Protokół Nr 10/2011
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 30.08.2011

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Jan Biss, Elżbieta Betka, Zbigniew Gontarz, Stefania Chodkiewicz, Teresa Husarek, Roman Janczarek,
Ryszard Klech, Stanisław Smerda, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Grzegorz Majek, Janina Samborska,
Krystyna Mańka, Andrzej Turski, Jerzy Kaczmarski, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Analiza działalności gospodarczo – finansowej spółdzielni za I półrocze 2011 r.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 07.07.2011 r.
 5. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie :
  a) zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM „Czuby” w Lublinie
  b) wykreślenia z rejestru członków na podstawie § 69 statutu,
  c) uchylenia uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie,
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 8. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag i został przyjęty jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium Rady odbyło się w dniu 29.08.2011 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad posiedzenia plenarnego Rady w dniu 13.09.2011 r. Omówili tematy którymi zajmie się Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna na posiedzeniu w dniu 6.09.2011 r. oraz Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 12.09.2011 r. Skierowali do rozpatrzenia pisma członków spółdzielni.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 29.08.2011 r. z poniżej przedstawiona analizą zawierająca zestawienia:

 1. Zestawienie kosztów i przychodów za I półrocze 2011 r.
 2. Działalność eksploatacyjna za I półrocze 2011 r. SM „Czuby”
 3. Eksploatacja za I półrocze 2011 r. ( bez kosztów zarządzania) SM „Czuby”
 4. Konserwacja i przeglądy za I półrocze 2011 r. SM „Czuby”
 5. Fundusz remontowy za I półrocze 2011 r. SM „Czuby”. Działalność kulturalno – oświatowa za I półrocze 2011 r. SM „Czuby”
 6. Koszty Zarzadzania za I półrocze 2011 r.
 7. Zatrudnienie i fundusz płac za I półrocze 2011 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono Analiza działalności gospodarczo – finansowej spółdzielni za I półrocze 2011 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu, zastępcę prezesa ds. finansowych i specjalistę ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji postanowili przedstawiona powyżej analizę przyjąć.
Rada nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za przedłożoną analizę przyjęła.

Ad. 4
Protokół z posiedzenia plenarnego rady Nadzorczej odbytego w dniu 7.07.2011 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Ad. 5
Ustalono, że kolejne posiedzenie plenarne Rady odbędzie się w dniu 25.10.2011 r. W porządku obrad tego posiedzenia zostaną umieszczone punkty dot. pozbawienia członkostwa w spółdzielni a mianowicie:
– Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wykluczenia ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty kredytu i odsetek,
b) wykreślenia z rejestru członków na podstawie §69 Statutu
c) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
d) upoważnienia Zarządu spółdzielni do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
a) uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.

Ad. 6
A)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 29.08.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

PROJEKT

UCHWAŁA Nr… /…. /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………..2011 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, wprowadza się następującą zmianę:
W § 9 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są udostępnić lokal w celu dokonania przeglądów okresowych stanu technicznego budynku i instalacji oraz odczytów zużycia energii cieplnej i wody. Spółdzielnia nie ma obowiązku indywidualnego powiadamiania o zamiarze dokonania w/w czynności”.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr 96/6/2011
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia 30.08.2011

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej
„CZUBY” w Lublinie

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Budynek mieszkalny jest wraz z otoczeniem własnością Spółdzielni, członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali. Chronienie go przed zniszczeniem, utrzymanie w należytym stanie użytkowym, sanitarnym i estetycznym należy do obowiązków wszystkich mieszkańców.
 2. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców domu (osiedla) jest wszelka wzajemna pomoc i nie zakłócanie sobie spokoju oraz przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad porządku publicznego.

§ 2

Mieszkańcy powinni współdziałać z Administracją Osiedla i Radą Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla we wszystkich sprawach związanych z należytym utrzymaniem lokali, budynków i urządzeń zarówno domowych jak i zewnętrznych oraz w zakresie przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu. Mieszkańcy obowiązani są do oszczędnego używania wody, światła na klatkach schodowych i w piwnicach oraz informowania Administracji Osiedla o wszystkich zaobserwowanych przejawach marnotrawstwa i dewastacji mienia spółdzielczego.

§ 3

W sprawach spornych wynikłych z korzystania z powierzchni wspólnego użytku i terenów osiedla, zainteresowani winni się zwracać do Administracji Osiedla lub do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 4

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich mieszkańców i użytkowników lokali bez względu na tytuł prawny do lokalu oraz określają prawa i obowiązki zarówno użytkowników jak i Administracji Osiedla.
 2. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu są odpowiedzialne w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie osoby przebywające w jego lokalu, np. członków rodziny, domowników, podnajemców, gości itp.

