Protokół Nr 09/2011
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 07.07.2011

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Biss Jan, Betka Elżbieta, Gontarz Zbigniew, Stefania Chodkiewicz, Husarek Teresa,
Roman Janczarek, Klech Ryszard, Smerda Stanisław, Kutyła Jerzy, Dariusz Siwek,
Majek Grzegorz, Samborska Janina, Mańka Krystyna, Andrzej Turski, Jerzy Kaczmarski.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przedstawienie aktualnego stanu prac legislacyjnych nad zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmian w Regulaminie parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa należących do spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
  b) pracowniczej.
  c) uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego po spłacie.
 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do rady Nadzorczej.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 30.06.2011 r.
 6. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag i został przyjęty jednomyślnie – 19 za.

Ad. 2
Wiceprzewodniczący Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie przedstawił i omówił jakie konsekwencję z tytułu wdrożenia w życie w zawartych poniżej projektach ponosić będą spółdzielnie mieszkaniowe i jej członkowie.

SEJM Warszawa, dnia 25 maja 2011 r.
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Komisja Infrastruktury

* * *

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: senackiego i poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druki r 2544, 2487 i 2573); poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (druk nr 2510) oraz poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 3494)
INF-0141-20-11

Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 2487); poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy os spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (druk nr 2510); senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 2544), poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 2573) oraz poselskim projekcie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 3494).
W rezultacie obrad w dniach 17 grudnia 2009 r., 10 lutego, 18 maja, 7 lipca i 6 października 2010 r., 2, 17, 24, 30 i 31 marca, 13, 15, 27 i 28 kwietnia oraz 10, 11, 12, 18, 24 i 25 maja 2011 roku podkomisja przedstawia tekst projektu ustawy.

Przewodnicząca Podkomisji /-/Lidia Staroń

– w tym miejscu w protokole umieszczono projekt Ustawy z dnia ———- o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ad. 3

A) Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:
PROJEKT


UCHWAŁA Nr …/… /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.07.2011 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 2 ust. 2 dodaje się ppkt 2.2. w brzmieniu:
  „dopuszcza się zawarcie umowy pomiędzy SM „CZUBY” a przedsiębiorcami na korzystanie z parkingu strzeżonego przez mieszkańców osiedla używających pojazdy samochodowe do celów służbowych.”
 2. W § 2 ust. 4 słowa: „Rada Osiedla Skarpa” zastępuje się słowami: „Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa”.
 3. § 19 otrzymuje brzmienie:
  „Wszelkie uwagi i zastrzeżenia od użytkowników parkingu strzeżonego przyjmuje Dział GZM ul. Watykańska 6 lub kierownik Administracji Osiedla „Skarpa” ul. Przytulna 4.”

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały nr …/… /2011
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia 07.07.2011 r

REGULAMIN

PARKINGÓW STRZEŻONYCH W OSIEDLU „SAKRPA”
NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ .CZUBY” W LUBLINIE.

§ l

Zgodnie z postanowieniem uchwały Rady Osiedla „Skarpa” Nr 27/95 z dnia 28.08.1995 r. (z późniejszymi zmianami) podjętej na podstawie § 4 Statutu S.M. „Czuby” – prowadzenie parkingów strzeżonych będących własnością Spółdzielni – należy do Administracji Osiedla .Skarpa”.

§ 2

 1. Z parkingu strzeżonego w osiedlu „Skarpa” stanowiącego własność S.M. „Czuby” korzystać mogą wyłącznie jej mieszkańcy w ilości jeden pojazd na jedno mieszkanie. Dotyczy to osób, które zawarły umowę z S.M. „Czuby” na korzystanie z parkingu strzeżonego i nie posiadają zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych, czynszowych ani z innych tytułów w stosunku do „SM.CZUBY” i nie zalegają z powyższymi należnościami powyżej 1 miesiąca. Osoby uprawnione mają prawo do korzystania ze stanowiska parkingowego na jednym z parkingów.
 2. Na parking przyjmowane są pojazdy samochodowe – osobowe i dostawcze o ciężarze całkowitym do 2,5t – będące własnością mieszkańca Spółdzielni, członka jego rodziny wspólnie z nim zamieszkującym lub użytkowane przez nich do celów służbowych.
  1) W niżej określonych przypadkach dopuszcza się parkowanie pojazdów nie będących własnością użytkownika parkingu:
  a) samochód zastępczy – gdy pojazd użytkownika na skutek kolizji (wypadku) został uszkodzony i znajduje się w zakładzie naprawczym (na czas remontu).
  b) pojazd użytkowany jest na mocy umowy użyczenia pojazdu gdy pojazd użytkownika na skutek kolizji (wypadku) został uszkodzony i znajduje się w zakładzie naprawczym (na czas remontu).

