Protokół Nr 02/2012
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 21.02.2012 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Jan Biss, Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Teresa Husarek, Roman Janczarek,
Ryszard Klech, Dariusz Siwek, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Grzegorz Majek, Janina Samborska,
Krystyna Mańka, Andrzej Turski, Jerzy Kaczmarski, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastepca prezesa d/ eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot.
  a) wykreślenia z rejestru członków na podstawie § 69 statutu,
  b) uchylenia uchwal Rady Nadzorczej sprawie o wykluczenie członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 4. Informacja na temat realizacji wniosków Spółdzielni dot. uwzględnienia w budżecie miasta Lublin środków finansowych na rzecz uporządkowania, zagospodarowania i wyremontowania obiektów Gminy, znajdujących się na terenie SM „Czuby” w Lublinie.
 5. Informacja na temat podjętych przez Spółdzielnię działań mających na celu zmniejszania kosztów energii elektrycznej.
 6. Informacja na temat przeprowadzanej w SM „Czuby” lustracji ustawowej za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie parkingów strzeżonych w osiedlu „Skarpa” należących do SM „Czuby”.
 8. Zatwierdzenia planów pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2012 r.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.
 10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 20.12.2011 r.
 11. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 12. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 13. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag i został przyjęty jednomyślnie – 18 za.

Ad. 2
A)
Kierownik działu członkowsko mieszkaniowego, zaproponowała by wnioski Zarządu dot. pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni, tych członków którzy utracili prawa do lokali rozpatrywane były zgodnie z przedłożonym wykazem.
Wnioski rozpatrywane były bez obecności członków z uwagi na fakt iż członkowie pomimo odebrania zawiadomienia o posiedzeniu nie stawili się Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu wniosków oraz po dyskusji podjęła uchwały:
Nr 8 / 1 /2012, Nr 9 / 2 /2012, Nr 10 / 3 /2012, Nr 11 / 4 /2012, Nr 12 / 5 /2012,
Nr 13 / 6 /2012, Nr 14 / 7 /2012, Nr 15/ 8 /2012, Nr 16 / 9 /2012, Nr 17/ 10 /2012,
Nr 18 / 11 /2012, Nr 19 / 12 /2012, Nr 20 / 13 /2012, Nr 21 / 14 /2012,
Nr 22 / 15 /2012, Nr 23 / 16 /2012, Nr 24 / 17 /2012, Nr 25 / 18 /2012,
Nr 26 / 19 /2012, Nr 27 / 20 /2012, Nr 28 / 21 /2012, Nr 29/ 22 /2012,
Nr 30/ 23 /2012, Nr 31/ 24 /2012, Nr 32/ 25 /2012, Nr 33 / 26 /2012.

W tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu, wyniki głosowania oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

B)
Nie realizowano tego punktu porządku obrad. Zarząd Spółdzielni nie przedłożył wniosków o uchylenie uchwał.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 11.01.2011 r. do radnych Rady Miasta Lublin: Marka Jakubowskiego, Jarosława Pakuły i Zbigniewa Ławniczaka członkowie Rady Nadzorczej skierowali zapytania, na realizację których z poniżej przedstawionych wniosków SM Czuby w budżecie miast zaplanowano środki finansowe.

Wnioski skierowane do radnych Rady Miasta Lublin

 1. Ujęcie w planach finansowych miasta i przyśpieszenie realizacji:
  – remontu (wymiany) chodników w pasie drogowym ul. Gościnnej i ul. Bursztynowej (rejon ul. Bursztynowej 41, 24 i 30),
  – remontu nawierzchni ciągu pieszego od Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Biedronki do przejścia podziemnego pod ul. Armii Krajowej oraz placów manewrowych w obrębie Szkoły (ul. Biedronki),
  – naprawy nawierzchni ulic miejskich na terenie osiedli, m.in. ul. Gościnnej, Romantycznej, Radości, Przytulnej i Uśmiechu,
  – montażu spowalniaczy ruchu na ul. Jutrzenki i wytyczenie przejścia dla pieszych przez ul. Jutrzenki w rejonie poradni zdrowia oraz wyprofilowanie (złagodzenie) pobliskiego zakrętu ul. Jutrzenki.
 2. Ujęcie w planach finansowych miasta budowy:
  – zatok postojowych w pasach przydrogowych ulicy Romantycznej, Radości, Ułanów, Kawaleryjskiej i Hetmańskiej,
  – oświetlenia najbardziej zagrożonych miejsc na terenie naszych osiedli, w tym przejść podziemnych pod ul. Orkana i Armii Krajowej oraz ciągów pieszych na odcinku Tymiankowa 3 i w rejonie Tymiankowej 48 (trasa komunikacyjna z os. Poręba do Szkoły),
  – dojazdu do Zespołu Szkół (przedłużenie ul. Biedronki),
  – parkingów: na działce pomiędzy Szkołą a Przedszkolem przy ul. Biedronki, przy ulicy Perłowej (działka Nr 105/10 obr. 27 ark. 11) i Bursztynowej 14 działka Nr 3/1 i 3/3 (Obr.27 ark.9) oraz ul. Rycerska – Szaserów (za budynkiem biblioteki),
  – dodatkowych miejsc postojowych przyległych do ul. Szmaragdowej 4 i 16 od strony północnej i przy ul. Bursztynowej na wysokości Kościoła od strony Bursztynowej 25,
  – chodnika od budynku ul. Dragonów 14, ul. Szaserów 11 do bud. ul. Kawaleryjska 18 i przy ogrodzeniu przedszkola nr 63 przy ul. Szmaragdowa 22 od strony wschodniej łączącego Park z ul. Szmaragdową,
  – wykonanie schodów zejściowych do przejść podziemnych pod ul. Orkana przy ul. Szaserów i Hetmańskiej,
  – przedłużenie ul. Perłowej i połączenie z ulicą Nefrytową,
 3. Opracowanie przez UM Lublin kompleksowego planu organizacji ruchu komunikacji pojazdów wraz z wykonaniem oznakowania dla całego osiedla „Poręba”.
 4. Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów miejskich pomiędzy ul. Jana Pawła II a ulicami Perłową i Agatową.
 5. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ul. Orkana (od ul. Hetmańskiej do skrzyżowania ul. Orkana z ul. Armii Krajowej ) i od kładki ul. Armii Krajowej do ul. Orkana jako ekran dźwiękochłonny.
 6. Wydzielenie pasa drogowego ulicy Nefrytowej w MPZP.
 7. Zakończenie budowy „Parku Trzech Pokoleń” i „Parku Jana Pawła II” oraz zapewnienie bieżącego utrzymania wykonanej inwestycji.
 8. Bieżące sprzątanie i dbanie o prządek przejść podziemnych, schodów terenowych i pozostałych terenów miejskich znajdujących się w obszarze naszych osiedli.
 9. Przejęcie przez UM Lublin Wydział Dróg i Mostów ulic: Biedronki, Tymiankowa, Kaczeńcowa, Bociania, Tatarakowa, Różana, Ruciana, Dragonów, Rycerska, Husarska, Szafirowa, Nefrytowa, Perłowa, Turkusowa, Fantastyczna.