II. PRZEPISY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA LOKALI

§ 5

 1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mają obowiązek:
  a) poinformować na piśmie w ciągu 7 dni administrację osiedla o nowych użytkownikach mieszkania (lokalu) w przypadku jego wynajęcia w całości,
  b) złożyć stosowne oświadczenie w terminie siedmiu dni o zmianie ilości osób zamieszkałych w mieszkaniu (lokalu),
  c) poinformować w terminie 7 dni Administrację Osiedla o zmianie sposobu użytkowania części lub całości lokalu, jeżeli ta zmiana ma wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni,
  d) Administracja Osiedla ma prawo kontroli ilości zamieszkałych osób w mieszkaniu (lokalu),
  e) zwalniany lokal członek (użytkownik) zdaje w formie protokółu zdawczo-odbiorczego spisanego między nim a Administracją Osiedla.
 2. O terminie opróżnienia mieszkania (lokalu) osoby w/w winny powiadomić Administrację Osiedla co najmniej z wyprzedzeniem dwóch tygodni, celem umożliwienia przeprowadzenia kontroli stanu opróżnionego pomieszczenia i przygotowania protokółu zdawczo- odbiorczego.
 3. Kosztami remontu lub odnowienia pomieszczenia, mieszkania (lokalu) obciąża się zdającego to pomieszczenie. W przypadku wykonania prac przez Spółdzielnię, Spółdzielnia może koszty tego remontu potrącić z wkładu lub udziału członkowskiego o ile zainteresowany występuje ze Spółdzielni oraz kaucji w przypadku lokalu użytkowego. Przy braku takiej możliwości Spółdzielnia skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.
 4. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu opuszczająca mieszkanie (lokal) bez wiedzy Administracji Osiedla bierze na siebie całą odpowiedzialność za później wynikłe zniszczenie.
 5. Lokale mogą być użytkowane jedynie na cele zgodne z ich przeznaczeniem (lokale mieszkalne na mieszkania, lokale użytkowe na prowadzenie odpowiedniej działalności gospodarczej).
 6. W lokalu mieszkalnym może być wykonywana tylko taka działalność gospodarcza, zawód, która nie zakłóca spokoju i porządku publicznego.
 7. W sąsiedztwie lokali mieszkalnych nie można prowadzić agencji towarzyskich.

III. PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU, URZĄDZEŃ I INSTALACJI

§ 6

Administracja Osiedla obowiązana jest zapewnić sprawne usuwanie usterek budynku lub innych urządzeń z nim związanych.

§ 7

Koszt wykonania napraw powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lokalu i jego urządzeń obciąża osoby dysponujące prawem do lokalu.

§ 8

Na Administracji Osiedla ciążą następujące obowiązki:

 1. Protokólarnego przekazania mieszkań osobom dysponującym prawem do lokalu.
 2. Wyegzekwowanie od wykonawcy usunięcia wad wynikłych ze złego stanu wykonawstwa budowlanego.
 3. Utrzymanie w należytym stanie technicznym, porządku i czystości budynków oraz ich otoczenia i pomieszczeń wspólnego użytku jak: korytarze piwniczne, strychy, przedsionki (wiatrołapy), podesty parteru (od drzwi wejściowych do budynku do pierwszych schodów kl. schodowej), kabiny wind, place zabaw dziecięcych i młodzieżowych oraz wyposażenie domów w sprzęt p.pożarowy, o ile jest to w dokumentacji technicznej budynku.
 4. Zapewnienie sprawnego działania urządzeń technicznych w budynkach, tj. prawidłowego oświetlenia, prawidłowego ogrzewania, funkcjonowania dźwigów osobowych, dostarczanie wody wodociągowej oraz na cele c.o. i c.w., systemu odbioru sygnałów radiowych i telewizyjnych itp.
 5. Zapewnienie wyposażenia domów w odpowiednie zbiorniki do składowania odpadów i nieczystości oraz zabezpieczenie ich opróżnienia oraz utrzymania w należytym stanie pomieszczeń na pojemniki z zachowaniem wymogów sanitarno-porządkowych.
 6. Zasięganie opinii mieszkańców przed dokonaniem zmian w pomieszczeniach wspólnego ogólnego użytku, w urządzeniach oraz otoczeniu budynku.
 7. Protokólarnego odbioru mieszkania (lokalu) w przypadku opuszczenia go przez dotychczasowego użytkownika.
 8. Konserwacja i naprawa dźwigów osobowych.
 9. Konserwacja i naprawa urządzeń i sieci hydroforowych.
 10. Konserwacja i naprawa instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami bez termostatycznych zaworów grzejnikowych.
 11. Konserwacja i naprawa instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej do trójnika na pionie mieszkaniowym.
 12. Konserwacja i naprawa instalacji kanalizacyjnej od pierwszej studzienki przed budynkiem poprzez poziomy w piwnicy do trójników na pionach mieszkaniowych.
 13. Konserwacja i naprawa instalacji gazowej od kurka (zaworu) głównego w budynku do zaworów (kurków) odcinających urządzenia gazowe.
 14. Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej od złącza kablowego do zabezpieczeń zalicznikowych dla poszczególnych mieszkań.
 15. Konserwacja i naprawa grawitacyjnej instalacji wentylacyjnej.
 16. Konserwacja, naprawa i remont elementów konstrukcji budynku, pokrycia dachu, elewacji, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń wspólnego użytku itp.
 17. Wymiana stolarki względnie naprawa w pomieszczeniach wspólnego użytku.
 18. Malowanie klatek schodowych, wózkowni, pralni, suszarni i korytarzy piwnic.
 19. Naprawa nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników oraz tzw.” małej architektury”: murków, schodów, barierek itp.
 20. Konserwacja zieleni osiedlowej.
 21. Konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych i sportowych na terenie osiedla.

