Protokół Nr 01/2012
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 25.01.2012 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Jan Biss, Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Teresa Husarek, Roman Janczarek,
Ryszard Klech, Dariusz Siwek, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Grzegorz Majek, Janina Samborska,
Krystyna Mańka, Andrzej Turski, Jerzy Kaczmarski, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastepca prezesa d/ eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby”,
  b) uchylenia uchwały nr 30/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do czynszu poz. „sprzątanie klatek schodowych” w budynku przy ulicy Bursztynowej 19,
  c) zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej w poz. „odpis na fundusz remontowy nieruchomości” w nieruchomościach ES 019, ES 002 i ES 016 w osiedlu Skarpa,
  d) zaprzestania naliczania składnika opłat eksploatacyjnych w osiedlu Widok”.
 4. Projekt Regulaminu działalności kulturalno – oświatowej,
 5. Rozpatrzenie wniosków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 26.10.2011 r. i 14.12.2011 r. dot. zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 20.12.2011 r.
 7. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 8. Uchylenia uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 10. Sprawy osobowe.
 11. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag i został przyjęty jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 12.01.2012 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad posiedzenia plenarnego w dniu 25.01.2012 r. Omówili tematy którymi zajmie się Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna na posiedzeniu w dniu 17.01.2012 r. i komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 24.01.2012 r. skierowali do rozpatrzenia przez komisję pisma członków Spółdzielni.

Poinformowała ponadto, że kolejne posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej zostaną zwołane w dniu:
– 21.02.2012 r. w porządku którego zostanie umieszczony pkt Rozpatrzenie wniosków Zarządu o podajecie na podstawie § 67 statutu uchwał dot. pozbawienia członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków w związku z utratą prawa do lokalu,

– 6.03.2012 r. w porządku którego zostanie umieszczony pkt Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot. wykluczenia ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty kredytu i odsetek.

Wcześniejsze ustalenie terminów posiedzeń stało się niezbędne w związku z koniecznością zawiadamiania osób wobec których Zarząd skieruje wniosek o podjęcie uchwały w terminie zgodnym z § 69 statutu tj. co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.

Ad. 3

A) Przewodniczący Komisji Gospodarki zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 17.01.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

PROJEKT

UCHWAŁA Nr… /… /2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………………..

w sprawie: zmiany Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 22 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 96/6/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30.08.2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 9 ust. 1 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
  „zamontowanie nawietrzaków okiennych, w przypadku zakłócenia działania wentylacji grawitacyjnej w wyniku braku infiltracji powietrza w lokalu.” ;
 2. § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „W razie nie wywiązania się w/w osób (użytkowników) z obowiązków wynikających z § 9 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu, Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu ma prawo przeprowadzić te naprawy na ich koszt. Koszt naprawy obciąża konto opłat eksploatacyjnych mieszkania (lokalu).” ;
 3. W § 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
  „W przypadku odmowy przez użytkownika udostępnienia lokalu w celu dokonania przez Spółdzielnię napraw wewnątrz lokali, o których mowa w § 9 ust. 1, wszelkie szkody wynikłe na tym tle obciążają użytkownika, który odmówił wykonania napraw i nie udostępnił lokalu w celu dokonania tych napraw przez Spółdzielnię.”;
 4. W § 19 ust. 1 skreśla się słowa: „jeżeli Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie postanowi inaczej.”;
 5. W § 19 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
  „Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na wniosek użytkowników lokali, stanowiących co najmniej 51% lokali danej klatki schodowej, może podjąć uchwałę o zleceniu sprzątania klatki schodowej firmie zewnętrznej i wprowadzeniu stosownego czynnika opłat eksploatacyjnych dla grupy mieszkań, których uchwala będzie dotyczyła.”;
 6. Dotychczasowe oznaczenie § 19 ust. 2-3, zastępuje się oznaczeniem § 19 ust.3-4.

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, z uwzględnieniem zmian zawartych w uchwale nr …………….. z dnia …………………………………. .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik
do Uchwały Nr ………….
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia ………………

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej
„CZUBY” w Lublinie

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Budynek mieszkalny jest wraz z otoczeniem własnością Spółdzielni, członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali. Chronienie go przed zniszczeniem, utrzymanie w należytym stanie użytkowym, sanitarnym i estetycznym należy do obowiązków wszystkich mieszkańców.
 2. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców domu (osiedla) jest wszelka wzajemna pomoc i nie zakłócanie sobie spokoju oraz przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad porządku publicznego.

§ 2

Mieszkańcy powinni współdziałać z Administracją Osiedla i Radą Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla we wszystkich sprawach związanych z należytym utrzymaniem lokali, budynków i urządzeń zarówno domowych jak i zewnętrznych oraz w zakresie przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu. Mieszkańcy obowiązani są do oszczędnego używania wody, światła na klatkach schodowych i w piwnicach oraz informowania Administracji Osiedla o wszystkich zaobserwowanych przejawach marnotrawstwa i dewastacji mienia spółdzielczego.

§ 3

W sprawach spornych wynikłych z korzystania z powierzchni wspólnego użytku i terenów osiedla, zainteresowani winni się zwracać do Administracji Osiedla lub do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 4

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich mieszkańców i użytkowników lokali bez względu na tytuł prawny do lokalu oraz określają prawa i obowiązki zarówno użytkowników jak i Administracji Osiedla.
 2. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu są odpowiedzialne w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie osoby przebywające w jego lokalu, np. członków rodziny, domowników, podnajemców, gości itp.

II. PRZEPISY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA LOKALI

§ 5

 1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mają obowiązek:
  a) poinformować na piśmie w ciągu 7 dni administrację osiedla o nowych użytkownikach mieszkania (lokalu) w przypadku jego wynajęcia w całości,
  b) złożyć stosowne oświadczenie w terminie siedmiu dni o zmianie ilości osób zamieszkałych w mieszkaniu (lokalu),
  c) poinformować w terminie 7 dni Administrację Osiedla o zmianie sposobu użytkowania części lub całości lokalu, jeżeli ta zmiana ma wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni,
  d) Administracja Osiedla ma prawo kontroli ilości zamieszkałych osób w mieszkaniu (lokalu),
  e) zwalniany lokal członek (użytkownik) zdaje w formie protokółu zdawczo-odbiorczego spisanego między nim a Administracją Osiedla.
 2. O terminie opróżnienia mieszkania (lokalu) osoby w/w winny powiadomić Administrację Osiedla co najmniej z wyprzedzeniem dwóch tygodni, celem umożliwienia przeprowadzenia kontroli stanu opróżnionego pomieszczenia i przygotowania protokółu zdawczo- odbiorczego.
 3. Kosztami remontu lub odnowienia pomieszczenia, mieszkania (lokalu) obciąża się zdającego to pomieszczenie. W przypadku wykonania prac przez Spółdzielnię, Spółdzielnia może koszty tego remontu potrącić z wkładu lub udziału członkowskiego o ile zainteresowany występuje ze Spółdzielni oraz kaucji w przypadku lokalu użytkowego. Przy braku takiej możliwości Spółdzielnia skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.
 4. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu opuszczająca mieszkanie (lokal) bez wiedzy Administracji Osiedla bierze na siebie całą odpowiedzialność za później wynikłe zniszczenie.
 5. Lokale mogą być użytkowane jedynie na cele zgodne z ich przeznaczeniem (lokale mieszkalne na mieszkania, lokale użytkowe na prowadzenie odpowiedniej działalności gospodarczej).
 6. W lokalu mieszkalnym może być wykonywana tylko taka działalność gospodarcza, zawód, która nie zakłóca spokoju i porządku publicznego.
 7. W sąsiedztwie lokali mieszkalnych nie można prowadzić agencji towarzyskich.

III. PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU, URZĄDZEŃ I INSTALACJI

§ 6

Administracja Osiedla obowiązana jest zapewnić sprawne usuwanie usterek budynku lub innych urządzeń z nim związanych.

§ 7

Koszt wykonania napraw powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lokalu i jego urządzeń obciąża osoby dysponujące prawem do lokalu.

§ 8

Na Administracji Osiedla ciążą następujące obowiązki:

 1. Protokólarnego przekazania mieszkań osobom dysponującym prawem do lokalu.
 2. Wyegzekwowanie od wykonawcy usunięcia wad wynikłych ze złego stanu wykonawstwa budowlanego.
 3. Utrzymanie w należytym stanie technicznym, porządku i czystości budynków oraz ich otoczenia i pomieszczeń wspólnego użytku jak: korytarze piwniczne, strychy, przedsionki (wiatrołapy), podesty parteru (od drzwi wejściowych do budynku do pierwszych schodów kl. schodowej), kabiny wind, place zabaw dziecięcych i młodzieżowych oraz wyposażenie domów w sprzęt p.pożarowy, o ile jest to w dokumentacji technicznej budynku.
 4. Zapewnienie sprawnego działania urządzeń technicznych w budynkach, tj. prawidłowego oświetlenia, prawidłowego ogrzewania, funkcjonowania dźwigów osobowych, dostarczanie wody wodociągowej oraz na cele c.o. i c.w., systemu odbioru sygnałów radiowych i telewizyjnych itp.
 5. Zapewnienie wyposażenia domów w odpowiednie zbiorniki do składowania odpadów i nieczystości oraz zabezpieczenie ich opróżnienia oraz utrzymania w należytym stanie pomieszczeń na pojemniki z zachowaniem wymogów sanitarno-porządkowych.
 6. Zasięganie opinii mieszkańców przed dokonaniem zmian w pomieszczeniach wspólnego ogólnego użytku, w urządzeniach oraz otoczeniu budynku.
 7. Protokólarnego odbioru mieszkania (lokalu) w przypadku opuszczenia go przez dotychczasowego użytkownika.
 8. Konserwacja i naprawa dźwigów osobowych.
 9. Konserwacja i naprawa urządzeń i sieci hydroforowych.
 10. Konserwacja i naprawa instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami bez termostatycznych zaworów grzejnikowych.
 11. Konserwacja i naprawa instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej do trójnika na pionie mieszkaniowym.
 12. Konserwacja i naprawa instalacji kanalizacyjnej od pierwszej studzienki przed budynkiem poprzez poziomy w piwnicy do trójników na pionach mieszkaniowych.
 13. Konserwacja i naprawa instalacji gazowej od kurka (zaworu) głównego w budynku do zaworów (kurków) odcinających urządzenia gazowe.
 14. Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej od złącza kablowego do zabezpieczeń zalicznikowych dla poszczególnych mieszkań.
 15. Konserwacja i naprawa grawitacyjnej instalacji wentylacyjnej.
 16. Konserwacja, naprawa i remont elementów konstrukcji budynku, pokrycia dachu, elewacji, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń wspólnego użytku itp.
 17. Wymiana stolarki względnie naprawa w pomieszczeniach wspólnego użytku.
 18. Malowanie klatek schodowych, wózkowni, pralni, suszarni i korytarzy piwnic.
 19. Naprawa nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników oraz tzw.” małej architektury”: murków, schodów, barierek itp.
 20. Konserwacja zieleni osiedlowej.
 21. Konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych i sportowych na terenie osiedla.

§ 9

 1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są utrzymać zajmowany lokal i inne przydzielone im pomieszczenia (garaże, pomieszczenia na wózki, piwnice itp.) we właściwym stanie sanitarnym i technicznym poprzez wykonywanie napraw i odnawianie, w tym:
  1) naprawa lub wymiana urządzeń instalacji sanitarnych, wodociągowych i gazowych w mieszkaniu (wanny, zlewozmywaki, umywalki, miski ustępowe, płuczki, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, kuchnie gazowe, automaty spłukujące, termostatyczne zawory grzejnikowe, kurki gazowe odcinające kuchenkę gazową, podzielniki kosztów centralnego ogrzewania itp.),
  2) wymiana lub naprawa przewodów (podejść) instalacji kanalizacyjnych na odcinku od pionu do urządzeń sanitarnych wraz z połączeniem kielichowym trójnika pionu,
  3) wymiana lub naprawa przewodów i uzbrojenia instalacji wodociągowych (lokalówek) wody zimnej i ciepłej na odcinku od trójnika pionu do punktów czerpalnych w mieszkaniu,
  4) udrożnianie przewodów i syfonów od urządzeń sanitarnych (wanien, zlewozmywaków, umywalek, misek ustępowych itp.) do trójnika zainstalowanego na pionie w mieszkaniu,
  5) naprawa i wymiana przewodów, osprzętu, tablic i zabezpieczeń instalacji elektrycznych w mieszkaniach do zabezpieczeń zalicznikowych. Powyższe dotyczy również instalacji elektrycznej w komórkach piwnicznych na odcinku od puszki rozgałęźnej do oprawy oświetleniowej,
  6) naprawa względnie wymiana gniazd i sznurów abonenckich zbiorczych instalacji RTV,
  7) naprawa lub wymiana szaf wnękowych, szafek zlewozmywakowych, osłon lub ścianek zakrywających piony instalacyjne,
  8) naprawa i wymiana podłóg w mieszkaniu (podłoże i posadzka) po okresie rękojmi,
  9) naprawa, dopasowanie i uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa i wymiana okuć, zamków itp. oraz szklenie i okitowanie szyb w mieszkaniu lub w piwnicy,
  10) naprawa balkonów, tj. posadzki, tynków, malowanie sufitu, elementów metalowych, osłon drewnianych i skrzyń kwiatowych z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki elewacji,
  11) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej po okresie rękojmi wg zasad ustalonych przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  12) malowanie ścian i sufitów w mieszkaniu wraz z naprawami tynku, tapetowanie ścian z częstotliwością wynikającą z własności techniczno-estetycznych tapet. Malowanie okien i drzwi, mebli wbudowanych, ścian i podłóg przeznaczonych do malowania oraz grzejników, zlewozmywaków, wanien, rur i innych urządzeń przeznaczonych do malowania,
  13) cyklinowanie lub szlifowanie posadzek z parkietu mozaikowego, deszczułek itp. w mieszkaniu,
  14) zamontowanie nawietrzaków okiennych, w przypadku zakłócenia działania wentylacji
  grawitacyjnej w wyniku braku infiltracji powietrza w lokalu.
 2. Poza wymienionymi naprawami osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są do likwidacji na swój koszt skutków zniszczeń powstałych z ich winy lub winy osób, którym udostępniły lokal oraz w związku z niewykonaniem ciążących na nich obowiązków.
 3. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków osób posiadających tytuł prawny do lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko na zlecenie tych osób, za odpłatnością poza opłatami eksploatacyjnym za użytkowanie lokalu. Odnosi się to również do najemców.
 4. W razie nie wywiązania się w/w osób (użytkowników) z obowiązków wynikających z § 9 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu, Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu ma prawo przeprowadzić te naprawy na ich koszt. Koszt naprawy obciąża konto opłat eksploatacyjnych mieszkania (lokalu).
 5. Piwnice służą do przechowywania wyłącznie zapasów na użytek własny.
 6. W pomieszczeniach ogólnego użytku przechowywanie starych mebli i przedmiotów tworzących bałagan i zagrożenie oraz urządzanie warsztatów i klubów jest niedozwolone.
 7. Pomieszczenia wózkowni służą wyłącznie do przechowywania wózków dziecinnych, sanek, rowerów, nart itp.
 8. Wszelkie spory wynikłe z korzystania pomieszczeń wspólnych rozstrzyga Administracja Osiedla.
 9. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są udostępnić lokal w celu dokonania przeglądów okresowych stanu technicznego budynku i instalacji oraz odczytów zużycia energii cieplnej i wody. Spółdzielnia nie ma obowiązku indywidualnego powiadamiania o zamiarze dokonania w/w czynności”.

