Protokół Nr 4/2013
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 9.04.2013 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek ,Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba
Członkowie : – Elżbieta Betka, Janczarek Roman, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech, Teresa Husarek,Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Michał Kołczewski, Janina Samborska ,Rupczewska Barbara, Siwek Dariusz, Żak Waldemar, Bara Krzysztof, Augustowski Wiesław,Szyszkowska Dorota ,

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,
  b) zmian w Regulaminach Komisji Rady Nadzorczej.
 3. Organizacja Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 26.03.2013 r.
 5. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 7. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za I kwartał 2013 r.
 8. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
A)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 19.03.2013 r. z poniżej przedstawionym projektem regulaminu

Uchwała Nr /…./ 2013
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………2013 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali

Działając zgodnie z § 87 ust l pkt 15 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Uchwalić Regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali stanowiący załącznik Nr l do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc Regulamin rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Czuby” uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 108/3/2001 z dniu 12.06.2001 r. z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 24/12/08 z dnia 18.03.2008 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik do Uchwały Nr …../…../2013
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia ………… 2013 r

R E G U L A M I N
rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali

Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Niniejszy regulamin normuje zasady rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie oraz zasady ustalania wartości początkowej lokali.

§ 2

 1. Rozliczenie kosztów inwestycji, realizowanych w SM „CZUBY” dokonuje się dwóch etapach:
  1)wstępnie – na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej danego zadania inwestycyjnego,
  2)ostatecznie – na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych przez Spółdzielnię:

 2. Ostateczne rozliczenie zadania inwestycyjnego następuje w terminie 6 miesięcy po zakończeniu inwestycji.

§ 3

Ustalony wstępny koszt inwestycji stanowi podstawę do określenia przez Spółdzielnię warunków finansowych w umowie zawartej z członkiem o budowę lokalu (mieszkalnego, użytkowego lub garażu), oraz określenia przez Spółdzielnię źródeł finansowania kosztów budowy lokali na wynajem lub potrzeby własne Spółdzielni.

Rozdział II
USTALENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

§ 4

Dla ustalenia powierzchni użytkowej poszczególnych lokali stanowiącej podstawę do ostatecznego rozliczania kosztów budowy, Spółdzielnia stosuje zasady określone Polską Normą PN – 70/B – 02365 Powierzchnia budynków.

§ 5

 1. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Są to: pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, ubikacje, garderoby, spiżarnie itp. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane bądź obudowane. Nie zalicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: balkonów, logii, antresol oraz pomieszczeń ogólnego użytku, tj. pralni, suszarni, strychów, wózkowni. Piwnice lokatorskie stanowią powierzchnię przynależną do lokali mieszkalnych.

 2. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się tej części powierzchni w pomieszczeniach, której wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140 cm. Jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego części wynosi od 140 cm do 220 cm, to do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50% powierzchni tego pomieszczenia lub jego części. Przy wysokości powyżej 220 cm zalicza się 100% powierzchni.

 3. .Do powierzchni danej kondygnacji w lokalach wielokondygnacyjnych zalicza się 50% powierzchni rzutu poziomego schodów łączących poszczególne kondygnacje.

§ 6

 1. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim w tym: kuchnie, przedpokoje, korytarze, łazienki, ubikacje, spiżarnie, garderoby, zamknięte pomieszczenia składowe, garaże, piwnice, zabudowane wiatrołapy itp., z wyjątkiem : strychów, antresol, balkonów, logii, pawlaczy. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane lub obudowane.

 2. Powierzchnia lokalu zajęta przez urządzenie techniczne związane z funkcją lokalu, zaliczana jest do powierzchni tego lokalu. Powierzchnię pomieszczeń ogólnego użytku, np. wspólny korytarz, klatka schodowa, wspólne urządzenia sanitarne, należy doliczyć jako udział w części wspólnej, proporcjonalnie do zasadniczej powierzchni użytkowej poszczególnych lokali. Piwnice powiązane funkcjonalnie z lokalem użytkowym zaliczane są do powierzchni użytkowej lokali.

 3. Do lokali użytkowych stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 ust. 2.

§ 7

 1. Powierzchnię użytkową mieszkań, lokali użytkowych i garaży, dla celów rozliczania inwestycji oblicza się z dokładnością do 0,1 m2 w sposób następujący:
  1) dla wstępnego rozliczenia – według dokumentacji technicznej budynku,
  2)dla ostatecznego rozliczenia – według inwentaryzacji powykonawczej budynku dokonanych na wysokości 1 m od posadzki przyjętej przez Spółdzielnię w czasie odbioru budynku.

 2. W pomieszczeniach , w których wykonano projektowaną wyprawę ścian, przyjmuje się dla tynków zwykłych grubość 2,0 cm, dla tynków gipsowych 1,5 cm, dla tynków pocienionych 0,8 cm, zaś dla wykładzin (np. glazura ) 3,0 cm.

Rozdział III
KOSZTY INWESTYCJI

§ 8

1.Przy ustalaniu kosztów i warunków realizacji poszczególnych inwestycji Spółdzielnia zobowiązana jest w szczególności uwzględnić:

 1. zakres rzeczowy realizowanej inwestycji,

 2. sposób ewidencjonowania kosztów,

 3. zasady rozgraniczania kosztów budowy części mieszkalnej oraz lokali użytkowych, jeżeli takie są w budynku mieszkalnym,

 4. zróżnicowanie obciążenia kosztami budowy z tytułu ich cech funkcjonalno-użytkowych (atrakcyjność).

§ 9

1.Całkowity koszt inwestycji obejmuje koszty bezpośrednie i pośrednie.

1) Koszty bezpośrednie obejmują następujące grupy:
GRUPA „A”
1. Koszty bezpośrednie spółdzielcze dotyczące obiektów kubaturowych:

– budynki mieszkalne,
– pawilony handlowo – usługowe,
– boksy garażowe,
– miejsca parkingowe w garażach wielostanowiskowych,
– inne budowle.

2. Koszty bezpośrednie obiektów infrastruktury technicznej:
– przyłącza do obiektów kubaturowych,
– drogi spółdzielcze, place i chodniki,
– zieleń spółdzielcza,
– oświetlenie terenu – spółdzielcze,
– mała architektura i place zabaw,
– pozostałe elementy infrastruktury spółdzielczej.