§ 9

 1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są utrzymać zajmowany lokal i inne przydzielone im pomieszczenia (garaże, pomieszczenia na wózki, piwnice itp.) we właściwym stanie sanitarnym i technicznym poprzez wykonywanie napraw i odnawianie, w tym:
  1) naprawa lub wymiana urządzeń instalacji sanitarnych, wodociągowych i gazowych w mieszkaniu (wanny, zlewozmywaki, umywalki, miski ustępowe, płuczki, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, kuchnie gazowe, automaty spłukujące, termostatyczne zawory grzejnikowe, kurki gazowe odcinające kuchenkę gazową, podzielniki kosztów centralnego ogrzewania itp.),
  2) wymiana lub naprawa przewodów (podejść) instalacji kanalizacyjnych na odcinku od pionu do urządzeń sanitarnych wraz z połączeniem kielichowym trójnika pionu,
  3) wymiana lub naprawa przewodów i uzbrojenia instalacji wodociągowych (lokalówek) wody zimnej i ciepłej na odcinku od trójnika pionu do punktów czerpalnych w mieszkaniu,
  4) udrożnianie przewodów i syfonów od urządzeń sanitarnych (wanien, zlewozmywaków, umywalek, misek ustępowych itp.) do trójnika zainstalowanego na pionie w mieszkaniu,
  5) naprawa i wymiana przewodów, osprzętu, tablic i zabezpieczeń instalacji elektrycznych w mieszkaniach do zabezpieczeń zalicznikowych. Powyższe dotyczy również instalacji elektrycznej w komórkach piwnicznych na odcinku od puszki rozgałęźnej do oprawy oświetleniowej,
  6) naprawa względnie wymiana gniazd i sznurów abonenckich zbiorczych instalacji RTV,
  7) naprawa lub wymiana szaf wnękowych, szafek zlewozmywakowych, osłon lub ścianek zakrywających piony instalacyjne,
  8) naprawa i wymiana podłóg w mieszkaniu (podłoże i posadzka) po okresie rękojmi,
  9) naprawa, dopasowanie i uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa i wymiana okuć, zamków itp. oraz szklenie i okitowanie szyb w mieszkaniu lub w piwnicy,
  10) naprawa balkonów, tj. posadzki, tynków, malowanie sufitu, elementów metalowych, osłon drewnianych i skrzyń kwiatowych z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki elewacji,
  11) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej po okresie rękojmi wg zasad ustalonych przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  12) malowanie ścian i sufitów w mieszkaniu wraz z naprawami tynku, tapetowanie ścian z częstotliwością wynikającą z własności techniczno-estetycznych tapet. Malowanie okien i drzwi, mebli wbudowanych, ścian i podłóg przeznaczonych do malowania oraz grzejników, zlewozmywaków, wanien, rur i innych urządzeń przeznaczonych do malowania,
  13) cyklinowanie lub szlifowanie posadzek z parkietu mozaikowego, deszczułek itp. w mieszkaniu,
 2. Poza wymienionymi naprawami osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są do likwidacji na swój koszt skutków zniszczeń powstałych z ich winy lub winy osób, którym udostępniły lokal oraz w związku z niewykonaniem ciążących na nich obowiązków.
 3. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków osób posiadających tytuł prawny do lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko na zlecenie tych osób, za odpłatnością poza opłatami eksploatacyjnym za użytkowanie lokalu. Odnosi się to również do najemców.
 4. W razie nie wywiązania się w/w osób (użytkowników) z obowiązków wynikających z pkt.1 i 2 § 9 niniejszego regulaminu, Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu ma prawo przeprowadzić te naprawy na ich koszt. Koszt naprawy obciąża konto opłat eksploatacyjnych mieszkania (lokalu).
 5. Piwnice służą do przechowywania wyłącznie zapasów na użytek własny.
 6. W pomieszczeniach ogólnego użytku przechowywanie starych mebli i przedmiotów tworzących bałagan i zagrożenie oraz urządzanie warsztatów i klubów jest niedozwolone.
 7. Pomieszczenia wózkowni służą wyłącznie do przechowywania wózków dziecinnych, sanek, rowerów, nart itp.
 8. Wszelkie spory wynikłe z korzystania pomieszczeń wspólnych rozstrzyga Administracja Osiedla.
 9. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są udostępnić lokal w celu dokonania przeglądów okresowych stanu technicznego budynku i instalacji oraz odczytów zużycia energii cieplnej i wody. Spółdzielnia nie ma obowiązku indywidualnego powiadamiania o zamiarze dokonania w/w czynności”.

