Protokół Nr 2/2013
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 26.02.2013 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek ,Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:Elżbieta Betka, Janczarek Roman, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech, Teresa Husarek,Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Michał Kołczewski, Janina Samborska Rupczewska Barbara, Siwek Dariusz, Żak Waldemar, Bara Krzysztof, Augustowski Wiesław, Szyszkowska Dorota.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa d/ eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmian w zasadach i trybie przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  b) sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji pawilonu usługowego przy ulicy Agatowej w osiedlu Poręba.
 4. Realizacji wniosków:
  a) zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu odbytym w częściach w terminie od 07.05.2012 r. do 20.06.2012 r.
  b) wniosków polustracyjnych zawartych w protokole z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 29.01.2013 r.
 7. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 9. Sprawy wniesione.

Do zaproponowanego przez przewodniczącego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji  jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 19.02.2013 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad posiedzenia plenarnego w dniu 26.02.2013 r. Omówili tematy którymi zajmie się Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna na posiedzeniu w dniu 25.02.2013 r.
Skierowali do rozpatrzenia przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjną pisma członków Spółdzielni.

Ad. 3
A)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 25.02.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:
– propozycjami zmian w zasadach – w tym miejscu w protokole umieszczono obowiązujące zasady z naniesionymi propozycjami zmian.
– projektem uchwały

 

UCHWAŁA Nr /… /2013

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….. 2013 r.

w sprawie: zmian w zasadach i trybie przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 30 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Zasady i tryb przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Tracą moc Zasady i tryb przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwalone przez Radę Nadzorczą w dniu 8 kwietnia 2008 r. stanowiący załącznik do uchwała nr 31/1/2008.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

Załącznik
do Uchwały Nr /… /2013
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia 26.02.2013 r.

Zasady i tryb przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

§ 1

 1. Członkowie Spółdzielni i właściciele niebędący członkami Spółdzielni lub danej nieruchomości w drodze głosowania bezpośredniego wyrażają swoją opinię o sposobie rozstrzygnięcia spraw ich dotyczących.
 2. Głosowanie polega na udzieleniu na karcie pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytania.

§ 2

W referendum mają prawo brać udział członkowie Spółdzielni i właściciele niebędący członkami Spółdzielni zamieszkali na terenie objętym głosowaniem.

§ 3

 1. Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady Nadzorczej, Zarządu lub Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
 2. Z wnioskiem o przeprowadzenie referendum mogą również wystąpić do Zarządu Spółdzielni Administracje Osiedli.

§ 4

 1. Organy, o których mowa § 3 ust. 1, podejmują uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum zwykłą większością głosów.
 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, zawiera:
  a) pytanie lub pytania referendum,
  b) termin i czas przeprowadzenia referendum,
  c) wzór karty do głosowania,
  d) źródło finansowania

§ 5

 1. Referendum przeprowadza i ustala jego wynik powołana w tym celu komisja do spraw referendum.
 2. Komisję powołuje organ, z którego inicjatywy odbywa się referendum.
 3. Komisja posługuje się pieczęcią Spółdzielni.
 4. Organ, o którym mowa §3 ust. 1, powołuje w skład komisji 3 członków Spółdzielni wytypowanych przez właściwy organ samorządowy i 2 pracowników Administracji Osiedla, na terenie którego odbywa się referendum.
 5. W przypadku przeprowadzania referendum na terenie całej Spółdzielni powołuje się komisje dla poszczególnych osiedli.

§ 6

Administracja Osiedla, na terenie którego odbywa się referendum, odpowiada za wydrukowanie potrzebnej liczby kart do głosowania opatrzonych pieczęcią i zapewnia dostarczenie ich do komisji.

§ 7

 1. Karta do głosowania zawiera:
  a) oznaczenie referendum, nazwę organu, który postanowił o przeprowadzeniu referendum, datę referendum,
  b) pytanie lub pytania dotyczące sprawy będącej przedmiotem referendum, oraz wyrazy: „tak” i „nie” z kratkami z lewej strony przeznaczonymi na postawienie znaku przy odpowiedzi, którą wybrał głosujący,
  c) krótki opis sprawy będącej przedmiotem referendum, np. przewidywany koszt, źródło finansowania i obciążenie finansowe lokalu,
  d) pouczenie o sposobie głosowania.
 2. W razie poddania pod referendum więcej niż jednej sprawy, na karcie do głosowania zamieszcza się kolejno wszystkie postawione pytania, z zachowaniem wymagań określonych w ust. 1 pkt 2.

§ 8

Członkowie Spółdzielni i właściciele niebędący członkami Spółdzielni zamieszkali na terenie objętym referendum, powinni być zawiadamiani o czasie i przedmiocie referendum przez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Zarządu, Administracji Osiedla i w klatkach schodowych budynków mieszkalnych.

§ 9

 1. Komisja ds. referendum dostarcza karty do głosowania do skrzynek oddawczych mieszkań na terenie objętym referendum.
 2. W terminie podanym w ogłoszeniu o referendum Komisja ds. referendum odbiera za pokwitowaniem karty do głosowania.
 3. Dopuszcza się możliwość dostarczenia karty do głosowania bezpośrednio za pokwitowaniem do Administracji Osiedla w terminie przeprowadzania referendum.
 4. Dokumentacja dotycząca referendum wraz z pokwitowaniem będzie przechowywana przez Administracje Osiedli.

§ 10

Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania.

§ 11

Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.

§ 12

Głos jest nieważny, jeżeli:

 1. na karcie do głosowania, w odniesieniu do poszczególnego pytania, nie zaznaczono żadnej odpowiedzi,

 2. na karcie do głosowania , w odniesieniu do poszczególnego pytania, zaznaczono więcej niż jedną odpowiedź,

 3. karta do głosowania została doręczona do Administracji Osiedla po terminie zakończenia referendum.

§ 13

 1. Nieważne są karty do głosowania nieopatrzone pieczęcią Spółdzielni.

 2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych uwag lub innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.

 3. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania.

§ 14

 1. Po zakończeniu głosowania komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół wyników głosowania, zawierający liczbę:
  1) osób uprawnionych do głosowania,
  2) osób, od których odebrano karty do głosowania,
  3) kart nieważnych,
  4) kart ważnych,
  5) głosów nieważnych,
  6) głosów ważnych,

 2. W razie poddania pod referendum więcej niż jednej sprawy liczby, o których mowa w ust. 1 pkt 5-6, komisja podaje w protokole oddzielnie dla każdego pytania.

 3. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy jego sporządzeniu. Protokół opatruje się pieczęcią Spółdzielni.

§ 15

 1. Po wykonaniu czynności wymienionych w § 14 komisja niezwłocznie przekazuje dokumenty z głosowania Administracji Osiedla, na terenie którego odbywa się referendum.

 2. W wypadku referendum przeprowadzanego na terenie całej Spółdzielni poszczególne Administracje Osiedli przekazują dokumenty z głosowania do Zarządu, który ustala wynik przeprowadzonego referendum.

§ 16

O wyniku referendum członkowie Spółdzielni i właściciele niebędący członkami Spółdzielni zamieszkali na terenie objętym referendum, zawiadamiani są w sposób określony w § 8.

§ 17

Jeżeli referendum zakończy się wynikiem rozstrzygającym w sprawie poddanej pod referendum, organ, z którego inicjatywy odbyło się referendum, niezwłocznie podejmie czynności w celu jej realizacji.

§ 18

Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa d/s eksploatacji oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 5/2/2013 z dnia 26.02.2013 r. w sprawie w sprawie zmian w zasadach i trybie przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

Informacja dotycząca realizacji pawilonu usługowego przy ul. Agatowej

Realizując zadanie inwestycyjne przyjęte do planu na 2013 rok pod nazwą pawilon usługowy przy ul. Agatowej Spółdzielnia przystąpiła do prac przygotowawczych, tj.: zleciła uporządkowanie terenu pod przedmiotową inwestycję, uzyskała z Wydziału Ochrony Środowiska pozwolenie na wycinkę drzew rosnących na działce nr 19/6. Zleciła zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w SM”CZUBY” § 46 ust. 2 pkt. 4 opracowanie dokumentacji projektowej.

Biorąc pod uwagę możliwość różnych rozwiązań projektowych oraz różnych wariantów realizacji inwestycji i eksploatacji obiektu, Zarząd Spółdzielni wnosi o podjęcie decyzji i wybór jednego z zaproponowanych rozwiązań:

1. Realizacja inwestycji wspólnie z współwłaścicielami sąsiedniej działki na warunkach określonych w stosownej umowie.

Warunkiem tego rozwiązania jest:
– zachowanie prawa własności do działek i obiektów,
– gwarancja możliwości niezależnego funkcjonowania każdego z obiektów, m.in. poprzez indywidualne zaopatrzenie w media,
– swobodne pozyskanie najemcy i możliwość zbycia obiektu lub jego części.

Zaletą wspólnej realizacji inwestycji jest:
– zaprojektowanie obiektu w sposób umożliwiający jego ekonomiczną budowę,
– realizację obu obiektów przez jednego wykonawcę,
– optymalizacja kosztów zagospodarowania placu budowy,
– optymalizacja kosztów budowy wynikająca z realizacji wspólnego obiektu wielopowierzchniowego,
– pozyskanie wspólnego najemcy (wstępna oferta najmu, jaka została zaproponowana przez najemcę to kwota 40 zł/m2 pow.uż., – obecne stawki najmu lokali obowiązujące w SM „Czuby” są znacznie niższe, średnio ok. 12 – 16 zł/m2),

Finansowanie inwestycji z wolnych środków spółdzielni.
Przewidywany koszt to ok. 2,5 miliona zł (483m2 x 5.000 zł/m2 = 2.415.000 zł).
Przyjmując wpływ z tytułu wynajmu: 483 m2 x 40 zł/m2/m-c x 12 m-cy = 231.840 zł rocznie – zwrot poniesionych nakładów nastąpi po ok. 10 latach.

2. Indywidualna realizacja inwestycji przez Spółdzielnię na działce 19/6.

Wg wstępnej koncepcji przewidziano 4 lokale użytkowe o powierzchni około 120 m2 każdy. Z uwagi na kształt działki podlegającej zabudowie oraz mając na względzie przyszłą atrakcyjność lokali takie rozwiązanie wydaje się optymalne.
Realizacja obiektu przy tym rozwiązaniu wiąże się z określeniem przyszłego wykorzystania pawilonu. Różne przeznaczenie lokali i rodzaje działalności wymagają odpowiedniego zabezpieczenia dostawy mediów i zaprojektowania funkcjonalnego wnętrza umożliwiającego prowadzenie konkretnej działalności. Przy braku w chwili obecnej najemców zaprojektowany lokal może wymagać przeprojektowania i przebudowy.

W tym przypadku inwestycja może być realizowana następująco:

a) Lokale w całości przeznaczone pod wynajem.
– finansowanie inwestycji w całości z wolnych środków Spółdzielni, koszt inwestycji powiększony o roboty wykończeniowe, w tym m.in. ścianki działowe, instalacje, kotły gazowe i inne,
– pozyskiwanie najemców na poszczególne lokale (obecne stawki najmu lokali obowiązujące w SM „Czuby” wynoszą średnio ok. 12 – 16 zł/m2),
– ponoszenie i rozliczanie wspólnych kosztów nieruchomości,

b) Lokale w całości przeznaczone na sprzedaż z udziałem w gruncie.
– finansowanie inwestycji ze środków Spółdzielni, rozliczenie kosztów budowy i sprzedaż lokali za kwotę gwarantującą zwrot poniesionych nakładów – bez zysku.

c) Lokale w części przeznaczone na sprzedaż z udziałem w gruncie, zaś część lokali pozostających we własności Spółdzielni pod wynajem.
– finansowanie części obiektu z wolnych środków Spółdzielni, zaś część – zgodnie z rozliczeniem kosztów inwestycji pokryją współwłaściciele nieruchomości – nabywcy lokali.
– pozyskiwanie najemców na wolne lokale Spółdzielni,
– utrzymywanie części wspólnych nieruchomości, rozliczanie kosztów,
– współdecydowanie współwłaścicieli o funkcjonowaniu obiektu.

3. Sprzedaż działki na obecnym etapie, bez ponoszenia dalszych kosztów utrzymania terenu i realizacji inwestycji.

Konieczne jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na zbycie prawa własności do terenu objętego inwestycją.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w brzmieniu przedstawionym w wariancie nr I informacji umieszczonej w protokole tj.

Projekt
UCHWAŁA Nr /… /2013

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2013 r.

w sprawie: udziału w realizacji inwestycji wspólnej pod nazwą Pawilon usługowy przy ulicy Agatowej w Lublinie na działkach oznaczonych nr 19/6 i nr … przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie i właścicielami działki nr 70/14.

