Protokół Nr 13/2011
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 22.11.2011 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Jan Biss, Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Teresa Husarek,
Roman Janczarek, Ryszard Klech, Stanisław Smerda, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel,
Grzegorz Majek, Janina Samborska, Krystyna Mańka, Andrzej Turski,
Jerzy Kaczmarski, Dariusz Siwek, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Pełnomocnik spółdzielni – kierownik działu GZM – Bożena Zielińska
Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Analiza działalności gospodarczo – finansowej spółdzielni za III kwartały 2011 r.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) korekty planu gospodarczo – finansowego uchwalonego na 2011 r.
  b) wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2011 r.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 25.10.2011 r.
 6. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 7. Uchylenia uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 9. Zasady wyboru członka Zarządu – zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych.
 10. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego powyżej porządku obrad członkowie Rady nie zgłosili uwag i został przyjęty jednomyślnie – 21 za.

Ad. 2

Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium Rady odbyło się w dniu 8.11.2011 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad posiedzenia plenarnego Rady w dniu 22.11.2011 r. i w dniu 29.11.2011 r. Ustalili wymogi jakie powinien spełniać kandydat na członka Zarządu – zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz treść ogłoszenia, które należy opublikować w związku z wyborem członka SM „Czyby”. Omówili tematy którymi zajmie się Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna na posiedzeniu w dniu 15.11.2011 r. oraz Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 21.11.2011 r.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 21.11.2011 r. z poniżej przedstawioną analizą działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały 2011 r. zawierającą zestawienia:

– Zestawienie kosztów i przychodów za III kwartały 2011 r.
– Działalność eksploatacyjna za III kwartały 2011 r. SM Czuby
– Koszty eksploatacji za III kwartały 2011 r. (bez kosztów Zarzadzania)
– Koszty konserwacji i przeglądów za III kwartał 2011 r. SM Czuby
– Fundusz remontowy za III kwartały 2011 r. SM Czuby
– Wykonanie działalności kulturalno – oświatowej za III kwartały 2011 r.
– Koszty zarzadzania za III kwartały 2011 r.
– Zatrudnienie i fundusz płac za III kwartały 2011 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez specjalistę ds. analiz ekonomicznych i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili jednomyślnie zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przedstawioną powyżej analizę przyjęła.
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 za, przedstawioną analizę działalności gospodarczo – finansową za III kwartały 2011 r. przyjęła.

Ad. 4
A)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 15.11.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:
– projektem uchwały

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………………….

w sprawie: korekty planu gospodarczo – finansowego na 2011 rok SM „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się korektę planu gospodarczo – finansowego na 2011 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w związku ze zmianami kosztów w osiedlach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

– poniżej przedstawioną informacją

INFORMACJA
do korekty planu gospodarczo – finansowego SM „CZUBY” na 2011 r.

Korekta planu gospodarczo – finansowego sporządzono na podstawie zmian jakie nastąpiły w trakcie roku obrachunkowego 2011, i tak:
I. w tabeli „Plan działalności eksploatacyjnej na 2011 r.” dokonano korekty kosztów z kwoty 27.634.961 zł na 30.584.246 zł tj. wzrost o 10,7 % w poniższych pozycjach:

– Eksploatacja i zarządzanie – zmiana składnika opłat w części eksploatacji w osiedlach (zał. Tabela „Plan eksploatacji na 2011 r.”):
* SKARPA – Uchwała RPN Nr 12/2011 z dnia 06.03.2011 r. oraz Uchwała RN Nr 52/20/2011 z dnia 22.03.2011 r. wzrost o 0,07 zł/m2 poz.: płace, ubezpieczenie majątku, koszty utrzymania organów samorządowych.
* ŁĘGI – Uchwała RPN Nr 07/05/11 z dnia 23.05.2011 r. oraz Uchwała RN Nr 61/21/2011 z dnia 30.06.2011 r. wzrost o 0,05 zł/m2 poz. koszty organów samorządowych;
* WIDOK – Uchwała RPN Nr 16/2011 z dnia 30.06.2011 r. oraz Uchwała RN Nr 62/22/2011 z dnia 30.06.2011 r. wzrost o 0,21 zł/m2 poz.: koszty organów samorządowych i ubezpieczenie majątku.

