Protokół Nr 15/2011
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 06.12.2011

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Jan Biss, Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Teresa Husarek, Roman Janczarek,
Ryszard Klech, Dariusz Siwek, Kutyła Jerzy , Grażyna Henkiel, Grzegorz Majek, Janina Samborska,
Krystyna Mańka, Andrzej Turski, Jerzy Kaczmarski, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) opłat eksploatacyjnych,
  b) wprowadzenia nowych składników opłat eksploatacyjnych w ramach opłat niezależnych od spółdzielni,
  c) zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych od 2012 w SM „Czuby” w Lublinie.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 22.11.2011 r.
 4. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 6. Sprawy wniesione.

Członkowie Rady nie zgłosili uwag do przedstawionego przez przewodniczącego porządku obrad. Został przyjęty jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
A) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w 5.12.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały:

Uchwała Nr ……../2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …..2011 r.

w sprawie: opłat eksploatacyjnych.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Rada Nadzorcza upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wprowadzania każdorazowo zmiany opłat eksploatacyjnych w zakresie czynników kształtujących koszty niezależne od Spółdzielni wg wykazu stanowiącego załącznik do uchwały.
 2. Zmiany opłat eksploatacyjnych wprowadzone na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymagają uchwały Rady Nadzorczej.

§ 2

O wprowadzonych zmianach opłat eksploatacyjnych o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, Zarząd Spółdzielni poinformuje Radę Nadzorczą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 320/8/2002 Rady Nadzorczej z dnia 17 grudnia 2002 r.
– Załącznik do Uchwały Nr …..2011 r. RN z dnia……….

Składniki opłat niezależnych od Spółdzielni

 1. CO
 2. Zimna woda i kanalizacja
 3. CW – wodomierz – podgrzanie
 4. Energia elektryczna
 5. Podatek od nieruchomości
 6. Abonament za wodomierz MPWiK
 7. Konserwacja dźwigów i hydroforni
 8. Konserwacja dźwigów
 9. Konserwacja hydroforni
 10. Konserwacja domofonów
 11. Konserwacja RTV
 12. Wywóz nieczystości
 13. Gaz
 14. Konserwacja węzła ciepłowniczego
 15. Ubezpieczenia
 16. Sprzątanie klatek schodowych
 17. Konserwacja co
 18. Przegląd gazowy i elektryczny

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz specj. ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I. W załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
– zmienia się nazwę składnika umieszczonego po poz. 11 „Konserwacja RTV” na „Dostawa sygnału RTV”
– w poz. 15 „Konserwacja węzła ciepłowniczego” dodaje się wyraz „mieszkaniowego”
– zmienia się niewłaściwa numerację pozycji od 15 – 19 i wpisuje się właściwą na od 14 do 18.

II. Wnosi do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały ze zmianami zaproponowanymi przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę 129/23/2011 z dnia 6.12.2011 r. w sprawie: opłat eksploatacyjnych ze zmianą zaproponowanymi zmianami w załączniku tj:

 

Załącznik
do Uchwały Nr 129/232011 r.
Rady Nadzorczej
z dnia 06.12.2011

Składniki opłat niezależnych od Spółdzielni

 1. CO
 2. Zimna woda i kanalizacja
 3. CW – wodomierz – podgrzanie
 4. Energia elektryczna
 5. Podatek od nieruchomości
 6. Abonament za wodomierz MPWiK
 7. Konserwacja dźwigów i hydroforni
 8. Konserwacja dźwigów
 9. Konserwacja hydroforni
 10. Konserwacja domofonów
 11. Dostawa sygnału RTV
 12. Wywóz nieczystości
 13. Gaz
 14. Konserwacja węzła ciepłowniczego mieszkaniowego
 15. Ubezpieczenia
 16. Sprzątanie klatek schodowych
 17. Konserwacja co
 18. Przegląd gazowy i elektryczny

B)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 5.12.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały

Uchwała Nr ……/2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …..2011 r.

w sprawie: wprowadzenia nowych składników opłat eksploatacyjnych w ramach opłat niezależnych od spółdzielni.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się nowe składniki opłat eksploatacyjnych niezależnych od Spółdzielni poprzez wyłączenie z:

 1. Eksploatacji i zarządzania:
  – Ubezpieczenia
 2. Konserwacji i przeglądów:
  – Konserwacja co
  – Przegląd gazowy i elektryczny

a wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik Nr 1
Składniki opłat eksploatacyjnych zależne i niezależne od Spółdzielni

Nieruchomość ……………. ul………………………………..