Działając na podstawie art. 46 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 pkt 4 i § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Wyraża się zgodę na udział Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w realizacji inwestycji wspólnej pod nazwą Pawilon usługowy przy ulicy Agatowej w Lublinie na działkach oznaczonych nr 19/6 i nr 70/14 w celu wynajmowania usytuowanych w nim lokali użytkowych.

 2. Przewidywany koszt realizacji inwestycji wspólnej, procentowy udział w Spółdzielni z tytułu czynszu najmu lokali, zwrot poniesionych nakładów na inwestycję oraz inne warunki związane z realizacją pawilonu handlowego określone zostaną szczegółowo w umowie o podjęcie inwestycji wspólnej pod nazwą Pawilon usługowy przy ulicy Agatowej w Lublinie na działkach oznaczonych nr 19/6 i nr 70/14.

§2

Integralną część uchwały stanowi Informacja dotycząca realizacji pawilony usługowego przy ulicy Agatowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosowania postanowiła:

– Zobowiązała Zarząd Spółdzielni do przedłożenia Radzie Nadzorczej do akceptacji projekt umowy w sprawie realizacji inwestycji wspólnej pod nazwą Pawilon usługowy przy ulicy Agatowej w Lublinie na działkach oznaczonych nr 19/6 i nr 70/14.

– Podjęła uchwałę nr 6/7/2013 z dnia 26.02.2013 r. w sprawie udziału w realizacji inwestycji wspólnej pod nazwą Pawilon usługowy przy ulicy Agatowej w Lublinie na działkach oznaczonych nr 19/6 i nr 70/14 przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie i właścicielami działki nr 70/14 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4
A)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 25.02.2013 r. z poniżej przedstawioną informacją:


PROJEKT
Wnioski
zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu
odbytym w częściach w terminie od 07.05.2012 r. do 20.06.2012 r.

10.05.2012 – Łęgi – II

1. Podjąć skuteczne działania zmierzające do zainstalowania sygnalizacji świetlnej na styku ulicy Jana Pawła i Tymiankowej, Bocianiej, ul. Orkana – wjazd na ulicę Wiklinową osiedlu Łęgi ( skrzyżowanie przed kładką na ul. Orkana ).

Uzasadnienie

Wyjazd samochodów z osiedla Łęgi jest obecnie bardzo utrudniony i niebezpieczny. Dotyczy to także pieszych udających się na przystanek autobusowy MPK./ w ostatnim czasie wydarzyło się tu wiele wypadków drogowych ze śmiertelnymi włącznie.

Wnioskodawca: Adamek Ewa, Halina Michno – Załoga, Zofia Sobich, Adam Wójcik

Realizacja:
SM „Czuby” w dniu 22.06.2012 r. wystosowała pismo do Zarządu Dróg i Mostów z prośbą o wykonanie ulicznych sygnalizacji świetlnych w rejonie skrzyżowań: Jana Pawła II i Tymiankowej/Bocianiej; Orkana i Wiklinowej; Orkana, Biedronki/Kaczeńcowej oraz o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miasta na te inwestycje i ich realizację.

W dniu 29.08.2012r. skierowała kolejne pismo m.in. do Zarządu Dróg i Mostów oraz Radnych Miasta w sprawie kontynuacji działań i szeregu prac realizowanych na terenach gminy, w tym również zainstalowania sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniach ulic osiedlowych z ulicami Orkana i
Jana Pawła II.

2. Rozwiązać problem sprzątania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych poprzez zobowiązanie odpowiednich służb Administracji Osiedla do wynajęcia firmy sprzątającej i wprowadzić nowy składnik opłat eksploatacyjnych pt. ” sprzątanie klatek schodowych” w budynku przy ulicy Bocianiej 10 i ul. Wiklinowa 4

Uzasadnienie

 1. Brak porozumienia lokatorów w sprawie utrzymania ładu i porządku

 2. Sprzątanie zabrudzonej klatki schodowej z błota, śniegu, soli z piaskiem w okresie jesienno-zimowym oraz z owoców jarzębiny, liści i innych nieczystości w okresie wiosenno-letnim spoczywa na lokatorach zamieszkałych na parterze lub I piętrze.

 3. Nieprzestrzeganie przez Administrację obowiązków wynikających z paragrafu 8 pkt. 3 Regulaminu Porządku Domowego tj. utrzymania czystości budynków i sprzątania pomieszczeń wspólnych jak: korytarze piwniczne, wiatrołapy, podesty parteru itp.

Wnioskodawca: Adamek Ewa,Halina Michno – Załoga, Zofia Sobich, Adam Wójcik

Realizacja:
Wniosek został zrealizowany. W dniu 5 grudnia 2012 r. podpisano aneks do umowy z firmą INPROF na sprzątanie klatek schodowych w budynkach: Wiklinowa 4 (kl. IV, w mieszkaniach od 69-90B) i Bociania 10 (kl. II, w mieszkaniach od 11-20). Termin rozpoczęcia świadczenia usługi ustalono na 01.01.2013 r.

3. Zlikwidować zamknięty i ogrodzony parking przy ulicy Bocianiej 10. Plac ten przeznaczyć do parkowania samochodów dla wszystkich mieszkańców, a nie jak dotychczas dla wybranych. Prawo do korzystania z tego terenu mają mieszkańcy, którzy płacą podatek gruntowy.

Wnioskodawca: Józef Pieniężnik

Realizacja:
Parking zlokalizowany jest na terenie Gminy Lublin, poza zarządem SM „Czuby”

15.05.2012 r. Skarpa

1. Z informacji o działaniach Zarządu Spółdzielni dotyczących oszczędności ener­gii elektrycznej można wyciągnąć następujące wnioski:
– podjęte działania są różnego rodzaju, nie są uporządkowane i charakteryzuje je przypadkowość
– w różnych nieruchomościach prowadzone są inne działania („W niektórych korytarzach w podpiwniczeniu budynków i piwnicach zmieniono wartość napięcia zasilania z 230 na 110 v, zastosowano żarówki o małych mocach” itd.)
– z działań nie przedstawiono wniosków z zastosowanych rozwiązań
(z wyliczeniem wszystkich kosztów wprowadzenia zmian i uzyskanych oszczędności) i nie dano zaleceń do stosowania w innych nieruchomościach i pozostałym majątku spółdzielni.

W świetle powyższego wnioskuję:

 1. Rozliczyć dotychczasowe działania w tym temacie podjęte w S.M. w terminie 60-ciu dni (jakość i termin powiązać z premią Zarządu-dopilnuje Rada Nadzorcza ) Informacje na ten temat administracje zamieszczą na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych.

 2. Działania które przyniosły efekt wdrożyć w jak najszybszym terminie -harmonogram wdrożeń ustalą Rady Przedstawicieli Nieruchomości po­szczególnych osiedli.

 3. Założyć konta na nieruchomościach gdzie będą gromadzone oszczędności związane z oszczędzaniem energii (Po roku kalendarzowym ocenić wiel­kość oszczędności co może dać możliwość obniżenia czynszu)

Wnioskodawca: Andrzej Portala

Realizacja:
W celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej Spółdzielnia zamontowała nowe oprawy energooszczędne, zmodernizowała już istniejącą instalację elektryczną, w tym oświetleniową. Działania te wymagały podjęcia stosownych uchwał przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zabezpieczenia środków finansowych w funduszu remontowym zainteresowanych nieruchomości.

W osiedlu Skarpa na wniosek przedstawicieli poszczególnych nieruchomości wykonano:

 1. Wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne z czujnikami ruchu na klatkach schodowych budynków przy ul. Fantastycznej 11 – w 2010 r., Radości 9,11, Romantycznej 15 , Sympatyczna 1,3, 4 – w 2012 r. W jednym budynku np. Fantastyczna 11 zużycie zmniejszyło się o 29%. Zwrot montażu lamp następuje po 4 latach.

 2. Wymianę oświetlenia na oświetlenie z czujnikami ruchu i energooszczędnymi źródłami światła w wejściach do klatek schodowych budynków przy ul. Radości 1,3,5, Romantycznej 17,19, Gościnnej 1,3,5,15, Fantastycznej 4,6,8, Sympatycznej 8,10, Radości 10,12.

 3. Zakończone zostały prace związane z montażem oświetlenia LED w kabinach dźwigów. Moc jednej lampy to 6 Wat.

 4. W piwnicach zmodernizowano instalację elektryczną zmieniając parametry napięcia przez co uniemożliwiono podłączenia do instalacji wspólnej różnego rodzaju urządzeń elektrycznych.

 5. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie może przygotować harmonogramu wdrożeń. Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu zależy od posiadanych środków na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości i od zakresu robót remontowych niezbędnych do wykonania w tych nieruchomościach.
  Nie ma możliwości gromadzenia oszczędności na odrębnych kontach.

2. Wobec spełniania przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości podobnych funkcji względem administracji osiedla jak Rada Nadzorcza względem Zarządu Spółdzielni („uchwalanie struktury organizacyjnej, oraz stanu zatrudnienia admini­stracji osiedla i domu kultury; opiniowanie w sprawie zatrudniania, zwalniania kierownika osiedla i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury; rozpatrywa­nie skarg na działalność kierownika administracji osiedla; itp..”) wnioskuję wprowadzenie do statutu S.M. Czuby w części „F. RADY PRZEDSTAWICIELI NIE­RUCHOMOŚCI OSIEDLA”

§102

W skład Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku mał­żeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

Wnioskodawca: Andrzej Portala

Realizacja:
Wniosek należy złożyć w trybie § 75 ust. 8 Statutu Spółdzielni.

3. W sprawie: Podjęcia działań zmierzających do likwidacji różnic pomiędzy wskazaniami wodomierzy głównych (MPWiK) a sumą wskazań wodomierzy za­instalowanych w mieszkaniach.

Zapoznając się z informacją Zarządu przed Walnym Zebraniem w temacie „Nowoczesne wodomierze z odczytem radiowym w zasobach Spółdzielni” wnioskujemy:

 1. Doprowadzić do pełnego opomiarowania wszystkich punktów poboru wody użytkowanych przez mieszkańców jak również w wynajmowanych lokalach
  usługowych w termie 2-ch miesięcy od daty przyjęcia wniosku.

 2. Natychmiastowe zaprzestanie stosowania ryczałtów.(Bardzo dużo osób wynajmuje mieszkania studentom, mieszka w nich po kilkanaście osób i wszelkie normatywy zużycia wody, czy produkcji odpadów-śmieci nie mają nic wspólnego z ilością osób wpisanych do mieszkania w lokalu.)

 3. W określonych terminach dokonywać przeglądu instalacji i likwidować przecieki wody z kranów i sanitariatów.

 4. Wyciągnąć i upowszechnić – tablice ogłoszeń – wnioski z rozliczeń zużycia wody w nieruchomościach w których zainstalowano wodomierze z odczytem radiowym z uwzględnieniem kosztów instalacji, różnicy wskazań uzyskanych oszczędności.

Wnioskodawca: Andrzej Portala

Realizacja:
W marcu 2012 roku w osiedlu Skarpa w budynku przy ul. Fantastycznej 7 wymieniono istniejące wodomierze na wodomierze z możliwością odczytu radiowego. Maksymalna ilość niebilansującej się wody w jednym z kwartałów w tym budynku wyniosła 38%.
Po dokonaniu wymiany wodomierzy ilość niebilansującej się wody znacząco zmniejszyła się i wynosiła: za II kwartał 3,27 %, za III kwartał 3,05 %, za IV kwartał 0 %. W podanych wielkościach uwzględniono ryczałt z jednego mieszkania, w którym lokatorka nie wyraziła zgody na montaż wodomierza z odczytem radiowym.
Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w pozostałych budynkach w poszczególnych nieruchomościach będzie możliwy po zabezpieczeniu środków finansowych przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i podjęciu stosownych uchwał zgodnie z § 103 b ust. 1 pkt 1 Statutu.

Ponadto zaznaczyć należy, że wszystkie lokale usługowe Spółdzielni są wyposażone w wodomierze.

4. W sprawie uściślenia i rozszerzenia proponowanej zmiany w statucie SM „Czuby” – nie wyrażamy zgody na zaciąganie pożyczek hipotecznych na nasze mieszkania, przez organy SM . Wnioskujemy o zapisanie punktu 14 § 87 pkt 6 w następującym brzmieniu:

Podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomościach wspólnych (lokalach użytkowych) na zabezpieczenie potrzeb remontowych poszczególnych nieruchomości.

Wnioskodawca: Andrzej Portala

Realizacja:
Wniosek należy złożyć w trybie § 75 ust.8 Statutu Spółdzielni.

16.05.2012 Skarpa

1. Nie udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni winno być równoznaczne z natychmiastowym odejściem z zajmowanego stanowiska.

