Protokół Nr 16/2011
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 20.12.2011

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Jan Biss, Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Teresa Husarek, Roman Janczarek,
Ryszard Klech, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Grzegorz Majek, Janina Samborska, Krystyna Mańka,
Andrzej Turski, Jerzy Kaczmarski, Dariusz Siwek, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczkach poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Omówienie wyników przeprowadzonej w SM „Czuby” kontroli przez:
  a) Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie,
  b) PKO BP SA Odział 4 w Lublinie.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby”,
  b) zmian w Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  c) zatwierdzenia Regulaminu działalności kulturalno – oświatowej,
  d) zmian w uchwale Rady nadzorczej Nr 103/9/2011 z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz zbywanych nieruchomości zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych,
  e) nieodpłatnego przekazania na majątek Urzędu Miasta Lublin przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Dziewanny 14.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 6.12.2011 r.
 5. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 6. Uchylenia uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 7. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za IV kwartał 2011 r.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie przyznania limitu na używanie własnego samochodu osobowego do celów służbowych.
 9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 10. Sprawy wniesione – Informacja na temat ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej SM „Czuby”.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag, został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
A) Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym protokołem – w tym miejscu umieszczono Protokół Kontroli przeprowadzonej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie z dnia 16.11.2011 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu informację o przeprowadzonej kontroli przyjęli bez uwag.

B)
Członkowie komisji po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym protokołem z kontroli
– w tym miejscu w protokole umieszczono Raport z kontroli prawidłowości prowadzenia przez SM „Czuby” ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych przeprowadzonej w dniu 09.12.2011 r. przez PKO BP SA Odział 4 w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa d/s finansowych wyniki przeprowadzonej kontroli przyjęli bez uwag.

Ad. 3
A)
Przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 13.12.2011 r. zapoznali się z wnioskiem członka rady z osiedla Widok dot. uzupełnienia Regulaminu porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby” – § 25 tego regulaminu o zapis, który dawałby Spółdzielni możliwość stosowania sankcji finansowych wobec członków i mieszkańców spółdzielni tych, którzy niszczą substancje budynkową lub mienie spółdzielni.

Członkowie komisji po wysłuchaniu informacji dot. możliwości zastosowania kar wobec uciążliwych dla sąsiadów członków i użytkowników lokali, przedstawionej przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili:
– nie zgłaszać do Rady Nadzorczej wniosku o zmianę zapisów w regulaminie,
– wnioskować do Rady Nadzorczej by zobowiązała zarząd Spółdzielni do przypomnienia
członkom i użytkownikom lokali jak brzmi § 25 regulaminu.

Informację na ten temat można umieścić na tablicach w klatkach schodowych oraz przekazać do skrzynek członkom i użytkownikom, którzy utrudniają zamieszkiwaniem swoim sąsiadom. Ponadto Zarząd Spółdzielni powinien przedłożyć Radzie Nadzorczej opinię prawna na temat możliwości prawnych mających na celu mobilizowania mieszkańców do prawidłowych zachowań.

Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych zaproponowała by w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadzić następujące zmiany:

 1. w § 9 ust. 1 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
  „zamontowanie nawietrzaków okiennych, w przypadku zakłócenia działania wentylacji grawitacyjnej w wyniku braku infiltracji powietrza w lokalu.” ;
 2. § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „W razie nie wywiązania się w/w osób (użytkowników) z obowiązków wynikających z § 9 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu, Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu ma prawo przeprowadzić te naprawy na ich koszt.
  Koszt naprawy obciąża konto opłat eksploatacyjnych mieszkania (lokalu).”

Uzasadniła skąd ta propozycja.

Członkowie Rady Nadzorczej po dyskusji – jednomyślnie – 20 za, postanowili nie wprowadzać do regulaminu zaproponowanych zmian. Przełożyć realizację tego punktu porządku obrad na kolejne posiedzenie, na które zostanie przygotowany projekt zmian uwzgledniający również propozycje zgłoszone w toku dyskusji przez członków Rady.