§ 10

 1. Przeróbki w mieszkaniu, obejmujące przebudowę, zmianę kolorystyki, balkonów i loggi, zakładanie krat w oknach, mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Administracji Osiedla na koszt osób posiadających tytuł prawny do lokalu. Pozostałe przeróbki typu wymiana stolarki okiennej, stawianie i rozbieranie ścianek działowych, instalowanie dodatkowych kranów i innych urządzeń sanitarnych, krycie przewodów wodno-kanalizacyjnych, wymagają zgłoszenia do Administracji Osiedla. Koszty przeróbek nie są ewidencjonowane przez Spółdzielnię.
 2. Zabrania się przerabiania instalacji wentylacyjnej, montowania wszelkich mechanicznych urządzeń wentylacyjnych w istniejących kanałach wentylacyjnych.
 3. Za straty wynikłe z tytułu niewłaściwie dokonanych przeróbek, winę w stosunku do Spółdzielni i osób trzecich ponosi lokator dokonujący tych przeróbek.
 4. Remonty i modernizacje w mieszkaniu związane z hałaśliwymi robotami uciążliwymi dla współmieszkańców mogą być wykonywane tylko w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 20.00.
 5. Montaż klimatyzatora wymaga zgody Administracji Osiedla, wydanej po spełnieniu przez zainteresowanego poniższych warunków:
  1) Zgoda współwłaściciela lokalu bezpośrednio sąsiadującego z miejscem montażu klimatyzatora (z uwagi na występujący szum wentylatora),
  2) Przedstawienie propozycji lokalizacyjnej z dokładnym określeniem miejsca i sposobu jego montażu wraz z trasą i sposobem ułożenia przewodów połączeniowych,
  3) Klimatyzator musi spełniać warunki podane w Polskiej Normie PN-B-02151-02:1987, w której poziom hałasu przenikającego do mieszkań, a pochodzącego od urządzeń klimatyzatora nie może przekraczać 40dB w ciągu dnia, oraz 30dB w ciągu nocy,
  4) Dopuszcza się montaż klimatyzatorów tylko na loggiach lub balkonach,
  5) Montaż klimatyzatora musi zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową i odpowiednimi atestami, profesjonalnie przez firmę specjalistyczną zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadą montażu tego typu urządzeń. Zabrania się odprowadzania skroplin bezpośrednio na posadzkę balkonu, loggii lub na elewację!
  6) Odprowadzenie wody – skroplin do pojemników na skropliny systematycznie opróżnianych,
  7) Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów na elewacji budynku; Instalacji rozprowadzającej nie wolno chować w ściany zewnętrzne budynku. Przejścia przez ściany powinny posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną,
  8) Zasilanie elektryczne podłączyć do instalacji lokalu,
  9) Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się rozwiązań prowizorycznych , tymczasowych),
  10) Montaż klimatyzatora należy zgłosić do odbioru technicznego do odpowiedniej Administracji Osiedla w terminie 14 dni od momentu zamontowania,
  11) Firma specjalistyczna dokonująca montażu powinna:
  – przedstawić odpowiednie świadectwa wyrobu na rurociągi
  – poddać rurociągi łączące jednostki próbie szczelności po czym dokonać rozruchu klimatyzatora, sporządzając z obu tych czynności protokół
  – po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia poddać badaniom stanu izolacji, a urządzenia pomierzyć pod katem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  12) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy:
  – osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu nie zgłosi klimatyzatora do odbioru technicznego montażu klimatyzatora do przynależnej mu administracji,
  – zamontowany klimatyzator lub sposób jego montażu nie będzie spełniał warunków technicznych,
  – zamontowany klimatyzator stał się powodem naruszenia zasad współżycia społecznego mieszkańców,
  13) Wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z awarii, pracy oraz sposobu montażu klimatyzatora obciążają bezpośrednio osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu (np. zniszczenie struktury elewacji lub zabrudzenie elewacji i w związku z tym konieczna renowacja lub malowanie),
  14) Dysponent lokalu zobowiązany jest na wezwanie Spółdzielni do dokonania demontażu zewnętrznej części klimatyzacji w przypadkach uzasadnionych względami prawnymi lub eksploatacyjnymi. W przypadku nie dostosowania się do powyższych zobowiązań Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego demontażu zewnętrznej części klimatyzacji na koszt osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu,
  15) Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne występowanie w lokalu wilgoci, zagrzybienia lub alergii lokatorów.

