Protokół Nr 08/2012
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 18.09.2012 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Janczarek Roman, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech, Teresa Husarek,
Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Rupczewska Barbara , Celiński Andrzej,
Żak Waldemar, Bara Krzysztof, Augustowski Wiesław, Szyszkowska Dorota.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa d/ eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia planu inwestycyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na 2013
  b) zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2013 r.
  c) zmian w Regulamin porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
  d) zmian w Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie,
  e) zatwierdzenia Regulamin monitoringu budynku, nieruchomości wraz z otoczeniem obowiązujący w zasobach SM „Czuby” w Lublinie
  f) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce nr 24/7 przy ulicy Filaretów i Sympatycznej na rzecz właściciela budynku po byłej wymiennikowni przy ulicy Sympatycznej.
  g) wyrażenia zgody na wybudowanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ulicy Sympatycznej 5A,
  h) wyłączenie z opłat „odpisu na budowę miejsc postojowych” i przywrócenie składnika „Odpis na wymianę dźwigów” w nieruchomości 17 ES osiedla Skarpa”.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 11.09.2012 r.
 4. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 6. Sprawy wniesione.

Do zaproponowanego przez przewodniczącego porządku obrad nie zgłoszono uwag i został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 21 za.

Ad. 2
A)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 17.09.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Informacja o planach inwestycyjnych SM „CZUBY”

 1. W związku z brakiem zainteresowania przedsiębiorców zagospodarowaniem terenu działki Nr 52/14 pod pawilony przy ul. Watykańskiej 8-10, Zarząd SM „Czyby” zdecydował o ujęciu w planach inwestycyjnych realizację i dokończenie rozpoczętej przed laty inwestycji. Przy poparciu Rady Nadzorczej Zarząd podejmie działania w celu zagospodarowania i uporządkowania terenu w sposób korzystny dla mieszkańców sąsiednich budynków i Spółdzielni. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie można zlokalizować garaże w części podziemnej i nieuciążliwe usługi w części parterowej. Inwestycja będzie finansowana przy udziale przyszłych właścicieli garaży i lokali usługowych.

  Wg wstępnych rozmów Urząd Miasta Lublin popiera taką propozycję zagospodarowania tej części osiedla. Obecnie Wydział Planowania opracowuje zmiany do MPZP w części obejmującej obszar oddziaływania planowanej inwestycji.

 2. Przy ul. Agatowej w osiedlu Poręba Spółdzielnia posiada działkę Nr 19/6 o pow. 1463 m2, sąsiadującą bezpośrednio z działką Nr 70/14, będącą własnością osób prywatnych. Działki położone są w obszarze przewidzianym w MPZP pod usługi. Do chwili obecnej działki nie zostały zagospodarowane.

  Obecnie pojawiła się propozycja uporządkowania i zagospodarowania terenu poprzez wspólną inwestycję – budowę pawilonu usługowo – handlowego (z lokalami przeznaczonymi głownie do sprzedaży), zlokalizowanego na granicy działek.

  Z uwagi na ponoszone koszty utrzymania terenu i konieczność uporządkowania działki, jak również jej niekorzystny kształt (działka długa i wąska) – obecna propozycja zdaniem Zarządu jest dla Spółdzielni korzystna.

  Spółdzielnia przystąpi do etapu przygotowania inwestycji o ile Rada Nadzorcza poprze propozycję Zarządu.

-projektem uchwały

UCHWAŁA Nr ….. /……./2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia …….. .2012 r

w sprawie: zatwierdzenia planu inwestycyjnego SM „CZUBY” na rok 2013

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan inwestycyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie na rok 2013, zawarty w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w §89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Załącznik
do Uchwały Nr ………….
Rady Nadzorczej SM „CZUBY”
z dnia ………….

PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK

L.p.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

w zadaniu inwestycyjnym
ogółem lokale

Efekty rzeczowe
w 2013 r

Wart. robót do wykonania
w 2013 r.

Termin

mieszkania

inne

szt.

m2 Pu

szt.

m2 Pu

szt.

m2 Pu

rozpoczęcia

zakończenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

ŁĘGI
ul.Wiklinowa 2

54

2.543,73

1 000 000

08.2013

10.2015

– budynek mieszkalny

54

2.543,73

1 000 000

08.2013

10.2015

2.

SKARPA
Filaretów 52

133

2 520,00

4 000 000

03.2013

05.2014

– zesp. garaży z usługami

133

2 520,00

4000 000

03.2013

05.2014

3.

RUTA
ul.Watykańska 8-10

15

1 580,00

500 000

09.2013

10.2014

– zespół usługowo-garażowy

15

1 580,00

500 000

09.2013

10.2014

OGÓŁEM

5 500 000

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 2 głosach przeciwnych podjęła uchwałę nr 56/26/2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego SM „CZUBY” na rok 2013 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 17.09.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały

w sprawie: zmiany w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 22 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, wprowadza się następującą zmianę:

 1. W §8 ust.3 otrzymuje brzmienie:
  „Utrzymanie porządku i czystości w otoczeniu budynków oraz korytarzach piwnicznych, kondygnacjach technicznych, strychach według bieżących potrzeb. Sprzątanie przedsionków (wiatrołapów), podestów parteru (od drzwi wejściowych do budynku do pierwszych schodów klatki schodowej), kabin wind – dwukrotnie w ciągu miesiąca.”
 2. W §8 ust.4 otrzymuje brzmienie:
  „ Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków oraz zapewnienie sprawnego działania urządzeń instalacji technicznych.”

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

Załącznik
do Uchwały Nr ………/2012
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia ……….2012 r.

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej
„CZUBY” w Lublinie

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Budynek mieszkalny jest wraz z otoczeniem własnością Spółdzielni, członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali. Chronienie go przed zniszczeniem, utrzymanie w należytym stanie użytkowym, sanitarnym i estetycznym należy do obowiązków wszystkich mieszkańców.
 2. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców domu (osiedla) jest wszelka wzajemna pomoc i nie zakłócanie sobie spokoju oraz przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad porządku publicznego.

§ 2

Mieszkańcy powinni współdziałać z Administracją Osiedla i Radą Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla we wszystkich sprawach związanych z należytym utrzymaniem lokali, budynków i urządzeń zarówno domowych jak i zewnętrznych oraz w zakresie przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu. Mieszkańcy obowiązani są do oszczędnego używania wody, światła na klatkach schodowych i w piwnicach oraz informowania Administracji Osiedla o wszystkich zaobserwowanych przejawach marnotrawstwa i dewastacji mienia spółdzielczego.

§ 3

W sprawach spornych wynikłych z korzystania z powierzchni wspólnego użytku i terenów osiedla, zainteresowani winni się zwracać do Administracji Osiedla lub do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 4

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich mieszkańców i użytkowników lokali bez względu na tytuł prawny do lokalu oraz określają prawa i obowiązki zarówno użytkowników jak i Administracji Osiedla.
 2. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu są odpowiedzialne w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie osoby przebywające w jego lokalu, np. członków rodziny, domowników, podnajemców, gości itp.

