. 1848 z późn. zmianami) Rada Nadzorcza SM „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§1

Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na dzierżawą terenu na działce nr 24/15 w sąsiedztwie pawilonu ul. Radości 2C w Osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na 5 kiosków handlowych z uwagi na istniejącą infrastrukturę techniczną: instalacja oświetlenia ulicznego, instalacja telefoniczna, oraz sieć wodociągowa. W/w sieci przebiegają pod planowanymi kioskami, co uniemożliwi dostęp do nich. Przełożenie sieci wymagałoby opracowania dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenia robót, co pociągnie za sobą znaczne nakłady finansowe. Dodatkowym argumentem w niniejszej sprawie jest protest mieszkańców budynku przy ul. Fantastycznej 21 złożony do Rady Nadzorczej SM Czuby na posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r., którzy są przeciwni lokalizacji kiosków w tym rejonie w obawie powrotu targowiska handlowego tuż pod oknami mieszkańców.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

Zastępca prezesa ds. eksploatacji potwierdziła informacje przedstawione przez mieszkankę budynku przy ulicy Fantastycznej 21, że Spółdzielnia jest w posiadaniu niżej wymienionych dokumentów:

– decyzji Urzędu Miejskiego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na targowisko otwarte – handel owocami i warzywami w osiedlu z dnia 29.03.1999 r.,
– decyzji Kolegium Odwoławczego w Lublinie w sprawie odwołania mieszkańców budynku Fantastyczna 21 – uchylić zaskarżoną decyzję w całości i odmówić ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla realizacji targowiska na wskazanym terenie z dnia 30.06.1999 r.
– wniosek SM Czuby z dnia 26.02.2001 r. o ustalenie warunków zagospodarowania terenu do handlu wyłącznie warzywami i owocami z kilku przenośnych estetycznych stoik
– decyzji Urzędu Miejskiego ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na targowisko na przenośnych stoiskach osiedlu z dnia 12.08.2002 r. ,

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wypowiedzi osób zainteresowanych ustawieniem kiosków w rejonie Aldika w osiedlu Skarpa oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła:

– przekazać rozpatrzenie wniosku z dnia 10.05.2013 r. dot. ustawienia 5 kiosków do handlu warzywami i owocami do Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji.
– zobowiązać Zarząd do przygotowalnia projektów uchwal w powyższej sprawie, w których § 1 otrzymuje brzmienie:

I. „Rada Nadzorcza wyraża zgodę na dzierżawę terenu na działce nr 24/15 w sąsiedztwie pawilonu ul. Radości 2C w Osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na 5 kiosków handlowych”.
– w tym miejscu w protokole umieszczono uzasadnienie uchwały

II. „Rada Nadzorcza wyraża zgodę na dzierżawę terenu na działce nr 24/15 w sąsiedztwie pawilonu ul. Radości 2C w Osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na 5 kiosków handlowych”.

Ad. 4
A) Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych przedstawiła poniższe informacje:

pismo
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
20-822 Lublin, ul. Puławska 28

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

dotyczy:
Przebudowy sieci ciepłowniczej niskich parametrów w rejonie ul. Gościnnej w Lublinie.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach kontynuacji modernizacji systemu ciepłowniczego w Lublinie, w 2014 roku planujemy wymianę kanałowej sieci niskoparametrowej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków mieszkalnych przy ul. Gościnnej 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 15, zasilanych z Podstacji Ciepła (PC-1 Skarpa) przy ul. Gościnnej 17 – na preizolowaną. Jako rozwiązanie wariantowe, rozważamy również możliwość przebudowy tego układu na sieć wysokoparametrową z jednoczesnym montażem dwufunkcyjnych węzłów indywidualnych., w.- istniejących pomieszczeniach rozdzielaczy – w każdym z tych budynków. Jest to jednak uwarunkowane koniecznością zadeklarowania przez Państwa Spółdzielnię chęci współpracy w ewentualnej realizacji tego przedsięwzięcia, tj., podjęcia się wykonania robót związanych z przystosowaniem tych pomieszczeń, m.in. poprzez doprowadzenie i opomiarowane Instalacji wody zimnej, a także powiększenie ich powierzchni w budynkach przy ul. Gościnnej 1 3, 5. 7, 9, 11. (Wg naszego rozeznania jedynie pomieszczenie rozdzielaczy w bud. przy ul. Gościnnej 15 – o wym. 5,25×3,10 rt% ma wystarczającą powierzchnię.)

Kierując się chęcią sprawnego i w miarę bezkolizyjnego przeprowadzenia tej operacji, prosimy o rozważenie powyższych sugestii i podjęcie stosownej decyzji w tej sprawie, co umożliwi nam zaplanowanie budżetu na 2014 r., opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji formalnych.

Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję na możliwie szybką odpowiedź

pismo
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
20-822 Lublin, ul. Puławska 28
W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów wymiany sieci i budowy węzłów indywidualnych w osiedlu Skarpa informuję że szacunkowe koszty przypadające na Spółdzielnię Mieszkaniową wyniosą około 30 tysięcy złotych na jeden węzeł. Koszty te nie uwzględniają przeróbek wodociągowych i ewentualnych budowlanych.

uchwałę

Uchwała Nr 3… /2013
RadyPrzedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 15.05.2013 r.

 
w sprawie: przebudowy układu ciepłowniczego w budynkach przy ulicy Gościnnej zasilanych / podstacji PC-1.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu pisma z dnia 13.03.2013 r. Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.; Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z uwagi na brak środków finansowych w nieruchomościach ES 003 i ES 019 nie wyraża zgody na montaż dwufunkcyjnych węzłów ] indywidualnych w budynkach ww. nieruchomości.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pismo


LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
                                                                                     20-822 Lublin, ul. Puławska 28
Dotyczy: przebudowy sieci ciepłowniczej niskich parametrów w rejonie ul. Gościnnej w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo TPP-2211-04/13 z dnia 13.03.2013 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby w Lublinie uprzejmie informuje, że ze względu na brak zgody Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa (Uchwała nr 9/2013 z dnia 15.05.2013r), brak środków finansowych, a także brak możliwości powiększenia powierzchni pomieszczeń rozdzielaczy – nie jesteśmy zainteresowani montażem dwufunkcyjnych węzłów indywidualnych w budynkach należących do podstacji PC-1 przy ul. Gościnnej.

– odpowiedz LPEC

W związku z powyższym, zgodnie z Państwa informacją, w ramach modernizacji systemu ciepłowniczego, planowanego na 2014 możliwa wydaje się tylko wymiana kanałowej sieci niskoparametrowej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków mieszkalnych przy ul. Gościnnej 1,3,5,7,9,11,13,15 zasilanych z podstacji PC-1 przy ul. Gościnnej – na preizolowaną.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu przedstawionej informacji postanowiła jednomyślnie – 20 za, że nie będzie dalej zajmowała się modernizacja sieci w osiedlu Skarpa w rejonie ul. Gościnnej.

B) Zastępca prezesa ds. eksplantacji poinformowała, że przeprowadzenie wymiany instalacji gazowej w budynku przy ul. Romantycznej 10 wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i zgody wszystkich mieszkańców na wykonanie prac w lokalach mieszkalnych. W trakcie zbierania oświadczeń do administracji osiedla wpłynął wniosek mieszkańców o rozszerzenie zakresu prac w budynku o remont lub wymianę wszystkich instalacji prowadzonych w szachtach instalacyjnych, tj. oprócz gazowej – także wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wobec takiego wniosku, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa przeanalizuje na posiedzeniu w czerwcu b.r. stan środków finansowych na funduszu remontowym nieruchomości oraz możliwość przeprowadzenia zwiększonego zakresu robót.
Podkreślić należy, że wymiana instalacji gazowej w budynku miała być finansowana z funduszu remontowego w ramach obecnie obowiązującego odpisu na ten fundusz.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

C) Zastępca prezesa ds. eksploatacji przedstawiła poniższą informację:

– w tym miejscu w protokole umieszczono pismo Urzędu Miasta Lublin Departament Pierwszego Zastępcy Prezydenta Wydział Dróg i Mostów dot. przyjęcia do utrzymania i użytkowania niżej wymienionych ulic:

Osiedle „SKARPA” – przekazane ul. Gościnna, Radości, Romantyczna, Przytulna, Uśmiechu

Osiedle „WIDOK” – przekazane Szmaragdowa, Bursztynowa.

Osiedle ŁĘGI – przekazane Wiklinowa; nie przekazane Biedronki, Tymiankowa, Kaczeńcowa, Bociania, Wiklinowa Tatarakowa .

Osiedle „RUTA” – przekazane . Dziewanny, Stokrotki; – nie przekazane Różana, Ruciana.

Osiedle „BŁONIE”- przekazane Hetmańska. Kawaleryjska, Szaserów; nie przekazane Dragonów. Rycerska, Husarska

Osiedle „PORĘBA” – przekazane Szafirowa , Nefrytowa, Perłowa, Turkusowa

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

D) Zastępca prezesa ds. eksploatacji przedstawiła i omówiła poniższe zestawienie:

Koszty zimy I kw.2013

L.p. Wyszczególnienie Razem zl
1. Odśnieżanie ulic i likwidacja gołoledzi ulic i ciągów pieszych 19 252
2. Odśnieżanie parkingów, zatok, placów, dojazdów 44 934
3. Materiały do zimowego utrzymania osiedla (sól, piasek, olej napędowy) 43 786
4. Odśnieżanie dachów, skuwanie lodu z rynien, gzymsów, usuwanie sopli, nawisów śnieżnych i oblodzeń 16 417
5. Razem koszty za I kw.2013 297 389
6. Plan kosztów na cały rok 2013 183 155
7. Wykonanie planu 162%

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

E) Prezes Zarządu poinformował, że członek zamieszkały w osiedlu Skarpa przy ulicy Fantastycznej 21 skierowała dwa odrębne wnioski w sprawie niegospodarnego zarządzania Spółdzielnią, poprzez opracowywanie planów gospodarczych zawyżających opłaty eksploatacyjne i bezzasadne tworzenie nadwyżki bilansowej, podczas gdy Spółdzielnia winna rozliczać się bezwynikowo.

