Protokół Nr 03/2012
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 06.03.2012 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Jan Biss, Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Teresa Husarek, Roman Janczarek,
Ryszard Klech , Dariusz Siwek, Kutyła Jerzy , Grażyna Henkiel, Grzegorz Majek, Janina Samborska,
Krystyna Mańka, Andrzej Turski, Jerzy Kaczmarski, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastepca prezesa d/ eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot.
  a) wykluczenia ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty kredytu i odsetek,
  b) uchylenia uchwał Rady Nadzorczej o wykluczenie członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowanych ze środków spółdzielczych.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie w uchylenia uchwały Nr 6/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Ruta” z dnia 16.02.2012 r. w sprawie zamontowania umieszczenia reklamy na ogrodzeniu parkingu przy ulicy Dziewanny 1.
 5. Analiza działalności gospodarczo – finansowej SM „Czuby” za 2011 r.
 6. Opinia dla Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w sprawie:
  a) uczestnictwa członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną,
  b) zasad podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 21.02.2012 r.
 9. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 10. Dyskusja dot. wydatków z funduszu kulturalno – oświatowego osiedla.
 11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 12. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag i został przyjęty jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
A)
Kierownik działu członkowsko mieszkaniowego poinformowała, by wnioski Zarządu dot. pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni wobec tych członków, którzy posiadają zadłużenie wobec Spółdzielni rozpatrywane były zgodnie z przedłożonym wykazem.

Przystąpiono do rozpatrywania wniosków.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu wniosków , wysłuchaniu wyjaśnień i informacji przedstawionych przez członków, wobec których skierowano wniosek o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie, oraz po dyskusji podjęła uchwały: Nr 38/27/2012, Nr 39/28/2012, Nr 40/29/2012 z dnia 06.03.2012 r. w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie. W tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu, podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały oraz pisma kierowane do członków z informacją o odroczeniu terminu rozpatrzenia wniosku w związku ze złożoną deklaracją dot. spłaty zadłużenia ( 4 członkom w terminie do 31.12.2012 r.,
1 członkowi w terminie do 30.06.2012 r., 3 członkom w terminie do 30.09.2012 r. ,
1 członkowi w terminie do 31.07.2012 r.

B)
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Prezes Zarządu poinformował, że po skierowaniu wniosków do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie i zawiadomieniu o tym fakcie członków, wobec których skierowano wnioski sześciu z nich spłaciło zobowiązania wobec Spółdzielni na kwotę powyżej 30 000 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono wykaz członków którzy spłacili zadłużenie.

Ad. 3
A) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował , że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 1.03.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

PROJEKT

Uchwała Nr… /… / 2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia …… .03.2012 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo- budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie 87 ust. 1 pkt 20 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowe- budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowanych ze środków spółdzielczych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 6/9/2011 z dnia 07.02.2011 r. wprowadza się następującą zmianę:
– § 22 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

” aktualny dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem /odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG”.

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych” z uwzględnieniem zmian zawartych w uchwale nr …../…../2012 z dnia 6.03.2012 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu.

 

Załącznik
do uchwały Nr… /… / 2012
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia 06.03.2012 r.


REGULAMIN
udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy
przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych.

Rozdział I

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Udzielanie zamówień

§ 1

Zamówienia będą udzielone oferentom, którzy zostaną wybrani według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

Zamówień udziela się w trybie:

 1. przetargu nieograniczonego;
 2. zapytania o cenę;
 3. zamówienia z wolnej ręki.

§ 3

Podstawowym trybem udzielania zamówień jest przetarg nieograniczony.

§ 4

Zamawiający może udzielić zamówienia w innym trybie niż przetarg nieograniczony wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 5

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

Ogłoszenia

§ 6

Ogłoszenia o zamówieniach w trybie przetargu nieograniczonego zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i stronie internetowej Zamawiającego. Dopuszcza się również zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej.

§ 7

Ogłoszenie o zamówieniu winno zawierać:

 1. nazwę i adres Zamawiającego;
 2. tryb zamówienia;
 3. przedmiot zamówienia;
 4. określenie sposobu uzyskania SIWZ;
 5. miejsce i termin składania i otwierania ofert.

§ 8

Ogłoszenie może zawierać dodatkowo inne informacje ważne dla przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Komisja Przetargowa.

§ 9

Członków Komisji Przetargowej powołuje Zarząd Spółdzielni.

§ 10

W skład Komisji Przetargowej obligatoryjnie winni wchodzić:
– Specjalista ds. Technicznych Zarządu,
– Kierownik Administracji Osiedla,
– Specjalista ds. Technicznych Administracji Osiedla,
– Przedstawiciel Pionu Finansowego,
– Przedstawiciel Rady Nadzorczej lub Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, której dotyczą prace objęte postępowaniem przetargowym.

§ 11

Komisja Przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przeprowadzenia poszczególnych postępowań.

§ 12

Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym dla Zarządu Spółdzielni powołanym do oceny spełnienia przez oferentów warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert.

§ 13

Po dokonaniu oceny Komisja przedstawia Zarządowi wnioski i propozycje odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia przetargu w formie protokołu.

§ 14

Komisja Przetargowa sporządza i podpisuje protokół z postępowania przetargowego zawierający:

 1. opis przedmiotu zamówienia;
 2. nazwy i adresy oferentów;
 3. cenę każdej z ofert;
 4. porównanie złożonych ofert;
 5. informację o spełnieniu warunków przez oferentów;
 6. uzasadnienie wykluczenia Oferenta, odrzucenia oferty, unieważnienia przetargu;
 7. propozycję i uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 15

Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania poufności odnośnie informacji uzyskanych w trakcie postępowania przetargowego.

§ 16

Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu z udziału w pracach Komisji, jeżeli:

 1. ubiegają się o udzielenie zamówienia;
 2. ich małżonkowie oraz osoby będące w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa ubiegają się o udzielenie zamówienia;
 3. przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania przetargowego pozostawały w stosunku pracy, zależności lub dominacji z Oferentem ubiegającym się o zamówienie;
 4. pozostają z Oferentem w takim stosunku prawnym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

§ 17

Członkowie Komisji składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania pisemne oświadczenie o braku okoliczności, o których mowa w § 16.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

§ 18

 1. Zamawiający zobowiązany jest przygotować SIWZ, która winna zawierać wszystkie informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania potrzebnych do sporządzenia oferty. SIWZ zatwierdzana jest przez Zarząd.
 2. SIWZ, jak również inne materiały przetargowe, oferenci mogą uzyskać w siedzibie Zamawiającego, za opłatą w wysokości ustalonej indywidualnie dla danego przetargu przez Zarząd, podanej w ogłoszeniu o przetargu.
 3. Oferent może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest w terminie trzech dni udzielić wyjaśnień, chyba że pismo o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 7 dni przed terminem składania ofert.
 4. Zamawiający przesyła treść wyjaśnienia wszystkim oferentom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawartych w SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie pisemnie wszystkim oferentom i jest dla nich wiążące.