Wnioskodawca: Anna Łaniewska i Zofia Całzinska.

Realizacja:
Brak podstawy prawnej do takiego działania. Żaden przepis prawa pracy ani prawa spółdzielczego nie przewiduje możliwości rozwiązanie umowy o pracę z członkiem Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium przez stosowny organ.
(„Uchwała walnego zgromadzenia spółdzielni w przedmiocie udzielania absolutorium członkom zarządu nie wywołuje skutków cywilnoprawnych. Ma ona charakter oświadczenia wiedzy opartego na uznaniu, a nie oświadczenia woli, zatem nie jest czynnością prawną.” – Adam Stafaniak. Prawo spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz-orzecznictwo, Warszawa 2011, str. 63)

2. Dotyczy budynku Radości 14 – wymiana 2 wind całość, sprzedaż części wspólnej bloku (suszarni i pralni) bez udziału w gruncie.

Wnioskodawca: Żuk Rafał, Gierczon Małgorzata, Chamera Wiesław, Jezierski Adam, Kanatek Agata, Ławniczak Ilona.

Realizacja:
Decyzją Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa w planie funduszu remontowego osiedla na 2013 r. ujęto wymianę sterowań obydwu dźwigów w budynku przy ul. Radości 14.
Brak uregulowań prawnych umożliwiających sprzedaż części wspólnych nieruchomości bez udziału w gruncie.

3.
– Doprowadzić do przyzwoitego wyglądu lokale użytkowe przy ul. Radości 4.
– Przed budynkiem Radości 4 postawić ( zamontować) dodatkowo kosz na śmieci ( ze względu na ciągle napełnianie jednego kosza przez użytkowników parkingu).
– Zamontować czujniki ruchu na oświetleniu na wszystkich piętrach.

Wnioskodawca: mieszkańcy obecni na zebraniu.

Realizacja:
Zgodnie z uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa w budynku przy ul. Radości 4 został zdemontowany daszek wymagający gruntownego remontu przed lokalami użytkowymi, wykonano wymianę nawierzchni chodników w obrębie budynku, ustawiono kosze na śmieci, wymieniono okna i drzwi wejściowe we wszystkich lokalach użytkowych. Ponadto w wejściach do klatek schodowych i na ostatniej kondygnacji budynku zamontowano nowe energooszczędne oświetlenie z czujnikami ruchu.

4.
– Kto zapłaci za plan budowy parkingu przy ulicy Filaretów ( 2006 r. budowy) i kto zapłaci za plan budowy garaży w tym samym miejscu z (2008 r.) Ile jeszcze planów inwestycyjnych tego samego miejsca zamierzacie Państwo stworzyć. Może inne osiedla byłyby zainteresowane taką budową garaży , zmiana miejsca gotowego już planu nie stanowi jak widać dla Państwa żadnych trudności.

– Kto osobiście odpowiedział za niezrealizowanie planów obydwu inwestycji. § 6 Regulaminu Rady Nadzorczej mówi: Członek Rady odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

Wnioskodawca: Mirosława Małecka.

Realizacja:
Opracowany projekt zespołu garażowo – usługowego przy ul. Filaretów może być wykorzystany tylko na działce Nr 24/7. Budowa podobnego zespołu garażowego w innym miejscu wymaga nowego projektu.
Budowa zespołu garażowo – usługowego została ujęta w planie inwestycyjnym na rok 2013. Realizacja inwestycji może nastąpić pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób chętnych do nabycia lokalu lub garażu w tym zespole. Środki finansowe wydatkowane na opracowanie projektu zaksięgowano na koncie inwestycyjnym i zostaną rozliczone zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Nadzorczą. Pozwolenie na budowę jest ważne do lipca 2014 r.

5. Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do przedstawienia przychodów i kosztów poszczególnych nieruchomości, oraz mienia Spółdzielni na zebraniach poszczególnych nieruchomości zorganizowanych do 15.01.2013 r.

Wnioskodawca: Mirosława Małecka.

Realizacja:
Zarząd Spółdzielni od 2007 r. prowadzi: zgodnie z art. 4 ust. 1-2 i 4 u.s.m. ewidencję oraz rozliczanie przychodów i kosztów odrębnie dla każdej nieruchomości, zgodnie z art.6 ust. 3 u.s.m. ewidencję wpływów i wydatków na fundusz remontowy na poszczególne nieruchomości.

Na podstawie szczegółowo prowadzonych ewidencji sporządza analizy kwartalne i roczne na każdą nieruchomość i osiedle oraz zbiorcze dla całej Spółdzielni.
Analizy gospodarczo – finansowe przekazuje do administracji osiedli i przedkłada Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Analizy kwartalne dotyczące poszczególnych nieruchomości znajdują się do wglądu w administracji osiedla. Każdy członek ma prawo zapoznawania się z ich treścią. Ponadto ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w tym też przy ich omawianiu.

Nie wpłynął do administracji osiedla Skarpa ani jeden wniosek dotyczący zorganizowania spotkania w celu przedstawienia przychodów i kosztów którejś z nieruchomości.
Dokumentacja dotyczące mienia znajduje się do wglądu w Zarządzie Spółdzielni.

6. Wniosek do zobowiązania Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia formalnej procedury zatwierdzania przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla inicjatyw inwestycyjnych w nieruchomościach, uwzgledniającej następujące warunki:

Przy zbieraniu podpisów pod wnioskiem z inicjatywą inwestycyjną dla danej nieruchomości inicjatorzy powinni posiadać poniższą dokumentację usytuowanie obiektu, wstępny projekt ( niekoniecznie profesjonalny ), wstępny kosztorys, źródło finansowania , okres finansowania oraz obciążenie finansowe na 1m2 lub osobę. Wniosek powinni podpisywać wszyscy mieszkańcy zarówno Ci , którzy są na „tak” jak i Ci, którzy są na „nie” i dopiero na podstawie takiej dokumentacji RPNO podejmuje uchwałę. Przy tworzeniu w/w dokumentów Administracja Osiedla powinna współpracować z mieszkańcami.

Wnioskodawca: Irena Całuch

Realizacja:
Rada Nadzorcza obowiązujące „Zasady i tryb przeprowadzania referendum  w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie” uzupełniła między innymi o zapisy:

– Karta do głosowania zawiera krótki opis sprawy będącej przedmiotem referendum, np. przewidywany koszt, źródło finansowania i obciążenie finansowe lokalu.
– Komisja ds. referendum dostarcza karty do głosowania do skrzynek oddawczych mieszkań na terenie objętym referendum i odbiera za pokwitowaniem.
– Dopuszcza się możliwość dostarczenia karty do głosowania bezpośrednio za pokwitowaniem do Administracji Osiedla w terminie przeprowadzania referendum.
– Dokumentacja dotycząca referendum wraz z pokwitowaniem będzie przechowywana przez Administracje Osiedli.
– Głos jest nieważny, jeżeli: na karcie do głosowania nie zaznaczono żadnej odpowiedzi, zaznaczono więcej niż jedną odpowiedź, karta do głosowania została doręczona do Administracji Osiedla po terminie zakończenia referendum.

7.
– Sprawa powiększenia miejsc parkingowych przy Sympatycznej 2 – prosiłam o to w piśmie do Zarządu , Rady Nadzorczej ( Administracji Osiedla i Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Skarpa”
– Dlaczego przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie robi zebrań w bloku przy Sympatycznej 2 – każdy ma prawo wiedzieć jakie są plany dotyczące bloku i osiedla.
– Kto zdecydował, że chodniki gdzie była układana kostka mają być tak szerokie – bowiem każdy metr to większy koszt, a nie każdy mieszkaniec dysponuje grubym portfelem.

Wnioskodawca: Czesława Piskorek

Realizacja:
Informacje dotyczące planowanych remontów w poszczególnych nieruchomościach są dostępne w Administracji Osiedla „Skarpa”.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa w dniu 15.06.2011 r. podjęła uchwałę Nr 21/2011 r. w sprawie korekty planu rzeczowo – finansowego osiedla Skarpa na 2011 r. w poz. odpis na fundusz remontowy nieruchomości oraz zwiększenia planu rzeczowo – finansowego remontów na 2011 r. o pozycję „poszerzenie chodników w nieruchomościach” w tym w nieruchomości ES 17 – Sympatyczna 2,4 – o 1,4 m.
Miejsca postojowe wykonano w ramach posiadanych środków funduszu remontowego nieruchomości. W wyniku poszerzenia chodnika uzyskano 16 miejsc postojowych.

14.05.2012 Skarpa

1. Zobowiązuje się Zarząd do sporządzenia rozliczenia wpływów i kosztów dla poszczególnych nieruchomości – zakres rzeczowy i finansowy oraz mienia Spółdzielni i przedstawienia go na zebraniach poszczególnych nieruchomości zorganizowanych do 30.10.2012 r.
Przed zebraniami spółdzielcy winni być poinformowani o wyłożeniu tych sprawozdań do wglądu w Administracji Osiedla.

Wnioskodawca: Regina Mazur

Realizacja:
Zarząd Spółdzielni od 2007 r. prowadzi zgodnie z art. 4 ust. 1-2 i 4 u.s.m. ewidencję oraz rozliczanie przychodów i kosztów odrębnie dla każdej nieruchomości oraz zgodnie z art.6 ust. 3 u.s.m. ewidencję wpływów i wydatków na fundusz remontowy na poszczególne nieruchomości.

Na podstawie szczegółowo prowadzonych ewidencji sporządza analizy kwartalne i roczne na każdą nieruchomość i osiedle oraz zbiorcze dla całej Spółdzielni.
Analizy gospodarczo – finansowe przekazuje do administracji osiedli i przedkłada Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Analizy kwartalne dotyczące poszczególnych nieruchomości znajdują się do wglądu w administracji osiedla. Każdy członek ma prawo zapoznawania się z ich treścią. Ponadto ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w tym też przy ich omawianiu.

Nie wpłynął do administracjo osiedla Skarpa ani jeden wniosek dotyczący zorganizowanie spotkania w celu przedstawienia przychodów i kosztów którejś z nieruchomości. Dokumentacja dotyczące mienia znajdują się do wglądu w Zarządzie Spółdzielni.

2. Zobowiązuje się Zarząd i Radę Nadzorczą do rozwiązania umowy o pracę ze wszystkimi osobami zatrudnionymi w Spółdzielni, które nabyły prawa emerytalne.
Rozpisać konkurs na pracowników dla zwolnionych etatów wśród członków Spółdzielni. W naszej Spółdzielni jest dużo bezrobotnych, nie mających za co żyć i opłacać czynszów.

Wnioskodawca: Regina Mazur

Realizacja:
Brak podstawy prawnej w drodze uregulowań kodeksowych do rozwiązywania umów o pracę z pracownikami, którzy nabyli uprawnienia emerytalne. Świadczą o tym liczne orzecznictwa Sądu Najwyższego stwierdzające, że nabycie uprawnień emertytalnych nie może być wystarczającą przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę.

3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do pozbawienia premii i obciążenia kosztami wynajęcia ochroniarzy w 2011 r. i 2012 r. członków zarządu.

Wnioskodawca: Regina Mazur i Grażyna Giedrys

Realizacja:
Zarząd Spółdzielni, jako organ odpowiedzialny za stronę organizacyjną zebrań części Walnego Zgromadzenia, przede wszystkim bezpieczeństwo zgromadzonych członków Spółdzielni, zlecił specjalistycznej firmie ochronę osób i mienia.

Konieczność zawarcia umowy z firmą ochroniarską związana była z incydentami, jakie miały miejsce w latach poprzednich na Zebraniach Przedstawicieli Członków Spółdzielni i zebraniach grup członkowskich, na których niejednokrotnie dochodziło do zakłócenia spokoju przez awantury członków i mieszkańców Spółdzielni powodujące interwencje policji.

Przypadki próby zakłócenia obrad części Walnego Zgromadzenia miały również miejsce w roku 2011. Konieczne były interwencje funkcjonariuszy VII Komisariatu Policji oraz grupy interwencyjnej ochrony. Stosowne dokumenty posiada VII Komisariat Policji.
Ponadto należy zauważyć, że zatrudnienie firmy ochroniarskiej nastąpiło za akceptacją Rady Nadzorczej. Poza tym, wniosek w przedmiotowej sprawie został zgłoszony jedynie przez dwóch członków Spółdzielni (Spółdzielnia liczy 11 tysięcy członków).

4. Wnioskuję o zmniejszenie opłat na fundusz remontowy nieruchomości 07 przy ulicy Romantycznej 6 z 0.68 m2 do minimum. Blok nasz posiada już ocieplenie ścian bocznych i jest pomalowany ( klatki schodowe). Nie ma potrzeby byśmy płacili tak wysoki fundusz, który był zbierany do końca 2011 r. na pomalowanie klatek od stycznia 2012 r. powinien być mniejszy.