§ 10

 1. Przeróbki w mieszkaniu, obejmujące przebudowę, zmianę kolorystyki, balkonów i loggi, zakładanie krat w oknach, mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Administracji Osiedla na koszt osób posiadających tytuł prawny do lokalu. Pozostałe przeróbki typu wymiana stolarki okiennej, stawianie i rozbieranie ścianek działowych, instalowanie dodatkowych kranów i innych urządzeń sanitarnych, krycie przewodów wodno-kanalizacyjnych, wymagają zgłoszenia do Administracji Osiedla. Koszty przeróbek nie są ewidencjonowane przez Spółdzielnię.
 2. Zabrania się przerabiania instalacji wentylacyjnej, montowania wszelkich mechanicznych urządzeń wentylacyjnych w istniejących kanałach wentylacyjnych.
 3. Za straty wynikłe z tytułu niewłaściwie dokonanych przeróbek, winę w stosunku do Spółdzielni i osób trzecich ponosi lokator dokonujący tych przeróbek.
 4. Remonty i modernizacje w mieszkaniu związane z hałaśliwymi robotami uciążliwymi dla współmieszkańców mogą być wykonywane tylko w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 20.00.
 5. Montaż klimatyzatora wymaga zgody Administracji Osiedla, wydanej po spełnieniu przez zainteresowanego poniższych warunków:
  1) Zgoda współwłaściciela lokalu bezpośrednio sąsiadującego z miejscem montażu klimatyzatora (z uwagi na występujący szum wentylatora),
  2) Przedstawienie propozycji lokalizacyjnej z dokładnym określeniem miejsca i sposobu jego montażu wraz z trasą i sposobem ułożenia przewodów połączeniowych,
  3) Klimatyzator musi spełniać warunki podane w Polskiej Normie PN-B-02151-02:1987, w której poziom hałasu przenikającego do mieszkań, a pochodzącego od urządzeń klimatyzatora nie może przekraczać 40dB w ciągu dnia, oraz 30dB w ciągu nocy,
  4) Dopuszcza się montaż klimatyzatorów tylko na loggiach lub balkonach,
  5) Montaż klimatyzatora musi zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową i odpowiednimi atestami, profesjonalnie przez firmę specjalistyczną zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadą montażu tego typu urządzeń. Zabrania się odprowadzania skroplin bezpośrednio na posadzkę balkonu, loggii lub na elewację!
  6) Odprowadzenie wody – skroplin do pojemników na skropliny systematycznie opróżnianych,
  7) Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów na elewacji budynku; Instalacji rozprowadzającej nie wolno chować w ściany zewnętrzne budynku. Przejścia przez ściany powinny posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną,
  8) Zasilanie elektryczne podłączyć do instalacji lokalu,
  9) Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się rozwiązań prowizorycznych , tymczasowych),
  10) Montaż klimatyzatora należy zgłosić do odbioru technicznego do odpowiedniej Administracji Osiedla w terminie 14 dni od momentu zamontowania,
  11) Firma specjalistyczna dokonująca montażu powinna:
  – przedstawić odpowiednie świadectwa wyrobu na rurociągi
  – poddać rurociągi łączące jednostki próbie szczelności po czym dokonać rozruchu klimatyzatora, sporządzając z obu tych czynności protokół
  – po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia poddać badaniom stanu izolacji, a urządzenia pomierzyć pod katem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  12) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy:
  – osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu nie zgłosi klimatyzatora do odbioru technicznego montażu klimatyzatora do przynależnej mu administracji,
  – zamontowany klimatyzator lub sposób jego montażu nie będzie spełniał warunków technicznych,
  – zamontowany klimatyzator stał się powodem naruszenia zasad współżycia społecznego mieszkańców,
  13) Wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z awarii, pracy oraz sposobu montażu klimatyzatora obciążają bezpośrednio osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu (np. zniszczenie struktury elewacji lub zabrudzenie elewacji i w związku z tym konieczna renowacja lub malowanie),
  14) Dysponent lokalu zobowiązany jest na wezwanie Spółdzielni do dokonania demontażu zewnętrznej części klimatyzacji w przypadkach uzasadnionych względami prawnymi lub eksploatacyjnymi. W przypadku nie dostosowania się do powyższych zobowiązań Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego demontażu zewnętrznej części klimatyzacji na koszt osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu,
  15) Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne występowanie w lokalu wilgoci, zagrzybienia lub alergii lokatorów.

§ 11

Nie wolno naprawiać we własnym zakresie bezpieczników znajdujących się poza obrębem mieszkania (na klatkach schodowych, w piwnicach itp.)

§ 12

W piwnicach nie wolno instalować żadnych dodatkowych gniazd i punktów świetlnych bez zgody Administracji. Wykonany za zgodą Administracji punkt świetlny musi być również przez nią odebrany. Instalacje domofonowe mogą być wykonywane samodzielnie przez lokatorów pod warunkiem uzgodnienia projektu z Administracją i dokonania jej odbioru przez upoważnionego pracownika Spółdzielni.

§ 13

 1. Zabronione jest instalowanie na dachach domów anten telewizyjnych, radiowych oraz innych urządzeń bez zgody Administracji Osiedla. Za straty powstałe przy montażu tych urządzeń (uszkodzenia dachu, rynien itp.) odpowiedzialne są osoby, które straty spowodowały.
 2. Samowolne wchodzenie na dachy budynków bez zgody Administracji Osiedla jest surowo zabronione.

§ 14

Na okres zimy osoby posiadające tytuł prawny do lokalu (użytkownicy) obowiązani są do:

 1. Zabezpieczenia mieszkań (lokali) przed utratą ciepła poprzez uszczelnianie drzwi i okien, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględniane reklamacje z tytułu ewentualnego niedogrzewania pomieszczeń.
 2. Zapobiegania stratom ciepła, poprzez zamykanie drzwi wejściowych i okien w pomieszczeniach wspólnych oraz przynależnych.
 3. Usuwania zalegającego śniegu z balkonów, loggii, balkono-tarasów, parapetów zaokiennych oraz do usuwania powstałych przy nich sopli lodu.
 4. Zapewnienia odpowiedniego ogrzewania i przewietrzania lokali.

§ 15

Zabrania się zastawiania dojść do wodomierzy, gazomierzy, głównych zaworów wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych znajdujących się w mieszkaniach (lokalach użytkowych) lub piwnicach (zastawianie meblami, półkami itp.), do których dostęp winien być umożliwiony przedstawicielowi Spółdzielni o każdej porze.