B)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 19.12.2011 r. z wnioskiem przedstawicieli Rady Nadzorczej z osiedla Łęgi dot. wprowadzenia do Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zapisu o odstąpieniu od przyznawania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu RPNO członkom reprezentującym zespoły garażowe, po wysłuchaniu informacją przedstawionej przez zastępcę prezesa ds. finansowych i po zapoznaniu się z poniżej przedstawioną opinią prawną – w tym miejscu w protokole umieszczono Opinia prawna z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla członkom reprezentującym zespoły garażowe.

postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by zobowiązała Zarząd Spółdzielni do przygotowania przez zespół prawny stosownej zmiany do statutu i przekazania jej komisji statutowej.

C)
Przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej poinformował, ze członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 13.12.2011 r. z poniżej przedstawionym projektem regulaminu:

Regulamin
działalności kulturalno – oświatowej
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz art. 4 ust. 5. Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. nr 4 poz. 27 ze zmianami) określa się zasady prowadzenia działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni.

§ 1

Działalność kulturalno-oświatowa prowadzona jest poprzez:

 1. Domy Kultury,
 2. Organy Spółdzielni – poprzez inicjowanie okazjonalnych imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze otwartym.

§ 2

Z oferty działalności kulturalno-oświatowej mogą korzystać w pierwszej kolejności:
a) członkowie S.M. „Czuby” oraz rodziny członków zamieszkujących wraz z nimi,
b) osoby nie będące członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” a mieszkające w zasobach SM „Czuby”,
c) inne osoby.

§ 3

Zakres i formy działalności kulturalno – oświatowej są przystosowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców osiedli oraz możliwości finansowych poszczególnych Domów Kultury.

§ 4

Celem działalności kulturalno – oświatowej jest:

 1. integracja mieszkańców osiedli
 2. aktywizacja członków i ich rodzin poprzez:
  a) pobudzanie zainteresowań artystycznych, kulturalnych, technicznych i sportowych,
  b) rozwijanie różnorodnych form działalności kulturalnej,
  c) organizacja czasu wolnego,
  d) udział dzieci i młodzieży w zajęciach letnich, zimowych,
  e) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  f) edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki.

§ 5

Działalność kulturalno – oświatowa realizowana jest przez Domy Kultury Spółdzielni poprzez:

 1. edukację kulturalną (dzieci, młodzieży, dorosłych) o szerokim przekroju wiekowym,
 2. upowszechnianie wybranych dziedzin sztuki,
 3. prowadzenie działalności oświatowej,
 4. prowadzenie działalności rekreacyjno- rozrywkowej,
 5. prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej,
 6. inspirowanie różnych form działań wynikających z potrzeb środowiska,
 7. popularyzacja i promocja twórczości amatorskiej,
 8. współpraca z placówkami kulturalnymi, organizacjami, szkołami, organami społecznymi,
 9. organizowanie i uczestnictwo w imprezach artystycznych i kulturalnych,
 10. organizowanie wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki.

§ 6

Zadania i formy działalności kulturalno – oświatowej są realizowane na podstawie rocznych planów merytoryczno – finansowych sporządzonych przez kierowników Domów Kultury, zaopiniowanych przez Zarząd Spółdzielni i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.

§ 7

Zmiany planu finansowania i działalności w trakcie roku jego realizacji wymagają sporządzenia korekty i akceptacji Rady Nadzorczej.

ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI

§ 8

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie może tworzyć fundusz społeczno – kulturalny powstający z odpisu kosztów oraz innych źródeł określonych w regulaminie gospodarki finansowej Spółdzielni.

§ 9

Środki finansowe pochodzące z tego funduszu przeznacza się na działalność kulturalno – oświatową Domów Kultury.

PODSTAWOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA i WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW

§ 10

Źródłem finansowania działalności kulturalno – oświatowej są:

 1. Opłaty członków Spółdzielni wg stawki uchwalonej przez Radę Nadzorczą na wniosek Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, jako składnik opłaty eksploatacyjnej.
 2. Fundusze celowe na działalność kulturalną przekazywane przez organy administracji samorządowej w formie dofinansowania.
 3. Wpłaty podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji z tytułu współudziału w organizowanych przez spółdzielnię imprezach.
 4. Odpłatność mieszkańców za udział w zajęciach merytorycznych i innych formach zajęć.
 5. Odpłatność za wynajem sali i urządzeń.
 6. Wsparcie finansowe organizacji i stowarzyszeń.
 7. Inne wpływy.

§ 11

 1. Szczegółowa ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z zakładowym planem kont, zatwierdzonym przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Wpływy z odpłatnych form działalności, są dokumentowane drukami ścisłego zarachowania.
 3. Kierownicy Domów Kultury ustalają zasady odpłatności i stawki opłat za poszczególne rodzaje świadczeń działalności kulturalno – oświatowej oraz za korzystanie z lokali, urządzeń tej działalności, biorąc pod uwagę zapewnienie dostępności usług członkom Spółdzielni i pokrycie niezbędnych kosztów zmiennych.

§ 12

Uczestnicy zajęć znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą zostać zwolnieni w całości lub w części z odpłatności za udział w poszczególnych formach działalności kulturalno – oświatowej. Decyzję w tej sprawie podejmują kierownicy poszczególnych Domów Kultury informując Zarząd Spółdzielni o podjętych decyzjach.

§ 13

Ze środków zgromadzonych na działalność kulturalno -oświatową pokrywane są koszty związane z działalnością programową:

a) koszty osobowe osób zatrudnionych w Domów Kultury,
b) koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w Domach Kultury zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych,
c) wynagrodzenia i honoraria za odczyty pokazy, prelekcje, występy artystów,
d) koszty usług obcych i bezosobowego funduszu płac,
e) koszty drobnych napraw i konserwacji koniecznych do sprawnego funkcjonowania Domów Kultury,
f) zakup sprzętu audiowizualnego i sportowego do prowadzenia zajęć programowych, g) zakup materiałów i usług do prowadzenia zajęć w Domach Kultury,
h) koszty organizowania akcji letnich i zimowych, wycieczek, imprez sportowych i artystycznych,
i) koszty zakupu nagród za udział w konkursach i zawodach organizowanych przez Spółdzielnię,
j) koszty popularyzacji i prezentacji dorobku działalności (druk plakatów i katalogów, udział zespołów w konkursach, turniejach i wystawach).

§ 14

Różnica między przychodami a kosztami na działalności kulturalno – oświatowej odpowiednio zwiększa koszty lub przychody działalności w roku następnym.

§ 15

Sprawozdania merytoryczno – finansowe z działalności kulturalno – oświatowej Zarząd Spółdzielni przedstawia Radzie Nadzorczej.

§ 16

Tryb i sposób realizacji planów działalności nadzoruje Zarząd Spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by uchwaliła Regulamin działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po uwzględnieniu zmian zaproponowanych przez komisje:

 1. Pierwsze zdanie regulaminu otrzymuje brzmienie:

  „Na podstawie § 4 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz art. 4 ust. 5. Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. nr 4 poz. 27 ze zmianami) określa się zasady prowadzenia działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni”.

 2. § 4 otrzymuje brzmienie:

  „Celem działalności kulturalno – oświatowej jest:
  1) aktywizacja członków i ich rodzin poprzez:
  a) pobudzanie zainteresowań artystycznych, kulturalnych, technicznych i sportowych,
  b) rozwijanie różnorodnych form działalności kulturalnej,
  c) organizacja czasu wolnego,
  d) udział dzieci i młodzieży w zajęciach letnich, zimowych,
  e) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  f) edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki.
  2) integracja mieszkańców osiedli”.

