Protokół Nr 12/2011
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 25.10.2011

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Jan Biss, Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Teresa Husarek, Roman Janczarek, Ryszard Klech,
Stanisław Smerda, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Grzegorz Majek, Janina Samborska, Krystyna Mańka,
Andrzej Turski, Zbigniew Gontarz, Jerzy Kaczmarski, Dariusz Siwek, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Pełnomocnik spółdzielni – kierownik działu GZM – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot:
  a) wykluczenia ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty kredytu i odsetek,
  b) wystąpienia z powództwem cywilnym o nakazie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  c) uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w Regulaminie wyboru członków Zarządu SM „Czyby” w Lublinie,
  b) zmian w uchwale Rady Nadzorczej nr 120/1/2003 z dnia 25.11.2003 r. w sprawie opłat z tytułu dzierżawy terenu.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego 13.09.2011 r.
 5. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 7. Sprawy wniesione.

Do przedstawianego powyżej porządku obrad nie zgłoszono uwag i został przyjęty jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2

A) Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego poinformowała, że w pierwszej kolejności przedstawi wnioski Zarządu dot. wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec których działania podejmowane przez Spółdzielnię w celu ich spłaty okazały się bezskuteczne.

Przystąpiono do rozpatrywania wniosków.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu wniosków, wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez członków zadłużonych oraz po dyskusji podjęła uchwały:
Nr 104/70/11, Nr 105/71/11, Nr 106/72/11, Nr 107/73/11, Nr 108/74/11, Nr 109/75/11 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu, podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały oraz pisma kierowane członków z informacja o odroczeniu rozpatrzenia wniosku zgodnie ze złożonymi deklaracjami dot. spłaty zadłużenia wobec spółdzielni.

B) Przystąpiono do rozpatrywania wniosków o upoważnienie Zarządu Spółdzielni o wytoczenie powództwa cywilnego o nakazie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu wniosków w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wytoczenie powództwa cywilnego o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji przysługującego osobom wyszczególnionym we wniosku prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, po wysłuchaniu wyjaśnień w/w oraz po dyskusji podjęła uchwały:
Nr 111/ 77 /11, Nr 112/ 78 /11, Nr 113 / 79 /11, Nr 114/ 80 /11, Nr 115 / 81 /11, Nr 116 / 82 /11, Nr 117/ 83 / 11, Nr 118/ 84 /11 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – w tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały oraz pisma kierowane członków z informacja o odroczeniu rozpatrzenia wniosku zgodnie ze złożonymi deklaracjami dot. spłaty zadłużenia wobec spółdzielni.

C) Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek by uchyliła uchwałę o wykluczeniu ze Spółdzielni wobec byłego członka, który na dzień 30.09.2008 r. posiadał zadłużenie w wysokości 4 757,03. Zadłużenie zostało całkowicie uregulowane.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę Nr 119 / 85 / 2011 z dnia 25. 10. 2011 r w sprawie uchylenia Uchwały Nr 86/49/08 Rady Nadzorczej SM „CZUBY” w Lublinie z dnia 07.10.2008 roku – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę.

Ad. 3

A) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 24.10.2011 r. poniżej przedstawionych materiałów:
– Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na podstawie uchwał Rady Nadzorczej:
Nr 6/5/2008 z dnia 29.01.2008 r. Nr 63/5/2000 z 20 czerwca 2000 r. Nr 64/2/98 z dnia 20.01.1998 r. Nr 57/17/98 z dnia 8.10.1998 r.

REGULAMIN
WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU S.M. „CZUBY”

Mając na celu demokratyczne i sprawne przeprowadzenie wyboru Członków Zarządu S.M. „CZUBY” Rada Nadzorcza opracowała i przyjmuje do stosowania w drodze uchwały niniejszy Regulamin.

I. PRZEPISY OGÓLNE

§1

 1. Zarząd S.M. „CZUBY” składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i jego Zastępców.
 2. Wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza w głosowaniach tajnych.
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym odbywają się wyboru członków Zarządu jest jawne z wyjątkiem części obrad obejmującej czas o przesłuchania kandydatów do zakończenia wyborów.