GRUPA „B”
1. Koszty bezpośrednie budownictwa komunalnego:

– drogi i chodniki komunalne,sieci wodociągowe,
– sieci kanalizacji sanitarnej,
– sieci kanalizacji deszczowej,
– sieci cieplne,
– wymiennikownie,
– oświetlenie dróg i chodników komunalnych.

2. Koszty bezpośrednie budownictwa specjalistycznego:
– sieci i przyłącza gazowe,
– stacje redukcyjne gazu,
– sieci elektroenergetyczne,
– stacje transformatorowe.

2) Do kosztów pośrednich zalicza się:
– koszty sporządzenia dokumentacji projektowej,
– koszty badań i pomiarów geologicznych,
– koszty przygotowania terenu pod budowę (koszt wyrębu i karczowania drzew, niwelacja i oczyszczenie terenu),
– koszty nabycia terenu oraz opłaty za użytkowanie w okresie od uruchomienia konta zadania do czasu zakończenia inwestycji,
– koszty nadzoru autorskiego
– podatek od nieruchomości
– koszty nadzoru i obsługi inwestycyjnej,
– odsetki bankowe od kredytów,
– odsetki za nieterminowe płacenie faktur, kary umowne i inne tego typu koszty związane z realizacją inwestycji,
– koszty Zarządu,
– prowizje i opłaty bankowe,
– inne koszty pośredni.

2. Przy zadaniach wieloobiektowych koszty bezpośrednie obiektów infrastruktury technicznej rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lub kubatury poszczególnych obiektów lub też mocy zamówionej.

3. W zadaniach wieloobiektowych koszty pośrednie rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lub kubatury poszczególnych obiektów lub do kosztów bezpośrednich.

§ 10

 1. W obiektach gdzie boksy garażowe zlokalizowano wspólnie z lokalami mieszkalnymi, należy dokonać rozliczenia nakładów poniesionych na stan surowy otwarty całego obiektu proporcjonalnie do zajmowanej kubatury .

 2. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o uśrednieniu kosztu budowy boksów garażowych zlokalizowanych w budynku i obok budynku, Ze względu na rozwiązania w projekcie technicznym, zrealizowanych w ramach zadania inwestycyjnego.

§ 11

 1. Jeżeli lokale usługowe występują jako wolnostojące, wówczas rozlicza się je odrębnie wg faktycznie poniesionych nakładów z uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonalnych określonych w § 14 Regulaminu.

 2. Jeżeli w budynku znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, wówczas podziału kosztów na część mieszkalną i usługową w robotach budowlanych stanu surowego otwartego (ewentualnie także elewacji) i robotach instalacyjnych w zakresie pionów i poziomów, dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowych lub kubatury.

§ 12

Koszty budowy pomieszczeń, w których zlokalizowano kotłownie, węzły cieplne lub wymiennikownie wraz z wyposażeniem, w przypadku gdy obsługują więcej niż jeden budynek, rozliczane są na wszystkie budynki.

§ 13

Jeżeli w danym budynku znajdują się pomieszczenia dla potrzeb Spółdzielni, lub jej członków, wówczas koszt budowy, z zastrzeżeniem § 21, tego pomieszczenia podlega rozliczeniu proporcjonalnie do pow. użytkowej lub kubatury wszystkich lokali w danym budynku.

§ 14

W zespołach obiektów o różnych funkcjach np. lokale mieszkalne, lokale usługowe, boksy garażowe – wszystkie elementy wspólne dotyczące infrastruktury rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lub kubatury, o ile elementy te występują w tych lokalach lub są z nimi związane.

§ 15

Koszt inwestycji pomniejsza się o uzyskane kwoty z tytułu wyegzekwowanych od wykonawców kar i odszkodowań za niedotrzymanie warunków umów dotyczących realizacji inwestycji. Wyjątek stanowią wyegzekwowane należności z tytułu dokonanych potrąceń za wady i usterki oraz nieterminowe ich usuwanie. Należności te Spółdzielnia winna przeznaczyć na roboty remontowe obiektów w danym zadaniu inwestycyjnym.

§ 16

Ostateczne rozliczenie kosztów inwestycji i ustalenie ostatecznego kosztu budowy poszczególnych lokali jest dokonywane po zakończeniu zadania lub jego wydzielonej części.

§ 17

Koszt budowy lokalu, ustalony w wyniku ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego (budynku) stanowi podstawę do określenia wysokości wkładu wymaganego od nabywcy uzyskującego odrębną własność lokalu.

§ 18

Jednostką rozliczeniową kosztów inwestycji jest m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych lub użytkowych, wyszczególnionej w protokółach odbioru z dokładnością do 0,1 m2.

§ 19

Całkowity koszt inwestycyjny budynku po podzieleniu przez powierzchnię użytkową wszystkich mieszkań i lokali stanowi podstawę do określenia średniego kosztu budowy 1 m2.

§ 20

Koszt budowy lokalu ustala się przez pomnożenie jego powierzchni użytkowej przez średni koszt budowy 1,0 m2 i współczynnik atrakcyjności, który dla każdego obiektu ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały. Jest to współczynnik zmniejszający lub zwiększający koszt jednostki rozliczeniowej przyjętej w § 18 Regulaminu.

§ 21

Ustalony zgodnie z niniejszym regulaminem koszt budowy lokalu stanowi podstawę do określenia ostatecznej wielkości wkładu budowlanego na dany lokal.

§ 22

Standard wykończenia mieszkań i lokali użytkowych może odbiegać od zakresu określonego w dokumentacji i winien być sprecyzowany w umowie z przyszłym użytkownikiem.

§ 23

Wykończenie i wyposażenie lokali w sposób odmienny od ustalonego w umowie z uczestnikiem, uzgodnione we wniosku zmian indywidualnych zalicza się do kosztów budowy. Wniosek taki podpisany przez strony uznaje się za załącznik do umowy i stanowi podstawę do naliczenia kosztów. Finansowanie i realizacja tych robót odbywa się ze środków własnych członków i nie wchodzi w koszt inwestycji zadania (obiektu). Wartości te nie są też ewidencjonowane jako składnik majątkowy Spółdzielni.