§ 16

 1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokali mają obowiązek natychmiastowego zgłoszenia do Administracji Osiedla wszelkich awarii urządzeń i instalacji zarówno użytkowanych przez nich pomieszczeń jak i poza ich obrębem.
 2. W przypadku awarii urządzeń gazowych, elektrycznych, wod.-kan., c.o., c.w., należy ponadto powiadomić odpowiednie pogotowie techniczne.
 3. Korzystający z dźwigów osobowych (wind) winni przestrzegać instrukcji użytkownika tych urządzeń. Wszelkie zauważone usterki w działaniu wind winny być natychmiast zgłaszane do pogotowia dźwigowego lub do Administracji Osiedla.
 4. W przypadku przeprowadzania dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji należy udostępnić wszystkie pomieszczenia wskazane przez Administrację Osiedla.
 5. Osoby posiadające tytuł prawny do lokali mają bezwzględny obowiązek stosowania zaleceń pokontrolnych wynikających z przepisów prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów.

§ 17

Administracja Osiedla lub osoby przez nią upoważnione uprawnione są do kontroli stanu technicznego lokalu i urządzeń oraz ewidencji osób.

IV. PRZEPISY W ZAKRESIE HIGIENY I ESTETYKI DOMÓW I OTOCZENIA

§ 18

Wszystkie osoby bez względu na tytuł prawny do lokalu, użytkownicy, mieszkańcy obowiązani są przestrzegać higieny, porządku i czystości zarówno w mieszkaniach (lokalach) i pomieszczeniach oddanych do ich wyłącznego użytku jak i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (pralnie, suszarnie, korytarze piwniczne itp.) oraz na terenie całego osiedla, przeciwstawiając się wszelkim przejawom marnotrawstwa i dewastacji mienia spółdzielczego.

§ 19

 1. Utrzymanie porządku i czystości na klatkach schodowych należy do obowiązków mieszkańców za wyjątkiem pomieszczeń wspólnego użytku wymienionych w § 8 ust. 3, jeżeli Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie postanowi inaczej.
 2. Sposób sprzątania (dyżury lub zlecenia) w poszczególnych budynkach ustalają mieszkańcy między sobą.
 3. Pełniący dyżur obowiązany jest do zamiatania i mycia klatki schodowej i korytarzy z uwzględnieniem posadzek, ścian, okien, balustrad itp.

§ 20

Celem utrzymania porządku w obrębie nieruchomości zabronione jest:

 1. wyrzucanie przez okna i z balkonu śmieci, niedopałków itp.,
 2. wyrzucanie śmieci gdzie indziej aniżeli do specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemników, pamiętając jednocześnie o nie zaśmiecaniu pomieszczeń śmietnikowych i każdorazowym zamykaniu klap od pojemników,
 3. wyrzucanie do muszli klozetowej przedmiotów i odpadów, powodujących zapychanie kanalizacji,
 4. czyszczenia obuwia, wózków dziecięcych, rowerów, sanek itp. na klatkach schodowych i korytarzach oraz ich przetrzymywanie w w/w miejscach,
 5. rysowanie, pisanie, drapanie itp. ścian (elewacji) budynków,
 6. niszczenie zieleni, łamanie drzewek, krzewów,
 7. urządzanie ogródków kwiatowych bez zgody Administracji Osiedla, dotyczy to również nasadzania drzewek i krzewów na terenach osiedli,
 8. trzepanie dywanów, chodników, pościeli, ubrań oraz opróżnianie pochłaniaczy odkurzaczy na balkonach, loggiach i klatkach schodowych,
 9. wysypywanie śmieci pochodzących z odpadów gospodarstwa domowego do koszy parkowych ustawionych przy budynkach, placach zabaw lub alejkach,
 10. ustawiania samochodów na trawnikach, chodnikach uniemożliwiając przejście pieszym oraz dostęp do budynków, a w szczególności dojazdów do altan śmietnikowych i pomieszczeń zsypów,
 11. nie wolno przetrzymywać motocykli, motorowerów i skuterów na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, w wózkowniach, pralniach i suszarniach itp. oraz na chodnikach,
 12. należy do minimum ograniczyć hałas związany z uruchamianiem silników w samochodach i motocyklach (skuterach).

§ 21

Mieszkaniec, któremu przywieziono produkty żywnościowe, meble itp. winien natychmiast po rozładunku uprzątnąć zanieczyszczony teren.

§ 22

Trzepanie i czyszczenie dywanów, pościeli itp. może odbywać się wyłącznie na terenie do tego przeznaczonym tylko w dni powszednie w godz. pomiędzy 6.00 – 22.00.

§ 23

 1. Kwiaty umieszczone w oknach oraz na balkonach (loggiach) winny być zabezpieczone przed wypadnięciem.
 2. Podlewanie kwiatów na balkonach i parapetach okiennych winno odbywać się z umiarem, tak, aby woda nie zalewała ścian i nie niszczyła elewacji.

V. PRZEPISY W ZAKRESIE PRANIA I SUSZENIA BIELIZNY

§ 24

 1. Z pralek domowych należy korzystać w sposób możliwie najmniej zakłócający spokój sąsiadów.
 2. Z pralni i suszarni domowych może korzystać każdy mieszkaniec w kolejności uzgodnionej z innymi mieszkańcami i osobą, która przyjęła na siebie obowiązek przechowywania kluczy.
 3. Z urządzeniami pralni należy obchodzić się z należytą starannością, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia.
 4. W czasie prania należy pomieszczenie pralni wietrzyć, aby ściany, stolarka, sufit i gniazdka elektryczne nie były narażone na zawilgocenie.
 5. Rozciąganie sznurów pomiędzy drzewami w celu suszenia jest zabronione, suszenie na poręczach klatek schodowych jest także niedopuszczalne.
 6. Po ukończeniu prania, pomieszczenia pralni i suszarni należy doprowadzić do należytego stanu oraz dokonać opłat za zużyte media (wodę, gaz).
 7. W pralni nie wolno prać w celach zarobkowych.
 8. Należy przyjąć zasadę, że korzystanie z pralni powinno trwać nie dłużej niż 2 doby.
 9. Spory wynikające z użytkowania pomieszczeń wspólnych rozstrzyga Administracja osiedla poprzez opracowanie harmonogramu użytkowania tych pomieszczeń.