§2

 1. Wybory członków Zarządu przebiegają w następującej kolejności:
  1) wybór Prezesa Zarządu,
  2) wybór Zastępców Prezesa Zarządu,
  3) wybór nieetatowych członków Zarządu.
 2. Kandydaci, w tym członkowie Rady Nadzorczej kandydujący w tych wyborach nie mogą uczestniczyć w obradach Rady podczas trwania całej procedury wyborczej, tzn. od rozpoczęcia przesłuchań kandydatów aż do ogłoszenia końcowych wyników wyborów.

§3

 1. Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym wybiera spośród swoich członków Komisję Skrutacyjną w co najmniej 3 osobowym składzie.
 2. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.

§4

 1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu w liczbie równej wakatom, spośród wszystkich kandydatów, których oferty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o wyborach i którzy zostali zakwalifikowani do dalszego postępowania określonego w § 5 – § 19″ , z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Podstawowym kryterium decydującym o wyborze jest znajomość aktualnych problemów S.M. „CZUBY” i przedstawienie koncepcji ich rozwiązywania.
 3. Nieetatowi członkowie Zarządu mogą być wybierani wyłącznie spośród członków S.M. „CZUBY”.
 4. W przypadku kandydowania na członka Zarządu pracownika Spółdzielni, nie stosuje się ust. l w części dotyczącej ogłoszenia o wyborach.
 5. W przypadku nieuzyskania przez kandydującego pracownika ponad połowy oddanych głosów w pierwszej turze, dokonuje się wyborów uzupełniających spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgodnie z ust. 1.

II. WYBÓR PREZESA ZARZĄDU

§5

 1. Przewodniczący zaprasza kandydatów na salę obrad kolejno indywidualnie w porządku alfabetycznym i udziela głosu każdemu z nich na taki sam czas w celu przedstawienia:
  – programu kierowania pracą Zarządu,
  – programu kierowania pracą administracyjną Spółdzielni,
  – programu rozwiązywania najważniejszych problemów Spółdzielni.
 2. Po zakończeniu wypowiedzi kandydata członkowie Rady zadają mu pytania.
 3. Po przesłuchaniu wszystkich kandydatów Przewodniczący Rady zarządza dyskusję. Na czas trwania dyskusji kandydaci proszeni są o opuszczenie sali obrad.

§6

 1. Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania w liczbie równej obecnym na posiedzeniu członkom Rady, umieszczając na nich w porządku alfabetycznym nazwiska zgłoszonych kandydatów. Wszystkie karty powinny być indywidualnie opieczętowane pieczęcią Rady Nadzorczej i podpisane przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
 2. Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do głosowania wszystkim obecnym członkom Rady bezpośrednio przed rozpoczęciem głosowania.

§7

 1. Głosowanie na Prezesa Zarządu jest tajne i odbywa się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną.
 2. Każdy z obecnych członków Rady oddaje swój głos poprzez pozostawienie na karcie nie skreślonego nazwiska tego kandydata, na którego głosuje.
 3. Za głosy ważne uznaje się tylko te karty, na których pozostawiono nie skreślone nie więcej niż jedno nazwisko. W szczególności głos jest ważny jeśli skreślono na karcie wszystkie nazwiska kandydatów.

§8

 1. Karty zbiera i głosy liczy Komisja Skrutacyjna.
 2. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania na Prezesa Zarządu w obecności wszystkich kandydatów podając liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę zdobytych głosów przez każdego z kandydatów.
 3. Za wybranego na Prezesa Zarządu uznaje się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż 50% oddanych ważnych głosów.

§9

 1. Jeśli w pierwszej turze wyborów nie wybrano Prezesa Zarządu przeprowadza się drugą turę wyborów.
 2. Do drugiej tury wyborów staje nie więcej niż dwie osoby spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
 3. Głosowanie i liczenie głosów w drugiej turze odbywa się według zasad obowiązujących w turze pierwszej.
 4. Za wybranego na Prezesa Zarządu w drugiej turze wyborów uznaje się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.