Radni Rady Miasta Lublin przybyli na posiedzenie odnosząc się do wniosków SM Czuby przedłożyli i omówili poniższy wykaz:

Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych
zrealizowanych w 2011 roku
w Dzielnicy Czuby Północne i Południowe

Nazwa zadania

Kwota

Remont ciągu pieszego przy ul. Bursztynowej pokrytego masą bitumiczna, na odcinku od zakończenia chodnika wykonanego z kostki brukowej przy bloku przy ul. Bursztynowej 16A do początku ul. Ametystowej

60885,00

Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogowym ul Bursztynowej na wysokości bloku Bursztynowa 24

24403,20

Dokończenie ogrodzenia nowo wybudowanego placu zabaw przy ul. Wyżynnej oraz wykonanie chodnika przy ul. Wyżynnej na drodze od Przedszkola nr 81 do ww. placu zabaw

26 993,58

Budowa miejsc postojowych przy ulicach Ruciana i Dziewanny

32 964,00

Wykonanie dokumentacji i realizacja miejsc postojowych przy ul Ułanów na odcinku od ul. Husarskiej do ul. Dragonów

19065,00

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu z elementami uspokojenia ruchu – ul. Radości

9 840,00

Wyznaczenie miejsca pod trawnik rekreacyjny – miejsca wypoczynku dla mieszkańców wyposażonego w monitoring

3 876,96

Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w urządzenia dla najmłodszych dzieci na terenie Przedszkola nr 31 przy ul. Tymiankowej 60

11 869,50

Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw na terenie Przedszkola nr 45 przy ul. Kaczeńcowej 14

11 874,13

Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 72 przy ul. Różanej 9

5 000,00

Doposażenie w urządzenia zabawowe Przedszkola nr 73 przy ul. Uśmiechu 5

5 821,71

Doposażenie w urządzenia zabawowe Przedszkola nr 77 przy ul. Radości 8

6 000,00

Doposażenie w urządzenia zabawowe Przedszkola nr 79 przy ul. Gościnnej 19

6 000,00

Park Czuby – budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych we wschodniej i zachodniej części parku; wykonanie nasadzeń w centralnej części Parku Czuby

1 791 088,04

Ulica Ułanów – budowa miejsc parkingowych (dokumentacja projektowa)

Modernizacja ul. Radości, Romantycznej, Gościnnej (dokumentacja projektowa)

Ul. Granatowa odcinek od Jana Pawła II do ul. Gęsiej (dokumentacja projektowa)

Remont kanalizacji deszczowej w ul. Szmaragdowej (program funkcjonalno – użytkowy)

11 070,00

Remont Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szaserów

1 159 850,00

Remont oświetlenia w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul Bursztynowej

10 092,70

Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)

1 000 000,00


Zobowiązali się ponadto się wspierać zgłaszane przez Spółdzielnię oraz Rad Osiedli inicjatywy dot. zagospodarowania dzielnicy Czuby.

Ad. 4

Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych przedstawiła członkom komisji poniższe informacje

I Informacja o działaniach Zarządu Spółdzielni dot. oszczędności energii elektrycznej

1. Spółdzielnia podjęła szereg działań mający na celu zmniejszenie opłat z tytułu energii elektrycznej, w tym:

Błonie

– założenie czujników ruchu przy lampach oświetleniowych przed klatkami, w skali roku 2011 średnio dla trzech nieruchomości (Husarska 2, 6, 8, Ułanów 22, Ułanów 14,1 6, Hetmańska 12, 14, 16) – łącznie 9 budynków oszczędności wyniosły od 400 do 1120 zł na nieruchomość tj. od 6 do 18%.

Łęgi

– zaplanowano na 2012 r wymianę oświetlenia przed klatkami i w wiatrołapach w nieruchomościach Tatarakowa 12, 14, 16, Tymiankowa 1, 3, Tymiankowa 48, 50, 52 – przewidywane oszczędności ok. 10%,

Ruta

– modernizacja instalacji hydroforni przy ul. Sasankowej 6 umożliwiająca obniżenia mocy zamówionej i zmianę taryfy, montaż sterowników zegarowych w prześwitach,

Widok

– wymiana oświetlenia na lampy z czujnikami ruchu przy ul. Bursztynowej 30 i Szmaragdowej 16, oszczędność kosztów z tytułu zużycia en. elektrycznej wynosi średnio ok. 700 zł w każdej nieruchomości, tj. ok. 20 – 25%.

Skarpa

– wymiana oświetlenia na lampy z czujnikami ruchu. Koszt robót, np. przy ul. Fantastycznej 11 to: 22.103 zł, oszczędności roczne ok. 5.300 zł, co stanowi ok. 25-28%. Inwestycja zwraca się w okresie 4-5 lat. Dokonano wymiany oświetlenia w kolejnych nieruchomościach.

Pręba

– zamontowano czujniki zmierzchowo – ruchowe przy istniejących lampach oświetleniowych w wejściach do klatek schodowych budynków. Zmniejszenie kosztów w roku 2011 w stosunku do 2010 wyniosło ok. 18.037 zł, tj. ok. 20 do 25%. Okres zwrotu poniesionych nakładów – ok. pół roku.

dodatkowo w piwnicach zmieniono wartość napięcia zasilania z 230 na 110 V w piwnicach i korytarzach, stosowanie żarówek o małych mocach,

2. Spółdzielnia w lipcu 2011 podpisała aneks o utrzymanie niezmiennej stawki do czerwca 2012 r, pozwoli to na oszczędności ok. 9% w okresie 6 miesięcy – z powodu utrzymania ceny z ubiegłego roku.