§ 19

 1. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących SIWZ.
 2. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
 3. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadamia w ciągu trzech dni każdego Oferenta, który pobrał SIWZ.

§ 20

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia winna zawierać:
  1) nazwę i adres Zamawiającego;
  2) tryb udzielania zamówienia;
  3) opis przedmiotu zamówienia;
  4) termin wykonania zamówienia;
  5) wymagane gwarancje;
  6) wskazane miejsca i termin składania i otwarcia ofert;
  7) termin związania ofertą;
  8) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami;
  9) projekt umowy;
  10) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  11) wymagania dotyczące wadium;
  12) opis sposobu przygotowania oferty;
  13) opis sposobu obliczania ceny oferty;
  14) informacje o oświadczeniach, dokumentach i załącznikach, jakie ma zawierać oferta dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu i ważności oferty;
  15) opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;
  16) opis warunków udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.
 2. Specyfikacja może zawierać jeszcze inne informacje ważne dla przeprowadzenia postępowania przetargowego.

§ 21

W SIWZ Zamawiający zamieszcza klauzulę o możliwości unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 22

Dowodami potwierdzającymi wiarygodność techniczną i ekonomiczną Oferenta są:

 1. kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za realizację robót ( np. uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów);
 2. wykaz robót zrealizowanych z ostatnich trzech lat wraz z referencjami zawierającymi termin i miejsce wykonania robót oraz stwierdzenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową – w ilości dwukrotnie przewyższającej wielkość zamówienia;
 3. inne, szczególnie istotne dla danego przedmiotu zamówienia, określone w ogłoszeniu lub SIWZ;
 4. zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami podatkowymi i składkami na ubezpieczenia społeczne;
 5. aktualny dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Przygotowanie zamówienia, składanie ofert

§ 23

 1. Zamawiający ogłasza przetarg, posiadając niezbędną dokumentację określającą przedmiot zamówienia i jego wartość.
 2. Zamawiający może również ogłosić przetarg, gdy nie posiada dokumentacji, ale określi szczegółowo parametry technologiczne, techniczne, jakościowe, zakres robót i ich wartość.
 3. Przedmiot zamówienia określa się za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu polskich norm lub klasyfikacji a w odniesieniu do robót budowlanych (realizowanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę) dokumentacji projektowej.

§ 24

 1. Oferty należy składać w terminie i miejscu określonym w SIWZ.
 2. Treść oferty i jej forma określona przez Zamawiającego w SIWZ powinna być zachowana przez Oferenta.
 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą należy opisać nazwą Oferenta oraz tytułem postępowania, którego dotyczy.
 4. Oferty należy składać zgodnie z treścią ogłoszenia – podlegają one obowiązkowej rejestracji w dzienniku korespondencji Zamawiającego.
 5. Złożone oferty do chwili ich otwarcia w dniu przetargu winny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 6. Oferent może przed wyznaczonym terminem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 7. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi bez względu na wynik przetargu.
 8. Oferty złożone po ustalonym terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
 9. Wycofanie oferty przed terminem składania ofert nie powoduje utraty wadium.
 10. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.
 11. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny.

§ 25

Oferent jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 26

 1. Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1,5% wartości zamówienia na zasadach określonych w SIWZ.
 2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
  a) pieniądzu.
  b) poręczeniach bankowych.
  c) gwarancjach bankowych.
  d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

§ 27

 1. Zamawiający zwraca wadium w terminie do 7 dni, jeżeli:
  1) upłynął termin związania ofertą;
  2) zawarto umowę i wniesiono kaucję gwarancyjną;
  3) przetarg został unieważniony;
  4) Oferent wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
  5) Oferent został wykluczony z postępowania;
  6) oferta Oferenta została odrzucona.
 2. Zamawiający zwraca wadium bez odsetek, a koszty prowizji bankowych ponosi Oferent.

§ 28

Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

 1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego;
 2. odmówił wniesienia kaucji gwarancyjnej;
 3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta;
 4. przedstawił w swojej ofercie nieprawdziwe dane.

§ 29

Utrata wadium następuje również w przypadku wycofania oferty po terminie składania ofert.

§ 30

 1. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia określona będzie w SIWZ.
 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formach określonych w § 26 niniejszego regulaminu.
 3. Wadium wniesione w pieniądzu przez Oferenta, którego oferta została wybrana, może być zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy w terminie i na warunkach określonych w umowie.

Rozdział II

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Postępowanie przetargowe

§ 31

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy:

 1. posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą, której zakres odpowiada przedmiotowi zamówienia;
 2. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności niezbędnych do wykonania zamówienia;
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego.

§ 32

 1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
  1) oferentów, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat wyrządzili szkodę Zamawiającemu, nie wykonując zamówienia, lub wykonując go wadliwie.
  2) oferentów, w stosunku do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe;
  3) oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik przetargu;
  4) oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w przetargu zgodnie z § 31 pkt.1- 4.
 2. Ofertę wykluczonego Oferenta uznaje się za odrzuconą.

§ 33

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. oferta nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu;
 2. oferta nie spełnia przynajmniej jednego z warunków wymagań SIWZ lub zaproszenia do składania ofert;
 3. jest nieczytelna;
 4. została złożona przez Oferenta wykluczonego z przetargu lub niezaproszonego do składania ofert;
 5. Oferent nie zgadza się na poprawienie oczywistej omyłki w tekście oferty,
 6. Oferent nie udzieli żądanego przez Spółdzielnie wyjaśnienia dotyczącego złożonej oferty w wyznaczonym terminie.

§ 34

Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu odrzucenia oferty.

§ 35

O odrzuceniu oferty Zamawiający informuje Oferenta, którego ofertę odrzucił nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

§ 36

Postępowanie przetargowe unieważnia się, jeżeli:

 1. nie złożono żadnej oferty;
 2. nie złożono żadnej ważnej oferty;
 3. wszyscy oferenci zostali wykluczeni lub wszystkie oferty zostały odrzucone;
 4. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia;
 5. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania przetargowego lub wykonania przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Spółdzielni, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 6. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia przetargowego.

§ 37

 1. Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu unieważnienia przetargu oraz z tytułu odstąpienia od przetargu przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający informuje oferentów o unieważnieniu przetargu. Przedmiotowa informacja nie wymaga uzasadnienia.

