Protokół Nr 11/2012
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 27.11.2012 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie : – Elżbieta Betka, Janczarek Roman, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech , Teresa Husarek, Kutyła Jerzy , Szyszkowska Dorota, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Rupczewska Barbara , Siwek Dariusz, Żak Waldemar, Bara Krzysztof, Augustowski Wiesław,

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa d/ eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie :
  a) zmian w Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
  b) zmian w Regulaminie dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  c) korekty planu gospodarczo – finansowego za 2012 rok SM Czuby w Lublinie.
  d) wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego SM Czuby” za 2012 r.
 4. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie:
  a) organizacji targowiska w osiedlu Skarpa,
  b) wniosku Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla działki gruntu nr 41/4 przy ulicy Stokrotki zawierającej tymczasowe boisko sportowe.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 6.11.2012 r.
 6. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 8. Sprawy wniesione.

Do zaproponowanego przez przewodniczącego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 19 za.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 20.11.2012 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad posiedzenia plenarnego w dniu 27.11.2012 r. Omówili tematy którymi zajmie się Społeczno – Samorządowa na posiedzeniu w dniu 21.11.2012 r. i Komisja Gospodarki zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna na posiedzeniu w dniu 26.11.2012 r. Skierowali do rozpatrzenia przez komisję pisma członków Spółdzielni.

Ad. 3
A)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej oraz Komisji Spoleczno Samorządowej poinformowali , że członkowie komisji którym przewodniczą i po przeanalizowaniu przez komisję GZM i I na posiedzeniach w dniu 27.11.2012 r. i przez Komisji Społ. Samorz. na posiedzeniu w dniu 21.11.2012 r. poniżej przedstawionych materiałów :

PROJEKT
UCHWAŁA Nr / /2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.11.2012 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i zasad ich wynagradzania .

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 29 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 91/3/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 9 października 2012 r., wprowadza się następującą zmiany:

1) § 6 ust 1 otrzymuje brzmienie

„Kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla trwa 3 lata i biegnie od dnia pierwszego posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu, do dnia poprzedzającego dzień pierwszego posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla następnej kadencji, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Regulaminu.”

2) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Pierwsza kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla biegnie od dnia wyboru przedstawicieli dokonanego po uchwaleniu Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.”

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7

1. Wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dokonuje się na zebraniu członków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.
2. Zebranie zwołuje Zarząd Spółdzielni na dzień przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 3 lat od rozpoczęcia kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
3. O czasie i miejscu zebrania członkowie są zawiadamiani na 7 dni przed jego terminem, poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych w danej nieruchomości, na boksie garażowym lub na drzwiach wejściowych do lokalu użytkowego.
4. W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, zwołuje się na żądanie członków nieruchomości kolejne zebranie.

4) § 24 otrzymuje brzmienie:

„Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu ———– r. Uchwałą Nr ……………. , a jego postanowienia są wiążące dla wszystkich Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.”

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i zasad ich wynagradzania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik
do uchwały nr / / 2012
Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.11.2012 r.

 

REGULAMIN
Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organ samorządu osiedlowego Spółdzielni działa na podstawie postanowień §§ 103a, 103b, 103c, 103d Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2

Terenem działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jest osiedle.

§ 3

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla stanowi stałą reprezentację ogółu mieszkańców Osiedla wobec władz Spółdzielni.

II. ZAKRES DZIAŁANIA RADY.

§ 4

Zadaniem Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organu samorządu spółdzielczego jest współdziałanie z Administracją Osiedla, Zarządem i Radą Nadzorczą oraz instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w Osiedlu w zakresie zaspakajania potrzeb wynikających ze wspólnego zamieszkiwania w Osiedlu.

Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:

 1. uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej osiedla,
 2. uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury,
 3. uchwalenie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu,
 4. opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika osiedla i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,
 5. rozpatrywanie odwołań mieszkańców od decyzji kierownika administracji osiedla i domu kultury
 6. rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,
 7. wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności społeczno- wychowawczej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek społeczno-wychowawczych w osiedlu,
 8. podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalnych,
 9. organizowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej,
 10. współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,
 11. występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,
 12. współpraca z innymi radami przedstawicieli nieruchomości osiedla,
 13. rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
 14. dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno-wychowawczego w ramach planów gospodarczych nieruchomości i osiedla,
 15. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może żądać od Administracji i domu kultury udostępnienia jej wszystkich dokumentów dotyczących jej Osiedla oraz wykonania ich kserokopii, które stanowić będą załączniki do protokołu Rady, jej prezydium lub komisji, jak również żądać szczegółowych pisemnych wyjaśnień w sprawach budzących wątpliwości,
 16. 16)Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo opiniować opracowywane przez Radę Nadzorczą regulaminy.

III. ZASADY CZŁONKOSTWA W RADZIE

§ 5

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w poszczególnych nieruchomościach Osiedla.”
 2. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa w przypadku wyboru 50% + 1 przedstawicieli nieruchomości Osiedla.
 3. Członkowie Spółdzielni, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, wybierają 1 przedstawiciela do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na okres 3 lat.
 4. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zamiany mieszkania na mieszkanie położone na terenie innej nieruchomości.
 5. Ponadto przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może być odwołany przez członków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, przed upływem okresu na jaki został wybrany zwykłą większością głosów, na wniosek 1/3 członków w danej nieruchomości.
 6. W wypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, na miejsce przedstawiciela Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla , który utracił mandat, członkowie, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, dokonują wyboru – do końca kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – innego przedstawiciela.

§ 6

 1. Kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla trwa 3 lata i biegnie od dnia pierwszego posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu, do dnia poprzedzającego dzień pierwszego posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla następnej kadencji, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Regulaminu.
 2. Pierwsza kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla biegnie od dnia wyboru przedstawicieli dokonanego po uchwaleniu Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 3. Posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony na piśmie inny członek Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w terminie 30 dni od daty jej wyboru.