  2) Dopuszcza się zawarcie umowy pomiędzy SM „CZUBY” a przedsiębiorcami na korzystanie z
  parkingu strzeżonego przez mieszkańców osiedla używających pojazdy samochodowe do
  celów służbowych.

 3. O przyjęciu na parking strzeżony i przydzieleniu miejsca do parkowania, a także jego zmianie, decyduje Kierownik Administracji Osiedla „Skarpa”, Przyjęcie na parking dokonywane jest według kolejności złożonych i zarejestrowanych podań, z zastrzeżeniem ust. 4. Rejestr podań o przyjęcie na parking strzeżony prowadzi Administracja Osiedla i jest on do wglądu zainteresowanych osób.
 4. Na uzasadniony wniosek osoby zainteresowanej Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” może uwzględniając szczególną sytuację tej osoby, przydzielić poza kolejnością miejsce postojowe na parkingu strzeżonym.

§ 3

 1. Parking strzeżony czynny jest przez całą dobę i we wszystkie dni miesiąca, a jego funkcja polega na strzeżeniu i ochronie parkujących na nim pojazdów samochodowych.
 2. Pobyt na parkingu strzeżonym jest zalegalizowany po spisaniu umowy, wydaniu karty parkingowej i wniesieniu opłaty za parkowanie.
 3. Karta parkingowa wydana jest na dany pojazd parkujący dłużej jak 7 dni i upoważnia do nielimitowanej ilości wjazdów i wyjazdów w okresie jej ważności.
 4. Karta parkingowa musi być obowiązkowo pozostawiona w portierni parkingu przez osobę wyprowadzająca pojazd, a odbierana z portierni po wprowadzeniu i pozostawieniu pojazdu na parkingu.
 5. Każda osoba, która posiada kartę parkingową na dany pojazd traktowana jest przez dozór parkingowy jako uprawniony do dysponowania pojazdem z zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 7.
 6. Utrata karty parkingowej przez jej legalnego posiadacza winna być niezwłocznie zgłoszona (za potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia) na portierni. Wydanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia utraty karty parkingowej powoduje, że wydanie pojazdu samochodowego bez karty parkingowej możliwe jest wyłącznie do rąk właściciela pojazdu po spisaniu stosownego dokumentu. Wymagany jest dowód tożsamości i dowód rejestracyjny pojazdu.
 7. Po rozwiązaniu umowy na korzystanie z parkingu strzeżonego – karta parkingowa podlega obowiązkowemu zwrotowi na portierni.

§ 4

Wózki i przyczepy samochodowe samochodów parkujących na parkingu mogą być przyjmowane na parking w miarę posiadania miejsc i za dodatkowa opłatą.

§ 5

Pojazdy samochodowe parkujące mogą wjeżdżać i wyjeżdżać z parkingu w okresie całej doby.

§ 6

 1. Opłaty parkingowe wnosić należy z góry do 5 każdego miesiąca na konkretny zaewidencjonowany i ubezpieczony pojazd, posiadający miejsce do parkowania. Liczy się data wpływu na konto Spółdzielni.
 2. Nie wniesienie opłaty parkingowej w terminie powoduje utratę prawa do korzystania z parkingu w trybie natychmiastowym.
 3. Wniesienie opłaty za godzinowy pobyt na parkingu strzeżonym (również pobyt dobowy) – upoważnia do nielimitowanej ilości wjazdów i wyjazdów w okresie, za który wniesiono opłatę i na jaki wystawiono imienną przepustkę.
 4. Opłaty za korzystanie z parkingu przyjmowane są w trybie i miejscu określonym przez Administrację.
 5. Przyjęcie pojazdu na parking w trakcie trwania miesiąca zobowiązuje Użytkownika do wniesienia opłaty za faktyczny czas korzystania z miejsca parkingowego wg obowiązujących stawek.
 6. W trakcie okresu, za który została wniesiona opłata parkingowa Użytkownikowi nie przysługuje zwrot stosownej części opłaty w przypadku nie korzystania z parkingu w tym okresie.
 7. Opłaty parkingowe w pełni pokrywają koszty utrzymania parkingu.

