Protokół Nr 07/2012
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 11.09.2012 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Janczarek Roman, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech,
Teresa Husarek, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Michał Kołczewski, Janina Samborska,
Rupczewska Barbara, Celiński Andrzej, Żak Waldemar, Bara Krzysztof, Augustowski Wiesław,
Szyszkowska Dorota.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa d/ eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Omówienie przebiegu obrad i podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie odbyte w częściach w terminie od 7.05.2012 r. do 20.06.2012 r.
 4. Analiza działalności gospodarczo – finansowej Spółdzielni za I półrocze 2012 r.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) kosztów zarzadzania na 2013 r.
  b) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2013 r.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 26.06.2012 r.
 7. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 8. Uchylenia uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 10. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego przez przewodniczącego rady nadzorczej porządku obrad zgłoszono poniższe wnioski:

 1. W punkcie 5 porządku obrad zmienić kolejność realizacji podpunktu a i b.
 2. Zdjąć z porządku obrad pkt 8 „Uchylenia uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie”.

W uzasadnieniu wniosku nr 2 Prezes Zarządu przedstawił poniższą informację:

W prawie spółdzielczym nie ma pojęcia przywrócenia członkostwa, możliwe jest natomiast ponowne przyjęcie w poczet członków w przypadku ustania bądź realnych możliwości ustania przyczyn powodujących wykluczenie bądź wykreślenie członka. W głównej mierze dotyczy to spłacenia bądź możliwości spłacenia długu ciążącego na członku przed wszczęciem postępowania eksmisyjnego bądź wykonaniem wyroku eksmisyjnego.

W celu zrealizowania wniosku osoba uprawniona winna złożyć deklarację członkowską wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Kolejnym warunkiem ubiegania się o ponowne przyjęcie w poczet członków i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu jest spłacenie całego zadłużenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, jeżeli takie były prowadzone, oraz terminowe uiszczenie należności za korzystanie z lokalu przez określony okres od daty spłacenia całego zadłużenia.
W takiej sytuacji możliwe jest zaliczenia posiadanego wkładu mieszkaniowego związanego z prawem, które wygasło, na poczet wkładu mieszkaniowego koniecznego do ustanowienia prawa do lokalu na nowo.

Porządek obrad po wprowadzeniu zaproponowanych zmian został przyjęty jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 4.09.2012 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad posiedzenia plenarnego w dniu 11.09.2012 r. i w dniu 18.09.2011 r. Omówili tematy którymi zajmie się Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 10.09.2012 r. i Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna na posiedzeniu w dniu 17.09.2012 r. Skierowali do rozpatrzenia przez komisję pisma członków Spółdzielni.

Ustalono ponadto, że w dniu 2.10.2012 r. o godzinie 18.00.w siedzibie spółdzielni odbędzie się szkolenie dla członków Rady Nadzorczej.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze schematem działania spółdzielni mieszkaniowych z uwzględnieniem kompetencji pomiędzy Radą Nadzorczą i Zarządem w świetle przepisów prawnych.

Program szkolenia:

 1. Struktura organów w spółdzielni mieszkaniowej ; organy ustawowe i organy Statutowe.
 2. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej ; regulacje prawne dotyczące zadań i uprawnień rady, zasady podejmowania decyzji i organizacji pracy rady i komisji.
 3. Prawo spółdzielcze a system prawny w Rzeczypospolitej Polskiej ; nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, omówienie zgłoszonych projektu zmian u.s.m. i orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Ad. 3
Prezes Zarządu przedstawił członkom Rady Nadzorczej poniższą informacje:

W Walnym Zgromadzeniu odbyte w częściach w terminie od 7.05.2012 r. do 20.06.2012 r. uczestniczyło 670 członków Spółdzielni. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad otrzymały wymaganą Statutem ilość głosów.
Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawach:
– przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.
– przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalność w 2011r.
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 r.
– udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2011 r.
– podziału nadwyżki bilansowej za 2011 r.
– rozpatrzenia wniosków z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r.
– uczestnictwa członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością oświatową i kulturalną.
– przyjęcia zmian Statutu Spółdzielni.
– przyjęcia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
– przyjęcia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
– zbycia (zamiany) terenów w rejonie ulicy Agatowej w związku z regulacją granic z podmiotami sąsiadującymi z terenami SM Czuby,
– wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie,
– wyboru przedstawicieli na Zjazd przedkongresowy wybierający delegatów na V Kongres Spółdzielczości,
– wyboru członków Rady Nadzorczej,
– odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa do Sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
– odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członka.