3. Przeprowadzono negocjacje z Zakładem Energetycznym, dla taryfy nie objętej aneksem, tj. C21. Wg indywidualnej kalkulacji ceny MWh dla naszej Spółdzielni stawki są niższe od stawek konkurencyjnej firmy TAURON. Podpisanie aneksu z PGE pozwoli uzyskać oszczędności ok. 15%.

4. W kwietniu 2012 roku Spółdzielnia zamierza kontynuować starania o obniżenie stawki energii elektrycznej w drodze zapytania o cenę.

Lublin, dn. 2012-02-20

Ponadto zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych przedstawiła i omówiła poniższe zestawienia PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin.

– W tym miejscu w protokole umieszczono:

 1. Zestawienie zbiorcze ceni i stawek opłat dla odbiorców grup taryfowych G
 2. Ceny i stawki opłat netto (brutto) w formie uproszczonej dla PGE obrót SA Oddział Lublin aktualne na dzień 31.01.2012 r.

Członkowie Rady Nadzorczej do przedstawionych informacji nie zgłosili uwag.

Ad. 6

Lustrator Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie – Jerzy Wójcicki poinformował, że w SM Czuby przeprowadzana jest lustracja ustawowa obejmująca działalność Spółdzielni w latach 2009 – 2011 r. Lustrację przeprowadzają 3 lustratorzy. Poinformował jakie zagadnienia lustruje każdy z lustratorów, na jakie zagadnienia zwrócą największą uwagę, w jakim terminie zakończą lustrację i w jaki sposób członkowie spółdzielni mogą zgłaszać swoje uwagi.

Ad. 7
A) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował ,że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 20.02.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Projekt

Uchwała Nr… /2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.02.2012 r.

w sprawie: zmian Regulamin parkingów strzeżonych w osiedlu „Skarpa” należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 21 statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w § 4 ust.7 otrzymuje brzmienie:

„§ 4 ust. 7 Opłata za drugie miejsce na stanowisku rodzinnym wynosi 60% opłaty za pojedyncze miejsce postojowe”.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem 01.04.2012r i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Załącznik
do Uchwały nr …………..
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia ……………..2012 r

REGULAMIN
parkingów strzeżonych w osiedlu „Skarpa”
należących do Spółdzielni Mieszkaniowej .Czuby” w Lublinie.

§ 1

Prowadzenie parkingów strzeżonych będących własnością Spółdzielni – należy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 2

 1. Z parkingów strzeżonych w osiedlu „Skarpa” stanowiących własność S.M. „Czuby” korzystać mogą wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w ilości jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie (wyjątek stanowią tzw. miejsca rodzinne – na 2 samochody). Dotyczy to osób, które zawarły umowę z S.M. „Czuby” na korzystanie z parkingu strzeżonego i nie posiadają zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych, czynszowych ani z innych tytułów w stosunku do SM „CZUBY”.
 2. Dopuszcza się zawarcie umowy pomiędzy SM „CZUBY” a przedsiębiorcami na korzystanie z parkingów strzeżonych przez mieszkańców osiedla używających pojazdy samochodowe do celów służbowych.
 3. Na parkingi przyjmowane są pojazdy samochodowe (osobowe i dostawcze o ciężarze całkowitym do 2,5t) oraz motocykle – będące własnością osób posiadających tytuł prawny do lokalu, członka jego rodziny wspólnie z nim zamieszkującym lub użytkowane przez nich do celów służbowych.
 4. W niżej określonych przypadkach dopuszcza się parkowanie pojazdów nie będących własnością użytkownika parkingu:
  a) pojazd zastępczy – gdy pojazd użytkownika znajduje się w zakładzie naprawczym (na czas remontu).
  b) pojazd użytkowany jest na mocy umowy użyczenia pojazdu.
 5. Przyjęcie na parkingi dokonywane jest według kolejności złożonych i zarejestrowanych podań. Pierwszeństwo przyjęcia na parking mają członkowie spółdzielni. Rejestr podań o przyjęcie na parking strzeżony prowadzi Administracja Osiedla „Skarpa”.
 6. Na uzasadniony wniosek osoby ubiegającej się o przydzielenie miejsca na parkingu, uwzględniając szczególną sytuację tej osoby, Zarząd Spółdzielni może przydzielić poza kolejnością miejsce postojowe na parkingu strzeżonym.

§ 3

 1. Parking strzeżony czynny jest przez całą dobę i we wszystkie dni miesiąca, a jego funkcja polega na strzeżeniu i ochronie parkujących na nim pojazdów.
 2. Pobyt na parkingu strzeżonym jest zalegalizowany po spisaniu umowy i wydaniu karty parkingowej.
 3. Karta parkingowa wydana jest na dany pojazd i upoważnia do nielimitowanej ilości wjazdów i wyjazdów w okresie jej ważności.
 4. Karta parkingowa musi być obowiązkowo pozostawiona w portierni parkingu przez osobę wyprowadzającą pojazd, a odbierana z portierni po wprowadzeniu i pozostawieniu pojazdu na parkingu.
 5. Każda osoba, która posiada kartę parkingową na dany pojazd traktowana jest przez dozór parkingowy jako uprawniona do dysponowania pojazdem z zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 7.
 6. Utrata karty parkingowej przez jej posiadacza winna być niezwłocznie zgłoszona (za potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia) na portierni. Wydanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia utraty karty parkingowej powoduje, że wydanie pojazdu bez karty parkingowej możliwe jest wyłącznie do rąk właściciela pojazdu. Wymagany jest dowód tożsamości i dowód rejestracyjny pojazdu. W przypadku utraty karty parkingowej Spółdzielnia wystawi jej duplikat – na wniosek osoby uprawnionej do miejsca parkingowego.
 7. Po rozwiązaniu umowy na korzystanie z parkingu strzeżonego – karta parkingowa podlega obowiązkowemu zwrotowi na portierni.