IV. WYBORY DO RADY.

§ 7

 1. Wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dokonuje się na zebraniu członków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 2. Zebranie zwołuje Zarząd Spółdzielni na dzień przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 3 lat od rozpoczęcia kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 3. O czasie i miejscu zebrania członkowie są zawiadamiani na 7 dni przed jego terminem, poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych w danej nieruchomości, na boksie garażowym lub na drzwiach wejściowych do lokalu użytkowego.
 4. W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, zwołuje się na żądanie członków nieruchomości kolejne zebranie.

§ 7a

Członkowie posiadający tytuł prawny do samodzielnego (wolnostojącego) lokalu użytkowego mogą skorzystać z prawa członkostwa w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w przypadku złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania Zarządu.

§ 8

 1. Wszystkim członkom Spółdzielni uprawnionym do wzięcia udziału w zebraniu wydawane są mandaty uprawniające do udziału w wyborach.
 2. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w zebraniu jednej nieruchomości i przysługuje mu jeden głos.
 3. Członkowie małoletni biorą udział w zebraniu przez swoich ustawowych przedstawicieli lub kuratorów.
 4. Członkowie – osoby fizyczne mogą brać udział w zebraniu tylko osobiście.
 5. Członkowie – osoby prawne biorą udział w zebraniach przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka. Członkowie – osoby prawne mogą delegować swojego przedstawiciela do jednego zebrania.

§ 9

 1. Zebranie członków, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, otwiera przedstawiciel Zarządu Spółdzielni lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Otwierający zebranie zarządza wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania spośród członków danej nieruchomości.
 3. Zebranie członków, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, powołuje w Komisję Skrutacyjną, składającą się z co najmniej 2 członków, dla wykonania czynności związanych z obsługą głosowania.

§ 10

Wybory oraz odwoływanie przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla odbywają się w głosowaniu jawnym.

§ 11

 1. Kandydatów do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgłaszają członkowie obecni na zebraniu do przewodniczącego zebrania uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.
 2. Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w danej nieruchomości.
 3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
 4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.

§ 12

 1. Z zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania.
 2. Protokoły z zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, przechowuje Administracja Osiedla.

§ 13

Obsługę zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, prowadzi Administracja Osiedla.

1. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY

§ 14

 1. Dla sprawniejszego wykonywania swoich zadań Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wy­biera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza oraz powołuje stałe komisje: rewizyjną, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, społeczno-wychowawczą lub inne według potrzeb.
 2. W razie potrzeby Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może powołać również komisje dla wykonania określonych zadań. Komisje składają się z minimum 3 członków.
 3. Komisje nie mogą podejmować uchwał. Wnioski, opinie i postulaty przewodniczący komisji przedstawiają na plenarnym posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, która po rozpatrzeniu podejmuje odpowiednie uchwały.

§ 15

 1. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji stanowią Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 2. Do obowiązków Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy organizowanie pracy Rady, a w szczególności:
  – opracowywanie projektów planów pracy Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i sprawozdań z jej działalności,
  – koordynowanie prac komisji oraz rozpatrywanie wniosków przez nie zgłoszonych,
  – wyznaczanie terminów i ustalanie porządku obrad posiedzeń rady, przygotowywanie materiałów na posiedzenia, -zbieranie wniosków i opinii z poszczególnych nieruchomości w celu ustalenia planów gospodarczych osiedla w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności społeczno-wychowawczej i kulturalnej.
 3. Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa kolegialnie.
 4. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, a w razie jego nieobecności zastępca , kieruje pracami Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, utrzymuje stałą łączość z Kierownictwem Administracji, Radą i Zarządem Spółdzielni.

2. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ

§ 16

 1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, a w razie jego nie­obecności zastępca.
 2. Posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i Prezydium odbywają się w miarę potrzeb.
 3. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w razie jego nieobecności zastępca obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady:
  1/ na wniosek 1/3 członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  2/ na wniosek Zarządu Spółdzielni,
  3/ na wniosek Rady Nadzorczej.
 4. W przypadkach wymienionych w ust. 3 posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 17

 1. Termin i porządek obrad Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ustala Prezydium.
 2. Na wniosek uprawnionych do zwołania posiedzenia w myśl § 16 ust. 3 w porządku obrad posiedzenia powinny być zamieszczone wskazane przez nich sprawy.
 3. Na posiedzeniu, przed zatwierdzeniem porządku obrad, przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może zgłosić przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§ 18

 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, zawierające termin, miejsce i porządek obrad powinno być dostarczone na piśmie członkom Rady najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Członkowie Osiedla powinni być zawiadamiani o terminie, miejscu i porządku obrad Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przez wywieszenie zawiadomienia w Administracji Osiedla oraz tablicach osiedlowych.

§ 19

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może odbywać posiedzenia przy obecności więcej niż połowy członków /quorum/.
 2. W razie braku quorum koniecznego do rozpoczęcia posiedzenia, posiedzenie jest zwoływane przez Prezydium Rady w innym termin.
 3. W razie braku quorum koniecznego do kontynuowania rozpoczętego posiedzenia, prowadzący obrady zarządza przerwę w obradach i wyznacza termin drugiej części posiedzenia.

§ 20

 1. W posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
  1/ członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni,
  2/ przedstawiciele Administracji Osiedla.
 2. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność.
 3. Obradom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo przysłuchiwać się każdy członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w Osiedlu.