VI. PRZEPISY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW DOMU (OSIEDLA)

§ 25

 1. Zgodne współżycie wszystkich mieszkańców uzależnione jest wyłącznie od samych mieszkańców, przestrzegania przepisów w zakresie porządku publicznego, wzajemnej pomocy i nie zakłócania sobie spokoju.
 2. Zabrania się gromadzenia się osób na klatkach schodowych, wiatrołapach, korytarzach piwnicznych i prześwitach.
 3. Zabrania się grilowania na balkonach.
 4. Zabrania się palenia papierosów w windach i na klatkach schodowych.
 5. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci, jak hałasowanie, brudzenie ścian (rysowanie na ścianach) niszczenie urządzeń i instalacji, wybijanie szyb oraz niszczenie trawników, kwiatów, krzewów, drzew i urządzeń do zabaw odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
 6. Za wyrządzone szkody rodzice i prawni opiekunowie będą obciążani kosztami naprawy wyrządzonych szkód.
 7. Korzystanie z urządzeń zabawowych przez dzieci do 7 lat powinno się odbywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej (rodziców lub opiekunów).
 8. Zabrania się głośnego nastawiania odbiorników radiowych, telewizyjnych, gramofonów, magnetofonów itp., jak również głośnej gry na instrumentach w godz. 22.00 – 7.00, natomiast w godz. 7.00 – 22.00 zabrania się nastawiania wymienionych odbiorników i gry na instrumentach o natężeniu dźwięku zakłócającym spokój sąsiadom.
 9. W godzinach 22.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna.
 10. Zabrania się prowadzenia głośnych i uciążliwych prac w dni świąteczne.
 11. Zabrania się przetrzymywania i dokarmiania wszelkich zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku, w tym na korytarzach piwnicznych i klatkach schodowych.
 12. Zabrania się dokarmiania ptaków na parapetach i balkonach.
 13. Szafki reklamowe i szyldy w bramach, na murach domów i w terenie mogą być instalowane jedynie po otrzymaniu zgody od Administracji Osiedla.
 14. Umieszczanie wszelkich reklam i ogłoszeń na terenie osiedla bez zgody Administracji osiedla jest zabronione.

§ 26

 1. Niedozwolona jest hodowla i przetrzymywanie zwierząt gospodarczych i ptactwa domowego w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach i pomieszczeniach wspólnego użytku.
 2. Dopuszcza się posiadanie w mieszkaniach psa, kota oraz innych drobnych zwierząt niezagrażających zdrowiu mieszkańców i niezakłócających spokoju.
 3. Wszystkie psy na terenie osiedla oraz na klatkach schodowych, korytarzach lub innych miejscach wspólnego użytku należy prowadzać na smyczy i w kagańcu.
 4. Zabrania się wprowadzania psów na teren, gdzie usytuowane są urządzenia zabawowe, sportowe, rekreacyjne.
 5. Właściciel psa obowiązany jest usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez psa w miejscach przeznaczonych do publicznego (wspólnego) użytku jak: ulice chodniki, parkingi, zieleńce, korytarze i klatki schodowe, kabiny dźwigów osobowych, korytarze piwniczne itp.
 6. Za zanieczyszczenia lub uszkodzenia klatek schodowych, zieleńców i innych urządzeń ogólnych przez psy i koty odpowiadają właściciele zwierząt.
 7. Właściciel psa obowiązany jest do posiadania aktualnego świadectwa szczepienia swojego psa przeciwko wściekliźnie.
 8. Niedozwolone jest celowe przetrzymywanie szczekających psów na balkonach.

VII. PRZEPISY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

§ 27

 1. W razie wybuchu pożaru bez względu na jego rozmiar należy natychmiast zawiadomić telefonicznie straż pożarną i najbliższy komisariat Policji wskazując miejsce pożaru.
 2. Zabrania się przechowywania w mieszkaniach, piwnicach i innych pomieszczeniach materiałów i przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych oraz żrących i cuchnących.
 3. Używanie otwartego ognia, rozniecanie ognia, palenie papierosów lub innych materiałów w piwnicach jak i w klatkach schodowych oraz w windach jest surowo zabronione.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 28

Ze względu na dobro ogółu mieszkańców, troskę o mienie spółdzielni oraz higienę w budynkach, każdy bez względu na tytuł prawny do lokalu (użytkownik) obowiązany jest umożliwić służbom technicznym osiedla wejście do mieszkania (lokalu) w celu wykonania naprawy lub usunięcia awarii instalacji i urządzeń technicznych w budynku.

§ 29

 1. W stosunku do użytkowników lokali nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu, Administracja Osiedla może stosować upomnienia.
 2. W razie uporczywego lub złośliwego przekraczania postanowień niniejszego regulaminu, Administracja Osiedla może kierować wnioski do sądu oraz składać wnioski do Rady Nadzorczej Spółdzielni o wykluczenie Członka ze Spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępców prezesa oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę Nr1/7/2012 z dnia 25.01.2012 r. w sprawie w sprawie: zmiany Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B) Przewodniczący Komisji Gospodarki zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 17.01.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– uchwała RPNO Widok

Uchwała Nr 30 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 08.12.7031 r.

w sprawie: wprowadzenia do czynszu poz, sprzątanie klatek schodowych w budynku ul. Bursztynowa 19.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. l-Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” oraz § 8 pkt 3 Regulaminu Porządku Domowego w Lublinie uchwala co następuje:

§ l

Realizując wniosek mieszkańców wprowadza się z dniem 01 04.2012 r. do czynszu poz. sprzątanie klatek schodowych w budynku ul. Bursztynowa 19.

§ 2

Koszt sprzątania 9,84 zł brutto / miesięcznie / lokal

§ 3

Sprzątanie klatek budynku Bursztynowa 19 powierzyć firmie „INPROF” wybranym w drodze przetargu poprzez sporządzenie aneksu do umowy EW/12/2009 z dnia 14 12.2009 r.
Uzasadnienie:
Firma „INPROF” od 01.01.2010 r. sprząta klatki schodowe w budynkach ul. Szmaragdowa 24, ul. Bursztynowa 41 ze stawką 9,84 zł brutto / miesięcznie / lokal, zaś od dnia 01.09.2010, ul. Bursztynową 35. Dotychczas nikt z mieszkańców w/w budynków nie zgłaszał uwag co do jakości świadczonych usług.

§ 4

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby.

§ 5

Uchwała wchodzi wżycie z dniem 01.04.2012 r.

/Uchwałę podjęto 17 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/

– projektem uchwały

Projekt

UCHWAŁA Nr… /… /2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2012 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 30/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 08 grudnia 2011 r.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 27 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr 30/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do czynszu pozycji sprzątanie klatek schodowych w budynku przy ulicy Bursztynowej 19

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ………….. z dnia ……………… 2012 r. Rady Nadzorczej
w sprawie uchylenia uchwały nr 30/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 08 grudnia 2011 r.

Zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 13 i 16 Statutu Spółdzielni, organem uprawnionym do uchwalania zasad gospodarki finansowej Spółdzielni oraz Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali, jest Rada Nadzorcza.

Mając na uwadze powyższe zapisy, w opłatach eksploatacyjnych należy uwzględnić nowy czynnik, jakim jest sprzątanie klatek schodowych z ustaleniem zasad rozliczania tych kosztów. Wprowadzenie takiego elementu z zachowaniem zasad zapisu § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni powoduje, iż uchwała w przyjętym brzmieniu jest przedwczesna jako nieuregulowana przepisami wewnętrznymi Spółdzielni.

Termin zawarty w § 1 uchwały jest na tyle odległy, iż z jednej strony możliwe jest podjęcie uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości zgodnej z prawem, tj. w przedmiocie zawnioskowania ujęcia w Regulaminie ustalania opłat za używanie lokali stosownych zapisów i czas dla Rady Nadzorczej do realizacji wniosku zgodnie z oczekiwaniami członków i mieszkańców Spółdzielni.

