Protokół Nr 08/2011
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 30.06.2011

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Biss Jan, Betka Elżbieta, Gontarz Zbigniew, Stefania Chodkiewicz, Husarek Teresa, Roman Janczarek,
Klech Ryszard, Smerda Stanisław, Kutyła Jerzy , Dariusz Siwek, Majek Grzegorz, Samborska Janina,
Mańka Krystyna, Andrzej Turski, Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna, Jerzy Kaczmarski.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na prezydium Rady.
 3. Omówienie przebiegu obrad i podjętych uchwały przez Walne Zgromadzenie odbyte w częściach w terminie od 09.05.2011 r. do 06.06.2011 r.
 4. Analiza działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2011 r.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 4.05.2011 r.
 6. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmian w uchwale Rady Nadzorczej nr 48/18/09 z dnia 24.06.2009 r. w sprawie wyboru stałych komisji Rady.
  b) upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
  c) zmiany stawki opłat eksploatacyjnych w pozycji „eksploatacja i zarzadzanie” w osiedlu Łęgi i Widok.
 8. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
 10. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii.
 11. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag i został przyjęty jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2

Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 13.06.2011 r. r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad posiedzenia plenarnego w dniu 30.06.2011 r. Omówili tematy, którymi zajmie się Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 20.06.2011 r. . Skierowali do rozpatrzenia przez komisję pisma członków Spółdzielni.

Ad. 3
Prezes Zarząd przypomniał że, Walnego Zgromadzenia odbywane w częściach zostało już zakończone. Zarząd Spółdzielni wspólnie z przewodniczącymi części Walnego Zgromadzenia na posiedzeniu w dniu 13.06.2011 r. dokonał stwierdzenia, które z uchwał ujęte w porządku obrad uzyskały niezbędna do przyjęcia ilość głosów.
Został sporządzony i podpisany przez 20 przewodniczący części walnego zgromadzenia protokół z posiedzenia Zarządu i na jego podstawie Zarząd przekazał członkom spółdzielni komunikat w brzmieniu:

LUBLIN, 13.06.2011 r.

KOMUNIKAT

Zgodnie z § 77 ust 8 statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przedkłada członkom informację o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie odbyte w częściach w terminie od 9.05.2011 r. do 6.06.2011 r.
Zarząd Spółdzielni po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia w obecności przewodniczących części Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wymaganą Statutem ilość głosów otrzymały i w związku z tym zostały przyjęte niżej wyszczególnione uchwały objęte porządkiem obrad:

I. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia – oddano 302 głosy, w tym:

– za zatwierdzeniem regulaminu oddano – 287 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 4 głosy ,
– wstrzymało się od głosowania – 11 głosów.

UCHWAŁA Nr 1 /2011
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na podstawie § 79 pkt 15 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
II. W głosowaniu w sprawie wniosków członków z Osiedla „Skarpa”

Za wnioskiem o treści” odstąpić od głosowania / odrzucić / wnioski mieszkańców osiedla „Skarpa” – oddano 299 głosów, w tym:
– za przyjęciem wniosku oddano – 273 głosy,
– przeciw przyjęciu – 11 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 15 głosów.

III. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 r. – oddano 283 głosy, w tym:
– za zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 266 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 6 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 11 głosów.

UCHWAŁA Nr 2 /2011
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
IV. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2010 r. – oddano 290 głosów, w tym:
– za zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 269 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 5 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 16 głosów.

UCHWAŁA Nr 3 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2010 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
V. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. – oddano 293 głosy, w tym:
– za zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 271 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 6 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 16 głosów.

UCHWAŁA Nr 4 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2010 r., bilansem, rachunkiem wyników, przepływem środków pieniężnych, zestawieniem zmian w kapitale/ funduszy/ własnych, dodatkową informacją z objaśnieniami i pozytywną opinią biegłego rewidenta z firmy „Baster – Audytor”, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2010 r.
 2. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2010, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 288 667 318,93 złotych.
 3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2010 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 1 009 852,22 złotych.
 4. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010 wykazujący stan środków na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 16 244 845,07 złotych.
 5. Zestawienia zmian w kapitale /funduszu / własnym za rok obrotowy 2010.
 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
VI. W głosowaniu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r. oddano 293 głosy z tego:

– za przyjęciem uchwały I oddano – 150 głosów,
– przeciw podjęciu – 132 głosy,
– wstrzymało się od głosowania – 11 głosów.