Wnioskodawca: Regina Mazur

Realizacja:
Realizacja wniosku, zgodnie z § 103 b ust. 1 pkt 1 Statutu, należy do kompetencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, która uchwala plany gospodarczo – finansowe dla poszczególnych nieruchomości i zbiorczo dla całego osiedla.
Potrzeby remontowe w budynkach osiedla „Skarpa” (jako najstarszego osiedla) są duże. Planowana jest przebudowa instalacji gazowej. W miarę upływu czasu zakres prac remontowych koniecznych do wykonania będzie się powiększał. Mając na uwadze powyższe nie ma uzasadnienia zmniejszenie odpisu na fundusz remontowy.

5. Wnioskuję do Zarządu i Rady Nadzorczej o powołanie komisji specjalistycznej z udziałem Zakładu Gazowniczego Lublin – Miasto celem przeprowadzenia badania stanu technicznego rur gazowych na osiedlu Skarpa – kosztami badań obciążyć spółdzielnię mieszkaniową

Wnioskodawca: – 17 członków

Realizacja:
Spółdzielnia na podstawie § 46 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” zleciła specjalistycznej firmie wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie oceny stanu technicznego instalacji gazowej w pierwszej kolejności w budynkach osiedla Skarpa i Łęgi.
Finansowanie nastąpi z funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości.

22.05.2012 Ruta

1. Wnioskuję o zaproszenie oferenta ,który zakupił U1 i U2 na Radę Nadzorczą w celu bezpośredniej konfrontacji i ustalenie bezpośrednio odpowiedzialnego za koszty powstałe w wyniku złej transakcji sprzedaży U 1 U 2 .

Wnioskodawca: Anna Kowalewska

Realizacja:
W tej sprawie nie zostało jeszcze zakończone postępowanie sądowe.

Zarząd SM „Czyby” zaproponował Radzie Nadzorczej ujęcie w planach inwestycyjnych realizację i dokończenie rozpoczętej przed laty inwestycji na działce Nr 52/14 przy ulicy Watykańskiej 8 – 10 . Podejmie działania w celu zagospodarowania i uporządkowania terenu w sposób korzystny dla mieszkańców sąsiednich budynków i Spółdzielni. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie można zlokalizować garaże w części podziemnej i nieuciążliwe usługi w części parterowej. Inwestycja będzie finansowana przy udziale przyszłych właścicieli garaży i lokali usługowych.

Wg wstępnych rozmów Urząd Miasta Lublin popiera taką propozycję zagospodarowania tej części osiedla. Obecnie Wydział Planowania opracowuje zmiany do MPZP w części obejmującej obszar oddziaływania planowanej inwestycji.

2. Wniosek w sprawie instalacji wodomierzy elektronicznych – zakup i instalację wodomierzy elektronicznych uzależnić od wyników referendum na zainteresowanej nieruchomości.

Wnioskodawca: Anna Kowalewska

Realizacja:
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” uchwaliła plan gospodarczy osiedla „Ruta” na 2013 r. zawierający wymianę wodomierzy we wszystkich budynkach osiedla „Ruta” . Rada uznała za celowe zastosowanie – we wszystkich lokalach w osiedlu jednakowych i nowoczesnych wodomierzy o tej samej skali błędu odczytu i uniemożliwiających jakiekolwiek manipulacje. Przeznaczyła na wymianę wodomierzy na nowe, środki finansowe, które były gromadzone od lat na ogólnoosiedlowym funduszu remontowym.

3. Zmniejszyć wynagrodzenie za udział w posiedzeniach dla członków Rady Nadzorczej , Rady Przedstawicieli Nieruchomości odpowiednio tak, by mieściły się w zakresie od 20% do 30% najniższego wynagrodzenia

Wnioskodawca: Dariusz Jaremek

Realizacja:
Wniosek należy złożyć w trybie § 75 ust.8 Statutu Spółdzielni.

4. Komisję dokonującą odczyty liczników MPWiK poszerzyć osobowo o przedstawiciela nieruchomości lub mieszkańca członka SM „Czuby”.

Wnioskodawca: Władysława Kruczoń

Realizacja:
Realizacja wniosku uzależniona jest od woli mieszkańców danej nieruchomości w osiedlu. W przypadku zgłoszenia się do udziału w odczycie wodomierza budynkowego przedstawiciela nieruchomości lub upoważnionego przez niego właściciela lokalu wniosek realizowany jest na bieżąco.

25.05.2012 Widok

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do pozbawienia premii i obciążenia członków zarządu kosztami wynajęcia ochroniarzy w 2011 r. i 2012 r.
Zarząd nie miał kompetencji do podejmowania decyzji w sprawie ponoszonych przez Sp-nię kosztów. O kosztach decydują organy samorządowe Sp-ni.
Walne Zgromadzenie w roku ubiegłym wyraziło swoja dezaprobatę w tej sprawie, jak i wnioskowało o obciążenie tymi kosztami Zarządu. Wniosek bezprawnie nie został zrealizowany.

Wnioskodawca: Halina Brzezicka, Jolanta Kuncewicz, Jadwiga Flis, Kowalczyk Hanna, Gajowiak Urszula, Sylwia Ciężkal

Realizacja:
Zarząd Spółdzielni, jako organ odpowiedzialny za stronę organizacyjną zebrań części Walnego Zgromadzenia, przede wszystkim bezpieczeństwo zgromadzonych członków Spółdzielni, zlecił specjalistycznej firmie ochronę osób i mienia.

Konieczność zawarcia umowy z firmą ochroniarską związana była z incydentami, jakie miały miejsce w latach poprzednich na Zebraniach Przedstawicieli Członków Spółdzielni i zebraniach grup członkowskich, na których niejednokrotnie dochodziło do zakłócenia spokoju przez awantury członków i mieszkańców Spółdzielni powodujące interwencje policji.
Przypadki próby zakłócenia obrad części Walnego Zgromadzenia miały również miejsce w roku 2011. Konieczne były interwencje funkcjonariuszy VII Komisariatu Policji oraz grupy interwencyjnej ochrony. Stosowne dokumenty posiada VII Komisariat Policji.
Ponadto należy zauważyć, że zatrudnienie firmy ochroniarskiej nastąpiło za akceptacją Rady Nadzorczej. Poza tym, wniosek w przedmiotowej sprawie został zgłoszony jedynie przez dwóch członków Spółdzielni (Spółdzielnia liczy 11 tysięcy członków).

2.
– Zobowiązuje się Zarząd do przedstawienia poszczególnym nieruchomościom rozliczenia przychodów, kosztów oraz wydatków za 2010 i 2011 r. (zakres rzeczowy i finansowy):

 1. eksploatacji podstawowej danej nieruchomości

 2. kosztów zarządzania w skali Sp-ni i przypadającej na daną nieruchomość

 3. konserwacji i przeglądów danej nieruchomości

 4. funduszu remontowego nieruchomości od chwili jego utworzenia.

 5. mienia spółdzielni – w skali Sp-ni i przypadającej na daną nieruchomość

Powyższe Zarząd zobowiązany jest przedstawić poszczególnym nieruchomościom na zebraniach zorganizowanych do 30.X.2012 r.

Realizacja:
Zarząd Spółdzielni od 2007 r. prowadzi zgodnie z art. 4 ust. 1-2 i 4 u.s.m. ewidencję oraz rozliczanie przychodów i kosztów odrębnie dla każdej nieruchomości oraz zgodnie z art.6 ust. 3 u.s.m. ewidencję wpływów i wydatków na fundusz remontowy na poszczególne nieruchomości.
Na podstawie szczegółowo prowadzonych ewidencji sporządza analizy kwartalne i roczne na każdą nieruchomość i osiedle oraz zbiorcze dla całej Spółdzielni.
Analizy gospodarczo – finansowe przekazuje do administracji osiedli i przedkłada Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Analizy kwartalne dotyczące poszczególnych nieruchomości znajdują się do wglądu w administracji osiedla. Każdy członek ma prawo zapoznawania się z ich treścią. Ponadto ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w tym też przy ich omawianiu.

Nie wpłynął do administracjo osiedla Skarpa ani jeden wniosek dotyczący zorganizowanie spotkania w celu przedstawienia przychodów i kosztów którejś z nieruchomości.
Dokumentacja dotyczące mienia spółdzielni znajdują się do wglądu w Zarządzie Spółdzielni.

– Zobowiązuje się Zarząd do ustalenia osoby winnej za odebranie robót dociepleniowych wykonanych na naszym budynku z materiałów nie nadających na elewację północną wyciągnięcia konsekwencji prawnych i finansowych.

Realizacja:
W związku z pismem mieszkańców budynku przy ul. Szmaragdowej 4, dotyczącym zazielenienia powstałego na elewacji budynku, Nadzór Budowlany przeprowadził kontrolę obiektu. W postępowaniu wyjaśniającym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego potwierdził prawidłowość działań Spółdzielni i umorzył postępowanie Decyzją z dnia 05 kwietnia 2012 r znak: PNB.IO.V.5.602/13/66364/11/12.

Zobowiązuje się Zarząd i organy samorządowe Sp -ni do przestrzegania praw członków wynikających z art. 27 u.s.m. i zasięgania ich opinii przed podjęciem uchwał w sprawach dotyczących danej nieruchomości, a przede wszystkim dot. poszczególnych lokali.

Wnioskodawca: Halina Brzezicka, Jolanta Kuncewicz, Jadwiga Flis, Kowalczyk Hanna, Gajowiak Urszula, Sylwia Ciężkal

Realizacja:
Wniosek realizowany na bieżąco. Zgodnie z kompetencjami zawartymi w §103 b Statutu i postanowieniami Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla organ ten podejmuje uchwały po konsultacji z mieszkańcami nieruchomości i jej przedstawicielem w Radzie.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony. Decyzje dotyczące czynności zwykłego zarządu podejmują samodzielnie organy Spółdzielni sprawujące zarząd nieruchomościami. Oznacza to, że w zakresie tych sprawa zbędna jest każdorazowa konsultacja z poszczególnymi członkami posiadającymi prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni.

3. Zobowiązać Zarząd do przedstawienia sytuacji pawilonu przy ulic Szmaragdowej 4 w tym:
– kosztów związanych z pawilonem
– przychodów z tytułu funkcjonowania pawilonu
– działań Zarządu dot. pawilonu dla zysku Szmaragdowej 4

Wnioskodawca: Jolanta Kuncewicz, Jadwiga Flis, Kowalczyk Hanna, Sylwia Ciężkal, Paluch Zbigniew.

Realizacja:
Koszty budowy pawilonu zostały spłacone w latach 1991 – 1993 przez mieszkańców zamieszkałych w tym czasokresie w osiedlu.
Na podstawie uchwały Zarządu nr 12/06 z dnia 23.06.2006 r. pawilon przy ulicy Szmaragdowa zakwalifikowany został do nieruchomości EW Szmaragdowa 4.
Aktualnie parter pawilonu 192 m2 wynajmowany jest na usługi tj. zakład krawiecki i sklep spożywczy. Podziemia pawilonu 195 m2 wykorzystywane są przez administrację osiedla jako pomieszczenia magazynowo – gospodarcze.

Koszty funkcjonowania pawilonu w ciągu roku 2011 wyniosły 26 587,67 zł, natomiast przychody 36 233,98. Różnica 9 646,31 zł zaksięgowana w przychody mienia. Mieszkańcy budynku przy ulicy Szmaragdowej 4 nie ponoszą kosztów związanych z funkcjonowaniem, utrzymaniem i remontami pawilonu. Remonty pawilonu wykonywane są w ramach środków funduszu remontowego wnoszonego przez najemców lokali w stawce najmu.

29.05.2012 Błonie

1. Wniosek do Rady Przedstawicieli i Rady Nadzorczej o likwidację na osiedlu Błonie wspólnego funduszu remontowego osiedla.

Wnioskodawca: – Elżbieta Szabała

Realizacja:
Realizacja wniosku, zgodnie z § 103 b ust. 1 pkt 1 Statutu, należy do kompetencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, która uchwala plany gospodarczo-finansowe dla poszczególnych nieruchomości i zbiorczo dla całego osiedla. Rada Przedstawicieli Osiedla Błonie nie wystąpiła z wnioskiem o jego likwidację.

2. Zabrania się Radzie Nadzorczej i Zarządowi badania bilansu firmie Baster Audytor. Co roku bilans powinna badać inna firma.