Konserwacja i przeglądy – w osiedlu Skarpa dokonano korekty wynagrodzeń konserwatorów poprzez przesunięcia kosztów między pozycjami zgodnie z załącznikiem Nr 12/2011 do Uchwały RPN Nr 12/2011 z dn.06.03.2011 r. (zał. Tabela „Plan konserwacji i przeglądów na 2011 r.)
– Energia elektryczna – zmiana wysokości opłat w osiedlach Skarpa, Ruta, Widok.

Odpis na fundusz remontowy – dokonano korekty naliczeń odpisu w nieruchomości 31ER zgodnie z Uchwałą RPN Nr 39/2010 z dnia 23.09.2010 r. z 0,90 zł/m2 na 1,02 zł/m2.

Podatek od nieruchomości – zmiana wysokości opłat w osiedlach od 1.03.2011 r. w związku z decyzją Rady Miasta Lublin.

Abonament za wodomierze MPWiK – korekta kosztów o kwotę +444 zł w osiedlu Ruta nieruchomość 07ER (błąd w zapisie).

Konserwacja domofonów – wg faktycznego montażu domofonów w os. Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie.

Konserwacja RTV – wykazano konserwację gniazd radiowo – telewizyjnych pakietu podstawowego z osiedla Widok w wysokości 90.460 zł.

Wywóz nieczystości – zmiana stawek w osiedlach Skarpa, Ruta, Widok.

Gaz – zmiana stawek w osiedlach Ruta i Błonie.

Docieplenia – korekta naliczeń o kwotę /-/178.019 zł w osiedlu Ruta (bez ulic Jutrzenki, Watykańskiej, Dziewanny 14)

– Utworzenie nowego składnika „Konserwacja bramy garażowej” dotyczącego nieruchomości 29ER Dziewanny 14.

II. Tabela „Plan funduszu remontowego” – wprowadzono prawidłowe bilanse otwarcia i środki z podziału wyniku finansowego za rok ubiegły 2010 zgodnie z decyzjami Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Walnego Zgromadzenia.
W trakcie roku Rady Przedstawicieli Nieruchomości dokonywały zmian w rzeczowym planie remontów w ramach posiadanych środków, jak również dokonano korekty naliczeń.

III. W tabeli „Działalność kulturalno – oświatowa”:
– wprowadzono prawidłowe bilanse otwarcia oraz kwoty po 10.000 zł. z podziału wyniku za 2010 r. dla każdego Domu Kultury zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.
– dokonano korekty kosztów w związku z zaprzestaniem dofinansowywania (50.000 zł) z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin.

IV. W tabeli „Zatrudnienie i fundusz płac” – od 1.VII.2011 r. dokonano korekty z kwoty 1.042.899 na 1.063.330 zł w osiedlu Skarpa zgodnie z decyzją RPN.
W trakcie roku, o ile występuje taka konieczność, dokonywane są korekty planów w ramach posiadanych środków i bez zmiany stawek opłat eksploatacyjnych.

W tym miejscu w protokole umieszczono – zestawieniami ( załączniki do uchwały )
– Plan działalności eksploatacyjnej na 2011 r. – KOREKTA SM Czuby
– Plan eksploatacji na 2011 r. korekta (bez kosztów zarządzania)
– Plan konserwacji i przeglądów – korekta za III kwartały 2011 r.
– Plan funduszu remontowego na 2011 r. – KOREKTA
– Plan działalności kulturalno – oświatowej na 2011 r. – KOREKTA
– Plan zatrudnienie i funduszu płac na 2011 r. – KOREKTA

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez specjalistę ds. analiz ekonomicznych i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez prezesa oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 za podjęła uchwałę Nr 126/25 / 2011 z dnia 22.11.2011 r. w sprawie: korekty planu gospodarczo – finansowego na 2011 rok SM „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 21.11.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

P R O T O K Ó Ł

sporządzony w dniu 21.11.2011 r dotyczący wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2011r w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Komisja w składzie:
1. Prezes Zarządu – Ryszard Burski
2. Z-ca Prezesa Zarządu d/spraw Finansowych – Adam Ziółek
3. Specjalista d/s samorządowych – Anna Korzonek
4. Pełnomocnik Zarządu – Bożena Zielińska