§ 38

Zamawiający przechowuje wszystkie oferty, które zostały złożone w trakcie przeprowadzania przetargu oraz dokumentację przeprowadzenia przetargu przez okres co najmniej 3 lat od zakończenia postępowania. Przez zakończenie postępowania rozumie się datę zatwierdzenia przez Zarząd protokołu Komisji Przetargowej.

Ocena ofert. Wybór Oferenta.

§ 39

 1. Podstawowym warunkiem i kryterium oceny ofert jest cena przedmiotu zamówienia.
 2. Dodatkowe warunki i kryteria oceny ofert określa SIWZ po zaopiniowaniu przez daną Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 3. Kryteria i warunki oceny nie podlegają zmianie w toku danego postępowania przetargowego.

§ 40

 1. W miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu odbywa się otwarcie ofert /część jawna/, z którego sporządza się protokół. Oferenci mogą być obecni w trakcie jawnej części przetargu.
 2. W części jawnej przetargu czynności Komisji Przetargowej obejmują:
  1) stwierdzenie nienaruszalności kopert z ofertami;
  2) otwarcie kopert;
  3) odczytanie ofert i podanie do wiadomości z każdej z nich jedynie nazwy i adresu Oferenta oraz wysokości oferowanej ceny.
 3. Komisja przetargowa może zwrócić się do oferentów, których oferty otwarto z żądaniem wyjaśnienia treści złożonej oferty.
 4. Komisja przetargowa może wezwać oferentów, którzy w odpowiednim terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
 5. W części niejawnej przetargu czynności Komisji Przetargowej obejmują:
  1) sprawdzenie zgodności ofert z podanymi warunkami i wymogami zawartymi w SIWZ;
  2) przeprowadzenie analizy złożonych ofert i wybranie najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem kryteriów podanych w SIWZ;
  3) spisanie protokołu ze swojej działalności i jego podpisanie;
  4) wpisanie do protokołu ewentualnych zastrzeżeń członków Komisji.

§ 41

Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający na wniosek komisji przetargowej ma prawo dokonać wyboru Oferenta po przeprowadzonych negocjacjach.

§ 42

W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy przez wybranego w przetargu Oferenta lub zerwania umowy przez Oferenta może być zawarta umowa z Oferentem, którego oferta była najkorzystniejszą z pozostałych ważnych ofert złożonych w przetargu.

§ 43

 1. O wyniku przetargu Zamawiający zawiadamia oferentów.
 2. Zamawiający zawiadamia Oferenta o wyborze jego oferty oraz o terminie i warunkach zawarcia umowy.

Rozdział III

TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Przetarg nieograniczony

§ 44

 1. Przetarg nieograniczony jest podstawowym trybem udzielania zamówień.
 2. W przetargu nieograniczonym mogą brać udział wszyscy zainteresowani oferenci, którzy spełniają wymagania niniejszego Regulaminu oraz SIWZ.
 3. Minimalny termin składania ofert w przetargu nieograniczonym wynosi 14 dni.
 4. Przetarg jest ważny, jeżeli Komisja Przetargowa stwierdzi, iż wpłynęła co najmniej jedna ważna oferta spełniająca wymagania SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu oraz gdy postępowanie przetargowe nie zostało unieważnione.
 5. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Oferentem, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny, z wyjątkiem sytuacji określonych w § 40 ust 3 i 4, oraz §41.

Zapytania o cenę

§ 45

 1. Zapytanie o cenę to tryb zamówienia, w którym Zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie oferentów i zaprasza ich do składania ofert.
 2. Tryb przetargu w formie zapytania o cenę może być zastosowany, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1) wartość przedmiotu zamówienia usług i robót budowlanych, oraz konserwacyjnych nie przekracza kwoty 100.000 zł;
  2) przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione ze względu na to, iż nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone.
 3. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę oferentów, ( nie mniej niż 4).która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
 4. Zaproszenie do składania ofert zawiera, co najmniej:
  1) określenie i opis przedmiotu zamówienia;
  2) termin wykonania zamówienia;
  3) wskazanie miejsca i terminu składania ofert;
  4) projekt umowy;
  5) wymagania dotyczące kaucji gwarancyjnej;
  6) wymagania dotyczące gwarancji;
  7) informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma zawierać oferta dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu i ważności oferty.
 5. W trybie zapytania o cenę niewymagane jest wadium.
 6. Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny
 7. Zapytanie o cenę jest trybem, w którym Zamawiający przy wyborze ofert kieruje się tylko ceną.

Zamówienie z wolnej ręki

§ 46

 1. Zamówienie z wolnej ręki, to tryb udzielania zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia tylko jednemu Wykonawcy.
 2. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki tylko wtedy, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1) ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia;
  2) z przyczyn technicznych lub ze względu na szczególny rodzaj robót budowlanych, dostaw lub usług, mogą być one wykonane tylko przez jednego Oferenta;
  3) udziela się temu samemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, nie przekraczających łącznie 20 % zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia objętego przetargiem.
  4) zawierana jest umowa na przeprowadzenie badań, opinii technicznych, ekspertyz, standardowych projektów lub dokumentacji;
  5) przeprowadzone kolejno postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego i zapytania o cenę nie przyniosły rozstrzygnięcia i wyboru Wykonawcy;
  6) zlecane jest wykonanie usług, prac konserwacyjnych lub prac remontowych o wartości do 10.000 zł.

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47

 1. Wszyscy pracownicy SM Czuby uczestniczący w przygotowaniu i sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kosztorysów, obmiarów itp., zobowiązani są do zachowania poufności posiadanych informacji.
 2. Zamawiający nie może ujawnić informacji, których ujawnienie narusza interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji.
 3. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są twórcze prace projektowe, wybór najkorzystniejszej oferty może być poprzedzony konkursem.

§ 48

Przetargi są organizowane centralnie i odbywają się w siedzibie Zarządu Spółdzielni jeżeli dotyczą prac wykonywanych na więcej niż jednym osiedlu. Jeżeli dotyczą tylko jednego osiedla odbywają się w Administracji danego osiedla.