II. PRZEPISY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA LOKALI

§ 5

 1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mają obowiązek:
  a) poinformować na piśmie w ciągu 7 dni administrację osiedla o nowych użytkownikach mieszkania (lokalu) w przypadku jego wynajęcia w całości,
  b) złożyć stosowne oświadczenie w terminie siedmiu dni o zmianie ilości osób zamieszkałych w mieszkaniu (lokalu),
  c) poinformować w terminie 7 dni Administrację Osiedla o zmianie sposobu użytkowania części lub całości lokalu, jeżeli ta zmiana ma wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni,
  d) Administracja Osiedla ma prawo kontroli ilości zamieszkałych osób w mieszkaniu (lokalu),
  e) zwalniany lokal członek (użytkownik) zdaje w formie protokółu zdawczo-odbiorczego spisanego między nim a Administracją Osiedla.
 2. O terminie opróżnienia mieszkania (lokalu) osoby w/w winny powiadomić Administrację Osiedla co najmniej z wyprzedzeniem dwóch tygodni, celem umożliwienia przeprowadzenia kontroli stanu opróżnionego pomieszczenia i przygotowania protokółu zdawczo-odbiorczego.
 3. Kosztami remontu lub odnowienia pomieszczenia, mieszkania (lokalu) obciąża się zdającego to pomieszczenie. W przypadku wykonania prac przez Spółdzielnię, Spółdzielnia może koszty tego remontu potrącić z wkładu lub udziału członkowskiego o ile zainteresowany występuje ze Spółdzielni oraz kaucji w przypadku lokalu użytkowego. Przy braku takiej możliwości Spółdzielnia skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.
 4. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu opuszczająca mieszkanie (lokal) bez wiedzy Administracji Osiedla bierze na siebie całą odpowiedzialność za później wynikłe zniszczenie.
 5. Lokale mogą być użytkowane jedynie na cele zgodne z ich przeznaczeniem (lokale mieszkalne na mieszkania, lokale użytkowe na prowadzenie odpowiedniej działalności gospodarczej).
 6. W lokalu mieszkalnym może być wykonywana tylko taka działalność gospodarcza, zawód, która nie zakłóca spokoju i porządku publicznego.
 7. W sąsiedztwie lokali mieszkalnych nie można prowadzić agencji towarzyskich.

III. PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU, URZĄDZEŃ I INSTALACJI

§ 6

Administracja Osiedla obowiązana jest zapewnić sprawne usuwanie usterek budynku lub innych urządzeń z nim związanych.

§ 7

Koszt wykonania napraw powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lokalu i jego urządzeń obciąża osoby dysponujące prawem do lokalu.

§ 8

Na Administracji Osiedla ciążą następujące obowiązki:

 1. Protokólarnego przekazania mieszkań osobom dysponującym prawem do lokalu.
 2. Wyegzekwowanie od wykonawcy usunięcia wad wynikłych ze złego stanu wykonawstwa budowlanego.
 3. Utrzymanie porządku i czystości w otoczeniu budynków oraz korytarzach piwnicznych, kondygnacjach technicznych, strychach według bieżących potrzeb. Sprzątanie przedsionków (wiatrołapów), podestów parteru (od drzwi wejściowych do budynku do pierwszych schodów klatki schodowej), kabin wind – dwukrotnie w ciągu miesiąca.
 4. Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków oraz zapewnienie sprawnego działania urządzeń instalacji technicznych.
 5. Zapewnienie wyposażenia domów w odpowiednie zbiorniki do składowania odpadów i nieczystości oraz zabezpieczenie ich opróżnienia oraz utrzymania w należytym stanie pomieszczeń na pojemniki z zachowaniem wymogów sanitarno-porządkowych.
 6. Zasięganie opinii mieszkańców przed dokonaniem zmian w pomieszczeniach wspólnego ogólnego użytku, w urządzeniach oraz otoczeniu budynku.
 7. Protokólarnego odbioru mieszkania (lokalu) w przypadku opuszczenia go przez dotychczasowego użytkownika.
 8. Konserwacja i naprawa dźwigów osobowych.
 9. Konserwacja i naprawa urządzeń i sieci hydroforowych.
 10. Konserwacja i naprawa instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami bez termostatycznych zaworów grzejnikowych.
 11. Konserwacja i naprawa instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej do trójnika na pionie mieszkaniowym.
 12. Konserwacja i naprawa instalacji kanalizacyjnej od pierwszej studzienki przed budynkiem poprzez poziomy w piwnicy do trójników na pionach mieszkaniowych.
 13. Konserwacja i naprawa instalacji gazowej od kurka (zaworu) głównego w budynku do zaworów (kurków) odcinających urządzenia gazowe.
 14. Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej od złącza kablowego do zabezpieczeń zalicznikowych dla poszczególnych mieszkań.
 15. Konserwacja i naprawa grawitacyjnej instalacji wentylacyjnej.
 16. Konserwacja, naprawa i remont elementów konstrukcji budynku, pokrycia dachu, elewacji, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń wspólnego użytku itp.
 17. Wymiana stolarki względnie naprawa w pomieszczeniach wspólnego użytku.
 18. Malowanie klatek schodowych, wózkowni, pralni, suszarni i korytarzy piwnic.
 19. Naprawa nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników oraz tzw.” małej architektury”: murków, schodów, barierek itp.
 20. Konserwacja zieleni osiedlowej.
 21. Konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych i sportowych na terenie osiedla.