Po ogłoszeniu w prasie zaproszenia do składania ofert na badanie bilansu wpłynęło 12 ofert. Przeanalizowano wszystkie oferty, które wpłynęły terminie do 18.11.2011r do godz.12.
Zestawienie ofert na badanie bilansu za 2011 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY „ w Lublinie

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienie zawierające oferty:

 1. EKO- BILANS Sp. Zo.o Biuro Biegłych Rewidentów Łódź
 2. Biegli Rewidenci Kielce Sp. Zo.o Kielce
 3. AUXILIUM AUDYT Spółka Komandytowa Kraków
 4. “Baster Audytor” Jan Jacek Oster Lublin
 5. KPFK DR Piotr Rojek Centrala Katowice
 6. Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski Lublin
 7. Biuro Usług Audytorskich i Finansowo-księgowych Marek Błaszczak Lublin
 8. ABBA sp.Z o.o Warszawa
 9. A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta Spółka Z o.o Warszawa
 10. Audit and Tax Group Sp.z o.o Białystok
 11. PTE-PROFIT Sp. Z o.o Warszawa
 12. MISTERS AUDYTOR Sp. z o.o Warszawa

Komisja proponuje wybrać ofertę Firmy „Baster Audytor” Jan Jacek Oster 20-615 Lublin.
Na tym protokół zakończono.
Podpisy Członków Komisji;

– projektem uchwały

U C H W A Ł A Nr …./…. /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 22.11.2011 r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2010.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt.11 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru biegłego rewidenta Baster Audytor posiadającego uprawnienia 2918/1379do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 statutu spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by do zbadania sprawozdania finansowego SM Czuby za rok 2011 wybrała firmę: “Baster Audytor” Jan Jacek Oster – oferta nr 4
Głosowanie nad wyborem przebiegało w sposób następujący:

I. Za wyborem oferty nr 7 – Biuro Usług Audytorskich i Finansowo-księgowych Marek Błaszczak Lublin – głosowało 3 członków komisji

II. Za wyborem oferty nr 4 – “Baster Audytor” Jan Jacek Oster Lublin – głosowało 7 członków komisji.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 2 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę następującej treści:

U C H W A Ł A Nr 127/18 /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 22.11.2011 r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2011.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt.11 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru biegłego rewidenta Baster Audytor posiadającego uprawnienia 2918/1379 do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 statutu spółdzielni.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 25.10.2011 r. został przyjęty bez uwag jednomyślnie – 21 za.

Ad. 6
Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że porządek obrad kolejnego posiedzenia został ustalony przez prezydium w dniu 8.11.2011 r. i przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Wybory członka Zarządu – zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych.
3. Sprawy wniesione.

Zaproponował by porządku obrad w/w posiedzenia nie uzupełniać o rozpatrzenie innych spraw poza wyborami gdyż nie wiadomo ile wpłynie ofert i ile czasu potrzeba będzie na ich rozpatrzenie.

Ad. 7
Prezes Zarządu zgłosił wniosek by Rada Nadzorcza uchyliła uchwały o wykluczeniu wobec 4 niżej wymienionych osób, które spłaciły zadłużenie wobec spółdzielni:
Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 21 za, podjęła uchwałę:
Nr 122 /86 / 2011, Nr 123/87 / 2011, Nr 124/88/2011, Nr 125/89/2011 z dnia 22.11.2011 r. z dnia 22.11.2011 r. w sprawie uchylenia uchwały – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków wykluczonych oraz podjęte uchwały.

Ad. 8
Członkowie Rady Nadzorczej ponownie przeanalizowali poniżej przedstawione pismo – członka zam. w osiedlu Łęgi z dnia 5 lipca 2011 r.dot. zaskarżenia uchwałę Nr 10/5/2011 RN S.M. Czuby w Lublinie z dnia l marca 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 112/3/2010 RN S.M. Czuby w Lublinie z dnia 5.10.2010 r. w sprawie, rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo członka.
Członkowie Rady Nadzorczej po przeanalizowaniu całości korespondencji dołączonej do pisma, po zapoznaniu się wyjaśnieniami przedstawionymi przez zastępcę prezesa ds. finansowych – w tym miejscu w protokole umieszczono wyjaśnienia działu księgowości
W tym miejscu w protokole umieszczono – uwagi radcy prawnego do odwołania.
oraz po dyskusji postanowili większością głosów – 18 za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania do członka skarżącego uchwałę wystosowała odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