§ 49

Regulamin nie przewiduje rozpatrywania protestów i odwołań oferentów.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji j postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisje.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę nr 36/10/2012 z dnia 06.03.2012 r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo- budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 01.03.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

PROJEKT

UCHWAŁA Nr… /… /2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2012 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 6/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” z dnia 16.02.2012 r. w sprawie umieszczenia reklamy na ogrodzeniu parkingu przy ul. Dziewanny 1.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 27 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr 6/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” z dnia 16.02.2012 r. w sprawie umieszczenia reklamy na ogrodzeniu parkingu przy ul. Dziewanny 1 z uwagi na uchybienia formalne tj. rozbieżność treści z tytułem uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

– Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta

UCHWAŁA NR 6/2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 16.02. 2012 r.

w sprawie: umieszczenia reklamy na ogrodzeniu parkingu przy ul. Dziewanny 1.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust.13 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia wyrazić zgodę dla firmy BTH Sebastian Kozak, z siedzibą w Lublinie ul. Radości 14/64, na wynajęcie powierzchni reklamowej o wym. 70 cm x 70cm w kabinach dźwigów osobowych oraz w w budynkach mieszkalnych osiedla „Ruta”.

§ 2

Opłata za umieszczenie w/w tablicy reklamowej w jednej kabinie dźwigu wynosi 15,00 zł. + VAT miesięcznie, a w przedsionku lub na parterze klatki schodowej 10,00 zł. + VAT miesięcznie. Uzyskane środki finansowe stanowią pożytek dla nieruchomości, w której w/w pow. reklamowa została wykorzystana.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę nr 37/26/2012 z dnia 06.03.2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 6/2012 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” z dnia 16.02.2012 r. w sprawie umieszczenia reklamy na ogrodzeniu parkingu przy ul. Dziewanny 1 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 1.03.2012 r. z poniżej przedstawioną analizą działalności gospodarczo – finansowej za 2011 r. zawierającej:

– Zestawienie kosztów i przychodów za 2011 r.
– Działalność eksploatacyjną za 2011 r.
– Koszty eksploatacji za 2011 r. (bez kosztów Zarządzania).
– Koszty konserwacji i przeglądów za 2011 r.
– Fundusz remontowy za 2011 r.
– Wykonanie działalności kulturalno – oświatowej za 2011 r.
– Koszty Zarządzania za 2011 r.
– Zatrudnienie i fundusz płac za 2011 r.

W tym m miejscu w protokole umieszczono powyżej wyszczególnione zestawienia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i zastępcę ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o jej przyjęcie.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa oraz po dyskusji przedstawioną powyżej w protokole analizę działalności godpdarczo – finansowej za 2011 r. przyjęła bez uwag.

Ad. 6
A) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy zapoznali się na posiedzeniu w dniu 1.03.2011 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały Walnego Zgromadzenia.

Projekt

UCHWAŁA Nr …. /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………………….. 2012 r.

w sprawie: uczestnictwa członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 1 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) oraz § 61 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala, co następuje:

§ 1

Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej i Regulaminem działalności kulturalno-oświatowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Części Walnego Zgromadzenia

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa, zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych, zastępcę głównego księgowego oraz po dyskusji postanowili zaproponować Radzie Nadzorczej by pozytywnie zaopiniował dla Walnego Zgromadzenia projekt uchwały w sprawie uczestnictwa członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa, zastępcę prezesa ds. finansowych zaproponowała by Zarząd Spółdzielni przygotował na następne posiedzenie opinię Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia w sprawie proponowanej uchwały.

B)
Przez Zarządu zaproponował by w dniu dzisiejszym nie realizować tego punktu porządku obrad. Przełożyć jego realizację na kolejne posiedzenie, gdyż projekt uchwały w sprawie zasad podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2011 r. wymaga jeszcze doprecyzowania.

Ad. 7
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się ze sporządzonym przez prezydium Rady projektem Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z działalności w 2011 r. oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by zatwierdziła sprawozdanie w wersji przedstawionej poniżej w protokole.

S P R A W O Z D A N I E
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z działalności w roku 2011

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2011.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym pracowała w składzie:

– Marek Szymański – przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Michał Kołczewski – zastępca przewodniczącego Rady,
– Tadeusz Mazurek – zastępca przewodniczącego Rady,
– Danuta Przybyś – Ziemba – sekretarz,
– Jerzy Kutyła – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
– Andrzej Turski – przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej,
– Jan Biss – przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej,

– Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Grażyna Henkiel, Teresa Husarek, Roman Janczarek, Jerzy Kaczmarski, Ryszard Klech, Grzegorz Majek, Krystyna Mańka, Janina Samborska, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska, Dariusz Siwek od 25.08.2011 r., Stanisław Smerda do dnia 1.12.2011 r.( utrata mandatu ) – członkowie Rady Nadzorczej.

Absencja członków Rady na posiedzeniach plenarnych w roku 2011 była niska i przedstawiała się następująco:

– Henkiel Grażyna – 3 nieobecności,
– Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna – 1 nieobecność,
– Siwek Dariusz – 1 nieobecność,
– Majek Grzegorz – 1 nieobecność.

Prezydium Rady w roku 2011 pracowało w niezmienionym składzie.

W roku 2011 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.

W roku sprawozdawczym 2011 odbyła 16 protokołowanych posiedzeń plenarnych, 8 posiedzeń prezydium, 26 posiedzeń komisji, rozpatrując problemy w oparciu o materiały przygotowane przez Zarząd i poddane analizie przez merytoryczne komisje Rady.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2012 r.
Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym w częściach w dniach od 9.05.2011 r. do 6.06.2011 r.

Kontrolowała terminowość spłaty kolejnych rat kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię na realizację tzw. „nietrafionych inwestycji”. Spółdzielnia z tego tytułu spłaciła zadłużenie w wysokości 181 597,16 złotych na podstawie ugody zawartej z PKO IV O/Lublin.

Rada Nadzorcza na bieżąco, po zakończeniu każdego kwartału analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu.

Zgodnie z zawartymi w § 87 Statutu kompetencjami, Rada Nadzorcza w 2011 r.

Dokonała:

 1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 r.
 2. Upoważniła Zarząd do nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasta Lublin przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Dziewanny 14.
 3. Wyboru członka Zarządu

Rada Nadzorcza w drodze konkursu w dniu 29.11.2011 r. wybrała na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych Bożenę Zielińską kierownika działu techniczno – eksploatacyjnego.

Rozpatrywała w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia:

 1. Wnioski z lustracji częściowej SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność inwestycyjną za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

  Zaproponowała przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowane na podstawie protokołu z lustracji częściowej obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 2. Zmiany do statutu Spółdzielni.

  Po przeanalizowaniu wniosków z dnia 21.05.2010 r mieszkańców osiedla Skarpa skierowane do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, zaopiniowanych przez zespół prawny, postanowiła nie wnioskować do Walnego Zgromadzenia o ich uchwalenie, gdyż część proponowanych we wnioskach zapisów reguluje znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, część z nich jest sprzeczna z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawą Prawo spółdzielcze, część wskazuje błędne podstawy zmiany, część wykazuje brak możliwości zrozumienia propozycji zmiany w związku z czym niemożliwa jego wprowadzenie.