§ 4

 1. Opłaty parkingowe wnosić należy z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konkretny zaewidencjonowany i ubezpieczony pojazd, posiadający miejsce do parkowania. Data ważna tzn. data wpływu na konto Spółdzielni. Użytkownicy otrzymujący fakturę vat wnoszą opłatę w terminie płatności wskazanym na fakturze.
 2. Nie wniesienie opłaty parkingowej w terminie powoduje utratę prawa do korzystania z parkingu w trybie natychmiastowym – do czasu okazania dowodu wpłaty.
 3. Opłatę za korzystanie z parkingu dokonuje się w kasie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6, w banku lub innych punktach opłat.
 4. Przyjęcie pojazdu na parking w trakcie trwania miesiąca zobowiązuje Użytkownika do wniesienia opłaty za faktyczny czas korzystania z miejsca parkingowego wg obowiązujących stawek.
 5. W trakcie okresu, za który została wniesiona opłata parkingowa Użytkownikowi nie przysługuje zwrot stosownej części opłaty w przypadku nie korzystania z parkingu w tym okresie.
 6. Opłaty parkingowe w pełni pokrywają koszty utrzymania parkingu. Wysokość opłat ustala Zarząd Spółdzielni.
 7. Opłata za drugie miejsce na stanowisku rodzinnym wynosi 60% opłaty za pojedyncze miejsce postojowe”.
 8. Użytkownicy parkingu zostaną poinformowani o zmianie obowiązującej stawki opłat poprzez zamieszczenie ogłoszenia w tablicy na parkingu na 14 dni przed terminem, od którego będą obowiązywały nowe stawki opłat.

§ 5

Pojazd pozostawiony na parkingu powinien mieć wyłączony zapłon, zgaszone światła, wyłączony auto alarm i inne odbiorniki prądu, zamknięte okna, drzwi, pokrywę od silnika i bagażnika.

§ 6

Zabrania się na terenie parkingu przelewania paliwa i roztankowania zbiorników oraz mycia pojazdów.

§ 7

Pojazdy mogą parkować wyłącznie na miejscach wskazanych lub oznaczonych w taki sposób by nie ograniczać możliwości manewru innym pojazdom.

§ 8

Po odebraniu pojazdu z parkingu bez zgłoszenia szkody żadne reklamacje nie są uwzględniane. Każde uszkodzenie zewnętrzne pojazdu powstałe poza parkingiem powinno być obowiązkowo zgłoszone portierowi i wpisane do książki dyżurów.

§ 9

 1. Spółdzielnia zobowiązana jest zawrzeć umowę na ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych na prowadzony parking.
 2. Spółdzielnia odpowiada za pojazd pozostawiony na parkingu do wysokości poniesionej straty w związku z zaistniałym zdarzeniem skutkującym odpowiedzialnością Spółdzielni wobec posiadacza pojazdu. Odpowiedzialność Spółdzielni nie może być wyższa niż wartość pojazdu na dzień zaistnienia szkody.

§ 10

Wszelkie straty wynikłe z tytułu prowadzenia parkingu obciążają Spółdzielnię.

§ 11

Osobom postronnym wchodzenie na teren parkingu jest zabronione.

§ 12

Użytkownicy parkingu winni dbać o jego czystość, a w szczególności nie pozostawiać śmieci w związku z drobnymi naprawami, sprzątaniem pojazdów itp.

§ 13

W okresie zimowym użytkownik sam odśnieży sobie stanowisko postojowe, a Spółdzielnia zapewni odśnieżanie ciągów jezdnych na terenie parkingów – w drugiej kolejności po odśnieżeniu ulic w osiedlu.

§ 14

 1. Użytkownicy parkingu powinni natychmiast informować dozór parkingu o stwierdzonych uszkodzeniach lub naruszeniach ogrodzenia i innych urządzeń parkingu, a także o zauważonych nowych uszkodzeniach sąsiadujących pojazdów.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w innych pojazdach i urządzeniach na terenie parkingu.

§ 15

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia od użytkowników parkingu strzeżonego przyjmuje Dział GZM ul. Watykańska 6 lub Administracja Osiedla „Skarpa” ul. Przytulna 4.

§ 16

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, stanowi podstawę do rozwiązania umowy na korzystanie z parkingu strzeżonego ze skutkiem natychmiastowym i bez prawa do jakichkolwiek roszczeń i odszkodowań.

§ 17

 1. Prawo do korzystania z parkingu strzeżonego, wynikające z zawartej umowy przestaje obowiązywać z dniem jej rozwiązania. Prawo rozwiązania umowy przysługuje każdej ze stron z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron, chyba że rozwiązana została w trybie określonym w § 16 niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin parkingu należy wydać każdemu użytkownikowi parkingu na jego życzenie oraz zamieścić w tablicach informacyjnych na obu parkingach.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych, oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 18 za, podjęła uchwałę nr 34/6/2012 z dnia 21.02.2012 r. w sprawie zmian Regulamin parkingów strzeżonych w osiedlu „Skarpa” należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 20.02.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr …………
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.02.2012 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby” w Lublinie.

Działając na podstawie par. 87 ust. 1 pkt. 26 w zw. Z pkt 16 statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

§ 1

W Regulaminie rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 3 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
  „Odczyt radiowy wodomierzy z nakładką elektroniczną dokonuje się na ostatni dzień każdego kwartału, tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku.,”
 2. Dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie jako ust. 3,
 3. Dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie jako ust. 4 i następujące brzmienie:
  „ Odczyt wodomierza bez nakładki elektronicznej dokonany przez przedstawiciela Spółdzielni musi być potwierdzony podpisem przez użytkownika lokalu na protokole montażu bądź rejestrze lub karcie odczytu wodomierza.,”

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby” w Lublinie z uwzględnieniem zmian zawartych w uchwale nr …………z dnia 21.02.2012 r.

§ 3

Uchwała wchodzie w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik
do uchwały Nr… /… / 2012
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia 21.02.2012 r.

Regulamin
rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach
Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania
opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Za lokal wyposażony w wodomierze uważa się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe posiadające:
a) legalizację Głównego Urzędu Miar,
b) dopuszczenie do eksploatacji na terenie Polski wydane przez właściwą instytucję
c) oplombowanie wykonane przez służby techniczne S.M. „Czuby”,
d) dokumentację odbiorową wykonaną przez służby eksploatacyjne S.M. „Czuby”.

