Protokół Nr 09/2012
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 09.10.2012 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Janczarek Roman, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech, Teresa Husarek,
Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Rupczewska Barbara, Celiński Andrzej,
Żak Waldemar, Bara Krzysztof, Augustowski Wiesław, Szyszkowska Dorota.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa d/ eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot.
  a) wykreślenia z rejestru członków na podstawie § 69 statutu,
  b) wykluczenia ze Spółdzielni z uwagi na istniejące zaległości finansowe.
 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 5. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za III kwartał 2012 r.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmian w Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.
  b) korekty planu inwestycyjnego na 2013 r. SM „Czuby” w Lublinie.
  c) zmian w Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
  d) zatwierdzenia Regulaminu działalności kulturalno- oświatowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
  e) uchylenia uchwały Nr 22/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 24.09.2012 r. w sprawie zmiany opłat za dzierżawę terenu w osiedlu Widok.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 18.09.2012 r.
 8. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 9. Sprawy wniesione.

Do zaproponowanego przez przewodniczącego porządku obrad nie zgłoszono uwag i został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 21 za.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 2.10.2012 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad posiedzenia plenarnego w dniu 9.10.2012 r. Omówili tematy którymi zajmie się Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 8.10.2012 r. i Komisja Społeczno – Samorządowa na posiedzeniu w dniu 3.10.2012 r. Skierowali do rozpatrzenia przez komisję pisma członków Spółdzielni.

Ad. 3
Kierownik działu członkowsko mieszkaniowego poinformowała, by wnioski Zarządu dot. pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni członków, którzy posiadają zadłużenie wobec Spółdzielni rozpatrywane były zgodnie z przedłożonym wykazem.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez członków wyszczególnionych we wnioskach postanowiła:

– podjęła uchwałę Nr 82/53/2012 z dnia 09.10.2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Lublinie przy ul. Gościnnej w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę.

– odroczyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu do 31.10.2013 r. w sprawie pozbawienia członka zam. ul. Dziewanny w osiedlu Ruta członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– odroczyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu do 31.03.2013 w sprawie pozbawienia członka zam. ul. Tymiankowej Łęgi członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– odroczyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu do 31.05.2013 r. w sprawie pozbawienia członka zam. przy ul. Różanej w osiedlu Ruta członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– odroczyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu do 31.05.2013 r w sprawie pozbawienia członka zam. przy ul. Kawaleryjskiej w osiedlu Błonie członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– odroczyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu do 31.03.2013 r w sprawie pozbawienia członka zam. przy ul. Szafirowej w osiedlu Poręba członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– odroczyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu do 31.08.2013 r. w sprawie pozbawienia członka zam. przy ul. Przedwiośnie w osiedlu Skarpa członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– odroczyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu do 30.04.2013 r. w sprawie pozbawienia członka zam. przy ul. Stokrotki w osiedlu Ruta członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– podjęła uchwałę Nr 93/60/2012 z dnia 09.10.2012 r. w sprawie pozbawienia członka zam. przy ul. Bursztynowej w osiedlu Poręba członkostwa przez wykluczenie jego ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– odroczyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu do 31.10.2013 r. w sprawie pozbawienia członka zam. przy ul. Sympatycznej w osiedlu Skarpa członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– podjęła uchwałę Nr 94/61/2012 z dnia 09.10.2012 r. w sprawie pozbawienia członka zam. przy ul. Tatarakowej w osiedlu Łęgi członkostwa przez wykluczenie jej ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono podjętą przez Rade uchwałę.

– odroczyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu do 31.12.2012 r. w sprawie pozbawienia członka zam. przy ul. Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– odroczyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu do 30.11.2012 r. w sprawie pozbawienia członka zam. przy ul. Szmaragdowej w osiedlu Widok członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– odroczyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu do 31.12.2012 r. w sprawie pozbawienia członka zam. przy ul. Dziewanny w osiedlu Ruta członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– odroczyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu do 31.12.2012 r. w sprawie pozbawienia członka zam. przy ul. Bursztynowej w osiedlu Poręba członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

B)
Kierownik działu członkowsko mieszkaniowego zaproponowała by wnioski Zarządu dot. pozbawienia członkostwa poprzez wykreślenie ze Spółdzielni , tych członków którzy nie posiadają prawa do lokalu rozpatrywane były zgodnie z przedłożonym wykazem.

Wniosek Zarządu zostały rozpatrzone bez udziału członków zainteresowanych. Członkowie nie stawili się na posiedzenie pomimo spełnienia wymogów zawartych w § 69 ust 2 statutu .

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwały:
nr 64/35/2012, nr 65/36/2012, nr 66/37/2012 nr 67/38/2012, nr 68/39/2012, nr 76/47/2012, nr 69/40/2012, nr 70/41/2012,
nr 71/42/2012, nr 72/43/2012, nr 73/44/2012, nr 74/45/2012, nr 75/46/2012, nr 77/48/2012, nr 78/49/2012, nr 79/50/2012,
nr 80/51/2012, nr 81/52/2012, nr 83/54/2012, nr 84/55/2012, nr 85/56/2012, nr 87/58/2012, nr 86/57/2012, nr 88/59/2012
z dnia 09.10.2012 r. w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie jego ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono podjęte przez Rade Nadzorcza uchwały .

Ad. 4
Członkowie Rady zapoznali się z poniżej przedstawionymi pismami:

I. Przedstawiciela Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi – w tym miejscu w protokole umieszczono pisma:
– z dnia 2012.09.17 w sprawie odmowy dołączenia do protokołu pism w/w
– z dnia 2012.03.26 w sprawie zmiany terminu posiedzenia Rady przedstawicieli Nieruchomości osiedla Łęgi
– z dnia 2012.06.20 w sprawie uczestnictwa w posiedzeniu Rady przedstawicieli Nieruchomości osiedla Łęgi
– z dnia 2012 .06.15 w sprawie przesunięcie plenarnego posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” SM Czuby z dnia 20.06.2012 r.
– z dnia 15.07.2012 r. prezydium RPNO Łęgi w sprawie nieprzyjęciem przez zaproszenia Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” na spotkanie w dniu 09.07.2012 r.
– z dnia 28.09.2012 r. odpowiedz Zarządu Spółdzielni na pismo z dnia 19.09.2012 r.

Członkowie Rady po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez przewodniczącą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” oraz po dyskusji postanowili jednomyślnie do w/w wystosowała odpowiedź następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

– Skierowanymi do wiadomości Rady przez:
– Członka zam. przy Ułanów w osiedlu Błonie z dnia 17.09. 2012 r. dot. wezwania do zapłaty z dnia 10.09.2012 r. uwzgledniającego ryczałtowe zużycie wody.
– Członka zam. przy Romantyczna w osiedlu Skarpa z dnia 20.09.2012 r. dot. targowiska na ulicy Radości w Lublinie.

Rada Nadzorcza nie wnosi uwag co do sposobu załatwienia w/w pism przez Zarząd Spółdzielni.

– Członka zam. przy Stokrotki w osiedlu Ruta z dnia 11.09.2012 r. dot. odstąpienia od podejmowania uchwały o wykluczenie w/w z uwagi na trudną sytuację rodzinna i finansową.

– PKO BP SA Odział 4 w Lublinie z dnia 24.09.2012 r. dot. spłaty z tytułu umowy ugody.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po wysłuchaniu na posiedzeniu w dniu 8.10.2012 r. informacji na temat sytuacji finansowej spółdzielni za III kwartał 2012 r., wysłuchaniu uwag do pracy Zarządu zgłoszonych przez Waldemara Żaka, po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w III kwartale br. i po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przyznała członkom Zarządu premię za III kwartał 2012 r. w pełnej wysokości.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowiła przyznać premię za III kwartał 2012 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono głosowanie i wysokość przyznanej dla członków Zarządu premii.

Ad. 6
A)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu na posiedzeniu w dniu 1.10.2012 r. poniżej przedstawionych materiałów:

– wniosków zgłoszonych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie i Skarpa

1.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla Błonie
SM „Czuby” w Lublinie

Lublin, dnia 9.08.2012 r.

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
w/m

EB-RPN/

dotyczy:
wniosku o zmianę zapisu w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie w załączeniu przekazuje wniosek jaki wpłynął na posiedzeniu w dniu 7.08.2012 r. Za wnioskiem głosowano jednomyślnie (10 osób- za).

Lublin 7 sierpnia 2012 r.

Rada Nadzorcza
SM Czuby w Lublinie

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” wnioskuje o zmianę zapisu w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody. Proponujemy, aby w zdaniu drugim, punkt 1.2. System uproszczony rozdziału II zmienić zapis „ więcej niż 80%” na „więcej niż 50%”.

UZASADNIENIE

Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody przewiduje w lokalach, dla których nie istnieje możliwość zamontowania liczników ciepła, dwa sposoby rozliczeń. Pierwszy – z zastosowaniem podzielników ciepła oraz drugi, zwany uproszczonym, gdzie całość kosztów rozlicza się proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej poszczególnych lokali mieszkalnych. Wybór sposobu rozliczenia pozostawia się do decyzji użytkowników lokali mieszkalnych ale wprowadzenie systemu uproszczonego obwarowano warunkiem pisemnego

żądania więcej niż 80% użytkowników lokali w danym budynku. Jest to warunek w praktyce nie do spełnienia a więc prawo wyboru jest tu jedynie teoretyczne. Wnioskujemy o zmianę tego zapisu i wprowadzenie kryterium powszechnie stosowanego w spółdzielni (więcej niż 50%). Zastosowanie dla tej decyzji kwalifikowanej większości 80% nadaje jej niesłusznie rangę większą niż uchwale o zmianie statutu, uchwale w połączeniu spółdzielni (większość 2/3) czy uchwale o likwidacji spółdzielni – większość % Istniejący zapis pozostaje także w sprzeczności z zapisami zasad przeprowadzania referendum (§1 l), według których wynik rozstrzygający to „więcej niż 50%”.