Na marginesie należy zaznaczyć, iż w § 3 powołanej uchwały znajduje się sprzeczność, która czyni tę uchwałę niemożliwą do wykonania. Paragraf ten zawiera zapis wskazujący konkretną firmę, jaka miałaby wykonywać zleconą usługę i jednocześnie wskazuje o wyborze zleceniodawcy w drodze przetargu.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę Nr 2/32/2012 z dnia 25.01.2012 r. w sprawie w uchylenia uchwały nr 30/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 08 grudnia 2011 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C) Przewodniczący Komisji Gospodarki zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 17.01.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– Uchwała Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa:

Uchwała Nr 49/2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 26.10.2011 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowo- finansowego Osiedla „Skarpa” na 2012 r. w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES 002, ES 016, ES 019.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” ustala następujące odpisy na funduszu remontowym niżej wymienionych nieruchomości:

– nieruchomość ES 002 – od dnia 01.04.2012 r. w wys. 0,38 zł/m2
– nieruchomość ES 016 – od dnia 01.07.2012 r. w wys. 0,50 zł/m2
– nieruchomość ES 019 – od dnia 01.03.2012 r. w wys. 0,32 zł/m2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

– projektem uchwały

Uchwała Nr ………………../2012
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.01.2012 r.

w sprawie: zmiany wysokości opłaty eksploatacyjnej w pozycji „odpis na fundusz remontowy nieruchomości” w nieruchomościach ES 019, ES 002, ES 016 w osiedlu Skarpa.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 49/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 26.10.2011 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę wysokości opłat eksploatacyjnych w pozycji „odpis na fundusz remontowy nieruchomości” w poniższych nieruchomościach osiedla Skarpa:

1. nieruchomość ES 019 w wysokości 0,32 zł/m2 od dnia 1.04.2012 r.
2. nieruchomość ES 002 w wysokości 0,38 zł/m2 od dnia 1.04.2012 r.
3. nieruchomość ES 016 w wysokości 0,50 zł/m2 od dnia 1.07.2012 r.

§ 2

Poz. 1 i 2 uchwały wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r., poz. 3 z dniem 1 lipca 2012 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania komisji.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę Nr 3/25/2012 z dnia 25.01.2012 r. w sprawie zmiany wysokości opłaty eksploatacyjnej w pozycji „odpis na fundusz remontowy nieruchomości” w nieruchomościach ES 019, ES 002, ES 016 osiedlu Skarpa w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

D) Przewodniczący Komisji Gospodarki zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 17.01.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok

Uchwala Nr 31 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w i Lublinie
z dnia 08.12.2011 r.

w sprawie: zawieszenie poboru wpłat na fundusz społeczno-wychowawczy.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. l Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY w Lublinie uchwala co następuje :

§ 1

Zawiesić naliczenia na fundusz społeczno-wychowawczy do czasu wykorzystania zgromadzonej kwoty na wyżej wymienionym funduszu.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.04.2012 r.
/Uchwalę podjęto 9 glosami za, 6 glosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym/.

– projektem uchwały

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.01.2012 r.

w sprawie: zaprzestania naliczania składnika opłat eksploatacyjnych w osiedlu Widok.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 31/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” z dnia 08.12.2011 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zaprzestaje się naliczenie składnika opłat eksploatacyjnych „odpis na działalność kulturalno – oświatową” w osiedlu Widok od dnia 01 kwietnia 2012 r. do czasu wykorzystania zgromadzonych środków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji jednomyślnie – 13 za, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania komisji.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę Nr 4/26/2012 z dnia 25.01.2012 r. w sprawie: zaprzestania naliczania składnika opłat eksploatacyjnych osiedlu Widok w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej przypomniał, że projekt Regulaminu działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Społeczno – Samorządową. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 20.12.2012 r. po wysłuchaniu uwag na temat niezgodności proponowanych zapisów regulaminu z postanowieniami statutu zgłoszonych przez sekretarza Rady, postanowiła odroczyć termin jego zatwierdzenia do czas przedstawienia opinii prawnej w tej sprawie.

Poinformował ponadto, członkowie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 17.01.2012 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– opinią prawna z dnia 10 stycznia 2012 r.- w tym miejscu w protokole umieszczono opinię Podstawy prawne funkcjonowania i finansowania działalności kulturalno-oświatowej

– projektem uchwały

Uchwała Nr… /… /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ————– r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 26 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

 

Załącznik
do Uchwały Nr ……………..
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia 20.12.2011 r.

Regulamin
działalności kulturalno – oświatowej
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 4 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz art. 4 ust. 5. Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. nr 4 poz. 27 ze zmianami) określa się zasady prowadzenia działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni.

§ 1

Działalność kulturalno-oświatowa prowadzona jest poprzez:

 1. Domy Kultury,
 2. Organy Spółdzielni – poprzez inicjowanie okazjonalnych imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze otwartym.

§ 2

Z oferty działalności kulturalno-oświatowej mogą korzystać w pierwszej kolejności:
a) członkowie S.M. „Czuby” oraz rodziny członków zamieszkujących wraz z nimi,
b) osoby nie będące członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” a mieszkające w zasobach SM „Czuby”,
c) inne osoby.

§ 3

Zakres i formy działalności kulturalno – oświatowej są przystosowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców osiedli oraz możliwości finansowych poszczególnych Domów Kultury.

§ 4

Celem działalności kulturalno – oświatowej jest:

 1. aktywizacja członków i ich rodzin poprzez:
  a) pobudzanie zainteresowań artystycznych, kulturalnych, technicznych i sportowych,
  b) rozwijanie różnorodnych form działalności kulturalnej,
  c) organizacja czasu wolnego,
  d) udział dzieci i młodzieży w zajęciach letnich, zimowych,
  e) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  f) edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki.
 2. integracja mieszkańców osiedli

§ 5

Działalność kulturalno – oświatowa realizowana jest przez Domy Kultury Spółdzielni poprzez:

 1. edukację kulturalną (dzieci, młodzieży, dorosłych) o szerokim przekroju wiekowym,
 2. upowszechnianie wybranych dziedzin sztuki,
 3. prowadzenie działalności oświatowej,
 4. prowadzenie działalności rekreacyjno- rozrywkowej,
 5. prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej,
 6. inspirowanie różnych form działań wynikających z potrzeb środowiska,
 7. popularyzacja i promocja twórczości amatorskiej,
 8. współpraca z placówkami kulturalnymi, organizacjami, szkołami, organami społecznymi,
 9. organizowanie i uczestnictwo w imprezach artystycznych i kulturalnych,
 10. organizowanie wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki.

§ 6

Zadania i formy działalności kulturalno – oświatowej są realizowane na podstawie rocznych planów merytoryczno – finansowych sporządzonych przez kierowników Domów Kultury, zaopiniowanych przez Zarząd Spółdzielni i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.

§ 7

Zmiany planu finansowania i działalności w trakcie roku jego realizacji wymagają sporządzenia korekty i akceptacji Rady Nadzorczej.

ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI.

§ 8

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie może tworzyć fundusz społeczno – kulturalny powstający z odpisu kosztów oraz innych źródeł określonych w regulaminie gospodarki finansowej Spółdzielni.

§ 9

Środki finansowe pochodzące z tego funduszu przeznacza się na działalność kulturalno – oświatową.

PODSTAWOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA i WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW

§ 10

Źródłem finansowania działalności kulturalno – oświatowej są:

 1. Opłaty członków Spółdzielni wg stawki uchwalonej przez Radę Nadzorczą na wniosek Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, jako składnik opłaty eksploatacyjnej.
 2. Fundusze celowe na działalność kulturalną przekazywane przez organy administracji samorządowej w formie dofinansowania.
 3. Wpłaty podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji z tytułu współudziału w organizowanych przez spółdzielnię imprezach.
 4. Odpłatność mieszkańców za udział w zajęciach merytorycznych i innych formach zajęć.
 5. Odpłatność za wynajem sali i urządzeń.
 6. Wsparcie finansowe organizacji i stowarzyszeń.
 7. Inne wpływy.