Rozdział IV
FINANSOWANIE INWESTYCJI I USTALENIE WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJATKU

§ 24

 1. Inwestycje mieszkaniowe i niemieszkaniowe Spółdzielni są finansowane ze środków własnych wniesionych przez przyszłych użytkowników lokali. Zaangażowanie środków własnych Spółdzielni w finansowaniu inwestycji może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Rady Nadzorczej.

 2. Wstępnie ustalony koszt budowy uczestnik wnosi w ratach w wysokości i terminach określonych przez Spółdzielnię w zawartych umowach.

 3. W przypadku niezależnego od Spółdzielni wzrostu kosztów budowy w okresie realizacji inwestycji, Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowej raty.

 4. Spółdzielnia uczestnikom budowy nie nalicza i nie dopisuje odsetek od zgromadzonych wkładów przeznaczonych na finansowanie inwestycji.

 5. Spółdzielnia od nieterminowo płaconych rat oraz od niedopłat do rozliczeń wstępnego i końcowego nalicza odsetki ustawowe. Terminy płatności tych zobowiązań każdorazowo ustala Zarząd Spółdzielni na piśmie.

 6. W przypadku zagrożenia realizacji inwestycji z powodu nie wywiązywania się z zobowiązań płatniczych uczestników budowy, Zarząd po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia , a w przypadkach nie cierpiących zwłoki – Rady Nadzorczej, może zaciągnąć kredyt bankowy. Odsetki od uzyskanego kredytu odpowiednio proporcjonalnie obciążą niesumiennych uczestników. Ubieganie się o kredyt w tych warunkach następuje bez zgody uczestników budowy za środki własne.

§ 25

 1. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego powstają:
  1) środki trwałe – budynki mieszkalne , budynki handlowo-usługowe, obiekty i infrastruktura techniczna,
  2) wyposażenie obiektów,

 2. Do ustalenia wartości środków trwałych przyjmuje się koszty bezpośrednie w wysokości wynikającej z dokumentów źródłowych, a koszty pośrednie w wysokości narzutu wyliczonego zgodnie z zasadami ustalonymi w § 9 niniejszego regulaminu.

 3. Wartości środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie wybudowanych obiektów ( lokali ) na potrzeby własne Spółdzielni jak i innych użytkowników ustala się w cenie nabycia z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu itp.

 4. Do obowiązków Spółdzielni należy sporządzenie dowodów PT i uzyskanie potwierdzeń jednostek partycypujących w inwestycji na przekazane im w użytkowanie urządzenia i uzbrojenie terenu.

Rozdział V
ROZLICZENIE KOSZTÓW INFRASTRUKTURY

§ 26

Koszty bezpośrednie infrastruktury komunalnej i budownictwa specjalistycznego zrefundowane przez Gminę bądź przedsiębiorstwa dostarczające media pomniejszają nakłady poniesione na infrastrukturę, natomiast nie sfinansowaną część kosztów rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej na wszystkie lokale i są to koszty wykazywane w oddzielnej pozycji.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Tam gdzie sytuacja wynikająca ze specyfiki projektów realizacyjnych będzie tego wymagała – zostaną opracowane aneksy do niniejszego regulaminu, precyzujące szczegóły rozliczenia nie ujęte regulaminem. Dodatkowe postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadami ogólnymi niniejszego regulaminu.

§ 28

W sprawach nie unormowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119 z 2003r., poz. 1116 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 80 z 2000r. poz. 903 z późniejszymi zmianami), Statutu SM „CZUBY” i Uchwał Rady Nadzorczej.

§ 29

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję .

Rada Nadzorcza po dyskusji postanowiła:
– wprowadzić do regulaminu następujące zmiany:

1. § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie
2) Do kosztów pośrednich zalicza się:

 1. koszty sporządzenia dokumentacji projektowej,

 2. koszty badań i pomiarów geologicznych,

 3. koszty przygotowania terenu pod budowę (koszt wyrębu i karczowania drzew, niwelacja i oczyszczenie terenu),

 4. koszty nabycia terenu oraz opłaty za użytkowanie w okresie od uruchomienia konta zadania do czasu zakończenia inwestycji,

 5. koszty nadzoru autorskiego,

 6. podatek od nieruchomości

 7. koszty nadzoru i obsługi inwestycyjnej,

 8. odsetki bankowe od kredytów nie wynikające z zaniedbań spółdzielni,

 9. odsetki za nieterminowe płacenie faktur, kary umowne i inne tego typu koszty związane z realizacją inwestycji,

 10. koszty Zarządu,

 11. prowizje i opłaty bankowe,

 12. inne koszty pośrednie.

2. § 18 otrzymuje brzmienie:

Jednostką rozliczeniową kosztów inwestycji jest m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych lub użytkowych, wyszczególnionej w protokółach odbioru z dokładnością do 0,1 m2.

– jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 16/15/2013 z dnia 9.04.2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali w wersji przedstawionej powyżej w protokole z wprowadzonymi zmianami w § 9 pkt 2 i § 18 .

B)
Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił i omówił proponowane zmiany do regulaminów komisji rady Nadzorczej

Uchwała Nr ……………

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………………… r.

w sprawie: zmian regulaminów Komisji Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 28 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w związku z § 8 ust. 1 pkt 28 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

1.W Regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, będącym załącznikiem nr 1 do uchwały, dokonuje się następujących zmian:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Do zakresu działań Komisji w szczególności należy:

 1. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni,

 2. opiniowanie:
  a)projektów struktury organizacyjnej i liczby etatów,
  b)rocznych sprawozdań składanych Walnemu Zgromadzeniu,
  c)sposobu realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni ,
  d)projektów regulaminów dotyczących problematyki finansowej,

 3. ocena realizacji:
  a) zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w Spółdzielni,
  b) wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu,

 4. dokonywanie okresowej oceny Spółdzielni w oparciu o przedstawiane plany i analizy ekonomiczne w zakresie:
  a)wykonania planów gospodarczo – finansowych,
  b)zatrudnienia i funduszu płac,
  c)windykacji należności czynszowych,
  d)zobowiązań Spółdzielni,

 5. rozpatrywanie:
  a)odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu,
  b)odwołań od uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.”;

2) § 11 otrzymuje brzmienie:
„Członkowie Komisji uczestniczący w obradach otrzymują diety zgodnie z § 88a Statutu Spółdzielni oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.”