§ 9

 1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są utrzymać zajmowany lokal i inne przydzielone im pomieszczenia (garaże, pomieszczenia na wózki, piwnice itp.) we właściwym stanie sanitarnym i technicznym poprzez wykonywanie napraw i odnawianie, w tym:
  1) naprawa lub wymiana urządzeń instalacji sanitarnych, wodociągowych i gazowych w mieszkaniu (wanny, zlewozmywaki, umywalki, miski ustępowe, płuczki, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, kuchnie gazowe, automaty spłukujące, termostatyczne zawory grzejnikowe, kurki gazowe odcinające kuchenkę gazową, podzielniki kosztów centralnego ogrzewania itp.),
  2) wymiana lub naprawa przewodów (podejść) instalacji kanalizacyjnych na odcinku od pionu do urządzeń sanitarnych wraz z połączeniem kielichowym trójnika pionu,
  3) wymiana lub naprawa przewodów i uzbrojenia instalacji wodociągowych (lokalówek) wody zimnej i ciepłej na odcinku od trójnika pionu do punktów czerpalnych w mieszkaniu,
  4) udrożnianie przewodów i syfonów od urządzeń sanitarnych (wanien, zlewozmywaków, umywalek, misek ustępowych itp.) do trójnika zainstalowanego na pionie w mieszkaniu,
  5) naprawa i wymiana przewodów, osprzętu, tablic i zabezpieczeń instalacji elektrycznych w mieszkaniach do zabezpieczeń zalicznikowych. Powyższe dotyczy również instalacji elektrycznej w komórkach piwnicznych na odcinku od puszki rozgałęźnej do oprawy oświetleniowej,
  6) naprawa względnie wymiana gniazd i sznurów abonenckich zbiorczych instalacji RTV,
  7) naprawa lub wymiana szaf wnękowych, szafek zlewozmywakowych, osłon lub ścianek zakrywających piony instalacyjne,
  8) naprawa i wymiana podłóg w mieszkaniu (podłoże i posadzka) po okresie rękojmi,
  9) naprawa, dopasowanie i uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa i wymiana okuć, zamków itp. oraz szklenie i okitowanie szyb w mieszkaniu lub w piwnicy,
  10) naprawa balkonów, tj. posadzki, tynków, malowanie sufitu, elementów metalowych, osłon drewnianych i skrzyń kwiatowych z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki elewacji,
  11) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej po okresie rękojmi wg zasad ustalonych przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  12) malowanie ścian i sufitów w mieszkaniu wraz z naprawami tynku, tapetowanie ścian z częstotliwością wynikającą z własności techniczno-estetycznych tapet. Malowanie okien i drzwi, mebli wbudowanych, ścian i podłóg przeznaczonych do malowania oraz grzejników, zlewozmywaków, wanien, rur i innych urządzeń przeznaczonych do malowania,
  13) cyklinowanie lub szlifowanie posadzek z parkietu mozaikowego, deszczułek itp. w mieszkaniu,
  14) zamontowanie nawietrzaków okiennych, w przypadku zakłócenia działania wentylacji grawitacyjnej w wyniku braku infiltracji powietrza w lokalu.
 2. Poza wymienionymi naprawami osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są do likwidacji na swój koszt skutków zniszczeń powstałych z ich winy lub winy osób, którym udostępniły lokal oraz w związku z niewykonaniem ciążących na nich obowiązków.
 3. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków osób posiadających tytuł prawny do lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko na zlecenie tych osób, za odpłatnością poza opłatami eksploatacyjnym za użytkowanie lokalu. Odnosi się to również do najemców.
 4. W razie nie wywiązania się w/w osób (użytkowników) z obowiązków wynikających z § 9 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu, Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu ma prawo przeprowadzić te naprawy na ich koszt. Koszt naprawy obciąża konto opłat eksploatacyjnych mieszkania (lokalu).
 5. Piwnice służą do przechowywania wyłącznie zapasów na użytek własny.
 6. W pomieszczeniach ogólnego użytku przechowywanie starych mebli i przedmiotów tworzących bałagan i zagrożenie oraz urządzanie warsztatów i klubów jest niedozwolone.
 7. Pomieszczenia wózkowni służą wyłącznie do przechowywania wózków dziecinnych, sanek, rowerów, nart itp.
 8. Wszelkie spory wynikłe z korzystania pomieszczeń wspólnych rozstrzyga Administracja Osiedla.
 9. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są udostępnić lokal w celu dokonania przeglądów okresowych stanu technicznego budynku i instalacji oraz odczytów zużycia energii cieplnej i wody. Spółdzielnia nie ma obowiązku indywidualnego powiadamiania o zamiarze dokonania w/w czynności.
 10. W przypadku odmowy przez użytkownika udostępnienia lokalu w celu dokonania przez Spółdzielnię napraw wewnątrz lokali, o których mowa w § 9 ust. 1, wszelkie szkody wynikłe na tym tle obciążają użytkownika, który odmówił wykonania napraw i nie udostępnił lokalu w celu dokonania tych napraw przez Spółdzielnię.

§ 10

 1. Przeróbki w mieszkaniu, obejmujące przebudowę, zmianę kolorystyki, balkonów i loggi, zakładanie krat w oknach, mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Administracji Osiedla na koszt osób posiadających tytuł prawny do lokalu. Pozostałe przeróbki typu wymiana stolarki okiennej, stawianie i rozbieranie ścianek działowych, instalowanie dodatkowych kranów i innych urządzeń sanitarnych, krycie przewodów wodno-kanalizacyjnych, wymagają zgłoszenia do Administracji Osiedla. Koszty przeróbek nie są ewidencjonowane przez Spółdzielnię.
 2. Zabrania się przerabiania instalacji wentylacyjnej, montowania wszelkich mechanicznych urządzeń wentylacyjnych w istniejących kanałach wentylacyjnych.
 3. Za straty wynikłe z tytułu niewłaściwie dokonanych przeróbek, winę w stosunku do Spółdzielni i osób trzecich ponosi lokator dokonujący tych przeróbek.
 4. Remonty i modernizacje w mieszkaniu związane z hałaśliwymi robotami uciążliwymi dla współmieszkańców mogą być wykonywane tylko w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 20.00.
 5. Montaż klimatyzatora wymaga zgody Administracji Osiedla, wydanej po spełnieniu przez zainteresowanego poniższych warunków:
  1) Zgoda współwłaściciela lokalu bezpośrednio sąsiadującego z miejscem montażu klimatyzatora (z uwagi na występujący szum wentylatora).
  2) Przedstawienie propozycji lokalizacyjnej z dokładnym określeniem miejsca i sposobu jego montażu wraz z trasą i sposobem ułożenia przewodów połączeniowych.
  3) Klimatyzator musi spełniać warunki podane w Polskiej Normie PN-B-02151-02:1987, w której poziom hałasu przenikającego do mieszkań, a pochodzącego od urządzeń klimatyzatora nie może przekraczać 40dB w ciągu dnia, oraz 30dB w ciągu nocy.
  4) Dopuszcza się montaż klimatyzatorów tylko na loggiach lub balkonach.
  5) Montaż klimatyzatora musi zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową i odpowiednimi atestami, profesjonalnie przez firmę specjalistyczną zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadą montażu tego typu urządzeń. Zabrania się odprowadzania skroplin bezpośrednio na posadzkę balkonu, loggii lub na elewację!
  6) Odprowadzenie wody – skroplin do pojemników na skropliny systematycznie opróżnianych.
  7) Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów na elewacji budynku; Instalacji rozprowadzającej nie wolno chować w ściany zewnętrzne budynku. Przejścia przez ściany powinny posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną.
  8) Zasilanie elektryczne podłączyć do instalacji lokalu.
  9) Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się rozwiązań prowizorycznych , tymczasowych).
  10) Montaż klimatyzatora należy zgłosić do odbioru technicznego do odpowiedniej Administracji Osiedla w terminie 14 dni od momentu zamontowania.
  11) Firma specjalistyczna dokonująca montażu powinna:
  – przedstawić odpowiednie świadectwa wyrobu na rurociągi,
  – poddać rurociągi łączące jednostki próbie szczelności po czym dokonać rozruchu klimatyzatora,
  – sporządzając z obu tych czynności protokół,
  – po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia poddać badaniom stanu izolacji, a urządzenia pomierzyć pod katem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
  12) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy:
  – osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu nie zgłosi klimatyzatora do odbioru technicznego montażu klimatyzatora do przynależnej mu administracji,
  – zamontowany klimatyzator lub sposób jego montażu nie będzie spełniał warunków technicznych,
  – zamontowany klimatyzator stał się powodem naruszenia zasad współżycia społecznego mieszkańców.
  13) Wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z awarii, pracy oraz sposobu montażu klimatyzatora obciążają bezpośrednio osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu (np. zniszczenie struktury elewacji lub zabrudzenie elewacji i w związku z tym konieczna renowacja lub malowanie).
  14) Dysponent lokalu zobowiązany jest na wezwanie Spółdzielni do dokonania demontażu zewnętrznej części klimatyzacji w przypadkach uzasadnionych względami prawnymi lub eksploatacyjnymi. W przypadku nie dostosowania się do powyższych zobowiązań Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego demontażu zewnętrznej części klimatyzacji na koszt osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu.
  15) Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne występowanie w lokalu wilgoci, zagrzybienia lub alergii lokatorów.