 3. W § 9 skresla się wyrazy „Domów Kultury”.
 4. W § 12 skreśla się ostatnie zdanie.
 5. § 13 otrzymuje brzmienie:

  „Ze środków zgromadzonych na działalność kulturalno -oświatową pokrywane są koszty związane z:

  1) działalnością programową:
  a) koszty osobowe osób zatrudnionych w Domów Kultury,
  b) koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w Domach Kultury zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych,
  c) wynagrodzenia i honoraria za odczyty pokazy, prelekcje, występy artystów,
  d) koszty usług obcych i bezosobowego funduszu płac,
  e) koszty drobnych napraw i konserwacji koniecznych do sprawnego funkcjonowania Domów Kultury,
  f) zakup sprzętu audiowizualnego i sportowego do prowadzenia zajęć programowych,
  g) zakup materiałów i usług do prowadzenia zajęć w Domach Kultury,
  h) koszty organizowania akcji letnich i zimowych, wycieczek, imprez sportowych i artystycznych,
  i) koszty zakupu nagród za udział w konkursach i zawodach organizowanych przez Spółdzielnię,
  j) koszty popularyzacji i prezentacji dorobku działalności (druk plakatów i katalogów, udział zespołów w konkursach, turniejach i wystawach).
  2) wkładami finansowymi do projektów realizowanych przez stowarzyszenia, których spółdzielnia jest członkiem”.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu zastrzeżeń przedstawionych przez sekretarz Rady a dot. niezgodności zapisów zaproponowanych w projekcie regulaminu z zapisami w § 103 b pkt 2, 4 i 7 Statutu Spółdzielni, oraz po dyskusji postanowiła jednomyślnie – 20 za przekazać projekt regulaminu do ponownego rozpatrzenia przez komisje Społeczno – Samorządową oraz Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjną.

Przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej poinformował, że na posiedzeniu w dniu 13.12.2011 r. członkowie komisji, której przewodniczy po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez zastępcę prezesa ds. finansowych dot. możliwości finansowania działalności kulturalno – oświatowej w 2012 r. a szczególności pozyskiwania środków i możliwości ich wydatkowania na zakup urządzeń na place zabaw i ich utrzymanie, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I.
Komisja Społeczno – Samorządowa wnosi do Rady Nadzorczej o wprowadzenie:
a) do opłat eksploatacyjnych we wszystkich osiedlach nowego składnika „utrzymanie placów zabaw”
b) zmian w obowiązującym Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali oraz Regulaminie gospodarki finansowej SM „Czuby” w Lublinie umożliwiających finansowanie zakupu urządzeń i utrzymanie placów zabaw.

II.
Popieranie inicjatywy utworzenia stowarzyszenia mającego na celu pozyskiwania środków na działalność kulturalno – oświatową i uczestnictwo członków Rady w pracach stowarzyszenia.

Ponadto ustalono, że kierownicy Domów Kultury ustalą listę członków założycieli stowarzyszenia i przygotują zebranie członków założycieli.

Rada Nadzorcza zgłoszone przez komisji Społeczno- Samorządową wnioski przyjęła jednomyślnie – 20 za,

D)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 19.12.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

UCHWALA Nr/103/9 /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 21.10.2008 r.

w sprawie: zgody na ustanowienie służebności gruntowych na rzecz zbywanych nieruchomości zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustanowienie służebności gruntowych na rzecz właścicieli lokali wyodrębniających się z nieruchomości zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.
Nieruchomość, na rzecz której ustanowiono służebność drogi koniecznej obciążona jest partycypacją w kosztach utrzymania drogi, na której ustanowiono służebność, m.in. z tytułu podatku od nieruchomości, odśnieżania, oświetlenia, remontu i modernizacji
W przypadku zbycia nieruchomości lokalowej uprawnienia i obciążenia z tego tytułu przechodzą na każdorazowego nabywcę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by w uchwale Nr 103/9/2008 z dnia 21.10.2008 r. w § 1 zdanie pierwsze otrzymało brzmienie:

” Rada Nadzorcza/wyraża zgodę na ustanowienie służebności gruntowych na rzecz właścicieli lokali użytkowych wyodrębniających się z nieruchomości zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych”.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych i zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę Nr 133/5/2011 z dnia 20.12.2011 r. w zmian w uchwale Nr/103/9 /2008 z dnia 21.10.2008 r w sprawie: zgody na ustanowienie służebności gruntowych na rzecz zbywanych nieruchomości zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych ze zmiana zaproponowana powyżej w protokole.