2. W Regulaminie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, będącym załącznikiem nr 2 do uchwały, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji zwana dalej „Komisją” działa na podstawie Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz postanowień niniejszego regulaminu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:
Do zakresu działań Komisji w szczególności należy:

 1. opiniowanie:
  a) projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej i inwestycji,
  b) zasad używania lokali,
  c) struktury organizacyjnej pionu GZM,
  d) planów gospodarczych,
  e) przedsięwzięć związanych z realizacją harmonogramu wdrażania przepisów ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (znowelizowanych),
  f) rozliczeń zakończonych zadań inwestycyjnych,

 2. analiza:
  a) programu docieplania zasobów SM „Czuby”,
  b) gospodarki lokalami użytkowymi,
  c) gospodarki parkingami,
  d) dzierżawy terenów,
  e) gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  f) gospodarki mieniem Spółdzielni,
  g) kosztów inwestycyjnych ponoszonych na budownictwo mieszkaniowe,
  h) działań Zarządu w zakresie windykacji należności przeznaczonych na realizację inwestycji,

 3. ocena:
  a) realizacji rocznego planu remontów i inwestycji,
  b) realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
  c) stanu technicznego i porządkowego zasobów Spółdzielni,
  d) osiągniętych oszczędności energii cieplnej i elektrycznej,
  e) realizacji przeglądów gazowych, elektrycznych oraz legalizacji urządzeń,
  f) realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań Komisji,
  g) realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w SM „Czuby”,
  h) stopnia przygotowania nowych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych,

 4. rozpatrywanie:
  a) pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania Komisji,
  b) spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi,
  c) wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  d) wniosków kierowanych przez Zarząd,
  e) skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji,
  f) odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – mieszczących się w zakresie działania Komisji,
  g) innych zagadnień wynikających z bieżącej pracy,

 5. monitorowanie stanu zatrudnienia w działach zajmujących się sprawami z zakresu działania Komisji.”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:
„Członkowie Komisji uczestniczący w obradach otrzymują diety zgodnie z § 88a Statutu Spółdzielni oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.”

3.W Regulaminie Komisji Społeczno–Samorządowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, będącym załącznikiem nr 3 do uchwały, dokonuje się następujących zmian:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Do zakresu działań Komisji w szczególności należy:

 1. opiniowanie :
  a) projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni,
  b) uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla pod względem zgodności z prawem,
  c) uchwał w sprawach czynności prawnych przystąpienia do innych organizacji oraz występowania z nich,

 2. analiza działalności domów kultury i wspieranie ich działalności,

 3. współpraca z Radami Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,

 4. analiza stanu bezpieczeństwa w SM „Czuby”,

 5. uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami władz miasta, dzielnicy i innych instytucji mających na celu wspieranie działalności kulturalno – oświatowej i rekreacyjnej.”;

2) § 11 otrzymuje brzmienie:
„Członkowie Komisji uczestniczący w obradach otrzymują diety zgodnie z § 88a Statutu Spółdzielni oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.”

§ 2

Regulaminy Komisji Rady Nadzorczej jako załączniki nr 1-3 do niniejszej uchwały stanowią jej integralną część.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr …..………
Rady Nadzorczej
z dnia ……………..…… r.

REGULAMIN
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„CZUBY” W LUBLINIE

§ 1

 1. Komisja Rewizyjna zwana dalej „Komisją” działa na podstawie Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz postanowień niniejszego regulaminu.

 2. Komisja jest ciałem doradczym Rady Nadzorczej i nie posiada samodzielnych uprawnień

§ 2

Komisja działa w oparciu o plany pracy i potrzeby doraźne.

§ 3

Do zakresu działań Komisji w szczególności należy:

 1. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni,

 2. opiniowanie:
  e) projektów struktury organizacyjnej i liczby etatów,
  f) rocznych sprawozdań składanych Zebraniu Przedstawicieli, Walnemu Zgromadzeniu,
  g) sposobu realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni ,
  h) projektów regulaminów dotyczących problematyki finansowej,

 3. ocena realizacji:
  a)zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w Spółdzielni,
  b)wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich
  b) wniosków zgłoszonych na Zebraniach Przedstawicieli, Walnym Zgromadzeniu,

 4. dokonywanie okresowej oceny Spółdzielni w oparciu o przedstawiane plany i analizy ekonomiczne w zakresie:
  a) wykonania planów gospodarczo – finansowych,
  b) zatrudnienia i funduszu płac,
  c) windykacji należności czynszowych,
  d) zobowiązań Spółdzielni,

 5. rozpatrywanie:
  a) odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu,
  b) odwołań od uchwał Rad Osieli Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  c) skarg na działalność Zarządu i Rad Osiedli Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 4

 1. Komisja składa się co najmniej z 5 członków, wybranych spośród członków Rady Nadzorczej.

 2. Członkowie Komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego i jego zastępcę.

 3. Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji zmienić skład Komisji.

§ 5

 1. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej i inni jej członkowie, członkowie Zarządu Spółdzielni oraz osoby zaproszone przez prowadzącego obrady Komisji.

 2. Komisja może – za zgodą Prezydium powołać rzeczoznawców dla zasięgnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień, przy zachowaniu ogólnie obowiązujących zasad udzielania zleceń.

§ 6

 1. Komisja działa w oparciu o plany pracy i potrzeby doraźne.

 2. Komisja jest uprawniona do przekazywania bezpośrednio Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni wniosków wynikających z wykonywanych przez nią czynności nadzorczo – kontrolnych.

 3. Komisja jest zobowiązana do przedstawiania Radzie Nadzorczej informacji o realizacji wydanych poleceń i wniosków Zarządowi Spółdzielni.