2.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”

Lublin, dnia 26.10.2011 r.

Zarząd SM „Czuby”
wm.

W związku z zaplanowaną wymianą podzielników centralnego ogrzewania z wyparkowych na elektroniczne oraz zamontowaniem ich w lokalach mieszkalnych Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wnioskuje o przeanalizowanie możliwości opomiarowania lokali użytkowych w nieruchomości ES 005 (Radości 9, 11 Romantyczna 15) oraz wprowadzenie stosownych zmian w „Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody.

3.

Lublin, dnia 14.12.2011 r.

Rada Nadzorcza
SM „Czuby”
wm.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wnioskuje o uzupełnienie zapisu w „ Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody” poprzez dodanie w Rozdziale IV po słowach „ … lokali mieszkalnych.” – zdania w brzmieniu: „Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w systemie uproszczonym dokonuje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”.
– obowiązującego regulaminu – w tym miejscu w protokole umieszczono Załącznik do uchwały Nr 118 /15 / 2010 Rady Nadzorczej SM „Czuby” z dnia 23.11.2010 r.

– projektu uchwały

PROJEKT

Uchwała Nr… /… /…2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………….. r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 19 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2

Traci moc Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 23.11.2010 r. stanowiący załącznik do uchwała nr 118/15/2010 r.

§ 3

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

 

Załącznik
do uchwały Nr ……………./ 2012
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia …………2012 r.


REGULAMIN
rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń
z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.

Rozdział I. Wprowadzenie.

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin ustala szczegółowe zasady rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków oraz określa zasady rozliczeń z użytkownikami lokali.
 2. Rozliczenie to polega na:
  1) ustaleniu w okresie rozliczeniowym kosztów dostawy energii cieplnej dla poszczególnych jednostek rozliczeniowych,
  2) określeniu rodzaju kosztów i terminów ich rozliczenia,
  3) ustaleniu kryterium podziału tych kosztów na poszczególne lokale,
  4) porównaniu wysokości przypadających na dany lokal kosztów z wniesionymi przez użytkownika lokalu zaliczkami i rozliczenie powstałej różnicy.
 3. Podstawa prawna opracowania regulaminu.
  – Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zmianami).
  – Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r.
  – Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (Dz.U. Nr 4 z 2001 r. poz. 27 z późn. zmianami ).
  – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002 r).
  – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74).
  – PNEN 834 1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestracji zużycia ciepła przez grzejniki.
 4. Wprowadzony niniejszym regulaminem system rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej ma na celu stymulowanie energooszczędnych zachowań użytkowników lokali przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych warunków cieplno-wilgotnościowych w mieszkaniach.

§ 2

Postanowienia ogólne.

 1. Określenie jednostek rozliczeniowych kosztów dostawy energii cieplnej.
  1) Jednostką rozliczeniową kosztów dostawy energii cieplnej za centralne ogrzewanie jest budynek, w przypadku Osiedla Niska Skarpa jednostką rozliczeniową jest zespół budynków osiedla z podziałem na ulicę Przytulną, Szczęśliwą i Uśmiechu.
  2) Jednostką rozliczeniową kosztów dostawy energii cieplnej za podgrzewanie c.w.u. jest cieplny węzeł grupowy (podstacja ciepła).
 2. Rozliczenie kosztów gospodarki cieplnej dla lokali mieszkalnych w zasobach spółdzielni dokonuje się w okresie roku obrachunkowego tj. od stycznia do grudnia.
 3. Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej do lokali użytkowych w zasobach spółdzielni dokonuje się w okresach miesięcznych.
 4. Określenie kosztów dostawy energii cieplnej.
  Koszty dostawy energii cieplnej wynikają z wysokości zafakturowanych opłat określonych w umowach sprzedaży energii cieplnej lub gazu, jakie ponosi spółdzielnia na rzecz dostawcy w okresie rozliczeniowym.
  1) Koszty dostawy energii cieplnej wg umowy sprzedaży ciepła z LPEC obejmują:
  a) Koszty stałe (opłata za zamówioną moc, opłata za usługi przesyłowe).
  b) Koszty zmienne (opłata zmienna za pobrane ciepło, opłata zmienna za usługi przesyłowe, opłata za nośniki ciepła).
  2) Koszty dostawy energii cieplnej budynków zasilanych z kotłowni gazowej obejmują:
  a) koszty stałe (abonament, opłata sieciowa stała, opłata za przekroczenie mocy),
  b) koszty zmienne (opłata za gaz, opłata sieciowe zmienna, opłata za odchylenie od ciepła spalania).
 5. Energia cieplna wytwarzana w kotłowni gazowej.
  1) Podział kosztów zmiennych na potrzeby c.o. i c.w. dokonuje się proporcjonalnie do wskazań liczników ciepła zamontowanych w kotłowni.
  2) W przypadku uszkodzenia licznika ciepła w kotłowni w okresie rozliczeniowym do podziału kosztów stosuje się procentowy udział kosztów z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
  3) Wartość GJ jako jednostki wytworzonego ciepła przez kotłownię gazową wyliczana jest dla  każdego okresu rozliczeniowego jako iloraz poniesionych kosztów i ilości wytworzonych jednostek.

Rozdział II. Ogólne zasady rozliczania kosztów energii cieplnej.

§ 3

 1. Centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych w systemie zindywidualizowanyym.
  1) W budynkach z lokalami mieszkalnymi, w których zainstalowane są przyrządy pomiarowe (liczniki ciepła) umożliwiające określenie ilości energii cieplnej przypadającej na dany lokal lub urządzenia wskaźnikowe (podzielniki) umożliwiające podział energii cieplnej na poszczególne mieszkania – rozliczane ciepło za centralne ogrzewanie z użytkownikami lokali mieszkalnych ma charakter zindywidualizowany.
  2) W budynkach objętych zindywidualizowanym systemem rozliczeń, w których występują lokale mieszkalne nieopomiarowane lub w których użytkownik uniemożliwił odczyt podzielników kosztów, wystąpiła awaria podzielnika kosztów lub w których wystąpiła awaria indywidualnego licznika ciepła w mieszkaniu – rozlicza się ryczałtowo wg zasad określonych w rozdziale III regulaminu.
 2. Centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych w systemie uproszczonym.
  1) W budynkach z lokalami mieszkalnymi, w których nie zainstalowano indywidualnych mieszkaniowych liczników ciepła lub podzielników kosztów c.o. rozliczenie za centralne ogrzewanie z użytkownikami lokali mieszkalnych ma charakter uproszczony.
  2) Rozliczenie kosztów ogrzewania w systemie uproszczonym w danym budynku (zastąpienie systemu zindywidualizowanego systemem uproszczonym w całym budynku) może być zastosowane wtedy gdy zażąda w formie pisemnej więcej niż 50% użytkowników lokali w danym budynku.
  Zmiana systemu rozliczania może być dokonana tylko przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego w terminie umożliwiającym podpisanie stosownego Aneksu do Umowy Rozliczeniowej z Firmą rozliczającą ciepło.
 3. Ciepła woda – lokale mieszkalne
  Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej za podgrzewanie wody z użytkownikami lokali mieszkalnych dokonuje się w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach (w przypadku lokali opomiarowanych) lub ryczałtowo w przypadku lokali nieopomiarowanych. Wielkość ryczałtu wynosi 5m3/osobę/miesiąc.
 4. Centralne ogrzewanie – lokale użytkowe
  Koszty ogrzewania lokali użytkowych rozliczane są w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali. Wielkość opłat ustalana jest oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy energii cieplnej i zasady określone w rozdziale V §6.
 5. Ciepła woda – lokale użytkowe
  Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej za podgrzewanie wody w lokalach użytkowych wykonuje się w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali.
  Wielkość opłat ustalana jest oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy energii cieplnej i zasady określone w rozdziale VII §8.

Rozdział III. Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w systemie zindywidualizowanym.