§ 11

Nie wolno naprawiać we własnym zakresie bezpieczników znajdujących się poza obrębem mieszkania (na klatkach schodowych, w piwnicach itp.)

§ 12

W piwnicach nie wolno instalować żadnych dodatkowych gniazd i punktów świetlnych bez zgody Administracji. Wykonany za zgodą Administracji punkt świetlny musi być również przez nią odebrany. Instalacje domofonowe mogą być wykonywane samodzielnie przez lokatorów pod warunkiem uzgodnienia projektu z Administracją i dokonania jej odbioru przez upoważnionego pracownika Spółdzielni.

§ 13

 1. Zabronione jest instalowanie na dachach domów anten telewizyjnych, radiowych oraz innych urządzeń bez zgody Administracji Osiedla. Za straty powstałe przy montażu tych urządzeń (uszkodzenia dachu, rynien itp.) odpowiedzialne są osoby, które straty spowodowały.
 2. Samowolne wchodzenie na dachy budynków bez zgody Administracji Osiedla jest surowo zabronione.

§ 14

Na okres zimy osoby posiadające tytuł prawny do lokalu (użytkownicy) obowiązani są do:

 1. Zabezpieczenia mieszkań (lokali) przed utratą ciepła poprzez uszczelnianie drzwi i okien, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględniane reklamacje z tytułu ewentualnego niedogrzewania pomieszczeń.
 2. Zapobiegania stratom ciepła, poprzez zamykanie drzwi wejściowych i okien w pomieszczeniach wspólnych oraz przynależnych.
 3. Usuwania zalegającego śniegu z balkonów, loggii, balkono-tarasów, parapetów zaokiennych oraz do usuwania powstałych przy nich sopli lodu.
 4. Zapewnienia odpowiedniego ogrzewania i przewietrzania lokali.

§ 15

Zabrania się zastawiania dojść do wodomierzy, gazomierzy, głównych zaworów wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych znajdujących się w mieszkaniach (lokalach użytkowych) lub piwnicach (zastawianie meblami, półkami itp.), do których dostęp winien być umożliwiony przedstawicielowi Spółdzielni o każdej porze.

§ 16

 1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokali mają obowiązek natychmiastowego zgłoszenia do Administracji Osiedla wszelkich awarii urządzeń i instalacji zarówno użytkowanych przez nich pomieszczeń jak i poza ich obrębem.
 2. W przypadku awarii urządzeń gazowych, elektrycznych, wod.-kan., c.o., c.w., należy ponadto powiadomić odpowiednie pogotowie techniczne.
 3. Korzystający z dźwigów osobowych (wind) winni przestrzegać instrukcji użytkownika tych urządzeń. Wszelkie zauważone usterki w działaniu wind winny być natychmiast zgłaszane do pogotowia dźwigowego lub do Administracji Osiedla.
 4. W przypadku przeprowadzania dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji należy udostępnić wszystkie pomieszczenia wskazane przez Administrację Osiedla.
 5. Osoby posiadające tytuł prawny do lokali mają bezwzględny obowiązek stosowania zaleceń pokontrolnych wynikających z przepisów prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów.

§ 17

Administracja Osiedla lub osoby przez nią upoważnione uprawnione są do kontroli stanu technicznego lokalu i urządzeń oraz ewidencji osób.

IV. PRZEPISY W ZAKRESIE HIGIENY I ESTETYKI DOMÓW I OTOCZENIA

§ 18

Wszystkie osoby bez względu na tytuł prawny do lokalu, użytkownicy, mieszkańcy obowiązani są przestrzegać higieny, porządku i czystości zarówno w mieszkaniach (lokalach) i pomieszczeniach oddanych do ich wyłącznego użytku jak i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (pralnie, suszarnie, korytarze piwniczne itp.) oraz na terenie całego osiedla, przeciwstawiając się wszelkim przejawom marnotrawstwa i dewastacji mienia spółdzielczego.

§ 19

 1. Utrzymanie porządku i czystości na klatkach schodowych należy do obowiązków mieszkańców za wyjątkiem pomieszczeń wspólnego użytku wymienionych w § 8 ust. 3, jeżeli Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie postanowi inaczej.
 2. Sposób sprzątania (dyżury lub zlecenia) w poszczególnych budynkach ustalają mieszkańcy między sobą.
 3. Pełniący dyżur obowiązany jest do zamiatania i mycia klatki schodowej i korytarzy z uwzględnieniem posadzek, ścian, okien, balustrad itp.