§ 11

Nie wolno naprawiać we własnym zakresie bezpieczników znajdujących się poza obrębem mieszkania (na klatkach schodowych, w piwnicach itp.)

§ 12

W piwnicach nie wolno instalować żadnych dodatkowych gniazd i punktów świetlnych bez zgody Administracji. Wykonany za zgodą Administracji punkt świetlny musi być również przez nią odebrany. Instalacje domofonowe mogą być wykonywane samodzielnie przez lokatorów pod warunkiem uzgodnienia projektu z Administracją i dokonania jej odbioru przez upoważnionego pracownika Spółdzielni.

§ 13

 1. Zabronione jest instalowanie na dachach domów anten telewizyjnych, radiowych oraz innych urządzeń bez zgody Administracji Osiedla. Za straty powstałe przy montażu tych urządzeń (uszkodzenia dachu, rynien itp.) odpowiedzialne są osoby, które straty spowodowały.
 2. Samowolne wchodzenie na dachy budynków bez zgody Administracji Osiedla jest surowo zabronione.

§ 14

Na okres zimy osoby posiadające tytuł prawny do lokalu (użytkownicy) obowiązani są do:

 1. Zabezpieczenia mieszkań (lokali) przed utratą ciepła poprzez uszczelnianie drzwi i okien, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględniane reklamacje z tytułu ewentualnego niedogrzewania pomieszczeń.
 2. Zapobiegania stratom ciepła, poprzez zamykanie drzwi wejściowych i okien w pomieszczeniach wspólnych oraz przynależnych.
 3. Usuwania zalegającego śniegu z balkonów, loggii, balkono-tarasów, parapetów zaokiennych oraz do usuwania powstałych przy nich sopli lodu.
 4. Zapewnienia odpowiedniego ogrzewania i przewietrzania lokali.

§ 15

Zabrania się zastawiania dojść do wodomierzy, gazomierzy, głównych zaworów wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych znajdujących się w mieszkaniach (lokalach użytkowych) lub piwnicach (zastawianie meblami, półkami itp.), do których dostęp winien być umożliwiony przedstawicielowi Spółdzielni o każdej porze.

§ 16

 1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokali mają obowiązek natychmiastowego zgłoszenia do Administracji Osiedla wszelkich awarii urządzeń i instalacji zarówno użytkowanych przez nich pomieszczeń jak i poza ich obrębem.
 2. W przypadku awarii urządzeń gazowych, elektrycznych, wod.-kan., c.o., c.w., należy ponadto powiadomić odpowiednie pogotowie techniczne.
 3. Korzystający z dźwigów osobowych (wind) winni przestrzegać instrukcji użytkownika tych urządzeń. Wszelkie zauważone usterki w działaniu wind winny być natychmiast zgłaszane do pogotowia dźwigowego lub do Administracji Osiedla.
 4. W przypadku przeprowadzania dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji należy udostępnić wszystkie pomieszczenia wskazane przez Administrację Osiedla.
 5. Osoby posiadające tytuł prawny do lokali mają bezwzględny obowiązek stosowania zaleceń pokontrolnych wynikających z przepisów prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów.

§ 17

Administracja Osiedla lub osoby przez nią upoważnione uprawnione są do kontroli stanu technicznego lokalu i urządzeń oraz ewidencji osób.

IV. PRZEPISY W ZAKRESIE HIGIENY I ESTETYKI DOMÓW I OTOCZENIA

§ 18

Wszystkie osoby bez względu na tytuł prawny do lokalu, użytkownicy, mieszkańcy obowiązani są przestrzegać higieny, porządku i czystości zarówno w mieszkaniach (lokalach) i pomieszczeniach oddanych do ich wyłącznego użytku jak i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (pralnie, suszarnie, korytarze piwniczne itp.) oraz na terenie całego osiedla, przeciwstawiając się wszelkim przejawom marnotrawstwa i dewastacji mienia spółdzielczego.

§ 19

 1. Utrzymanie porządku i czystości na klatkach schodowych należy do obowiązków mieszkańców za wyjątkiem pomieszczeń wspólnego użytku wymienionych w § 8 ust. 3.
 2. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na wniosek użytkowników lokali, stanowiących co najmniej 51% lokali danej klatki schodowej, może podjąć uchwałę o zleceniu sprzątania klatki schodowej firmie zewnętrznej i wprowadzeniu stosownego czynnika opłat eksploatacyjnych dla grupy mieszkań, których uchwala będzie dotyczyła.
 3. Sposób sprzątania (dyżury lub zlecenia) w poszczególnych budynkach ustalają mieszkańcy między sobą.
 4. Pełniący dyżur obowiązany jest do zamiatania i mycia klatki schodowej i korytarzy z uwzględnieniem posadzek, ścian, okien, balustrad itp.

§ 20

Celem utrzymania porządku w obrębie nieruchomości zabronione jest:

 1. wyrzucanie przez okna i z balkonu śmieci, niedopałków itp.,
 2. wyrzucanie śmieci gdzie indziej aniżeli do specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemników, pamiętając jednocześnie o nie zaśmiecaniu pomieszczeń śmietnikowych i każdorazowym zamykaniu klap od pojemników,
 3. wyrzucanie do muszli klozetowej przedmiotów i odpadów, powodujących zapychanie kanalizacji,
 4. czyszczenia obuwia, wózków dziecięcych, rowerów, sanek itp. na klatkach schodowych i korytarzach oraz ich przetrzymywanie w w/w miejscach,
 5. rysowanie, pisanie, drapanie itp. ścian (elewacji) budynków,
 6. niszczenie zieleni, łamanie drzewek, krzewów,
 7. urządzanie ogródków kwiatowych bez zgody Administracji Osiedla, dotyczy to również nasadzania drzewek i krzewów na terenach osiedli,
 8. trzepanie dywanów, chodników, pościeli, ubrań oraz opróżnianie pochłaniaczy odkurzaczy na balkonach, loggiach i klatkach schodowych,
 9. wysypywanie śmieci pochodzących z odpadów gospodarstwa domowego do koszy parkowych ustawionych przy budynkach, placach zabaw lub alejkach,
 10. ustawiania samochodów na trawnikach, chodnikach uniemożliwiając przejście pieszym oraz dostęp do budynków, a w szczególności dojazdów do altan śmietnikowych i pomieszczeń zsypów,
 11. nie wolno przetrzymywać motocykli, motorowerów i skuterów na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, w wózkowniach, pralniach i suszarniach itp. oraz na chodnikach,
 12. należy do minimum ograniczyć hałas związany z uruchamianiem silników w samochodach i motocyklach (skuterach).

§ 21

Mieszkaniec, któremu przywieziono produkty żywnościowe, meble itp. winien natychmiast po rozładunku uprzątnąć zanieczyszczony teren.

§ 22

Trzepanie i czyszczenie dywanów, pościeli itp. może odbywać się wyłącznie na terenie do tego przeznaczonym tylko w dni powszednie w godz. pomiędzy 6.00 – 22.00.

§ 23

 1. Kwiaty umieszczone w oknach oraz na balkonach (loggiach) winny być zabezpieczone przed wypadnięciem.
 2. Podlewanie kwiatów na balkonach i parapetach okiennych winno odbywać się z umiarem, tak, aby woda nie zalewała ścian i nie niszczyła elewacji.