§ 21

 1. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zatwierdzane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 2. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla są ważne, jeżeli były objęte porządkiem obrad.
 3. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla powinny być odrębnymi dokumentami podpisanymi przez przewodniczącego Rady lub jego zastępcę i sekretarza Rady.
  Treść uchwały powinna być odzwierciedlona w protokole obrad Rady.Uchwała powinna określać termin wejścia w życie.
 4. Uchwały zatwierdzone zgodnie z wymogami ust. 1-3, Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przekazuje w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia Zarządowi Spółdzielni.
 5. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wywieszane są w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Administracji Osiedla przez okres 30 dni z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.
 6. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla mogą być uchylone uchwałą Rady Nadzorczej, o ile są niezgodne z przepisami prawa i Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.Uchylanie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

§ 22

 1. Posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej Prezydium są protokołowane. Protokoły podpisują: Przewodniczący i Sekretarz Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 2. Obsługę techniczną Rady prowadzi Administracja Osiedla.
 3. Przechowywanie dokumentów Rady zabezpiecza Administracja Osiedla.
 4. Jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa w ust. 1, lub jego potwierdzoną za zgodność kopię, Kierownik Administracji Osiedla przekazuje do Biura Zarządu Spółdzielni /Sekcja Samorządowa/ następnego dnia po zatwierdzeniu protokołu przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 23

 1. Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
  1) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
  2) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  3) członkom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 2. W przypadku, gdy członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady i komisji , wynagrodzenie to nalicza się proporcjonalnie do ilości odbytych posiedzeń w danym miesiącu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 24

Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu ———– r. Uchwałą Nr ……………. , a jego postanowienia są wiążące dla wszystkich Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa
Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.
Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za, podjęła uchwałę 95/4/2012 z dnia 27.11.2012 r. w sprawie zmian w regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i zasad ich wynagradzania w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej oraz Komisji Spoleczno Samorządowej poinformowali , że członkowie komisji którym przewodniczą i po przeanalizowaniu przez komisję GZM i I na posiedzeniach w dniu 27.11.2012 r. i przez Komisji Społ. Samorz. na posiedzeniu w dniu 21.11.2012 r. poniżej przedstawionych materiałów :

PROJEKT

UCHWAŁA Nr / /2012

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.11.2012 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie dotyczącym zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o art. 18 § 2 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 , poz.1848 z późn. zm.), art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) oraz § 8a i § 87 ust. 1 pkt 30 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, ustala zasady, warunki oraz tryb udostępnienia dokumentów członkom spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie dotyczącym zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik do uchwał Rady Nadzorczej Nr 74/1/2008 z dnia 9.09.2008 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 2 otrzymuje brzmienie :
„Dokumenty, o których mowa w § 1, udostępnia lub przekazuje się na pisemny wniosek członka w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku lub w innym terminie ustalonym ze składającym wniosek, z zastrzeżeniem § 3 niniejszego regulaminu”.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Roczne sprawozdania finansowe , przyjęte przez Walne Zgromadzenie SM „Czuby” w Lublinie, udostępnia lub przekazuje się na pisemny wniosek członka w terminie 30 dni od daty jego złożenia.”

3) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi prawo żądania rozpatrzenia odmowy przez Radę Nadzorczą na podstawie § 87 ust.1 pkt 32 Statutu Spółdzielni i złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia umowy.”

4) W § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu;
„Odpisy dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 niniejszego regulaminu, członek Spółdzielni może otrzymać jeden raz, chyba że od daty ich wydania nastąpiła zmiana ich treści.”

5) § 8 otrzymuje brzmienie :
„Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu ———————— roku Uchwalą Nr ——————— i wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały” .

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 

Załącznik
do uchwały Nr —————–
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
w Lublinie z dnia ———- r.


REGULAMIN
dotyczący zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, w oparciu o art. 18 § 2 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo spółdzielcze, art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 8a i § 87 ust. 1 pkt 30 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, ustala zasady, warunki oraz tryb udostępnienia dokumentów członkom spółdzielni.

§ 1

Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie ma prawo:

 1. otrzymać nieodpłatnie odpis aktualnego Statutu Spółdzielni.
 2. otrzymać nieodpłatnie odpisy regulaminów uchwalonych na podstawie Statutu Spółdzielni.
 3. otrzymać za odpłatnością kopie pozostałych regulaminów, uchwał i protokołów organów Spółdzielni, protokołów lustracji oraz rocznych sprawozdań finansowych.
 4. otrzymać za odpłatnością teksty umów zawieranych z osobami trzecimi, jeśli nie naruszają praw tych osób oraz nie istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni /art. 18 § 3 ustawy Prawo Spółdzielcze/.

§ 2

Dokumenty, o których mowa w § 1, udostępnia lub przekazuje się na pisemny wniosek członka w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku lub w innym terminie ustalonym ze składającym wniosek, z zastrzeżeniem § 3 niniejszego regulaminu.

§ 3

Roczne sprawozdania finansowe , przyjęte przez Walne Zgromadzenie SM „Czuby” w Lublinie, udostępnia lub przekazuje się na pisemny wniosek członka w terminie 30 dni od daty jego złożenia .

§ 4

 1. W przypadku braku udostępnienia członkom spółdzielni dokumentów oraz materiałów o których mowa w art. 18 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni przyczyny odmowy w formie pisemnej przekazuje członkowi spółdzielni w terminie 30 dni licząc od daty złożenia wniosku.
 2. Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi prawo żądania rozpatrzenia odmowy przez Radę Nadzorczą na podstawie § 87 ust.1 pkt 32 Statutu Spółdzielni i złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia umowy.
 3. Odpisy dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 niniejszego regulaminu, członek Spółdzielni może otrzymać jeden raz, chyba że od daty ich wydania nastąpiła zmiana ich treści.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do:
– założenia rejestru wydanych kserokopii dokumentów,
– założenia rejestru udostępnianych dokumentów.
Każdy członek ma obowiązek pokwitować pisemnie zestawienie otrzymanych pism.

§ 6

Dokumenty wymienione w § 1 pkt. 1 i 2 mogą być udostępniane Spółdzielcom także w innej formie niż to mówi regulamin (np.: Internet).