Wnioskodawca: – Elżbieta Szabała

Realizacja:
Podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego SM Czuby są zgodne z postanowieniami zawartymi w Rozdziale 7 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz postanowieniami § 87 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni. Zgodnie z treścią powołanego przepisu Statutu Spółdzielni do zakresu działania Rady Nadzorczej należy wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

3. Zobowiązuje się Zarząd do umieszczenia na stronie internetowej Spółdzielni szczegółowego rozliczenia funduszu zasobowego Spółdzielni od 2000 r. Rozliczenie to winno obejmować także pożyczki udzielane na ocieplenia i drogi oraz ich spłatę.

Wnioskodawca: – Elżbieta Szabała

Realizacja:
W SM „Czuby” prowadzony jest jeden fundusz zasobowy dla całej spółdzielni. W ramach tego funduszu prowadzona jest analityka , która jest do wglądu dla członków w siedzibie spółdzielni.

4. Zobowiązuje się Zarząd i Radę Nadzorczą do rozwiązania umowy o pracę ze wszystkimi osobami zatrudnionymi w Spółdzielni, które nabyły prawa emerytalne. Rozpisać konkurs na pracowników dla zwolnionych etatów wśród członków Spółdzielni. W naszej Spółdzielni jest dużo bezrobotnych, nie mających za co żyć i opłacać czynszów.

Wnioskodawca: Bożena Głaszewska

Realizacja:
Brak podstawy prawnej w drodze uregulowań kodeksowych do rozwiązywania umów o pracę z pracownikami, którzy nabyli uprawnienia emerytalne. Świadczą o tym liczne orzecznictwa Sądu Najwyższego stwierdzające, że nabycie uprawnień emertytalnych nie może być wystarczającą przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę.

5. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do pozbawienia premii i obciążenia kosztami wynajęcia ochroniarzy w 2011 r. i 2012 r. członków zarządu.

Wnioskodawca: – Bożena Głaszewska

Realizacja:
Zarząd Spółdzielni, jako organ odpowiedzialny za stronę organizacyjną zebrań części Walnego Zgromadzenia, przede wszystkim bezpieczeństwo zgromadzonych członków Spółdzielni, zlecił specjalistycznej firmie ochronę osób i mienia.
Konieczność zawarcia umowy z firmą ochroniarską związana była z incydentami, jakie miały miejsce w latach poprzednich na Zebraniach Przedstawicieli Członków Spółdzielni i zebraniach grup członkowskich, na których niejednokrotnie dochodziło do zakłócenia spokoju przez awantury członków i mieszkańców Spółdzielni powodujące interwencje policji.

Przypadki próby zakłócenia obrad części Walnego Zgromadzenia miały również miejsce w roku 2011. Konieczne były interwencje funkcjonariuszy VII Komisariatu Policji oraz grupy interwencyjnej ochrony. Stosowne dokumenty posiada VII Komisariat Policji. Ponadto należy zauważyć, że zatrudnienie firmy ochroniarskiej nastąpiło za akceptacją Rady Nadzorczej. Poza tym, wniosek w przedmiotowej sprawie został zgłoszony jedynie przez dwóch członków Spółdzielni (Spółdzielnia liczy 11 tysięcy członków).

6. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do rozwiązania umowy o pracę z członkami Zarządu za:
1) lekceważenie woli Walnego Zgromadzenia i nie realizowanie jego wniosków,
2) działania niezgodne z przepisami prawa:
– nieprawidłowe zwołanie Walnego Zgromadzenia w 2011 r.
– nie sporządzanie sprawozdań finansowych dla poszczególnych nieruchomości zawierających rozliczenia wpływów i wydatków – zakres rzeczowy i finansowy czyli rozliczenia wpłacanych przez nas pieniędzy.
– przygotowywanie dla Walnego Zgromadzenia uchwał naruszających przepisy prawa
– przygotowanie propozycji zmian Statutu niezgodnych z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i interesem nas członków.
– rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat zakłócania obrad Zebrań Przedstawicieli i Walnego zgromadzenia.

Wnioskodawca: – Bożena Głaszewska

Realizacja:
Walne Zgromadzenie odbyte w częściach w terminie od 7.05.2012 r. do 20.06.2012 r. nie narusza postanowień Ustawy Prawo Spółdzielcze , Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 73 – 81 Statutu Spółdzielni.
Uchwały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia spełniały wszystkie wymogi formalno – prawne. Przygotowane zostały przez profesjonalne służby spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Spółdzielcze , Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni.

SM „Czuby” zgodnie z art. 4 ust. 1-2 i 4 u.s.m. od 2007 r prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczanie przychodów i kosztów , oraz zgodnie z art. 6 ust.3 cytowanej ustawy ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego dla każdej nieruchomości.

Na podstawie szczegółowej ewidencji sporządza analizy gospodarczo – finansowe kwartalne i roczne na każdą nieruchomość i osiedle oraz zbiorcze analizy dla całej Spółdzielni. Analizy gospodarczo – finansowe przedkłada do wiadomości Radzie Nadzorczej, administracjom osiedli i Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Zgodnie ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami i § 93 pkt 10 Statutu sporządza roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni oraz sprawozdania finansowe.
Wykłada je w lokalu spółdzielni co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia członkom spółdzielni zapoznania się z nim oraz przedkłada je do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu .

30.05.2012

1. Przenieść zebranie członków Spółdzielni na teren Osiedla Błonie z racji odległości do pomieszczenia Akcji Katolickiej.

Wnioskodawca: Stefan Solecki

Realizacja:
Zarząd Spółdzielni Walne Zgromadzenie organizuje w takiej sali, w której jest w stanie zapewnić ład, porządek i bezpieczeństwo członków uczestniczących w jego obradach i nie musi ponosić z tytułu najmu dodatkowych kosztów .Na podstawie uchwały nr 11/1/2011r. z dnia 1.03.2011 r. Rada Nadzorcza podzieliła Walne Zgromadzenie na 21 części. Zgodnie z § 4 ust.2 pkt 5 cytowanej uchwały członkowie osiedla Błonie zostali podzieleni na 3 części . Do udziału w każdej z tych części uprawnionych było 500 członków. Administracja ani Dom Kultury osiedla Błonie nie dysponuje salą, w której mogłoby się odbyć Walne Zgromadzenie dla członków tego osiedla.

2. Zwiększyć ilość miejsc parkingowych na ulicy Rycerskiej chociażby kosztem chodników – bo i tak na nich stoją samochody. Ani policja ani straż miejska oraz Administracja Osiedla nie reagują.

Wnioskodawca: Stefan Solecki

Realizacja:
W roku 2010 i 2011 Spółdzielnia wybudowała przy ulicy Rycerskiej na swoim terenie ponad 80 miejsc postojowych. Spółdzielnia nie posiada już wolnych terenów w tym rejonie – pod budowę dalszych parkingów. Zarząd Spółdzielni wystąpił w marcu i sierpniu 2012 r. z kolejnym wnioskiem do władz miasta o budowę miejsc postojowych na terenach miejskich , w tym m.in. przy ulicy Rycerskiej.

3. Zamontować większą ilość ławek na Osiedlu Błonie – przykładem jest osiedle Łęgi . Od kilkunastu lat nie przybyła ani jedna nowa ławka.

Wnioskodawca: Stefan Solecki

Realizacja:
Zgodnie z decyzją Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla z dnia 28.06.2012 r. zostało zakupionych 12 szt. ławek, które zostaną zamontowane w II kwartale 2013 r.

4. Zamontować muldy na ulicy Rycerskiej celem zmniejszenia szybkości jeżdżących samochodów.

Wnioskodawca: Stefan Solecki

Realizacja:
SM Czuby wystosowała w dniu 19 listopada 2012 r. pismo do Zarządu Dróg i Mostów o zamontowanie zwalniaczy lub przejść wyniesionych na ulicy Rycerskiej.

5. Zadrzewić pas drogowy na ulicy Orkana na długości bloku nr 2 przy ulicy Rycerskiej celem zagłuszenia hałasu – warkotu powodowanego przez duży ruch pojazdów samochodowych.

Wnioskodawca: Stefan Solecki

Realizacja:
SM „Czuby” w dniu 29 sierpnia 2012 skierowała pismo m.in. do Zarządu Dróg i Mostów oraz Radnych Miasta w sprawie kontynuacji działań i szeregu prac realizowanych na terenach gminy, w tym również budowy ekranów akustycznych wzdłuż ulic Jana Pawła II, Orkana i Armii Krajowej.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji przedstawioną informację przyjęli.

Rada Nadzorcza po dyskusji przedstawioną powyżej w protokole informację dot. realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniach od 07.05.2012 r. do 20.06.2012 r. zaakceptowała bez uwag.

B)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 25.02.2013 r. z poniżej przedstawionej informacji

Lublin, dn……. 2013

Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych
zawartych w protokole z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie
od 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r.

W Protokole z lustracji został zgłoszone następujące wnioski:

1. Dokonać zmiany § 103 b Statutu, tak by kompetencje Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie ograniczały uprawnień organów Spółdzielni wymienionych w art. 35 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze.

Realizacja:
Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zgłosiły do Walnego Zgromadzenia projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Spółdzielni zawierający propozycję zmiany § 103b Statutu Spółdzielni, uwzgledniającą powyższy wniosek polustracyjny.

2. Dokonać szczegółowej analizy osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów na poszczególnych nieruchomościach, a następnie wnioski z tej analizy uwzględnić przy ustalaniu jednostkowych stawek opłat eksploatacyjnych.

Realizacja:
Szczegółowa analiza osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów na poszczególne nieruchomości , osiedla i zbiorcza SM „Czuby” sporządzana jest od 2007 roku. Podobnie jest z ustalaniem jednostkowych stawek opłat eksploatacyjnych w nieruchomościach.

3. Dokonać analizy a następnie rozliczenia wkładów zaliczkowych w zestawieniu z aktualnym członkostwem w Spółdzielni osób, których wkłady te dotyczą.”

Realizacja:
Dokonano analizy i rozliczenia kwot znajdujących się na koncie wkładów zaliczkowych. Na dzień 31.12.2012 r. w ewidencji wkładów zaliczkowych pozostały środki wniesione przez członków oczekujących Spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji zaproponowali by realizację pkt 3 informacji uzupełnić o kwotę jaka widnieje na koncie wkładów zaliczkowych członków oczekujących.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za przedstawioną informację zaakceptował ze zmienionym zapisem w pkt. 3 realizacji w brzmieniu:

„Dokonano analizy i rozliczenia kwot znajdujących się na koncie wkładów zaliczkowych. Na dzień 31.12.2012 r. wysokość funduszu wkładów zaliczkowych wynosi 14 393,69 zł i dotyczy 39 członków oczekujących”.

Ad. 5
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu

S P R A W O Z D A N I E
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z działalności w roku 2012

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2012.

Rada Nadzorcza w roku 2012 pracowała w dwu składach :

do dnia 26.06.2012 r. w składzie wybranym na kadencje 2009 – 2012:

– Marek Szymański – przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Michał Kołczewski – zastępca przewodniczącego Rady,
– Tadeusz Mazurek – zastępca przewodniczącego Rady,
– Danuta Przybyś – Ziemba – sekretarz,
– Jerzy Kutyła – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
– Andrzej Turski – przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej,
– Jan Biss – przewodniczący Komisji Społeczno–Samorządowej,

– Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Grażyna Henkiel, Teresa Husarek, Roman Janczarek, Jerzy Kaczmarski, Ryszard Klech, Grzegorz Majek, Krystyna Mańka, Janina Samborska, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska, Dariusz Siwek – członkowie Rady Nadzorczej.

od dnia 26.06.2012 r. w składzie wybranym na kadencję 2012 – 2015:

– Andrzej Turski – przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Jerzy Kaczmarski – zastępca przewodniczącego Rady,
– Tadeusz Mazurek – zastępca przewodniczącego Rady,
– Danuta Przybyś-Ziemba – sekretarz Rady,
– Zbigniew Gontarz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
– Michał Kołczewski – przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami i Inwestycyjnej
– Jerzy Kutyła – przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej

– Augustowski Wiesław, Betka Elżbieta, Bara Krzysztof, Celiński Andrzej (do dnia 1.11.2012 r. – utrata mandatu), Chodkiewicz Stefania, Henkiel Grażyna, Husarek Teresa, Janczarek Roman, Klech Ryszard, Rupczewska Barbara, Samborska Janina, Siwek Dariusz, Szyszkowska Dorota, Żak Waldemar.

Obecność członków Rady na posiedzeniach w roku 2012 przedstawiała się następująco:
– Majek Grzegorz – 1 nieobecność ( 07.05.2012 r. ),
– Celiński Andrzej – 1 nieobecność (02.10.2012 r.),
– Szyszkowska Dorota – 1 nieobecności (06.11.2012),
– Husarek Teresa – 1 nieobecność (26.06.2012 r. – usp.).

W roku 2012 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.

