Protokół Nr 06/2012
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 26.06.2012 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Janczarek Roman, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech, Dariusz Siwek,
Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Rupczewska Barbara, Celiński Andrzej,
Żak Waldemar, Bara Krzysztof, Augustowski Wiesław, Szyszkowska Dorota.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa d/ eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1

Posiedzenie Rady Nadzorczej zgodnie z § 88 ust. 2 Statutu Spółdzielni otworzyła przewodnicząca ostatniej części Walnego Zgromadzenia Barbara Rupczewska.
W/w poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Ukonstytuowanie się Rady.
 3. Analiza działalności gospodarczo – finansowej SM „Czuby” za I kwartał 2012 r.
 4. 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) wymiany instalacji gazowych w budynkach,
  b) w sprawie wprowadzenia składnika opłat odpis na docieplenie w budynku Hetmańska 14 w osiedlu Błonie”.
 5. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 6. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 8. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za II kwartał 2012 r.
 9. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego przez przewodniczącą porządku obrad Waldemar Żak zgłosił wnioski:

 1. Punkt 4 porządku obrad „Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wymiany instalacji gazowych w budynkach” powinien otrzymać brzmienie „Informacja Zarządu na temat wymiany instalacji gazowych w budynkach” bez możliwości podejmowania w dniu dzisiejszym uchwały w tej sprawie.
 2. Zdjąć z porządku obrad posiedzenia punkt 8 „Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za II kwartał 2012 r.”, gdyż zgodnie z § 5 ust. 3 Zasad wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przyznanie premii następuje na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej po upływie kwartału.

Po wyjaśnieniach przedstawionych przez prezesa Zarządu członkowie Rady zdecydowali, że należy poddać pod glosowanie porządek posiedzenia w wersji przedstawionej przez przewodniczącą ostatniej części Walnego Zgromadzenia, a w toku jego realizacji po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień podjąć decyzję czy będą podejmowane uchwał w tych sprawach.

Przewodnicząca ostatniej części Walnego Zgromadzenia porządek obrad w wersji przedstawionej powyżej w protokole poddała pod głosowanie. Został przyjęty większością głosów – 17 za, przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Ad. 2
Przewodnicząca ostatniej części Walnego Zgromadzenia poinformowała, że zgodnie z § 89 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępcy, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady.

Ryszard Klech zgłosił wniosek by wybór członków prezydium Rady odbył się w głosowaniu tajnym.
Za przyjęciem do realizacji wniosku dot. tajnego głosowania nad wyborem prezydium Rady głosowało 17 członków, 3 członków wstrzymało się od głosowania.

Przewodnicząca ostatniej części walnego Zgromadzenia zaproponowała by przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
– Stefanii Chodkiewicz – wyraziła zgodę na kandydowanie,
– Wiesława Augustowskiego – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Romana Janczarka – wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej poddano pod głosowanie i został przyjęty jednomyślni – 20 za.
Za wyborem do Komisji Rewizyjnej Stefanii Chodkiewicz, Wiesława Augustowskiego i Romana Janczarka głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady ( 20 za).
Przewodnicząca ostatniej części walnego zgromadzenia zaproponowała by przystąpiono do zgłaszania kandydatów do prezydium Rady Nadzorczej.