 3. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2010 r.

  Pozytywnie oceniła roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z: Bilansu Spółdzielni za 2010 rok który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 288 667 318,93 złotych, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2010 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 1 009 852,22 zł rachunku przepływów pieniężnych wykazujący stan środków na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 16 244 845,07 złotych i Zestawienia zmian w kapitale /funduszu/ własnym.

 4. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2010 r.

  Po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2010, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2010, analizie wyników i wniosków zawartych w protokole z lustracji działalności inwestycyjnej przeprowadzonej w dniach 1.03.2011 r. do 12.04.2011 r., analizie wniosków zawartych w protokole z przeprowadzonych kontroli przez PKO BP IV Oddział w Lublinie oraz przez Miejski Urząd Pracy zaproponowała udzielić absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2010 r.

 5. Odwołanie od uchwały nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ulicy Sympatycznej 1 i 3

  Zaproponowała utrzymać w mocy uchwałę Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52, gdyż uchwała została podjęta zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami ( art. 27 ust.2 usm ).
  Ponadto w/w działka zabudowana budynkami ul. Sympatyczna 1 i 3 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działki Nr 24/7 (stanowiącej mienie spółdzielni), na której to zaprojektowano zespół garażowo-usługowy na 130 boksów garażowych, 3 lokale usługowe i ok. 30 miejsc postojowych ogólnodostępnych. Dla realizacji tej inwestycji konieczna jest budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kabli energetycznych i oświetleniowych, których trasa prowadzi m.in. przez działkę nr 24/21.

 6. Propozycje podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r.

  Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd Spółdzielni propozycjami podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r. – postanowiła pozytywnie ocenić zaproponowany podział nadwyżki w projekcie I tj. Nadwyżkę bilansową za 2010 r. w wysokości 407 102,61 zł podzielić na:
  – zasilenie działalności społeczno – kulturalnej – kwota 40 000,00.zł.
  – pozostałą kwotę 367 102,61zł do dyspozycji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

 7. Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt regulaminu dostosowany do uchwalonych zmian statutu.

Uchwaliła:
1. Regulamin najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
2. Regulamin przyjęć w poczet członków , ustanawiania prawa do lokali mieszkalnych i zamiany mieszkań.
3. Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
4. Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
5. Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
6. Zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia (§ 73 ust. 2 Statutu).
7. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.

Opracowała projekt Regulaminu działalności kulturalno oświatowej i przekazała do zaopiniowania przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

Dokonała zmian w:

 1. Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM Czuby , finansowanych ze środków spółdzielczych.

  Poza zmianą nazwy na „Regulamin udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych uzupełniono skład komisji przetargowej o przedstawiciela nieruchomości, której dotyczą prace objęte postępowaniem przetargowym lub przedstawiciela Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla. Określono, że dowodami potwierdzającymi wiarygodność techniczną i ekonomiczną oferenta mogą być kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za realizację robót, dodatkowe warunki i kryteria oceny określone w SIWZ opiniuje dana Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert nie mniej niż 4 oferentów.

 2. Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

  Wybór ofert dla wynajmu lokali i dzierżawy terenów zlokalizowanych w nieruchomościach osiedli organizuje Administracja i Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla. W przypadku złożenia identycznych ofert Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla podejmuje uchwałę określającą warunki wynajmu lokalu lub umowy najmu /dzierżawy/.
  W przypadku wpłynięcia oferty na wolny lokal i braku posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przez okres dłuższy niż 30 dni decyzję o wynajęciu lokalu podejmuje Zarząd Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni zawiera umowę najmu/dzierżawy.

 3. Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

  Budynek mieszkalny jest wraz z otoczeniem własnością Spółdzielni, członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich mieszkańców i użytkowników lokali bez względu na tytuł prawny do lokalu . Lokale mogą być użytkowane jedynie na cele zgodne z ich przeznaczeniem oraz może być wykonywana tylko taka działalność gospodarcza, zawód, która nie zakłóca spokoju i porządku publicznego. Określono obowiązki, jakie ciążą na Administracji Osiedla a w szczególności : utrzymanie w należytym stanie technicznym, porządku i czystości budynków, ich otoczenia i pomieszczeń wspólnego użytku, placów zabaw dziecięcych i młodzieżowych oraz wyposażenie domów w sprzęt p.pożarowy, zapewnienie sprawnego działania urządzeń technicznych w budynkach, zapewnienie wyposażenia domów w odpowiednie zbiorniki do składowania odpadów i nieczystości oraz zabezpieczenie ich opróżnienia.
  W razie uporczywego lub złośliwego przekraczania postanowień niniejszego regulaminu, Administracja Osiedla może kierować wnioski do sądu oraz składać wnioski do Rady Nadzorczej Spółdzielni o wykluczenie Członka ze Spółdzielni. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są udostępnić lokal w celu dokonania przeglądów okresowych stanu technicznego budynku i instalacji oraz odczytów zużycia energii cieplnej i wody. Spółdzielnia nie ma obowiązku indywidualnego powiadamiania o zamiarze dokonania w/w czynności.

 4. Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.

  Zatwierdziła nową wersję regulaminu dostosowując jego treść do uchwalonych zmian statutu.

 5. Regulaminie parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

  Prowadzenie parkingów strzeżonych będących własnością Spółdzielni – należy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
  Z parkingów strzeżonych w osiedlu „Skarpa” stanowiących własność S.M. „Czuby” korzystać mogą wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w ilości jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie (wyjątek stanowią tzw. miejsca rodzinne – na 2 samochody).
  Dopuszcza się zawarcie umowy z przedsiębiorcami na korzystanie z parkingów strzeżonych przez mieszkańców osiedla używających pojazdy samochodowe do celów służbowych. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia od użytkowników parkingu strzeżonego przyjmuje Dział GZM ul. Watykańska 6 lub Administracja Osiedla „Skarpa” ul. Przytulna 4”.

 6. Regulaminie wyboru członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.

  Dostosowano zapisy regulaminu do uchwalonych zmian w statucie oraz uzupełniono zapisy regulaminu o procedurę wyborczą mającą zastosowanie do wyborów zastępcy prezesa.

Zatwierdziła:

 1. Wynagrodzenia dla członków Zarządu.
 2. Plan pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2011 r.
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2010 r.
 4. Plan gospodarczo – finansowy SM „Czuby” na 2012 r.
 5. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2012.
 6. Koszty zarządzania na rok 2012.
 7. Plan inwestycyjny na 2012 r.
 8. Korektę planu gospodarczo – finansowego uchwalonego na 2011 r.
 9. Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2011 r.

  Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta Baster Audytor do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2010.