V. PRZEPISY W ZAKRESIE PRANIA I SUSZENIA BIELIZNY

§ 24

 1. Z pralek domowych należy korzystać w sposób możliwie najmniej zakłócający spokój sąsiadów.
 2. Z pralni i suszarni domowych może korzystać każdy mieszkaniec w kolejności uzgodnionej z innymi mieszkańcami i osobą, która przyjęła na siebie obowiązek przechowywania kluczy.
 3. Z urządzeniami pralni należy obchodzić się z należytą starannością, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia.
 4. W czasie prania należy pomieszczenie pralni wietrzyć, aby ściany, stolarka, sufit i gniazdka elektryczne nie były narażone na zawilgocenie.
 5. Rozciąganie sznurów pomiędzy drzewami w celu suszenia jest zabronione, suszenie na poręczach klatek schodowych jest także niedopuszczalne.
 6. Po ukończeniu prania, pomieszczenia pralni i suszarni należy doprowadzić do należytego stanu oraz dokonać opłat za zużyte media (wodę, gaz).
 7. W pralni nie wolno prać w celach zarobkowych.
 8. Należy przyjąć zasadę, że korzystanie z pralni powinno trwać nie dłużej niż 2 doby.
 9. Spory wynikające z użytkowania pomieszczeń wspólnych rozstrzyga Administracja osiedla poprzez opracowanie harmonogramu użytkowania tych pomieszczeń.

VI. PRZEPISY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW DOMU (OSIEDLA)

§ 25

 1. Zgodne współżycie wszystkich mieszkańców uzależnione jest wyłącznie od samych mieszkańców, przestrzegania przepisów w zakresie porządku publicznego, wzajemnej pomocy i nie zakłócania sobie spokoju.
 2. Zabrania się gromadzenia się osób na klatkach schodowych, wiatrołapach, korytarzach piwnicznych i prześwitach.
 3. Zabrania się grilowania na balkonach.
 4. Zabrania się palenia papierosów w windach i na klatkach schodowych.
 5. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci, jak hałasowanie, brudzenie ścian (rysowanie na ścianach) niszczenie urządzeń i instalacji, wybijanie szyb oraz niszczenie trawników, kwiatów, krzewów, drzew i urządzeń do zabaw odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
 6. Za wyrządzone szkody rodzice i prawni opiekunowie będą obciążani kosztami naprawy wyrządzonych szkód.
 7. Korzystanie z urządzeń zabawowych przez dzieci do 7 lat powinno się odbywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej (rodziców lub opiekunów).
 8. Zabrania się głośnego nastawiania odbiorników radiowych, telewizyjnych, gramofonów, magnetofonów itp., jak również głośnej gry na instrumentach w godz. 22.00 – 7.00, natomiast w godz. 7.00 – 22.00 zabrania się nastawiania wymienionych odbiorników i gry na instrumentach o natężeniu dźwięku zakłócającym spokój sąsiadom.
 9. W godzinach 22.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna.
 10. Zabrania się prowadzenia głośnych i uciążliwych prac w dni świąteczne.
 11. Zabrania się przetrzymywania i dokarmiania wszelkich zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku, w tym na korytarzach piwnicznych i klatkach schodowych.
 12. Zabrania się dokarmiania ptaków na parapetach i balkonach.
 13. Szafki reklamowe i szyldy w bramach, na murach domów i w terenie mogą być instalowane jedynie po otrzymaniu zgody od Administracji Osiedla.
 14. Umieszczanie wszelkich reklam i ogłoszeń na terenie osiedla bez zgody Administracji osiedla jest zabronione.

§ 26

 1. Niedozwolona jest hodowla i przetrzymywanie zwierząt gospodarczych i ptactwa domowego w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach i pomieszczeniach wspólnego użytku.
 2. Dopuszcza się posiadanie w mieszkaniach psa, kota oraz innych drobnych zwierząt niezagrażających zdrowiu mieszkańców i niezakłócających spokoju.
 3. Wszystkie psy na terenie osiedla oraz na klatkach schodowych, korytarzach lub innych miejscach wspólnego użytku należy prowadzać na smyczy i w kagańcu.
 4. Zabrania się wprowadzania psów na teren, gdzie usytuowane są urządzenia zabawowe, sportowe, rekreacyjne.
 5. Właściciel psa obowiązany jest usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez psa w miejscach przeznaczonych do publicznego (wspólnego) użytku jak: ulice chodniki, parkingi, zieleńce, korytarze i klatki schodowe, kabiny dźwigów osobowych, korytarze piwniczne itp.
 6. Za zanieczyszczenia lub uszkodzenia klatek schodowych, zieleńców i innych urządzeń ogólnych przez psy i koty odpowiadają właściciele zwierząt.
 7. Właściciel psa obowiązany jest do posiadania aktualnego świadectwa szczepienia swojego psa przeciwko wściekliźnie.
 8. Niedozwolone jest celowe przetrzymywanie szczekających psów na balkonach.

VII. PRZEPISY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

§ 27

 1. W razie wybuchu pożaru bez względu na jego rozmiar należy natychmiast zawiadomić telefonicznie straż pożarną i najbliższy komisariat Policji wskazując miejsce pożaru.
 2. Zabrania się przechowywania w mieszkaniach, piwnicach i innych pomieszczeniach materiałów i przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych oraz żrących i cuchnących.
 3. Używanie otwartego ognia, rozniecanie ognia, palenie papierosów lub innych materiałów w piwnicach jak i w klatkach schodowych oraz w windach jest surowo zabronione.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 28

Ze względu na dobro ogółu mieszkańców, troskę o mienie spółdzielni oraz higienę w budynkach, każdy bez względu na tytuł prawny do lokalu (użytkownik) obowiązany jest umożliwić służbom technicznym osiedla wejście do mieszkania (lokalu) w celu wykonania naprawy lub usunięcia awarii instalacji i urządzeń technicznych w budynku.

§ 29

 1. W stosunku do użytkowników lokali nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu, Administracja Osiedla może stosować upomnienia.
 2. W razie uporczywego lub złośliwego przekraczania postanowień niniejszego regulaminu, Administracja Osiedla może kierować wnioski do sądu oraz składać wnioski do Rady Nadzorczej Spółdzielni o wykluczenie Członka ze Spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania komisji.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 za podjęła uchwałę nr 58/8/2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

D)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 17.09.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

UCHWAŁA Nr …./…. /2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………..2012 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 26 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie, wprowadza się następującą zmianę:

 1. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „W przypadku zgłoszenia przez użytkownika uszkodzenia wodomierza, podstawą do rozliczenia zużycia wody do dnia wymiany wodomierza jest średnie zużycie wody wykazywane przez ten wodomierz z poprzednich czterech okresów rozliczeniowych.
  Wadliwość wodomierza winna być potwierdzona ekspertyzą właściwego urzędu, wykonaną na koszt właściciela (użytkownika) lokalu.
 2. W § 8 lit. f otrzymuje następujące brzmienie:
  „wymiana na koszt członka spółdzielni wodomierza uszkodzonego z jego winy.”
 3. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:
  „W przypadku nie udostępnienia wodomierza w lokalu w wyznaczonym terminie w celu dokonania odczytu zużycia wody, członek (lub użytkownik lokalu) zostanie obciążony za dany kwartał zużyciem wody w ilości odpowiadającej zużyciu poprzedniego kwartału.”
 4. W § 14 skreśla się punkt 1”a”.
 5. § 15 otrzymuje następujące brzmienie:
  „1. Nie dopuszcza się montażu wodomierzy przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) bez zgody Spółdzielni.
  2. Dla zachowania jednakowych warunków rozliczania zużycia wody z użytkownikami lokali – wymieniane wodomierze w danej jednostce rozliczeniowej muszą posiadać takie same cechy metrologiczne i rodzajowe.
  3. Wodomierz jako urządzenie pomiarowe i rozliczeniowe stanowi własność Spółdzielni.”
 6. § 16 otrzymuje następujące brzmienie: „Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

Załącznik
do uchwały Nr …………2012
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia ———-r.