§ 7

 1. Ustala się następujące stawki za wykonanie odbitek ksero dokumentów:
  1. odbitki formatu A- 4 – 1 zł (brutto)
  2. odbitki formatu A- 4 dwustronna – 2 zł ( brutto)
  3. odbitka formatu A – 3 – 2 zł ( brutto)
  4. odbitka formatu A –3 dwustronna – 4 zł ( brutto)
 2. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przed otrzymaniem kserokopii pożądanych dokumentów, przedstawia pracownikowi Spółdzielni dowód wpłaty wymaganej kwoty w kasie Spółdzielni.

 

§ 8

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu ———————— roku Uchwalą Nr ——————— i wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa
Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 1 głosie przeciwnym , podjęła uchwałę 96/2/2012 z dnia 27.11.2012 r. w sprawie zmian w regulaminie dotyczącym zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 26.11.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami

W tym miejscu w protokole umieszczono – P R O T O K Ó Ł sporządzony w dniu 06.11.2012 r dotyczący wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2012r w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

 

 

PROJEKT


U C H W A Ł A Nr / /2012

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.11.2012 r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2012 .

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt .13 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru biegłego rewidenta ———————— do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2012

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 statutu spółdzielni .

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa dsfinansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić . do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję i do zbadania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2012 r. wybrała ofertę nr 6 tj. Biuro Audytorskie Wojciecha Sadowskiego.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów- 18 za, przy 1 głosie przeciwnym podjęła uchwałę następującej treści:

 

U C H W A Ł A Nr 98 /20/2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.11.2012 r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2012 .

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt .13 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru biegłego rewidenta . Biuro Audytorskie Wojciecha Sadowskiego do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2012

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 statutu spółdzielni .

D)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 26.11.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.11.2012 r.

w sprawie: korekty planu gospodarczo – finansowego na 2012 rok SM „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się korektę planu gospodarczo – finansowego na 2012 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w związku ze zmianami kosztów w osiedlach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

INFORMACJA
do korekty planu gospodarczo – finansowego SM „CZUBY” na 2012 r.

Korektę planu gospodarczo – finansowego sporządzono na podstawie zmian, jakie wystąpiły w trakcie roku obrachunkowego 2012, i tak:

Tabela Nr 1. Plan działalności eksploatacyjnej na 2012 r.

Dokonano korekty kosztów z kwoty 31.506.709 zł na 31.527.393 zł wzrost o kwotę 20.684, tj. o 0,06 %, która wynika z poniższych pozycji:

Eksploatacja i zarządzanie – rozliczanie kosztów lokali wg struktury, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15.

Energia elektryczna – zmiana wysokości opłat wynikająca z analizy kosztów w osiedlu Widok i nieruchomości 02ES – za niskie opłaty w stosunku do kosztów.

Odpis na fundusz remontowy – wyjaśnienie poniżej – Tabela Nr 2.

Podatek od nieruchomości – zmiana wysokości opłat w osiedlach w związku z uchwałą Rady Miasta Lublin.

Sprzątanie klatek schodowych – wprowadzenie nowego składnika w osiedlu Poręba i w kilku klatkach schodowych w os. Widok.

Konserwacja domofonów – zmiana wysokości stawek z kwoty 1,84 zł na 1,89 zł za lokal od 1.02.2012 r. oraz montaż nowych domofonów w trakcie roku w osiedlach Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie.

Konserwacja RTV – wykazano bieżące koszty za gniazda radiowo – telewizyjne pakietu podstawowego w osiedlu Widok wynikające ze zmniejszenia ilości gniazd – indywidualne umowy z operatorem zmieniające wielkość pakietu.

Wywóz nieczystości – zmiana stawek wynikająca z analizy kosztów w osiedlach Skarpa, Ruta, Widok.

Gaz – zmiana wysokości stawek wynikająca z analizy kosztów w osiedlach Skarpa, Ruta, Widok.

Odpis na montaż domofonów – wprowadzenie składnika w osiedlu Skarpa.

Tabela Nr 2. Plan funduszu remontowego na 2012 r.

– Wprowadzono aktualne bilanse otwarcia i środki z podziału wyniku finansowego za rok ubiegły 2011 zgodnie z decyzjami Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Walnego Zgromadzenia.

– W trakcie 2012 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości dokonywały zmian w rzeczowym planie remontów w ramach posiadanych środków, jak również dokonano zmiany wysokości odpisu w nieruchomościach 02, 16 i 19 w osiedlu Skarpa.

Tabela Nr 3. Działalność kulturalno – oświatowa na 2012 r.

Korekta kosztów w związku z:
– wprowadzeniem aktualnych bilansów otwarcia po zamknięciu poprzedniego roku;
– otrzymaniem z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin dotacji w wysokości po 2.349 zł dla Domu Kultury Skarpa, Łęgi i Błonie oraz 7.439 zł dla domu Kultury Ruta;
– wpłatą od sponsorów dla Domu Kultury Ruta w wysokości 1.600 zł.

W trakcie roku, o ile występuje taka konieczność, dokonywane są korekty planów w ramach posiadanych środków i bez zmiany stawek opłat eksploatacyjnych.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:
– Plan działalności eksploatacyjnej na 2012 r. – korekta
– Plan funduszu remontowego na 2012 r.- Korekta
– Działalność kulturalno – oświatowa na 2012 r.- Korekta

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.
Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za, podjęła uchwałę Nr 97/27.2012 z dnia 27.11.2012 r. w sprawie korekty planu gospodarczo – finansowego na 2012 rok SM „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4
A)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej oraz Komisji Spoleczno Samorządowej poinformowali , że członkowie komisji którym przewodniczą i po przeanalizowaniu komisji GZM i I na posiedzeniach w dniu 27.11.2012 r. i Komisji Społ. Samorz. na posiedzeniu w dniu 21.11.2012 r. poniżej przedstawionych materiałów :