§ 7

Pojazd pozostawiony na parkingu winien mieć wyłączony zapłon, zgaszone światła, wyłączony auto alarm i inne odbiorniki prądu, zamknięte okna, a szczególnie zamknięte drzwi, pokrywy od silnika i bagażnika.

§ 8

Zabrania się na terenie parkingu przelewania paliwa i roztankowania zbiorników.

§ 9

Pojazdy mogą parkować wyłącznie na miejscach wskazanych lub oznaczonych w taki sposób by nie ograniczać możliwości manewru innym pojazdom.

§ 10

Po odebraniu pojazdu z parkingu bez zgłoszenia szkody żadne reklamacje nie są uwzględniane.

§ 11

 1. Właściciel parkingu zobowiązany jest zawrzeć ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych na prowadzony parking.
 2. Właściciel parkingu odpowiada za pojazd pozostawiony na parkingu do wysokości poniesionej straty w związku z zaistniałym zdarzeniem skutkującym odpowiedzialnością Spółdzielni wobec posiadacza pojazdu. Odpowiedzialność Spółdzielni nie może być wyższa niż wartość pojazdu na dzień zaistnienia szkody.

§ 12

Wszelkie straty wynikłe z tytułu prowadzenia parkingu obciążają budżet osiedla „Skarpa”.

§ 13

Osobom postronnym wchodzenie na teren parkingu jest zabronione.

§ 14

Użytkownicy parkingu mogą bezpłatnie korzystać z urządzeń technicznych wyposażenia parkingu -udostępnia te urządzenia dozór parkingu. Użytkownicy są zobowiązani do pozostawienia urządzeń w czystości i sprawności technicznej.

§ 15

Użytkownicy parkingu winni dbać o jego czystość, a w szczególności nie pozostawiać śmieci w związku z drobnymi naprawami, sprzątaniem pojazdów itp.

§ 16

W okresie zimowym użytkownik sam, według potrzeb, odśnieży sobie stanowisko postojowe, a Właściciel parkingu zapewni odśnieżanie ciągów jezdnych na terenie parkingów – w drugiej kolejności po odśnieżeniu ulic w osiedlu.

§ 17

Wszelkie uszkodzenia zewnętrzne pojazdu powstałe poza parkingiem winny być obowiązkowo zgłoszone portierowi i wpisane do książki dyżurów – pod rygorem rozwiązania umowy.

§ 18

 1. Użytkownicy parkingu winni natychmiast informować dozór parkingu o stwierdzonych uszkodzeniach lub naruszeniach ogrodzenia i innych urządzeń parkingu, a także o zauważonych nowych uszkodzeniach sąsiadujących pojazdów aby wykluczyć możliwość obarczenia odpowiedzialnością sąsiednich pojazdów za takie uszkodzenia.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe z jego winy w innych pojazdach i urządzeniach na terenie parkingu.

§ 19

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia od użytkowników parkingu strzeżonego przyjmuje Dział GZM ul. Watykańska 6 lub kierownik Administracji Osiedla „Skarpa” ul. Przytulna 4.

§ 20

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, stanowi podstawę do rozwiązania umowy na korzystanie z parkingu strzeżonego ze skutkiem natychmiastowym i bez prawa do jakichkolwiek roszczeń i odszkodowań.

§ 21

1. Prawo do korzystania z parkingu strzeżonego, wynikające z zawartej umowy przestaje obowiązywać z dniem jej rozwiązania. Prawo rozwiązania umowy, o której mowa przysługuje każdej ze stron za uprzednim 14 dniowym okresem wypowiedzenia chyba, że rozwiązana została w trybie określonym w § 20 niniejszego regulaminu.