– za przyjęciem uchwały II oddano – 138 głosów,
– przeciw przyjęciu – 150 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 8 głosów.

Uchwała Nr 5 /2011
Walnego Zgromadzenie

Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz U. Nr 188, poz.1848 z 2003 późn. zm./ i §79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

Nadwyżkę bilansową za 2010 r. w wysokości 407 102,61 zł podzielić na:

 1. Zasilenie działalności społeczno -kulturalnej – kwota 40 000,00.zł wg. załącznika.
 2. Pozostałą kwotę 367 102,61zł wg. załącznika do dyspozycji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr 5 /2011
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06.2011 r.

Ad.1 Zasilenie działalności społeczno- kulturalnej kwota 40 000,00 zł z tego:

– Dom Kultury Skarpa 10 000,00 zł

– Dom Kultury Błonie 10 000,00zł

– Dom Kultury Ruta 10 000,00zł

– Dom Kultury Łęgi 10 000,00zł

Ad.2 Do dyspozycji Rady Przedstawicieli Nieruchomości w Osiedlach kwota 367 102,61 zł z tego:

Nazwa osiedla

Pow. użyt.
lok. mieszkal.

Kwota

Skarpa

141 385,44

83 035,30 zł

N. Skarpa

2 650,30

1 556,51 zł

Ruta

133 377,58

78 332,30 zł

Łęgi

100 972,02

59 300,60 zł

Błonie

88 178,18

51 786,82 zł

Widok

84 930,25

49 879,32 zł

Poręba

73 577,31

43 211,76 zł

OGÓŁEM

625 071,08 m2

367 102,61 zł

367 102,61: 625 071,08m2 = 0,58729738zł/m2
VII. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2010 r. na poszczególne osoby uzyskano głosów:

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. Prezesowi Zarządu Ryszardowi Burskiemu oddano 295 głosów z tego:
– za udzieleniem absolutorium oddano – 253 głosy,
– za nieudzieleniem absolutorium – 6 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 36 głosów.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. zastępcy prezesa ds. eksploatacji Annie Urbanek oddano 259 głosów z tego:
– za udzieleniem absolutorium oddano – 222 głosy,
– za nieudzieleniem absolutorium – 13 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 54 głosy.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. zastępcy prezesa ds. finansowych Adamowi Ziółkowi oddano 289 głosów z tego:
– za udzieleniem absolutorium oddano – 235 głosów
– za nieudzieleniem absolutorium – 11 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 43 głosy.UCHWAŁA Nr 6 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2010 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2010 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 253 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 6 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 36 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaUCHWAŁA Nr 7 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2010 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2010 roku Pani Annie Urbanek – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 222 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 13 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 54 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UCHWAŁA Nr 8 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2010 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2010 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 235 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 11 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 43 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. W głosowaniu w sprawie rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją częściową w SM „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach 1.03.2011 r. do 12.04.2011 r. – oddano 277 głosów, w tym:

– za przyjęciem uchwały oddano – 207 głosów,
– przeciw podjęciu – 18 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 52 głosy.UCHWAŁA Nr 9 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją częściową w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach 1.03.2011 do 12.04.2011 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zmianami) oraz § 79 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowany na podstawie protokołu z lustracji częściowej obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Realizację przyjętych wniosków powierzyć odpowiednim organom statutowym Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
IX. W głosowaniu w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie oddano 276 głosów, w tym:

– za zatwierdzeniem regulaminu oddano – 241 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 0 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 38 głosów.UCHWAŁA Nr 10 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06.2011 r.

w sprawie: przyjęcia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na podstawie § 79 pkt 16 w związku z § 90 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
X. W głosowaniu w sprawie upoważnienia Zarządu do przystąpienia do stowarzyszenia działającego na rzecz pozyskiwania środków na działalność społeczno – kulturalną – oddano 274 głosy, w tym:

– za upoważnieniem – 246 głosów,
– przeciw upoważnieniu – 6 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 22 głosy.UCHWAŁA Nr 11 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu do przystąpienia do stowarzyszenia działającego na rzecz pozyskiwania środków na działalność społeczno-kulturalną.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 7 Statutu – Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnić Zarząd do przystąpienia do stowarzyszenia działającego na rzecz pozyskiwania środków na działalność społeczno-kulturalną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
XI. W głosowaniu w sprawie rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej nr 1/3/2011 z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce Nr 24/7 przy ul. Filaretów 52 – oddano 308 głosów, w tym:

Uchwala I – oddano 303 głosów, w tym:
– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 187 głosów,
– za uchyleniem uchwały (przeciw) Rady Nadzorczej – 86 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 30 głosów.