III. WYBÓR ZASTĘPCÓW PREZESA ZARZĄDU

§10

Jeżeli wybory na stanowisko Prezesa i Zastępców Prezesa Zarządu odbywają się na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej, to w wyborach na Zastępców Prezesa Zarządu mogą wziąć udział również osoby kandydujące, a nie wybrane na stanowisko Prezesa Zarządu, jeśli spełniają wymogi formalne, o których mowa w § 4 ust. 1 i zgłoszą taki zamiar do chwili rozpoczęcia wyborów na te stanowiska.

§11

 1. Przewodniczący Rady zaprasza na salę obrad kolejno indywidualnie każdego z kandydatów w porządku alfabetycznym i udziela mu głosu w celu przedstawienia jego programu działania na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu.
 2. Po zakończeniu wypowiedzi kandydata członkowie Rady zadają mu pytania.
 3. Po przesłuchaniu wszystkich kandydatów Przewodniczący Rady zarządza dyskusję. Na czas dyskusji kandydaci proszeni są o opuszczenie sali obrad.

§12

 1. Wybór każdego z Zastępców Prezesa Zarządu odbywa się w odrębnym, tajnym głosowaniu, według tej samej procedury, która obowiązuje przy wyborze Prezesa Zarządu.
 2. Kolejność wyboru Zastępców ustala każdorazowo Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym.
 3. Wyniki głosowania na każdego z Zastępców ogłasza się bezpośrednio po ich przeprowadzeniu.

IV. WYBÓR NIEETATOWYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

§13

Jeżeli wybory przeprowadzane są dla obsadzenia wszystkich mandatów w Zarządzie na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej, to osoby kandydujące, a nie wybrane na stanowiska Prezesa Zarządu lub Zastępców Prezesa Zarządu mogą wziąć udział w wyborach na nieetatowych członków Zarządu, jeśli spełniają wymogi formalne, o których mowa w § 4 ust. 1 i ust.3 i wyrażą taki zamiar przed rozpoczęciem tego etapu wyborów.

§14

 1. Przewodniczący Rady zaprasza kandydatów na salę obrad kolejno indywidualnie w porządku alfabetycznym i udziela głosu każdemu z nich w celu przedstawienia swoich poglądów na najważniejsze problemy Spółdzielni i proponowanych sposobów ich rozwiązywania.
 2. Po zakończeniu wypowiedzi kandydata członkowie Rady zadają mu pytania.
 3. Po przesłuchaniu wszystkich kandydatów Przewodniczący Rady zarządza dyskusję. Na czas dyskusji kandydaci proszeni są o opuszczenie sali obrad.

§15

 1. Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania w liczbie równej obecnym na posiedzeniu członkom Rady, umieszczając na nich w porządku alfabetycznym nazwiska zgłoszonych kandydatów. Wszystkie karty powinny być indywidualnie opieczętowane pieczęcią Rady Nadzorczej i podpisane przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
 2. Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do głosowania wszystkim obecnym członkom Rady bezpośrednio przed rozpoczęciem głosowania.

§16

 1. Głosowanie na członków Zarządu jest tajne i odbywa się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną.
 2. Każdy z obecnych członków Rady oddaje swój głos poprzez pozostawienie na karcie nie skreślonych nazwisk tych kandydatów, na których głosuje.
 3. Za głosy ważne uznaje się tylko te karty, na których pozostawiono nie skreślone nazwiska kandydatów w liczbie równej lub mniejszej od liczby wybieranych w danym głosowaniu członków Zarządu. W szczególności głos jest ważny jeśli skreślono na karcie wszystkie nazwiska kandydatów.

§17

 1. Karty zbiera i głosy liczy Komisja Skrutacyjna.
 2. Za wybranych na członków Zarządu uznaje się tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż 50% oddanych ważnych głosów.