§ 4

 1. Budynki zasilane z sieci LPEC, lokale mieszkalne wyposażone w indywidualne liczniki ciepła (liczniki zamontowane na klatkach schodowych).
  1) Koszty stałe – wyliczone jako suma kosztów opłaty stałej zafakturowanej przez LPEC oraz koszty opłaty zmiennej wynikającej z różnicy wskazań licznika ciepła na ogrzewanie a sumą wskazań z liczników indywidualnych w mieszkaniach rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkań.
  2) Koszty zmienne – wg wskazań liczników ciepła w mieszkaniach.
  3) Wskazania liczników ciepła w mieszkaniach korygowane są współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku.
  4) W przypadku uszkodzenia (awarii) indywidualnego licznika ciepła w lokalu mieszkalnym w okresie rozliczeniowym do rozliczeń przyjmuje się ilość zużytych jednostek z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
 2. Budynki zasilane z kotłowni gazowej, lokale mieszkalne wyposażone w indywidualne liczniki ciepła (liczniki zamontowane na klatkach schodowych).
  1) Koszty stałe stanowią sumę kosztów wyliczonych na podstawie różnicy wskazań licznika ciepła zamontowanego w kotłowni a sumą wskazań z liczników indywidualnych w mieszkaniach oraz całość kosztów określonych wg rozdziału I §2 ust.4 pkt 2 lit.a rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkań.
  2) Koszty zmienne wg wskazań liczników ciepła w mieszkaniach.
  3) Wskazania liczników ciepła w mieszkaniach (ilość jednostek) korygowana jest współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku.
  4) W przypadku uszkodzenia (awarii) indywidualnego licznika ciepła w lokalu mieszkalnym w okresie rozliczeniowym do rozliczeń przyjmuje się ilość zużytych jednostek z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
 3. Budynki Osiedla Niska Skarpa.
  1) Kosztem dostawy ciepła dla c.o. jest wysokość opłat określonych w umowie sprzedaży ciepła, jaką wnosi spółdzielnia na rzecz dostawcy na podstawie faktur wystawionych przez dostawcę.
  2) Podstawą obciążeń poszczególnych zespołów budynków (ulica Przytulna, Szczęśliwa, Uśmiechu) są wskazania liczników LPEC, natomiast wskazania ciepłomierzy w domkach przyjęte są do rozliczeń jako podzielniki.
 4. Budynki zasilane z sieci LPEC, lokale mieszkalne wyposażone w podzielnik kosztów c.o.
  1) Koszty stałe określone wg rozdziału I §2 ust. 4 pkt 1 lit.a rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej.
  2) Koszty zmienne określone wg rozdziału I §2 ust. 4 pkt 1 lit.b rozlicza się proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach wg następujących zasad:
  a) 20%, kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne (opłata niezależna od zużycia obejmująca min. ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, przenikanie ciepła przez przegrody, piony instalacji c.o., ogrzewanie łazienek) rozliczane jest proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej.
  b) 80% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne rozliczane jest proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. mieszkaniach.
  c) Wskazania podzielników korygowane są współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku.
  d) Pojedyncze grzejniki nieopomiarowane w lokalu mieszkalnym, z uszkodzonym podzielnikiem, zdemontowane łącznie z podzielnikiem, nieodczytane (gdy odczyt będzie technicznie niemożliwy) lub nieodczytane w poprzednich okresach rozliczeniowych (tzw. odczyt wieloletni) rozliczane są wg najwyższego odczytu na grzejniku w danym budynku. Tak wyznaczony odczyt należy przemnożyć przez UF i LAF grzejnika szacowanego.
  e) Pojedyncze grzejniki, w których wystąpiła awaria podzielnika elektronicznego rozliczane są wg średniego zużycia w lokalu obliczonego z pozostałych urządzeń.
  f) Jeżeli użytkownik lokalu mieszkalnego uniemożliwił montaż lub odczyt podzielników kosztów w mieszkaniu wówczas dla takiego mieszkania przyjmuje się maksymalne zużycie w budynku na m2.
  Maksymalne zużycie w budynku to najwyższy wskaźnik sumy obliczeniowych jednostek zużycia lokalu mieszkalnego do powierzchni lokalu mieszkalnego.
  Obliczeniowe jednostki zużycia są iloczynem odczytu, współczynnika UF i współczynnika LAF.
  Tak wyznaczony wskaźnik należy przemnożyć przez powierzchnię mieszkania szacowanego.
  g) Jeżeli użytkownik lokalu odmówił podpisu kwitu odczytowego wówczas mieszkanie rozliczane jest wg odczytanych wskazań (na kwicie odczytowym winna być sporządzona odpowiednia adnotacja pracownika odczytującego).

Rozdział IV. Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w systemie uproszczonym.

§ 5

W budynkach objętych uproszczonym system rozliczeń całość kosztów ogrzewania budynku (łącznie koszty stale i zmienne określone w rozdziale I §2 ust.4 rozlicza się proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej poszczególnych lokali mieszkalnych.

Rozdział V. Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali użytkowych.

§ 6

 1. W budynkach objętych zindywidualizowanym lub uproszczonym systemem rozliczeń, gdzie funkcjonuje wspólne opomiarowanie energii cieplnej dla grupy lokali mieszkalnych i użytkowych całość kosztów stałych i zmiennych ogrzewania rozlicza się na grupę lokali mieszkalnych i użytkowych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej każdej grupy lokali. W budynkach, w których funkcjonuje odrębne opomiarowanie grupy lokali mieszkalnych i użytkowych wielkość kosztów przypadających na poszczególne grupy lokali określa się bezpośrednio ze wskazań tych urządzeń.
 2. Przypadające na grupę lokali użytkowych koszty rozlicza się na poszczególne lokale proporcjonalnie do powierzchni użytkowej każdego lokalu.
 3. Przypadające na grupę lokali mieszkalnych koszty rozlicza się wg zasad określonych w rozdziale III §4 lub IV §5 regulaminu.
 4. Koszty ogrzewania lokali użytkowych ustalane są oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy ciepła. Lokale użytkowe rozliczane są w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali.

Rozdział VI. Rozliczenie kosztów podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych.

§ 7

 1. Budynki zasilane z kotłowni gazowej – koszty określone wg rozdziału I §2 ust.5 pkt 1 lub 2.
  Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej do podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych wykonuje się w okresach rozliczeniowych określonych w rozdziale I §2 ust.2 proporcjonalnie do wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach (w przypadku lokali opomiarowanych) lub ryczałtowo w przypadku lokali nieopomiarowanych. Wielkość ryczałtu jest zgodna z postanowieniami regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach spółdzielni i wynosi 5 m3/osobę/miesiąc.
 2. Budynki zasilane z sieci LPEC.
  Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej do podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych (łącznie całość kosztów stałych i zmiennych określonych w rozdziale I §2 ust.4 pkt 1) wykonuje się w okresach rozliczeniowych określonych w rozdziale I §2 ust.2 proporcjonalnie do wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach (w przypadku lokali opomiarowanych) lub ryczałtowo w przypadku lokali nieopomiarowanych. Wielkość ryczałtu jest zgodna z postanowieniami regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach spółdzielni i wynosi 5 m3/osobę/miesiąc.

Rozdział VII. Rozliczenie kosztów podgrzewania wody w lokalach użytkowych.

§ 8

 1. Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej do podgrzewania wody w lokalach użytkowych wykonuje się w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali. Wielkość opłat ustalana jest oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy ciepła zgodnie z następującymi zasadami:
  1) Koszty stałe określone wg rozdziału I §2 ust.4 pkt 1 lit.a proporcjonalnie do powierzchni lokalu.
  2) Koszty zmienne określone wg rozdziału I §2 ust.4 pkt 1 lit.b proporcjonalnie do wskazań wodomierzy lub proporcjonalnie do powierzchni lokalu.

Rozdział VIII. Rozliczenie kosztów ogrzewania i podgrzewu cwu dla lokali mieszkalnych wyposażonych w logotermy.

§ 9

 1. W budynkach wyposażonych w logotermy energię cieplną dostarczoną do lokalu (łącznie dla potrzeb ogrzewania i podgrzewu wody) rozlicza się wg następujących zasad:
  1) Koszty stałe – wyliczone jako suma kosztów opłaty stałej zafakturowanej przez LPEC oraz koszty opłaty zmiennej wynikającej z różnicy wskazań licznika głównego a sumą wskazań liczników indywidualnych w mieszkaniach rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkań.
  2) Koszty zmienne – wg wskazań liczników ciepła w mieszkaniach.
  3) Współczynnik wyrównawczy wynikający z położenia mieszkania w bryle budynku wynosi jeden.
 2. W przypadku uszkodzenia (awarii) indywidualnego licznika ciepła w lokalu mieszkalnym w okresie rozliczeniowym do rozliczeń przyjmuje się ilość zużytych jednostek z poprzedniego okresu rozliczeniowego, a gdy dotyczy to pierwszego okresu rozliczeniowego zużycie należy przyjąć ze średniego zużycia w budynku.

Rozdział IX. Zasady ustalania przedpłat dla lokali mieszkalnych i wykonywania rozliczeń.

§ 10

Centralne ogrzewanie.

 1. Wyliczenie opłaty zaliczkowej za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych określa się uwzględniając: rzeczywisty koszt lub ilość ciepła dostarczonego do jednostki rozliczeniowej w poprzednim okresie rozliczeniowym, warunki atmosferyczne np. średnią temperaturę zewnętrzną minionego sezonu grzewczego, zmianę opłat za dostarczone ciepło i opłat zmiennych usług przesyłowych w nowym okresie rozliczeniowym zgodnie z taryfami, wynik rozliczenia kosztów dostawy ciepła do lokali za poprzednie okresy rozliczeniowe.
 2. Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych.
  Wymiar zaliczek za centralne ogrzewanie określany jest indywidualnie dla każdego lokalu wg średniorocznego kosztu z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych powiększonego o wskaźnik w wysokości 20%.
 3. Wymiar zaliczek dla mieszkań w budynkach rozliczanych systemem uproszczonym ustala się jako średnia kosztów, przypadających na m2 powierzchni użytkowej budynku z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, powiększona o wskaźnik w wysokości 20%.
 4. Zaliczka będzie określona kwotowo (zł/lokal/ miesiąc).
  W przypadku budynków nowododanych zaliczka za centralne ogrzewanie określona będzie na podstawie budynków podobnych.

§ 11

Ciepła woda.