 4. Komisja nie może podejmować uchwał w zastępstwie Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Posiedzenia Komisji zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, ponadto na żądanie przewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej 3 członków Komisji.
2.Posiedzenia zwołuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności jego zastępca lub przewodniczący Rady Nadzorczej, który przewodniczy wówczas obradom Komisji.
3.Członkowie komisji powinni być zawiadomieni najpóźniej na 2 dni przed terminem posiedzenia.

§ 8

 1. Wnioski Komisji są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji, w tym prowadzącego obrady.

 2. Wnioski Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

 3. Głosowania na posiedzeniu Komisji są jawne.

§ 9

 1. Z posiedzeń Komisji, jak i z przeprowadzonych kontroli sporządzane są protokoły podpisane przez członków Komisji biorących udział w posiedzeniu lub kontroli przez nią dokonywanej.

 2. Rzeczoznawcy sporządzają pisemną opinię w sprawie, do której zbadania zostali zaproszeni. Opinia taka podpisana przez rzeczoznawcę stanowi integralną część protokołu Komisji

§ 10

 1. Za przygotowanie materiałów na obrady Komisji odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.

 2. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej.

§ 11

Członkowie Komisji uczestniczący w obradach otrzymują diety zgodnie z regulaminem wypłaty świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych organów samorządowych działających w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, § 88a Statutu Spółdzielni oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 12

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr …………..
Rady Nadzorczej
z dnia ……………………

REGULAMIN
KOMISJI GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I INWESTYCJI
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„CZUBY” W LUBLINIE

§ 1

 1. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna Inwestycji zwana dalej „Komisją” działa na podstawie Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz postanowień niniejszego regulaminu.

 2. Komisja jest ciałem doradczym Rady Nadzorczej i nie posiada samodzielnych Uprawnień.

§ 2

Komisja działa w oparciu o plany pracy i potrzeby doraźne.

§ 3

Do zakresu działań Komisji w szczególności należy:

 1. opiniowanie:
  a) projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej i inwestycji,
  b) zasad używania lokali,
  c) struktury organizacyjnej pionu GZM,
  d) planów gospodarczych,
  e) przedsięwzięć związanych z realizacją harmonogramu wdrażania przepisów ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (znowelizowanych),
  f) rozliczeń zakończonych zadań inwestycyjnych,

 2. analiza:
  a) programu docieplania zasobów SM „Czuby”,
  b) gospodarki lokalami użytkowymi,
  c) gospodarki parkingami,
  d) dzierżawy terenów,
  e) gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  f) gospodarki mieniem Spółdzielni,
  g) kosztów inwestycyjnych ponoszonych na budownictwo mieszkaniowe,
  h) ocena działań Zarządu w zakresie windykacji należności przeznaczonych na realizację inwestycji,

 3. ocena:
  a) realizacji rocznego planu remontów i inwestycji za rok,
  b) realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
  c) stanu technicznego i porządkowego zasobów Spółdzielni,
  d) osiągniętych oszczędności energii cieplnej i finansowych elektrycznej,
  e) realizacji przeglądów gazowych, elektrycznych oraz legalizacji urządzeń,
  f) realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań Komisji,
  g) realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w SM „Czuby”,
  h) działalności Administracji Osiedli w zakresie obsługi członków Spółdzielni,
  h) stopnia przygotowania nowych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych,

 4. rozpatrywanie:
  a) pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania Komisji,
  b) spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi,
  c) wniosków kierowanych przez Rady Osiedlowe Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  d) wniosków kierowanych przez Zarząd,
  e) skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji,
  f) odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Osiedli Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – mieszczących się w zakresie działania Komisji,
  g) innych zagadnień wynikających z bieżącej pracy,

 5. monitorowanie stanu zatrudnienia w działach zajmujących się sprawami z zakresu działania Komisji.

§ 4

 1. Komisja składa się co najmniej z 5 członków, wybranych spośród członków Rady Nadzorczej.

 2. Członkowie Komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego i jego zastępcę.

 3. Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji zmienić skład Komisji.

§ 5

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, ponadto na żądanie przewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej 3 członków Komisji.

 2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności jego zastępca lub przewodniczący Rady Nadzorczej , który przewodniczy wówczas obradom Komisji.

 3. Członkowie Komisji powinni być zawiadomieni najpóźniej na 2 dni przed terminem posiedzenia.

§ 6

 1. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej i inni jej członkowie, członkowie Zarządu Spółdzielni oraz osoby zaproszone przez prowadzącego obrady Komisji.

 2. Na wniosek Komisji mogą być również powołani rzeczoznawcy dla zasięgnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień, o ile ich udział jest niezbędny dla wyjaśnienia sprawy lub wymaga opinii biegłego.

§ 7

Komisja przedstawia swoje wnioski Radzie Nadzorczej w postaci uwag, zaleceń i propozycji tekstów uchwał w zakresie spraw objętych niniejszym regulaminem.

§ 8

 1. Wnioski Komisji są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji, w tym prowadzącego obrady.

 2. Wnioski Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

 3. Głosowania na posiedzeniu Komisji są jawne.

§ 9

 1. Z posiedzeń Komisji, jak i z przeprowadzonych kontroli sporządzane są protokoły podpisane przez członków Komisji biorących udział w posiedzeniu lub kontroli przez nią dokonywanej.

 2. Rzeczoznawcy sporządzają pisemną opinię w sprawie, do której zbadania zostali zaproszeni. Opinia taka podpisana prze rzeczoznawcę stanowi integralną część protokołu Komisji

§ 10

 1. Za przygotowanie materiałów na obrady Komisji odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.

 2. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej.

§ 11

Członkowie Komisji uczestniczący w obradach otrzymują diety zgodnie z regulaminem wypłaty świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych organów samorządowych działających w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie § 88a Statutu Spółdzielni oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 12

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr ………..…..
Rady Nadzorczej
z dnia …………………….

REGULAMIN
KOMISJI SPOŁECZNO – SAMORZĄDOWEJ
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„CZUBY” W LUBLINIE

§ 1

 1. Komisja Społeczno –Samorządowa zwana dalej „Komisją” działa na podstawie Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz postanowień niniejszego regulaminu.

 2. Komisja jest ciałem doradczym Rady Nadzorczej i nie posiada samodzielnych uprawnień

§ 2

Komisja działa w oparciu o plany pracy i potrzeby doraźne.