 10. Zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

  Walne Zgromadzenie dzieli się na 21 części.
  W danej części Walnego Zgromadzenia uczestniczą członkowie reprezentujący tylko jedno osiedle. Członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w obrębie danej nieruchomości zalicza się do tej samej części Walnego Zgromadzenia.
  Członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w obrębie jednego osiedla tworzą co najmniej jedną część Walnego Zgromadzenia. Ustala się podział członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na części Walnego Zgromadzenia według zasad proporcjonalności, biorąc za podstawę § 84 ust. 1 Statutu Spółdzielni:
  1) Osiedle „Skarpa” – 5 części Walnego Zgromadzenia,
  2) Osiedle „Niska Skarpa” – 1 część Walnego Zgromadzenia,
  3) Osiedle „Ruta” – 4 części Walnego Zgromadzenia,
  4) Osiedle „Łęgi” – 3 części Walnego Zgromadzenia,
  5) Osiedle „Błonie” – 3 części Walnego Zgromadzenia,
  6) Osiedle „Widok” – 2 części Walnego Zgromadzenia,
  7) Osiedle „Poręba” – 2 części Walnego Zgromadzenia.
  Odrębna część Walnego Zgromadzenia tworzona jest spośród członków oczekujących.

 11. Zmiany w załączniku do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2009 r. nr 48/18/09 w sprawie wyboru stałych komisji Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie.

  Zmieniono składy:
  Komisji Rewizyjnej – Jerzy Kaczmarski zrezygnował z pracy w komisji i podjął pracę w Komisji Społeczno – Samorządowej . Nowo wybrany członek Rady z osiedla Widok Dariusz Siwek podjął pracę w komisjach Rewizyjnej i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej.

 12. Zmiany opłat eksploatacyjnych:

  – W osiedlu Skarpa – z dniem 1 lipca 2011 r. zmieniono wysokość opłaty eksploatacyjnej w pozycji „eksploatacja i zarządzanie” zgodnie z załącznikiem do uchwały 52/20/2011 Rady Nadzorczej z dnia 22.03.2011 r.

  – W osiedlu Łęgi – z dniem 1.10.2011 r. zmieniono stawki opłat eksploatacyjnych pozycji „eksploatacja i zarządzanie na 1,17 zł/m2.

 13. Zmiany w uchwale nr 11/1/2011 z dnia 1.03.2011 r. w sprawie ustalenia zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części.

  Dokonano nowego podziału na części Walnego Zgromadzenia.

  Osiedle Łęgi – 3 części Walnego Zgromadzenia:

  – I część Walnego Zgromadzenia
  Tymiankowa 1, 3,
  Tymiankowa 54, 56, 58;
  Tatarakowa 10, 12, 14, 16;

  – II część Walnego Zgromadzenia
  Tymiankowa 48, 50, 52,
  Bociania1, 6, 8, 10;
  Tatarakowa 2 ,5, 6, 8
  Wiklinowa 4, 6;

  – III część Walnego Zgromadzenia
  Biedronki 2a, 2b, 2c, 3, 5, 7, 9,11;
  Kaczeńcowa 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10.

  Osiedle „ Błonie ” – 3 części Walnego Zgromadzenia:

  – I część Walnego Zgromadzenia
  Kawaleryjska 2, 4, 6, 8,
  Rycerska 5,
  Ułanów 14, 16

  – II część Walnego Zgromadzenia
  Kawaleryjska 14, 16, 18,
  Rycerska 2, 4, 6, 8,
  Dragonów 3, 14,
  Szaserów 1, 9, 11;

  – III część Walnego Zgromadzenia
  Kawaleryjska 4a, 20,
  Husarska 2, 6, 8,
  Ułanów 22,
  Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16.

 14. Zmiany w uchwale nr 120/1/2003 z dnia 25.11.2003 r. w sprawie opłat z tytułu dzierżawy terenu.

  Stawkę z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach ustala się w wysokości pokrywającej następujące składniki: koszty zarządzania, koszty administrowania, wieczyste użytkowanie gruntów (jeżeli występuje), podatek od nieruchomości, odpis na fundusz społeczno-kulturalny, odpis na fundusz remontowy.
  Powstałą ewentualną nadwyżkę należy przekazać na fundusz remontowy.

 15. Opłat eksploatacyjnych nie wymagających uchwały Rady Nadzorczej.

  Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wprowadzania bez uchwał Rady Nadzorczej, zmian opłat eksploatacyjnych w zakresie czynników kształtujących koszty niezależne od Spółdzielni:

  Składniki opłat niezależnych od Spółdzielni

  1. CO
  2. Zimna woda i kanalizacja
  3. CW – wodomierz – podgrzanie
  4. Energia elektryczna
  5. Podatek od nieruchomości
  6. Abonament za wodomierz MPWiK
  7. Konserwacja dźwigów i hydroforni
  8. Konserwacja dźwigów
  9. Konserwacja hydroforni
  10. Konserwacja domofonów
  11. Dostawa sygnału RTV
  12. Wywóz nieczystości
  13. Gaz
  14. Konserwacja węzła ciepłowniczego mieszkaniowego
  15. Ubezpieczenia
  16. Sprzątanie klatek schodowych
  17. Konserwacja co
  18.Przegląd gazowy i elektryczny

 16. Wprowadzenie nowych składników opłat eksploatacyjnych w ramach opłat niezależnych od spółdzielni.

  Wprowadza się nowe składniki opłat eksploatacyjnych niezależnych od Spółdzielni poprzez wyłączenie z:
  1. Eksploatacji i Zarzadzania – Ubezpieczenia.
  2. Konserwacji i przeglądów –konserwacji co, przeglądy gazowe i elektryczne i włącza się do opłat niezależnych.

 17. Zmiany w uchwale RN nr 103/9/2011 r. z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz zbywanych nieruchomości zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

  Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na ustanowienie służebności gruntowych na rzecz właścicieli lokali wyodrębniających się z nieruchomości zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Nieruchomość, na rzecz której ustanowiono służebność drogi koniecznej obciążona jest partycypacją w kosztach utrzymania drogi, na której ustanowiono służebność, m.in. z tytułu podatku od nieruchomości, odśnieżania, oświetlenia, remontu i modernizacji. W przypadku zbycia nieruchomości lokalowej uprawnienia i obciążenia z tego tytułu przechodzą na każdorazowego nabywcę.

 18. Budowę infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ulicy Sympatycznej 1, 3 niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo – usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ulicy Filaretów 52

  Zatwierdza się budowę infrastruktury technicznej, m.in. na działce Nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1,3, niezbędną dla realizacji zespołu garażowo – usługowego, zlokalizowanego na działce 24/7 – zgodnie z planem inwestycyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie na rok 2011, zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej SM „CZUBY” Nr 62/20/2010 z dnia 21.09.2010 r.