Lublin, dn. 2012-11-19


Informacja o lokalizacji targowiska w osiedlu Skarpa

Zarząd SM „CZUBY” w Lublinie przeanalizował zgodność wykorzystania terenów Spółdzielni z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pod kątem przeznaczenia pod działalność handlową. Niestety Spółdzielnia nie posiada terenów, które spełniałyby wymagania techniczne i sanitarne określone przepisami niezbędnymi do prowadzenia takiej działalności, w tym m.in. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r w sprawie wymagań higieniczno sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2012 r w sprawie

wymagań higienicznych i sanitarnych obowiązujących w handlu obwoźnym środkami spożywczymi

Obecnie osoby prowadzące działalność handlową ulokowały swoje stoiska na terenie działki nr 24/13 – bez uzgodnienia ze Spółdzielnią. Ustawienie stołów na chodniku powodowało liczne skargi mieszkańców na zmniejszenie szerokości przejścia i ograniczenie dostępu do miejsc postojowych w zatoce parkingowej.

Przedmiotowy teren jest własnością Spółdzielni. Został zagospodarowany zgodnie z planem realizacyjnym osiedla i pozwoleniem na budowę. Na działce znajdują się pawilony usługowo-handlowe i parking zarówno dla potrzeb usług jak i mieszkańców sąsiednich nieruchomości, całkowicie pozbawionych miejsc do parkowania. Aktualnie obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego sankcjonuje faktyczne przeznaczenie i wykorzystanie w/w działki.

Ewentualne urządzenie targowiska na przedmiotowym terenie spowoduje likwidację parkingu, zaś kosztami budowy i utrzymania obciąży Spółdzielnię a w tym również członków Spółdzielni. . Nasuwa się pytanie czy takie rozwiązanie leży w interesie mieszkańców?
W dniu listopada br w siedzibie Spółdzielni odbyło się spotkanie z Z-cą Prezydenta Panem Grzegorzem Siemińskim oraz Panią Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem Małgorzatą 15 Zdunek w sprawie utworzenia przedmiotowego targowiska. Pomimo chęci współpracy obu stron nie wskazano konkretnych rozwiązań i lokalizacji, ponieważ praktycznie każda propozycja wiąże się ze zmianą MPZP.

Radny Pan Zbigniew Ławniczak, wykorzystując podpisy osób popierających handel, wystąpił do Rady Miasta o budowę targowiska przez miasto na terenie osiedla Skarpa. Sprawa była przedmiotem obrad na sesji RM Lublin w dniu 16 listopada 2012r. Radni poparli stanowisko Rady Miasta w sprawie utworzenia targowiska przy ul. Radości. Nie wskazano jednak konkretnej lokalizacji ani też źródła finansowania.

Dodatkowo należy podkreślić fakt funkcjonowania targowiska miejskiego w bliskim sąsiedztwie osiedla Skarpa, tj przy ul. Jutrzenki przy kładce pieszej łączącej osiedla Skarpa i Ruta. Jest to teren, na którym zainteresowane osoby mogą sprzedawać swoje produkty na stołach przenośnych lub w kioskach handlowych. Miejsce targowiska jest dość atrakcyjne, położone przy ruchliwym ciągu pieszym, w sąsiedztwie przychodni zdrowia i apteki, w pobliżu przystanków MPK, z dojazdem od ul. Jutrzenki.

Podsumowując, na terenach Spółdzielni (stanowiących mienie Spółdzielni) nie ma możliwości utworzenia targowiska, ani też środków finansowych na jego budowę i utrzymanie. Problem można by częściowo rozwiązać poprzez usytuowanie pojedynczych kiosków na terenach nieruchomości lub też wzdłuż ciągów pieszych, po uzgodnieniu i akceptacji lokalizacji przez mieszkańców i RPNO Skarpa. Kioski te były by budowane przez zainteresowanych handlowców na ich koszt i ich staraniem.
.

Projekt

Uchwała nr ____________

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia _______________

w sprawie: utworzenia targowiska na działkach nr 24/13 i 24/15, położonych w Lublinie przy ulicy Radości.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie, w oparciu o treść § 87 ust. 1 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Nie wyraża zgody na utworzenie targowiska na działkach stanowiących mienie Spółdzielni z uwagi na ingerencję – nr 24/13 i 24/15 położonych w Lublinie przy ulicy Radości w osiedlu „Skarpa”, w zasoby Spółdzielni powodujące ograniczenie dostępu do miejsc postojowych w zatokach parkingowych położonych na działkach stanowiących mienie Spółdzielni.

§ 2

Integralną część uchwały stanowi informacja o lokalizacji targowiska w osiedlu „Skarpa”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w brzmieniu przedłożonym do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za, podjęła uchwałę Nr 99/1/.2012 z dnia 27.11.2012 r. w sprawie utworzenia targowiska na działkach nr 24/13 i 24/15, położonych w Lublinie przy ulicy Radości w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej oraz Komisji Spoleczno Samorządowej poinformowali , że członkowie komisji którym przewodniczą i po przeanalizowaniu przez komisję GZM i I na posiedzeniach w dniu 27.11.2012 r. i przez Komisję Społ. Samorz. na posiedzeniu w dniu 21.11.2012 r. poniżej przedstawionych materiałów :

WNIOSEK
zgłoszony na plenarnym posiedzeniu
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
w dniu 27.09.2012 r.

w sprawie: zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla działki gruntu nr 41/4 (obręb 30. ark. 3) położonej przy ul. Stokrotki zawierającej tymczasowe boisko sportowe.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”, działając na podstawie § 4 ust. 13 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” S.M. CZUBY w Lublinie, wnioskuje co następuje.