Uchwała II – oddano 308 głosów, w tym:
– za uchyleniem uchwały (przeciw) Rady Nadzorczej – 182 głosy,
– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 89 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 37 głosówUCHWAŁA Nr 12 /2011
Walnego Zgromadzenie

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.

Na podstawie § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik
do uchwały Nr 12/2011
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06.2011 r.

UZASADNIENIE

Wyżej wymieniona działka, zabudowana budynkami ul. Sympatyczna 1 i 3 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działki Nr 24/7 (stanowiącej mienie spółdzielni), na której to zaprojektowano zespół garażowo-usługowy na 130 boksów garażowych, 3 lokale usługowe i ok. 30 miejsc postojowych ogólnodostępnych. Dla realizacji tej inwestycji (objętej planem inwestycyjnym Spółdzielni, zatwierdzonym stosowną uchwałą Rady Nadzorczej SM „Czuby”) konieczna jest budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kabli energetycznych i oświetleniowych, których trasa prowadzi m.in. przez działkę nr 24/21. Budowa infrastruktury na przedmiotowej działce nie powoduje wycinki drzew, nie narusza ekosystemu, nie stanowi żadnego zagrożenia i nie obciąża kosztami mieszkańców osiedla Skarpa.

Dodatkowo należy podkreślić, że na mocy przepisu art.27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z mocy prawa Spółdzielnia sprawuje zarząd nieruchomością wspólną i jednocześnie wyłączone jest działanie przepisów ustawy o własności lokali w zakresie dotyczącym zarządu nieruchomością wspólną, w związku z powyższym zaskarżona Uchwała Rady Nadzorczej została podjęta zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami.
XII. Głosowanie w sprawie wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Za wyborem Grażyny Kasprzak na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w głosowaniu oddano 82 głosy .

Za wyborem Janiny Samborskiej na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w głosowaniu oddano 121 głosów.

UCHWAŁA Nr 13 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm.) oraz § 72 ust.2 i 79 pkt 13 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie Panią Janinę Samborska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
XIII. Głosowanie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie.

Za wyborem niżej wymienionych osób/ członków/ na członka Rady Nadzorczej oddano:
1. Jadwiga Kulesza – 14 głosów,
2. Dariusz Siwek – 28 głosów.
W związku z powyższym na członka Rady Nadzorczej SM „Czuby” został wybrany Dariusz Siwek.

Z treścią podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, członkowie spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania, w administracjach Osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl.

Zarząd Spółdzielni

Komunikat zgodnie z wymogami statutu w dniu 14 – 15.06.2011 r. został wywieszony na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych wszystkich osiedli, umieszczony został na stronie internetowej spółdzielni a ponadto w dniu dzisiejszym jest roznoszony do skrzynek pocztowych wszystkich członków spółdzielni.

W Walnym Zgromadzeniu w głosowaniach udział wzięło 308 członków, a uczestniczyło łącznie 338 członków. W dniu 25.05.2011 r. na zebraniu części Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczyli członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w nieruchomościach przy ulicy Szmaragdowej w osiedlu Widok na wniosek zgłoszony przez przewodniczącą zebrania i 3 innych członków
„Wnioskujemy o zakończenie obrad dzisiejszej części Walnego Zgromadzenia po przyjęciu tego wniosku formalnego ….” zebranie zostało zakończone po zrealizowaniu pkt 2 porządku obrad.

Zgodnie z uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. poddaniem uchwały pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia – w rozumieniu art.83 ust.9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( jedn. tekst :Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.1116 ze zm.) – jest objecie jej projektu porządkiem obrad walnego zgromadzenia. Z tego też powodu 30 głosów członków uczestniczących w tej części walnego zgromadzenia nie zostało uwzględnione przy podliczaniu głosów za podjęciem lub odrzuceniem uchwał.

