Protokół Nr 13/2012
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 27.12.2012 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Janczarek Roman, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech,
Teresa Husarek, Kutyła Jerzy, Szyszkowska Dorota, Michał Kołczewski, Janina Samborska,
Rupczewska Barbara, Siwek Dariusz, Żak Waldemar, Bara Krzysztof, Augustowski Wiesław.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa d/ eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Omówienie wyników przeprowadzonej w SM „Czuby” kontroli przez:
  a) Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie,
  b) PKO BP Oddział 4 w Lublinie.
 3. Wstępne wyniki gospodarczo- finansowe SM Czuby za 2012 r.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie”.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 18.12.2012 r.
 6. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 8. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za IV kwartał 2012 r.
 9. Sprawy wniesione.
  – Informacja na temat ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej SM „Czuby”.

Do zaproponowanego przez przewodniczącego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 19 za.

Ad. 2
A)

Prezes Zarządu poinformował, że w dniu 9.11.2012 r., Miejski Urząd Pracy w Lublinie przeprowadził kontrolę w zakresie:

 1. z przebiegu stażu zorganizowanego dla osoby bezrobotnej, finansowanego ze środków PFRON w okresie 31.08.- 30.11.2012 r.
 2. prawidłowości sporządzania dokumentacji i jej przechowywania dotyczącej organizacji stażów dla bezrobotnych absolwentów w okresie 2009 – 2012 r., finansowanych ze środków Miejskiego Urzędu Pracy.

Wyniki kontroli są następujące:

 1. osoby odbywające staże pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zostały zapoznani ze swoimi obowiązkami i uprawnieniami oraz obowiązującym regulaminem pracy,
 2. osoby te zostały przeszkolone w zakresie przepisów bhp i p.poż,
 3. staże pracy odbywały się zgodnie z programem stażu,
 4. stażyści potwierdzali swoja obecność w pracy podpisem na liście obecności.

W związku z powyższym stwierdzono, że SM „Czuby” w Lublinie dopełniła wszystkich obowiązków wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, prawidłowo zorganizowała staże dla osób bezrobotnych oraz prawidłowo sporządziła obowiązującą w tym zakresie dokumentację.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie w latach 2009-2012 zorganizowała:

 1. Praktyki refundowane ze środków Miejskiego Urzędu Pracy dla 6 osób.

  Miejski Urząd Pracy odrzucił wnioski Spółdzielni na zorganizowanie praktyk absolwenckich w w/w okresie dla 5 osób motywując to brakiem środków oraz koniecznością zobowiązania się Spółdzielni do zatrudnienia tych osób po zakończeniu stażu.

 2. Praktyki studenckie w ramach umów zawartych z władzami lubelskich uczelni. 10 osób.

  Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

B)
Zastępca prezesa ds. finansowych przedstawił i omówił wyniki kontroli przeprowadzonej przez PKO BP Oddział 4 w Lublinie.
W tym miejscu w protokole umieszczono: Raport z kontroli prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych przeprowadzonej w dniu 09.11.2012 roku przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

Ewidencja analityczna w Spółdzielni zgodna jest z ewidencją syntetyczną w Banku, zawiera elementy określone w art.4 ust. 5 Ustawy z 30.11.95 roku z późniejszymi zmianami.

Raty normatywne liczone są prawidłowo tj. stanowią iloczyn powierzchni kredytowanego lokalu i obowiązującego w danym roku normatywu ustalonego przez Ministra Infrastruktury. Dokonywane wpłaty rozliczane są prawidłowo.

Spłaty ponadplanowe i spłaty całkowite wnoszone są na właściwe konta. Po otrzymaniu pisemnej dyspozycji od lokatora Spółdzielnia występuje w jego imieniu do Banku z wnioskiem o dokonanie umorzenia. Po dokonanym przez Bank umorzeniu, Spółdzielnia informuje zainteresowanych lokatorów o dacie i kwocie umorzenia.