Ad. 9
Przewodniczący Rady poinformował jakie uregulowania wzięło pod uwagę prezydium przy ustalaniu wymogów, które powinien spełniać kandydat na członka Zarządu – zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych SM „Czuby”.
Poinformował ponadto, że zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu wyboru członków Zarządu SM „Czuby”, w prasie lokalnej tjKurierze Lubelskim i Dzienniku Wschodnim oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni zostało umieszczone ogłoszenie następującej treści:

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
ogłasza
WYBORY CZŁONKA ZARZĄDU
ZASTĘPCY PREZESA DS. EKSPLOATACYJNYCH

Kandydaci powinni spełniać następujące wymogi:
* wykształcenie wyższe techniczne,
* co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym,
* zdolności organizatorskie i menadżerskie,
* znajomość prawa spółdzielczego,
* znajomość zasad działalności spółdzielni mieszkaniowych,
* dodatkowym atutem będą: uprawnienia zarządcy nieruchomości, umiejętność pracy na komputerze, oraz praktyczna wiedza i doświadczenie z zakresu funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
* CV,
* odpis (kserokopie) dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie I kwalifikacje.
* zaświadczenie o niekaralności z CRS (do oferty można dołączyć oświadczenie kandydata o niekaralności, a zaświadczenie dostarczyć w terminie późniejszym),

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wybory członka Zarządu – zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych SM „Czuby” w Lublinie” oraz adresem zamieszkania i numerem telefonicznym kandydata należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w terminie do 25.11.2011 r. do godz. 13.00.
O terminie przeprowadzenia wyborów kandydaci zostaną zawiadomieni indywidualnie (telefonicznie).
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego spośród zgłoszonych kandydatów.
Regulamin wyboru członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.sm.czuby.lublin.pl.

Poinformował również, że kandydaci którzy złożyli ofertę zostaną zaproszeni na posiedzenie Rady w dniu 29.11.2011 r. telefonicznie i pisemnie – W tym miejscu w protokole umieszczono pismo.
Przewodniczący poinformował ,że wybór członka zarządu – zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych odbywać się będzie zgodnie z Regulaminu wyboru i przebiegać będzie w sposób następujący:

 1. Rada Nadzorcza wybiera Komisję Skrutacyjną co najmniej 3 osobowym składzie – § 3 regulaminu.
 2. Rada Nadzorcza dokona otwarcia ofert i sprawdzi czy spełniają one wymogi określony w ogłoszeniu o wyborze członka Zarządu.
 3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane w dalszym postępowaniu.
 4. Przewodniczący Rady zapraszać będzie na salę obrad każdego z kandydatów w porządku alfabetycznym i udzielać mu głosu zakreślając ustalony czas wypowiedzi w celu przedstawienia jego programu działania na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu (§ 5 regulaminu).
 5. Po zakończeniu wypowiedzi kandydata członkowie Rady zadawać będą mu pytania.
 6. Po przesłuchaniu wszystkich kandydatów Przewodniczący Rady zarządzi dyskusję (należy ustalić czas dyskusji).
 7. Na czas dyskusji kandydaci proszeni zostaną o opuszczenie sali obrad.
 8. Wybór Zastępcy Prezesa odbywać się będzie w tajnym głosowaniu na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną.
 9. Każdy z obecnych członków Rady oddaje swój głos poprzez pozostawienie na karcie nie skreślonego nazwiska tego kandydata, na którego głosuje.
 10. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty do głosowania, na których pozostawiono nazwisko jednego kandydata.
 11. Karty zbiera i głosy liczy Komisja Skrutacyjna.
 12. Za wybranego na zastępcę prezesa w pierwszej turze uznaje się tego kandydata, który otrzymał więcej niż 50% oddanych ważnych głosów.
 13. Jeśli w pierwszej turze wyborów nie wybrano zastępcy prezesa przeprowadza się drugą turę wyborów.
 14. Do drugiej tury wyborów stają dwie osoby spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
 15. Głosowanie i liczenie głosów w drugiej turze odbywa się będzie według zasad obowiązujących w turze pierwszej.
 16. Za wybranego na zastępcę prezesa Zarządu w drugiej turze wyborów uznaje się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.
 17. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania na zastępcę prezesa w obecności wszystkich kandydatów podając liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę zdobytych głosów przez każdego z kandydatów.
 18. Po dokonaniu wyborów Rada Nadzorcza podaje ich wyniki do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni poprzez ich zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
 19. Rada Nadzorcza w każdym czasie może postanowić o odstąpieniu od wyborów. W takim przypadku Rada obligatoryjnie ogłasza nowe wybory i wyznacza termin ich przeprowadzenia.
 20. Ze wszystkich przeprowadzonych głosowań Komisja Skrutacyjna sporządza protokoły.