Lp.

Wyszczególnienie

Opłaty zależne od Spółdzielni:

1.

Eksploatacja i zarządzanie – wyłączyć „ubezpieczenia” jako składnik niezależny od sp-ni.

2.

Konserwacja i przeglądy (bieżące) – wyłączyć z przeglądów koszty niezależne: konserwacja co, przegląd gazowy i elektryczny. – pozostawić konserwację bieżącą zieleni, ciągów pieszo jezdnych i pozostałe. – włączyć „Konserwacja bramy garażowej”

3.

Utrzymanie mienia Spółdzielni

4.

Odpis na fundusz remontowy nieruchomości

5.

Odpis na wspólny fundusz remontowy osiedla

6.

Odpis na docieplenie

7.

Odpis na spłatę remontu chodników

8.

Odpis na wymianę dźwigów

9.

Odpis na działalność kulturalno – oświatową

Opłaty niezależne od Spółdzielni:

1.

CO

2.

Zimna woda i kanalizacja

3.

CW – wodomierz – podgrzanie

4.

Energia elektryczna

5.

Podatek od nieruchomości

6.

Abonament za wodomierz MPWiK

7.

Konserwacja dźwigów i hydroforni

8.

Konserwacja dźwigów

9.

Konserwacja hydroforni

10.

Konserwacja domofonów

11.

Konserwacja RTV

12.

Wywóz nieczystości

13.

Gaz

14.

Konserwacja węzła ciepłowniczego

15.

Konserwacja bramy garażowej – włączyć do konserwacji bieżącej

15.

Ubezpieczenia – wyłączone z opłat zależnych eksploatacji

17.

Sprzątanie klatek schodowych

18.

Konserwacja co

19.

Przegląd gazowy i elektryczny

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa d/s finansowych oraz specjalistę ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I. W projekcie uchwały wprowadza się na stepujące zmiany:
a) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: ” wyłączenie z opłat eksploatacyjnych składników niezależnych od spółdzielni”
b) § 1 otrzymuje brzmienie:
Wyłącza się z opłat eksploatacyjnych zależnych od Spółdzielni:
1. Ubezpieczenia
2. Konserwację co
3. Przegląd gazowy i elektryczny
i włącza się do opłat niezależnych wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
c) § 2 otrzymuje brzmienie:
Włącza się składnik opłat „konserwacja bramy garażowej” do składnika opłat „konserwacja i przeglądy bieżące”.
d) W § 3 wpisać datę 1 stycznia 2013r.
e) W załączniku nr 1 Składniki opłat eksploatacyjnych

Składniki opłat zależne i niezależne od Spółdzielni wprowadza się następujące zmiany:

 1. W pozycji nr 2 dodaje się „Konserwacja bramy garażowej”
 2. Poz. 11 zmienia się nazwę na ” Dostawa sygnału RTV”
 3. W poz. 14 dodaje się wyraz „mieszkalnego”
 4. Poz. 15 – Ubezpieczenia
 5. Poz. 16 – Sprzątanie klatek schodowych
 6. Poz. 17 – Konserwacja co
 7. Poz. 18 – Przeglądy gazowe i elektryczne.

II. Komisji wnosi do Rady Nadzorczej wniosek o podjęcie uchwały ze zmianami zaproponowanymi powyżej w protokole.

Rada Nadzorcza po wsłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów – 17 za przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 130/24/2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 06.12.2011 r.

w sprawie: wyłączenia z opłat eksploatacyjnych składników niezależnych od spółdzielni.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wyłącza się z opłat eksploatacyjnych zależnych od Spółdzielni:
1. Ubezpieczenia
2. Konserwację co
3. Przegląd gazowy i elektryczny
i włącza się do opłat niezależnych wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Włącza się składnik opłat „konserwacja bramy garażowej” do składnika opłat „konserwacja i przeglądy bieżące”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik Nr 1
Składniki opłat eksploatacyjnych zależne i niezależne od Spółdzielni

Nieruchomość ……………. ul………………………………..