Obrad wszystkich części walnego zgromadzenia przebiegały bez zakłóceń, poza incydentami rozgrywającymi się przed salą obrad spowodowanymi przez byłego członka spółdzielni , który usiłował wejść na sale na części w których uczestniczyli członkowie zamieszkali w osiedlu Ruta. Incydenty te świadczą o słuszność działań Zarządu co do wynajęcia profesjonalnej ochrony. Na sale obrad poza członkami danej części walnego zgromadzenia wpuszczani byli eksperci wskazani przez członka.
Spółdzielnia nie poniosła żadnych kosztów z tytułu wynajmu sali . Sala została udostępniona przez proboszcza nieodpłatnie.

Członkowie Rady Nadzorczej do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag. Została ona przyjęta.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 20.06.2011 r. z poniżej przedstawiona analizą działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2011 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:

– Zestawienie kosztów i przychodów za I kwartał 2011 r.

– Wynik za I kwartał 2011 r. SM CZUBY (zestawienie zbiorcze)

– Wynik za I kwartał 2011 r. lokale mieszkalne, lokale użytkowe SM CZUBY (zestawienie zbiorcze)

– Wynik za I kwartał 2011 r. lokale użytkowe w najmie, garaże, dzierżawa terenu SM CZUBY (zestawienie zbiorcze)

– Wynik za I kwartał 2011 r. nieczystości , gaz SM CZUBY (zestawienie zbiorcze)

– Eksploatacja za I kwartał 2011 r. ( bez kosztów Zarządzania) SM CZUBY

– Fundusz remontowy za I kwartał 2011 r. SM CZUBY

– Działalność kulturalno – oświatowa za I kwartał 2011 r. SM CZUBY

– Zatrudnienie i fundusz płac za I kwartał 2011 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez specjalistę ds. analiz ekonomicznych i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili przedstawioną analizę przyjęli.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania oraz po dyskusji przedstawioną analizę przyjęła.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej został przyjęty bez uwag jednomyślnie – 20 za.

Ad. 6
Ustalono, że kolejne posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 7.07.2011 r. o godz. 18.00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przedstawienie aktualnego stanu prac legislacyjnych nad zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
 4. a) zmian w Regulaminie parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa należących do spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
  b) pracowniczej.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 30.06.2011 r.
 6. Sprawy wniesione.

Ad. 7

A) Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że w dniu 26.05.2011 r. na części Walnego Zgromadzenia zwołanej dla członków, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w nieruchomości Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29a, 30, 31,32, 32b, 34, 35, 36, 37, 41 oraz Topazowa 4, 6 na członka Rady Nadzorczej został wybrany Dariusz Siwek. Zgodnie z obowiązująca zasadą w/w ma prawo uczestniczyć w pracach dwóch komisjach. Zaproponował by Rada Nadzorcza podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 63/25/ 2011
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby ” w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany załączników do uchwały Rady Nadzorcze z dnia 24czerwca 2009 r. nr 48/18/09 w sprawie wyboru stałych komisji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Na podstawie § 8 ust. l Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ l

W uchwale Rady Nadzorczej z dnia 24 czerwca 2009 r. nr 48/18/09 w sprawie wyboru stałych komisji Rady – w załączniku Nr l dokonuje się następujących zmian : w składzie Komisji Rewizyjnej dodaje się wyrazy „Dariusz Siwek ”

§ 2

W uchwale Rady Nadzorcze z dnia 24 czerwca 2009 r. nr 48/18/09 w sprawie wyboru stałych komisji Rady – w załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian: w składzie Komisji Gospodarki Zasobami i Inwestycyjnej dodaje się wyrazy „Dariusz Siwek ”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwalę w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego poinformowała, że Zarząd Spółdzielni zgłasza wniosek dot. wyrażenie zgody na wytoczenie powództwa cywilnego przeciwko 2 byłym członkom Spółdzielni zamieszkałym w osiedlu Poręba o nakazanie sprzedaży przysługującego im spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji na podstawie art. 1710 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, póz. 1116 z późn. zm.) . – w tym miejscu w protokole umieszczono wniosek Zarządu.