§ 20

Celem utrzymania porządku w obrębie nieruchomości zabronione jest:

 1. wyrzucanie przez okna i z balkonu śmieci, niedopałków itp.,
 2. wyrzucanie śmieci gdzie indziej aniżeli do specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemników, pamiętając jednocześnie o nie zaśmiecaniu pomieszczeń śmietnikowych i każdorazowym zamykaniu klap od pojemników,
 3. wyrzucanie do muszli klozetowej przedmiotów i odpadów, powodujących zapychanie kanalizacji,
 4. czyszczenia obuwia, wózków dziecięcych, rowerów, sanek itp. na klatkach schodowych i korytarzach oraz ich przetrzymywanie w w/w miejscach,
 5. rysowanie, pisanie, drapanie itp. ścian (elewacji) budynków,
 6. niszczenie zieleni, łamanie drzewek, krzewów,
 7. urządzanie ogródków kwiatowych bez zgody Administracji Osiedla, dotyczy to również nasadzania drzewek i krzewów na terenach osiedli,
 8. trzepanie dywanów, chodników, pościeli, ubrań oraz opróżnianie pochłaniaczy odkurzaczy na balkonach, loggiach i klatkach schodowych,
 9. wysypywanie śmieci pochodzących z odpadów gospodarstwa domowego do koszy parkowych ustawionych przy budynkach, placach zabaw lub alejkach,
 10. ustawiania samochodów na trawnikach, chodnikach uniemożliwiając przejście pieszym oraz dostęp do budynków, a w szczególności dojazdów do altan śmietnikowych i pomieszczeń zsypów,
 11. nie wolno przetrzymywać motocykli, motorowerów i skuterów na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, w wózkowniach, pralniach i suszarniach itp. oraz na chodnikach,
 12. należy do minimum ograniczyć hałas związany z uruchamianiem silników w samochodach i motocyklach (skuterach).

§ 21

Mieszkaniec, któremu przywieziono produkty żywnościowe, meble itp. winien natychmiast po rozładunku uprzątnąć zanieczyszczony teren.

§ 22

Trzepanie i czyszczenie dywanów, pościeli itp. może odbywać się wyłącznie na terenie do tego przeznaczonym tylko w dni powszednie w godz. pomiędzy 6.00 – 22.00.

§ 23

 1. Kwiaty umieszczone w oknach oraz na balkonach (loggiach) winny być zabezpieczone przed wypadnięciem.
 2. Podlewanie kwiatów na balkonach i parapetach okiennych winno odbywać się z umiarem, tak, aby woda nie zalewała ścian i nie niszczyła elewacji.

V. PRZEPISY W ZAKRESIE PRANIA I SUSZENIA BIELIZNY

§ 24

 1. Z pralek domowych należy korzystać w sposób możliwie najmniej zakłócający spokój sąsiadów.
 2. Z pralni i suszarni domowych może korzystać każdy mieszkaniec w kolejności uzgodnionej z innymi mieszkańcami i osobą, która przyjęła na siebie obowiązek przechowywania kluczy.
 3. Z urządzeniami pralni należy obchodzić się z należytą starannością, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia.
 4. W czasie prania należy pomieszczenie pralni wietrzyć, aby ściany, stolarka, sufit i gniazdka elektryczne nie były narażone na zawilgocenie.
 5. Rozciąganie sznurów pomiędzy drzewami w celu suszenia jest zabronione, suszenie na poręczach klatek schodowych jest także niedopuszczalne.
 6. Po ukończeniu prania, pomieszczenia pralni i suszarni należy doprowadzić do należytego stanu oraz dokonać opłat za zużyte media (wodę, gaz).
 7. W pralni nie wolno prać w celach zarobkowych.
 8. Należy przyjąć zasadę, że korzystanie z pralni powinno trwać nie dłużej niż 2 doby.
 9. Spory wynikające z użytkowania pomieszczeń wspólnych rozstrzyga Administracja osiedla poprzez opracowanie harmonogramu użytkowania tych pomieszczeń.

VI. PRZEPISY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW DOMU (OSIEDLA)

§ 25

 1. Zgodne współżycie wszystkich mieszkańców uzależnione jest wyłącznie od samych mieszkańców, przestrzegania przepisów w zakresie porządku publicznego, wzajemnej pomocy i nie zakłócania sobie spokoju.
 2. Zabrania się gromadzenia się osób na klatkach schodowych, wiatrołapach, korytarzach piwnicznych i prześwitach.
 3. Zabrania się grilowania na balkonach.
 4. Zabrania się palenia papierosów w windach i na klatkach schodowych.
 5. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci, jak hałasowanie, brudzenie ścian (rysowanie na ścianach) niszczenie urządzeń i instalacji, wybijanie szyb oraz niszczenie trawników, kwiatów, krzewów, drzew i urządzeń do zabaw odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
 6. Za wyrządzone szkody rodzice i prawni opiekunowie będą obciążani kosztami naprawy wyrządzonych szkód.
 7. Korzystanie z urządzeń zabawowych przez dzieci do 7 lat powinno się odbywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej (rodziców lub opiekunów).
 8. Zabrania się głośnego nastawiania odbiorników radiowych, telewizyjnych, gramofonów, magnetofonów itp., jak również głośnej gry na instrumentach w godz. 22.00 – 7.00, natomiast w godz. 7.00 – 22.00 zabrania się nastawiania wymienionych odbiorników i gry na instrumentach o natężeniu dźwięku zakłócającym spokój sąsiadom.
 9. W godzinach 22.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna.
 10. Zabrania się prowadzenia głośnych i uciążliwych prac w dni świąteczne.
 11. Zabrania się przetrzymywania i dokarmiania wszelkich zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku, w tym na korytarzach piwnicznych i klatkach schodowych.
 12. Zabrania się dokarmiania ptaków na parapetach i balkonach.
 13. Szafki reklamowe i szyldy w bramach, na murach domów i w terenie mogą być instalowane jedynie po otrzymaniu zgody od Administracji Osiedla.
 14. Umieszczanie wszelkich reklam i ogłoszeń na terenie osiedla bez zgody Administracji osiedla jest zabronione.