W roku sprawozdawczym 2012 Rada Nadzorcza odbyła 13 protokołowanych posiedzeń plenarnych, 8 posiedzeń prezydium, 27 posiedzeń komisji, rozpatrując problemy w oparciu o materiały przygotowane przez Zarząd i poddane analizie przez merytoryczne komisje Rady.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2013 r.

– Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym w częściach w dniach od 07.05.2012 r. do 20.06.2012 r.

– Kontrolowała terminowość spłaty kolejnych rat kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię na realizację tzw. „nietrafionych inwestycji”. Spółdzielnia z tego tytułu spłaciła zadłużenie w wysokości 115 007,69 złotych na podstawie ugody zawartej z PKO IV O/Lublin.

Rada Nadzorcza na bieżąco, po zakończeniu każdego kwartału, analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu.
Zgodnie z zawartymi w § 87 Statutu kompetencjami, Rada Nadzorcza w 2012 r.

Dokonała:

 1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 r.
 2. Określenia zasad ustalania stawek z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach.
 3. Wyraziła zgodę na ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów i Sympatycznej na rzecz właściciela budynku po byłej wymiennikowni przy ul. Sympatycznej.
 4. Wyraziła zgodę na wybudowanie przez współwłaściciela budynku przy ul. Sympatycznej 5A przyłącza wodociągowego na działce numer 24/21 (obr. 30 ark. 7) na długości ok. 5m (podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej D150 mm).
 5. Zobowiązała Zarząd do wymiany instalacji gazowych w budynkach, w których piony gazowe obecnie zlokalizowane są w szachtach instalacyjnych z innymi pionami sanitarnymi. Finansowanie wymiany instalacji gazowych winno odbywać się z funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości.
 6. Nie wyraziła zgody na utworzenie targowiska na działkach stanowiących mienie Spółdzielni – nr 24/13 i 24/15 położonych w Lublinie przy ulicy Radości w osiedlu „Skarpa”, z uwagi na ingerencję
  w zasoby Spółdzielni powodujące ograniczenie dostępu do miejsc postojowych w zatokach parkingowych położonych na działkach stanowiących mienie Spółdzielni.

Rozpatrywała w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia:

1. Wnioski z lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Rada Nadzorcza zaproponowała przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowane na podstawie protokołu z lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2011r.

2. Zasady podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2011.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd Spółdzielni propozycjami podziału nadwyżki bilansowej za 2011 r., zawartymi w projektach uchwał dla Walnego Zgromadzenia – Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić podział nadwyżki bilansowej określony w projekcie I w brzmieniu:
„ Nadwyżkę bilansową za 2011 r. w wysokości 194 365,94 zł przeznaczyć do dyspozycji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wg. załącznika”.

3. Uczestnictwo członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją zawartą w projekcie uchwały w brzmieniu:
„Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej i Regulaminem działalności kulturalno-oświatowej” .wniosła o jej przyjęcie w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia.

4. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2011 r.

Po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2011, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2011, analizie wniosków zawartych w protokole z lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r., analizie wniosków zawartych w protokole z przeprowadzonych kontroli przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów, zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Miejski Urząd Pracy – zaproponowała udzielić absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2011 roku.

5. Zmiany do Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Statutu Spółdzielni ujętych w projekcie uchwały dla Walnego Zgromadzenia, związanych z dostosowaniem Statutu Spółdzielni do znowelizowanych przepisów prawa spółdzielczego, ujednoliceniem nazewnictwa sporządzanych planów gospodarczo-finansowych, działalności kulturalno-oświatowej, zastąpieniem Rad Osiedli przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli (skreślenie podrozdziału dot. Rad Osiedli), doprecyzowaniem postanowień Statutu w zakresie zwoływania i obradowania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, uzupełnieniem kompetencji Rady Nadzorczej, uszczegółowieniem postanowień dotyczących kadencji członków Rady Nadzorczej – zaproponowała przyjęcie zmian Statutu zgodnie z przedłożonym projektem.

6. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie zmian i wniosła o jej podjęcie.

7. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Regulaminu Rady Nadzorczej pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie zmian i wniosła i jej podjecie.

8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2011 r.

Pozytywnie oceniła roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:
bilansu Spółdzielni za 2011 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 278 921 993,22 złotych, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2011 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 475 918,86 zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazujący stan środków na dzień 31.12.2011 r. – 20 653 823,69 złotych i zestawienia zmian w kapitale /funduszu/ własnym.

9. Zbycie (zamianę) terenów w rejonie ulicy Agatowej w związku z regulacją granic z podmiotami sąsiadującym z terenami SM Czuby.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z projektem uchwały dot. upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do zbycia (zamiany) terenów w rejonie ulicy Agatowej w związku z regulacją granic na rzecz podmiotów sąsiadujących z terenami SM Czuby pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwaliła:

 1. Regulamin monitoringu budynku, nieruchomości wraz z otoczeniem obowiązujący w SM „Czuby” w Lublinie.
 2. Regulamin działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 3. Regulamin wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 4. Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.

Dokonała zmian w:

1. Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby” w Lublinie, dodając poniższe zapisy:

– „zamontowanie nawietrzaków okiennych, w przypadku zakłócenia działania wentylacji grawitacyjnej w wyniku braku infiltracji powietrza w lokalu”.;

– „w razie nie wywiązania (użytkowników) z obowiązków wynikających z § 9 ust. 1 i 2 regulaminu, Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu ma prawo przeprowadzić te naprawy na ich koszt.”

– „W przypadku odmowy przez użytkownika udostępnienia lokalu w celu dokonania napraw wewnątrz lokali, wszelkie szkody wynikłe na tym tle obciążają użytkownika,”

– „Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na wniosek użytkowników lokali, stanowiących co najmniej 51% lokali danej klatki schodowej, może podjąć uchwałę o zleceniu sprzątania klatki schodowej firmie zewnętrznej i wprowadzeniu stosownego czynnika opłat eksploatacyjnych dla grupy mieszkań, których uchwala będzie dotyczyła.”;

– „Spółdzielnia zobowiązana jest do: utrzymania porządku i czystości w otoczeniu budynków oraz korytarzach piwnicznych, kondygnacjach technicznych, strychach, sprzątanie przedsionków (wiatrołapów), podestów parteru (od drzwi wejściowych do budynku do pierwszych schodów klatki schodowej), kabin wind dwukrotnie w ciągu miesiąca, utrzymania w należytym stanie technicznym budynków oraz zapewnienie sprawnego działania urządzeń instalacji technicznych.”

2. Regulaminie parkingów strzeżonych w osiedlu „Skarpa” należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie określając że:

Oplata za drugie miejsce na stanowisku rodzinnym wynosić będzie 60% opłaty za pojedyncze miejsce postojowe.

3. Regulaminie rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby” w Lublinie, uzupełniając regulamin o poniższe zapisy:

– „Odczyt radiowy wodomierzy z nakładką elektroniczną dokonuje się na ostatni dzień każdego kwartału, tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku.,”

– „Odczyt wodomierza bez nakładki elektronicznej dokonany przez przedstawiciela Spółdzielni musi być potwierdzony podpisem przez użytkownika lokalu na protokole montażu bądź rejestrze lub karcie odczytu wodomierza.,”

– „W przypadku zgłoszenia przez użytkownika uszkodzenia wodomierza, podstawą do rozliczenia zużycia wody do dnia wymiany wodomierza jest średnie zużycie wody wykazywane przez ten wodomierz z poprzednich czterech okresów rozliczeniowych. Wadliwość wodomierza winna być potwierdzona ekspertyzą właściwego urzędu, wykonaną na koszt właściciela (użytkownika) lokalu.”

– „wymiana na koszt członka spółdzielni wodomierza uszkodzonego z jego winy.”

– „W przypadku nie udostępnienia wodomierza w lokalu w wyznaczonym terminie w celu dokonania odczytu zużycia wody, członek (lub użytkownik lokalu) zostanie obciążony za dany kwartał zużyciem wody w ilości odpowiadającej zużyciu poprzedniego kwartału.”

– „Nie dopuszcza się montażu wodomierzy przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) bez zgody Spółdzielni.”

– „Dla zachowania jednakowych warunków rozliczania zużycia wody z użytkownikami lokali – wymieniane wodomierze w danej jednostce rozliczeniowej muszą posiadać takie same cechy metrologiczne i rodzajowe.”

– „Wodomierz jako urządzenie pomiarowe i rozliczeniowe stanowi własność Spółdzielni.”

4. Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo- budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych., uzupełniając regulamin o poniższy zapis:

– „aktualny dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem /odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG/.”

5. Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i zasad ich wynagradzania, uzupełniając regulamin o poniższe zapisy:

– „Kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla trwa 3 lata i biegnie od dnia pierwszego posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu, do dnia poprzedzającego dzień pierwszego posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla następnej kadencji, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Regulaminu.”

– „Pierwsza kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla biegnie od dnia wyboru przedstawicieli dokonanego po uchwaleniu Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.”

– „Wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dokonuje się na zebraniu członków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu”.

– „Zebranie zwołuje Zarząd Spółdzielni na dzień przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 3 lat od rozpoczęcia kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.”

– „O czasie i miejscu zebrania członkowie są zawiadamiani na 7 dni przed jego terminem, poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych w danej nieruchomości, na boksie garażowym lub na drzwiach wejściowych do lokalu użytkowego.”

-„W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, zwołuje się na żądanie członków nieruchomości kolejne zebranie”.

6. Regulaminie dotyczącym zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uzupełniając regulamin o poniższe zapisy:

– „Dokumenty, udostępnia lub przekazuje się na pisemny wniosek członka w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku lub w innym terminie ustalonym ze składającym wniosek.”

– „Roczne sprawozdania finansowe, przyjęte przez Walne Zgromadzenie SM „Czuby” w Lublinie, udostępnia lub przekazuje się na pisemny wniosek członka w terminie 30 dni od daty jego złożenia.”

– „Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi prawo żądania rozpatrzenia odmowy przez Radę Nadzorczą i złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia umowy.”

– „Odpisy dokumentów, członek Spółdzielni może otrzymać jeden raz, chyba że od daty ich wydania nastąpiła zmiana ich treści.”

7. Regulaminie monitoringu budynku, nieruchomości wraz z otoczeniem obowiązujący w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – określając że:

– Monitoring może obejmować przestrzeń publiczną, pomieszczenia ogólnodostępne na wniosek przedstawiciela nieruchomości po uzyskaniu przez niego zgody 50% +1 użytkowników lokali oraz klatki schodowe z bezpośrednim dostępem do mieszkań – na wniosek przedstawiciela nieruchomości po uzyskaniu przez niego zgody 100% użytkowników lokali.

Zatwierdziła:

 1. Plan pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2012 r.
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2011 r
 3. Plan gospodarczo – finansowy SM „Czuby” na 2013 r.
 4. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2013.
 5. Koszty zarządzania na rok 2013.
 6. Plan inwestycyjny na 2013 r.
 7. Korektę planu inwestycyjnego na 2013 r.
 8. Korektę planu gospodarczo – finansowego uchwalonego na 2012 r.
 9. Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2012 r.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta – Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2012.

10. Składy komisji Rady, po dokonaniu wyboru nowych członków na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym w dniach od 07.05.2012 r. do 20.06.2012 r.:

Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący Komisji – Gontarz Zbigniew, członkowie: Siwek Dariusz, Rupczewska Barbara, Samborska Janina, Klech Ryszard, Celiński Andrzej, Żak Waldemar, Henkiel Grażyna, Bara Krzysztof, Husarek Teresa, Turski Andrzej, Mazurek Tadeusz, Betka Elżbieta;

Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji:
Przewodniczący Komisji – Kołczewski Michał, członkowie: Siwek Dariusz, Chodkiewicz Stefania, Samborska Janina, Rupczewska Barbara, Klech Ryszard, Szyszkowska Dorota, Celiński Andrzej, Henkiel Grażyna, Augustowski Wiesław, Janczarek Roman, Husarek Teresa;

Komisji Społeczno-Samorządowej:
Przewodniczący Komisji – Kutyła Jerzy, członkowie: Przybyś– Ziemba Danuta, Chodkiewicz Stefania, Kaczmarski Jerzy, Żak Waldemar, Augustowski Wiesław, Bara Krzysztof, Janczarek Roman.

11. Zmiany opłat eksploatacyjnych:

W osiedlu Skarpa:
– od 1.04.2012 r. zmieniono stawkę opłat w pozycji „odpis na fundusz remontowy nieruchomości” w nieruchomościach ES 019, ES 002 oraz od 1.07.2012 r w nieruchomości ES 016,
– od 1.08.2012 r. wprowadzono w nieruchomości 17ES nowy składnik opłat eksploatacyjnych „odpis na budowę miejsc postojowych” w wysokości 10 zł/lokal/m-c,
– od 1.08.2012 r. wyłączano z opłat „odpis na budowę miejsc postojowych” i przywrócono składnik „odpis na wymianę dźwigów” w nieruchomości 17ES w wysokości 10 zł/m-c/lokal.

