Protokół Nr 10/2012
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 06.11.2012 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Janczarek Roman, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech, Teresa Husarek
Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Rupczewska Barbara, Siwek Dariusz,
Żak Waldemar, Bara Krzysztof, Augustowski Wiesław, Szyszkowska Dorota.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa d/ eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Analiza działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały 2012 r.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmiany wysokości opłaty za dzierżawę terenu w osiedlu Widok,
  b) zmian w uchwale Rady Nadzorczej nr 121/2/2011 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie opłat z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach.
 5. Analiza wniosków z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 07.05.2012 r. do 20.06.2012 r. skierowanych do Rady Nadzorczej.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 9.10.2012 r.
 7. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 9. Sprawy wniesione.

Do zaproponowanego przez przewodniczącego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 27.10.2012 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad posiedzenia plenarnego w dniu 6.11.2012 r. Omówili tematy którymi zajmie się Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 5.11.2012 r. Skierowali do rozpatrzenia przez komisję pisma członków Spółdzielni.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 5.11.2012 r. z poniżej przedstawioną Analiza działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały 2012:

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:

Zestawienie kosztów i przychodów za III kwartały 2012 r.
Działalność eksploatacyjna za III kwartały 2012 r. SM „Czuby
Eksploatacja za III kwartały 2012 r. (bez kosztów Zarządzania) SM CZUBY
Konserwacja i przeglądy za III kwartały 2012 r. SM CZUBY
Fundusz remontowy za III kwartały 2012 r. SM CZUBY
Działalność kulturalno – oświatowa za III kwartały 2012 r. SM CZUBY
Zatrudnienie i fundusz płac za III kwartały 2012 r.
Wykonanie utrzymania mienia na 30.09.2012

po uzyskaniu dodatkowych informacji, wyjaśnień i odpowiedzi udzielonych prze prezesa i zastępcę prezesa d/d eksploatacyjnych na postawione pytania oraz po dyskusji przedstawioną analizę przyjęli.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, przedstawioną powyżej w protokole analizę przyjęła.

Ad. 4

A)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 5.11.2012 r. poniżej przedstawionych materiałów:

– W tym miejscu w protokole umieszczono UCHWAŁA NR 22/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK „Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 24.09.2012 r. w sprawie zmiany opłaty za dzierżawę terenu w osiedlu „Widok”.

– W tym miejscu w protokole umieszczono Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia ………2012 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr 22/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24 września 2012 r.

– pisma RN

Lublin, dnia 9.10.2012 r.

Ldz. RN/ / 2012

Rada Przedstawicieli
Nieruchomości Osiedla Widok
w/m

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok Uchwałą Nr 22/2012 z dnia 24.09.2012 ustaliła znaczny wzrost stawki za dzierżawę terenu. Dotychczas obowiązująca jednolita stawka w całym osiedlu wynosi 5 zł/m2, zaś proponowana zmiana zakłada jej wzrost od 140% do 320%, tj. na 7-16 zł/m2.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Nr 121/2/2011 z dn. 25.10.2011r. opłata za dzierżawę terenu winna pokrywać: koszty zarządzania, koszty administrowania, podatek od nieruchomości, odpis na działalność kulturalno – oświatową i na fundusz remontowy.

Biorąc pod uwagę powołaną wyżej treść uchwały Rady Nadzorczej, wysokość stawek za dzierżawę terenu w innych osiedlach Spółdzielni (6-10 zł/m2), Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie prosi o przedstawienie kalkulacji kosztów oraz podstawy znacznego wzrostu stawek za dzierżawę terenu w terminie do 25.10.2012 r. Od odpowiedzi Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” uzależnione jest podjęcie przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały, umożliwiającej realizację uchwały nr 22/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”.

– W tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedzi Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 22.10.2012 r.

oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej w poniżej umieszczonym projekcie.

W tym miejscu w protokole umieszczono projekt uchwały Uchwała Nr ……………….. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia …………..2012 r. w sprawie: zmiany wysokości opłat za dzierżawę terenu w osiedlu Widok..

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę nr 93/3/2012 z dnia 6.11.2012 r. w sprawie zmiany wysokości opłat za dzierżawę terenu w osiedlu Widok w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 5.11.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– uchwałą

UCHWAŁA Nr 121/ 2/ 2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.10.2011 r.

w sprawie: opłat z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust l Statutu Spółdzielni postanawia co następuje:

§ 1

Stawkę z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach ustala się w wysokości pokrywającej następujące składniki:

– koszty zarządzania
– koszty administrowania
– wieczyste użytkowanie gruntów 0’eżeli występuje)
– podatek od nieruchomości
– odpis na fundusz społeczno-kulturalny
– odpis na fundusz remontowy.
Powstałą ewentualną nadwyżkę należy przekazać na fundusz remontowy.

§ 2

Traci moc Uchwała nr 120/1/2003 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby” w Lublinie z dnia 25.11.2003 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2011 r. i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

– projekt uchwały

PROJEKT

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………………….

w sprawie: opłat z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Stawkę z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach ustala się w wysokości pokrywającej następujące składniki:
– eksploatacja podstawowa i zarządzanie
– wieczyste użytkowanie gruntów (jeżeli występuje)
– podatek od nieruchomości
– działalność kulturalno – oświatowa
– odpis na fundusz remontowy.
Powstałą ewentualną nadwyżkę należy przekazać na fundusz remontowy.

§ 2

Traci moc Uchwała nr 121/2/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.10.2011 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych że w związku ze zmianą nazw składników opłat eksploatacyjnych i podziałem kosztów na koszty zależne i niezależne od Spółdzielni , które to zmiany obowiązywać będą od 2013 r. zachodzi konieczność dokonania zmian w obowiązującej uchwale oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I – ostatnie zdanie w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Powstałą nadwyżkę należy przekazać na fundusz remontowy a powstały niedobór uwzględnić w wyniku finansowym nieruchomości.”