§1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”, w trosce o zachowanie miejsc sportowo-rekreacyjnych w osiedlu „Ruta” zwraca się do Rady Nadzorczej S.M. CZUBY o podjęcie działań mających na celu zmianę przeznaczenia dla działki gruntu nr 41/4 (obręb 30, ark. 3) położonej przy ul. Stokrotki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z funkcji UP (tereny usług publicznych) na SR2 (tereny sportowo-rekreacyjne) z zachowaniem strefy VI (strefa ochrony zrealizowanych osiedli mieszkaniowych budownictwa wielorodzinnego przed dogęszczeniem ich programem mieszkaniowym).

§2

Intencją Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” jest zachowanie funkcji sportowo-rekreacyjnej w tym miejscu osiedla „Ruta”. Teren ten jest jedynym miejscem w osiedlu, które jest wykorzystywane przez mieszkańców osiedla na organizację festynów rodzinnych, pikników, różnych imprez okolicznościowych, np. z okazji Dnia Dziecka. Służy do realizacji rozgrywek piłkarskich i innych gier sportowych.

Kierując się dbałością o zapewnienie mieszkańcom jedynego miejsca do sportowo-rekreacyjnej formy wypoczynku, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” apeluje do Rady Nadzorczej S.M. CZUBY o zaakceptowanie wniosku o w/w zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lublin.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli
Nieruchomości Osiedla „Ruta”

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli
Nieruchomości Osiedla „Ruta”

 


Informacja w sprawie wniosku RPNO Ruta
o zmianę w MPZP przeznaczenia działki nr 41/4 (ob.30 ark.3) przy ul. Stokrotki na SR2.

Po konsultacji z Panią Dyrektor Wydziału Planowania Małgorzatą Żurkowską, wg uzyskanych informacji ograniczenie funkcji działki 41/4 (ob.30 a.3) o pow. 10111m2 nie jest korzystne dla Spółdzielni, z uwagi na:

 1. Obecne wykorzystanie terenu, nawet czasowe (bez określenia terminu) nie jest sprzeczne z aktualnie określoną funkcją w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin cz.II, tj. Up (usługi publiczne) + zieleń + komunikacja (parkingi). Z opisu planu UP oznacza przeznaczenie gruntu pod obiekty oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, administracji, kultu religijnego itp.
 2. Obecne wykorzystanie terenu, nawet czasowe (bez określenia terminu) nie jest sprzeczne z aktualnie określoną funkcją w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin cz.II, tj. Up (usługi publiczne) + zieleń + komunikacja (parkingi). Z opisu planu UP oznacza przeznaczenie gruntu pod obiekty oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, administracji, kultu religijnego itp.
 3. W roku 2008 Spółdzielnia złożyła wniosek o zmianę przeznaczenia w/w terenu (funkcję oznaczoną jako UP na mieszkaniową M2) ewentualnie rozszerzenie funkcji usługowej o mieszkaniową – możliwość taką daje par. 31 pkt 4 ppkt 3 – w części opisowej planu. Należy podkreślić, iż w granicach osiedla Ruta znajdują się liczne zespoły usługowe. Na sąsiednich działkach zlokalizowane są: pawilon handlowy przy ul. Dziewanny 3, zespół handlowo – usługowy przy ul. Różanej 8 oraz Jutrzenki 10, trzy przedszkola, filia szkoły podstawowej Nr 38, trzy przychodnie zdrowia, 5 aptek, poczta, kościół, trzy duże pawilony handlowe (STOKROTKA i CHAMPION i LIDL) oraz czwarty na etapie budowy na sąsiedniej działce BIEDRONKA. Z opisu planu funkcja M2 oznacza zabudowę wielorodzinną z usługami towarzyszącymi. W ramach M2 ustala się strefy zieleni z możliwością realizacji placów zabaw oraz terenów sportowo-rekreacyjnych, strefy parkowania oraz garażowania. Dodatkowo należy wyjaśnić, że cały obszar Spółdzielni jest objęty strefą V1, tj. zakazem zwiększania intensywności zabudowy mieszkaniowej. W praktyce – odmowę wydania pozwolenia na budowę obiektu z funkcją mieszkaniową. W obszarze V1 dopuszcza się docieplenie i wzbogacanie elewacji istniejących obiektów, wprowadzeniu usług w partery budynków, przebudowę i zagospodarowanie zieleni itp.
 4. Wprowadzenie oznaczenia SR2 zawęża możliwość wykorzystania terenu tylko pod funkcję sportowo-rekreacyjną z dopuszczeniem obiektów kubaturowych – wyłącznie w zakresie obsługi programu podstawowego. Ewentualna budowa i utrzymanie boiska typu orlik wymaga zaangażowania środków finansowych, których ani osiedle Ruta ani Spółdzielnia nie posiada.
 5. Ewentualne wprowadzenie M2 daje możliwość zagospodarowania w przyszłości zgodnie z potrzebą członków, w sposób określony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwałą zatwierdzającą plan inwestycyjny. Teren stanowi mienie Spółdzielni – o jego zagospodarowaniu i kosztach utrzymania decyduje Rada Nadzorcza.
 6. Wprowadzenie zmiany funkcji na SR2 może skutkować orzeczeniem o zwrot w przypadku wystąpienia byłych właścicieli z roszczeniem o zwrot nieruchomości. W podobny sposób Spółdzielnia utraciła teren w osiedlach Błonie i Poręba (z wybudowanymi boiskami). Obecnie toczy się postępowanie o zwrot terenu w rejonie placu zabaw przy ul. Rucianej oraz w rejonie parkingów przy ul. Tatarakowej.

– dodatkowymi informacjami i wyjaśnieniami przedstawionymi przez przewodniczącego Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta Zbigniewa Gontarza

„ jest taka wola mieszkańców i wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta by przedmiotową działkę przekształcić na rekreacyjno – sportową by w żadnym razie nie można by było zrealizować na niej budowli kubaturowe”

– dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds.Eksploatacyjnych w brzmieniu :

Stanowisko
w sprawie zagospodarowania działki nr 41/4 przy ul. Rucianej i Stokrotki w osiedlu Ruta.