2. Regulamin parkingu należy wydać wszystkim użytkownikom parkingu za pokwitowaniem oraz wywiesić na tablicy informacyjnej każdego parkingu.
Po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez pełnomocnika spółdzielni i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów 18 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęli uchwałę Nr 72/5/2011 z dnia 7.07.2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

B) Członkowie Rady Nadzorcze po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi dokumentami:

1. Pismem prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego z dnia 4.07.2011 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo w/w

2. Opinią prawną z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie rozwiązania i nawiązania stosunku pracy z członkiem Zarządu + – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo opinię.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, jednomyślnie – 19 za podjęli uchwałą nr 71 / 4 / 2011 z dnia 7.07.2011 r.- w tym miejscu w protokole umieszczono podjętą przez Radę Nadzorczą uchwałę.

C) Prezes Zarządu zgłosił wniosek o uchylenie uchwały nr 113/87/06 podjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 03.10.2006 r. w sprawie wykluczenia ze spółdzielni członka w związku z zadłużenie wobec spółdzielni w wysokości 11 559,78. Zadłużenie zostało uregulowane.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za, podjęła uchwałę Nr 70 /46/ 2011 z dnia 07.07.2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 113/87/06 Rady Nadzorczej S.M. „CZUBY” w Lublinie z dnia 03.10.2006 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono [podjętą przez Radę Nadzorczą uchwałę.

Ad. 4
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią poniżej przedstawionego pisma:

Lublin 30.06.2011r.

Mieszkańcy Nieruchomości
Szmaragdowa 4
20-570 Lublin

Rada Nadzorcza SM Czuby
Lublin ul Watykańska 6

Dotyczy wadliwego ocieplenia bloku Szmaragdowa 4, za kwotę 624 000,-zł. wykonanego w 2003 r.
Zwracamy się z prośbą o spowodowanie wnikliwej kontroli naszego budynku, w zakresie technicznym, finansowym i dokumentacyjnym.

Od osiemnastu miesięcy monitujemy w Spółdzielni Mieszkaniowej, że nasz blok jest wadliwie ocieplony. Prawdopodobnie zastosowano nieodpowiednie farby, ponieważ glony zaczęły porastać przed upływem gwarancji. Fakt ten nie został zgłoszony w ramach gwarancji.

Nie zostały uruchomione procedury gwarancyjne ani rękojmi ani ubezpieczenia. Było za to nieudolne zmywanie glonów, którego efektem były tylko zabrudzone szyby, których nie było można domyć.
W dniu 29.06.2011 r. odbyła się wizja lokalna Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, która wskazała na liczne nieprawidłowości związane z naszym budynkiem. Do czasu otrzymania protokołu należy się wstrzymać ze zmywaniem elewacji.

po przeanalizowaniu korespondencji spółdzielni zawierającej:
– pismem skierowanym w dniu 20.06.2011 r. przez Hannę Kowalczyk do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin,

– zawiadomieniem o przeprowadzaniu kontroli przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miasta Lublin z dnia 16.06.2011 r.

– protokołem nr 16/11 z kontroli użytkowanego obiektu budowlanego- budynku Szmaragdowa 4 z dnia 30.06.2011 r.

– pismem spółdzielni z dnia 30.06.2011 r. skierowanym do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin,

– korespondencja prowadzona w powyższej sprawie pomiędzy spółdzielnią a Firma Sto-ispo Sp. z o.o.w Warszawie.

oraz po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych pełnomocnika spółdzielni i po dyskusji postanowiła większością głosów 18 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania do członka – przedstawiciela tej nieruchomości wystosować odpowiedz następującej treści:

Lublin 07.07.2011 r.

RN/4700/11

Mieszkańcy budynku
przy ul. Szmaragdowej 4
Przedstawiciel Nieruchomości

Po zapoznaniu się z obszerną korespondencją oraz dokumentacją dotyczącą stanu technicznego budynku przy ul. Szmaragdowej 4, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że nie stwierdziła nieprawidłowości i nie widzi potrzeby wstrzymywania prac konserwacyjnych, polegających na zmyciu i zabezpieczeniu elewacji budynku.
Nadzór Budowlany, podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 29.05.2011 r. również nie wstrzymał rozpoczętych już w/w robót.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego rady Nadzorczej odbytego w dniu 30.06.2011 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 19 za.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 10:39, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2011