Do kandydatów których oferta nie spełniała wymogów formalnych zostanie wysłane pismo następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo.

Do kandydatów ,którzy nie zostali wybrani na członka Zarządu – zastępcę prezesa zostanie wysłane pismo następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo.
Po dokonaniu wyboru Rada Nadzorcza podejmie uchwałę następującej treści:

Projekt

UCHWAŁA Nr… /… /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie: wyboru ………………………. na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, w oparciu o treść art. 46 § 1 pkt 8, art. 49 § 2 i art. 52 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 87 ust. 1 pkt 9 i § 92 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią ………………………………….. na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 2

 1. Ustala się dla Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych Pana/ Pani …………………………………….. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ………………. zł miesięcznie według ….. kategorii zaszeregowania.
 2. Stosunek pracy nawiązany zostanie z dniem 1 stycznia 2012 r. na podstawie umowy o pracę, w której określone zostaną szczegółowe warunki wynagradzania.

§ 3

Upoważnia się członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, do reprezentowania Spółdzielni przy czynnościach prawnych pomiędzy Spółdzielnią a Członkiem Zarządu Panem / Panią ………………………………….. Zastępcą Prezesa ds. Eksploatacyjnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza zaproponowany sposób wyboru członka Zarządu – zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych zaakceptowała bez uwag .

Ad. 10
Pełnomocnik Spółdzielni przedstawiła członkom Rady Nadzorczej poniższe informację
a) w sprawie zużycia wody i stanu technicznego wodomierzy w zasobach Spółdzielni.

W celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania instalacji wodociągowej w budynku, w którym zaobserwowane stosunkowo dużą ilość wody nie bilansującej się, zlecono badanie wodomierza głównego w budynku, będącego własnością MPWIK-u. Badanie potwierdziło prawidłowość działania urządzenia.

Komisja składająca się z 2 pracowników administracji i przedstawiciela nieruchomości dokonała kontroli w 10 mieszkaniach o najniższy zużyciu wody. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wobec powyższego Zarząd Spółdzielni powoła drugą komisję w celu ponownego zbadania prawidłowości funkcjonowania i opomiarowania instalacji wodociągowej w budynku.
Dodatkowym działaniem będzie również wymiana istniejących wodomierzy, które utraciły w ubiegłym roku ważność cechy legalizacyjnej – na wodomierze z odczytem radiowym.

b) w sprawie zużycie energii elektrycznej oraz możliwości zmian zakupu energii.

 1. W celu wprowadzenia oszczędności w zużyciu energii elektrycznej wprowadzono na terenie Spółdzielni szereg nowych rozwiązań, m.in.:- zamontowano przy wejściach do klatek schodowych, w wiatrołapach, w prześwitach czujniki ruchu, w kilku wieżowcach zmieniono oświetlenie na uruchamiane czujnikami ruchu. Oszczędności z tego tytułu wynoszą w ciągu roku ok. 20%.
 2. Po dokonaniu analizy rachunków za energię elektryczną, z uwagi na dużą ilość elementów wyszczególnionych na fakturze i ich wpływ na wartość faktury, należy stwierdzić, że wymierne korzyści finansowe i ewentualne oszczędności można uzyskać poprzez współpracę z profesjonalistami w tej dziedzinie.

