Protokół Nr 01/2013
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 29.01.2013 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Janczarek Roman, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech,
Teresa Husarek,
Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Rupczewska Barbara, Siwek Dariusz,
Żak Waldemar, Bara Krzysztof, Augustowski Wiesław, Szyszkowska Dorota.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa d/ eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ za rok 2012”.
 3. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków (nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 5. Rozpatrzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” Nr 22 /2012 z dnia 24.09.2012 r. w sprawie zmiany opłat za dzierżawę terenu w osiedlu Widok.
 6. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2013 r.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 27.12.2012 r.
 8. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 10. Sprawy pracownicze .
 11. Sprawy wniesione.

Do zaproponowanego przez przewodniczącego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Biegły Rewident Wojciech Sadowski, którego Rada Nadzorcza uchwałą nr 98/20/2012 z dnia 27.11.2012 r. wyznaczyła do zbadania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2012 r. poinformował członków Rady, że po wstępnej analizie przedłożonych do wglądu materiałów może stwierdzić, że sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra, spółdzielnia nie posiada do spłaty, nie zaciągała kredytów na roboty remontowe. Przeprowadzone przez w/w badanie obejmować będzie – sprawdzenie w dużej mierze metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, poprawność zastosowanych przez SM Czuby zasad rachunkowości i szacunków, jak i ogólną ocenę przedstawionego sprawozdania.

Ad. 3
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 08.01.2013 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad posiedzenia plenarnego w dniu 29.01.2013 r. Omówili tematy którymi zajmie się Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna na posiedzeniu w dniu 28.01.2013 r. oraz Komisja Społeczno – Samorządowa i Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 29.01.2013 r. Skierowali do rozpatrzenia przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjną pisma członków Spółdzielni.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 28.01.2013 r. z poniżej przedstawionych materiałów:

– W tym miejscu w protokole umieszczono regulamin z zaproponowanymi zmianami.

– W tym miejscu w protokole umieszczono UMOWĘ NAJMU z zaproponowanymi zmianami

– projektem uchwały

Uchwała Nr… /… /2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 28.01.2013 r.

w sprawie uchwalenia Regulamin wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 19 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza Regulamin wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2

Traci moc Regulamin wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 30.12.2008 r. stanowiący załącznik do uchwały nr 122/3/08 r.

§ 3

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

Złącznik
do uchwały Nr …………….
Rady nadzorczej SM Czuby
z dnia ————– 2013 r.

REGULAMIN
WYNAJMU POMIESZCZEŃ WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZUBY W LUBLINIE

Niniejszy regulamin określa zasady wynajmu pomieszczeń wspólnych w nieruchomościach SM Czuby i ustalania kosztu za m2 wynajętej powierzchni.

§ l

 1. Przedmiotem najmu są pomieszczenia wspólne usytuowane w budynku mieszkalnym zaprojektowane jako pomieszczenia gospodarczo-użytkowe zabudowy korytarza i klatek schodowych.
 2. Pomieszczenia będą mogły być przedmiotem najmu po uzyskaniu akceptacji bezwzględnej większości współwłaścicieli nieruchomości, liczonych udziałami.

§2

 1. Osoby ubiegające się o wynajęcie składaj ą podanie do Administracji osiedla.
 2. Umowy najmu zawiera Zarząd.

§3

 1. Przejęcie w użytkowanie pomieszczenia wspólnego w budynku następuje w oparciu o zawartą pomiędzy Spółdzielnia a zainteresowaną osobą umowę określającą szczegółowe warunki najmu stanowiąca załącznik nr 1 oraz protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony przez administrację osiedla stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Najemca zobowiązany jest ściśle przestrzegać warunków zapisanych w zawartej umowie.

§ 4

Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia, gdy Najemca:

 1. używa pomieszczenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub dokonuje zmian naruszających substancję pomieszczenia, budynku, albo używa pomieszczenia w sposób powodujący zniszczenie pomieszczenia,
 2. nie przestrzega obowiązującego regulaminu porządku domowego
 3. zalega z zapłatą czynszu za wynajmowany lokal co najmniej dwa miesiące
 4. narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia umowy najmu.

§ 5

W przypadku zajmowania pomieszczenia bez tytułu prawnego, Najemca niezależnie od opłat określonych w umowie zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 200% obowiązującego czynszu za każdy miesiąc zajmowania pomieszczenia.