W osiedlu Widok:
– od 01.04.2012 r. zaprzestano naliczania składnika opłat eksploatacyjnych „odpis na działalność kulturalno – oświatową” do czasu wykorzystania zgromadzonych środków.
– od 01.07.2012r. wyłączono z kosztów eksploatacji ze składnika opłat eksploatacyjnych „eksploatacja i zarządzanie” w garażach w osiedlu Widok, a pozostawiono koszty zarządzania w wysokości 0,3499 zł/m2 ,
– od 1.01.2013r. w związku z uchyleniem uchwały nr 19/2012 z dnia 06.08.2012r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zmieniono w nieruchomości EW06 wysokość składnika opłat eksploatacyjnych – odpis na fundusz remontowy z kwoty 2,13 zł/m2 na 0,83 zł/m2,
– od 01.01.2013 r. zmieniono wysokość stawek za dzierżawę terenu w nieruchomościach: EW 04 Szmaragdowa 16, EW 09 Bursztynowa 30, EW 10 Bursztynowa 24.

W osiedlu Błonie:
– od 1.04.2013 r. zmieniono wysokość składnika opłat eksploatacyjnych – odpis na fundusz remontowy w nieruchomości 14EB z kwoty 0,52 zł/m2 na 3,16 zł/m2,
– od 1.10.2012 r. wprowadzono składnik opłat – odpis na docieplenie w budynku Hetmańska 14 w wysokości 2,15 zł/m2/m-c.

Analizowała poniższe zagadnienia:

1.Opinię biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2011 r.

2.Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
– na posiedzeniu 6.03.2012 r. – za 2011 r.
– na posiedzeniu 3.04.2012 r. – za I kwartał 2012 r.,
– na posiedzeniu 11.09.2012 r. – za I półrocze 2012 r.
– na posiedzeniu 6.11.2012 r. – za III kwartał 2012 r.

3. Wyniki lustracji obejmującej działalność SM „Czuby” za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r. przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

4. Oddanie w dzierżawę parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa.
Rada Nadzorcza realizując wniosek zgłoszony na częściach Walnego Zgromadzenia zorganizowanych dla członków zamieszkałych w osiedlu Skarpa, zobowiązała Zarząd Spółdzielni do zebrania opinii użytkowników na temat dalszego ich funkcjonowania oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawcę parkingów.

5. Wnioski Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedli z 26.10.2011 r. i 14.12.2011 r. dot. zmian w regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody.

6.Stawki opłat za energię elektryczną.

7. Koszty energii cieplnej.
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działania Zarządu dot. oszczędności energii elektrycznej. W ramach tych działań zakładano czujniki ruchu przy lampach oświetleniowych przed klatkami i w wiatrołapach, zmodernizowano instalację hydroforni, zmieniano wartość napięcia zasilania z 230 na 110 V w piwnicach i korytarzach, zastosowano żarówki o małych mocach, podpisano aneks o utrzymanie niezmiennej stawki w okresie 6 miesięcy do czerwca 2012 r, przeprowadzono negocjacje z Zakładem Energetycznym, dla taryfy nie objętej aneksem.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do stałego monitorowania kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię za dostarczaną i zużywaną energię, negocjowania cen u obecnego dostawcy energii, umieszczania informacji na temat prowadzonych działań w Informatorze.

8. Realizację wniosków zgłoszonych przez Spółdzielnię dotyczących uwzględnienia w budżecie miasta Lublin środków finansowych na rzecz uporządkowania, zagospodarowania i wyremontowania obiektów Gminy, znajdujących się na terenie SM „Czuby” w Lublinie.

9. Rozliczenie niebilansującej się wody.

10. Działania związane z organizacją Walnego Zgromadzenia.

11. Zmiany zgłoszone do statutu Spółdzielni.

12. Aktualny stan prac legislacyjnych nad zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

13. Przebieg obrad i podjęte uchwały przez Walne Zgromadzenie odbyte w dniach od 07.05 do 20.06.2012 r.

14. Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej SM „Czuby”.

15. Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych członków spółdzielni, działaczy samorządowych oraz pracowników SM „Czuby”.

16. Podejmowane działania przy realizacji inwestycji zespołu parkingowo – garażowego przy ulicy Filaretów w osiedlu Skarpa.

17. System finansowania działalności domów kultury.

18. Wyniki przeprowadzonej w SM „Czuby” kontroli przez:
– Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie,
– PKO BP SA Odział 4 w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych.

19. Rozliczenie zużycia ciepła w lokalach wyposażonych w podzielniki wyparkowe (cieczowych) oraz w podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym.

Zalety stosowania podzielników elektronicznych i cechy wyróżniające je od podzielników wyparkowych to m.in.:
– rejestracja zużycia ciepła tylko przy włączonych grzejnikach,
– pewność 100% odczytów bez względu na obecność lokatora w mieszkaniu, bez wchodzenia do mieszkania,
– całkowita eliminacja błędów mogących powstać przy ręcznym wpisywaniu wyników odczytów,możliwość dokładnego odczytu, porównania zużycia oraz analizy wskazań na wyświetlaczu podzielnika.
– Istnienie możliwości wymiany dotychczasowych podzielników wyparkowych (cieczowych) na podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym bez konieczności ponoszenia jednorazowych kosztów nowych urządzeń (obecnie koszt podzielnika to ok. 46 zł netto.
Koszt podzielnika elektronicznego na dzień dzisiejszy wynosiłby 31,60 zł netto i wliczony zostałby w usługę rozliczeniową.

20. Plany inwestycyjne SM „CZUBY” na 2013 r.

Zarząd podejmie działania w celu zagospodarowania i uporządkowania terenu:

– działki Nr 52/14 pod pawilony przy ul. Watykańskiej 8-10, w sposób korzystny dla mieszkańców sąsiednich budynków i Spółdzielni. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie można zlokalizować garaże w części podziemnej i nieuciążliwe usługi w części parterowej.
Inwestycja będzie finansowana przy udziale przyszłych właścicieli garaży i lokali usługowych,

– działki Nr 19/6 o pow. 1463 m2 przy ul. Agatowej w osiedlu Poręba; sąsiadującej bezpośrednio z działką Nr 70/14, będącą własnością osób prywatnych. Działki położone są w obszarze przewidzianym pod wspólną inwestycję – budowę pawilonu usługowo – handlowego (z lokalami przeznaczonymi głownie do sprzedaży), zlokalizowanego na granicy działek.

21. Lokalizację targowiska na terenie osiedla SKARPA.

Rada Nadzorcza przeanalizowała zgodność wykorzystania terenów Spółdzielni z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pod kątem przeznaczenia pod działalność handlową i stwierdziła, że Spółdzielnia nie posiada terenów, które spełniałyby wymagania techniczne i sanitarne określone przepisami niezbędnymi do prowadzenia takiej działalności.
Na wskazanym przez zainteresowanych miejscu do handlu na terenie działki nr 24/13 ustawienie stołów sprowokowało liczne skargi mieszkańców na zmniejszenie szerokości przejścia i ograniczenie dostępu do miejsc postojowych w zatoce parkingowej.

22. Wyniki gospodarczo – finansowe SM Czuby za 10 miesięcy 2012 r.

Rozpatrzyła w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego:

1. Odwołanie Wacława Małeckiego od uchwały Nr 8/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” z dnia 20.02.2012 r. w sprawie korekty stawki naliczeń funduszu remontowego.

Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” uchwałą nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. – postanowiła skreślić z uchwalonego planu gospodarczo – finansowego na 2012 r. budowę 10 miejsc postojowych w nieruchomości EW 04 Szmaragdowa 16, wprowadzając w to miejsce – wymianę drzwi z domofonem w 17 klatkach schodowych.

Stawka odpisu dla nieruchomości EW 04 od 01 października 2012 na fundusz remontowy 0,83 zł/m2 wynika z uchwalonego przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” planu remontów dla nieruchomości EW 04.

2. Odwołanie członków spółdzielni od uchwały nr 17/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 12.07.2011 r. w sprawie podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2010 r. oraz nadwyżki na pozostałej działalności eksploatacyjnej.

Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
Nadwyżka bilansowa nie jest przychodem uzyskanym z gospodarki mieniem Spółdzielni lub nieruchomości. Pożytki z tych podmiotów przypisywane są bezpośrednio do miejsc ich powstawania. Nadwyżka bilansowa jest uzyskiwana z przychodów finansowych Spółdzielni i nie podlega podziałowi zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Działając w ramach kompetencji Rada Nadzorcza Spółdzielni uchyliła uchwały:

1. Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Widok” nr 30/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do czynszu pozycji „sprzątanie klatek schodowych” w budynku przy ulicy Bursztynowa 19.

W uchwale Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok znajduje się sprzeczność, która czyni tę uchwałę niemożliwą do wykonania.
Zawarty § 3 zapis wskazuje konkretną firmę, jaka miałaby wykonywać zleconą usługę i jednocześnie wskazuje o wyborze zleceniodawcy w drodze przetargu.

2. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Nr 6/2012 z dnia 16.02.2012 r. w sprawie umieszczenia reklamy na ogrodzeniu parkingu przy ul. Dziewanny 1.

Rada Nadzorcza uchyliła uchwałę z uwagi na uchybienia formalne tj. rozbieżność treści z tytułem uchwały.

Rozpatrzyła wnioski:

1. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla :

Osiedla „Skarpa” z dnia 26.10.2011 r. i 14.12.2011 r.:

Wniosek I
Uzupełnić Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody” o zdania w brzmieniu: „Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w systemie uproszczonym dokonuje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”.

Wniosek II
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wnioskuje o przeanalizowanie możliwości opomiarowania lokali użytkowych w nieruchomości ES 005 (Radości 9,11 Romantyczna 15) zamontowanie podzielników elektronicznych oraz wprowadzenie stosownych zmian w „Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody „.

Rada Nadzorcza nie wprowadziła zaproponowanych zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody, a tym samym zmian w dotychczasowym sposobie rozliczania mediów i kosztów energii cieplnej z użytkownikami lokali.
Montaż podzielników kosztów energii cieplnej dla potrzeb co w lokalach użytkowych wiązałoby się z rozliczaniem energii cieplnej w tych lokalach na koniec okresu rozliczeniowego, tj. na koniec roku (lub też wprowadzeniem dodatkowego rozliczenia budynku każdorazowo przy zmianach użytkowników lokali – szczególnie tych w najmie).

Wykonywanie rozliczenia kosztów ogrzewania w systemie uproszczonym przez Spółdzielnię wiązałoby się z dodatkowymi obciążeniami i kosztami m.in.. koniecznością wprowadzenia programu umożliwiającego indywidualne rozliczenie każdego użytkownika, rozliczaniem wpłaconych zaliczek oraz należnych dopłat i nadpłat wnoszonych za energię cieplną dla potrzeb co i cw.

Osiedla „Ruta”:

Z dnia 27.09.2012 r w sprawie: zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla działki gruntu nr 41/4 (obręb 30. ark. 3) położonej przy ul. Stokrotki zawierającej tymczasowe boisko sportowe.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta zwróciła się do Rady Nadzorczej o podjęcie działań mających na celu zmianę przeznaczenia dla działki gruntu nr 41/4 (obręb 30, ark. 3) położonej przy ul. Stokrotki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z funkcji UP (tereny usług publicznych) na SR2 (tereny sportowo-rekreacyjne) z zachowaniem strefy VI (strefa ochrony zrealizowanych osiedli mieszkaniowych budownictwa wielorodzinnego przed dogęszczeniem ich programem mieszkaniowym).

Rada Nadzorcza poparła wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Ruta w części dot. utrzymania dotychczasowego zagospodarowania terenu – działki nr 41/4 położonej przy ulicy Stokrotki na cele sportowo – rekreacyjne z możliwością budowy parkingów na części działki – w miarę potrzeb osiedla. Jednocześnie nie widziała potrzeby wnioskowania o zmianę przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na SR2.

2. Zarządu Spółdzielni.

 1. 27 wniosków o wykluczenie członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych:
  – w 3 przypadkach podjęła uchwały o wykluczeniu,
  – w 24 przypadkach postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku na okres co najmniej 6 miesięcy, dając możliwość członkom wywiązania się ze złożonego zobowiązania o spłacie zadłużenia.
 2. 60 wniosków w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni, podejmując uchwały na podstawie § 69 statutu.
 3. 1 wniosek o upoważnienie Zarządu do wytoczenia powództwa do Sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, podejmując przedmiotową uchwałę
 4. 2 wnioski o uchylenie uchwał o pozbawieniu członkostwa przez wykluczenie w związku z ustaniem przyczyny, dla której uchwała została podjęta, tj. spłatą zadłużenia wobec Spółdzielni.