Uzupełniając powyższy wniosek poinformowała, że w/w złożyli w Spółdzielni w dniu dzisiejszym pismo następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo.

Osoby wobec których skierowano wniosek do Rady Nadzorczej nie przybyły na posiedzenie pomimo odebrania zawiadomienia.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę NR 64/41/2011 z dnia z dnia 30.06.2011 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Lublinie w osiedlu Poręba przysługującego – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób wym8ienionych w uchwale.

C)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 20.06.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

I
– uchwała Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok

Uchwała Nr 16 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 24.05. 2011 r.

w sprawie: zmiany od 01.10.2011 r. stawek opłat eksploatacyjnych w pozycji koszty utrzymania organów samorządowych i ubezpieczenie majątku.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” zatwierdza zmianę stawki opłat eksploatacyjnych w pozycji koszty utrzymania organów samorządowych w wysokości 0,14 zł/m2 i ubezpieczenie majątku w wysokości 0,07 zł/m2 ze stawki 0,6594 zł/m2 na 0,8694 zł/m2.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 4 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.

– poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała Nr …../2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …..2011 r.

w sprawie: zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej w pozycji „eksploatacja i zarządzanie” w osiedlu „Widok”.

Na podstawie ? 87 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 16/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” z dnia 24.05.2011 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę stawki opłaty eksploatacyjnej w pozycji „eksploatacja i zarządzanie” w wysokości 1,2094 zł/m2 z dniem 1 października 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w ? 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 62/22/2011 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie: zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej w pozycji „eksploatacja i zarządzanie” w osiedlu „Widok” w wersji przedstawionej powyżej w protokole i zaopiniowanej przez komisję.

II

– uchwała Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi

UCHWAŁA NR 07/05/11
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi’
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
zdnia23.05.2011r.

dotyczy: zmiany od 01.10.2011r. stawek opłat eksploatacyjnych w Osiedlu „Łęgi” w pozycji: koszty utrzymania organów samorządowych

Działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ,.Łęgi” zatwierdza zmianę stawki opłat eksploatacyjnych w pozycji koszty utrzymania organów samorządowych w wysokości 0,07zł./m2

§ 2

Stawka opłat eksploatacyjnych ..wraz z kosztami zarządzania'” wyniesie l,17zł./m2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

– poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała Nr …../2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …..2011 r.

w sprawie: zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej w pozycji „eksploatacja i zarządzanie” w osiedlu „Łęgi”.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 07/05/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” z dnia 23.05.2011 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę stawki opłaty eksploatacyjnej w pozycji „eksploatacja i zarządzanie” w wysokości 1,17 zł/m2 z dniem 1 października 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w ? 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 61/21/2011 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie: zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej w pozycji „eksploatacja i zarządzanie” w osiedlu „Łęgi” w wersji przedstawionej powyżej w protokole i zaopiniowanej przez komisję.

Ad. 8
Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek o uchylenie uchwał o wykluczeniu wobec 4 byłych członków, którzy spłacili zadłużenie wobec Spółdzielni:

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwały:

– Nr 65 / 42 / 2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 107/73/2010 Rady Nadzorczej S. M „CZUBY” w Lublinie z dnia 05.10.2010 r.
– Nr 66 / 43 / 2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 44/32/2011 Rady Nadzorczej S. M. „CZUBY” w Lublinie z dnia 22.03.2011 roku.
– Nr 67 / 44 / 2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 164/147/04 Rady Nadzorczej S. M. „CZUBY” w Lublinie z dnia 07.10.2004 roku.
– Nr 69/45/2011 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 38/17/08 Rady Nadzorczej S.M. „Czuby” w Lublinie z dnia 15.04.2008 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

Ad. 9
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma skierowane przez:
1. Rady przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 20.05.2011 r.

Lublin, dnia 17.05.2011 r.

RPNO „Skarpa” 7/2011
Rada Nadzorcza SM „Czuby”
wm.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” prosi o respektowanie § 4 pkt 16 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości tj.: „Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo opiniować opracowywane przez Radę Nadzorczą regulaminy.
Opiniowanie to nie tylko nanoszenie ewentualnych uwag, ale ma bardzo ważną rolę edukacyjną wśród przedstawicieli nieruchomości w całej Spółdzielni. Jeżeli Rada Nadzorcza uważa to za zbędne prosimy o wykreślenie ww. punktu z Regulaminu.