Spółdzielnia prawidłowo weryfikuje wnioski o zawieszenie spłaty rat kredytu, złożone przez lokatorów.

Odsetki od zadłużenia wobec Banku liczone są prawidłowo zgodnie z obowiązującym w danym okresie oprocentowaniem. Naliczone odsetki przedstawiane są do przejściowego wykupu przez budżet państwa. Odsetki wykupione przejściowo przez budżet księgowane są prawidłowo pod datą otrzymania środków.

Odsetki – waloryzacja od zadłużenia budżetowego liczona jest prawidłowo. W związku z tym, że Spółdzielnia wymagane raty wnosi terminowo i systematycznie, waloryzacja od zadłużenia budżetowego jest anulowana.

Dane wykazane w oświadczeniach Spółdzielni dotyczące kwot wpłat wniesionych przez lokatorów zgodne są ze stanem faktycznym”

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

Ad. 3
Prezes Zarządu przedstawił i omówił wyniki gospodarczo – finansowe SM „Czuby” za 10 miesięcy br.:
W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia :

– Zestawienie kosztów i przychodów za okres I – X.2012 r.
– Wynik za okres I – X 2012 r. Tabela Nr 2 ( zestawienie zbiorcze )
– Wynik za okres I – X 2012 r. Tabela Nr 2 a SM Czuby ( zestawienie zbiorcze )
– Wynik za okres I – X 2012 r. Tabela Nr 2 b SM Czuby ( zestawienie zbiorcze )
– Wynik za okres I – X 2012 r. Tabela Nr 2 c SM Czuby ( zestawienie zbiorcze)

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag . Została przez Radę Nadzorczą przyjęta.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji,której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 17.12.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– propozycjami zmian do regulaminu

Załącznik
do uchwały nr 58/3/2011
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia 12.04.2011 r.

R E G U L A M I N
wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

§ 1

Postanowienia ogólne:
1. Najem lokali użytkowych i dzierżawa terenu odbywają się w trybie wyboru ofert dla lokali i terenów:
a) zlokalizowanych w nieruchomościach osiedli,
b) będących mieniem spółdzielni

2. Wybór ofert dla wynajmu lokali i dzierżawy terenów zlokalizowanych w nieruchomościach osiedli organizuje Administracja i Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

3. Wybór ofert dla wynajmu lokali i dzierżawy terenów będących mieniem spółdzielni organizuje Zarząd Spółdzielni.

4. Lokale mogą być wynajmowane za zgodą Zarządu Spółdzielni bez stosowania procedury wyboru ofert w następujących przypadkach:
a) przy przekształceniach podmiotowych dotyczących przejęcia lokali przez następców prawnych najemców,
b) przy zachowaniu ciągłości najmu i utrzymania dotychczasowej funkcji lokalu, gdy oferowane przez następcę warunki najmu są co najmniej równorzędne z postanowieniami umowy zawartej z dotychczasowym najemcą.

5. Teren może być wydzierżawiony za zgodą Zarządu Spółdzielni bez stosowania procedury wyboru ofert w następujących przypadkach:
a) przy przekształceniach podmiotowych dotyczących przejęcia terenu przez następców prawnych dzierżawców,
b) przy zachowaniu ciągłości dzierżawy i utrzymania dotychczasowej funkcji dzierżawionego terenu, gdy oferowane przez następcę warunki dzierżawy są co najmniej równorzędne z postanowieniami umowy zawartej z dotychczasowym dzierżawcą.

A. Najem lokali użytkowych oraz dzierżawa terenu zlokalizowane w nieruchomościach osiedli.

§ 2

Informacja Informacje o wolnych lokalach (do wynajęcia) są wywieszane w tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu biurze Spółdzielni i Administracji Osiedla oraz umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.