§6

 1. Jeżeli w czasie zajmowania przez Najemcę lokalu nastąpi zmiana wysokości opłat, Wynajmujący zmienia ich wysokość poprzez jednostronne oświadczenie złożone Najemcy, nie wymagające formy aneksu do umowy.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 zgoda Najemcy nie jest wymagana.

 

§ 7

W przypadku nie przekazania pomieszczenia przez Najemcę po rozwiązaniu umowy w oznaczonym przez Wynajmującego terminie Wynajmujący ma prawo jednostronnego przejęcia lokalu pomieszczenia, a zgromadzone w nim przedmioty będą przechowywane w płatnym depozycie.

§ 8

 1. Miesięczna stawka opłaty z tytułu najmu pomieszczeń niezależnie od ich usytuowania będzie ustalana na poziomie aktualnych kosztów utrzymania danej nieruchomości według obowiązujących stawek.
 2. Jeżeli wynajmowane pomieszczenie jest wyposażone w c.o., c.w., instalację wod-kan, instalację elektryczną, Najemca będzie dodatkowo obciążany odpowiednio kosztami mediów wg zasad obowiązujących w spółdzielni.

§ 9

Środki finansowe uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń będących przedmiotem niniejszego regulaminu stanowią pożytki danej nieruchomości.

§ 10

Faktury za najem pomieszczenia będą wystawiane nie częściej niż dwa razy w roku.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie maj ą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące w Spółdzielni.

§ 12

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

– w tym miejscu umieszczono UMOWĘ NAJMU

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 1/4/2013 r. z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia Regulamin wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole ze zmianą zaproponowaną przez Zbigniewa Gontarz w § 1 ust. 2 w brzmieniu:

㤠1 ust. 2.
Pomieszczenia stają się przedmiotem najmu po uzyskaniu akceptacji bezwzględnej większości współwłaścicieli nieruchomości, liczonej udziałami”.

Ad. 5

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 28.01.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok Nr 22/2012 z dnia 24.09.2012 r. w sprawie zmiany opłaty za dzierżawę terenu w osiedlu „Widok” – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę.

– pismem Rady Nadzorczej

Lublin, dnia 09.10.2012 r.

Ldz. RN/ 6644 / 2012

Rada Przedstawicieli
Nieruchomości Osiedla Widok
w/m

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok Uchwałą Nr 22/2012 z dnia 24.09.2012 r. ustaliła znaczny wzrost stawki za dzierżawę terenu. Dotychczas obowiązująca jednolita stawka w całym osiedlu wynosi 5 zł/m2, zaś proponowana zmiana zakłada jej wzrost od 140% do 320%, tj. na 7-16 zł/m2.
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Nr 121/2/2011 z dn. 25.10.2011 r. opłata za dzierżawę terenu winna pokrywać: koszty zarządzania, koszty administrowania, podatek od nieruchomości, odpis na działalność kulturalno – oświatową i na fundusz remontowy.

Biorąc pod uwagę powołaną wyżej treść uchwały Rady Nadzorczej, wysokość stawek za dzierżawę terenu w innych osiedlach Spółdzielni (6-10 zł/m2), Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie prosi o przedstawienie kalkulacji kosztów oraz podstawy znacznego wzrostu stawek za dzierżawę terenu w terminie do 25.10.2012 r. Od odpowiedzi Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” uzależnione jest podjęcie przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały, umożliwiającej realizację uchwały nr 22/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”.

– odpowiedzią Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok na powyższe pismo – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo RPNO Widok.

– podjętą przez Radę Nadzorczą uchwałą Uchwała Nr 93/3/2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie: zmiany wysokości opłat za dzierżawę terenu w osiedlu Widok – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę.

– pismem dzierżawcy z osiedla Widok skierowanym do RPNO Widok z dnia 15.11.2012 r. – prośbą o zmniejszenie stawki czynszu – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo dzierżawcy.

– odpowiedzią RPNO Widok z dnia 30.11.2012 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

– pismem skierowanym do Rady Nadzorczej z dnia 19.12.2012 r. – dot. uchylenie Uchwały Nr 22/2012 z dnia 24.09.2012 r.Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” w sprawie zmiany opłat za dzierżawę terenu w części dotyczącej nieruchomości położonej przy ulicy Szmaragdowej 16, z powodu niezgodności procedury decyzyjnej z obowiązującym prawem – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo

po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez przedstawiciela osiedla Widok w Radzie Nadzorczej oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by do w/w wystosowała odpowiedź następującej treści:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19 grudnia 2012 r., uprzejmie wyjaśnia, że odwołanie od uchwały nr 22/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany opłaty za dzierżawę terenu w osiedlu „Widok” jest niezasadne, gdyż uchwałę w tym przedmiocie, zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni, podjęła Rada Nadzorcza w dniu 6 listopada 2012 r.