Po przeanalizowaniu wniosku RPNO Ruta o zmianę w MPZP przeznaczenia działki nr 41/4 (ob.30 ark.3) przy ul. Stokrotki i Rucianej os. Ruta z UP na SR2

Rada Nadzorcza popiera utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu na cele sportowo – rekreacyjne z możliwością budowy parkingów na części działki – w miarę potrzeb osiedla.
Jednocześnie nie widzi potrzeby wnioskowania o zmianę przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na SR2.

Uzasadnienie:

 1. Zapisy w opisie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczące możliwości zagospodarowania terenu przeznaczonego pod M2 – budownictwo wielorodzinne (wnioski Spółdzielni z 2008 i 2010 r) dają szerokie możliwości wykorzystania pod usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej.
 2. W ramach M2 ustala się strefy zieleni z możliwością realizacji placów zabaw oraz terenów sportowo-rekreacyjnych, strefy parkowania oraz garażowania. Wprowadzenie zapisu M2 nie oznacza obowiązku realizacji budynku mieszkalnego.
 3. Obecnie w opisie planu działka 41/4 przeznaczona jest pod UP – usługi publiczne (tj. obiekty oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, administracji, kultu religijnego itp.). Usługi te jako nieuciążliwe dla mieszkańców w większości mogą być realizowane również w ramach M2 – stąd uzasadniony jest wniosek Spółdzielni o zmianę funkcji UP na M2 – umożliwiający bardziej racjonalne i „bezpieczne” wykorzystanie terenu.
 4. Wprowadzenie oznaczenia SR2 zawęża możliwość wykorzystania terenu tylko pod funkcję sportowo-rekreacyjną z dopuszczeniem obiektów kubaturowych – wyłącznie w zakresie obsługi programu podstawowego. Ewentualna budowa i utrzymanie obiektów sportowych wymaga zaangażowania środków finansowych.
 5. Gwarancją właściwego zagospodarowania terenów Spółdzielni jest konieczność uchwalania przez Radę Nadzorczą planów inwestycyjnych.
 6. Dodatkowym argumentem jest fakt orzekania o zwrotach terenów niezabudowanych, w tym m.in. w osiedlach Błonie i Poręba (z wybudowanymi boiskami) oraz toczące się postępowania o zwrot terenu w rejonie placu zabaw przy ul. Rucianej oraz w rejonie parkingów przy ul. Tatarakowej.
 7. W przypadku utraty terenu Spółdzielnia utraci również kontrolę nad jego zagospodarowaniem dlatego też w interesie Spółdzielni leży wprowadzenie do MPZP zapisów umożliwiających odpowiednie funkcjonowanie osiedla.

komisje po dyskusji postanowili zgłosić poniżej przedstawione wnioski stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta z dnia 27.09.2012 r. :

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna:

„ Rada Nadzorcza popiera utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu na cele sportowo – rekreacyjne z możliwością budowy parkingów na części działki – w miarę potrzeb osiedla. Jednocześnie nie widzi potrzeby wnioskowania o zmianę przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na SR2”.

Komisja Społeczno – Samorządowa

„Rada Nadzorcza popiera wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta i zobowiązuje Zarząd do wystąpienia z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego o przekształcenie przedmiotowej działki na rekreacyjno – sportową by w żadnym razie nie można było zrealizować na niej budowli kubaturowej”.

Po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji i przewodniczącego Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta Zbigniewa Gontarza, przewodniczący Rady wnioski – stanowiska RN zgłoszone przez komisję poddał pod głosowanie.

Za przyjęciem stanowiska w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza popiera wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta i zobowiązuje Zarząd do wystąpienia z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego o przekształcenie przedmiotowej działki na rekreacyjno – sportową by w żadnym razie nie można było zrealizować na niej budowli kubaturowej”.

– głosowało 5 członków Rady Nadzorczej , przeciw przyjęciu 10 członków, wstrzymało się od głosowania 4 członków.

Za przyjęciem stanowiska w brzmieniu:

„ Rada Nadzorcza popiera utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu na cele sportowo – rekreacyjne z możliwością budowy parkingów na części działki – w miarę potrzeb osiedla. Jednocześnie nie widzi potrzeby wnioskowania o zmianę przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na SR2”.

– głosowało 10 członków Rady Nadzorczej , przeciw przyjęciu 5 członków, wstrzymało się od głosowania 4 członków.

Rada Nadzorcza przyjęła poniżej przedstawione stanowisko w sprawie wniosku z dnia 27.09.2012 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta:

Stanowisko
Rady Nadzorczej
w sprawie zagospodarowania działki nr 41/4 przy ul. Rucianej i Stokrotki w osiedlu Ruta.

Po przeanalizowaniu wniosku RPNO Ruta o zmianę w MPZP przeznaczenia działki nr 41/4 (ob.30 ark.3) przy ul. Stokrotki i Rucianej os. Ruta z UP na SR2

Rada Nadzorcza popiera utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu na cele sportowo – rekreacyjne z możliwością budowy parkingów na części działki – w miarę potrzeb osiedla.
Jednocześnie nie widzi potrzeby wnioskowania o zmianę przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na SR2.

