Protokół Nr 12/2012
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 18.12.2012 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Janczarek Roman, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech,
Teresa Husarek, Kutyła Jerzy, Szyszkowska Dorota, Michał Kołczewski, Janina Samborska,
Rupczewska Barbara, Siwek Dariusz, Żak Waldemar, Bara Krzysztof, Augustowski Wiesław.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa d/ eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska

Ad. 1
Realizację powyższego punktu przełożono na inne posiedzenie. Pracownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lublinie zaproszony do omówienia proponowanej od lipca 2013 roku zmiany systemu odbioru odpadów komunalnych w tym samym terminie uczestniczył w pracach innej komisji.

Ad. 2
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Informacja na temat proponowanej od lipca 2013 r. zmiany systemu odbioru odpadów.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium.
 4. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot. wykreślenia z rejestru członków na podstawie § 69 statutu.
 5. Dyskusji i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w Regulaminie monitoringu budynku, nieruchomości wraz z otoczeniem obowiązującego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
  b) zmniejszenia składnika opłat „odpis na fundusz remontowy” w nieruchomości 06 EW w osiedlu Widok.
  c) zmiany wysokości składnika opłat eksploatacyjnych „odpis na fundusz remontowy” w nieruchomości 14EB osiedla Błonie”.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 27.11.2012 r.
 7. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 9. Sprawy wniesione.

Do zaproponowanego przez przewodniczącego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 3
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 11.12.2012 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad posiedzenia plenarnego w dniu 18.12.2012 r. i w dniu 27.12.2012 r. Omówili tematy którymi zajmie się Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17.12.2012 r.

Ad. 4
Rada Nadzorcza rozpatrzyła poniżej umieszczone wnioski Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie.

Rada Nadzorcza wnioski Zarządu rozpatrywała bez obecności członków zainteresowanych z uwagi na spełnienie wymogów zawartych w § 69 ust.2 Statutu.

W tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu o podjęcie na podstawie § 67 ust. 2 Statutu Spółdzielni – uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni wobec 10 członków.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwały:
Nr 100/60/2012, Nr 101/61/2012, Nr 102/62/2012, Nr 103/63/2012, Nr 104/64/2012,
Nr 105/65/2012, Nr 106/66/2012, Nr 107/67/2012, Nr 108/68/2012, Nr 109/69/2012
z dnia 18.12.2012 r. w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie jej ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwały

Ad. 5

A)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 17.12.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Lublin, dnia 08.11.2012 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’
ul. Watykańska 6 20-538 Lublin

W nawiązaniu do pisma Zarządu SM „Czuby” z dnia 20.09.2012 r. L.dz. NS/6033/ES-615/2012 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wnioskuje, aby w Regulaminie monitoringu budynku, nieruchomości wraz z otoczeniem obowiązującego w zasobach SM „ Czuby ” w § 4 pkt 3 zapis: „50%+1% użytkowników lokali” został zastąpiony zapisem: „50%+1 użytkowników lokali”.

UCHWAŁA Nr…./…. /2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……….. .2012 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie monitoringu budynku, nieruchomości wraz z otoczeniem obowiązującego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 26 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie monitoringu budynku, nieruchomości wraz z otoczeniem obowiązujący w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Monitoring może obejmować:
– przestrzeń publiczną,
– pomieszczenia ogólnodostępne (nie związane bezpośrednio z dostępem do mieszkań) – na wniosek przedstawiciela nieruchomości po uzyskaniu przez niego zgody 50% +1 użytkowników lokali,
– klatki schodowe z bezpośrednim dostępem do mieszkań – na wniosek przedstawiciela nieruchomości po uzyskaniu przez niego zgody 100% użytkowników lokali.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

 

Załącznik
do Uchwały Nr ………….
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia …………… r.

Regulamin

Regulamin monitoringu budynku, nieruchomości wraz z otoczeniem obowiązujący w zasobach S.M „Czuby” w Lublinie.

§ 1

Niniejszy regulamin określa tryb funkcjonowania monitoringu w budynku lub w nieruchomości wraz z otoczeniem w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a) Spółdzielni – należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie,
b) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
c) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
d) Użytkownik lokalu – należy przez to rozumieć osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w budynku lub w nieruchomości w S.M „Czuby” objętej monitoringiem.

§ 3

 1. System monitoringu (wizyjny) to kamery, rejestratory oraz dozór fizyczny (portier lub firma ochrony mienia i osób).
 2. Budynek monitorowany oznaczony będzie tablicami informacyjnymi o monitorowaniu i rejestracji obrazu zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.

§ 4

 1. System monitoringu jest zakładany na wniosek i na koszt użytkowników zamieszkałych w budynku / nieruchomości lub na wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 2. Zarząd (Administracja Osiedla) rozpoczyna realizację montażu monitoringu po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla oraz po zabezpieczeniu środków finansowych.
 3. Monitoring może obejmować:
  – przestrzeń publiczną,
  – pomieszczenia ogólnodostępne (nie związane bezpośrednio z dostępem do mieszkań) – na wniosek przedstawiciela nieruchomości po uzyskaniu przez niego zgody 50% +1 użytkowników lokali,
  – klatki schodowe z bezpośrednim dostępem do mieszkań – na wniosek przedstawiciela nieruchomości po uzyskaniu przez niego zgody 100% użytkowników lokali.