W toku Walnego Zgromadzenia zgłoszono poniższe wnioski: – w tym miejscu w protokole umieszczono wnioski

Wnioski z Walnym Zgromadzeniu skierowano do rozpatrzenia przez właściwe organy tj. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, Administracje, Zarząd oraz Radę Nadzorczą.
Zatrudniona przez Spółdzielnie ochrona miała za zadanie zapewnić ład, porządku i bezpieczeństwa członków uczestniczących w częściach Walnego Zgromadzenia. Ponadto należy wspomnieć że wystąpiły incydenty zakłócania obrad przez osoby nieuprawnione do uczestniczenia w nich.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 10.09.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:
W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:

 1. Działalność eksploatacyjna za I półrocze 2012 r.
 2. Eksploatacja za I półrocze 2012 r. (bez kosztów Zarządzania) SM CZUBY
 3. Konserwacja i przeglądy za I półrocze 2012 r. SM CZUBY
 4. Fundusz remontowy za I półrocze 2012 r. SM CZUBY
 5. Działalność kulturalno – oświatowa za I półrocze 2012 r.
 6. Koszty zarządzania za I półrocze 2012 r.
 7. Zatrudnienie i fundusz płac za I półrocze 2012 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz specjalistę ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji przedstawioną powyżej analizę przyjęli.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, jednomyślnie – 20 za przedstawioną powyżej w protokole analizę przyjęła.

Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych przedstawiła poniższą informację na temat „mienia spółdzielni”.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:

– roboty konserwacyjno-remontowe wykonane na mieniu spółdzielni w roku 2011
– planowane koszty utrzymania mienia spółdzielni w roku 2013

Do przedstawionej informacji członkowie Rady nie zgłosili uwag. Została przyjęta jednomyślnie – 20 za.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 10.09.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1.

Uchwała nr …………………
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………………..

w sprawie: zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2013 r.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2013 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono – struktura organizacyjna zarządu i administracji ogólnej spółdzielni mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2013 rok.

2.

Informacja dotycząca parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa

Analiza kosztów prowadzenia i utrzymania parkingów wykazała, że przy wprowadzeniu maksymalnych oszczędności, przy średnim wykorzystania miejsc na poziomie do sierpnia 2012 r cena 1 miejsca postojowego w roku 2013 musi wzrosnąć o 10 zł, tj. do kwoty 110 zł/1 miejsce. W kalkulacji pominięto ewentualny niedobór za 2012 r. Niedobór w roku 2011 wyniósł 6700 zł.

Wobec powyższego Zarząd proponuje wprowadzenie jednego z rozwiązań:

 1. Rezygnacja z prowadzenia parkingów przez Spółdzielnię i udostępnienie miejsc wszystkim mieszkańcom (jak inne parkingi ogólnodostępne). To rozwiązanie daje możliwość wykorzystania wszystkich miejsc postojowych, jednocześnie powoduje ponoszenie przez Spółdzielnię kosztów związanych z utrzymaniem terenu, tj. podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, oświetlenie terenu, utrzymanie zimowe, naprawa nawierzchni i inne (tj. ponad 40600 zł/rok).
 2. Dzierżawa terenu i prowadzenie parkingu strzeżonego przez firmę zewnętrzną. W taki sposób z powodzeniem funkcjonuje już kilka parkingów na terenie naszej Spółdzielni. Koszty związane z utrzymaniem terenu i prowadzeniem parkingu pokrywa najemca. Spółdzielnia zyskuje dodatkowo środki z tytułu dzierżawy terenu bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz pokrywania strat, które każdego roku generowane są przez parkingi na Skarpie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 55/15/2012 z dnia 11.09.2012 r. w sprawie: zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2013 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ponadto zobowiązała Zarząd do podjęcia działań mających na celu przekazania w dzierżawę terenu parkingów strzeżonych przy ulicy Sympatyczna 1 a i Romantyczna 14 w osiedlu Skarpa i zlecenia prowadzenia parkingów firmie zewnętrznej. Koszty i warunki związane z utrzymaniem terenu i prowadzeniem parkingów ustali Zarząd Spółdzielni.

Powyżej przedstawione stanowisko Rada Nadzorcza przyjęła jednomyślnie – 20 za.