Regulamin
rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach
Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania
opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Za lokal wyposażony w wodomierze uważa się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe posiadające:
a) legalizację Głównego Urzędu Miar,
b) dopuszczenie do eksploatacji na terenie Polski wydane przez właściwą instytucję,
c) oplombowanie wykonane przez służby techniczne S.M. „Czuby”,
d) dokumentację odbiorową wykonaną przez służby eksploatacyjne S.M. „Czuby”.

§ 2

 1. Przez cenę wody (ustaloną przez Radę Miejską w Lublinie), rozumie się opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Przez jednostkowy koszt podgrzania 1 m3 wody rozumie się opłatę zaliczkową pobieraną za jej podgrzanie (określoną uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni).

Zasady rozliczania kosztów podgrzania ciepłej wody określi odrębny Regulamin Uchwalony przez Radę Nadzorczą.

II. ZASADY ODCZYTÓW I ROZLICZEŃ W LOKALACH

§ 3

1. System zindywidualizowany

 1. Odczytu wskazań wodomierzy wody ciepłej i zimnej dokonuje przedstawiciel Spółdzielni 4 razy w roku, w okresach kwartalnych, według stałego harmonogramu ustalonego przez Zarząd Spółdzielni. Informacja o terminach odczytu wodomierzy jest zamieszczana w klatkach schodowych.
 2. Odczyt radiowy wodomierzy z nakładką elektroniczną dokonuje się na ostatni dzień każdego kwartału, tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku.
 3. Odczyt wskazań wodomierzy po ich zamontowaniu, po raz pierwszy w lokalu, następuje po upływie 1 kwartału od daty ich zamontowania z zachowaniem postanowień zawartych w ust. 1. W okresie do pierwszego odczytu wodomierzy, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest wnosić zaliczkę za zużycie wody zimnej w ilości 5 m3 na osobę miesięcznie oraz zaliczkę na podgrzanie wody w ilości 2,5 m3 na osobę miesięcznie.
  Powyższe dotyczy również mieszkań nowo wybudowanych wyposażonych w wodomierze.
 4. Odczyt wodomierza bez nakładki elektronicznej dokonany przez przedstawiciela Spółdzielni musi być potwierdzony podpisem przez użytkownika lokalu na protokole montażu bądź rejestrze lub karcie odczytu wodomierza.

2. System uproszczony

 1. System uproszczony może być stosowany w poszczególnych grupach rozliczeniowych wynikających z technicznych uwarunkowań zbiorczego pomiaru zużycia wody w danej grupie rozliczeniowej.
 2. Rozliczenie kosztów zużycia wody w systemie uproszczonym może być stosowane gdy zażąda tego w formie pisemnej 100% użytkowników lokali w danej grupie rozliczeniowej.
 3. Koszt zużycia wody w systemie uproszczonym rozliczany będzie proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokalu.

§ 4

 1. Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) wnosi – wraz z pozostałymi opłatami za korzystanie z lokalu – opłaty ryczałtowe za wodę w postaci zaliczek miesięcznych wyliczonych przez Spółdzielnię.
 2. Na pisemny wniosek członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) Zarząd Spółdzielni może w uzasadnionych przypadkach zmniejszyć lub zwiększyć wysokość zaliczki.

§ 5

 1. Różnica powstała w wyniku rozliczenia kosztów zużycia wody pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami, a opłatami wniesionymi przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) w formie zaliczek, regulowana będzie następująco:
  a) niedopłatę członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) wnosi przy uiszczaniu należności za używanie lokalu w miesiącu następnym po dokonaniu rozliczenia,
  b) nadpłatę zalicza się (z zastrzeżeniem pkt. c) na poczet najbliższych należności za używanie lokalu,
  c) w przypadku członków Spółdzielni (użytkowników lokali) zadłużonych wobec Spółdzielni, nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet zadłużenia z tytułu należności za używanie lokalu.
 2. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika uszkodzenia wodomierza, podstawą do rozliczenia zużycia wody do dnia wymiany wodomierza jest średnie zużycie wody wykazywane przez ten wodomierz z poprzednich czterech okresów rozliczeniowych.
  Wadliwość wodomierza winna być potwierdzona ekspertyzą właściwego urzędu, wykonaną na koszt właściciela (użytkownika) lokalu w przypadku potwierdzenia jego winy.
 3. W przypadku wymiany wadliwie działającego wodomierza na nowy, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) winien po upływie pełnego miesiąca od daty montażu wodomierza, podać do Administracji Osiedla stan wodomierza, celem ustalenia nowej wysokości zaliczki.

§ 6

 1. Należność za zużycie wody zimnej jest obliczana jako sumę objętości zużytej w lokalu wody zimnej i ciepłej pomnożonej przez cenę wody zimnej.
 2. Należność za podgrzanie wody obejmuje wyłącznie koszty energii cieplnej służącej do podgrzania zimnej wody wodociągowej, zużytej jako ciepła woda w lokalach.

§ 7

W przypadku zmiany użytkownika lokalu Spółdzielnia dokona odczytu wodomierzy i naniesie dane w protokole zdawczo-odbiorczym celem umożliwienia rozliczenia wody.
Rozliczenie z członkiem Spółdzielni (użytkownikiem lokalu) zwalniającym lokal winno nastąpić do jednego miesiąca od wydania lokalu Spółdzielni.

III. OBOWIĄZKI S.M. „CZUBY” WYKONYWANE PRZEZ SŁUŻBY SPÓŁDZIELNI

§ 8

 1. Do obowiązków Spółdzielni należy:
  a) założenie lub zdjęcie plomb instalacyjnych na wodomierzach w lokalach w przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu), z powodu zainstalowania, wymiany lub okresowej legalizacji wodomierzy,
  b) każdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody i odprowadzenia ścieków przez podanie ich aktualnej wysokości w sposób ogólnie przyjęty w S.M. „Czuby” oraz ustalenie ilości wody zimnej i kosztów podgrzania wody – dla starej i nowej ceny – wg metody interpolacji biorąc za podstawę zużycie w danym okresie rozliczeniowym,
  c) przeprowadzanie 4 razy w roku odczytów i rozliczenia zaliczek wpłaconych przez członków Spółdzielni (użytkowników lokali),
  d) prowadzenie rejestru zamontowanych w zasobach S. M. „Czuby” w Lublinie wodomierzy w szczególności z uwzględnieniem okresu ważności ich legalizacji,
  e) dokonywanie okresowych legalizacji i wymiany wodomierzy w ramach środków funduszu remontowego,
  f) wymiana na koszt członka spółdzielni wodomierza uszkodzonego z jego winy.