3. Wnioski zgłoszone na częściach Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza przeanalizowała wnioski i ustaliła sposób ich realizacji.

4. Wnioski skierowane do radnych Rady Miasta Lublin.

 1. Ujęcie w planach finansowych miasta i przyśpieszenie realizacji:
  – remontu (wymiany) chodników w pasie drogowym ul. Gościnnej i ul. Bursztynowej (rejon ul. Bursztynowej 41, 24 i 30),
  – remontu nawierzchni ciągu pieszego od Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Biedronki do przejścia podziemnego pod ul. Armii Krajowej oraz placów manewrowych w obrębie Szkoły (ul. Biedronki),
  – naprawy nawierzchni ulic miejskich na terenie osiedli,
  – montażu spowalniaczy ruchu na ul. Jutrzenki i wytyczenie przejścia dla pieszych przez ul. Jutrzenki w rejonie poradni zdrowia oraz wyprofilowanie (złagodzenie) pobliskiego zakrętu ul. Jutrzenki.
 2. Ujęcie w planach finansowych miasta budowy:
  – zatok postojowych w pasach przydrogowych ulicy Romantycznej, Radości, Ułanów, Kawaleryjskiej i Hetmańskiej,
  – oświetlenia najbardziej zagrożonych miejsc na terenie naszych osiedli, w tym przejść podziemnych pod ul. Orkana i Armii Krajowej oraz ciągów pieszych na odcinku Tymiankowa 3 i w rejonie Tymiankowej 48 (trasa komunikacyjna z os. Poręba do Szkoły),
  – dojazdu do Zespołu Szkół (przedłużenie ul. Biedronki),
  – parkingów: na działce pomiędzy Szkołą a Przedszkolem przy ul. Biedronki, przy ulicy Perłowej (działka Nr 105/10 obr. 27 ark. 11) i Bursztynowej 14 działka Nr 3/1 i 3/3 (Obr.27 ark.9) oraz ul. Rycerska – Szaserów (za budynkiem biblioteki),
  – dodatkowych miejsc postojowych przyległych do ul. Szmaragdowej 4 i 16 od strony północnej i przy ul. Bursztynowej na wysokości Kościoła od strony Bursztynowej 25,
  – chodnika od budynku ul. Dragonów 14, ul. Szaserów 11 do bud. ul. Kawaleryjska 18 i przy ogrodzeniu przedszkola nr 63 przy ul. Szmaragdowa 22 od strony wschodniej łączącego Park z ul. Szmaragdową,
  – wykonanie schodów zejściowych do przejść podziemnych pod ul. Orkana przy ul. Szaserów i Hetmańskiej,
  – przedłużenie ul. Perłowej i połączenie z ulicą Nefrytową,
 3. Opracowanie przez UM Lublin kompleksowego planu organizacji ruchu komunikacji pojazdów wraz z wykonaniem oznakowania dla całego osiedla „Poręba”.
 4. Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów miejskich pomiędzy ul. Jana Pawła II a ulicami Perłową i Agatową.
 5. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ul. Orkana (od ul. Hetmańskiej do skrzyżowania ul. Orkana z ul. Armii Krajowej ) i od kładki ul. Armii Krajowej do ul. Orkana jako ekran dźwiękochłonny
 6. Wydzielenie pasa drogowego ulicy Nefrytowej w MPZP.
 7. Zakończenie budowy „Parku Trzech Pokoleń” i „Parku Jana Pawła II” oraz zapewnienie bieżącego utrzymania wykonanej inwestycji.
 8. Bieżące sprzątanie i dbanie o porządek przejść podziemnych, schodów terenowych i pozostałych terenów miejskich znajdujących się w obszarze naszych osiedli.
 9. Przejęcie przez UM Lublin Wydział Dróg i Mostów – ulic: Biedronki, Tymiankowa, Kaczeńcowa, Bociania, Tatarakowa, Różana, Ruciana, Dragonów, Rycerska, Husarska, Szafirowa, Nefrytowa, Perłowa, Turkusowa, Fantastyczna.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni.
W ramach specjalnie organizowanych przyjęć rozwiązywała różne problemy zgłaszane przez członków Spółdzielni.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział członkowie Spółdzielni zamieszkali w Osiedlu Skarpa, Widok, Ruta, Błonie.

Kierowane przez Radę Nadzorczą do Zarządu Spółdzielni wnioski zostały przez Zarząd przyjęte do realizacji, większość z nich zrealizowano.

Przedkładając powyższe sprawozdanie w ujęciu syntetycznym informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami organów samorządowych w poszczególnych osiedlach, w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla.

Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli:

– o terminach posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez wywieszenie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarząd i Administracji Osiedla,
– o uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą – uchwały zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni a dotyczące osiedli doręczane były Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
– o przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl.

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła:

I. Wprowadzić do sprawozdania z następujące zmiany:

– Z drugiej strony sprawozdania usunąć zapis:

Obecność członków Rady na posiedzeniach w roku 2012 przedstawiała się następująco:
– Majek Grzegorz – 1 nieobecność
– Celiński Andrzej – 1 nieobecność
– Szyszkowska Dorota – 1 nieobecności
– Husarek Teresa – 1 nieobecność

– w części Analizowała poniższe zagadnienia zmienić zapis pkt 4,19, 20 na brzmienie:

4.Oddanie w dzierżawę parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa.

Rada Nadzorcza realizując wniosek zgłoszony na częściach Walnego Zgromadzenia zorganizowanych dla członków zamieszkałych w osiedlu Skarpa, zobowiązała Zarząd Spółdzielni do podjęcia działań mających na celu przekazania w dzierżawę parkingów strzeżonych przy ulicy Sympatyczna 1 a i Romantyczna 14 i zlecenia prowadzenia parkingów firmie zewnętrznej.

19. Rozliczenie zużycia ciepła w lokalach wyposażonych w podzielniki wyparkowe ( cieczowe) oraz w podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym.

Istnieje możliwość wymiany dotychczasowych podzielników wyparkowych (cieczowych) na podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym bez konieczności ponoszenia jednorazowych kosztów nowych urządzeń.
Koszt podzielnika elektronicznego na dzień dzisiejszy wynosiłby 31,60 zł netto i wliczony zostałby w usługę rozliczeniową.
Cechy wyróżniające podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym od podzielników wyparkowych to m.in.:
– rejestracja zużycia ciepła tylko przy włączonych grzejnikach,
– pewność 100% odczytów bez względu na obecność lokatora w mieszkaniu, bez wchodzenia do mieszkania,
– całkowita eliminacja błędów mogących powstać przy ręcznym wpisywaniu wyników odczytów,
– możliwość dokładnego odczytu, porównania zużycia oraz analizy wskazań na wyświetlaczu podzielnika.

20. Plany inwestycyjne SM „CZUBY” na 2013 r.

Zarząd podejmie działania w celu: :
– zagospodarowania i uporządkowania terenu: działki Nr 52/14 pod pawilony przy ul. Watykańskiej 8-10, w sposób korzystny dla mieszkańców sąsiednich budynków i Spółdzielni. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie można zlokalizować garaże w części podziemnej i nieuciążliwe usługi w części parterowej.
Inwestycja będzie finansowana przy udziale przyszłych właścicieli garaży i lokali usługowych,

– zagospodarowania i uporządkowania terenu działki Nr 19/6 o pow. 1463 m2 przy ul. Agatowej w osiedlu Poręba, sąsiadującej bezpośrednio z działką Nr 70/14, będącą własnością osób prywatnych. Działki położone są w obszarze przewidzianym pod wspólną inwestycję – budowę pawilonu usługowo – handlowego (z lokalami przeznaczonymi głownie do sprzedaży),
zlokalizowanego na granicy działek.

– rozpoczęcia realizacji zespołu garażowo-usługowy zlokalizowanego na działce Nr 24/7 w Osiedlu „Skarpa” (stanowiącej mienie spółdzielni). W zespole garażowo-usługowy zaprojektowano 130 boksów garażowych, 3 lokale usługowe i ok. 30 miejsc postojowych ogólnodostępnych. Realizacja inwestycji uzależniona jest od zebrania odpowiedniej ilości chętnych na nabycie garażu lub lokalu użytkowego.

– rozpoczęcia realizacji inwestycji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiklinowej 2 w osiedlu Łęgi.

– w części Rozpatrzyła wnioski Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla uzupełnić wniosek:

– Osiedla „Ruta”:

Z dnia 27.09.2012 r. w sprawie: zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla działki gruntu nr 41/4 (obręb 30. ark. 3) położonej przy ul. Stokrotki zawierającej tymczasowe boisko sportowe.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta, (w trosce o zachowanie miejsc sportowo- rekreacyjnych w osiedlu Ruta) zwróciła się do Rady Nadzorczej o podjęcie działań mających na celu zmianę przeznaczenia dla działki gruntu nr 41/4 (obręb 30, ark. 3) położonej przy ul. Stokrotki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z funkcji UP (tereny usług publicznych) na SR2 (tereny sportowo-rekreacyjne) z zachowaniem strefy VI (strefa ochrony zrealizowanych osiedli mieszkaniowych budownictwa wielorodzinnego przed dogęszczeniem ich programem mieszkaniowym).

Rada Nadzorcza poparła wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Ruta w części dot. utrzymania dotychczasowego zagospodarowania terenu – działki nr 41/4 położonej przy ulicy Stokrotki na cele sportowo – rekreacyjne z możliwością budowy parkingów na części działki – w miarę potrzeb osiedla. Jednocześnie nie widziała potrzeby wnioskowania o zmianę przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na SR2.

– w części Wnioski skierowane do radnych Rady Miasta Lublin po wykazie wniosków dodać zdanie w brzmieniu:

Rada Nadzorcza poprosiła naszych przedstawicieli w Radzie Miasta o bardziej skuteczne działania i większe zaangażowanie na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy .

II. Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z działalności w roku 2012.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 29.01.2013 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 7
W porządku obrad kolejnego posiedzenia zostaną umieszczone między innymi punkty:

 1. Informacja Zarządu i opinia biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” w Lublinie za 2012 r.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 r.
 3. Opinia dla Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w sprawie :
  a) zasad podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
  b) absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2012 r.
  c) zmian statutu,
  d) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia ,
  e) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
  f) odwołań od:
  1) uchwały nr 99/1/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia targowiska na działkach nr 24/13 i 24/15, położonych w Lublinie przy ulicy Radości,
  2) uchwały nr 54/13/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2013 r.
 4. Analiza działalności gospodarczo – finansowej SM „Czuby” za 2012 r.

Ad. 8
Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 20.02.2012 r. członka zam. Jana Pawła II dot. skargą na Zarząd Spółdzielni, który nie wyraził zgody na odstąpienie od zapłaty przez w/w odsetek ustawowych w kwocie 3 401,78 zł.

Członkowie Rady po przeanalizowaniu korespondencji prowadzonej przez w/w ze Spółdzielnią tj :
– pismem z dnia 17.01.2013 r. odpowiedz na pismo w/w z dnia 07.01.2013 r.
– pismem z dnia 06..02.2013 r. odpowiedz na pismo w/w z dnia 28.01.2013 r.
– informacja działu opłat windykacji należności z dnia 19.02.2013 r. w brzmieniu – w tym miejscu w protokole umieszczono informację.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści :

W tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz.

Ad. 9
Prezes Zarządu zapoznał członków Rady Nadzorczej z postanowieniem Prokuratury Rejonowej Lublin – Południe w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zaistniałego w okresie bliżej nieustalonym , nie wcześniej niż przed 30 maja 2009 r. do dnia 30 października 2010 r. w Lublinie , wyrządzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie znacznej szkody majątkowej przez Zarząd tejże Spółdzielni poprzez niedopełnienia obowiązków w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sprawach budowlanych przy realizacji remontu ciągów pieszo – jezdnych oraz dokonywanie nieuzasadnionych wybiórczych remontów balkonów w budynkach mieszkalnych , a także poprzez zawarcie niekorzystnej umowy z Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej na modernizację węzłów cieplo9wniczych w osiedlu Skarpa.
Żadnego z przytoczonych elementów w toku prowadzonego postępowania nie ujawniono. Nie stwierdzono również , aby zachowanie członków Zarządu SM „Czuby” w zakresie zawarcia umowy z LPEC oraz remontu balkonów wypełniało znamiona czynu z art.296 § 1KK.

Prezes Zarządu poinformował ponadto, że od 1 marca 2013 r. zgodnie z taryfą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązująca cena wody wynosić będzie 8,12 zł/m3

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 11:33, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2013