 1. Na przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłoszono kandydatury:
  – Andrzeja Turskiego – wyraził zgodę na kandydowanie
  – Waldemara Żaka – wyraził zgodę na kandydowanie.
  Innych kandydatur nie zgłoszono.
  Wniosek o zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Nadzorczej został przyjęty jednomyślnie – 20 za.
 2. Na zastępców przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłoszono kandydatury:
  – Jerzego Kaczmarskiego – wyraził zgodę na kandydowanie,
  – Tadeusza Mazurka – wyraził zgodę na kandydowanie.
  Innych kandydatur nie zgłoszono.
  Wniosek o zamknięcie listy kandydatów na zastępców przewodniczącego Rady Nadzorczej został przyjęty większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.
 3. Na sekretarza Rady Nadzorczej zgłoszono kandydatury:
  – Danuty Przybyś – Ziemba – wyraziła zgodę na kandydowanie.
  Innych kandydatur nie zgłoszono.
  Wniosek o zamknięcie listy kandydatów na sekretarza Rady Nadzorczej został przyjęty większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.
 4. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej zgłoszono kandydatury:
  – Zbigniewa Gontarz – wyraził zgodę na kandydowanie,
  – Jerzego Kutyły – nie wyraził zgody na kandydowanie,
  – Doroty Szyszkowskiej – wyraziła zgodę na kandydowanie.
  Innych kandydatur nie zgłoszono.
  Wniosek o zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej został przyjęty większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymującym się od głosowania.
 5. Na przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji Rady Nadzorczej zgłoszono kandydatury:
  – Janiny Samborskiej – wyraziła zgodę na kandydowanie,
  – Michała Kołczewskiego – wyraził zgodę na kandydowanie.
  Innych kandydatur nie zgłoszono.
  Wniosek o zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji Rady Nadzorczej został przyjęty większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.
 6. Na przewodniczącego Komisji Społeczno – Samorządowej Rady Nadzorczej zgłoszono kandydatury:
  – Jerzego Kutyły – wyraził zgodę na kandydowanie,
  – Krzysztofa Bara – wyraził zgodę na kandydowanie.
  Innych kandydatur nie zgłoszono.
  Wniosek o zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Społeczno – samorządowej Rady Nadzorczej został przyjęty większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Komisja Skrutacyjna sporządziła karty do głosowania.

KARTA DO GŁOSOWANIA
W SPRAWIE WYBORU
PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

1. Turski Andrzej
2. Żak Waldemar
3. ……………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………….

UWAGI:
1. Nie skreślamy osoby, którą chcemy wybrać.
2. Karta będzie nieważna, jeżeli:
– skreślone zostaną wszystkie nazwiska,
– więcej nazwisk pozostanie nieskreślonych aniżeli jest mandatów.

KARTA DO GŁOSOWANIA
W SPRAWIE WYBORU
ZASTEPCÓW PRZEWODNICZĄCEGO
RADY NADZORCZEJ

1. Kaczmarski Jerzy
2. Mazurek Tadeusz
3. ………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………..

UWAGI:
1. Nie skreślamy osoby, którą chcemy wybrać.
2. Karta będzie nieważna, jeżeli:
– skreślone zostaną wszystkie nazwiska,
– więcej nazwisk pozostanie nieskreślonych aniżeli jest mandatów.

KARTA DO GŁOSOWANIA
W SPRAWIE WYBORU
SEKRETARZA RADY NADZORCZEJ

1. Przybyś – Ziemba Danuta
2. ……………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………….

UWAGI:
1. Nie skreślamy osoby, którą chcemy wybrać.
2. Karta będzie nieważna, jeżeli:
– skreślone zostaną wszystkie nazwiska,
– więcej nazwisk pozostanie nieskreślonych aniżeli jest mandatów.

KARTA DO GŁOSOWANIA
W SPRAWIE WYBORU
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Gontarz Zbigniew
2. Szyszkowska Dorota
3. ……………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………….

UWAGI:
1. Nie skreślamy osoby, którą chcemy wybrać.
2. Karta będzie nieważna, jeżeli:
– skreślone zostaną wszystkie nazwiska,
– więcej nazwisk pozostanie nieskreślonych aniżeli jest mandatów.

KARTA DO GŁOSOWANIA
W SPRAWIE WYBORU
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI GZM I INWESTYCYJNEJ

1. Kołczewski Michał
2. Samborska Janina
3. …………………………….
4. …………………………….

UWAGI:
1. Nie skreślamy osoby, którą chcemy wybrać.
2. Karta będzie nieważna, jeżeli:
– skreślone zostaną wszystkie nazwiska,
– więcej nazwisk pozostanie nieskreślonych aniżeli jest mandatów.

KARTA DO GŁOSOWANIA
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWEJ

1. Bara Krzysztof
2. Kutyła Jerzy
3. ……………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………….

UWAGI:
1. Nie skreślamy osoby, którą chcemy wybrać.
2. Karta będzie nieważna, jeżeli:
– skreślone zostaną wszystkie nazwiska,
– więcej nazwisk pozostanie nieskreślonych aniżeli jest mandatów.