Lp.

Wyszczególnienie

Opłaty zależne od Spółdzielni:

1.

Eksploatacja i zarządzanie

2.

Konserwacja i przeglądy bieżące w tym: Konserwacja bramy garażowej

3.

Utrzymanie mienia Spółdzielni

4.

Odpis na fundusz remontowy nieruchomości

5.

Odpis na wspólny fundusz remontowy osiedla

6.

Odpis na docieplenie

7.

Odpis na spłatę remontu chodników

8.

Odpis na wymianę dźwigów

9.

Odpis na działalność kulturalno – oświatową

Opłaty niezależne od Spółdzielni:

1.

CO

2.

Zimna woda i kanalizacja

3.

CW – wodomierz – podgrzanie

4.

Energia elektryczna

5.

Podatek od nieruchomości

6.

Abonament za wodomierz MPWiK

7.

Konserwacja dźwigów i hydroforni

8.

Konserwacja dźwigów

9.

Konserwacja hydroforni

10.

Konserwacja domofonów

11.

Dostawa sygnału RTV

12.

Wywóz nieczystości

13.

Gaz

14.

Konserwacja węzła ciepłowniczego mieszkaniowego

15.

Ubezpieczenia

15.

Sprzątanie klatek schodowych

17.

Konserwacja co

18.

Przegląd gazowy i elektryczny

C) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, ze członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 5.12.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały

Uchwała Nr ……../2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……..2011 r.

w sprawie: zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych od ……2012 r. w SM „Czuby” w Lublinie.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę wysokości opłat eksploatacyjnych w pozycjach: eksploatacja i zarządzanie, ubezpieczenia, konserwacja i przeglądy bieżące, konserwacja co, przegląd gazowy i elektryczny wg wykazów stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono załączniki:

Stawki opłat eksploatacyjnych od …. 2012 r. osiedle Skarpa – lokale mieszkalne,
Stawki opłat eksploatacyjnych od …. 2012 r. osiedle Skarpa – lokale użytkowe własnościowe,

Stawki opłat eksploatacyjnych od …. 2012 r. osiedle Ruta – lokale mieszkalne,
Stawki opłat eksploatacyjnych od …. 2012 r. osiedle Ruta – lokale użytkowe własnościowe,
Stawki opłat eksploatacyjnych od …. 2012 r. osiedle Ruta – garaże,

Stawki opłat eksploatacyjnych od …. 2012 r. osiedle Łęgi – lokale mieszkalne,
Stawki opłat eksploatacyjnych od …. 2012 r. osiedle Łęgi – lokale użytkowe własnościowe i garaże,

Stawki opłat eksploatacyjnych od …. 2012 r. osiedle Błonie – lokale mieszkalne,
Stawki opłat eksploatacyjnych od …. 2012 r. osiedle Błonie – lokale użytkowe własnościowe,

Stawki opłat eksploatacyjnych od …. 2012 r. osiedle Widok – lokale mieszkalne,
Stawki opłat eksploatacyjnych od …. 2012 r. osiedle Widok – lokale użytkowe własnościowe,
Stawki opłat eksploatacyjnych od …. 2012 r. osiedle Widok – garaż,

Stawki opłat eksploatacyjnych od …. 2012 r. osiedle Poręba – lokale mieszkalne,
Stawki opłat eksploatacyjnych od …. 2012 r. osiedle Poręba – lokale użytkowe własnościowe,
Stawki opłat eksploatacyjnych od …. 2012 r. osiedle Poręba – garaż,

oraz w związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą uchwały nr 130/24/2011 w sprawie wyłączenia z opłat eksploatacyjnych składników niezależnych od spółdzielni z terminem wejścia jej w życie od dnia 1 stycznia 2013 r. komisji nie widzi potrzeby podejmowania uchwały w brzmieniu przedstawionym poniżej w protokole.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za odstąpiła od podjęcia uchwały z uwagi na fakt, że plan gospodarczo – finansowy na rok 2013 uchwalony zostanie w roku 2012.