 1. Wyliczenie opłaty zaliczkowej za podgrzewanie wody uzależnione jest od wyboru sposobu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej za podgrzewanie wody (rozdział VI §7).
 2. Budynki zasilane z kotłowni gazowej.
  Wyliczenie opłaty zaliczkowej za podgrzanie wody dla lokali mieszkalnych dokonywane jest z uwzględnieniem aktualnych cen i wielkości składników kosztów. Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych. Wymiar zaliczek za podgrzanie wody określany jest jako średnia dla całej jednostki rozliczeniowej opłata za m3 podgrzania wody x średnie miesięczne zużycie ciepłej wody z ostatniego okresu rozliczeniowego w lokalu mieszkalnym.
 3. Budynki zasilane z sieci LPEC.
  Wyliczenie opłaty zaliczkowej za podgrzanie wody dla lokali mieszkalnych dokonywane jest z uwzględnieniem aktualnych cen i wielkości składników kosztów. Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych. Wymiar zaliczek za podgrzanie wody określany jest jako średnia dla całej jednostki rozliczeniowej opłata za m3 podgrzania wody x średnie miesięczne zużycie ciepłej wody z ostatniego okresu rozliczeniowego w lokalu mieszkalnym.
 4. Użytkownicy lokali mieszkalnych otrzymują rozliczenia kosztów energii cieplnej o których mowa w rozdział I §1 ust.2 pkt 4 w okresie do 4 miesięcy od zakończenia kolejnego okresu rozliczeniowego.
 5. Jeżeli w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana użytkownika lokalu to saldo rozliczenia dotyczy nowego użytkownika.
 6. Kwoty wynikające z rozliczeń uwzględniane są przez użytkowników lokali mieszkalnych przy regulowaniu bieżących opłat czynszowych.
 7. Nadpłaty wynikające z rozliczeń nie podlegają oprocentowaniu.
 8. Koszty wykonania rozliczenia stanowią składnik kosztów eksploatacyjnych budynku i ponoszone są przez użytkownika raz do roku wraz z rozliczeniem kosztów energii cieplnej.
 9. Wszelkie interwencje i zastrzeżenia do rozliczenia kosztów energii cieplnej rozpatrywane będą w ciągu 4 tygodni od daty doręczenia rozliczeń użytkownikom lokali.
 10. Wymiar indywidualnych zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody obowiązuje od 1 kwietnia każdego roku

§ 12

Rozdział X. Bonifikaty w opłatach za energię cieplną.

Jeżeli w okresach rozliczeniowych wystąpią zakłócenia w dostawie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania lub podgrzania wody – użytkownikom lokali przysługują bonifikaty określone w umowie sprzedaży ciepła i uzyskane od dostawcy. Uzyskane bonifikaty rozliczane są proporcjonalnie do zużycia ciepłej wody i powierzchni lokali.

Rozdział XI. Postanowienia końcowe.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie poniższe wnioski:

I. Zgłoszony przez Grażynę Henkiel ( wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Skarpa) – w rozdział IV regulaminu dodaje się ostatnie zdanie w brzmienie:
„Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w systemie uproszczonym dokonuje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”

Za uzupełnieniem rozdziału IV regulaminu o zaproponowany zapis głosowało 4 członków Rady, przeciw umieszczeniu 15 członków, wstrzymał się od głosowania 1 członek.

II. Zgłoszony przez Waldemara Żaka – w § 3 ust. 2 pkt 2 liczbę „80%” zastępuje się liczną „2/3 „

Za wprowadzeniem do regulaminu zaproponowanego zapisu głosował 1 członek Rady, przeciw wprowadzeniu 18 członków, wstrzymał się od głosowania 1 członek.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 2 głosach przeciwnych podjęła uchwałę nr 89/16/2012 z dnia 9.10.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 1.10.2012 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………………….

w sprawie: korekty planu inwestycyjnego na 2013 rok SM „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się korektę planu inwestycyjnego na 2013 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego – pawilon usługowy w osiedlu Poręba (poz. 4 załącznika).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

Załącznik
do Uchwały Nr ………….
Rady Nadzorczej SM „CZUBY”
z dnia ………….

PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK

L.p.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

w zadaniu inwestycyjnym
ogółem lokale

Efekty rzeczowe
w 2013 r

Wart. robót do wykonania
w 2013 r.

Termin

mieszkania

inne

szt.

m2 Pu

szt.

m2 Pu

szt.

m2 Pu

rozpoczęcia

zakończenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

ŁĘGI
ul.Wiklinowa 2

54

2.543,73

1 000 000

08.2013

10.2015

– budynek mieszkalny

54

2.543,73

1 000 000

08.2013

10.2015

2.

SKARPA
Filaretów 52

133

2 520,00

4 000 000

03.2013

05.2014

– zesp. garaży z usługami

133

2 520,00

4000 000

03.2013

05.2014

3.

RUTA
ul.Watykańska 8-10

15

1 580,00

500 000

09.2013

10.2014

– zespół usługowo-garażowy

15

1 580,00

500 000

09.2013

10.2014

4.

PORĘBA
ul. Agatowa

4

483,00

1 000 000

03.2013

08.2014

– pawilon usługowy

4

483,00

1 000 000

03.2013

08.2014

OGÓŁEM

6 500 000

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie przeciwnym podjęła uchwałę nr 90/28/2012 z dnia 9.10.2012 r. w sprawie korekty planu inwestycyjnego na 2013 rok SM „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C)

Przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 3.10.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

PROJEKT

UCHWAŁA Nr… / …/2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………………..

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 29 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 116/2/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 23 listopada 2010 r., wprowadza się następujące zmiany :

1. Tytuł regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Regulamin Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania”.

2. W § 23 ust. 2 po wyrazach „posiedzeniach” dodaje się wyrazy „Rady i komisji”.

3. § 24 otrzymuje brzmienie:
„ Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 9.10.2012 r., Uchwałą Nr …………… , a jego postanowienia są wiążące dla wszystkich Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli”.

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik
do uchwały nr ……/ ….. /2012
Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
z dnia …………………….. r.

REGULAMIN
Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
i zasad ich wynagradzania

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organ samorządu osiedlowego Spółdzielni działa na podstawie postanowień §§ 103a, 103b, 103c, 103d Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2

Terenem działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jest osiedle.

§ 3

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla stanowi stałą reprezentację ogółu mieszkańców Osiedla wobec władz Spółdzielni.

II. ZAKRES DZIAŁANIA RADY.

§ 4

Zadaniem Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organu samorządu spółdzielczego jest współdziałanie z Administracją Osiedla, Zarządem i Radą Nadzorczą oraz instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w Osiedlu w zakresie zaspakajania potrzeb wynikających ze wspólnego zamieszkiwania w Osiedlu.

Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:

 1. uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej osiedla,
 2. uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury,
 3. uchwalenie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu,
 4. opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika osiedla i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,
 5. rozpatrywanie odwołań mieszkańców od decyzji kierownika administracji osiedla i domu kultury,
 6. rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,
 7. wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności społeczno- wychowawczej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek społeczno-wychowawczych w osiedlu,
 8. podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalnych,
 9. organizowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej,
 10. współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,
 11. występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,
 12. współpraca z innymi radami przedstawicieli nieruchomości osiedla,
 13. rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
 14. dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno-wychowawczego w ramach planów gospodarczych nieruchomości i osiedla,
 15. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może żądać od Administracji i domu kultury udostępnienia jej wszystkich dokumentów dotyczących jej Osiedla oraz wykonania ich kserokopii, które stanowić będą załączniki do protokołu Rady, jej prezydium lub komisji, jak również żądać szczegółowych pisemnych wyjaśnień w sprawach budzących wątpliwości,
 16. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo opiniować opracowywane przez Radę Nadzorczą regulaminy.

III. ZASADY CZŁONKOSTWA W RADZIE

§ 5

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w poszczególnych nieruchomościach Osiedla.”
 2. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa w przypadku wyboru 50% + 1 przedstawicieli nieruchomości Osiedla.
 3. Członkowie Spółdzielni, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, wybierają 1 przedstawiciela do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na okres 3 lat.
 4. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zamiany mieszkania na mieszkanie położone na terenie innej nieruchomości.
 5. Ponadto przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może być odwołany przez członków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, przed upływem okresu na jaki został wybrany zwykłą większością głosów, na wniosek 1/3 członków w danej nieruchomości.”
 6. W wypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, na miejsce przedstawiciela Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla , który utracił mandat, członkowie, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, dokonują wyboru – do końca kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – innego przedstawiciela.”

§ 6

 1. Kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla trwa 3 lata i biegnie od dnia rozpoczęcia pierwszego Walnego Zgromadzenia zwołanego po dokonaniu wyboru, do Walnego Zgromadzenia zwołanego po 3 latach i poprzedzonego wyborami przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na następną kadencję.
 2. Pierwsza kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla biegnie od dnia wyboru przedstawicieli dokonanego po uchwaleniu Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i zakończy się w przeddzień Walnego Zgromadzenia zwołanego w 2013 r.
 3. Posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony na piśmie inny członek Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w terminie 30 dni od daty jej wyboru.

IV. WYBORY DO RADY.

§ 7

 1. Wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dokonuje się na zebraniu członków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, które zwołuje Zarząd Spółdzielni, zawiadamiając na 7 dni przed zebraniem poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych w danej nieruchomości, na boksie garażowym lub na drzwiach wejściowych do lokalu użytkowego.”
 2. W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, zwołuje się na żądanie członków nieruchomości kolejne zebranie.”

§ 7a

„Członkowie posiadający tytuł prawny do samodzielnego (wolnostojącego) lokalu użytkowego mogą skorzystać z prawa członkostwa w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w przypadku złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania Zarządu.”