Dokonano aktu głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z czynności tej komisji.

PROTOKÓŁ
z czynności Komisji Skrutacyjnej

Wybrana w dniu 26.06.2012 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Komisja Skrutacyjna w składzie:

 1. Augustowski Wiesław
 2. Chodkiewicz Stefania
 3. Janczarek Roman

ukonstytuowała się w sposób następujący:

 1. Przewodniczący komisji – Augustowski Wiesław
 2. Sekretarz komisji – Chodkiewicz Stefania
 3. Członek komisji – Janczarek Roman

Po sprawdzeniu listy obecności komisja stwierdza, że na 21 uprawnionych w posiedzeniu bierze udział 20 członków Rady Nadzorczej.

1. W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano 20 głosów, w tym 1 głos nieważny:

Lp.

Nazwisko i imię

Głosy ważne

Głosy za wyborem

1.

Turski Andrzej

15

2.

Żak Waldemar

4

3.

4.

W związku z powyższym komisja stwierdza, że na Przewodniczącego Rady Nadzorczej został wybrany Turski Andrzej.

2. W sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano 20 głosów, w tym 1 głos nieważny:

Lp.

Nazwisko i imię

Głosy ważne

Głosy za wyborem

1.

Kaczmarski Jerzy

19

2.

Mazurek Tadeusz

18

3.

4.

5.

6.

W związku z powyższym komisja stwierdza, że na Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostali wybrani Kaczmarski Jerzy i Mazurek Tadeusz.

3. W sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej oddano 20 głosów, w tym 20 głosów ważnych:

Lp.

Nazwisko i imię

Głosy ważne

Głosy za wyborem

1.

Przybyś – Ziemba Danuta

18

2.

3.

4.

W związku z powyższym komisja stwierdza, że na Sekretarza Rady Nadzorczej została wybrana Przybyś – Ziemba Danuta.

4. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej oddano 20 głosów, w tym 20 głosów ważnych:

Lp.

Nazwisko i imię

Głosy ważne

Głosy za wyborem

1.

Gontarz Zbigniew

17

2.

Szyszkowska Dorota

3

3.

4.

W związku z powyższym komisja stwierdza, że na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej został wybrany Gontarz Zbigniew.

5. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji GZM i Inwestycji Rady Nadzorczej oddano 20 głosów, w tym 20 głosów ważnych:

Lp.

Nazwisko i imię

Głosy ważne

Głosy za wyborem

1.

Kołczewski Michał

10

2.

Samborska Janina

10

II głosowanie

1.

Kołczewski Michał

10

2.

Samborska Janina

10

III głosowanie

1.

Kołczewski Michał

10

2.

Samborska Janina

9

W związku z powyższym komisja stwierdza, że na Przewodniczącego Komisji GZM i Inwestycji Rady Nadzorczej został wybrany Michał Kołczewski.

6. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Społeczno-Samorządowej Rady Nadzorczej oddano 20 głosów, w tym 20 głosów ważnych:

Lp.

Nazwisko i imię

Głosy ważne

Głosy za wyborem

1.

Bara Krzysztof

6

2.

Kutyła Jerzy

14

3.

4.

W związku z powyższym komisja stwierdza, że na Przewodniczącego Komisji Społeczno-Samorządowej Rady Nadzorczej został wybrany Kutyła Jerzy.

Na tym protokół zakończono.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 48 / 26 / 2012
Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.06.2012 r.

w sprawie: wyboru Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2012 -2015.

Na podstawie § 89 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 14 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Wybiera się Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w składzie:

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Turski
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Jerzy Kaczmarski
 3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tadeusz Mazurek
 4. Sekretarz Rady Nadzorczej – Danuta Przybyś – Ziemba
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Zbigniew Gontarz
 6. Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji – Michał Kołczewski
 7. Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej – Jerzy Kutyła

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Przystąpiono do wyboru komisji Rady.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 49 / 27 / 2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.06.2012 r.

w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2012 -2015.