 19. Zmiany w uchwale nr 112/3/2010 w sprawie rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgodnie ze statutem SM „Czuby” (§ 103 d).

  Rada Nadzorcza postanowiła, że ustalony w uchwale NR 112/3 /2010 Rady Nadzorczej z dnia 5 października 2010 r. zapis dot. sposobu rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie obejmuje członków posiadających tytuł prawny do samodzielnego (wolnostojącego) lokalu użytkowego oraz tytuł prawny do garażu w zespole garażowym.

Analizowała poniższe zagadnienia:

 1. Opinię biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2010 r.
 2. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
  – na posiedzeniu 22.03.2011 r. – za 2011 r.
  – na posiedzeniu 30.06.2011 r. – za I kwartał 2011 r.,
  – na posiedzeniu 30.08.2011 r. – za I półrocze 2011 r.,
  – na posiedzeniu 22.11.2011 r. – za III kwartał 2011 r.
 3. Wyniki lustracji obejmującej działalność inwestycyjną SM „Czuby” za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2011 r. przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie.
 4. Stawki opłat za energię elektryczną.
 5. Koszty energii cieplnej.
 6. Remont ciągów pieszych w osiedlu Skarpa.
 7. Rozliczenie niebilansującej się wody.
 8. Działania związane z organizacją Walnego Zgromadzenia.
 9. Zmiany zgłoszone do statutu Spółdzielni.
 10. Aktualny stan prac legislacyjnych nad zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
 11. Zmiany zgłoszone do statutu spółdzielni.
 12. Przebieg obrad i podjęte uchwały przez Walne Zgromadzenie odbyte w dniach od 9.05 do 6.06.2011 r.
 13. Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej SM „Czuby”.
 14. Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych członków spółdzielni, działaczy samorządowych oraz pracowników SM „Czuby”.
 15. Podejmowane działania w celu rozpoczęcia realizacji inwestycji w osiedlu „Łęgi” przy ulicy Wiklinowej 2.
 16. Podejmowane działania przy realizacji inwestycji zespołu parkingowo – garażowego przy ulicy Filaretów w osiedlu Skarpa.
 17. System finansowania działalności domów kultury.
 18. Wyniki przeprowadzonej w SM „Czuby” kontroli przez:
  – Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie,
  – PKO BP SA Odział 4 w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych.

Rozpatrzyła w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego:

Odwołanie członków spółdzielni od uchwały nr 17/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Widok z dnia 12.07.2011 r. w sprawie podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2010 r. oraz nadwyżki na pozostałej działalności eksploatacyjnej .

Po rozpatrzeniu w toku postepowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 10.08.2011 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 17/2011 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 12.07.2011 r. w sprawie podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2010 r. oraz nadwyżki na pozostałej działalności eksploatacyjnej – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
Nadwyżka bilansowa nie jest przychodem uzyskanym z gospodarki mieniem Spółdzielni lub nieruchomości. Pożytki z tych podmiotów przypisywane są bezpośrednio do miejsc ich powstawania. Nadwyżka bilansowa jest uzyskiwana z przychodów finansowych Spółdzielni (odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych bieżących i lokat) i nie podlegają podziałowi zgodnie z art. 5 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jako pożytki.

Działając w ramach kompetencji zawartych w § 87 ust.1 pkt 27 Statutu uchyliła uchwały:

 1. Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Skarpa nr 8/2011 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie rozdzielenia pozycji „Eksploatacja i zarządzanie” w opłatach eksploatacyjnych.
  W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( art. 15 ust. 2) dot. zasad rozliczania i odprowadzania podatku dochodowego, od dnia 1 stycznia 2008 r. uchwałą RN Nr 99/7/2007 z dnia 25.09.2007 r. włączono koszty zarządzania do eksploatacji podstawowej, tworząc pozycję „eksploatacja i zarządzanie”. Połączenie to jest zasadne z uwagi na wprowadzenie przez ustawodawcę od 1 stycznia 2007 r. opodatkowania zasobów spółdzielni (bez lokali mieszkalnych).
 2. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa nr 10/2011 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie zamontowania domofonów w budynkach przy ulicy Sympatycznej 12 i Sympatycznej 14.

Uchyliła uchwałę, gdyż montaż instalacji domofonowej nie jest remontem w świetle przepisów prawa budowlanego (art. 3 pkt 8) i nie może być finansowany z funduszu remontowego. Ponadto w nieruchomości Sympatyczna 12, 14, 16 i Radości 4 część klatek schodowych już posiada instalację domofonową, wybudowaną na wniosek i na koszt mieszkańców, którym te domofony służą.

Rozpatrzyła wnioski:

 1. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla:
  – Widok z dnia 30.05.2011 r. w sprawie zmian niektórych zapisów Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

  Zaproponowane we wniosku przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok zmiany do regulaminu nie zostały wprowadzone. Rada Przedstawicieli składa się z członków, którym na zasadzie zaufania członkowie Spółdzielni powierzyli wykonywanie zadań określonych w Statucie i Regulaminie. Rada Przedstawicieli sama jako organ ma decydować bez konieczności uzyskania zgody przedstawiciela danej nieruchomości o dysponowaniu środkami, o których mowa w § 4 pkt 14 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla SM „Czuby” w Lublinie. Nie ma podstaw do powierzania organowi fakultatywnemu jakim jest Rada Przedstawicieli, kompetencji zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej, jako organu kontrolującego i nadzorującego działalność Spółdzielni (§ 82 w zw. z § 87 ust.1 pkt 2 lit. b i c Statutu). Brak jest także podstaw do uzupełnienia treści § 4 pkt 15 b Regulaminu o zdanie: „Takie same prawo przysługuje przedstawicielowi danej nieruchomości w sprawach dotyczących reprezentowanej przez niego nieruchomości”, z tego powodu, że Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jest ciałem kolegialnym i podejmuje swoje decyzje we własnym gronie na posiedzeniach plenarnych.

  – Skarpa z dnia 14.04.2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu.

  Rada Nadzorcza przedstawione przez Radę Przedstawicieli propozycje zmian do Regulaminu pomimo, że nie są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa nie umieściła w regulaminie . Uznała, że ze względów celowych i ekonomicznych wydaje się niewłaściwe wprowadzenie ograniczenia, iż najemca może oddać w podnajem tylko część lokalu, maksymalnie do 50% wynajmowanej powierzchni. Spółdzielnia zachowując prawo do wyrażenia zgody na wynajem lokalu w całości lub w części zachowuje prawo kształtowania warunków najmu lub dzierżawy na danym terenie.