Otrzymują:
1. Adresat
2. RPNO „Skarpa”
3. ES a/a

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła do RPNO „Skarpa” wystosować odpowiedz następującej treści:

Lublin, dnia 30.06.2011 r.

Ldz. RN/3649/2011

Rada Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

W odpowiedzi na pismo znak RPNO „Skarpa” z dnia 17.05.2011 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wyjaśnia ,że nie ma zamiaru pozbawiać Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa uprawnień wynikających z § 103 b pkt 16 statutu oraz § 4 pkt 16 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Zmiany wprowadzane w I kwartale br. przez Radę Nadzorczą do obowiązujących w SM „Czuby” regulaminów, były zimami wynikającymi z konieczności dostosowania regulaminów do zapisów statutu uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w czerwcu 2010 r.

2. Członków Spółdzielni w nieruchomościach nr 02 z osiedla Błonie

Lublin, dnia 30 kwietnia 2011 r.

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej ” Czuby ”
w Lublinie ul. Watykańska 6

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby ” w Lublinie z nieruchomości nr 02 EB Osiedla „Błonie” proszą do dokonanie zmiany podziału na części Walnego Zgromadzenia w obrębie naszego Osiedla.
Zaliczenie naszej nieruchomości do l części Walnego Zgromadzenia obejmującego budynki przy ul. Kawaleryjskiej i Rycerskiej nie znajduje żadnego uzasadnienia.
Nasze nieruchomości są od siebie bardzo oddalone i nie posiadają żadnych wspólnych spraw, nad którymi mogłyby wspólnie debatować.
Prosimy więc o włącznie nas części Walnego Zgromadzenia, obejmującego sąsiadujące z naszą nieruchomości t.j. Hetmańska 12, 14, 16 i Ułanów 22 i Husarska.

Oprócz spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia chcielibyśmy przedyskutować wspólne sprawy dla naszej nieruchomości oraz nieruchomości wymienionych wyżej, takie jak:
* plac zabaw (znajdujący się na terenie naszej nieruchomości, a z którego korzystają dzieci nieruchomości z Hetmańska 12, 14 i 16

* wspólne śmietniki i związane z tym zasady rozliczania wywozu nieczystości

* rozliczenie c.o. ze wspólnej wymiennikowni

* sprawę parkowania samochodów i szereg innych wspólnych spraw, jakie występują w sąsiadujących ze sobą nieruchomościach.

Prosimy więc o pozytywne załatwienie naszej prośby.

Rada Nadzorcza po dyskusji postanowiła jednomyślnie – 20 za, do członków zamieszkałych w nieruchomości 02 w osiedlu Błonie wystosować odpowiedz następującej treści:

Lublin, dnia 30.06.2011 r.

Ldz. RN/ 3245

Członkowie Nieruchomości Nr 02
w osiedlu Błonie

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 kwietnia 2011 r. / data wpływu 4 maja 2011 r./ Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie wyjaśnia, że kryterium którym kierowała się przy zaliczeniu członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia był podział członków osiedla według zasady proporcjonalności, w następujący sposób:
– I część osiedla „Błonie” – 550 członków,
– II część osiedla „Błonie” – 519 członków,
– III część osiedla „Błonie” – 500 członków.

Ponadto pragniemy zauważyć, że podane przykładowo przez Państwa sprawy powinny być rozpatrywane na posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”, a nie na części Walnego Zgromadzenia.

Ad. 10
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 20.06.2011 r. po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za II kwartał 2011 r. biorąc pod uwagę wyniki ekonomiczne Spółdzielni za I kwartał 2011 r., terminowe realizowanie zadań zawartych w planie gospodarczym, brak skarg członków spółdzielni na działalność Zarządu, organizacje i przebieg walnego zgromadzenia przeprowadzonego w 21 częściach, wyniki głosowania przeprowadzonego w sprawie udzielenia absolutorium, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o przyznanie premii za II kwartał w wysokości – w tym miejscu w protokole umieszczono wyniki głosowania i wysokość przyznanej premii dla członków Zarządu.

Ad. 11
Członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali na temat przebiegu obrad części Walnego Zgromadzenia, w których uczestniczyli.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybys – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 10:40, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2011