Ad. 3
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorcze odbytego w dniu 22.11.2011 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 4
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejne posiedzenie plenarne odbędzie się w dniu 20.12.2011 r. o godz. 18.00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Omówienie wyników przeprowadzonej w SM „Czuby” kontroli przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.
 3. Informacja na temat ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej SM „Czuby”.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 6.12.2011 r.
 5. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 6. Uchylenia uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 7. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za IV kwartał 2011 r.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie przyznania limitu na używanie własnego samochodu osobowego do celów służbowych.
 9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 10. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego przez przewodniczącego porządku obrad zgłoszono poniższe uzupełnienie – punkt:

Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby”, – przewodniczący komisji społ. samorz.
b) zmian w Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – zastępca przewodniczącego Rady z osiedla Łegi,
c) zatwierdzenia Regulaminu działalności kulturalno – oświatowej – przewodniczący komisji społ. Samorządowe.

Ad. 5
Nie realizowano tego punktu porządku obrad. Nie wpłynęły pisma do rozpatrzenia przez Radę.

Ad. 6
Prezes Zarządu przedstawił i omówił:

Zestawienie uzupełnienia ofert złożone do dnia 05.12.2011 na dzierżawę terenu – parkingi strzeżone w osiedlu „Skarpa „przy ul. Romantycznej i ul. Sympatyczne
w tym miejscu w protokole umieszczono zestawienie.

Poinformował ponadto, że do użytkowników parkingów została przekazana informacja następującej treści:

Zarząd Spółdzielni na wniosek użytkowników parkingów, mieszkańców osiedla Skarpa oraz Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – w październiku bieżącego roku przystąpił do zebrania ofert na dzierżawę terenu i prowadzenie parkingów strzeżonych w celu rozpoznania rynku i możliwości znalezienia innego sposobu zarządzania parkingami i obniżenia opłat za parkowanie.

Z analizy złożonych ofert wynika iż przy prowadzeniu parkingów bez udziału Spółdzielni zostałaby zapewnione następujące warunki:
– gwarancja niezmienności opłaty przez okres 12 miesięcy w wysokości nie przekraczającej 100zł brutto/m-c za samochód osobowy (obecnie 98,50zł/m-c).
– przejęcie na etat dotychczasowych dozorców parkingów,
– zabezpieczenie interesów użytkowników parkingów poprzez stosowanie przez dzierżawcę obowiązującego obecnie w SM „Czuby” regulaminu parkingów strzeżonych.

W przypadku pozostania parkingów w zarządzaniu Spółdzielni nieunikniony jest wzrost opłat w 2012 r. wg wstępnych kalkulacji o około 15% za 1 miejsce postojowe/miesiąc, gdyż opłaty parkingowe muszą w pełni pokrywać koszty utrzymania parkingu (§ 4 ust. 6 Regulaminu parkingów strzeżonych w os. „Skarpa” należących do SM „Czuby” w Lublinie). Podwyżka opłat spowodowana jest wzrostem od 01.01.2012 r. płacy minimalnej, jak i pozostałych składników kosztów utrzymania parkingów niezależnych od Spółdzielni.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółdzielni zwrócił się do wszystkich użytkowników parkingów strzeżonych przy ul. Romantycznej 14 i Sympatycznej 1A o zajęcie jednoznacznego stanowiska tj. dokonania wyboru jednego z dwóch wariantów:
– wariant I – wydzierżawić teren z przeznaczeniem na prowadzenie parkingów na tych samych warunkach mając zabezpieczenie niezmienności opłat przez 12 m-cy
– wariant II – pozostawić parkingi strzeżone w zarządzaniu Sp-ni i ponosić wyższe opłaty.
W chwili obecnej Spółdzielnia oczekuje na decyzję użytkowników parkingów, to oni zdecydują o wydzierżawieniu ewentualnym pozostaniu parkingów w zarządzaniu Spółdzielni.

Do przedstawionej informacji członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 10:31, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2011