E)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 19.12.2011 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

UCHWAŁA Nr ………../2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dn. ……..

w sprawie: nieodpłatnego przekazania na majątek Urzędu Miasta Lublin przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Dziewanny 14.

Rada Nadzorcza w SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt.2 statutu Spółdzielni postanawia co następuje:

§ 1

Przekazać nieodpłatnie na majątek Gminy Lublin przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Dziewanny 14 o długości 9,4 mb i koszcie całkowitym 4 079,00 zł, wykonanej w ramach zadania inwestycyjnego: budynek Dziewanny 14 os. Ruta.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

UZASADNIENIE

Przekazanie na majątek Gminy Lublin zapobiegnie ponoszeniu przez Spółdzielnię kosztów eksploatacji, remontów i napraw, gdyż w imieniu Gminy przeprowadzać to będzie MPWIK jako użytkownik przyłącza.
Ponadto Spółdzielnia nie jest w posiadaniu sprzętu specjalistycznego jak również pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do wykonywania w/w prac konserwacyjnych.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwale w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych, oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 134/6/2011 r. z dnia 20.12.2011 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na majątek Urzędu Miasta Lublin przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Dziewanny 14 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4
Protokół z posiedzenia z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 6.12.2011 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 5
W porządku obrad kolejnego posiedzenia zostaną umieszczone między innymi pkt:

 1. Rozpatrzenie wniosków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa dot. uzupełnienia regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby”,
  b) zatwierdzenia Regulaminu działalności kulturalno – oświatowej.
 3. Informacja radnych naszej dzielnicy na temat zabezpieczenia środków finansowych budżecie miasta na 2012 r. na potrzeby zgłoszone przez SM „Czuby” w Lublinie.

Ad. 6
Prezes Zarządu zgłosił wniosek o uchylenie uchwały o pozbawieniu członkostwa wobec osoby wykluczonej która spłacił zadłużenie wobec Spółdzielni w wysokości 10 117,36zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę Nr 135 / 31/ 2011 z dnia 20. 12. 2011 r. w sprawie : uchylenia uchwały Nr 13/11/06 Rady Nadzorczej SM. „CZUBY” w Lublinie z dnia 14.02.2006 roku.

Ad. 7
Członkowie Komisji Rewizyjnej po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za IV kwartał 2011 r. biorąc pod uwagę wyniki ekonomiczne spółdzielni za III kwartały 2011 r., wyniki kontroli przeprowadzonej w SM „Czuby” przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie oraz PKO BP SA Odział 4 w Lublinie, terminowe realizowanie zadań zawartych w planie gospodarczo – finansowym, brak skarg członków na działalność Zarządu, oraz pracę w dwu osobowym składzie postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o przyznanie premii za IV kwartał w wysokości – w tym miejscu w protokole umieszczono wyniki głosowania i wysokość proponowanej premii.
Rada Nadzorcza po dyskusji przyznała członkom Zarządu premię za IV kwartał 2011 r. w wysokości: w tym miejscu w protokole umieszczono wyniki głosowania i wysokość przyznanej premii.

Ad. 8
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 19.12.2011 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały w sprawie: przyznania limitu za używanie własnego samochodu osobowego do celów służbowych – w tym miejscu w protokole umieszczono projekt.

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwale wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisji.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę Nr 136/21/2011 z dnia z dnia 20.12.2011 r. w sprawie przyznania limitu za używanie własnego samochodu osobowego do celów służbowych w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 9
Nie realizowano tego punktu porządku obrad.

Ad. 10
Prezes Zarządu zapoznał zebranych z poniżej przedstawionym protokołem:

W tym miejscu umieszczono – Protokół z komisyjnego otwarcia ofert na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Ponadto poinformował, że Zarząd Spółdzielni zawarł umowę na ubezpieczenie majątku Spółdzielni na 2012 r. z TU UNIQA SA Oddział w Lublinie.

Członkowie Rady Nadzorczej do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 10:27, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2011