Ponadto informujemy, że powołana uchwała została podjęta po przeanalizowaniu pisma złożonego Radzie Nadzorczej przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” oraz po analizie kosztów wynikających z dzierżawy terenu.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosowania postanowiła do w/w na pismo z dnia 19.12.2012 r. wystosować odpowiedź w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjną.

Ad. 6
Rada Nadzorcza po dyskusji – jednomyślnie – 20 za, zatwierdziła plany pracy komisji i plenum na rok 2013 w brzmieniu:

PLAN PRACY
KOMISJI SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWEJ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE
NA 2013 ROK

Lp.

Zadania

Forma realizacji

Termin

1.

Opiniowanie projektów regulaminów, uchwał i innych przepisów wewnątrzspółdzielczych dotyczących działalności społeczno-samorządowej 1. Opiniowanie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla pod względem zgodności z obowiązującym prawem, Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także, czy nie zagrażają interesom materialnym Spółdzielni.

2. Opiniowanie projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni.

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a Członkiem Zarządu.

4. Opiniowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowanie z nich.

Cały okres
2013 r.

2.

Analiza działalności i wspieranie działalności Domów Kultury 1. Analiza działalności i wspieranie Domów Kultury.
2. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Kultura Czubów”

I i IV kw.
2013 r.

3.

Analiza stanu bezpieczeństwa w SM „Czuby” i zgłaszanie wniosków oraz podejmowanie działań poprawiających poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Nawiązanie współpracy z dzielnicowymi osiedli i ustalenie wspólnej płaszczyzny działań.

Cały okres
2013 r.

4.

Współpraca z radnymi, przedstawicielami władz miasta i instytucjami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową w obszarze Spółdzielni. Spotkanie z radnymi, przedstawicielami władz miasta i instytucjami w celu poszerzania oferty działalności kulturalno-oświatowej i sportowej SM „Czuby”.

Cały okres
2013 r.

5.

Rozpatrywanie i opiniowanie pism skierowanych przez Radę Nadzorczą do komisji. Analiza i ocena spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej i mieszczących się w zakresie działania komisji.

Na bieżąco
Cały okres
2013 r.

6.

Plan pracy i sprawozdania z działalności komisji. 1. Opracowywanie projektu planu pracy.
2. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji.

Styczeń
2013 r.

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2013 r.

 

 

PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i INWESTYCYJNEJ
NA ROK 2013

Lp.

Temat

Termin

Uwagi

1.

Opiniowanie:
– projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej i inwestycyjnej
– zasad używania lokali.
– struktury organizacyjnej pionu GZM
– planów gospodarczych
– wniosków Zarządu dot. organizowanych przetargów
– koncepcji zagospodarowania terenów pod zabudowę znajdujących się w dyspozycji SM „Czuby” w Lublinie.

Na bieżąco

2.

Analiza:
– gospodarki lokalami użytkowymi
– dzierżawy terenu
– gospodarki zasobów mieszkaniowych
– gospodarki mieniem Spółdzielni
– kosztów inwestycyjnych
– ocena działań Zarządu w zakresie windykacji należności wpłacanych na realizację inwestycji ,
– realizacji zalecań pokontrolnych dot. iinwestycji i remontów

I, II, III, IV
kwartał

3.

Ocena:
– realizacji planu remontów i inwestycji za rok 2012
– realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
– stanu technicznego i porządkowego zasobów Spółdzielni
– osiągniętych oszczędności energii cieplnej i finansowych
– realizacji przeglądów gazowych, elektrycznych oraz legalizacji urządzeń
– realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań komisji
– realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w SM „Czuby”
– działalności Administracji Osiedli w zakresie obsługi członków Spółdzielni
– stopnia przygotowania nowych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych

I, II
półrocze

4.

Rozpatrywanie:
– pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji
– spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
– wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla
– wniosków kierowanych przez Zarząd
– skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji
– odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu od uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli – mieszczących się w zakresie działania komisji,
– innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy

Na bieżąco

5.