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 4 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Wybiera się Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Gontarz Zbigniew
 2. Członek Komisji – Siwek Dariusz
 3. Członek Komisji – Rupczewska Barbara
 4. Członek Komisji – Samborska Janina
 5. Członek Komisji – Klech Ryszard
 6. Członek Komisji – Celiński Andrzej
 7. Członek Komisji – Żak Waldemar
 8. Członek Komisji – Henkiel Grażyna
 9. Członek Komisji – Bara Krzysztof
 10. Członek Komisji – Husarek Teresa
 11. Członek Komisji – Turski Andrzej
 12. Członek Komisji – Mazurek Tadeusz
 13. Członek Komisji – Betka Elżbieta
 14. Członek Komisji – Szyszkowska Dorota

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Uchwała Nr 50 / 28 / 2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.06.2012 r.

w sprawie: wyboru Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2012 -2015.

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 4 Regulaminu Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Wybiera się Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Kołczewski Michał
 2. Członek Komisji – Siwek Dariusz
 3. Członek Komisji – Chodkiewicz Stefania
 4. Członek Komisji – Samborska Janina
 5. Członek Komisji – Rupczewska Barbara
 6. Członek Komisji – Klech Ryszard
 7. Członek Komisji – Szyszkowska Dorota
 8. Członek Komisji – Celiński Andrzej
 9. Członek Komisji – Henkiel Grażyna
 10. Członek Komisji – Augustowski Wiesław
 11. Członek Komisji – Janczarek Roman
 12. Członek Komisji – Husarek Teresa

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Uchwała Nr 51 / 29 / 2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.06.2012 r.

w sprawie: wyboru Komisji Społeczno-Samorządowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2012 -2015.

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 4 Regulaminu Komisji Społeczno-Samorządowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Wybiera się Komisję Społeczno-Samorządową Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Kutyła Jerzy
 2. Członek Komisji – Przybyś– Ziemba Danuta
 3. Członek Komisji – Chodkiewicz Stefania
 4. Członek Komisji – Kaczmarski Jerzy
 5. Członek Komisji – Żak Waldemar
 6. Członek Komisji – Augustowski Wiesław
 7. Członek Komisji – Bara Krzysztof
 8. Członek Komisji – Janczarek Roman

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad. 3
Prezes Zarządu zapoznał zebranych z poniżej przedstawioną analizą działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2012 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono:

– Zestawienie kosztów i przychodów za I kwartał 2012 r.
– Wynik za I kwartał 2012 r.
– Eksploatacja za I kwartał 2012 r. ( bez kosztów Zarzadzania) SM Czuby,
– Konserwacja i przeglądy za I kwartał 2012 r. SM Czuby,
– Fundusz remontowy za I kwartał 2012 SM Czuby,
– Działalność kulturalno – oświatowa za I kwartał 2012 r. SM Czuby,
– Koszty Zarządzania za I kwartał 2012 r.
– Zatrudnienie i fundusz płac za I kwartał 2012 r.

Po wysłuchaniu dodatkowych informacje przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji analiza z działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2012 została przyjęta.

Ad. 4
A)
Zastępca prezesa ds. eksploatacji uzupełniając informację umieszczoną w uzasadnieniu do uchwały wyjaśniła jakie czynności będzie podejmowała Spółdzielnia w celu realizacji uchwały, na podstawie jakich dokumentów będą typowane budynki do wymiany instalacji, skąd będą brane środki na wymianę.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 glosie wstrzymującym się od glosowania podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 53 / 6 / 2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.06.2012 r.

w sprawie: wymiany instalacji gazowych w budynkach.

Działając na podstawie § 87 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do podjęcia działań mających na celu sukcesywną wymianę instalacji gazowej w budynkach, w których piony gazowe obecnie zlokalizowane są w szachtach instalacyjnych z innymi pionami sanitarnymi.
 2. Finansowanie wymiany instalacji gazowych winno odbywać się z funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

UZASADNIENIE

Podczas obowiązkowych przeglądów technicznych wykonywanych na podstawie Art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane Dz.U. 2010r., nr 243, poz.1623 z późniejszymi zmianami, stwierdzono punktową korozję pionów gazowych przebiegających w szachtach instalacyjnych łącznie z pionami wod-kan.
Nadmierna wilgotność w szachtach jak również występujące przecieki instalacji wod. kan. powodują proces korozji, który z upływem czasu będzie pogłębiał się.