§ 3

Do zakresu działań Komisji w szczególności należy:

 1. opiniowanie :
  a) projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni,
  b) uchwał rad osiedlowych Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla pod względem zgodności z prawem,
  c) uchwał w sprawach czynności prawnych przystąpienia do innych organizacji oraz występowania z nich,

 2. analiza działalności klubów osiedlowych domów kultury i wspieranie ich działalności,

 3. współpraca z komisjami społeczno – wychowawczymi Rad Osiedlowych Radami Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,

 4. analiza stanu bezpieczeństwa w SM „Czuby”,

 5. Branie udziału uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami władz miasta, dzielnicy i innych instytucji mających na celu wspieranie działalności kulturalno – oświatowej i rekreacyjnej.

§ 4

 1. Komisja składa się co najmniej z 5 członków, wybranych spośród członków Rady Nadzorczej.

 2. Członkowie Komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego i jego zastępcę.

 3. Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji zmienić skład Komisji.

§ 5

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, ponadto na żądanie przewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej 3 członków Komisji.

 2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności jego zastępca lub przewodniczący Rady Nadzorczej, który przewodniczy wówczas obradom Komisji.

 3. Członkowie Komisji powinni być zawiadomieni najpóźniej na 2 dni przed terminem posiedzenia.

§ 6

 1. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej i inni jej członkowie, członkowie Zarządu Spółdzielni oraz osoby zaproszone przez prowadzącego obrady Komisji.

 2. Na wniosek Komisji mogą być również powołani rzeczoznawcy dla zasięgnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień, o ile ich udział jest niezbędny dla wyjaśnienia sprawy lub wymaga opinii biegłego.

§ 7

Komisja przedstawia swoje wnioski Radzie Nadzorczej w postaci uwag, zaleceń i propozycji tekstów uchwał w zakresie spraw objętych niniejszym regulaminem

§ 8

 1. Wnioski Komisji są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji, w tym prowadzącego obrady.

 2. Wnioski Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

 3. Głosowania na posiedzeniu Komisji są jawne.

§ 9

 1. Z posiedzeń Komisji, jak i z przeprowadzonych kontroli sporządzane są protokoły podpisane przez członków Komisji biorących udział w posiedzeniu lub kontroli przez nią dokonywanej.

 2. Rzeczoznawcy sporządzają pisemną opinię w sprawie, do której zbadania zostali zaproszeni. Opinia taka podpisana przez rzeczoznawcę stanowi integralną część protokołu Komisji.

§ 10

 1. Za przygotowanie materiałów na obrady Komisji odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.

 2. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej.

§ 11

Członkowie Komisji uczestniczący w obradach otrzymują diety zgodnie z regulaminem wypłaty świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych organów samorządowych działających w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie § 88a Statutu Spółdzielni oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 12

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za , podjęła uchwałę Nr 17/30/2013 z dnia 9.04.2013 r. w sprawie: zmian regulaminów Komisji Rady Nadzorczej – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę wraz z załącznikami.

Ad. 3
Prezes Zarządu poinformował, że części Walnego Zgromadzenia odbywać się będą zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem.

Harmonogram zebrań
Części Walnego Zgromadzenia
(06.05.2013 r. – 05.06.2013 r.)

Ilość części WZ

Osiedle

Liczba członków

Nieruchomości

Ilość członków w części WZ

Ilość mandatów na czl. RN

Termin
i godzina zebrania

Miejsce zebrania

1.

PORĘBA

1194

I .
Perłowa 4, 8
Szafirowa 3, 5
Bursztynowa 6, 8, 10
Bursztynowa 1
Bursztynowa 1C
Agatowa 12
Agatowa 16

609

1

06.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

2.

II.
Bursztynowa 12
Turkusowa 1
Bursztynowa 14
Turkusowa 3
Agatowa 14
Agatowa 18
Bursztynowa 3

585

1

07.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

3.

ŁĘGI

1699

I.
Tymiankowa 1, 3
Tymiankowa 54, 56, 58
Tatarakowa 10, 12, 14, 16

514

1

08.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

4.

II.
Tymiankowa 48, 50, 52
Bociania 6, 8, 10
Bociania 1
Tatarakowa 5
Tatarakowa 2, 6, 8
Wiklinowa 4, 6

603

1

09.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

5.

III.
Biedronki 3, Kaczeńcowa 2
Biedronki 2a, 2b, 2 c
Biedronki 5, 7, 9, 11
Kaczeńcowa 6, 8, 10
Kaczeńcowa 1, 3, 5

582

1

10.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

6.

RUTA

2245

I.
Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22
Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

620

1

13.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

7.

II.
Watykańska 4, 6, 8, 10
Różana 7
Jutrzenki 10,
Jana Pawła II 9

535

1

14.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

8.

III.
Różana 1, 3, 17, 21, 27
Sasankowa 1, 3, 4, 5, 8

519

1

15.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

9.

IV.
Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8
Różana 6
Dziewanny 11, 13, 15
Dziewanny 14

571

1

16.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

10.

WIDOK

1398

I.
Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46

559

1

17.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

11.

II.
Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29 A, 30, 31, 32, 32b, 34, 35, 36, 37, 41
Topazowa 4, 6

839

1

20.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

12.

BŁONIE

1503

I.
Kawaleryjska 2, 4, 6, 8
Rycerska 5
Ułanów 14, 16

527

1

21.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

13.

II.
Kawaleryjska 14, 16, 18
Rycerska 2, 4, 6, 8
Dragonów 3, 14
Szaserów 1, 9,11

496

1

22.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

14.

III.
Kawaleryjska 4a, 20
Husarska 2, 6, 8
Ułanów 22
Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16

480

1

23.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

15.

CZŁONKOWIE OCZEKUJĄCY

250

1

24.05.2013 r.
17.30

SM Czuby
Watykańska 6

16.

SKARPA

2420

I.
Romantyczna 9
Radości 9, 11
Romantyczna 15
Radości 1, 3, 5
Romantyczna 17, 19

391

1

27.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

17.