§ 8

 1. Wszystkim członkom Spółdzielni uprawnionym do wzięcia udziału w zebraniu wydawane są mandaty uprawniające do udziału w wyborach.
 2. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w zebraniu jednej nieruchomości i przysługuje mu jeden głos.
 3. Członkowie małoletni biorą udział w zebraniu przez swoich ustawowych przedstawicieli lub kuratorów.
 4. Członkowie – osoby fizyczne mogą brać udział w zebraniu tylko osobiście.
 5. Członkowie – osoby prawne biorą udział w zebraniach przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka. Członkowie – osoby prawne mogą delegować swojego przedstawiciela do jednego zebrania.

§ 9

 1. Zebranie członków, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, otwiera przedstawiciel Zarządu Spółdzielni lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Otwierający zebranie zarządza wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania spośród członków danej nieruchomości.
 3. Zebranie członków, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, powołuje w Komisję Skrutacyjną, składającą się z co najmniej 2 członków, dla wykonania czynności związanych z obsługą głosowania.”

§ 10

Wybory oraz odwoływanie przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla odbywają się w głosowaniu jawnym.”

§ 11

 1. Kandydatów do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgłaszają członkowie obecni na zebraniu do przewodniczącego zebrania uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.
 2. Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w danej nieruchomości.”
 3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
 4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.

§ 12

 1. Z zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania.
 2. Protokoły z zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, przechowuje Administracja Osiedla.”

§ 13

Obsługę zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, prowadzi Administracja Osiedla.”

3. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY

§ 14

 1. Dla sprawniejszego wykonywania swoich zadań Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza oraz powołuje stałe komisje: rewizyjną, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, społeczno-wychowawczą lub inne według potrzeb.
 2. W razie potrzeby Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może powołać również komisje dla wykonania określonych zadań. Komisje składają się z minimum 3 członków.
 3. Komisje nie mogą podejmować uchwał. Wnioski, opinie i postulaty przewodniczący komisji przedstawiają na plenarnym posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, która po rozpatrzeniu podejmuje odpowiednie uchwały.

§ 15

 1. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji stanowią Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 2. Do obowiązków Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy organizowanie pracy Rady, a w szczególności:
  – opracowywanie projektów planów pracy Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i sprawozdań z jej działalności,
  – koordynowanie prac komisji oraz rozpatrywanie wniosków przez nie zgłoszonych,
  – wyznaczanie terminów i ustalanie porządku obrad posiedzeń rady, przygotowywanie materiałów na posiedzenia,
  – zbieranie wniosków i opinii z poszczególnych nieruchomości w celu ustalenia planów gospodarczych osiedla w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności społeczno-wychowawczej i kulturalnej.
 3. Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa kolegialnie.
 4. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, a w razie jego nieobecności zastępca, kieruje pracami Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, utrzymuje stałą łączność z Kierownictwem Administracji, Radą i Zarządem Spółdzielni.

4. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ

§ 16

 1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.
 2. Posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i Prezydium odbywają się w miarę potrzeb.
 3. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w razie jego nieobecności zastępca obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady:
  1/ na wniosek 1/3 członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  2/ na wniosek Zarządu Spółdzielni,
  3/ na wniosek Rady Nadzorczej.
 4. W przypadkach wymienionych w ust. 3 posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 17

 1. Termin i porządek obrad Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ustala Prezydium.
 2. Na wniosek uprawnionych do zwołania posiedzenia w myśl § 16 ust. 3 w porządku obrad posiedzenia powinny być zamieszczone wskazane przez nich sprawy.
 3. Na posiedzeniu, przed zatwierdzeniem porządku obrad, przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może zgłosić przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§ 18

 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, zawierające termin, miejsce i porządek obrad powinno być dostarczone na piśmie członkom Rady najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Członkowie Osiedla powinni być zawiadamiani o terminie, miejscu i porządku obrad Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przez wywieszenie zawiadomienia w Administracji Osiedla oraz tablicach osiedlowych.

§ 19

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może odbywać posiedzenia przy obecności więcej niż połowy członków /quorum/.
 2. W razie braku quorum koniecznego do rozpoczęcia posiedzenia, posiedzenie jest zwoływane przez Prezydium Rady w innym termin.
 3. W razie braku quorum koniecznego do kontynuowania rozpoczętego posiedzenia, prowadzący obrady zarządza przerwę w obradach i wyznacza termin drugiej części posiedzenia.

§ 20

 1. W posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
  1/ członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni,
  2/ przedstawiciele Administracji Osiedla.
 2. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność.
 3. Obradom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo przysłuchiwać się każdy członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w Osiedlu.”

§ 21

 1. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zatwierdzane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 2. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla są ważne, jeżeli były objęte porządkiem obrad.
 3. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla powinny być odrębnymi dokumentami podpisanymi przez przewodniczącego Rady lub jego zastępcę i sekretarza Rady.
  Treść uchwały powinna być odzwierciedlona w protokole obrad Rady.
  Uchwała powinna określać termin wejścia w życie.
 4. Uchwały zatwierdzone zgodnie z wymogami ust. 1-3, Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przekazuje w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia Zarządowi Spółdzielni.
 5. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wywieszane są w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Administracji Osiedla przez okres 30 dni z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.
 6. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla mogą być uchylone uchwałą Rady Nadzorczej, o ile są niezgodne z przepisami prawa i Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylanie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

§ 22

 1. Posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej Prezydium są protokołowane. Protokóły podpisują: Przewodniczący i Sekretarz Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 2. Obsługę techniczną Rady prowadzi Administracja Osiedla.
 3. Przechowywanie dokumentów Rady zabezpiecza Administracja Osiedla.
 4. Jeden egzemplarz protokółu, o którym mowa w ust. 1, lub jego potwierdzoną za zgodność kopię, Kierownik Administracji Osiedla przekazuje do Biura Zarządu Spółdzielni /Sekcja Samorządowa/ następnego dnia po zatwierdzeniu protokółu przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 23

 1. Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
  1) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
  2) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  3) członkom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 2. W przypadku, gdy członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady i komisji, wynagrodzenie to nalicza się proporcjonalnie do ilości odbytych posiedzeń w danym miesiącu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 24

Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 9.10.2012 r. . Uchwałą Nr …………… , a jego postanowienia są wiążące dla wszystkich Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 91/3/2012 z dnia 9.10.2012 r. w zmiany Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

D)
Przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 3.10.2012 r. z poniżej przedstawionych materiałów:

1. projektu regulaminu przekazanego do zaopiniowania przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli:

 

Załącznik
do Uchwały Nr ……………..
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia 20.12.2011 r.

Regulamin
działalności kulturalno – oświatowej
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 4 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz art. 4 ust. 5. Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. nr 4 poz. 27 ze zmianami) określa się zasady prowadzenia działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni.

§ 1

Działalność kulturalno-oświatowa prowadzona jest poprzez:

 1. Domy Kultury,
 2. Organy Spółdzielni – poprzez inicjowanie okazjonalnych imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze otwartym.

§ 2

Z oferty działalności kulturalno-oświatowej mogą korzystać w pierwszej kolejności:
a) członkowie S.M. „Czuby” oraz rodziny członków zamieszkujących wraz z nimi
b) osoby nie będące członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” a mieszkające w zasobach SM „Czuby”,
c) inne osoby.

§ 3

Zakres i formy działalności kulturalno – oświatowej są przystosowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców osiedli oraz możliwości finansowych poszczególnych Domów Kultury.

§ 4

Celem działalności kulturalno – oświatowej jest:

 1. aktywizacja członków i ich rodzin poprzez:
  a) pobudzanie zainteresowań artystycznych, kulturalnych, technicznych i sportowych,
  b) rozwijanie różnorodnych form działalności kulturalnej,
  c) organizacja czasu wolnego,
  d) udział dzieci i młodzieży w zajęciach letnich, zimowych,
  e) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  f) edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki.
 2. integracja mieszkańców osiedli

§ 5

Działalność kulturalno – oświatowa realizowana jest przez Domy Kultury Spółdzielni poprzez:

 1. edukację kulturalną dzieci, młodzieży, dorosłych,
 2. upowszechnianie wybranych dziedzin sztuki,
 3. prowadzenie działalności oświatowej,
 4. prowadzenie działalności rekreacyjno- rozrywkowej,
 5. prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej,
 6. inspirowanie różnych form działań wynikających z potrzeb środowiska,
 7. popularyzację i promocję twórczości amatorskiej,
 8. współpracę z placówkami kulturalnymi, organizacjami, szkołami, organami społecznymi,
 9. organizowanie i uczestnictwo w imprezach artystycznych i kulturalnych,
 10. organizowanie wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki.

§ 6

Zadania i formy działalności kulturalno – oświatowej są realizowane na podstawie rocznych planów merytoryczno – finansowych sporządzonych przez kierowników Domów Kultury, zaopiniowanych przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ,Zarząd Spółdzielni i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.

§ 7

Zmiany planu finansowania i działalności w trakcie roku jego realizacji wymagają sporządzenia korekty i akceptacji Rady Nadzorczej.
ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI.

§ 8

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie może tworzyć fundusz społeczno – kulturalny powstający z odpisu kosztów oraz innych źródeł określonych w regulaminie gospodarki finansowej Spółdzielni.