§18

 1. Jeśli w pierwszej turze wyborów nie wybrano dostatecznej liczby członków Zarządu przeprowadza się drugą turę wyborów.
 2. Do drugiej tury wyborów staje nie więcej niż podwójna liczba osób w stosunku do nie obsadzonych mandatów, spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
 3. Głosowanie i liczenie głosów w drugiej turze odbywa się według zasad obowiązujących w I turze pierwszej.
 4. Za wybranych w drugiej turze wyborów uznaje się tych kandydatów, którzy otrzymali w niej kolejno największą liczbę głosów.

§19

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania na nieetatowych członków Zarządu w obecności wszystkich kandydatów, podając liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę zdobytych głosów przez każdego z kandydatów.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§20

 1. Jeśli w dowolnym etapie wyborów niemożliwe jest ustalenie jego wyników z powodu uzyskania w głosowaniu przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie rozstrzygające kolejność pomiędzy nimi.
 2. Jeśli w drugiej turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie wolne mandaty Rada Nadzorcza przeprowadza wybory uzupełniające w innym terminie.
 3. Rada Nadzorcza w każdym czasie może postanowić o odstąpieniu od wyborów. W takim przypadku Rad obligatoryjnie ogłasza nowe wybory i wyznacza termin ich przeprowadzenia.”.

§21

 1. Ze wszystkich przeprowadzonych głosowań Komisja Skrutacyjna sporządza protokoły.
 2. Po dokonaniu wyborów Rada Nadzorcza podaje ich wyniki do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni.

§22

Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.

– projektu zmian regulaminu

PROJEKT I

UCHWAŁY NR… /… /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.10.2011 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie wyboru członków Zarządu SM „Czuby:.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na podstawie § 87 ust. 1 pkt 26 uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie w Regulaminie wyboru członków Zarządu SM „Czuby’ uchwalonym wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Zarząd S.M. „CZUBY” składa się z 3 osób, w tym Prezesa i jego Zastępców”.
 2. W § 2 ust.1 skreśla się pkt 3
 3. § 4 otrzymuje brzmienie:
  „ § 4
  1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu w liczbie równej wakatom, spośród pracowników, których oferty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni.
  2. W przypadku nieuzyskania przez kandydującego pracownika ponad połowy oddanych głosów, zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronie internetowej Spółdzielni ogłoszenie o wyborach spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
  3. W przypadku określonym w ust. 2, Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu w liczbie równej wakatom, spośród wszystkich kandydatów, których oferty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o wyborach w prasie lokalnej i na stronie internetowej Spółdzielni.
  4. Kryteriami decydującymi o wyborze, poza wymogami określonymi w ogłoszeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, jest znajomość aktualnych problemów S.M. „CZUBY” i przedstawienie koncepcji ich rozwiązywania”.
 4. W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  㤠5
  1. Przewodniczący zaprasza kandydatów na salę obrad w porządku alfabetycznym i udziela głosu każdemu zakreślając ustalony czas wypowiedzi w celu przedstawienia:
  – programu kierowania pracą Zarządu,
  – programu kierowania pracą administracyjną Spółdzielni,
  – programu rozwiązywania najważniejszych problemów Spółdzielni”.
 5. § 7 otrzymuje brzmienie:
  㤠7
  1. Głosowanie na Prezesa Zarządu jest tajne i odbywa się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną.
  2. Każdy z obecnych członków Rady oddaje swój głos poprzez pozostawienie na karcie nie skreślonego nazwiska tego kandydata, na którego głosuje.
  3. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty do głosowania, na których pozostawiono nazwisko jednego kandydata”.
 6. W § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Za wybranego na Prezesa Zarządu w pierwszej turze uznaje się tego kandydata, który otrzymał więcej niż 50% oddanych ważnych głosów”.
 7. W § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Jeśli w pierwszej turze wyborów nie wybrano Prezesa Zarządu przeprowadza się drugą turę wyborów, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2”.
 8. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Do drugiej tury wyborów stają dwie osoby spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali kolejno największą liczbę głosów”.
 9. W § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Przewodniczący Rady zaprasza na salę obrad każdego z kandydatów w porządku alfabetycznym i udziela mu głosu w celu przedstawienia jego programu działania na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu”.
 10. Skreśla się rozdział „ IV. WYBÓR NIEETATOWYCH CZŁONKÓW ZARZADU”
  – skreśla się § 13 – § 19.
 11. § 20 otrzymuje oznaczenie jako § 13
 12. § 13 otrzymuje brzmienie:
  „ 1. Jeśli w drugiej turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie wolne wakaty Rada Nadzorcza przeprowadza ponowne wybory w innym terminie.
  2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może postanowić o odstąpieniu od wyborów. W takim przypadku Rada Nadzorczej obligatoryjnie ogłasza nowe wybory i wyznacza termin ich przeprowadzenia”.
 13. § 21 otrzymuje oznaczenie jako § 14
 14. W § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Po dokonaniu wyborów Rada Nadzorcza podaje ich wyniki do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni poprzez ich zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni”.
 15. § 22 otrzymuje oznaczenie jako § 15