IV. OBOWIĄZKI CZŁONKA SPÓŁDZIELNI (UŻYTKOWNIKA LOKALU)

§ 9

Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) obowiązany jest:
a) nie dokonywać zmian usytuowania wodomierzy bez zgody administracji osiedla,
b) dbać o oplombowanie wodomierzy,
c) umożliwić łatwy dostęp do wodomierzy (odczyt i wymiana wodomierza) – w przypadku jego braku Spółdzielnia ma prawo potraktować wodomierz jako nie udostępniony do odczytu,
d) sprawdzać na bieżąco działanie wodomierza, a fakt zatrzymania się wodomierza (brak wskazań zużycia wody) zgłaszać niezwłocznie do administracji osiedla,
e) umożliwić na żądanie osób upoważnionych przez Spółdzielnię dokonanie odczytów kontrolnych.
f) Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) ma prawo żądać okazania stosownego upoważnienia wystawionego przez Administrację Osiedla.

V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 10

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza, spowodowanego jego nieprawidłową eksploatacją, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) ponosi pełne koszty wymiany lub naprawy wodomierza.

§ 11

W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię poboru wody z pominięciem wodomierzy, przeróbki instalacji wodociągowej przed wodomierzem, zerwania plomby legalizacyjnej lub instalacyjnej, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zostanie obciążony kosztami doprowadzenia instalacji wodnej do stanu pierwotnego oraz obowiązany jest do uiszczenia kwoty równoważnej zużyciu 100 m3 wody wg ceny obowiązującej w miesiącu ujawnienia nielegalnego poboru lub zerwania plomby.
Niezależnie od tego obowiązku członek (lub użytkownik lokalu) ma zapłacić za zużytą wodę w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 10 m3 miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w lokalu oraz zobowiązany jest wnosić zaliczkę na podgrzanie wody w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 5 m3 na osobę miesięcznie.

§ 12

W przypadku nie udostępnienia wodomierza w lokalu w wyznaczonym terminie w celu dokonania odczytu zużycia wody, członek (lub użytkownik lokalu) zostanie obciążony za dany kwartał zużyciem wody w ilości odpowiadającej zużyciu poprzedniego kwartału

§ 13

 1. W odniesieniu do lokali niewyposażonych w indywidualne wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest:
  a) wnosić opłaty za zimną wodę w wysokości zryczałtowanej 10 m3 na 1 osobę miesięcznie,
  b) wnosić opłaty za podgrzanie wody w wysokości zryczałtowanej 5 m3 na 1 osobę miesięcznie.
 2. W lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, w których nie jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy ani jedna osoba, koszt zużycia wody nalicza się wg § 13 ust 1 dla jednej osoby.

§ 14

 1. Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w osiedlu wynikający z różnicy wskazań wodomierzy głównych (wg których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach.
 2. Spółdzielnia koszty niedoboru wody rozlicza w okresach kwartalnych – za dany kwartał rozliczy przy następnym rozliczeniu wody.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

 1. Nie dopuszcza się montażu wodomierzy przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) bez zgody Spółdzielni.
 2. Dla zachowania jednakowych warunków rozliczania zużycia wody z użytkownikami lokali – wymieniane wodomierze w danej jednostce rozliczeniowej muszą posiadać takie same cechy metrologiczne i rodzajowe.
 3. Wodomierz jako urządzenie pomiarowe i rozliczeniowe stanowi własność Spółdzielni.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję po uzupełnieniu ostatniego zdania w ust. 2 § 5 o słowa „w przypadku potwierdzenia jego winy”.

Ostatnie zdanie ust.2 § 5 otrzyma brzmienie:

„Wadliwość wodomierza winna być potwierdzona ekspertyzą właściwego urzędu – wykonaną na koszt właściciela (użytkownika) lokalu w przypadku potwierdzenia jego winy„.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 za podjęła uchwałę nr 59/8/2012 r. w sprawie zmiany w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole z zaproponowanym przez Komisji GZM i I uzupełnieniem.

E)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 17.09.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

UCHWAŁA Nr…. / …./2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………..2012 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu monitoringu budynku, nieruchomości wraz z otoczeniem obowiązującego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 26 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin monitoringu budynku, nieruchomości wraz z otoczeniem obowiązujący w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

Załącznik
do Uchwały Nr ………….
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia ………………..

Regulamin monitoringu budynku, nieruchomości
wraz z otoczeniem obowiązujący w zasobach S.M „Czuby” w Lublinie.

§ 1

Niniejszy regulamin określa tryb funkcjonowania monitoringu w budynku lub w nieruchomości wraz z otoczeniem w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a) Spółdzielni – należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie,
b) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
c) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
d) Użytkownik lokalu – należy przez to rozumieć osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w budynku lub w nieruchomości w S.M „Czuby” objętej monitoringiem.

§ 3

 1. System monitoringu (wizyjny) to kamery, rejestratory oraz dozór fizyczny (portier lub firma ochrony mienia i osób).
 2. Budynek monitorowany oznaczony będzie tablicami informacyjnymi o monitorowaniu i rejestracji obrazu zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.

§ 4

 1. System monitoringu jest zakładany na wniosek i na koszt użytkowników zamieszkałych w budynku / nieruchomości lub na wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 2. Zarząd (Administracja Osiedla) rozpoczyna realizację montażu monitoringu po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla oraz po zabezpieczeniu środków finansowych.
 3. Monitoring może obejmować:
  – przestrzeń publiczną,
  – pomieszczenia ogólnodostępne (nie związane bezpośrednio z dostępem do mieszkań) – na wniosek przedstawiciela nieruchomości po uzyskaniu przez niego zgody 50% +1% użytkowników lokali,
  – klatki schodowe z bezpośrednim dostępem do mieszkań – na wniosek przedstawiciela nieruchomości po uzyskaniu przez niego zgody 100% użytkowników lokali.

§ 5

Demontaż systemu monitoringu wymaga takich samych procedur jak jego montaż określony w §4 niniejszego regulaminu.

§ 6

Koszty wykonania, eksploatacji i konserwacji monitoringu, jak i koszty ewentualnego demontażu instalacji pokrywane są z opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez użytkowników lokali w budynku /nieruchomości objętych monitoringiem.

§ 7

 1. Dane pochodzące z nagrań kamer video (obraz i dźwięk) umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i przechowywane uważane są za dane osobowe.
 2. Administratorem danych osobowych jest Zarząd S.M „Czuby”, który zleca firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia obsługę systemu monitoringu oraz dozór fizyczny w budynku /nieruchomości. Szczegółowe zasady administrowania danych i obsługi określone będą w odrębnych umowach z wykonawcami monitoringu.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję i przekazała w/w regulamin do zaopiniowania przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 za podjęła uchwałę nr 60/1/2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu monitoringu budynku, nieruchomości wraz z otoczeniem obowiązującego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.
Zobowiązała Zarząd Spółdzielni do przekazania w/w regulaminu Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli do przedstawienia uwag i opinii do proponowanych zapisów w regulaminie.