Monitorowanie stanu zatrudnienia w działach zajmujących się sprawami z zakresu działania komisji.

I, II
półrocze

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2013 r.

PLAN
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
na rok 2013

Lp.

Temat

Termin

Uwagi

1.

Analiza i ocena całokształtu sytuacji finansowej Spółdzielni po realizacji zadań gospodarczych w 2012 r.

I kwartał

2.

Kontrola:
a) zasadności ustalania wysokości stawek czynszowych,
b) zawartych umów,
c) realizacji harmonogramu spłat zadłużenia kredytowego zgodnie z zawartą ugodą podpisaną w dniu 31.03.2000 r. z PKO Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie.

Na bieżąco

3.

Dokonywanie okresowej oceny:
– działalności Spółdzielni z wykonania planu gospodarczo- finansowego,
– zatrudnienia i funduszu płac,
– sytuacji finansowej spółdzielni,
– pracy członków Zarządu – rozpatrzenie wniosków o przyznanie premii za dany kwartał,
– zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni.

I, II, III, IV
kwartał

IV kwartał

4.

Opiniowanie:
– projektów struktury organizacyjnej i liczby etatów Zarządu i Administracji Ogólnej,
– rocznych sprawozdań składanych Walnemu Zgromadzeniu -.sposobu realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni,
– podziału nadwyżki bilansowej,
– absolutorium dla członków Zarządu,
– realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu,
– projektów regulaminów
– odwołań od uchwał Rady Nadzorczej
– wniosków kierowanych przez Zarządu

I kwartał

Na bieżąco

5.

Analiza windykacji należności czynszowych i zobowiązań Spółdzielni.

Na bieżąco

6.

Rozpatrywanie:
– pism skierowanych do Rady Nadzorczej,
– wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Zarząd Spółdzielni,
– odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu ,od uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedlu,
– skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli dotyczących działania komisji
– wniosków o uchylenie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla
– innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy

Na bieżąco

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2013 r.

PLAN PRACY
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
na rok 2013

Termin realizacji

Temat

Odpowiedzialny

Uwagi

1

2

3

4

I kwartał

– Informacja o wypełnianiu zadań Spółdzielni jako Zarządcy zasobami mieszkaniowymi wynikających z przepisów zewnętrznych przeglądy gazowe, elektryczne, legalizacje i realizacje zaleceń pokontrolnych.

GZM i I

– Ustalenie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części.

– zatwierdzanie stawek opłat eksploatacyjnych

– Uchwalenie zasad:
a) gospodarki finansowej Spółdzielni
b) rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
c) kosztów dostawy ciepła oraz pobieranie opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody

Rada Nadzorcza

– Zatwierdzenie planów pracy Komisji oraz Plenum Rady na rok 2013.

Rada Nadzorcza

– Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pod zabudowę znajdujących się w dyspozycji SM „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza

– Rozpatrywanie odwołań członków Spółdzielni od:
a) decyzji Zarządu ,
b) od uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla

Rada Nadzorcza

– Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla

Rada Nadzorcza

– Rozpatrywanie wniosków Zarządu dot:
a) uchylenia uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla
b) wykluczenia ze spółdzielni
c) wykreślenia z rejestru członków
d) wytoczenia powództwa o nakazie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
e) innych zgodnie z potrzebami Spółdzielni

Rada Nadzorcza
Zarząd

– Inne zagadnienia i tematy wynikające z bieżącej pracy

Zarząd

– Kontrola nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków

Komisja
Rewizyjna

II kwartał

– Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
a) wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni.
b) sprawozdania finansowego za 2012 r.
c) podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty
d) absolutorium dla członków Zarządu
e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
f) przystąpienia do innych organizacji
g) przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku
h) odwołań od uchwał Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza

– Ocena i przyjęcie materiałów na Walne Zgromadzenie

Rada Nadzorcza

– Informacja na temat przebiegu i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu odbytych w 2013 r.

Zarząd

– Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni w I półroczu 2013 r.

Komisja
Rewizyjna

– Podsumowanie sezonu grzewczego, ocena osiągniętych oszczędności energii cieplnej i finansowych.

GZM i I

– Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.

III kwartał

– Ocena realizacji planu remontów i inwestycji za I półrocze 2013 r.

GZM i I

– Kontrola nad sposobem załatwienia przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni:
a) Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
b) Walnego Zgromadzenia,
d) Członków spółdzielni.