§ 3

 1. Do wyboru ofert mogą przystąpić wszystkie podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, które udokumentują wiarygodność finansową i prawną. Osoby je reprezentujące powinny załączyć do oferty upoważnienie do reprezentowania podmiotu gospodarczego.
 2. Przystępujący do wyboru ofert Oferenci powinni zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz warunkami umowy najmu lokalu/dzierżawy terenu.
 3. Do wyboru nie będą dopuszczone podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, których działalność narusza przyjęte normy współżycia mieszkańców lub jest uciążliwa dla otoczenia.
 4. Z ubiegania się o najem lokalu/dzierżawę terenu wyklucza się oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę lub nie wywiązywali się z zawartych ze Spółdzielnią umów.

§ 4

Złożona oferta winna zawierać:

 1. określenie podmiotu składającego ofertę (nazwę i adres oferenta, wypis z rejestru sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu),
 2. oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach i składkach ZUS,
 3. oświadczenie, że zapoznano się z regulaminem wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu w S.M. „Czuby” i przyjmuje się je bez zastrzeżeń,
 4. określenie przedmiotu oferty, tj. rodzaj prowadzonej działalności oraz inne informacje,
 5. proponowaną wysokość czynszu najmu/dzierżawy w zł / m2 netto, nie mniejszą, niż wskazaną w ogłoszeniu o możliwości najmu lokalu/dzierżawy terenu.
 6. propozycję okresu wypowiedzenia, nie krótszy niż jeden miesiąc.

§ 5

 1. Wyboru oferty dokonuje Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na najbliższym posiedzeniu plenarnym po złożeniu oferty jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia oferty. W przypadku wpłynięcia oferty na wolny lokal (pustostan) i braku posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przez okres dłuższy niż 30 dni decyzję o wynajęciu lokal podejmuje Zarząd Spółdzielni.
  Po zakończeniu obrad Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla podejmuje Uchwałę określającą warunki wynajmu lokalu lub dzierżawy (stawkę najmu/dzierżawy w zł/m2 netto, wysokość zabezpieczenia umowy, ewentualnie inne informacje, które winny zostać ujęte w umowie najmu/dzierżawy) i przekazuje ją Zarządowi Spółdzielni w celu zawarcia umowy najmu/dzierżawy.
  Administracja Osiedla powiadamia oferentów o decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w terminie 7 dni od daty posiedzenia Rady.
  Zarząd Spółdzielni zawiera umowę najmu/dzierżawy w ciągu 14 dni od dnia skutecznego doręczenia oferentowi zawiadomienia o wyborze jego oferty.

 2. W przypadku złożenia identycznych ofert Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami.

B. Najem lokali użytkowych oraz dzierżawa terenu będące mieniem Spółdzielni.

§ 6

Informacja o wolnych lokalach (do wynajęcia) są wywieszane w tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu i Administracji Osiedla.

§ 7

 1. Do wyboru ofert mogą przystąpić wszystkie podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, które udokumentują wiarygodność finansową i prawną. Osoby je reprezentujące powinny załączyć do oferty upoważnienie do reprezentowania podmiotu gospodarczego.
 2. Przystępujący do wyboru ofert powinni zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz warunkami umowy najmu lokalu/dzierżawy terenu.
 3. Do wyboru nie będą dopuszczone podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, których działalność narusza przyjęte normy współżycia mieszkańców lub jest uciążliwa dla otoczenia.
 4. Z ubiegania się o najem lokalu/dzierżawę terenu wyklucza się oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę lub nie wywiązywali się z zawartych ze Spółdzielnią umów.

§ 8

Złożona oferta winna zawierać:

 1. określenie podmiotu składającego ofertę (nazwę i adres oferenta, wypis z rejestru sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu),
 2. oświadczenie, że zapoznano się z regulaminem wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu w S.M. „Czuby” i przyjmuje się je bez zastrzeżeń,
 3. określenie przedmiotu oferty, tj. rodzaj prowadzonej działalności oraz inne informacje,
 4. proponowaną wysokość czynszu najmu/dzierżawy w zł / m2 netto,
 5. propozycję okresu wypowiedzenia, nie krótszy niż jeden miesiąc.