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu wyboru członków Zarządu SM „Czuby” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

– W tym miejscu w protokole umieszczono regulamin z proponowanymi zmianami.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji zawartej w Projekcie II zawierającym propozycje zmian zgłoszone przez komisję .

PROJEKT II

UCHWAŁY NR… /… /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.10.2011 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie wyboru członków Zarządu SM „Czuby”.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na podstawie § 87 ust. 1 pkt 26 uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie w Regulaminie wyboru członków Zarządu SM „Czuby’ uchwalonym wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Zarząd S.M. „CZUBY” składa się z 3 osób, w tym Prezesa i jego Zastępców”.
 2. W § 2 ust.1 skreśla się pkt 3
 3. § 4 otrzymuje brzmienie:
  „ § 4
  1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu w liczbie równej wakatom, spośród wszystkich kandydatów, których oferty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o wyborach w prasie lokalnej i na stronie internetowej Spółdzielni.
  2. Kryteriami decydującymi o wyborze, poza wymogami określonymi w ogłoszeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, jest znajomość aktualnych problemów S.M. „CZUBY” i przedstawienie koncepcji ich rozwiązywania”.
 4. W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  㤠5
  1. Przewodniczący zaprasza kandydatów na salę obrad w porządku alfabetycznym i udziela głosu każdemu zakreślając ustalony czas wypowiedzi w celu przedstawienia:
  – programu kierowania pracą Zarządu,
  – programu kierowania pracą administracyjną Spółdzielni,
  – programu rozwiązywania najważniejszych problemów Spółdzielni”.
 5. § 7 otrzymuje brzmienie:
  㤠7
  1. Głosowanie na Prezesa Zarządu jest tajne i odbywa się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną.
  2. Każdy z obecnych członków Rady oddaje swój głos poprzez pozostawienie na karcie nie skreślonego nazwiska tego kandydata, na którego głosuje.
  3. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty do głosowania, na których pozostawiono nazwisko jednego kandydata”.
 6. W § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Za wybranego na Prezesa Zarządu w pierwszej turze uznaje się tego kandydata, który otrzymał więcej niż 50% oddanych ważnych głosów”.
 7. W § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Jeśli w pierwszej turze wyborów nie wybrano Prezesa Zarządu przeprowadza się drugą turę wyborów.
 8. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Do drugiej tury wyborów stają dwie osoby spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali kolejno największą liczbę głosów”.
 9. W § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Przewodniczący Rady zaprasza na salę obrad każdego z kandydatów w porządku alfabetycznym i udziela mu głosu w celu przedstawienia jego programu działania na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu”.
 10. Skreśla się rozdział „ IV. WYBÓR NIEETATOWYCH CZŁONKÓW ZARZADU”
  – skreśla się § 13 – § 19.
 11. § 20 otrzymuje oznaczenie jako § 13
 12. § 13 otrzymuje brzmienie:
  „ 1. Jeśli w drugiej turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie wolne wakaty Rada Nadzorcza przeprowadza ponowne wybory w innym terminie.
  2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może postanowić o odstąpieniu od wyborów. W takim przypadku Rada Nadzorczej obligatoryjnie ogłasza nowe wybory i wyznacza termin ich przeprowadzenia”.
 13. § 21 otrzymuje oznaczenie jako § 14
 14. W § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Po dokonaniu wyborów Rada Nadzorcza podaje ich wyniki do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni poprzez ich zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni”.
 15. § 22 otrzymuje oznaczenie jako § 15.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu wyboru członków Zarządu SM „Czuby” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Załącznik
do uchwały nr …
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia 25.10.2011 r.