§ 9

Środki finansowe pochodzące z tego funduszu przeznacza się na działalność kulturalno – oświatową.
PODSTAWOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA i WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW

§ 10

Źródłem finansowania działalności kulturalno – oświatowej są:

 1. Opłaty członków Spółdzielni wg stawki uchwalonej przez Radę Nadzorczą na wniosek Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, jako składnik opłaty eksploatacyjnej.
 2. Fundusze celowe na działalność kulturalną przekazywane przez organy administracji samorządowej w formie dofinansowania.
 3. Wpłaty podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji z tytułu współudziału w organizowanych przez spółdzielnię imprezach.
 4. Odpłatność mieszkańców za udział w zajęciach merytorycznych i innych formach zajęć.
 5. Dochody z wynajmu sali i urządzeń.
 6. Wsparcie finansowe organizacji i stowarzyszeń.
 7. Inne wpływy.

§ 11

 1. Szczegółowa ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z zakładowym planem kont, zatwierdzonym przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Wpływy z odpłatnych form działalności, są dokumentowane drukami ścisłego zarachowania.
 3. Kierownicy Domów Kultury w porozumieniu z Radą Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i Zarządem Spółdzielni ustalają zasady odpłatności i stawki opłat za poszczególne rodzaje świadczeń działalności kulturalno – oświatowej oraz za korzystanie z lokali i urządzeń tej działalności, biorąc pod uwagę zapewnienie dostępności usług członkom Spółdzielni i pokrycie niezbędnych kosztów zmiennych.

§ 12

Rada Przedstawicieli Nieruchomości osiedla na wniosek kierownika Domu Kultury może zwolnić uczestnika znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w całości lub w części z odpłatności za udział w poszczególnych formach działalności kulturalno – oświatowej.

§ 13

Ze środków zgromadzonych na działalność kulturalno –oświatową pokrywane są koszty:

 1. działalności programowej,
  a) koszty osobowe osób zatrudnionych w Domach Kultury,
  b) koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w Domach Kultury zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych,
  c) wynagrodzenia i honoraria za odczyty pokazy, prelekcje, występy artystów,
  d) koszty usług obcych i bezosobowego funduszu płac,
  e) koszty drobnych napraw i konserwacji koniecznych do sprawnego funkcjonowania Domów Kultury,
  f) zakup sprzętu , materiałów i usług do prowadzenia zajęć programowych,
  g) koszty organizowania akcji letnich i zimowych, wycieczek, imprez sportowych i artystycznych,
  h) koszty zakupu nagród za udział w konkursach i zawodach organizowanych przez Spółdzielnię,
  i) koszty popularyzacji i prezentacji dorobku działalności (druk plakatów i katalogów, udział zespołów w konkursach, turniejach i wystawach).
 2. wkładów finansowych projektów realizowanych przez stowarzyszenia, których spółdzielnia jest członkiem.

§ 14

Różnica między przychodami a kosztami na działalności kulturalno – oświatowej odpowiednio zwiększa koszty lub przychody działalności w roku następnym.

§ 15

Sprawozdania merytoryczno – finansowe z działalności kulturalno – oświatowej po zaakceptowaniu przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Zarząd Spółdzielni przedstawia Radzie Nadzorczej.

§ 16

Tryb i sposób realizacji planów działalności nadzoruje Zarząd Spółdzielni.

– zmianami zaproponowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli:

1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” przedkłada uwagi do projektu Regulaminu działalności kulturalno oświatowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 1 pkt. 1 – dodać „lub Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla” pkt. 2 – słowo inicjowanie zastąpić słowem „organizowanie”

§ 5 – po słowach Domy Kultury Spółdzielni dopisać „i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla”

§ 6 – po słowach Domów Kultury dopisać „Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla” – słowo zaopiniowanych zastąpić słowem „uchwalanych”

§ 7 – winien brzmieć:
Zmiany planu finansowania i działalności w trakcie roku jego realizacji wymagają uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i akceptacji Rady Nadzorczej.

§ 10 – pkt. 1 winien brzmieć:
Opłaty członków Spółdzielni wg stawki uchwalonej przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, jako składnik opłaty eksploatacyjnej.

§ 12 – po słowach kierownika Domy Kultury dopisać „ lub przedstawiciela Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla”

§ 13 – dopisać:
j) koszty zakupu i konserwacji placów zabaw i urządzeń zabawowych
k) zakup usług, wynajem sali, dofinansowanie klubów, stowarzyszeń i innych, oraz innych imprez organizowanych przez te podmioty.

2. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” zgłasza niżej wymienione propozycje zmian do projektu Regulaminu działalności kulturalno-oświatowej w SM „Czuby” w Lublinie:

l/ W § 2 w zdaniu „Z oferty działalności kulturalno-oświatowej mogą korzystać w pierwszej kolejności: słowo „w pierwszej„ zastąpić w następującej

2/ W § 3 w zdaniu „Zakres i formy działalności kulturalno-oświatowej są przystosowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców osiedli oraz możliwości finansowych poszczególnych Domów Kultury, słowa „są przystosowane do potrzeb” zastąpić słowami wynikają z potrzeb

3/ W § 4, pkt. 2 „integracja mieszkańców osiedli” zastąpić integracja mieszkańców i aktywizacja rencistów i emerytów osiedli

4/ W § 5 nagłówek „Działalność kulturalno-oświatowa realizowana jest przez Domy Kultury Spółdzielni poprzez: ” zastąpić Domy Kultury Spółdzielni realizują działalność kulturalno-oświatowa poprzez:

5/ W § 5 po pkt. 1 dodać pkt. 2 – Kształtowanie postaw patriotycznych.
Pozostałe punkty należy przesunąć.

6/ W § 12 w zdaniu „Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na wniosek kierownika Domu Kultury może zwolnić uczestnika znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w całości lub w części z odpłatności za udział w poszczególnych formach działalności kulturalno-oświatowej.” słowa „znajdujących się” zastąpić słowami znajdującego się

7/ W § 13*pkt „e” „koszty drobnych napraw i konserwacji koniecznych do sprawnego funkcjonowania Domów Kultury’ w całości należy wykreślić.

3. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta.

UCHWAŁA NR 4/2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 16.02. 2012 r.

w sprawie: zaopiniowania projektu Regulaminu działalności kulturalno-oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 16 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” zgłasza niżej wymienione propozycje poprawek do projektu Regulaminu działalności kulturalno-oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie:

1) W nagłówku: Regulamin działalności kulturalno-oświatowej zastąpić słowami Regulamin działalności kulturalno-edukacyjnej.
2) W § 4 słowo oświatowej zastąpić słowem edukacyjnej.
3) W § 5 słowo oświatowa zastąpić słowem edukacyjna.
4) W § 5 dodać pkt. 11 o treści wychowanie poprzez wolontariat.
5) W § 6 słowo zaopiniowanych zastąpić słowem uchwalanych.
6) W § 12 zmienić dotychczasową treść na:
Kierownik Domu Kultury może zwolnić uczestnika, znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, w całości lub w części z odpłatności za udział w poszczególnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Społeczno-Wychowawczej Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

4. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” na swym posiedzeniu w dniu 23.02.2012 r. w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzymująca – 1 zaopiniowała projekt regulaminu działalności kulturalno-oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z następującymi zmianami:
– w treści regulaminu dodać:” działalności kulturalno-oświatowo-wychowawczej”
– § l. pkt 2 wykreślić część zdania „ – poprzez inicjowanie imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze otwartym „
– § 2. pkt. b) dodać zdanie” na podstawie oddzielnych umów”
pkt. c wykreślić w całości „ inne osoby”
– § 4. dodać pkt. 3. o treści „ inicjowanie okazjonalnych imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze otwartym „
pkt. 7 zastąpić w tekście słowo „ szkołami” „ placówkami oświatowymi „
pkt. 9 dodać po przecinku „ sportowych”
– § 7. wykreślić sporządzenia wykreślić z tekstu „ sporządzenia” wstawić po korekty: „zatwierdzenia przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości „

– §12 Wykreślić „Rada Przedstawicieli nieruchomości na wniosek”

5. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa

W odpowiedzi na pismo Zarządu SM „Czuby” z dnia 26.01.2012 r. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” przekazuje propozycje zmian do projektu Regulaminu działalności kulłuralno-oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wypracowanych na posiedzeniu plenarnym w dniu 14.03.2012 r.

Wniosek 1 / (14.03.2012)

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wnioskuje, aby w § 6 stówo „zaopiniowanych”
zastąpić słowem „uchwalonych”. Wykreślić słowa: „Zarząd Spółdzielni”.
§ 6 po zmianie uzyskałby następujące brzmienie:
Zadania i formy działalności kulturalno – oświatowej są realizowane na podstawie rocznych planów merytoryczno – finansowych sporządzonych przez kierowników Domów Kultury, uchwalonych przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.
Ww. wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Wniosek II / (14.03.2012)

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wnioskuje, aby w § 10 pkt 1 po słowie „uchwalonej” wpisać wyrazy „przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i zatwierdzonej”.
Wykreślić zapis: „na wniosek Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, jako składnik opłaty eksploatacyjnej”.
§ 10 pkt 1 po zmianie uzyskałby następujące brzmienie:
Opłaty członków Spółdzielni wg stawki uchwalonej przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.
Ww. wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Wniosek III / (14.03.2012)

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wnioskuje, aby w § 12 wykreślić zapis: „Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na wniosek Kierownika”, dopisać przez słowami „Domu Kultury” wyraz „Kierownik”, wyraz „uczestnika” zastąpić zapisem „uczestnika/ów”.
§ 12 po zmianie uzyskałby następujące brzmienie:
Kierownik Domu Kultury może zwolnić uczestnika/ów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w całości lub w części z odpłatności za udział w poszczególnych formach działalności kulturalno – oświatowej.
Ww. wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Wniosek IV / (14.03.2012)

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wnioskuje, aby w § 13 ust. 1 pkt d) wykreślić słowa: „i bezosobowego funduszu płac”, w § 13 ust. 1 pkt b) po słowach „umów cywilno – prawnych” dopisać wyrazy „i bezosobowego funduszu płac”.
§ 13 ust. 1 pkt b) po zmianie uzyskałby następujące brzmienie:
koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w Domu Kultury zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych i bezosobowego funduszu płac
§ 13 ust. 1 pkt d) po zmianie uzyskałby następujące brzmienie: koszty usług obcych
Ww. wniosek został przyjęty przy 16 głosach „za”, 2 „wstrzymujących się”.