§ 2

 1. Przez cenę wody (ustaloną przez Radę Miejską w Lublinie), rozumie się opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Przez jednostkowy koszt podgrzania 1 m3 wody rozumie się opłatę zaliczkową pobieraną za jej podgrzanie (określoną uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni).
  Zasady rozliczania kosztów podgrzania ciepłej wody określi odrębny Regulamin Uchwalony przez Radę Nadzorczą.

II. ZASADY ODCZYTÓW I ROZLICZEŃ W LOKALACH

§ 3

1. System zindywidualizowany

 1. Odczytu wskazań wodomierzy wody ciepłej i zimnej dokonuje przedstawiciel Spółdzielni 4 razy w roku, w okresach kwartalnych, według stałego harmonogramu ustalonego przez Zarząd Spółdzielni. Informacja o terminach odczytu wodomierzy jest zamieszczana w klatkach schodowych.
 2. Odczyt radiowy wodomierzy z nakładką elektroniczną dokonuje się na ostatni dzień każdego kwartału, tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku.
 3. Odczyt wskazań wodomierzy po ich zamontowaniu, po raz pierwszy w lokalu, następuje po upływie 1 kwartału od daty ich zamontowania z zachowaniem postanowień zawartych w ust. 1. W okresie do pierwszego odczytu wodomierzy, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest wnosić zaliczkę za zużycie wody zimnej w ilości 5 m3 na osobę miesięcznie oraz zaliczkę na podgrzanie wody w ilości 2,5 m3 na osobę miesięcznie.
  Powyższe dotyczy również mieszkań nowo wybudowanych wyposażonych w wodomierze.
 4. Odczyt wodomierza bez nakładki elektronicznej dokonany przez przedstawiciela Spółdzielni musi być potwierdzony podpisem przez użytkownika lokalu na protokole montażu bądź rejestrze lub karcie odczytu wodomierza.

2. System uproszczony

 1. System uproszczony może być stosowany w poszczególnych grupach rozliczeniowych wynikających z technicznych uwarunkowań zbiorczego pomiaru zużycia wody w danej grupie rozliczeniowej.
 2. Rozliczenie kosztów zużycia wody w systemie uproszczonym może być stosowane gdy zażąda tego w formie pisemnej 100% użytkowników lokali w danej grupie rozliczeniowej.
 3. Koszt zużycia wody w systemie uproszczonym rozliczany będzie proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokalu.

§ 4

 1. Członek Spółdzielni ( użytkownik lokalu) wnosi – wraz z pozostałymi opłatami za korzystanie z lokalu – opłaty ryczałtowe za wodę w postaci zaliczek miesięcznych wyliczonych przez Spółdzielnię.
 2. Na pisemny wniosek członka Spółdzielni ( użytkownika lokalu) Zarząd Spółdzielni może w uzasadnionych przypadkach zmniejszyć lub zwiększyć wysokość zaliczki.

§ 5

 1. Różnica powstała w wyniku rozliczenia kosztów zużycia wody pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami, a opłatami wniesionymi przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) w formie zaliczek, regulowana będzie następująco:
  a) niedopłatę członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) wnosi przy uiszczaniu należności za używanie lokalu w miesiącu następnym po dokonaniu rozliczenia.
  b) nadpłatę zalicza się (z zastrzeżeniem pkt. c) na poczet najbliższych należności za używanie lokalu,
  c) w przypadku członków Spółdzielni (użytkowników lokali) zadłużonych wobec Spółdzielni, nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet zadłużenia z tytułu należności za używanie lokalu.
 2. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika uszkodzenia wodomierza, podstawą do rozliczenia zużycia wody do dnia wymiany wodomierza jest średnie zużycie wody wykazywane przez ten wodomierz z poprzednich czterech okresów rozliczeniowych.
  Wadliwość wodomierza winna być potwierdzona ekspertyzą właściwego urzędu.
 3. W przypadku wymiany wadliwie działającego wodomierza na nowy, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) winien po upływie pełnego miesiąca od daty montażu wodomierza, podać do Administracji Osiedla stan wodomierza, celem ustalenia nowej wysokości zaliczki.

§ 6

 1. Należność za zużycie wody zimnej jest obliczana jako sumę objętości zużytej w lokalu wody zimnej i ciepłej pomnożonej przez cenę wody zimnej.
 2. Należność za podgrzanie wody obejmuje wyłącznie koszty energii cieplnej służącej do podgrzania zimnej wody wodociągowej, zużytej jako ciepła woda w lokalach.

§ 7

W przypadku zmiany użytkownika lokalu Spółdzielnia dokona odczytu wodomierzy i naniesie dane w protokole zdawczo-odbiorczym celem umożliwienia rozliczenia wody.
Rozliczenie z członkiem Spółdzielni (użytkownikiem lokalu) zwalniającym lokal winno nastąpić do jednego miesiąca od wydania lokalu Spółdzielni.

III. OBOWIĄZKI S.M. „CZUBY” WYKONYWANE PRZEZ SŁUŻBY SPÓŁDZIELNI

§ 8

Do obowiązków Spółdzielni należy:
a) założenie lub zdjęcie plomb instalacyjnych na wodomierzach w lokalach w przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) – z powodu zainstalowania, wymiany lub okresowej legalizacji wodomierzy,

b) każdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody i odprowadzenia ścieków przez podanie ich aktualnej wysokości w sposób ogólnie przyjęty w S.M. „Czuby” oraz ustalenie ilości wody zimnej i kosztów podgrzania wody – dla starej i nowej ceny – wg metody interpolacji biorąc za podstawę zużycie w danym okresie rozliczeniowym,

c) przeprowadzanie 4 razy w roku odczytów i rozliczenia zaliczek wpłaconych przez członków Spółdzielni (użytkowników lokali),

d) prowadzenie rejestru zamontowanych w zasobach S. M. „Czuby” w Lublinie wodomierzy w szczególności z uwzględnieniem okresu ważności ich legalizacji,

e) dokonywanie okresowych legalizacji i wymiany wodomierzy w ramach środków funduszu remontowego,

f) wymieniać na koszt członka spółdzielni wodomierze uszkodzone z jego winy.