– Prokuratora Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie z dnia 6 lutego 2013 r. (sygn. akt: 1 Ds. 2997/12) odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie wyrządzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie znacznej szkody majątkowej przez Zarząd Spółdzielni,
– Prokurator – Prokuratury Rejonowej w Rykach z dnia 5 marca 2013 r. (sygn. akt: 1 Ds. 721/12) umorzono śledztwo w sprawie wyrządzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie znacznej szkody majątkowej przez zobowiązanych do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalności gospodarczą Spółdzielni członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie. Z poczynionych w niniejszych sprawach ustaleń nie wynika, aby wskutek działań członków Zarządu doszło do wyrządzenia Spółdzielni jakiejkolwiek szkody majątkowej, a tym
bardziej znacznej szkody w rozumieniu art. 296 § 1 Kodeksu Karnego. Wynik osiągnięty przez SM „Czuby” za rok 2012 r. świadczy zatem o prawidłowej gospodarce finansowej Spółdzielni;

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

F) Prezes Zarządu poinformował, że z zaplanowanych 21 części Walnego Zgromadzenia, do dnia dzisiejszego odbyło się już 14 części. Frekwencja na zebraniach jest niewiele niższa niż w ubiegłym roku , gdy odbywały się wybory do Rady Nadzorczej SM „Czuby”. Zebrania przebiegają w spokojnej atmosferze. Dyskusja na zebraniach skupia się przede wszystkim na sprawach utrudniających zamieszkiwanie w osiedlu np. brak sygnalizacji świetlnej na przejściach, brak podjazdów dla wózków, podcięcie drzew , niewyremontowany chodnik, zbyt blisko ustawione ławki, głośne zachowanie się młodzieży w godzinach nocnych itp. Głosowania nad projektami uchwał przebiegają sprawnie. Zgłaszane wnioski również dotyczą spraw poszczególnych osiedli.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 9.04.2013 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 6
W porządku obrad kolejnego posiedzenia zostaną umieszczone między innymi poniższe sprawy:
– Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot.
a) wykluczenia ze Spółdzielni z uwagi na istniejące zaległości finansowe,
b) wystąpienia z powództwem cywilnym o nakazanie sprzedaży
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

– Analiza działalności gospodarczo – finansowej SM „Czuby” za I kwartał 2013 r.
– Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
a) dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe,
b) zobowiązania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta do zabezpieczenia środków finansowych na remont elewacji budynków Watykańska 6,8,10.

Ad. 7
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu pisma z dnia 19.04.2013 członków zamieszkałych w osiedlu Skarpa dot. rozliczenia środków zgromadzonych na remont balkonów w brzmieniu – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez autora pisma i prezesa Zarządu oraz po dyskusji – jednomyślnie – 20 za, postanowiła do osób które podpisały się pod tym pismem wystosować odpowiedz następującej treści:

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.04.2013r Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie informuje, że nie widzi podstaw do realizacji wskazanych w piśmie postulatów.
Roboty remontowe balkonów i określony odpis na ten cel są kontynuacją wcześniej podjętych decyzji Rad Osiedlowych. Zadanie zostało rozpoczęte przed 01.07.2007r, tj. w okresie, kiedy koszty remontów były rozliczane w skali osiedla.

Uchwałą nr 48/2006r z dnia 23.11.2006r Rada Osiedla przyjęła długoletni harmonogram remontów balkonów, przyjmując jako kryterium przy ustaleniu terminu remontu – czas oddania budynku do eksploatacji, rozpoczynając od najstarszych budynków, tj. zlokalizowanych przy ul. Gościnnej.

Decyzja o wspólnym funduszu na ten cel została podjęta z uwagi na wysoki koszt robót i brak środków finansowych na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości. Obecnie nie można zmienić przyjętej zasady i zaprzestać dokonywania wpłat na fundusz remontowy wspólny, gdyż mieszkańcy budynków, które oczekują (zgodnie z harmonogramem) na taki remont sfinansowali już remont balkonów wykonanych w latach ubiegłych, w tym również w Pana budynku. Należy również podkreślić, że w/w uchwała Rady Osiedla oraz uchwały Rady Nadzorczej zatwierdzające plany gospodarcze, uwzględniające opracowany harmonogram są obowiązujące, a Zarząd Spółdzielni zobligowany do ich realizacji.

Dodatkowo wyjaśniamy, że zgodnie z interpretacją Sądu Najwyższego z 2008 roku: „elementy architektonicznej konstrukcji balkonu trwale połączone z bryłą budynku, i na ogół usytuowane na zewnątrz w stosunku do przestrzeni wykorzystywanej do wyłącznego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez osoby zamieszkałe w lokalu, uznać należy za takie części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu, a w konsekwencji – z mocy art. 3 ust. 2 ustawy – powinny być kwalifikowane jako stanowiące nieruchomość wspólną”.


Ad. 8

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przedstawienia na jednym z kolejnych posiedzeń informacji – jakie prace wykonywane w osiedlach mogą być finansowane z funduszu remontowego

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 11:37, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2013