Wniosek V/ (14.03.2012)
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wnioskuje, aby w § 13 ust. 1 wykreślić pkt e).
Ww. wniosek został przyjęty przy 16 głosach „za”, 2 „wstrzymujących się.

– projektem z wprowadzonymi zmianami zgłoszonymi przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości i propozycjami Zarządu i Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi I Inwestycyjnej – w tym miejscu w protokole umieszczono projekt z wprowadzonymi zmianami.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Członków Zarządu oraz po dyskusji postanowili zaproponować do regulaminu następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

Z oferty działalności kulturalno – oświatowej mogą korzystać w następującej kolejności:
a) członkowie SM „Czuby” oraz rodziny członków zamieszkujących wraz z nimi,
b) osoby nie będące członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” a mieszkające w zasobach SM „Czuby”,
c) inne osoby.

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

Zakres i formy działalności kulturalno – oświatowej wynikają z potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz możliwości finansowych poszczególnych Domów Kultury
3. W § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) integracja i aktywizacja mieszkańców.
4. § 6 otrzymuje brzmienie:

Zadania i formy działalności kulturalno – oświatowej są realizowane na podstawie rocznych planów merytoryczno – finansowych sporządzonych przez kierowników Domów Kultury i Kierownika Administracji w osiedlach nie posiadających Domu Kultury i uchwalonych przez organy spółdzielni zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie.

5. § 11 otrzymuje brzmienie:

Ze środków funduszu kulturalno – oświatowego nie można finansować podmiotów działających poza strukturami spółdzielni.
5. W § 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) Odpłatność mieszkańców za udział w zajęciach.

6. W § 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) Dochody z wynajmu sal i urządzeń.

7. W 1 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie

4. Kierownicy Domów Kultury w porozumieniu z Radą Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i Zarządem Spółdzielni ustalają zasady i stawki opłat za poszczególne rodzaje świadczeń działalności kulturalno – oświatowej oraz za korzystanie z sal i urządzeń.

5. § 14 otrzymuje brzmienie

Kierownik Domu Kultury może zwolnić uczestnika znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej w całości lub w części z odpłatności za udział w poszczególnych formach działalności kulturalno – oświatowej.

9. W § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) działalności programowej,
a) koszty osobowe osób zatrudnionych w Domach Kultury,
b) koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w Domach Kultury oraz zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych,
c) koszty usług obcych,
d) zakup sprzętu, materiałów i usług do prowadzenia zajęć programowych,
e) koszty organizowania akcji letnich i zimowych, wycieczek, imprez sportowych i artystycznych,
f) koszty zakupu nagród za udział w konkursach i zawodach organizowanych przez Spółdzielnię,
g) koszty popularyzacji i prezentacji dorobku działalności (druk plakatów i katalogów, udział zespołów w konkursach, turniejach i wystawach).

członkowie komisji jednomyślnie postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej w poniżej umieszczonym projekcie.

Załącznik
do Uchwały Nr ……………..
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia ————— r.

Regulamin
działalności kulturalno – oświatowej
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 4 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz art. 4 ust. 5. Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. nr 4 poz. 27 ze zmianami) określa się zasady prowadzenia działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni.

§ 1

Działalność kulturalno – oświatowa prowadzona jest przez:

 1. Domy Kultury,
 2. Organy Spółdzielni.

§ 2

Z oferty działalności kulturalno – oświatowej mogą korzystać w następującej kolejności:
a) członkowie SM „Czuby” oraz rodziny członków zamieszkujących wraz z nimi,
b) osoby nie będące członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” a mieszkające w zasobach SM „Czuby”,
c) inne osoby.

§ 3

Zakres i formy działalności kulturalno – oświatowej wynikają z potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz możliwości finansowych poszczególnych Domów Kultury.

§ 4

Celem działalności kulturalno – oświatowej jest:

 1. aktywizacja członków i ich rodzin poprzez:
  a) pobudzanie zainteresowań artystycznych, kulturalnych, technicznych i sportowych,
  b) rozwijanie różnorodnych form działalności kulturalnej,
  c) organizacja czasu wolnego,
  d) udział dzieci i młodzieży w zajęciach letnich, zimowych,
  e) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  f) edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki.
 2. integracja i aktywizacja mieszkańców.

§ 5

Domy Kultury Spółdzielni realizują działalność kulturalno – oświatową poprzez:

 1. edukację kulturalną dzieci, młodzieży, dorosłych,
 2. upowszechnianie wybranych dziedzin sztuki,
 3. prowadzenie działalności oświatowej,
 4. prowadzenie działalności rekreacyjno – rozrywkowej,
 5. prowadzenie działalności informacyjno – reklamowej,
 6. inspirowanie różnych form działań wynikających z potrzeb środowiska,
 7. popularyzację i promocję twórczości amatorskiej,
 8. współpracę z placówkami kulturalnymi, organizacjami, szkołami, organami społecznymi,
 9. organizowanie i uczestnictwo w imprezach artystycznych i kulturalnych,
 10. organizowanie wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki.

§ 6

Zadania i formy działalności kulturalno – oświatowej są realizowane na podstawie rocznych planów merytoryczno – finansowych sporządzonych przez kierowników Domów Kultury i Kierownika Administracji w osiedlach nie posiadających Domu Kultury i uchwalonych przez organy spółdzielni zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie.

§ 7

Zmiana planu finansowania i działalności Domu Kultury w trakcie roku, wymaga podjęcia uchwały w sprawie korekty planu przez organy spółdzielni zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie.

ZASADY FINANSOWANIA i WYDATKOWANIA FUNDUSZU KULTURALNO – OŚWIATOWEGO

§ 8

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie może tworzyć fundusz kulturalno – oświatowy z odpisów wnoszonych przez członków w opłatach eksploatacyjnych i z innych źródeł określonych w niniejszym regulaminie § 12 oraz Regulaminie gospodarki finansowej spółdzielni.

§ 9

Ewidencja finansowa funduszu prowadzona jest na odrębnym koncie, na którym prowadzone są zapisy analityczne po stronie przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującym planem kont.

§ 10

Wpływy i wydatkowanie środków finansowych ustala się na podstawie planów uchwalonych przez organy spółdzielni zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie.

§ 11

Ze środków funduszu kulturalno – oświatowego nie można finansować podmiotów działających poza strukturami spółdzielni.

PODSTAWOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA i WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW

§ 12

Źródłem finansowania działalności kulturalno – oświatowej są:

 1. Wpłaty członków Spółdzielni w ramach opłaty eksploatacyjnej w wysokości uchwalonej przez organy spółdzielni zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie.
 2. Fundusze celowe na działalność kulturalną przekazywane przez organy administracji samorządowej w formie dofinansowania.
 3. Wpłaty podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji z tytułu współudziału w organizowanych przez spółdzielnię imprezach.
 4. Odpłatność mieszkańców za udział w zajęciach.
 5. Dochody z wynajmu sal i urządzeń.
 6. Wsparcie finansowe organizacji i stowarzyszeń.
 7. Inne wpływy.

§ 13

 1. Szczegółowa ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z zakładowym planem kont, zatwierdzonym przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Wpływy z odpłatnych form działalności, są dokumentowane drukami ścisłego zarachowania.
 3. Kierownicy Domów Kultury w porozumieniu z Radą Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i Zarządem Spółdzielni ustalają zasady i stawki opłat za poszczególne rodzaje świadczeń działalności kulturalno – oświatowej oraz za korzystanie z sal i urządzeń.

§ 14

Kierownik Domu Kultury może zwolnić uczestnika znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej w całości lub w części z odpłatności za udział w poszczególnych formach działalności kulturalno – oświatowej.

§ 15

Ze środków zgromadzonych na działalność kulturalno – oświatową pokrywane są koszty:

 1. działalności programowej,
  a) koszty osobowe osób zatrudnionych w Domach Kultury,
  b) koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w Domach Kultury oraz zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych,
  c) koszty usług obcych,
  d) zakup sprzętu , materiałów i usług do prowadzenia zajęć programowych,
  e) koszty organizowania akcji letnich i zimowych, wycieczek, imprez sportowych i artystycznych,
  f) koszty zakupu nagród za udział w konkursach i zawodach organizowanych przez Spółdzielnię,
  g) koszty popularyzacji i prezentacji dorobku działalności (druk plakatów i katalogów, udział zespołów w konkursach, turniejach i wystawach).
 2. wkładów finansowych do projektów realizowanych przez stowarzyszenia, których spółdzielnia jest członkiem.