F)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 17.09.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

PROJEKT 1

UCHWAŁA Nr…. /2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……….2012 r

w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów i Sympatycznej na rzecz właściciela budynku po byłej wymiennikowni przy ul. Sympatycznej.

Działając na podstawie art. 46 § 1 pkt 3 ustawy Prawo Spółdzielcze Rada Nadzorcza SM „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce nr 24/7 (ob.30 ark.7) przy ul. Filaretów i Sympatycznej na rzecz właściciela budynku po byłej wymiennikowni przy ul. Sympatycznej.
Nieruchomość, na rzecz której ustanowiono służebność drogi koniecznej obciążona jest partycypacją w kosztach utrzymania drogi, na której ustanowiono służebność, m.in. z tytułu podatku od nieruchomości, odśnieżania, oświetlenia, remontu i modernizacji.
W przypadku zbycia nieruchomości uprawnienia i obciążenia z tego tytułu przechodzą na każdorazowego nabywcę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

PROJEKT 2

UCHWAŁA Nr…. /2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……….2012 r

w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów i Sympatycznej na rzecz właściciela budynku po byłej wymiennikowni przy ul. Sympatycznej.

Działając na podstawie art. 46 § 1 pkt 3 ustawy Prawo Spółdzielcze Rada Nadzorcza SM „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce nr 24/7 (ob.30 ark.7) przy ul. Filaretów i Sympatycznej na rzecz właściciela budynku po byłej wymiennikowni przy ul. Sympatycznej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– pismo i opinia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 19.06.2012 r.
– plan z projektem inwestycji
– pismo zainteresowanego inwestycją z dnia 29.03.2012 r.
– plan
– protest mieszkańców

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę (projekt I) – wyraziła zgodę na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce nr 24/7 (ob.30 ark.7) przy ul. Filaretów i Sympatycznej na rzecz właściciela budynku po byłej wymiennikowni przy ul. Sympatycznej w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję .

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę nr 61/12/2012 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów i Sympatycznej na rzecz właściciela budynku po byłej wymiennikowni przy ul. Sympatycznej w wersji przedstawionej powyżej w protokole w projekcie I tj. wyraziła zgodę na ustanowienie służebności gruntowej.

G)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowałeś członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 17.09.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

UCHWAŁA Nr…. /2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……….2012 r

w sprawie: wyrażenia zgody na wybudowanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Sympatycznej 5A.

Działając na podstawie art. 46 § 1 pkt 3 ustawy Prawo Spółdzielcze Rada Nadzorcza SM „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wybudowanie przez współwłaściciela budynku przy ul. Sympatycznej 5A przyłącza wodociągowego na działce numer 24/21 (obr. 30 ark. 7) na długości ok. 5m (podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej D150 mm).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– pismo zainteresowanego inwestycją z dnia 30.08.2012 r.
– plan inwestycji

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania komisji.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 2 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę nr 62/13/2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wybudowanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Sympatycznej 5A w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

H)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 17.09.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

UCHWAŁA Nr…. /2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……….2012 r

w sprawie: wyłączenia z opłat „odpis na budowę miejsc postojowych” i przywrócenia składnika „odpis na wymianę dźwigów” w nieruchomości 17ES osiedla Skarpa.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 22/2012 i 23/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 18.07.2012 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zaprzestaje się naliczenie składnika opłat eksploatacyjnych „odpis na budowę miejsc postojowych” oraz przywraca się składnik „odpis na wymianę dźwigów” w wysokości 10 zł/m-c/lokal w nieruchomości 17ES osiedla skarpa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.08. 2012 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– uchwałę nr 22/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Skarpa z dnia 18.07.2012 r. w sprawie uchylenia uchwały RPNOS nr 9/2012 z dnia 14.03.2012 r.
– uchwałę nr 23/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Skarpa z dnia 18.07.2012 r. w sprawie przywrócenia w opłatach eksploatacyjnych nieruchomości ES 017 pozycji „odpis na wymianę dźwigów”

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania komisji.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawiony przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę nr 63/51/2012 r. w sprawie: wyłączenia z opłat „odpis na budowę miejsc postojowych” i przywrócenia składnika „odpis na wymianę dźwigów” w nieruchomości 17ES osiedla Skarpa w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 3
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 11.09.2012 r. został przyjęty bez uwag większością głosów – 17 za, przy 4 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Ad. 4
Kolejne posiedzenie plenarne Rady zostanie zwołane na dzień 9.10.2012 r. W porządku obrad w/w posiedzenia zostaną umieszczone między innymi pkt:
– zatwierdzenie Regulaminu działalności kulturalno- oświatowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
– zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody.
– wykreślenia i wykluczenia członków ze Spółdzielni.

Ad. 5

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem:

W tym miejscu w protokole umieszczono pismo mieszkańca osiedla Błonie – odwołanie od ryczałtowego rozliczenia zużycia wody, z dnia 15 maja 2012 r. przekazane w dniu 9.07.2012 r. przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji i przewodniczącego Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie, oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 za, postanowiła do w/w wystosowała odpowiedz następującej treści:

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie po przeanalizowaniu dokumentów, uprzejmie informuje, że podtrzymuje stanowisko Zarządu Spółdzielni w sprawie ryczałtowego rozliczenia wody w Pani lokalu, dokonanego zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni regulaminem rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach Spółdzielni.

Uzasadnienie

W obszernej korespondencji w powyższej sprawie Spółdzielnia szczegółowo wyjaśniła Pani przyczynę ryczałtowego rozliczania wody i wysokość naliczanych opłat eksploatacyjnych. Koszty ponoszone na media – m.in. wodę i ścieki są rozliczane w osiedlach na zero (niedobory wody w osiedlu rozlicza się kwartalnie).

Z pisma Pani wynika, iż udostępniła Pani mieszkanie w celu dokonania wymiany wodomierzy, jednak nie wyraziła Pani zgody na montaż wodomierzy zakupionych przez Spółdzielnię (z nieaktywną nakładką radiową – odczytywanych, jak dotychczas przez pracowników administracji) – tak jak zostało to uzgodnione z mieszkańcami i Radą Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie na spotkaniu w dniu 09.03.2012r, o czym również była Pani dodatkowo poinformowana pismem z dnia 15.03.2012 r.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem rozliczania wody nie miała Pani prawa zrywać plomby na wodomierzach, wg których była Pani rozliczana do 31.12.2011 r., a które utraciły legalizację i samowolnie montować wodomierzy.

Ujednolicony system pomiaru zużywanej wody w całym osiedlu (jednakowej klasa dokładności, typu, sposobu zamontowania wodomierzy oraz jednoczesny odczyt bez względu na udostępnienie mieszkań) ma na celu zminimalizowanie niedoborów wody i leży w interesie wszystkich członków, właścicieli i użytkowników lokali. Zapewnienie optymalnych warunków do prawidłowego rozliczenia wody należy do jednego z obowiązków Spółdzielni. Takie też obowiązki spoczywają na Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, która to podjęła stosowną uchwałę o wymianie wodomierzy na nowoczesne wodomierze z odczytem radiowym, sfinansowanej ze specjalnie utworzonego na cel funduszu osiedla – we wszystkich lokalach w osiedlu Błonie.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza postanowiła jak na wstępie.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 10:05, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2012