REGULAMIN
WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU S.M. „CZUBY”

Mając na celu demokratyczne i sprawne przeprowadzenie wyboru Członków Zarządu S.M. „CZUBY” Rada Nadzorcza, na podstawie § 87 ust. 1 pkt 26 Statutu Spółdzielni i § 3 Regulaminu pracy Zarządu SM „Czuby” w Lublinie, opracowała i przyjmuje do stosowania w drodze uchwały niniejszy Regulamin.

I. PRZEPISY OGÓLNE

§1

 1. Zarząd S.M. „CZUBY” składa się z 3 osób, w tym Prezesa i jego Zastępców.
 2. Wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza w głosowaniach tajnych.
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym odbywają się wybory członków Zarządu jest jawne, z wyjątkiem części obrad od momentu przesłuchiwania kandydatów do zakończenia wyborów.

§ 2

 1. Wybory członków Zarządu przebiegają w następującej kolejności:
  1) wybór Prezesa Zarządu,
  2) wybór Zastępców Prezesa Zarządu,
 2. Kandydaci, w tym członkowie Rady Nadzorczej kandydujący w tych wyborach, nie mogą uczestniczyć w obradach Rady podczas trwania całej procedury wyborczej, tzn. od rozpoczęcia przesłuchań kandydatów aż do ogłoszenia końcowych wyników wyborów.

§ 3

 1. Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym wybiera spośród swoich członków Komisję Skrutacyjną w co najmniej 3 osobowym składzie.
 2. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 4

 1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu w liczbie równej wakatom, spośród wszystkich kandydatów, których oferty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o wyborach zamieszczonym w prasie lokalnej i na stronie internetowej Spółdzielni.
 2. Kryteriami decydującymi o wyborze, poza wymogami określonymi w ogłoszeniach, jest znajomość aktualnych problemów S.M. „CZUBY” i przedstawienie koncepcji ich rozwiązywania.

II. WYBÓR PREZESA ZARZĄDU

§ 5

 1. Przewodniczący zaprasza kandydatów na salę obrad w porządku alfabetycznym i udziela głosu każdemu zakreślając ustalony czas wypowiedzi w celu przedstawienia:
  – programu kierowania pracą Zarządu,
  – programu kierowania pracą administracyjną Spółdzielni,
  – programu rozwiązywania najważniejszych problemów Spółdzielni.
 2. Po zakończeniu wypowiedzi kandydata, członkowie Rady zadają mu pytania.
 3. Po przesłuchaniu wszystkich kandydatów Przewodniczący Rady zarządza dyskusję. Na czas trwania dyskusji kandydaci proszeni są o opuszczenie sali obrad.

§ 6

 1. Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania w liczbie równej obecnym na posiedzeniu członkom Rady, umieszczając na nich w porządku alfabetycznym nazwiska zgłoszonych kandydatów. Wszystkie karty powinny być indywidualnie opieczętowane pieczęcią Rady Nadzorczej i podpisane przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
 2. Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do głosowania wszystkim obecnym członkom Rady bezpośrednio przed rozpoczęciem głosowania.

§ 7

 1. Głosowanie na Prezesa Zarządu jest tajne i odbywa się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną.
 2. Każdy z obecnych członków Rady oddaje swój głos poprzez pozostawienie na karcie nie skreślonego nazwiska tego kandydata, na którego głosuje.
 3. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty do głosowania, na których pozostawiono nazwisko jednego kandydata.