§ 11

 1. Szczegółowa ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z zakładowym planem kont, zatwierdzonym przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Wpływy z odpłatnych form działalności, są dokumentowane drukami ścisłego zarachowania.
 3. Kierownicy Domów Kultury ustalają zasady odpłatności i stawki opłat za poszczególne rodzaje świadczeń działalności kulturalno – oświatowej oraz za korzystanie z lokali, urządzeń tej działalności, biorąc pod uwagę zapewnienie dostępności usług członkom Spółdzielni i pokrycie niezbędnych kosztów zmiennych.

§ 12

Uczestnicy zajęć znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą zostać zwolnieni w całości lub w części z odpłatności za udział w poszczególnych formach działalności kulturalno – oświatowej.

§ 13

Ze środków zgromadzonych na działalność kulturalno –oświatową pokrywane są koszty związane z:

 1. działalnością programową:
  a) koszty osobowe osób zatrudnionych w Domów Kultury,
  b) koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w Domach Kultury zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych,
  c) wynagrodzenia i honoraria za odczyty pokazy, prelekcje, występy artystów,
  d) koszty usług obcych i bezosobowego funduszu płac,
  e) koszty drobnych napraw i konserwacji koniecznych do sprawnego funkcjonowania Domów Kultury,
  f) zakup sprzętu audiowizualnego i sportowego do prowadzenia zajęć programowych,
  g) zakup materiałów i usług do prowadzenia zajęć w Domach Kultury,
  h) koszty organizowania akcji letnich i zimowych, wycieczek, imprez sportowych i artystycznych,
  i) koszty zakupu nagród za udział w konkursach i zawodach organizowanych przez Spółdzielnię,
  j) koszty popularyzacji i prezentacji dorobku działalności (druk plakatów i katalogów, udział zespołów w konkursach, turniejach i wystawach).
 2. wkładami finansowymi do projektów realizowanych przez stowarzyszenia, których spółdzielnia jest członkiem.

§ 14

Różnica między przychodami a kosztami na działalności kulturalno – oświatowej odpowiednio zwiększa koszty lub przychody działalności w roku następnym.

§ 15

Sprawozdania merytoryczno – finansowe z działalności kulturalno – oświatowej Zarząd Spółdzielni przedstawia Radzie Nadzorczej.

§ 16

Tryb i sposób realizacji planów działalności nadzoruje Zarząd Spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna proponuje wprowadzić do projektu regulaminu następujące zmiany:

 1. W § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „1) edukację kulturalną dzieci, młodzieży, dorosłych,
 2. W § 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
  „7) popularyzację i promocję twórczości amatorskiej,
 3. W § 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
  „ 8) współpracę z placówkami kulturalnymi, organizacjami, szkołami, organami Społecznymi”,
 4. W § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  „3) Wpłaty podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji z tytułu współudziału w organizowanych przez spółdzielnię imprezach”.
 5. W § 10 dotychczasowe pkt 5, 6,7,8 otrzymują odpowiednio oznaczenia jako pkt- y 4, 5, 6, 7.
 6. W § 10 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  „5) Dochody z wynajmu sali i urządzeń”.
 7. W § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „ 3. Kierownicy Domów Kultury w porozumieniu z Zarządem Spółdzielni ustalają zasady odpłatności i stawki opłat za poszczególne rodzaje świadczeń działalności kulturalno – oświatowej oraz za korzystanie z lokali i urządzeń tej działalności, biorąc pod uwagę zapewnienie dostępności usług członkom Spółdzielni i pokrycie niezbędnych kosztów zmiennych.

  7. § 12 otrzymuje brzmienie:
  „ Zarząd Spółdzielni na wniosek kierownika Domu Kultury może zwolnić
  uczestnika znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej w całości lub w części z odpłatności za udział w poszczególnych formach działalności kulturalno – oświatowej”

  8. § 13 otrzymuje brzmienie:

  „Ze środków zgromadzonych na działalność kulturalno –oświatową pokrywane są koszty:
  1) działalności programowej:
  a) koszty osobowe osób zatrudnionych w Domach Kultury,
  b) koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w Domach Kultury zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych,
  c) wynagrodzenia i honoraria za odczyty pokazy, prelekcje, występy artystów,
  d) koszty usług obcych i bezosobowego funduszu płac,
  e) koszty drobnych napraw i konserwacji koniecznych do sprawnego funkcjonowania Domów Kultury,
  f) zakup sprzętu , materiałów i usług do prowadzenia zajęć w Domach Kultury,
  g) koszty organizowania akcji letnich i zimowych, wycieczek, imprez sportowych i artystycznych,
  h) koszty zakupu nagród za udział w konkursach i zawodach organizowanych przez Spółdzielnię,
  i) koszty popularyzacji i prezentacji dorobku działalności (druk plakatów i katalogów, udział zespołów w konkursach, turniejach i wystawach).
  2) wkładów finansowych projektów realizowanych przez stowarzyszenia, których spółdzielnia jest członkiem.

II. Uzgodniony przez Radę Nadzorczą projektu regulaminu przekazać do konsultacji Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

Rada Nadzorcza po dyskusji i przegłosowaniu zmian zgłoszonych do projektu regulaminu przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz sekretarz Rady jednomyślnie – 20 za postanowiła przesłać do zaopiniowania Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla regulamin w brzmieniu:

PROJEKT

Uchwała Nr… /… /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ————– r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 26 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

Załącznik
do Uchwały Nr ……………..
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia ————— r.

Regulamin
działalności kulturalno – oświatowej
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 4 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz art. 4 ust. 5. Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. nr 4 poz. 27 ze zmianami) określa się zasady prowadzenia działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni.

§ 1

Działalność kulturalno-oświatowa prowadzona jest poprzez:

 1. Domy Kultury,
 2. Organy Spółdzielni – poprzez inicjowanie okazjonalnych imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze otwartym.

§ 2

Z oferty działalności kulturalno-oświatowej mogą korzystać w pierwszej kolejności:
a) członkowie S.M. „Czuby” oraz rodziny członków zamieszkujących wraz z nimi
b) osoby nie będące członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” a mieszkające w zasobach SM „Czuby”,
c) inne osoby.

§ 3

Zakres i formy działalności kulturalno – oświatowej są przystosowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców osiedli oraz możliwości finansowych poszczególnych Domów Kultury.

§ 4

Celem działalności kulturalno – oświatowej jest:

 1. aktywizacja członków i ich rodzin poprzez:
  a) pobudzanie zainteresowań artystycznych, kulturalnych, technicznych i sportowych,
  b) rozwijanie różnorodnych form działalności kulturalnej,
  c) organizacja czasu wolnego,
  d) udział dzieci i młodzieży w zajęciach letnich, zimowych,
  e) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  f) edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki.
 2. integracja mieszkańców osiedli

§ 5

Działalność kulturalno – oświatowa realizowana jest przez Domy Kultury Spółdzielni poprzez:

 1. edukację kulturalną dzieci, młodzieży, dorosłych,
 2. upowszechnianie wybranych dziedzin sztuki,
 3. prowadzenie działalności oświatowej,
 4. prowadzenie działalności rekreacyjno- rozrywkowej,
 5. prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej,
 6. inspirowanie różnych form działań wynikających z potrzeb środowiska,
 7. popularyzację i promocję twórczości amatorskiej,
 8. współpracę z placówkami kulturalnymi, organizacjami, szkołami, organami społecznymi,
 9. organizowanie i uczestnictwo w imprezach artystycznych i kulturalnych,
 10. organizowanie wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki.