GZM i I
Rewizyjna

IV kwartał

– Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni w II półroczu 2013 r.

Komisja Rewizyjna

– Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności

Rada Nadzorcza

– Zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni

Rada Nadzorcza

– Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,

Rada Nadzorcza

– Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.

Rada Nadzorcza

Tematy rozpatrywane okresowo

I, II, III, IV kwartał

– Analiza windykacji należności czynszowych i zobowiązań finansowych Spółdzielni.

Komisja Rewizyjna

– Dokonywanie okresowej oceny działalności gospodarczo – finansowej
– Przeprowadzanie okresowej kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków
– Ocena pracy Zarządu Spółdzielni – rozpatrzenie wniosków o przyznanie premii za dany kwartał.
– Rozpatrywanie wniosków Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli

I, II, III, IV kwartał

– Ocena działalności Administracji Osiedli w zakresie obsługi członków Spółdzielni.

GZM i I

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2013 r.

Ad. 7
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 27.12.2012 r. został przyjęty bez uwag jednomyślnie – 20 za.

Ad. 8
Ustalono, że kolejne posiedzenie plenarne Rady zostanie zwołane w drugiej połowie lutego2013 r. W porządku obrad tego posiedzenia zostaną umieszczone między innymi punkty:
– zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.
– informacja na temat realizacji wniosków z lustracji ustawowej w SM Czuby w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r.
– informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniach 07.05.2012 r. do 20.06.2012 r.
– opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołań od:
a) uchwały nr 99/1/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia targowiska na działkach nr 24/13 i 24/15, położonych w Lublinie przy ulicy Radości,
b) uchwały nr 54/13/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2013 r.

Ad. 9
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem dozorcy mienia na parkingu w osiedlu Skarpa z dnia 03.01.2013 r. dotyczące niewłaściwego wywiązywania się przez dzierżawcę parkingów w osiedlu Skarpa firmę „SADIDA” z zobowiązań wynikających z umowy w części dotyczącej przejęcia pracowników parkingów – dozorców.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych, po zapoznaniu się z treścią poniżej przedstawionego porozumienia:

W tym miejscu w protokole umieszczono – Porozumienie zawarte w dniu 22.11.2012 r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie a firmą „SADIDA” – zakładem przejmującym.

oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła do w/w wystosować na pismo z dnia 03.01.2013 r. odpowiedz następującej treści:

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 stycznia 2013 r. dotyczące niewłaściwego wywiązywania się przez firmę „SADIDA” dzierżawcę parkingów w osiedlu Skarpa z zobowiązań wynikających z umowy w części dotyczącej przejęcia pracowników parkingów, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 22 listopada 2012 r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie a firmą „SADIDA”, od dnia 01 stycznia 2013 r. Pana pracodawcą jest firma „SADIDA”.
Wszelkie uwagi dotyczące warunków pracy powinien Pan kierować wyłącznie do właściciela firmy „SADIDA”, a nie do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, z którą nie wiąże już Pana żaden stosunek prawny.

Ad. 10
Przewodniczący przypomniał, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 11.09.2012 r. w uchwale nr 54/13/2012 w sprawie kosztów zarzadzania na 2013 r. zatwierdziła poz. wynagrodzenia osobowe w wysokości 2 514 943 zł.
Prezes Zarządu poinformował, że w ramach przyznanych środków dokonał regulacji wynagrodzeń dla pracowników Spółdzielni.
Wniosek dot. dokonania regulacji płac członkom Zarządu w ramach przyznanych środków na rok 2013 przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
Za przyjęciem wniosku do realizacji głosowało 15 członków Rady, przeciw przyjęciu 1 członek, wstrzymało się od głosowania 4 członków.

Rada Nadzorcza po dyskusji – większością głosów – 16 za, przy 1 głosie przeciwnym i 4 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwały następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono: uchwałę nr 2/4/2013, 3/5/2013, 4/6/2013 z dnia 29.01.2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółdzielni.

Ad. 11
Pan Dariusz Siwek zaproponował by Spółdzielnia podjęła wszelkie działania mające na celu zwiększenie w stosunku do ilości zaplanowanej tj. poszerzenie o osiedle Widok, realizowanych przez Urząd Miasta – na terenach miejskich w naszych osiedlach miejsc parkingowych lub parkingów wielopoziomowych.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 11:24, 5 kwietnia 2016

Kategorie: 2013