IV. OBOWIĄZKI CZŁONKA SPÓŁDZIELNI (UŻYTKOWNIKA LOKALU)

§ 9

Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) obowiązany jest:
a) nie dokonywać zmian usytuowania wodomierzy bez zgody administracji osiedla,

b) dbać o oplombowanie wodomierzy,

c) umożliwić łatwy dostęp do wodomierzy (odczyt i wymiana wodomierza) – w przypadku jego braku Spółdzielnia ma prawo potraktować wodomierz jako nie udostępniony do odczytu,

d) sprawdzać na bieżąco działanie wodomierza, a fakt zatrzymania się wodomierza (brak wskazań zużycia wody) zgłaszać niezwłocznie do administracji osiedla,

e) umożliwić na żądanie osób upoważnionych przez Spółdzielnię dokonanie odczytów kontrolnych.

Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) ma prawo żądać okazania stosownego upoważnienia wystawionego przez Administrację Osiedla.

V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 10

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza, spowodowanego jego nieprawidłową eksploatacją, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) ponosi pełne koszty wymiany lub naprawy wodomierza.

§ 11

W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię poboru wody z pominięciem wodomierzy, przeróbki instalacji wodociągowej przed wodomierzem, zerwania plomby legalizacyjnej lub instalacyjnej, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zostanie obciążony kosztami doprowadzenia instalacji wodnej do stanu pierwotnego oraz obowiązany jest do uiszczenia kwoty równoważnej zużyciu 100 m3 wody wg ceny obowiązującej w miesiącu ujawnienia nielegalnego poboru lub zerwania plomby.

Niezależnie od tego obowiązku członek (lub użytkownik lokalu) ma zapłacić za zużytą wodę w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 10 m miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w lokalu oraz zobowiązany jest wnosić zaliczkę na podgrzanie wody w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 5 m3 na osobę miesięcznie.

§ 12

W przypadku dwukrotnego nie udostępnienia wodomierzy w lokalu mieszkalnym w wyznaczonym terminie w celu dokonania odczytu zużycia wody, w następnym okresie rozliczeniowym członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) obowiązany jest wnosić zaliczkę za zużycie wody zimnej w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 10 m3 miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w lokalu oraz zobowiązany jest wnosić zaliczkę na podgrzanie wody w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 5 m na osobę miesięcznie. Naliczenie jest dokonywane wstecz za okres od zamknięcia poprawnego rozliczenia do dnia udostępnienia wodomierzy do odczytu. W przypadku dwukrotnego umyślnego nie udostępnienia wodomierzy do odczytu pobrana zaliczka nie podlega rozliczeniu.

§ 13

 1. W odniesieniu do lokali niewyposażonych w indywidualne wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest:
  a) wnosić opłaty za zimną wodę w wysokości zryczałtowanej 10 m3 na 1 osobę miesięcznie,
  b) wnosić opłaty za podgrzanie wody w wysokości zryczałtowanej 5 m3 na 1 osobę miesięcznie.
 2. W lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, w których nie jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy ani jedna osoba, koszt zużycia wody nalicza się wg § 13 ust 1 dla jednej osoby.

§ 14

 1. Powstały niedobór ( koszty ) w bilansie zużycia wody w osiedlu wynikający z różnicy wskazań wodomierzy głównych ( wg których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody ) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach.

  1″a”. Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w budynku wynikający z różnicy wskazań wodomierza głównego (wg którego Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach (dotyczy tylko budynków wyposażonych w indywidualne zestawy hydroforowe).

 2. Spółdzielnia koszty niedoboru wody rozlicza w okresach kwartalnych – za dany kwartał rozliczy przy następnym rozliczeniu wody.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Nie dopuszcza się montażu wodomierzy przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) bez zgody Spółdzielni.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem ————— r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez przewodniczącego komisji i zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 18 za, podjęła uchwałę nr 35/7/2012 z dnia 21.02.2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 8
Rada Nadzorcza jednomyślnie – 18 za zatwierdziła poniżej przedstawione plany pracy:
– Plenum Rady, Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej Komisji rewizyjnej i Komisji Społeczno – Samorządowej

PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i INWESTYCYJNEJ
NA ROK 2012

Lp.

Temat

Termin

Uwagi

1.

Opiniowanie:
– projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej i inwestycyjnej
– zasad używania lokali.
– struktury organizacyjnej pionu GZM
– planów gospodarczych
– rozliczeń zakończonych zadań inwestycyjnych
– wniosków Zarządu dot. organizowanych przetargów

Bieżąco

2.

Analiza:
– programu docieplania zasobów SM „Czuby” w Lublinie.
– gospodarki lokalami użytkowymi
– gospodarki parkingami
– dzierżawy terenu
– gospodarki zasobów mieszkaniowych
– gospodarki mieniem Spółdzielni
– kosztów inwestycyjnych ponoszonych na budownictwo mieszkaniowe,
– ocena działań Zarządu w zakresie windykacji należności wpłacanych na realizację inwestycji,
– realizacji zalecań pokontrolnych dot. inwestycji i remontów

I, II, III, IV
Kwartał

3.

Ocena:
– realizacji planu remontów i inwestycji za rok 2011
– realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
– stanu technicznego i porządkowego zasobów Spółdzielni
– osiągniętych oszczędności energii cieplnej i finansowych
– realizacji przeglądów gazowych , elektrycznych, oraz legalizacji urządzeń
– realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań komisji
– realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w SM „Czuby”
– działalności Administracji Osiedli w zakresie obsługi członków Spółdzielni
– stopnia przygotowania nowych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych

I, II
półrocze

4.

Rozpatrywanie:
– pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji
– spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
– wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla
– wniosków kierowanych przez Zarząd
– skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji
– odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu od uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli – mieszczących się w zakresie działania komisji,
– innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy

Bieżąco

5.

Monitorowanie stanu zatrudnienia w działach zajmujących się sprawami z zakresu działania komisji.

I, II
Półrocze

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21.02.2012 r.

PLAN PRACY
KOMISJI SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWEJ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE
NA 2012 ROK

Lp.