 2. Zarządu Spółdzielni.

  Rada Nadzorcza rozpatrzyła:
  1) 41 wniosków o wykluczenie członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych:
  – w 26 przypadkach podjęła uchwały o wykluczeniu,
  – w 15 przypadkach postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku na okres co najmniej 6 miesięcy, dając możliwość członkom wywiązania się ze złożonego zobowiązania o spłacie zadłużenia.
  2) 44 wnioski o podjęcie uchwały na podstawie § 69 statutu w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni.
  3) 11 wniosków o upoważnienie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wytoczenia byłym członkom powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

 3. Wnioski SM „Czuby” kierowane do Radnych Rady Miasta Lublin.

  Członkowie Rady Nadzorczej poprosili radnych o wyjaśnienie dlaczego wnioski zgłaszane do Rady Miasta o wykonanie prac na terenie dzielnicy Czuby już od kilku lat nie są umieszczane w planach i budżecie miasta , natomiast inaczej się dzieje z wnioskami innych spółdzielni np. LSM. Na realizację potrzeb zgłoszonych przez LSM znalazły się wcale nie małe środki w budżecie miasta zaplanowanym na rok 2009, 2010 i projekcie 2011. Poprosili o bardziej skuteczne działania i większe zaangażowanie naszych przedstawicieli w Radzie Miasta na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy a ich wyborców.

 4. Wnioski zgłoszone na częściach Walnego Zgromadzenia.

  Rada Nadzorcza przeanalizowała wnioski i ustaliła sposób ich realizacji.

  Zgodnie z upoważnieniem zawartym we wniosku nr 4 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25 i 26.06.1999 r. uchyliła 19 uchwał o pozbawieniu członkostwa przez wykluczenie w związku z ustaniem przyczyny, dla której uchwała została podjęta, tj. spłatą.

  Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni.
  W ramach specjalnie organizowanych przyjęć rozwiązywała różne problemy zgłaszane przez członków Spółdzielni.
  W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział członkowie Spółdzielni zamieszkali w Osiedlu Skarpa, Widok, Ruta, Błonie.

  Kierowane przez Radę Nadzorczą do Zarządu Spółdzielni wnioski zostały przez Zarząd przyjęte do realizacji, a większość z nich zrealizowano.

  Przedkładając powyższe sprawozdanie w ujęciu syntetycznym informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami organów samorządowych w poszczególnych osiedlach, w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla.

Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli:

– o terminach posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez wywieszenie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarząd i Administracji Osiedla,
– o uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą – uchwały zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni a dotyczące osiedli doręczane były Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
– o przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni– www.sm.czuby.lublin.pl.

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

Rada Nadzorcza j przedstawione powyżej w protokole Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Czuby” z działalności w 2011 r. zatwierdziła jednomyślnie – 20 za. Skieruje je do zatwierdzenia na Walne Zgromadzenie.

Ad. 8
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 21.02.2012 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 9
W porządku obrad kolejnego posiedzenia zostaną umieszczone między innymi punkty:
– Informacja na temat przeprowadzonej przez Regionalny Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie lustracja ustawowej obejmującej działalność inwestycyjną za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r.

– Informacja Zarządu i opinia biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” w Lublinie za 2011 r.

– Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 r.

– Opinia dla Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w sprawie:
a) wniosków z lustracji ustawowej,
b) zasad podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
c) uczestnictwa członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną,
d) absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2010 r.
e) zmian statutu,
f) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
g) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.

– Rozpatrzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”:
a) Nr 7/2012 z dnia 20.02.2012 r. w sprawie korekty planu rzeczowo- finansowego w poz. kosztów na budowę 10 miejsc parkingowych,
b) Nr 8/2012 z dnia 20.02.2012 r. w sprawie korekty naliczeń funduszu remontowego w pozycji zmiany wielkości obciążenia mieszkańców funduszem remontowym.

Ad. 10
Członkowie rady Nadzorczej dyskutowali na jakie cele Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla winna przeznaczać środki finansowe zgromadzone na koncie funduszu kulturalno – oświatowego osiedla, w jaki sposób te cele powinny zostać określone w regulaminie.

Ad. 11
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się:
– z pismem członka zamieszkałego w osiedlu Widok dotyczy sposobu podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r.
– odpowiedzią skierowaną przez Spółdzielni na to pismo z dnia 23.02.2012 r.
– Załącznikami
– uchwała nr 2/2012 RPNO Widok z dnia 20.02.2012 r.
– uchwała nr 102/25/2011 Rady Nadzorczej z dnia 13.09.2011 r.
– uchwała nr 17/2012 RPNO Widok z dnia 12.07.2011 r.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyższych pism, po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych, oraz po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania postanowiła do w/w członka wystosować odpowiedź następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w odpowiedzi na pismo z dnia 13.02.2012 r. wyjaśnia ,że podział nadwyżki bilansowej za 2010 r. został dokonany zgodnie z uchwałą nr 5/2011 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 13.06.2011 r.

Na podstawie powyżej przytoczonej uchwały nadwyżkę bilansową za 2010 r. w wysokości 407 102,61 zł Walne Zgromadzenie postanowiło podzielić na:
– zasilenie działalności społeczno –kulturalnej – kwota 40 000,00 zł.

– pozostałą kwotę 367 102,61zł przeznaczyć do dyspozycji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla. Z kwoty tej osiedla „Widok” otrzymało 49 879,32 zł.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” zgodnie z uchwałą nr 17/2011 z dniu 12.07.2011 r. nadwyżkę bilansową w kwocie 49 879,32 zł. oraz nadwyżkę na pozostałej działalności eksploatacyjnej w kwocie 26 184,86 zł przeznaczyła na nieruchomości, które posiadają wynik ujemny za 2010 r. na działalności eksploatacyjnej nieruchomości, zaś w nieruchomościach z dodatnim wynikiem na działalności eksploatacyjnej za 2010 r. na fundusz remontowy tych nieruchomości.

Ponadto Rada Nadzorcza informuje, że korekta stawki kosztów eksploatacji za garaże zostanie uwzględniona w opłatach eksploatacyjnych w II półroczu 2012r. poprzez zaprzestanie naliczenia w czynszu stawki „eksploatacja podstawowa” w wysokości 0,7519zł/m2. Pozostała kwota z wyniku na garażach zostanie uwzględniona w stawce „eksploatacja podstawowa” przy sporządzaniu planu gospodarczo – finansowego osiedla na 2013 r. i stanowiła będzie bilans otwarcia (dodatni) na garażach.

Ad. 12
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

 

Data opublikowania: 09:57, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2012