§ 9

 1. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Spółdzielni na najbliższym posiedzeniu po złożeniu oferty.
  Zarząd powiadamia oferentów o swojej decyzji w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia.
  Zarząd Spółdzielni Spółdzielnia zawiera umowę najmu/dzierżawy w ciągu czternastu dni od dnia skutecznego doręczenia oferentowi zawiadomienia o wyborze jego oferty.
 2. W przypadku złożenia identycznych ofert Zarząd Spółdzielni ma prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami.
 3. Zarząd Spółdzielni może wystąpić do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla o opinię w sprawie rodzaju działalności proponowanej przez oferenta.

§ 10 6

Wzór umowy najmu oraz umowy dzierżawy terenu stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

– w tym miejscu w protokole umieszczono:

a) projektem uchwały
b) proponowanymi zmianami w umowie o najem lokalu użytkowego

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych i finansowych oraz przeanalizowaniu zapisów zawartych

w § 103b pkt 3 w brzmieniu

„ 3) uchwalenie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu”,

w § 4 pkt 3 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla

„ 3) uchwalenie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu”,

postanowili nie przedkładać na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej stanowiska komisji w sprawie zaproponowanych zmian w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby w Lublinie.

Komisja uznała, że głosowanie nad proponowanymi zmianami powinno się odbyć na posiedzeniu Rady po przedstawieniu przez Zarząd (zespół prawny) dodatkowych argumentów przemawiających za wprowadzenia nowych zapisów do regulaminu.

Zarząd Spółdzielni przedłożył członkom Rady Nadzorczej materiały:

W tym miejscu w protokole umieszczono:

 1. Stanowisko prawne w sprawie zakwalifikowania lokali użytkowych do mienia Spółdzielni
 2. Stanowisko prawne w sprawie zmian Regulaminu wynajmu lokalu użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 14 za, przy 1 głosie przeciwnym i 4 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 113 / 4 /2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.12.2012 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 19 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza Regulamin wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Regulamin wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 12.04.2011 r. stanowiący załącznik do uchwały nr 58/3/2011 r.

§ 3

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

 

Załącznik
do uchwały nr 113/4/2012
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia 27.12.2012

R E G U L A M I N
wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

§ 1

 1. Najem lokali użytkowych i dzierżawa terenu odbywają się w trybie wyboru ofert.
 2. Wybór ofert dla wynajmu lokali i dzierżawy terenów organizuje Zarząd Spółdzielni.
 3. Lokale mogą być wynajmowane za zgodą Zarządu Spółdzielni bez stosowania procedury wyboru ofert w następujących przypadkach:
  a) przy przekształceniach podmiotowych dotyczących przejęcia lokali przez następców prawnych najemców,
  b) przy zachowaniu ciągłości najmu i utrzymania dotychczasowej funkcji lokalu, gdy oferowane przez następcę warunki najmu są co najmniej równorzędne z postanowieniami umowy zawartej z dotychczasowym najemcą.
 4. Teren może być wydzierżawiony za zgodą Zarządu Spółdzielni bez stosowania procedury wyboru ofert w następujących przypadkach:
  a) przy przekształceniach podmiotowych dotyczących przejęcia terenu przez następców prawnych dzierżawców,
  b) przy zachowaniu ciągłości dzierżawy i utrzymania dotychczasowej funkcji dzierżawionego terenu, gdy oferowane przez następcę warunki dzierżawy są co najmniej równorzędne z postanowieniami umowy zawartej z dotychczasowym dzierżawcą.

§ 2

Informacje o wolnych lokalach (do wynajęcia) są wywieszane na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni i Administracji Osiedla oraz umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.

§ 3

 1. Oferenci powinni zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz warunkami umowy najmu lokalu/dzierżawy terenu.
 2. Do wyboru nie będą dopuszczone podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, których działalność narusza przyjęte normy współżycia mieszkańców lub jest uciążliwa dla otoczenia.
 3. Z ubiegania się o najem lokalu/dzierżawę terenu wyklucza się oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę lub nie wywiązywali się z zawartych ze Spółdzielnią umów.