Uzasadnienie:

 1. Zapisy w opisie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczące możliwości zagospodarowania terenu przeznaczonego pod M2 – budownictwo wielorodzinne (wnioski Spółdzielni z 2008 i 2010 r) dają szerokie możliwości wykorzystania pod usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej.
 2. W ramach M2 ustala się strefy zieleni z możliwością realizacji placów zabaw oraz terenów sportowo-rekreacyjnych, strefy parkowania oraz garażowania. Wprowadzenie zapisu M2 nie oznacza obowiązku realizacji budynku mieszkalnego.
 3. Obecnie w opisie planu działka 41/4 przeznaczona jest pod UP – usługi publiczne (tj. obiekty oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, administracji, kultu religijnego itp.). Usługi te jako nieuciążliwe dla mieszkańców w większości mogą być realizowane również w ramach M2 – stąd uzasadniony jest wniosek Spółdzielni o zmianę funkcji UP na M2 – umożliwiający bardziej racjonalne i „bezpieczne” wykorzystanie terenu.
 4. Wprowadzenie oznaczenia SR2 zawęża możliwość wykorzystania terenu tylko pod funkcję sportowo-rekreacyjną z dopuszczeniem obiektów kubaturowych – wyłącznie w zakresie obsługi programu podstawowego. Ewentualna budowa i utrzymanie obiektów sportowych wymaga zaangażowania środków finansowych.
 5. Gwarancją właściwego zagospodarowania terenów Spółdzielni jest konieczność uchwalania przez Radę Nadzorczą planów inwestycyjnych.
 6. Dodatkowym argumentem jest fakt orzekania o zwrotach terenów niezabudowanych, w tym m.in. w osiedlach Błonie i Poręba (z wybudowanymi boiskami) oraz toczące się postępowania o zwrot terenu w rejonie placu zabaw przy ul. Rucianej oraz w rejonie parkingów przy ul. Tatarakowej.
 7. W przypadku utraty terenu Spółdzielnia utraci również kontrolę nad jego zagospodarowaniem dlatego też w interesie Spółdzielni leży wprowadzenie do MPZP zapisów umożliwiających odpowiednie funkcjonowanie osiedla.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 6.11.2012 r, został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 19 za.

Ad. 6
Ustalono ,że w grudniu zostaną zwołane dwa posiedzenia Rady . Prawdopodobnie w dniu 18 i 27.12.2012 r. W porządku obrad posiedzenia umieszczone zostaną między innymi punkty:
– rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej ,
– omówienie wyników przeprowadzonych w SM Czuby kontroli ,
– zmian w regulaminach.

Ad. 7
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma: :

1. Członka zam. w osiedlu Błonie z dnia 23 października 2012 r. dot. odpowiedz na pismo rady Nadzorczej z dnia 18.09.2012 r.- w tym miejscu w protokole umieszczono pismo członka.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu korespondencji dołączonej przez administrację osiedla do w/w pisma tj :

– z dnia 1 marca 2012 r. pismo administracji wyznaczające II termin wymiany wodomierzy
– 15 marca 2012 r. pismo administracji wyznaczające III termin wymiany wodomierzy
– 19 marca 2012 r. odp. na pismo z dnia 1.03.2012 r.
– 30 marca 2012 r. pismo w/w o wymianę wodomierzy bez nakładki radiowej,
– 9 maja 2012 r. odpowiedz na pismo z dnia 30.04.2012 r.
– 15 maja 2012 r. odp. w/w na pismo z dnia 9.05.2012r.
– 13 czerwca 2012 r. odp. spółdzielni na pismo z dnia 15.05.2012 r.
– 17 lipca 2012 r., pismo w/w w sprawie odmowy zwrotu z funduszu wspólnego koszty wymiany wodomierzy
– 16 sierpnia 2012 r., – informacja administracji dla Rady Nadzorczej w związku z pismem z dnia 17.07.2012 r.
– 18 września 2012 r. odp. Rady Nadzorczej na pismo z dnia 15 maja 2012 r. przekazane w dniu 9.07.2012 r przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie.

oraz po wysłuchaniu

wyjaśnień przedstawionych przez członka kierującego pismo nie dopatrzyła się nieprawidłowości w działaniu Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” postanowiła jednomyślnie – 19 za, wystosować do w/w odpowiedz następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

Pismo członka na jego wniosek rozpatrywane przy udziale członków zamieszkałych w osiedlu osiedla Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób przysłuchujących się posiedzeniu.
Ponadto w/w poinformowała ,że to na jej prośbę jedna członków Rady Nadzorczej z obecnych na posiedzeniu mieszkanek osiedla skarpa dostarczała członkom Rady do domu lub do skrzynek pocztowych jej pismo rozpatrywane w dniu dzisiejszym.

2. Członka zam. w osiedlu Skarpa z dnia 26 listopada 2012 r. dot. prośby o umożliwienie spłaty zadłużenia w ratach w terminie dłuższym niż do 30.11.2012 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono – Informacja o sytuacji lokalu mieszkalnego przy ul. Gościnnej .
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji dot. przebiegu rozmowy przewodniczącym Rady Nadzorczej z w/w oraz po dyskusji postanowiła jednomyślnie – 19 za, wystosować do w/w odpowiedz następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz.

3. Członka zam. przy ulicy Romantyczna w osiedlu Skarpa z dnia 12.11.2012 r. dot. prośba o nie stosowania wobec w/w postanowień regulaminu dot. sposobu rozliczania wody obowiązujących dla osób nieopomiarowanych.

W tym miejscu w protokole umieszczono Informacja administracji osiedla dot. pisma w/w

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili jednomyślnie – 19 za, wystosował do w/w odpowiedz następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz.

Ad. 8
Waldemar Żak zgłosił wniosek w brzmieniu :

Rada Nadzorcza powinna zobowiązać Zarząd Spółdzielni do przedłożenia na jednym z kolejnych posiedzeń informacji na temat zaległości w opłatach eksploatacyjnych członków organów samorządowych oraz pracowników Spółdzielni.
Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za, przyjęła wniosek do realizacji .

Waldemar Żak poprosił również o informację jakie działania będzie podejmował Zarząd w związku z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą w sprawie targowiska w osiedlu Skarpa.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej
…………………………………….
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący Rady Nadzorczej
…………………………………………….
Andrzej Turski

Data opublikowania: 10:07, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2012