§ 8

 1. Karty zbiera i głosy liczy Komisja Skrutacyjna.
 2. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania na Prezesa Zarządu w obecności wszystkich kandydatów podając liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę zdobytych głosów przez każdego z kandydatów.
 3. Za wybranego na Prezesa Zarządu w pierwszej turze uznaje się tego kandydata, który otrzymał więcej niż 50% oddanych ważnych głosów.

§ 9

 1. Jeśli w pierwszej turze wyborów nie wybrano Prezesa Zarządu przeprowadza się drugą turę wyborów.
 2. Do drugiej tury wyborów stają dwie osoby spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
 3. Głosowanie i liczenie głosów w drugiej turze odbywa się według zasad obowiązujących w turze pierwszej.
 4. Za wybranego na Prezesa Zarządu w drugiej turze wyborów uznaje się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.

III. WYBÓR ZASTĘPCÓW PREZESA ZARZĄDU

§10

Jeżeli wybory na stanowisko Prezesa i Zastępców Prezesa Zarządu odbywają się na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej, to w wyborach na Zastępców Prezesa Zarządu mogą wziąć udział również osoby kandydujące, a nie wybrane na stanowisko Prezesa Zarządu, jeśli spełniają wymogi formalne, o których mowa w § 4 i zgłoszą taki zamiar do chwili rozpoczęcia wyborów na te stanowiska.

§11

 1. Przewodniczący Rady zaprasza na salę obrad każdego z kandydatów w porządku alfabetycznym i udziela mu głosu w celu przedstawienia jego programu działania na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu.
 2. Po zakończeniu wypowiedzi kandydata członkowie Rady zadają mu pytania.
 3. Po przesłuchaniu wszystkich kandydatów Przewodniczący Rady zarządza dyskusję. Na czas dyskusji kandydaci proszeni są o opuszczenie sali obrad.

§12

 1. Wybór każdego z Zastępców Prezesa Zarządu odbywa się w odrębnym, tajnym głosowaniu, według tej samej procedury, która obowiązuje przy wyborze Prezesa Zarządu.
 2. Kolejność wyboru Zastępców ustala każdorazowo Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym.
 3. Wyniki głosowania na każdego z Zastępców ogłasza się bezpośrednio po ich przeprowadzeniu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

 1. Jeśli w drugiej turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie wolne wakaty Rada Nadzorcza przeprowadza ponowne wybory w innym terminie.
 2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może postanowić o odstąpieniu od wyborów. W takim przypadku Rada obligatoryjnie ogłasza nowe wybory i wyznacza termin ich przeprowadzenia.

§ 14

 1. Ze wszystkich przeprowadzonych głosowań Komisja Skrutacyjna sporządza protokoły.
 2. Po dokonaniu wyborów Rada Nadzorcza podaje ich wyniki do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni poprzez ich zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu propozycji zmian do regulaminu, po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie przeciwnym podjęła uchwałę nr 120/6/2011 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie wyboru członków Zarządu SM „Czuby’ w wersji przedstawionej powyżej w protokole w projekcie nr II.

B) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 24.10.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– uchwała Nr 120/1/2003

UCHWAŁA Nr 120 /1 /2003
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.11.2003 r.

w sprawie: opłat z tytułu dzierżawy terenu.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 88 ust. 1 Statutu Spółdzielni postanawia co następuje:

§1

Najniższą stawkę z tytułu dzierżawy terenu ustala się w wysokości pokrywającej następujące składniki:
– koszty ogólne,
– podatek od nieruchomości,
– opłata za wieczyste użytkowanie gruntu,
– fundusz remontowy lub społeczno – wychowawczy w zależności od decyzji Rad Osiedlowych.

§2

Traci moc Uchwała Nr 29/1/98 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 16 czerwca 1998 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 01.01.2004 r. i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 90ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

– projektem uchwały

UCHWAŁA Nr …………… /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….

w sprawie: opłat z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust l Statutu Spółdzielni postanawia co następuje:

§1

Stawkę z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach ustala się w wysokości pokrywającej następujące składniki:
– koszty zarządzania
– koszty administrowania
– wieczyste użytkowanie gruntów (jeżeli występuje)
– podatek od nieruchomości
– odpis na fundusz społeczno-kulturalny
– odpis na fundusz remontowy .
Powstałą ewentualną nadwyżkę na4eży przekazać na fundusz remontowy.