§ 16

Różnica między przychodami a kosztami na działalności kulturalno – oświatowej odpowiednio zwiększa koszty lub przychody działalności w roku następnym.

§ 17

Nadzór i kontrolę nad działalnością kulturalno – oświatową prowadzoną przez Domy Kultury sprawują organy spółdzielni zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie.

§ 18

Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę nadzorcza Spółdzielni w dniu 9.10.2012 r. Uchwałą Nr ……..

Przewodnicz

ący Rady Nadzorczej po dyskusji poddał pod głosowanie poniższe wnioski:

I. Zgłoszony przez Janinę Samborska – W § 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„pkt 8 współpracę z placówkami kulturalnymi i oświatowymi, organizacjami, organami społecznymi,”

Za wprowadzeniem powyższej zmiany głosowało 18 członków Rady, 2 członków wstrzymało się od głosowania.

II. Zgłoszony przez Waldemara Żaka – § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Zadania i formy działalności kulturalno – oświatowej są realizowane na podstawie rocznych planów merytoryczno – finansowych sporządzonych przez kierowników Domów Kultury i na wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla przez Kierownika Administracji w osiedlach nie posiadających Domu Kultury i uchwalonych przez organy spółdzielni zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie.
Za wprowadzeniem powyższej zmiany głosowało 2 członków Rady, przeciw wprowadzeniu 15 członków, 3 członków wstrzymało się od głosowania.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 92/1/2012 z dnia 9.10.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej w załączniku ze zmianą przegłosowaną w § 5 pkt 8.

E)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 8.10.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Projekt

UCHWAŁA Nr… /… /2012

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2012 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 22/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24 września 2012 r.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 36 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr 22/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany opłaty za dzierżawę terenu w osiedlu Widok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

PROJEKT


Uzasadnienie

do Uchwały Nr ………….. z dnia ……………… 2012 r.
Rady Nadzorczej w sprawie uchylenia uchwały nr 22/2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24 września 2012 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Nr 121/2/2011 z dn. 25.10.2011r. opłata za dzierżawę terenu winna pokrywać: koszty zarządzania, koszty administrowania, podatek od nieruchomości, odpis na działalność kulturalno – oświatową i na fundusz remontowy.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok w Uchwale Nr 22/2012 z dnia 24.09.2012 uchwaliła znaczny wzrost stawki za dzierżawę terenu.
Wynosi on od 140% do 320%.bez przedstawienia kalkulacji kosztów oraz podstawy tak drastycznego wzrostu.
Dotychczas obowiązująca stawka wynosi 5 zł/m2. Stawki za dzierżawę w pozostałych osiedla SM Czuby kształtują się w wysokości od 6 do 10 zł/m2.

W obecnie trudnej sytuacji finansowej osób prowadzących działalność gospodarczą wprowadzenie stawek uchwalonych przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może spowodować rezygnację z lokalizacji dzierżawy i poczucie niesprawiedliwości społecznej.

– w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę nr 22/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24 września 2012 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu i członków Rady reprezentujących w niej osiedla Widok, oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by nie podejmowała uchwały w brzmieniu przedłożonym do zaopiniowania przez komisję. lecz wystąpiła do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok o przedstawienie uzasadnienia zaproponowanej w uchwale nr 22/2012 z dnia 24.09.2012 r. zmiany stawek miesięcznych opłat za dzierżawę terenu . Do czasu przekazania przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok uzasadnienia do uchwały , Zarząd Spółdzielni wstrzyma realizacje uchwały .

Rada Nadzorcza wniosek Komisji Rewizyjnej dot. wystąpienia do Rady przedstawicieli Nieruchomości osiedla Widok przyjęła do realizacji jednomyślnie – 20 za. Ponadto postanowiła ,że w przypadku gdy Rada Przedstawicieli
Nieruchomości Osiedla Widok nie przedstawi w terminie do 9 11.2012 r. uzasadnienia do uchwały rozważy możliwość jej uchylenia.

Ad. 7
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 18.09.2012 r. został przyjęty jednomyślnie – 20 za.

Ad. 8
W porządku obrad kolejnego posiedzenia zostaną umieszczone między innymi pkt.
– analiza działalności gospodarczo – finansowej za III kwartał 2012 r.
– rozpatrzenie wniosku Rady przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta z dnia 29.07.2012 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla działki gruntu nr 41/4 położonej przy ulicy Stokrotki zawierającej tymczasowe boisko
sportowe.
– rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej .

Ad. 9
Waldemar Żak zgłosił wniosek by odstąpić od przyznawania premii dla członków Zarządu na podstawie § 5 Zasad Wynagradzania Członków Zarządu. Włączyć premię kwartalną do płac zasadniczych.

Zastępca prezesa ds. eksploatacji zapoznała członków Rady Nadzorczej z poniższymi pismami:

– pismem mieszkańców osiedla Skarpa z dnia 20.09.2012 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo mieszkańców w sprawie targowiska w osiedlu Skarpa

– odpowiedzią Zarządu w brzmieniu:

Lublin, dn. 2012-10-03

Mieszkańcy prowadzący działalność handlową
na terenie os. Skarpa w Lublinie
wg wykazu

PE/ 6166/226/12

Dotyczy: Targowiska na terenie osiedla SKARPA w Lublinie

W nawiązaniu do obszernej korespondencji w sprawie targowiska na terenie osiedla Skarpa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY” w Lublinie uprzejmie wyjaśnia, że przeanalizowała zgodność wykorzystania terenów Spółdzielni z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pod kątem przeznaczenia pod działalność handlową. Niestety Spółdzielnia nie posiada terenów, które spełniałyby wymagania techniczne i sanitarne określone przepisami niezbędnymi do prowadzenia takiej działalności, w tym m.in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r w sprawie wymagań higieniczno sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2012 r w sprawie wymagań higienicznych i sanitarnych obowiązujących w handlu obwoźnym środkami spożywczymi.

Podkreślić należy fakt, że osoba, która wskazała zainteresowanym miejsce do handlu na terenie działki nr 24/13 – bez uzgodnienia ze Spółdzielnią – wprowadziła zainteresowanych w błąd. Ustawienie stołów na chodniku sprowokowało liczne skargi mieszkańców na zmniejszenie szerokości przejścia i ograniczenie dostępu do miejsc postojowych w zatoce parkingowej.

Przedmiotowy teren jest własnością Spółdzielni. Został zagospodarowany zgodnie z planem realizacyjnym osiedla i pozwoleniem na budowę. Na działce znajdują się pawilony usługowo-handlowe i parking zarówno dla potrzeb usług jak i mieszkańców sąsiednich nieruchomości, całkowicie pozbawionych miejsc do parkowania. Aktualnie obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego sankcjonuje faktyczne przeznaczenie i wykorzystanie w/w działki. Obecnie Spółdzielnia nie ma żadnych możliwości urządzenia targowiska na przedmiotowym terenie.

Jednocześnie Spółdzielnia w pełni popiera inicjatywę osób handlujących i Radnego Pana Zbigniewa Ławniczaka zorganizowania targowiska na terenie osiedla Skarpa. Zobowiązanie przedwyborcze Pana Radnego – budowa targowiska na terenie osiedla – spotkało się z bardzo dużym poparciem mieszkańców. Jest szereg terenów miejskich, zaniedbanych i nie w pełni wykorzystanych, które nawet czasowo można by było przystosować dla potrzeb targowiska, w tym m.in. w rejonie pawilonu handlowego Lidl, teren w rejonie szkoły przy ul. Radości – wzdłuż Alei Marzeń lub w rejonie przedszkola przy ul. Radości.

Możliwe jest również wykorzystanie terenów nieruchomości Spółdzielni, np. nieruchomość Radości 14 – w rejonie przedszkola lub inne – o ile współwłaściciele i Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wyrażą na to zgodę.

Według naszej wiedzy możliwe jest również wykorzystanie dla potrzeb handlu miejsc wzdłuż szerokich miejskich ciągów pieszych. W takim przypadku bardzo pomocne mogłyby okazać się działania podjęte przez naszego Radnego Pan Zbigniewa Ławniczaka w negocjacjach stawki opłat.

Dodatkowo należy podkreślić fakt funkcjonowania targowiska miejskiego w bliskim sąsiedztwie osiedla Skarpa, tj przy ul. Jutrzenki przy kładce pieszej łączącej osiedla Skarpa i Ruta. Jest to teren, na którym zainteresowane osoby mogą sprzedawać swoje produkty na stołach przenośnych lub w kioskach handlowych. Miejsce targowiska jest dość atrakcyjne, położone przy ruchliwym ciągu pieszym, w sąsiedztwie przychodni zdrowia i apteki, w pobliżu przystanków MPK, z dojazdem od ul. Jutrzenki.

Biorąc powyższe argumenty pod uwagę, Zarząd Spółdzielni w pełni popiera inicjatywę zorganizowania dogodnego miejsca handlu przenośnego na terenie os. Skarpa. Jednocześnie, Spółdzielnia ma nadzieję, że współpraca z ratuszem i poparcie społeczne, zaangażowanie Radnego Pana Zbigniewa Ławniczaka, a także dobra wola Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla pozwolą na rozwiązanie trwającego od wielu lat problemu targowiska na terenie „Skarpy”. Wypracowany kompromis z pewnością znajdzie akceptację środowiska i przyczyni się do poprawy komfortu zamieszkiwania i zaspokojenia potrzeb naszych mieszkańców.

Rada Nadzorcza nie zgłosiła uwag do przedstawionej informacji.

Na tym protokół zakończono

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 10:06, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2012