II.
Romantyczna 6
Romantyczna 8, 10, 12
Przedwiośnie 2
Przedwiośnie 1, 3, 7

487

1

28.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

18.

III.
Fantastyczna 11
Fantastyczna 4, 6, 8
Fantastyczna 5, 7, 9, 13, 15
Fantastyczna 17, 19, 21

537

1

29.05.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

19.

IV.
Gościnna 1, 3, 5, 15
Gościnna 7, 9, 11, 13
Sympatyczna 8, 10
Radości 10, 12

455

1

03.06.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

20.

V.
Sympatyczna 1, 3,
Sympatyczna 2, 4
Sympatyczna 12, 14, 16
Radości 4
Radości 14
Radości 2

550

1

04.06.2013 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

21.

NISKA SKARPA

Przytulna
Gościnna
Uśmiechu

27

1

05.06.2013 r.
17.30

SM Czuby
Watykańska 6

 

Lublin, dnia 03.04.2013 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zgodnie z §§ 75-76 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” podzielone na 21 części

w terminie od 6.05.2013 r. – 5.06.2013 r.

….… część Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczą członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w Osiedlu ———— w nieruchomościach:

——————-
——————-
——————-

zwołuje na dzień ..….2013 r. o godz. 17.30 w Domu Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.

 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.

 5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2012 r.

 6. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2012 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.

 7. Omówienie proponowanych zmian Statutu Spółdzielni.

 8. Omówienie proponowanych zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 9. Omówienie proponowanych zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 10. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniach 07.05.2012 r. do 20.06.2012 r.

 11. Informacja na temat realizacji wniosków z lustracji ustawowej w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r.

 12. . Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).

 13. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej – X część Walnego Zgromadzenia z osiedla „Widok”.

 14. Głosowanie w sprawach:
  – zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 r.,
  – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2012 r.,
  – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.,
  – udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za działalność w 2012 r.,
  – zasad podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
  – zmian Statutu Spółdzielni,
  – zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie,
  – zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie,
  – wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

 15. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od:
  a)uchwały nr 99/1/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia targowiska na działkach nr 24/13 i 24/15, położonych w Lublinie przy ulicy Radości,
  b)uchwały nr 54/13/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2013 r.

 16. Przyjęcie wniosków zgłoszonych w toku obrad.

 17. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI:

UWAGA:
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że:

 1. w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania można zapoznać się z:
  – projektami uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia,
  – sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.,
  – sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2012 r.,
  – sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2012 r.,
  – opinią biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2012 r.,
  – harmonogramem zebrań części Walnego Zgromadzenia.

 2. na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl, w Informatorze Spółdzielni, w administracjach Osiedli można zapoznać się z:
  – projektami uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia,
  – sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.,
  – sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2012 r.,
  – sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2012 r.,
  – opinią biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2012 r. ,
  – harmonogramem zebrań części Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie informuje, że – zgodnie z art. 36 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 74 ust.1 Statutu w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia udział biorą członkowie SM „Czuby” w Lublinie , którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości.

Informacja dodatkowa

W związku z umieszczeniem w punkcie 14 porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, prosimy o zgłaszanie pisemnie kandydatur w sekretariacie Spółdzielni, ul. Watykańska 6, w terminie do dnia 29.04.2013 r. do godz. 17.00.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI:

Prezes Zarządu poinformował ponadto ,że pracownicy administracji w terminie do 12.04.2013 r.
– wywieszą porządki obrad Walnego Zgromadzenia na drzwiach wejściowych i tablicach ogłoszeń w każdej klatce schodowej ,
– dostarczą do wszystkich lokali mieszkalnych i właścicieli lokali użytkowych będących członkami spółdzielni 47 numer Informatora, która zawiera między innymi:

W NUMERZE:
– Harmonogram zebrań części Walnego Zgromadzenia – 06.05.2013 r. – 05.06.2013 r.,

Materiały na Walne Zgromadzenie SM „Czuby”
– Zawiadomienie – porządek obrad,
– Regulamin Walnego Zgromadzenia – z uwzględnieniem proponowanych zmian,
– Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.,
– Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2012 r.,
– Bilans , rachunek strat i zysków ( Sprawozdanie finansowe za 2012 r. ),
– Statut – z uwzględnieniem proponowanych zmian,
– Regulamin Rady Nadzorczej – z uwzględnieniem proponowanych zmian,
– Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniach 7.05.2012 r. do 20.06.2012 r. ,
– Informacja o realizacji wniosków z lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r. ,
– Projekty uchwał w sprawach :
– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.,
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2012 r.,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.,
– stanowisko Rady Nadzorczej i projekt uchwały w sprawie zasad podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
– stanowisko Rady Nadzorczej i projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Spółdzielni,
– stanowisko Rady Nadzorczej i projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za działalność w 2012 r.,
– stanowisko Rady Nadzorczej i projekt uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie,
– stanowisko Rady Nadzorczej i projekt uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie,
– wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie,
– rozpatrzenia w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej po dyskusji na temat przedstawionych materiałów poddał pod zgłoszono wnioski :

I – Komisja Społeczono – Samorządowa w terminie do stycznia 2014 r, przygotuje stosowne zmiany do obowiązujących przepisów pozwalając na odbywanie 2 lub 3 zebrań części Walnego Zgromadzenia łącznie na wniosek zgłoszony przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

II – Zarząd Spółdzielni skonsultuje z zespołem prawnym czy istnieje potrzeba uzupełnienia zapisów statutu o możliwość przeprowadzania w osiedlach referendum w przypadku gdy Rada Nadzorcza uchwaliła regulamin w tej sprawie.