Zadania

Forma realizacji

Termin

1.

Opiniowanie projektów regulaminów, uchwał i innych przepisów wewnątrzspółdzielczych dotyczących działalności społeczno-samorządowej. 1. Opiniowanie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla pod względem zgodności z obowiązującym prawem, Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także, czy nie zagrażają interesom ma termalnym Spółdzielni.
2. Opiniowanie projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a Członkiem Zarządu.
4. Opiniowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowanie z nich.

Cały okres 2012 r.

2.

Analiza działalności Domów Kultury i wspierania ich działalności 1. Analiza i ocena pracy placówek społeczno-wychowawczych.
2. Opracowanie propozycji wspierania działalności Domów Kultury.

I i III kw. 2012 r.

3.

Współpraca z komisjami społeczno-wychowawczymi Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli 1. Podnoszenie zainteresowania młodej społeczności działalnością organów samorządowych.
2. Aktywizowanie członków Spółdzielni do współuczestniczenia i współdziałania w tworzeniu planów rozwoju SM „Czuby”.

Cały okres 2012 r.

4.

Analiza stanu bezpieczeństwa w SM „Czuby” i zgłaszanie wniosków oraz podejmowanie działań poprawiających poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Nawiązanie współpracy z dzielnicowymi osiedli i ustalenie wspólnej płaszczyzny działań.

Cały okres 2012 r.

5.

Współpraca z radnymi, przedstawicielami władz miasta i instytucjami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową w obszarze Spółdzielni. Spotkanie z radnymi, przedstawicielami władz miasta i instytucjami w celu poszerzania oferty działalności kulturalno-oświatowej i sportowej SM „Czuby”.

Cały okres 2012 r.

6.

Rozpatrywanie i opiniowanie pism skierowanych przez Radę Nadzorczą do komisji. Analiza i ocena spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej i mieszczących się w zakresie działania komisji.

Na bieżąco
Cały okres 2012 r.

7.

Plan pracy i sprawozdania z działalności komisji. 1. Opracowywanie projektu planu pracy.
2. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji.

Styczeń 2012 r.

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21.02.2012 r.

PLAN PRACY
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
na rok 2012

Termin realizacji

Temat

Odpowiedzialny

Uwagi

1

2

3

4

I kwartał

– Informacja o wypełnianiu zadań Spółdzielni jako gestora zasobów mieszkaniowych wynikających z przepisów zewnętrznych /przeglądy gazowe, elektryczne, legalizacje i realizacje zaleceń pokontrolnych/.

GZM i I

– Ustalenie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części.

– Uchwalenie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni

– Zatwierdzenie planów pracy Komisji oraz Plenum Rady na rok 2012.

Rada Nadzorcza

– Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pod zabudowę znajdujących się w dyspozycji SM „Czuby” w Lublinie.

Zarząd

– Rozpatrywanie odwołań członków Spółdzielnio od:
a) decyzji Zarządu,
b) od uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla

Rada Nadzorcza

– Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla

Rada Nadzorcza

– Rozpatrywanie wniosków Zarządu dot:
a) uchylenia uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla
b) wykluczenia ze spółdzielni
c) wykreślenia z rejestru członków
d) wytoczenia powództwa o nakazie sprzedaży
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
e) uchylenia uchwał o wykluczeniu
f) innych zgodnie z potrzebami Spółdzielni

Rada Nadzorcza

– Inne zagadnienia i tematy wynikające z bieżącej pracy

Rada Nadzorcza
Zarząd

– Kontrola nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków

Komisja
Rewizyjna

II kwartał

– Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
a) wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni.
b) sprawozdania finansowego za 2011 r.
c) podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty
d) absolutorium dla członków Zarządu
e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
f) przystąpienia do innych organizacji
g) przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku
h) odwołań od uchwał Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza

– Ocena i przyjęcie materiałów na Walne Zgromadzenie

Rada Nadzorcza

– Informacja na temat przebiegu i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu odbytych w 2012 r.

Zarząd

– Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni w I półroczu 2012 r.

Komisja
Rewizyjna

– Podsumowanie sezonu grzewczego – zima 2011/2012 ocena osiągniętych oszczędności energii cieplnej i finansowych.

GZM i I

– Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.

III kwartał

– Ocena realizacji planu remontów i inwestycji za I półrocze 2012 r.

GZM i I

– Kontrola nad sposobem załatwienia przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni :
a) Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
b) Walnego Zgromadzenia,
d) członków spółdzielni.

GZM i I
Rewizyjna

IV kwartał

– Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni w II półroczu 2011 r.

Komisja Rewizyjna

– Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności Rada Nadzorcza
– Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.

Tematy rozpatrywane okresowo

I, II, III, IV kwartał

– Analiza windykacji należności czynszowych i zobowiązań finansowych Spółdzielni. Komisja Rewizyjna
– Ocena pracy Zarządu Spółdzielni – rozpatrzenie wniosków o przyznanie premii za dany kwartał.

I, II, III, IV kwartał

– Ocena działalności Administracji Osiedli w zakresie obsługi członków Spółdzielni.

GZM i I

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21.02.2012 r.

PLAN PRACY
KOMISJI SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWEJ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE
NA 2012 ROK

Lp.

Zadania

Forma realizacji

Termin

1.

Opiniowanie projektów regulaminów, uchwał i innych przepisów wewnątrzspółdzielczych dotyczących działalności społeczno-samorządowej. 1. Opiniowanie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla pod względem zgodności z obowiązującym prawem, Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także, czy nie zagrażają interesom ma termalnym Spółdzielni.
2. Opiniowanie projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a Członkiem Zarządu.
4. Opiniowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowanie z nich.

Cały okres 2012 r.

2.

Analiza działalności Domów Kultury i wspierania ich działalności 1. Analiza i ocena pracy placówek społeczno-wychowawczych.
2. Opracowanie propozycji wspierania działalności Domów Kultury.

I i III kw. 2012 r.

3.

Współpraca z komisjami społeczno-wychowawczymi Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli 1. Podnoszenie zainteresowania młodej społeczności działalnością organów samorządowych.
2. Aktywizowanie członków Spółdzielni do współuczestniczenia i współdziałania w tworzeniu planów rozwoju SM „Czuby”.