II – komisja zgłosi do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w sprawie opłat z tytułu dzierżawy ternu w nieruchomościach w brzmieniu przedłożonym do zaopiniowania przez komisje, po zgłoszonej przez komisje zmiany.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślni – 20 za podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 94/4/2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 6.11.2012 r.

w sprawie: opłat z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Stawkę z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach ustala się w wysokości pokrywającej następujące składniki:
– eksploatacja podstawowa i zarządzanie
– wieczyste użytkowanie gruntów (jeżeli występuje)
– podatek od nieruchomości
– działalność kulturalno – oświatowa
– odpis na fundusz remontowy.
Powstałą nadwyżkę należy przekazać na fundusz remontowy a powstały niedobór uwzględnić w wyniku finansowym nieruchomości.”

§ 2

Traci moc Uchwała nr 121/2/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.10.2011 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 5.11.2012 r. z wnioskami zgłoszonymi na Walnym Zgromadzeniu odbytym w częściach w terminie od 07.05.2012 r. do 20.06.2012 r. skierowanymi do realizacji przez Zarząd i Radę Nadzorczą – w tym miejscu w protokole umieszczono wnioski

postanowili zgłosić doi Rady Nadzorczej wniosek by uzupełnić realizację dwóch wskazanych wniosków o informację:

I. Realizację wniosku nr 1 z dnia 10.05.2012 r. należy uzupełnić o zatwierdzone plany inwestycyjnej na tym terenie.
II. W realizacji wniosku Nr 1 z dnia 22.05.2012 r. należy wpisać informacje, że w tej sprawie nie zostało jeszcze zakończone postępowanie sądowe.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za zatwierdziła sposób realizacji wniosków skierowanych do Zarząd i Radę Nadzorcza zgodnie z propozycja Komisji Rewizyjnej.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 9.10.2012 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 7
Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 27.11.2012 r. o godz. 18.00. W porządku obrad tego posiedzenia zostaną umieszczone między innymi punkty:

– Dyskusji i podjęcie uchwyty w sprawie:
a) zmian w Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
b) zmian w Regulaminie dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
c) korekty planu gospodarczo – finansowego za 2012 rok SM Czuby w Lublinie.

– rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej

Ad. 8

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami skierowanymi przez:

 1. Pismem podpisanym przez 8 członków zamieszkałych w budynku Gościnna 15 w osiedlu Skarpa z dnia 02.10.2012 r.
  – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo
  – w tym miejscu w protokole umieszczono stanowisko prawne w sprawie skutków prawnych odwołania od uchwały Rady Nadzorczej.

  Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za postanowili wystosowała do członków zamieszkałych w osiedlu Skarpa odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

 2. Skierowane do wiadomości Rady przez:

  – Członka zam. Dziewanny w osiedlu Ruta z dnia 9.10.2012 r. – protest przeciwko zbyt wczesnemu rozpoczęciu sezonu grzewczego 2012/2013 roku Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią w/w pisma i odpowiedzią z dnia 15.10.2012 r. udzieloną przez Zarząd nie wnosi uwag co do sposobu jego załatwienia. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

  – Członka zam. Ułanów w osiedlu Błonie z dnia 17.09.2012 r. dot. wezwania do zapłaty z dnia 10.09.2012 r. (zawierającego ryczałtowe zużycie wody).
  Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią w/w pisma i odpowiedzią z dnia 5.10.2012 r. udzieloną przez Zarząd nie wnosi uwag co do sposobu jego załatwienia. w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

  – Członka zam. Watykańska w osiedlu Ruta skierowane do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta z dnia 27.09.2012 r. dot. nie wyrażenia zgody przez mieszkańców nieruchomości Watykańska 6, 8, 10 na wymianę wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym.
  Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią w/w pisma i odpowiedzi z dnia 10.10.2012 r. udzieloną przez Zarząd nie wnosi uwag co do sposobu jego załatwienia. W tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

  – Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie z dnia 27.09.2012 r. dot. wniosków przyjętych przez przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych województwa lubelskiego biorących udział w Zjeździe Spółdzielczym – Przedkongresowym w dniu 11.09.2012 r.

  – Najemcy lokalu przy ulicy Romantyczna w osiedlu Skarpa z dnia 6.10.2012 r. – prośba o zawarcie umowy najmu na zajmowane mieszkanie. W dniu 24.10.2012 r. w/w wycofał pismo z Rady Nadzorczej gdyż przyjął warunki spłaty zadłużenia zaproponowane przez Zarząd. w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 9

Rada Nadzorcza wyznaczyła swoich przedstawicieli do pracy w komisjach przetargowych:

 1. Husarek Teresa – z osiedla Błonie
 2. Barbara Rupczewska – z osiedla Ruta
 3. Kutyła Jerzy – z osiedla Poręba
 4. Przybyś – Ziemba Danuta – z osiedla Łęgi
 5. Siwek Dariusz – z osiedla Widok
 6. Żak Waldemar – z osiedla Skarpa

Prezes Zarządu zapoznał Radę Nadzorczą z artykułami w tym miejscu w protokole umieszczono artykuły.

– Śmieci gminne i coraz droższe
– 4 metody na opłaty za śmieci

Rada Nadzorcza rozważy, który z proponowanych sposobów rozliczania śmieci byłby najkorzystniejszy dla członków Spółdzielni i w jaki sposób i przy udziale jakich instytucji, związków należałoby lobbować na rzecz jego wprowadzenia.

Na tym protokół zakończono

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 10:06, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2012