Powyższe wnioski został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.
Rada Nadzorcza przedstawioną informację przyjęła.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 78 ust. l Statutu Spółdzielni, upoważnił :

– Jerzego Kutyłę – członka Rady Nadzorczej do otwarcia I części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 06.05.2013 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Perłowa 4, 8, Szafirowa 3, 5, Bursztynowa 6, 8, 10 Bursztynowa 1, Bursztynowa 1C,Agatowa 12, Agatowa 16

– Jerzego Kaczmarskiego członka Rady Nadzorczej do otwarcia II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 07.05.2013 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Bursztynowa 12, Turkusowa 1, Bursztynowa 14, Turkusowa 3, Agatowa 14, Agatowa 18, Bursztynowa 3

– Michała Kołczewskiego – członka Rady Nadzorczej do otwarcia III części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 08.05.2013 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Tymiankowa 1, 3, Tymiankowa 54, 56, 58, Tatarakowa 10, 12, 14, 16

-Danutę Przybyś – Ziemba członka Rady Nadzorczej do otwarcia IV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 09.05.2013 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Tymiankowa 48, 50, 52, Bociania 6, 8, 10 , Bociania 1 Tatarakowa 5, Tatarakowa 2, 6, 8, Wiklinowa 4, 6

– Stefanię Chodkiewicz – członka Rady Nadzorczej do otwarcia V części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 10.05.2013 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Biedronki 3, Kaczeńcowa 2, Biedronki 2a, 2b, 2 c, Biedronki 5, 7, 9, 11, Kaczeńcowa 6, 8, 10, Kaczeńcowa 1, 3, 5

– Krzysztofa Barę – członka Rady Nadzorczej do otwarcia VI części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 03.06.2013 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Gościnna 1, 3, 5, 15, Gościnna 7, 9, 11, 13, Sympatyczna 8, 10, Radości 10, 12

– Grażynę Henkiel – członka Rady Nadzorczej do otwarcia VII części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 04.06.2013 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Sympatyczna 1, 3, Sympatyczna 2, 4, Sympatyczna 12, 14, 16, Radości 4, Radości 14, Radości 2

– Wiesława Augustowskiego – członka Rady Nadzorczej do otwarcia VIII części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 29.05.2013 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Fantastyczna 11, Fantastyczna 4, 6, 8, Fantastyczna 5,7, 9, 13, 15, Fantastyczna 17, 19, 21.

– Waldemara Żaka – członka Rady Nadzorczej do otwarcia IX części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 27.05.2013 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Romantyczna 9, Radości 9,11, Romantyczna 15, Radości 1,3,5 , Romantyczna 17,19

– Tadeusza Mazurka – członka Rady Nadzorczej do otwarcia X części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 28.05.2013 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Romantyczna 6, Romantyczna 8,10,12, Przedwiośnie 2, Przedwiośnie 1,3,7

– Zbigniewa Gontarza – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XI części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 13.05.2013 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22, Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12.

– Dorotę Szyszkowską – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XII części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 14.05.2013 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Watykańska 4, 6, 8, 10, Różana 7, Jutrzenki 10, Jana Pawła II 9

– Ryszarda Klech – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XIII części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 15.05.2013 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Różana 1, 3, 17, 21, 27, Sasankowa 1, 3, 4, 5, 8

– Ryszarda Klech – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XIV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 16.05.2013 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8, Różana 6, Dziewanny 11, 13, 15, Dziewanny 14.

– Dariusza Siwka – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 17.05.2013 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46.

– Dariusza Siwka – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XVI części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 20.05.2013 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29 A, 30, 31, 32, 32b, 34, 35, 36, 37, 41, Topazowa 4, 6

– Janinę Samborską – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XVII części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 21.05.2013 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Kawaleryjska 2,4,6,8, Rycerska 5, Ułanów 14, 16

– Teresę Husarek – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XVIII części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 22.05.2013 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Kawaleryjska 14,16,18, Rycerska 2,4,6,8, Dragonów 3,14, Szaserów 1.9,11

– Andrzeja Turskiego – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XIX części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 23.05.2013 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Kawaleryjska 4a, 20, Husarska 2,6,8, Ułanów 22, Hetmańska 6,8,10,12,14,16.

– Romana Janczarka – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XX części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 05.06.2013 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Przytulna, Gościnna, Uśmiechu

– Elżbietę Betka – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XXI części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 24.05.2013 r., w której uczestniczą członkowie oczekujący na lokale mieszkalne w SM „Czuby”

Ad. 4
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 26.03.2013 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 5
W porządku obrad kolejnego posiedzenie Rad Nadzorczej zarząd proponuje umieścić między innymi do omówienia poniższe sprawy:

– modernizacji sieci przez LPEC,
– modernizacja sieci gazowej na Skarpie,
– regulacje prawne w sprawie wywozu odpadów,
– przejęcia przez Gminę Lublin ulic w naszych zasobach,
– informację na temat kosztów poniesionych przez Spółdzielnię na utrzymanie zimowe,
– postanowienia prokuratury w sprawie zgłoszonych spraw .

Termin kolejnego posiedzenia ustali prezydium.

Ad. 6

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 26.03.2013 r. dot. przejęcia od firmy SADIDA parkingów przy ulicy Sympatycznej i Romantycznej w osiedlu Skarpa.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści:

Ldz. RN/….. /2013

…………………………
………………………
……………………..

Odpowiadając na pismo z dnia 26.03.2013 r. w sprawie przejęcia parkingów przy ulicy Sympatycznej i Romantycznej w osiedlu Skarpa, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wyjaśnia ,że dzierżawca parkingu w osiedlu Skarpa firma SADIDA został wyłoniony w drodze przetargu i zawarta przez Spółdzielnię umowa z dnia 22 listopada 2012 r na ich dzierżawę nadal obowiązuje. Spółdzielnia nie poszukuje dzierżawcy parkingów w osiedlu Skarpa.

Ad. 7
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po dokonaniu oceny pracy członków Zarząd w I kwartale 2013 r. br. biorąc pod uwagę między innymi wyniki gospodarcze spółdzielni za I kwartał br. brak skarg członków na pracę spółdzielni , pismo potwierdzające realizację postanowień zawartych w umowie nr 2 i przekazanie do PKO BP SA 4 Oddział w Lublinie pięćdziesiątej drugiej raty spłaty zadłużeń kredytowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przyznała członkom Zarząd premię za I kwartał 2013 r. w pełnej wysokości.

Rada Nadzorcza po dyskusji przyznała – w tym miejscu w protokole umieszczono głosowania i wysokość przyznanej premii za I kwartał br. dla poszczególnych członków Zarządu

Ad. 8
Rada Nadzorcza nie rozpatrywała spraw w tym punkcie porządku obrad .

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 11:36, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2013