§ 5

Demontaż systemu monitoringu wymaga takich samych procedur jak jego montaż określony w §4 niniejszego regulaminu.

§ 6

Koszty wykonania, eksploatacji i konserwacji monitoringu, jak i koszty ewentualnego demontażu instalacji pokrywane są z opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez użytkowników lokali w budynku / nieruchomości objętych monitoringiem.

§ 7

 1. Dane pochodzące z nagrań kamer video (obraz i dźwięk) umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i przechowywane uważane są za dane osobowe.
 2. Administratorem danych osobowych jest Zarząd S.M „Czuby”, który zleca firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia obsługę systemu monitoringu oraz dozór fizyczny w budynku / nieruchomości. Szczegółowe zasady administrowania danych i obsługi określone będą w odrębnych umowach z wykonawcami monitoringu.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia
oraz po dyskusji postanowili jednomyślnie zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisje.
Rada Nadzorcza jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 110/2/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie w zmian w Regulaminie monitoringu budynku, nieruchomości wraz z otoczeniem obowiązującego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr 29 / 2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 26.11.2012 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 19/2012 z dnia 06.08.2012 roku RPN os. „Widok” w sprawie zwiększenie funduszu remontowego nieruchomości Bursztynowa 34 na docieplenie budynku.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” uchwala co następuje:

§ 1

Zgodnie z protokołem z zebrania mieszkańców nieruchomości EW 06 ul. Bursztynowa 34 z dnia 19.11.2012 roku -uchyla się uchwałę nr 19/2012 z dnia 06.08.2012 roku w sprawie zwiększenia funduszu remontowego o 1,30 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkań z przeznaczeniem na docieplenie budynku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 4 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.

PROJEKT

Uchwała Nr ………………..

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 18.12.2012 r.

w sprawie: zmiany wysokości składnika opłat eksploatacyjnych odpis na fundusz remontowy w nieruchomości 06EW osiedla Widok.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 29/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości z dnia 26.11.2012 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się wysokość składnika opłaty eksploatacyjnej odpis na fundusz remontowy z kwoty 2,13 zł/m2 na 0,83 zł/m2 w nieruchomości 06EW osiedla Widok z dniem 1.01.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 111/52/2012 z dnia 18.12.2012 r. w zmiany wysokości składnika opłat eksploatacyjnych odpis na fundusz remontowy w nieruchomości 06EW osiedla Widok w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 17.12.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwala nr 13 /24/2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 13.12.2012 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanowiła:

§ 1

Wprowadzić do rzeczowo-fmansowego planu remontów nieruchomości EB-14 na rok 2013: Kawaleryjska 20 remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich – kwota 19000 zł.

§ 2

Z dniem 1.04.2013 r. wprowadzić odpis na fundusz remontowy nieruchomości EB-14 w wysokości 3,16 zł/m2 p.uż./m-c

§ 3

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr ……………….
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 18.12.2012 r.

w sprawie: zmiany wysokości składnika opłat eksploatacyjnych odpis na fundusz remontowy w nieruchomości 14EB osiedla Błonie.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 13/27/28/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości z dnia 13.12.2012 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się wysokość składnika opłaty eksploatacyjnej odpis na fundusz remontowy z kwoty 0,52 zł/m2 na 3,16 zł/m2 w nieruchomości 14EB osiedla Błonie z dniem 1.04.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 112/53/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie zmiany wysokości składnika opłat eksploatacyjnych odpis na fundusz remontowy w nieruchomości 14EB osiedla Błonie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 27.11.2012 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 7
Kolejne posiedzenie plenarne zostało zaplanowane na dzień 27.11.2012 r. z na stepującym porządkiem obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Omówienie wyników przeprowadzonej w SM „Czuby” kontroli przez:
  a) Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie,
  b) PKO BP Oddział 4 w Lublinie.
 3. Wstępne wyniki gospodarczo- finansowe SM Czuby za 2012 r.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 18.12.2012 r.
 5. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 7. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za IV kwartał 2012 r.
 8. Sprawy wniesione.
  – Informacja na temat ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej SM „Czuby”.

Ad. 8
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z poniższym pismem z dnia 23.11.2012 r. Przedstawiciel nieruchomości nr VI Osiedla łęgi SM Czuby w Lublinie dot. pisma z dnia 10.10.2012 r. Rady Nadzorczej w sprawie odmowy dołączenie pism w/w z dnia 26.03.2012, 15.06.2012 i 20.06.2012 roku do protokołu z posiedzeń Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo członka zam. w osiedlu Łęgi.

Po dyskusji Rada Nadzorcza zgodnie z sugestią zawartą w w/w piśmie postanowiła pozostawić jej bez odpowiedzi.

Ad. 9
Prezes zarządu zapoznał członków Rady Nadzorczej z poniższym protokołem:
W tym miejscu w protokole umieszczono Protokół Z komisyjnego otwarcia ofert na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 10:08, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2012