§ 6

Zadania i formy działalności kulturalno – oświatowej są realizowane na podstawie rocznych planów merytoryczno – finansowych sporządzonych przez kierowników Domów Kultury, zaopiniowanych przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ,Zarząd Spółdzielni i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.

§ 7

Zmiany planu finansowania i działalności w trakcie roku jego realizacji wymagają sporządzenia korekty i akceptacji Rady Nadzorczej.

ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI.

§ 8

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie może tworzyć fundusz społeczno – kulturalny powstający z odpisu kosztów oraz innych źródeł określonych w regulaminie gospodarki finansowej Spółdzielni.

§ 9

Środki finansowe pochodzące z tego funduszu przeznacza się na działalność kulturalno – oświatową.

PODSTAWOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA i WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW

§ 10

Źródłem finansowania działalności kulturalno – oświatowej są:

 1. Opłaty członków Spółdzielni wg stawki uchwalonej przez Radę Nadzorczą na wniosek Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, jako składnik opłaty eksploatacyjnej.
 2. Fundusze celowe na działalność kulturalną przekazywane przez organy administracji samorządowej w formie dofinansowania.
 3. Wpłaty podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji z tytułu współudziału w organizowanych przez spółdzielnię imprezach.
 4. Odpłatność mieszkańców za udział w zajęciach merytorycznych i innych formach zajęć.
 5. Dochody z wynajmu sali i urządzeń.
 6. Wsparcie finansowe organizacji i stowarzyszeń.
 7. Inne wpływy.

§ 11

 1. Szczegółowa ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z zakładowym planem kont, zatwierdzonym przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Wpływy z odpłatnych form działalności, są dokumentowane drukami ścisłego zarachowania.
 3. Kierownicy Domów Kultury w porozumieniu z Radą Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i Zarządem Spółdzielni ustalają zasady odpłatności i stawki opłat za poszczególne rodzaje świadczeń działalności kulturalno – oświatowej oraz za korzystanie z lokali i urządzeń tej działalności, biorąc pod uwagę zapewnienie dostępności usług członkom Spółdzielni i pokrycie niezbędnych kosztów zmiennych.

§ 12

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na wniosek kierownika Domu Kultury może zwolnić uczestnika znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w całości lub w części z odpłatności za udział w poszczególnych formach działalności kulturalno – oświatowej.

§ 13

Ze środków zgromadzonych na działalność kulturalno –oświatową pokrywane są koszty:

 1. działalności programowej,
  a) koszty osobowe osób zatrudnionych w Domach Kultury,
  b) koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w Domach Kultury zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych,
  c) wynagrodzenia i honoraria za odczyty pokazy, prelekcje, występy artystów,
  d) koszty usług obcych i bezosobowego funduszu płac,
  e) koszty drobnych napraw i konserwacji koniecznych do sprawnego funkcjonowania Domów Kultury,
  f) zakup sprzętu , materiałów i usług do prowadzenia zajęć programowych,
  g) koszty organizowania akcji letnich i zimowych, wycieczek, imprez sportowych i artystycznych,
  h) koszty zakupu nagród za udział w konkursach i zawodach organizowanych przez Spółdzielnię,
  i) koszty popularyzacji i prezentacji dorobku działalności (druk plakatów i katalogów, udział zespołów w konkursach, turniejach i wystawach).
 2. wkładów finansowych projektów realizowanych przez stowarzyszenia, których spółdzielnia jest członkiem.

§ 14

Różnica między przychodami a kosztami na działalności kulturalno – oświatowej odpowiednio zwiększa koszty lub przychody działalności w roku następnym.

§ 15

Sprawozdania merytoryczno – finansowe z działalności kulturalno – oświatowej po zaakceptowaniu przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ,Zarząd Spółdzielni przedstawia Radzie Nadzorczej.

§ 16

Tryb i sposób realizacji planów działalności nadzoruje Zarząd Spółdzielni .

Ad. 5
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 17.01.2012 r. z poniżej przedstawionymi wnioskami::

– Wniosek I

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” 2011

Lublin, dnia 14.12.2011 r.

Rada Nadzorcza SM Czuby
w/m

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wnioskuje o uziemienie zapisu w „Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody” poprzez dodanie w Rozdziale IV po słowach „ … lokali mieszkalnych.” – zdania w brzmieniu: „Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w systemie uproszczonym dokonuje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby„.

– Wniosek II

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” 2011

Lublin, dnia 26.10.2011 r.

Zarząd SM Czuby
w/m

W związku z zaplanowaną wymianą podzielników centralnego ogrzewania z wyparkowych na elektroniczne oraz zamontowaniem ich w lokalach mieszkalnych Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wnioskuje o przeanalizowanie możliwości opomiarowania lokali użytkowych w nieruchomości ES 005 (Radości 9, 11 Romantyczna 15) oraz wprowadzenie stosownych zmian w „Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody „.

– stanowiskiem Zarządu w brzmieniu : – w tym m miejscu w protokole umieszczono stanowisko Zarządu

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych i zastępcę d/s eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili przyjąć do realizacji poniższe wnioski:

 1. Nie zajmować nie zajmować stanowiska w sprawie zgłoszonych przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa wniosków.
 2. Zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by zobowiązała Zarząd Spółdzielni do przygotowania w terminie do 30.03.2012 r. informacji dot:
  – możliwości wystawiania przez ELPEC faktur za zużyte ciepło odrębnie dla każdego budynku,
  – skalkulowania kosztu rozliczania zużytego ciepła w systemie uproszczonym dla określonego budynku np. przez spółdzielnię.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za przyjęła zgłoszone przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wnioski.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 20.12.2011 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 7
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że w porządku obrad posiedzenia plenarnego zaplanowanego na 21.02.2012 r. poza pkt „Rozpatrzenie wniosków Zarządu o podajecie na podstawie § 67 statutu uchwał dot. pozbawienia członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków w związku z utratą prawa do lokalu” umieszczone zostaną punkty organizacji Walnego Zgromadzenia oraz rozliczenia energii elektrycznej.

Ad. 8
Nie realizowano tego punktu porządku obrad.

Ad. 9
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z poniżej przedstawionym pismem: – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo z 10 grudnia 2011 r członka zam. w osiedlu skarpa dot. stanowiska w sprawie oddania w dzierżawę parkingu strzeżonego w Osiedlu „ Skarpa ”

Członkowie Rady po przeanalizowaniu treści powyższego pisma, oraz poniżej przedstawionego rozliczenia

Rozliczenia – osiedle Skarpa – parkingi stan na 31.12.2010 r. – w tym m iejscu w protokole umieszczono rozliczenie.

po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili do w/w wystosowała odpowiedź następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

Ad. 10
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 24.01.2012 r. po wysłuchaniu informacji prezesa Zarządu iż z dniem 1.01.2012 r. została przeprowadzona regulacja płac dla pracowników Spółdzielni w ramach uchwalonego na 2012 r. funduszu płac ( zwiększonego do 5%) postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by z dniem 1.01.2012 r. dokonać regulacji płac członkom zarządu . W tym m miejscu w protokole 7umieszczono głosowanie oraz podjęte przez Radę Nadzorczą decyzje.

Ad. 11
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 09:53, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2012