B)
Przewodniczący Komisji rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 10.09.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr ……………./2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….…2012 r.

w sprawie: kosztów zarządzania na 2013 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kosztów zarządzania na 2013 r. w wysokości 3.928.411 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta jedenaście złotych) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:
Plan kosztów zarządzania na 2013 rok
Planowane koszty zarządzania na 2013 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez członków Zarządu oraz specjalistę ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I. w planach „koszty zarządzania na 2013 r” pozostawić poz. wynagrodzenia osobowe w wysokości na poziomie planu z 2012 r.
II. w planach „koszty zarządzania na 2013 r zwiększyć poz. wynagrodzenia osobowe o 4%
III. w planach „koszty zarządzania na 2013 r zwiększyć poz. wynagrodzenia osobowe o 5% (propozycja zawarta w projekcie uchwały)

Członkowie komisji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w sprawie koszty zarządzania na 2013 r. zapisem wzrost o 4%.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez członków Zarządu oraz specjalistę ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji większością głosów 15 za, przy 5 głosach przeciwnych podjęła uchwałę następującej treści:


Uchwała Nr 54/13/2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.09.2012 r.

w sprawie: kosztów zarządzania na 2013 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kosztów zarządzania na 2013 r. w wysokości 3.903.064 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sześćdziesiąt cztery złote) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– Plan kosztów zarządzania na 2013 rok
– Planowane koszty zarządzania na 2013 r.

Ad. 6

Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 26.06.2012 r. został przyjęty większością głosów – 19 za, przy 1 wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 7
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejne posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej zostanie zwołane w dniu 9.10.2012 r. w porządku którego zostanie umieszczony pkt. Rozpatrzenie wniosków Zarządu o podjęcie na podstawie § 67 statutu uchwał dot. pozbawienia członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków w związku z utratą prawa do lokalu oraz uchwał o wykluczenia ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych.

Wcześniejsze ustalenie terminów posiedzeń stało się niezbędne w związku z koniecznością zawiadamiania osób, wobec których Zarząd skieruje wniosek o podjęcie uchwały, w terminie zgodnym z § 69 statutu.

Ponadto w porządku obrad tego posiedzenia zostaną umieszczone punkty:
– zatwierdzenie Regulaminu działalności kulturalno- oświatowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
– zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody.

Ad. 8
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym pismem:
W tym miejscu w protokole umieszczono pismo mieszkańców osiedla Błonie z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie odmowy zwrotu z funduszu remontowego wspólnego poniesionych perz w/w kosztów na wymianę wodomierzy.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień i dodatkowych informacji przedstawionych przez przewodniczącego Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie i zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji większością głosów 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania postanowiła do osób które podpisały się pod w/w pismem wystosowała odpowiedz następującej treści:

Lublin, dnia 11.09.2012 r.

Ldz. RN/ 4733/2012

Mieszkańcy Osiedla Błonie

W odpowiedzi na pismo mieszkańców osiedla Błonie z dnia 17 lipca 2012 r. Rada Nadzorcza informuje, że podtrzymuje stanowisko Zarządu Spółdzielni w sprawie odmowy zwrotu z funduszu remontowego wspólnego osiedla Błonie kosztów poniesionych za indywidualny montaż wodomierzy.

Kwestia zamontowania wodomierzy z nakładką radiową była przedmiotem uchwały Nr 7/8/2011 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 10.08.2011 r. Uchwała ta jako nie zaskarżona wiąże wszystkich członków osiedla Błonie. Wszyscy członkowie, którzy samowolnie zamontowali wodomierze wykonali to na własny koszt i ryzyko.

Ponadto Rada nadzorcza wyjaśnia że, ujednolicony system pomiaru zużywanej wody w całym osiedlu ma na celu zminimalizowanie niedoborów wody i leży w interesie wszystkich członków, właścicieli i użytkowników lokali. Zapewnienie optymalnych warunków do prawidłowego rozliczenia wody należy do jednego z obowiązków Spółdzielni.

Takie też obowiązki spoczywają na Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, która to podjęła stosowną uchwałę o wymianie wodomierzy na nowoczesne wodomierze z odczytem radiowym, sfinansowanej ze specjalnie utworzonego na cel funduszu osiedla – we wszystkich lokalach w osiedlu Błonie.
Za słuszną więc należy uznać uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” odmawiającą zwrotu kwot z funduszu wspólnego za indywidualny montaż wodomierzy.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem mieszkańca osiedla Skarpa (w tym miejscu podano dane osobowe) z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat eksploatacyjnych od 1.08. 2012 r. skierowane do Zarządu, Rady Nadzorczej, administracji osiedla i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa dot. zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych od 1.08.2012 r. a w szczególności nowego składnika „odpis na budowę miejsc postojowych”.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z odpowiedzią skierowaną w dniu 19.07.2012 r. na powyższe pismo przez Zarząd Spółdzielnię postanowiła nie zajmować odrębnego stanowiska w zgłoszonej sprawie.

Ad. 10
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 10:04, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2012