Na wartość faktury mają wpływ:
– moc i energia czynna
– energia bierna pobrana i oddana,
– opłaty stałe i zmienne
– opłaty za dystrybucję sieciową i jakościową,
– wielkość mocy zamówionej i wykorzystanej,
– rodzaj taryfy i ilość zużytej energii oraz inne parametry,

Zarząd Spółdzielni podejmie próbę nawiązania współpracy z firmą specjalistyczną, która oszacuje skalę możliwości oszczędności i optymalizacji doboru taryfy.

– Prezes Zarządu poinformował, że na posiedzeniu w dniu 25.10.2011 r. Zarząd spółdzielni rozpatrzył wniosek działu GZM dot.: budowy zespołu garażowe – usługowego przy ul. Filaretów w Lublinie.

Poinformował, że spośród 4 oferentów najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.W. Sanitex Sp z o. o.- w tym miejscu w protokole umieszczono wniosek Zarządu.

Zarząd Spółdzielni w związku z powyższym poinformował zainteresowanych członków spółdzielni (którzy złożyli ofertę na zakup garażu lub lokalu w tym zespole) o kosztach realizacji inwestycji i potwierdzenie na piśmie chęci nabyciem garażu lub lokalu w tej inwestycji.

Na posiedzeniu w dniu 22.11.2011 r. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył kolejny wniosek działu GZM
dotyczy: budowy zespołu garażowo – usługowego przy ul. Filaretów 52 w Lublinie.

Poinformował, że na ogłoszenie Sp-ni odpowiedziała większość osób potwierdzających wcześniej złożone podania o budowę. Z otrzymanej korespondencji wynika zapotrzebowanie:
– na garaże – w ilości: 70, (na 118 w ofercie Spółdzielni
– na usługi – 890 m2 (na planowanych 960m2).

Złożone przez przyszłych nabywców pisemne oferty pokrywają w ok. 59% przewidywaną dokumentacyjnie ilość garaży i w ok. 92% powierzchnię usług.
Prezes Zarządu ponadto zapoznał członków Rady Nadzorczej z Protokołem z postępowania przetargowego na budowę zespołu garażowego z pomieszczeniami usługowymi w os. Skarpa w Lublinie, ul. Filaretów 52 wraz z robotami zewnętrznymi – w tym miejscu w protokole umieszczono protokół.
Prezes poinformował, że Zarząd w dniu dzisiejszym unieważnić przetarg.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez pełnomocnika Spółdzielni oraz po dyskusji zaakceptowała decyzję Zarządu co do unieważnienia przetargu na wybór wykonawcy na budowę zespołu garażowego z pomieszczeniami usługowymi w os. Skarpa w Lublinie, ul. Filaretów 52 wraz z robotami zewnętrznymi.

– Prezes poinformował członków Rady Nadzorczej, że Zarząd Spółdzielni na posiedzeniu w dniu 15.11,2011 r. rozpatrzył wniosek działu GZM dot. ofert złożonych na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingów strzeżonych w os. Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono protokół Komisji z dnia 14.11.201 Ir z otwarcia ofert.

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu ofert postanowił zaprosić w dniu 24 i 25.11.2011 r. na rozmowę 5 oferentów, którzy zaproponowali najwyższą stawkę za dzierżawę terenu w celu doprecyzowania oferty.
Spółdzielni zależałoby na zagwarantowaniu przez okres co najmniej 1 roku zatrudnienia dla wszystkich pracowników parkingu, zachowania obowiązującej dotychczas stawki opłat za korzystanie z parkingu, nie rozwiazywaniu umów z użytkownikami parkingów w związku ze zmianą zarządzającego.

Prezes poinformował ponadto, że przed podjęciem decyzji w sprawie przekazania parkingów w dzierżawę, o wynikach przeprowadzonych negocjacji poinformuje zarówno Radę Nadzorcza oraz wszystkich użytkowników parkingów a także innych członków którzy podpisali się pod protestem dot. ich przekazaniu w dzierżawę.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie Komisji, której przewodniczy postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by zobowiązała Zarząd spółdzielni do przeanalizowania przy pomocy firmy specjalistycznej rachunków za energię elektryczną oraz innych parametrów instalacji elektrycznej w celu uzyskania oszczędności i doprowadzenia do ewentualnej zmiany dostawcy energii elektrycznej.
Rada Nadzorcy zgłoszony wniosek zaakceptowana jednomyślnie.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 10:34, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2011