Cały okres 2012 r.

4.

Analiza stanu bezpieczeństwa w SM „Czuby” i zgłaszanie wniosków oraz podejmowanie działań poprawiających poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Nawiązanie współpracy z dzielnicowymi osiedli i ustalenie wspólnej płaszczyzny działań.

Cały okres 2012 r.

5.

Współpraca z radnymi, przedstawicielami władz miasta i instytucjami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową w obszarze Spółdzielni. Spotkanie z radnymi, przedstawicielami władz miasta i instytucjami w celu poszerzania oferty działalności kulturalno-oświatowej i sportowej SM „Czuby”.

Cały okres 2012 r.

6.

Rozpatrywanie i opiniowanie pism skierowanych przez Radę Nadzorczą do komisji. Analiza i ocena spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej i mieszczących się w zakresie działania komisji.

Na bieżąco
Cały okres 2012 r.

7.

Plan pracy i sprawozdania z działalności komisji. 1. Opracowywanie projektu planu pracy.
2. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji.

Styczeń 2012 r.

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21.02.2012 r.

Ad. 9
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że został sporządzona robocza wersja Sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie za rok 2011 r.

Uwagi i prepozycje zmian do sprawozdania należy zgłaszać do 5.03.2012 r. gdyż na posiedzeniu w dniu 6.03.2012 r. zostanie sprawozdanie przedłożone do zatwierdzenia.

W tym miejscu w protokole umieszczono projekt sprawozdania y pracz Radz Nadzorczej w 2011 r.

Ad. 10
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 25.01.2012 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 18 za.

Ad. 11
Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 6.03.2012 r. Porządek obrad tego posiedzenia zawierał będzie między innymi punkty:

 1. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot.
  a) wykluczenia ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty kredytu i odsetek,
  b) uchylenia uchwal Rady Nadzorczej sprawie o wykluczenie członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 2. Analiza działalności gospodarczo – finansowej SM „Czuby” za 2011 r.
 3. Opinia dla Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w sprawie:
  a) uczestnictwa członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną,
  b) zasad podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
 4. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 6. Sprawy wniesione.

Ad. 12
Członkowie komisji zapoznali się z poniżej przedstawionymi pismami:

I Mieszkańców nieruchomości Bursztynowa 29,31,37 z dnia 28.01.2012 r. dot. wykonania przez Radę Nadzorczą kontroli realizacji uchwały Rady Nadzorczej nr 103/9/2008 z dnia 21.10.2008 w sprawie zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz zbywanych nieruchomości jej zgodności z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, II Mieszkańców nieruchomości Bursztynowa 29, 31, 37 z dnia 28.01.2012 r. dot. opłat z tytułu ustanowienie służebności gruntowej,

Oba pisma są tej samej treści, podpisane przez ponad 70 osób

Rady Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 18 za do mieszkańców nieruchomości Bursztynowa 29, 31, 37 postanowiła wystosować odpowiedz następującej treści:

Lublin, dnia 21 lutego 2012 r.

Mieszkańcy
nieruchomości Bursztynowa 29, 31, 37

L.dz. PN / 459/460 / 2012

W odpowiedzi na pisma mieszkańców budynków położonych w Lublinie przy ulicy Bursztynowej 29, 31, 37 w sprawie zgody na ustanowienie służebności gruntowych na rzecz zbywanych nieruchomości oraz w sprawie opłat z tytułu ustanowionej służebności drogowej od nieruchomości położonych przy ulicy Topazowej 4 i 6 – Zarząd Spółdzielni wyjaśnia.

W każdej z umów przeniesienia własności lokali mieszkalnych, sporządzonych w formie aktu notarialnego – nieruchomości położonych w Lublinie przy ulicy Bursztynowej 29, 31, 37, przystępujący do aktu ustanowili nieodpłatnie na wyżej wymienionych nieruchomościach – służebności gruntowe przejazdu i przechodu pasem istniejącej drogi, biegnącej wzdłuż garaży znajdujących się w budynku przy ulicy Bursztynowej 31.

Zawarte akty notarialne są prawomocne i Zarząd Spółdzielni, a także Rada Nadzorcza – nie są uprawnione do podważania podjętych decyzji w aktach notarialnych.
Strony umowy notarialnej, mogą na drodze sądowej wnosić o zniesienie służebności przechodu i przejazdu.

W związku z ustanowieniem w akcie notarialnym nieodpłatnie służebności przechodu i przejazdu – ustalanie jakichkolwiek opłat przez organy samorządowe Spółdzielni jest niezgodne z prawem.

III. Członka zam. w osiedlu Łęgi z dnia 8.02.2012 r. skierowane do przewodniczącego komisji a dot. prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu zagrzybienia mieszkania.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślni – 18 za postanowiła do w/w wystosować odpowiedź następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

„Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 08-02-2012 r. dotyczące zagrzybienia i nadmiernego schłodzenia ściany w pokoju od strony szachtu zsypowego uprzejmie informuje, że po przeanalizowaniu całości korespondencji prowadzonej w powyższej sprawie, po zapoznaniu się z podjętymi przez spółdzielnię działaniami w zakresie rozwiązania problemu tj.: uszczelnienia istniejącej szczeliny w komorze zsypowej ograniczając penetrację zimnego powietrza, ustalenie wilgotności względnej w mieszkaniu, zalecenie należytego wietrzenie pomieszczeń, zaproponowane odgrzybienie ściany środkiem grzybobójczym i docieplenie ściany od wewnątrz – uznaje za właściwe.

Problem likwidacji zawilgoceń ścian wewnętrznych jest trudny i wymaga współdziałania obu stron użytkownika i administratora.

Zdaniem Rady Nadzorczej złożoną przez spółdzielnię propozycję dokonania oględziny mieszkania i wydania przez przedstawiciela firmy wykonującej docieplenia opinii co do sposobu zabezpieczenia tej ściany od strony zewnętrznej, powinna Pani zaakceptować i wyrazić zgodę na realizację wydanych zaleceń.

Rada Nadzorcza rozumie wagę problemu i jego uciążliwość i ma nadzieję, że tym razem sprawa zostanie skuteczne załatwiona”.

Ad. 13
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybys – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 09:56, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2012