W wyniku skorodowania pionów gazowych w os. Skarpa i Łęgi występowały już rozszczelnienia instalacji powodując zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia.

W związku z powyższym Spółdzielnia w roku bieżącym przystąpi do sukcesywnej wymiany instalacji gazowych poprzez wyniesienie pionów na klatki schodowe, dokonując jednocześnie indywidualnego opomiarowania gazu i montażu gazomierzy mieszkaniowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Proces wymiany rozpocznie się od najstarszych budynków zgodnie z zaleceniami po wnikliwej kontroli stanu technicznego instalacji lub zaleceniami ekspertyzy technicznej.

B)
Zastępca prezesa ds. eksploatacji poinformowała, ze Rada Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Błonie podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała nr 3/17/18/2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 17.05.2012 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanowiła w głosowaniu imiennym: za- 9 osób, wstrzymała się – l.

§ 1

Wprowadzić do rzeczowo-finansowego planu remontów na rok 2012: fundusz remontowy nieruchomości EB 03 wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku Hetmańska 14 – kwota 3.000 zł.

§ 2

Wystąpić do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na fundusz remontowy celowy: docieplenie budynku Hetmańska 14 w roku 2013 zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem spłaty.

§ 3

Zatwierdzić harmonogram odpisu i spłaty nieoprocentowanej pożyczki z funduszu zasobowego Spółdzielni na docieplenie dla budynku Hetmańska 14 iż dniem 1.10.2012 r. wprowadzić odpis na docieplenie dla mieszkańców budynku Hetmańska 14 w wysokości 2,15 zł/m2 p.u/m-c.

§ 4

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

HARMONOGRAM
SPŁAT DOCIEPLENIA
I ODPIS W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

Hetmańska 14

Powierzchnia użytkowa – 4340 m2.
Przewidywany koszt docieplenia – 700 000
Zgromadzone środki – 0
Pozostaje do spł. – 700 000

ROK

Pu /M2/

Odpis /zł/

Zgromadzone środki

Pozostaje do spłaty

2012 /3m-ce/

4340

2,15

27.993,0

672.007

2013

4340

2,30

119.784,0

552.223

2014

4340

2,45

127.596,0

424.627

2015

4340

2,60

135.408,0

289.219

2016

4340

2,75

143.220,0

145.999

2017

4340

2,81

146.344,8

-345,8

W związku z podjętą przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie uchwałą, Zarząd Spółdzielni przedkłada Radzie Nadzorczej do podjęcia uchwałę w brzmieniu:

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.06.2012 r.

w sprawie: wprowadzenia składnika opłat odpis na docieplenie w budynku Hetmańska 14 w osiedlu Błonie.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 3/17/18/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” z dnia 17.05.2012 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1.10.2012 r. wprowadza się nowy składnik opłat eksploatacyjnych „odpis na docieplenie” w wysokości 2,15 zł/m2/m-c w budynku Hetmańska 14 osiedla Błonie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez przewodniczącego rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie, zastępcy prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 52/50/2012 z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia składnika opłat odpis na docieplenie w budynku Hetmańska 14 w osiedlu Błonie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 5
Ustalono, że kolejne posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej odbędzie się po przerwie wakacyjnej , prawdopodobnie w pierwszych dniach września. W porządku obrad tego posiedzenia zostaną umieszczone między innymi punkty dot:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Informacja na temat podjętych uchwał, zgłoszonych wniosków oraz przebiegu obrad na częściach Walnego Zgromadzenia.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) kosztów zarzadzania na 2013 r.
  b) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2013 r.
  c) zatwierdzenia planu inwestycyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na 2013 r.
  d) zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2013 r.
 5. Projekt Regulaminu działalności kulturalno – oświatowej,
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 26.06.2012 r.
 7. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 8. Uchylenia uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 10. Sprawy wniesione.

Ad. 6
Nie realizowano tego punktu porządku obrad.

Ad. 7
Nie realizowano tego punktu porządku obrad. Nie wpłynęły pisma do rozpatrzenia przez Radę Nadzorcza.