§ 4

Złożona oferta winna zawierać:

 1. określenie podmiotu składającego ofertę ( nazwę i adres oferenta, wypis z rejestru sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu),
 2. oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach i składkach ZUS,
 3. oświadczenie, że zapoznano się z regulaminem wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu w S.M. „Czuby” i przyjmuje się je bez zastrzeżeń,
 4. określenie przedmiotu oferty, tj. rodzaj prowadzonej działalności oraz inne informacje,
 5. proponowaną wysokość czynszu najmu/dzierżawy w zł / m2 netto, nie mniejszą, niż wskazaną w ogłoszeniu o możliwości najmu lokalu/dzierżawy terenu.
 6. propozycję okresu wypowiedzenia, nie krótszy niż jeden miesiąc.

§ 5

 1. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Spółdzielni na najbliższym posiedzeniu po złożeniu oferty.
  Zarząd powiadamia oferentów o swojej decyzji w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia.
  Spółdzielnia zawiera umowę najmu/dzierżawy w ciągu czternastu dni od dnia skutecznego doręczenia oferentowi zawiadomienia o wyborze jego oferty.
 2. W przypadku złożenia identycznych ofert Zarząd Spółdzielni ma prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami.
 3. Zarząd Spółdzielni może wystąpić do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla o opinię w sprawie rodzaju działalności proponowanej przez oferenta.

§ 6

Wzór umowy najmu oraz umowy dzierżawy terenu stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 7

Regulamin wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 18.12.2012 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 19 za.

Ad. 6
Ustalono, że kolejne posiedzenie plenarne Rady odbędzie się w dniu 29.01.2012 r. Porządek obrad posiedzenia zostanie ustalony przez prezydium w pierwszych dniach stycznia 2013 r.

Ad. 7
Nie realizowano tego punktu porządku obrad. Nie wpłynęły pisma do rozpatrzenia przez Radę.

Ad. 8

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 17.12.2012 r. po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w IV kwartale 2012 r. postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przyznała członkom Zarządu premię za IV kwartał w pełnej wysokości.

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków Zarząd w IV kwartale br. biorąc pod uwagę między innymi wyniki gospodarcze spółdzielni za 10 miesięcy br., wyniki przeprowadzonych w SM Czuby kontroli przez Miejski Urząd Pracy i PKO BP SA Oddział 4 w Lublinie, brak skarg członków na pracę spółdzielni, pismo potwierdzające realizację postanowień zawartych w umowie nr 2 i przekazanie do PKO BP SA 4 Oddział w Lublinie pięćdziesiątej drugiej raty spłaty zadłużeń kredytowych oraz po dyskusji postanowiła przyznać członkom Zarząd premię za IV kwartał 2012 r. w wysokości:

W tym miejscu w protokole umieszczono głosowanie w sprawie premii i wysokość przyznanej premii.

Ad. 9
Prezes Zarządu przedstawił i omówił Protokół z komisyjnego otwarcia ofert na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono protokół.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

Waldemar Żak zaproponował by w związku z żądaniem 8 członków zamieszkałych w budynku Gościnnej 15 w osiedlu Skarpa dot. uchylenia uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11.09.2012 r w sprawie kosztów zarządzania na 2013 r. Rada Nadzorcza nie zmieniała wysokości wynagrodzeń w 2013 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia został już zrealizowany i nie ma w nim punktu dotyczącego zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.

Przypomniał, że przewidziana statutem możliwość kwestionowania uchwał Rady Nadzorczej podjętej w I instancji na charakter względnej nieważności, co oznacza, że do czasu rozstrzygnięcia odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym w tym przedmiocie, powołana uchwała ma moc prawną i podlega wykonaniu.

Wniosek o przeniesienie głosowania w sprawnie nie dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia pracownikom Zarządu, przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowania.
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 członków Rady, przeciw przyjęciu 3 członków Rady wstrzymało się od głosowania 3 członków.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 10:09, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2012