§2

Traci moc Uchwała nr 120/1/2003 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby” w Lublinie z dnia 25.11.2003 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2011 r. i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę nr 121/2/2011 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie opłat z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4

Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 13.09.2011 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 5

Prezes Zarządu poinformował, że kolejne posiedzenie plenarne Rady odbyło się w dniu 22.11.2011 r. o godz. 18.00. Do porządku obrad posiedzenia zaproponuje n/w pkt:

– analiza działalności gospodarczo – finansowej spółdzielni za III kwartał 2011 r.
– korekta planu gospodarczo – finansowego spółdzielni uchwalonego na 2011 r.
– wybór zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych,
– rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej
– przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 25.10.2011 r.

Ad. 6

Rada Nadzorcza zapoznała się z poniżej przedstawionymi pismami:
1. członka zamieszkałego w osiedlu Błonie z dnia 12.08.2011r. dotyczy: wysokości pobieranej zaliczki na cele c. o.- tym miejscu w protokole umieszczono pismo.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu skierowanego do rozpatrzenia pisma oraz całości dołączonej do pisma korespondencji tj.
– pismo spółdzielni z dnia 31.08.2011 r.
– pismo spółdzielni z dnia 24.05.2011 r.
– pismo w/w z dnia 16.05.2011 r.
– pismo spółdzielni z dnia 28.06.2011 r.
– pismo w/w z dnia 16.05.2011 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 wstrzymującym się od głosowania postanowiła do w/w wystosowała odpowiedź następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

2. Członka zamieszkałego w osiedlu Łęgi z dnia 5 lipca 2011 r. dot. zaskarżam Uchwałę Nr 10/5/2011 RN S.M. Czuby w Lublinie z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 112/3/2010 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 5.10.2010 r. dot. rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

W tym miejscu w protokole umieszczono pismo.
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu całości korespondencji dołączonej do pisma tj.
– pismo z dnia 25.01.2011 r.,
– odpowiedź na pismo z dnia 4.04.2011 r.

po zapoznaniu się wyjaśnieniami przedstawionymi przez zastępcę prezesa ds. finansowych zawartymi w:
– informacji dot. wysokość opłat eksploatacyjnych od 1.10.2011 r. w tym miejscu w protokole umieszczono informację,
– uwagami radcy prawnego do odwołania – w tym miejscu w protokole umieszczono opinię oraz po dyskusji postanowiła przekazać ponownie pismo w/w do komisji GZM I I w celu doprecyzowania zgłoszonej przez komisję propozycji odpowiedzi.

3. Członka zamieszkałego w osiedlu Skarpa z dnia 28.09.2011 r. odpowiedź na pismo Rady Nadzorczej z dnia 30.08.2011 r. wyjaśniające sposób rozliczenia energii cieplnej i zmiany wysokości opłat w okresie od lipca 2010 r. do marca 2011 r.

Członkowie komisji po przeanalizowaniu pisma z dnia 28.09.2011 r. oraz skierowanych w okresie kilku miesięcy przez w/w pism do Spółdzielni i po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by do w/w wystosowała odpowiedz następującej treści:
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28.09.2011 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że wyjaśnienia dot. zasad naliczania zaliczek i rozliczania kosztów dostarczonej i zużytej energii cieplnej zawarte w odpowiedzi z dnia 30.08.2011 r. są prawidłowe i wystarczające.

Ad. 7

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że komisja na swoim kolejnym posiedzeniu zajmie się tematem:
– niebilansującej się wody,
– przeanalizuje ofertę firmy TURON Polska Energia – cennik Sprzedaży energii elektrycznej oraz informacje zarządu w tej sprawie,
– propozycjami zmian zgłoszonymi przez Dariusza Siwka do Regulaminu porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby”.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 10:35, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2011