Ad. 8

Ryszard Klech stwierdził, że po zapoznaniu się z przesłaną członkom Rady Nadzorczej analizą działalności gospodarczo – finansowej Spółdzielni za I kwartał 2012 r. biorąc między innymi pod uwagę terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych tj. przeprowadzone w maju i czerwcu Walne Zgromadzenie, zwołanie w zakreślonym w statucie terminie posiedzenia Zarządu z udziałem przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, opracowanie komunikatu z wynikami głosowań na Walnym Zgromadzeniu, terminowe przekazanie do IV Oddziału PKO BP SA w Lublinie kolejnej raty na spłatę zadłużenia kredytowego z tytułu kredytu mieszkaniowego wykorzystanego na budowę lokali użytkowych zgłasza do Rady Nadzorczej wniosek o przyznanie dla członków Zarządu premii za II kwartał 2012 r. w wysokości 20% wynagrodzenia kwartalnego.

Waldemar Żak przypomniał, że w § 5 ust 3 Zasad wynagradzania członków Zarządu jest zapisane, że przyznanie premii następuje na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej po upływie kwartału.

Danuta Przybyś – Ziemba przypomniała: w § 2 w/w zasad jest zapisane, że może być przyznana premia zadaniowa do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego przyznawana i wypłacana za okresy kwartalne.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowiła przyznać – w tym miejscu w protokole umieszczono głosowanie i wysokość przyznanej dla członków Zarządu premii.

Ad. 9
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych zapoznała zebranych z poniższą informacją:

Informacja
dotycząca mieszkań rozliczanych w zakresie zużycia ciepła
wg podzielników wyparkowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” uprzejmie informuje, że istnienie możliwość wymiany dotychczasowych podzielników wyparkowych (cieczowych) na podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym bez konieczności ponoszenia jednorazowych kosztów nowych urządzeń (obecnie koszt podzielnika to ok. 46 zł netto).

Koszt ten wliczony zostałby w usługę rozliczeniową wynoszącą od nowego okresu rozliczeniowego 10,30zł (netto)/podzielnik z odczytem radiowym. Obecnie koszt usługi rozliczeniowej wynosi 7,14 zł (netto)/podzielnik.

Reasumując powyższe oraz biorąc pod uwagę 10-cio letnią żywotność baterii w podzielnikach elektronicznych koszt podzielnika na dzień dzisiejszy wynosiłby:
(10,30zł – 7,14 zł = 3,16) x10 lat = 31,60 zł netto.

Koszt wymiany tj. demontażu i utylizacji istniejącego podzielnika wyparkowego i montaż elektronicznego to kwota 5 zł/podzielnik. Koszt ten zostałby uwzględniony przy pierwszym rozliczeniu ciepła jako opłata jednorazowa.

Wymiana podzielników nastąpiłaby w miesiącu grudniu bieżącego roku tj. na koniec obecnego okresu rozliczeniowego.

Zalety stosowania podzielników elektronicznych i cechy wyróżniające je od podzielników wyparkowych to m.in.:
– rejestracja zużycia ciepła tylko przy włączonych grzejnikach,
– brak rejestracji zużycia ciepła latem,
– pewność 100% odczytów bez względu na obecność lokatora w mieszkaniu, bez wchodzenia do mieszkania,
– całkowita eliminacja błędów mogących powstać przy ręcznym wpisywaniu wyników odczytów,
– możliwość dokładnego odczytu, porównania zużycia oraz analizy wskazań na wyświetlaczu podzielnika.

Decyzje o ewentualnej wymianie podzielników wyparkowych na elektroniczne zostaną podjęte przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w terminie do końca września br.
Wszelkie zapytania i ewentualne wątpliwości dotyczące wymiany podzielników wyparkowych na elektroniczne należy zgłaszać pisemnie do Administracji Osiedla do końca sierpnia br.
Udzieliła odpowiedzi na zgłoszone pytania.

Waldemar Żak zgłosił wniosek:
Zarząd Spółdzielni na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej powinien przygotować informację dotyczącą mienia Spółdzielni (podać wysokość wpływów z mienia za iI półrocze 2012 r. i sposób ich wydatkowania) oraz informację ile osób jest zatrudnionych w SM Czuby pobierających świadczenia emerytalne – na jakich umowach są zatrudnione.

Na tym protokół zakończono

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

Data opublikowania: 10:01, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2012