§ 26

 1. Niedozwolona jest hodowla i przetrzymywanie zwierząt gospodarczych i ptactwa domowego w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach i pomieszczeniach wspólnego użytku.
 2. Dopuszcza się posiadanie w mieszkaniach psa, kota oraz innych drobnych zwierząt niezagrażających zdrowiu mieszkańców i niezakłócających spokoju.
 3. Wszystkie psy na terenie osiedla oraz na klatkach schodowych, korytarzach lub innych miejscach wspólnego użytku należy prowadzać na smyczy i w kagańcu.
 4. Zabrania się wprowadzania psów na teren, gdzie usytuowane są urządzenia zabawowe, sportowe, rekreacyjne.
 5. Właściciel psa obowiązany jest usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez psa w miejscach przeznaczonych do publicznego (wspólnego) użytku jak: ulice chodniki, parkingi, zieleńce, korytarze i klatki schodowe, kabiny dźwigów osobowych, korytarze piwniczne itp.
 6. Za zanieczyszczenia lub uszkodzenia klatek schodowych, zieleńców i innych urządzeń ogólnych przez psy i koty odpowiadają właściciele zwierząt.
 7. Właściciel psa obowiązany jest do posiadania aktualnego świadectwa szczepienia swojego psa przeciwko wściekliźnie.
 8. Niedozwolone jest celowe przetrzymywanie szczekających psów na balkonach.

VII. PRZEPISY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

§ 27

 1. W razie wybuchu pożaru bez względu na jego rozmiar należy natychmiast zawiadomić telefonicznie straż pożarną i najbliższy komisariat Policji wskazując miejsce pożaru.
 2. Zabrania się przechowywania w mieszkaniach, piwnicach i innych pomieszczeniach materiałów i przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych oraz żrących i cuchnących.
 3. Używanie otwartego ognia, rozniecanie ognia, palenie papierosów lub innych materiałów w piwnicach jak i w klatkach schodowych oraz w windach jest surowo zabronione.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 28

Ze względu na dobro ogółu mieszkańców, troskę o mienie spółdzielni oraz higienę w budynkach, każdy bez względu na tytuł prawny do lokalu (użytkownik) obowiązany jest umożliwić służbom technicznym osiedla wejście do mieszkania (lokalu) w celu wykonania naprawy lub usunięcia awarii instalacji i urządzeń technicznych w budynku.

§ 29

 1. W stosunku do użytkowników lokali nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu, Administracja Osiedla może stosować upomnienia.
 2. W razie uporczywego lub złośliwego przekraczania postanowień niniejszego regulaminu, Administracja Osiedla może kierować wnioski do sądu oraz składać wnioski do Rady Nadzorczej Spółdzielni o wykluczenie Członka ze Spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:
I – Komisja Rewizyjna wnosi do podjęła uchwałę w brzmieniu zaproponowanym w projekcie uchwały przedłożonej do zaopiniowania przez komisję,
II – Komisja proponuje rozważyć zasadność umieszczenia w regulaminie poniższych zapisów:

 1. W § 1 ust. 1 pkt d „Administracja Osiedla ma prawo kontroli ilości zamieszkałych osób w mieszkaniu (lokalu)”
 2. W § 10 ust. 4 „Remonty i modernizacje w mieszkaniu związane z hałaśliwymi robotami uciążliwymi dla współmieszkańców mogą być wykonywane tylko w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 20.00” – co z wolnymi sobotami.
 3. W § 25 ust. 8 „Zabrania się głośnego nastawiania odbiorników radiowych, telewizyjnych, gramofonów, magnetofonów itp., jak również głośnej gry na instrumentach w godz. 22.00 – 6.00, natomiast w godz. 7.00 – 22.00 zabrania się nastawiania wymienionych odbiorników i gry na instrumentach o natężeniu dźwięku zakłócającym spokój sąsiadom”. – zmienić godziny od 22.00 do 7.00
 4. W § 26 ust. 3 „Wszystkie psy na terenie osiedla oraz na klatkach schodowych, korytarzach lub innych miejscach wspólnego użytku należy prowadzać na smyczy i w kagańcu” .- czy konieczny jest stosowanie jednocześnie kagańca i smyczy.
 5. W § 26 wykreślić ust. 7 „Właściciel psa zobowiązany jest opłacać podatek w wysokości określonej w przepisach szczegółowych w terminie 30 dni od daty wejścia w posiadanie psa”.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie 20 za podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 96/6/2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 30.08.2011 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, wprowadza się następującą zmiany:

 1. W § 9 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
  „Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są udostępnić lokal w celu dokonania przeglądów okresowych stanu technicznego budynku i instalacji oraz odczytów zużycia energii cieplnej i wody. Spółdzielnia nie ma obowiązku indywidualnego powiadamiania o zamiarze dokonania w/w czynności”.
 2. W § 25 ust 8 otrzymuje brzmienie:
  „ Zabrania się głośnego nastawiania odbiorników radiowych, telewizyjnych, gramofonów, magnetofonów itp., jak również głośnej gry na instrumentach w godz. 22.00 – 7.00, natomiast w godz. 7.00 – 22.00 zabrania się nastawiania wymienionych odbiorników i gry na instrumentach o natężeniu dźwięku zakłócającym spokój sąsiadom”.
 3. W § 26 wykreśla się ust.7

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tym miejscu w protokole umieszczono Załącznik do Uchwały Nr 96/6/2011 Rady Nadzorczej SM „Czuby” z dnia 30.08.2011r. – tekst jednolity Regulamin porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

B)
Prezes Zarządu poinformował, zaproponował by wnioski Zarządu dot. wykreślenia z rejestru członków rozpatrywane były zgodnie z przedłożonym wykazem.
Przystąpiono do rozpatrywania wniosków. Wnioski rozpatrywano bez obecności członków. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej n/w członkom wysłano zgodnie z §69 ust.2 Statutu.
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedłożonych wniosków oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwały:
Nr 73/47/2011, Nr 74/48/2011, Nr 75/49/2011, Nr 76/50/2011,
Nr 77/51/2011, Nr 77/51/2011, Nr 78/52/2011, Nr 79/53/2011,
Nr 80/54/2011, Nr 81/55/2011, Nr 82/56/2011, Nr 83/57/2011,
Nr 84/58/2011, Nr 85/59/2011, Nr 85/59/2011, Nr 86/60/2011,
Nr 86/60/2011, Nr 86/60/2011, Nr 89/63/2011, Nr 90/64/2011,
Nr 91/65/2011, Nr 92/66/2011, Nr 93/67/2011 z dnia 30.08.2011 r. w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
W tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu oraz podjęte przez Rade Nadzorczą uchwały.

C)
Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek by uchyliła uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni wobec n/w osób:
Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwały:

 1. Nr 94/68/2011 z dnia 30. 08. 2011 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 43/31/2011 Rady Nadzorczej S. M. „CZUBY” w Lublinie z dnia 22.03.2011 roku.
 2. Nr 95/69/2011 z dnia 30.08.2011 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 19/09/09 Rady Nadzorczej S.M. „Czuby” w Lublinie z dnia 31.03.2009 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

Ad. 7
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismami:

 1. Członka zamieszkałego w osiedlu Skarpa z dnia 22.07.2011 r. dot. częstych zmian opłat eksploatacyjnych oraz korespondencja prowadzona przez spółdzielnię z w/w na ten temat.
  W tym miejscu w protokole umieszczono pismo w/w.
  Członkowie Rady nadzorczej po przeanalizowaniu powyższych pism oraz po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania do w/w wystosowała odpowiedz następującej treści:
  W tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.
 2. Skierowane do Zarządu Spółdzielni i wiadomości Rady przez członka zamieszkałego w osiedlu Ruta dot. zalewania mieszkania przez nieszczelny dach.
  Rada Nadzorcza nie wniosła uwag co do sposobu załatwienia zgłoszonej sprawy.
 3. Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 27.06.2011 r. odpowiedź na wystąpienie z dnia 4 maja 2011 r. członka zamieszkałego w osiedlu Skarpa w sprawie obrad Walnego Zgromadzenia.
  Krajowa Rada Spółdzielcza potwierdziła, że SM „Czuby” prawidłowo zwołało i zawiadomiło członków o terminie posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego pierwszej części.
 4. Użytkowników parkingu przy ulicy Romantycznej dnia 7.06.2011 r. dot. szczegółowego wyjaśnienia podwyżki opłat za korzystanie z parkingu – skierowane do Zarządu i wiadomości Rady Nadzorczej.
  Rada Nadzorcza nie wniosła uwag co do sposobu załatwienia zgłoszonej sprawy.

Ad. 8
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 10:39, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2011